Nordea Norge Pensjonskasse Årsoppgjør 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea Norge Pensjonskasse Årsoppgjør 2013"

Transkript

1 Årsoppgjør 2013 Årsberetning Nordea Norge Pensjonskasse ("Pensjonskassen") er opprettet for ansatte i følgende Nordeaforetak i Norge: Nordea Bank Norge ASA, Nordea Finans Norge AS, Nordea Fondene Norge AS (som fra skifter navn til Nordea Funds, Norwegian Branch), Nordea Investment Management AB NUF, Nordea Eiendomskreditt AS, Nordea Bank AB (Publ) NUF og Privatmegleren AS. I tillegg kommer Nordic Processor AS, som Nordea eier i et joint venture med IBM. Pensjonskassen er en ytelsesbasert pensjonskasse innenfor reglene i skatteloven. Pensjonskassen har ingen ansatte. Det er inngått avtale med Gabler AS om full administrasjon av virksomheten, herunder daglig ledelse, ansvarshavende aktuar, regnskapsføring og forsikringsteknisk administrasjon. Virksomheten drives fra Oslo. Eiendelene forvaltes ifølge avtale med Nordea Bank AB v/group Treasury. Pensjonskassen har ikke virksomhet som anses å ha direkte påvirkning på det ytre miljø. Årsresultatet ble kr 35,3 mill. (kr 31,4 mill. i 2012). Årsregnskapet er ført etter gjeldende regler og forskrifter for pensjonskasser. Eiendeler og gjeld er beregnet og verdsatt ut fra disse bestemmelsene. Pensjonskassers regnskap er fordelt på forsikringsfond (teknisk resultat, kollektivportefølje) og egenkapital (ikke-teknisk resultat, selskapsportefølje). Hvert av de ulike elementer i resultatet fordeles for seg. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av Pensjonskassens resultat og finansielle stilling. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for Pensjonskassens resultat og stilling ut over hva som er omtalt i årsberetningen. Pensjonsordningene, fripoliser og utlosningsavtale Nordea i Norge lukket sin ytelsespensjonsordning med virkning fra Ansatte medlemmer som ønsket det gikk over på innskuddspensjon, og det ble utstedt fripoliser i livselskap for deres opptjente rettigheter. Samtidig ble alders- og uførepensjonsnivået redusert fra 70 % til 66 %, barnepensjon redusert, samt ektefellepensjon og fripoliseopptjening for risikoytelsene avviklet, for de gjenværende Nordea-ansatte medlemmer. For tidligere opptjente rettigheter for denne gruppen er det utstedt fripoliser i Pensjonskassen. Nordic Processors pensjonsordning er fortsatt slik Nordeas var før nevnte endring. Ventede økte kapitalkrav i forbindelse med innføring av regelverket Solvens II gjør at livselskapene nå finner det lite interessant å overta fripoliser. Etter at livselskapet som Pensjonskassen har hatt utløsningsavtale med sa opp avtalens vilkår, har Pensjonskassen etter en vurdering besluttet selv å forvalte fripoliser for fratrådte. Ved utgangen av året omfattet tjenestepensjonsordningene (2.663 i 2012) aktive medlemmer, 327 (345) uførepensjonister og (1.727) alders- og etterlattepensjonister. Pensjonskassen forvaltet i tillegg (2.618) fripoliser. Aktive kan ta ut alderspensjon helt eller delvis fra fylte 62 år. Det sendes årlig orientering om dette til ansatte over 61 år. Aktive som tar ut alderspensjon er også regnet med som pensjonister i oversikten over. Styrets arbeid Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: o Oppnevnt av Nordea Bank Norge: Ingrid Bratheim (styreleder), Anders Eik (nestleder), Peter Mårtensson, Klara Lise Aasen, Anne Torunn Vale og Hans-Ellef Lømo; sistnevnte som styremedlem uten tilknytning til foretakene med pensjonsordning i Pensjonskassen. o Oppnevnt av pensjonistforeningene: Gudbrand Stiksrud, med Eva Holm som personlig varamedlem. o Oppnevnt av konsernutvalget for tillitsvalgte: Jan Kokkim, med Øivind Bjørnstad som personlig varamedlem. Side

2 Årsoppgjør 2013 Det er tre kvinner blant de seks styremedlemmene som er oppnevnt av foretaket, og fire kvinner av totalt ti styre- og varamedlemmer. Nordea ønsker å øke andelen kvinner i ledende funksjoner. Det er avholdt seks styremøter i Kapitalforvaltningen gis omfattende behandling i alle ordinære styremøter. Dette kommer i tillegg til månedlig finansrapportering, som omfatter resultat- og kapitalsituasjonen. Det utarbeides kvartalsregnskap, basert på oppdaterte forsikringsmessige avsetninger. Styret gjennomgår årlig investeringsstrategien, beregningsgrunnlaget og gjenforsikringsdekningen. Styret har også i 2013 viet dødelighetsforutsetningene spesiell oppmerksomhet. Internkontroll følges opp bl.a. gjennom daglig leders årlige rapportering, samt faste poster i styremøtene. Pensjonskassens revisor har avgitt bekreftelse til styret i denne forbindelse. Etter styrets vurdering er det tilfredsstillende internkontroll i Pensjonskassen. Risiko og risikostyring Pensjonskassens viktigste risiki er forsikringsteknisk risiko, markedsrisiko knyttet til eiendelene og operasjonell risiko. Styret har stilt rammer og krav for de viktigste forhold, etablert løpende rapportering, og foretar årlig gjennomgang av temaene. Forsikringsteknisk risiko gjelder hovedsakelig risikoen for flere tilfeller av uførhet eller etterlatte, samt at medlemmene lever lengre enn det som legges til grunn i tariffene. Pensjonskassens forholdsvis store bestand tilsier at risikoen i utgangspunktet er begrenset. De aktuelle resultater viser en moderat variasjon over tid. Risikoen for meget store erstatninger er begrenset ved gjenforsikring for katastrofetilfeller. Pensjonskassen innførte nytt dynamisk dodelighetsgrunnlag i 2008 for å redusere risiko knyttet til allment økende levealder. Gjennomførte analyser tilsier at dette grunnlaget er tilstrekkelig. Finanstilsynet har imidlertid nylig innført et strengere minimumsgrunnlag for alle pensjonsinnretninger, og pensjonskassen vil ta dette i bruk fra Det strengere grunnlaget medfører at pensjonskassen vil øke premiereserven med kr 332,7 mill. Pensjonskassens største risiko vurderes å være markedsrisiko. Dette omfatter risiko for fall i aksjemarkeder, fall i obligasjonsverdier som følge av renteoppgang eller prising av kreditt, fall i prisene på næringseiendom og tap grunnet endringer i valutakurser. Styret har fastlagt grenser for eksponering mot fremmed valuta. Styringen av markedsrisiko omfatter videre bl.a. grenser for eksponering mot delmarkeder, tiltak ved definerte tapsnivåer og stop lossprosedyrer. Et viktig element i styringen er risikomåling ved Value at Risk (VaR), for å redusere risiko for at reserver og egenkapital blir utilstrekkelige sett i forhold til risikoeksponeringen. I tillegg rapporteres stresstester til Finanstilsynet halvårlig på fastlagt skjema, som også omfatter forsikringsrisiko. Med unntak av eiendom, investerer Pensjonskassen kun i verdipapirfond og i obligasjoner med høy rating. Eiendomsporteføljen har geografisk og segmentmessig spredning. Samlet anses det å være god reell spredning i eiendelene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Likviditetsstyringen tar utgangspunkt i at pensjonsutbetalinger gis høyeste prioritet, og at likvide plasseringer minst skal kunne dekke antatte utbetalinger kommende seks måneder. Styret har stilt krav til tjenesteleverandørene som ledd i styringen av operasjonell risiko. Dette følges opp gjennom rapportering, bl.a. om internkontroll, samt gjennomgang av utvalgte områder ved behov. Side 2

3 Årsoppgjør 2013 Finansforvaltning Etter god oppgang i aksjemarkedene i 2012 steg Oslo Børs 24 % i Verdensindeksen, målt i lokal valuta, steg 27 %. Sammen med en god utvikling for eiendomsporteføljen bidro oppgangen i aksjemarkedene til en samlet verdijustert avkastning på 8,3 % (5,0 % i 2012). Rentenivået er fortsatt meget lavt. Uten å ta aksje-, kreditt- og eiendomsrisiko er det i praksis ikke mulig å oppnå en avkastning som både dekker grunnlagsrenten, dvs. pliktig rente til premiereserven, og gjør det mulig å regulere løpende pensjoner og bygge opp bufferfond. For å spre risiko og søke å oppnå høyere avkastning over tid, er eiendelene fordelt på ulike aktivaklasser og markeder. I vurderingen av fordelingen tas det hensyn til risikobærende evne og forventet avkastning. En andel av midlene er plassert i aksjefond, fordi det forventes at den høyere risiko i aksjemarkedet på lengre sikt gir høyere avkastning enn det rentebærende plasseringer gir. De resultatmessige utslag i enkelte k kan imidlertid bli store, slik at det er nødvendig å ha reserver for å møte vanskelige perioder. Styret fastlegger investeringsstrategi med normer og grenser for investeringer innenfor den enkelte aktivaklasse samt øvrige begrensninger og rammevilkår. Strategien blir jevnlig gjennomgått og eventuelt revidert. Tabellen under viser investeringenes vedtatte fordeling på aktivaklasser ved inngangen til året, samt faktisk portefølje ved utgangen av Markedsverdien av eventuelle taktiske posisjoner er tatt med i de respektive aktivaklasser, og resultateffekter av valutasikring er regnet mot bankinnskudd. Faktiske investeringer kan periodevis avvike fra vedtatt fordeling. Inngangen til Utgangen av 2013 Aktivaklasse (beløp i mill. kroner) Markedsverdi Andel Norske aksjer 6,7% 6,0% 357 6,7 % Europeiske aksjer 8,5 % 6,9 % 458 8,5 % Amerikanske aksjer 6,7 % 5,5 % 359 6,7% Aksjer fremvoksende markeder 3,8 % 3,3 % 201 3,7 % Sum aksjer 25,7% 21,7% ,6 % Norsk pengemarked, bankinnskudd 4,3% 5,8% 394 7,3 % Norske omløpsobligasjoner 44,2 % 44,1 % ,2 % Obligasjoner med fortrinnsrett 11,3 % 12,2 % ,3% Sum rentebærende 59,8 % 62,1 % ,9 % Eiendom 14,5 % 16,2 % ,5 Å Totalt 100,0 % 100,0 A ,0 `)/0 Derivater kan brukes til å sikre markedsrisiko i porteføljen og til å justere markedsrisiko i lys av forventede kortsiktige markedsbevegelser. 87 % av investeringene i europeiske og amerikanske aksjer var sikret i norske kroner pr Aksjer i fremvoksende markeder er ikke valutasikret i omfattende grad, da dette anses kostbart og upraktisk. Forvaltningen av alle aktivaklasser forestås av Nordea Bank AB v/group Treasury i henhold til investeringsstrategi vedtatt av styret og inngått avtale. Aberdeen Asset Management er underleverandør for forvaltning av eiendommene. Bortsett fra obligasjoner som skal holdes til forfall, bokføres alle eiendeler til virkelig verdi. Det foretas to eksterne verdivurderinger av den enkelte eiendom hvert kvartal, med en spesielt grundig gjennomgang ved årsskiftet. I løpet av året er det solgt en og kjøpt en eiendom, begge i Oslo. Ved årsskiftet hadde porteføljen syv eiendommer, fordelt på seks kontoreiendommer og ett hotell. Geografisk er eiendommene fordelt med en i Kristiansand, to i Bergen og fire i Oslo-området. Eiendommene er leid ut på markedsmessige vilkår. Leieavtalenes gjenværende gjennomsnittlige løpetid har økt i 2013 og var 6,6 k ved årsskiftet. Porteføljens økonomiske ledighet er fordelt på flere eiendommer, og var samlet 1,9 % pr Ledigheten vurderes å være lav, sammenlignet med markedet generelt. Side 3

4 Årsoppgjør 2013 Resultatutvikling; oppreservering for å møte levealdersutviklingen; pensjonsregulering Pensjonskassens tariffer er tilpasset forsikringsteknisk risiko og løpende driftskostnader. Kapitalavkastning er derfor normalt det element som har størst betydning for resultatet. Verdijustert avkastning ble kr 407,6 mill., som er kr 164,2 mill. bedre enn året før. Enkelte år kan det påløpe suksesshonorar til forvalter. I 2013 er det avsatt kr 6,0 mill. for slikt honorar. Honorarets størrelse er ikke kjent før årsoppgjøret avlegges. I henhold til Finanstilsynets retningslinjer for overgang til nytt minimumsgrunnlag for dødelighet avsettes hele årets rente- og risikoresultater, på samlet kr 104,0 mill., til oppreservering. Kr 4,7 mill. ble avsatt i 2012, og gjenværende oppreserveringsbehov er dermed kr 224,0 mill. Pensjonskassen vil i henhold til retningslinjene søke om å fa kostnadsføre dette over inntil fem år fra og med Pensjonene ble regulert med 1,5 % fra Innføringen av nytt dødelighetsgrunnlag medfører at det ikke er rom for avsetning til bufferfond, premiefond eller pensjonsregulering fra årets resultat. Med utgangspunkt i Finanstilsynets retningslinjer synes mulighetene for slike avsetninger de nærmeste år å være begrenset. Resultatdisponering og finansiell stilling Renteresultatet ble kr 79,1 mill. (kr 79,1 mill.) etter belastning av grunnlagsrente på kr 141,9 mill. og overføring til kursreguleringsfond med kr 152,8 mill. Netto risikoresultat ble kr 25,0 mill. (kr 15,3 mill.). Kostnadsresultatet ble kr 2,5 mill. (kr 3,3 mill.). Av samlet opptrapping til nytt dødelighetsgrunnlag på kr 332,7 mill. er kr 104,0 mill. belastet årets resultat (kr 4,7 mill.). Teknisk resultat ble derved kr 2,5 mill. (kr 10,9 mill.). Ikke-teknisk resultat, som består av selskapsporteføljens netto avkastning, ble kr 32,7 mill. (kr 20,4 mill.). Regnskapsmessig totalresultat ble kr 35,3 mill. (kr 31,4 mill.), som overføres egenkapital. Nordea Bank Norge ASA har skutt inn kr 350,0 mill. i grunnkapital. Bokført egenkapital utgjør kr 467,9 mill. I tillegg kommer tilleggsavsetninger med kr 135,8 mill. tilsvarende nesten ett års garantert rente, og kr 170,0 mill. i kursreguleringsfond. Risikokapitalen, definert som egenkapital, tilleggsavsetninger, risikoutjevningsfond og kursreguleringsfond, økte med 32 % til kr 781,2 mill. i løpet av 2013, mens forvaltningskapitalen økte med 13 % til kr 5.461,1 mill. Kapitaldekningen er 20,4 % (20,9 %). Lovbestemt minimum er 8 %. Etter styrets oppfatning er Pensjonskassens finansielle stilling og styringen med virksomheten tilfredsstillende. Oslo, 25. mars 2014 I styret for Nordea Norge Pensjonskasse \J\i,% \&'?5,W v-v\ Ingrid Bratheim styreleder Anders Eik Anne Torunn Vale Klara Lise Aasen eter i. Martensson Per Brastad daglig leder Side 4

5 Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overført fra pensjonistenes overskuddsfond Avgitte gjenforsikringspremie Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investering er i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Pensjoner mv Utbetalte pensjoner mv Brutto Endring i erstatningsavsetninger Brutto Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve, brutto Oppreservering / Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktfastsatte Forsikringsrelaterte driftkostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftkostnader Resultat av teknisk regnskap

6 Resultat IKKE TEKNISK REGNSKAP NOTE Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader 26 0 Resultat før andre resultatkomponenter TOTAL RESULTAT Overført (til)/fra risikoutjevningsfond Overført (til)/fra annen opptjent egenkapital Sum disponert

7 Balanse EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN NOTE Investeringer Investeringseiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investering som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl, aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premiereserve Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Kasse, bank Sum andre eiendeler SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler, herunder bank Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN SUM EIENDELER

8 Balanse EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER NOTE A Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser - kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetninger Premiefond og innskuddsfond 17/ Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Forpliktelser Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp Andre forpliktelser Gjeld til konsernselskap, kollektivportefølje Gjeld til konsernselskap, selskapsportefølje Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Oslo, 25. mars styret for Nordea Norge Pensjonskasse W Ingrid Bratheim styreleder Jan Kokkim Anders Eik (Av Klara Lise Aasen Cr Cj Hans- ømo Peter J. Mårtensson Per Grastad daglig leder

9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Overført fra andre pensjonsinnretninger Overført til andre pensjonsinnretninger Årets kostnader inkl. reassuranse Andre innbetalinger til forsikringsfond 0 0 Innbetalt til premiefond 0 0 Endringer i fordringer/gjeld Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 0 0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalt til ansvarlig kapital 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto finansinntekter Endring i opptjente renter Netto investert i aksjer/aksjefond Netto investert i rentepapirer Netto investert i hold til forfall Netto investert i fast eiendom Netto investert i utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innbetalt i året 0 0 Innskutt egenkapital Risikoutjevningsfond Til/fra risikoutjevningsfond ved disponering Risikoutjevningsfond Opptjent egenkapital Til/fra egenkapital ved disponering Opptjent egenkapital

10 Noter Prinsippnote Nordea Norge Pensjonskasse Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og grunnleggende regnskapsskikk i Norge, samt satt opp i henhold til gjeldende forskrift fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om årsregnskap mv. Finansielle eiendeler Finansielle instrumenter måles og innregnes i samsvar med IAS 39, som deler finansielle eiendeler inn i følgende kategorier: - Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investeringer i datterselskap som måles til virkelig verdi ved bruk av egenkapitalmetoden - Investeringer som holdes til forfall - Utlån og fordringer - Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Regnskapsprinsipper for pensjonskassens kategorier av finansielle eiendeler beskrives nærmere I de følgende avsnitt. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Aksjer og andeler måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet og består av investeringer i aksjefond. Virkelig verdi på børsnoterte aksjer og andeler verdsettes til sluttkurs fastsatt av Oslo Børs eller tilsvarende markedsplasser for utenlandske investeringer. Virkelig verdi av øvrige aksjer og andeler fastsettes ved bruk av anerkjente verd settelsesteknikker. Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet og består av obligasjoner og rentefond. Virkelig verdi på noterte investeringer fastsettes til offentlige omsetningskurser. For investeringer hvor det ikke foreligger omsetningskurs, beregnes kursen ut fra avkastningskurven for verdipapirets respektive sektor. Finansielle derivater Finansielle derivater måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Kategorien Inkluderer aksje-, valuta- og rent ede dyete r. Virkelig verdi av finansielle derivat fastsettes til observerbare markedsverdier. Dersom virkelig verdi ikke kan observeres direkte estimeres virkelig verdi ved hjelp av matematiske modeller som er allment akseptert for prising av derivater. Finansielle derivater inngår som en integrert del av forvaltningen av aksje- og obl igasjon sporteføljen e for å oppnå den ønskede avkastnings- og risikoprofil. Investeringer i datterselskap som måles til virkelig verdi ved bruk as egenkapitalmetoden Investeringer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper verdsettes gjennom ege nkapita Em etoden og består av investeringer 1 heleide eiendomsselskaper. Regnskaper i datterselskaper er omarbeidet i samsvar med de prinsipper pensjonskassens regnskap er utarbeidet etter. Urealiserte verdier i heleide datterselskap påvirker ikke k ursreguleringsfo hdet. Pensjonskassen og datterselskapene utgjør et konsern. Pensjonskassen velger å ikke utarbeide ka nse rn regnskap da et eventuelt konsernregnskap Ikke har betydning for bedømmelse av stilling og resultat, i samsvar med regnskapslovens 3-8, 2. ledd. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost investeringer som holdes til forfall Obligasjoner og andre finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Disse investeringene regnskapsføres til amortisert kost basert på intern rentemetoden. Nedskrivning av investeringer som holdes til forfall gjennomføres over resultatet dersom det foreligger vesentlig eller varig verdifal I. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrøm m er som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som ut lån og fordringer. Finansie l le eiendeler kl as.s ifisert som utlån og måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. Nedskrivning av utlån og fordringer gjennomføres over resultatet dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen Pensjonskassens eiendeler og avkastning på disse fordeles prosentvis etter en algoritme som omfatter pensjonskassens egenkapital jselskapsporteføljenj og de forsi k rin gstekn iske avsetninger (kollektivportefølje ni før årsoppgjørsdisposisjoner. Verdipapirene regn skapsføres til virkelig verdi, og eventuell merverdi i forhold til kostpris føres til kursreguleringsfond. Forsikrings messige forpliktelser Premiereserve Premiereserve er kontantverdien av totale pensjonsforpliktelser med fradrag for kontantverdien av fremtidige premier regnet etter lineær premieog reserveberegning. Ved beregning av premie reserve er benyttet det dynamiske dødelighetsgrunnl eget GAP07. I henhold til påteg,g fra Finanstilsynet er det foretatt en delvis opptrapping til nytt dødelighetsgrunnlag K2013, som innføres fra Administrasjonsreserven er bygget opp i tråd med gjeldende forskrifter og utgjør 3 % av premiereserven. Premiereserven er beregnet med en grunnlagsrente på 4 % frem til , 3 % frem til , og 2,5 % deretter. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning er avsetning som skal dekke forpliktelser knyttet til forventede, ikke-meldte, erstatningstilfeller som er inntruffet innen regnskapsårets slutt. Tilleggsovsetninger Pensjonskassen har anledning til å foreta tilleggsavsetn in ger for å sikre soliditeten. Tilleggsavsetninger kan normalt utgjøre Inntil 12 % av premiereserven, og kan benyttes til dekning av fremtidig negativt finansresultat i forhold til pensjonskassens grunnlags rente og visse typer endringer I det a kt ua riell e grunnlaget. Kursreguierfrrgsfond Årets endringer I urealiserte verdier knyttet til investeringer vurdert til virkelig verdi i kundeporteføljen avsettes til kursreguleringsfond og inngår således ikke i årets resultat. Dersom virkelig verdi av eiendelene i kundeporteføljen viser en akkumulert netto mindreverdi kostnadsføres dette tapet.

11 Premiefond Premiefondet er innbetalt/opptjente midler som kan benyttes til dekning av fremtidig premie og sikring av reguleringstillegg til pensjoner, Fondet blir tilført 2,5 % årlig rente, Pisikavtleimingsfanef Dersom risikoresultatet er positivt, kan Inntil 50 % av dette avsettes til risi koutievni ngsfo ndet. Dette fondet kan 1 senere år benyttes til dekning av negativt risikoresu hat. Risi koirtievni ngs-fa ndet klassifiseres under selskapsporteføljen. Bevegelser i risikoutjev ningsfon det føres over resultatregnskapet. Ris ikoutjevn ingsfo nd et klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringslovens kapittel 9 med tilhørende forskrift. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle ei end ei er og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutarisiko knyttet tii utenlandske eiendeler er søkt redusert med finansielle derivat. Premieinntekter Bruttopremier inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Avgitt gjenforsikring fremkommer som egen linje i resultatregnskapet. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Netto inntekter fra investeringer Netto inntekter fra investeringer inneholder både realiserte poster og urealiserte verdiendringer. Netto inntekter fra investeringer fordeles mellom Investeringer i kol lekt ivponefølje n og Investeringer i selskapsporteføljen i forhold til gjennomsnittlig forvaltet kapital gjennom året. Erstatningsytelser og forsikringstilfeller Erstatningsytelser kostnadsføres med forfalte beløp. Ved dødsfall avsettes folle premlereserver far nye barne- og e ktefellepensjon er. Ved uførehendelser avsettes det etter karensperiodens utløp fulle premiereserver for å dekke uførepensjon og premiefritak for alderspensjon, ektefelle- og barnepensjoner. For uførehendelser som kan ha oppstått og hvor karensperioden Ikke er avløpt, avsettes periodens opptjente risiko premie for uførepensjoner som 1BNR (inntrufne, ikke rapporterte uføretilfeller]. Regnskapsmessig behandling av flytting Overføring av premiereserve ved flytting føres for mottatte reserver som premieinntekter ag som pensjoner m.v. for avgitte reserver. Resultatføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. Flyttebeløpet inkluderer også andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Skatt 5 kattekost na dene 1 resultatregnskapet hestar av alminnelig inntektsskatt og formuesskatt. 2 Bygninger og faste eiendommer... Forretnings. bygg Tomter Anskaffelseskost Tidligere verdijusteringer 0 Verdijustering solgte bygg - uttnskket 0 Verdijustering i året, bygg i behold Tilgang i året Avgang i året 0 Bokfort verdi 31, Totalt Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum PK Beløp i 1000 kr Brutto investert de siste 5 år: Bygninger Tomter Eiendommene er vurdert til markedsverdi i 4. kvartal Vurderingen har tatt utgangspunkt i antatt brutto markedsleie fratrukket antatt normale eierkostnader, diskanten med avkastningsprosent som bl.a. hensyrrtar beliggenhet og standard, fratrukket anslått verdi av faktisk ledighet, og eventuelt korrigert for differanse mellom antatt markedsleie og faktisk leie. G.i.sn. leie Beregnet gj.sn. Beliggenhet Eiendomstype kr. / kvm. utløpstid Leie Kvm Kristiansand Markens gl.39 Hotell ,2 år Nittedal Moveien 3 Kontor Ar M, Oslo Roseløkkvn 6 Kontor ,2 år En overveiende del av leiene kan reguleres med utvåslingen i konsumprisindeksen. Pensjonskassen bruker ingen del av eiendommene selv. Porteføljene forvelles av Aberdeen Asset Management.

12 3 Investeringer i datterselskaper Datterselskaper Anskaffelseskost Investeringer Fordring Konserbidrag Lån til Lån fra Datterselskaper Datterselskap "1 M 603 Tidligere verdijusteringer Årets verdijusteringer Tilgang i året Avgang i året Bokført verdi Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum PK Beløp i 1000 kr Brutto investert de siste 5 år: Bygninger Tomter Eiendommene er vurdert etter egenkapitalmetoden 4. kvartal Gj.sn. leie Beregnet gj.sn. Beliggenhet Elendomstype kr. i kvm. utløpstid Arslele Kvm Oslo Tollbugl, 24 Kontor , Bergen Strandgt. 59 Kontor , Bergen Sandbrogaten 5/7 Kontor Oslo Universitetsgaten 10 Kontor , En overveiende del av leiene kan reguleres med utviklingen i konsumprisindeksen. Pensjonskassen bruker ingen del av eiendommene seiv Porteføljene forvaltes av Aberdeen As-set Management. 4 Finansielle eiendeler - investeringer som holdes til forfall Obligasjoner - Hold til forfall - Norske Selskap Pålydende Amortisert Mer/ Markedsverdi verdi verdi mindreverdi Påløpt renter Nordlandskraft Sum obligasjoner hold til forfall Andel Selskapsportefølje 43 0 Andel Kollektivportefølje Sum Andel selskapsportefølje inklusiv renter 44 Andel kollektivportefølje inklusiv renter 441 Sum 485 Stats- og statsgaranterte obligasjoner Amortisert verdi Obl. utstedt eller garantert av fylkeskommikomm. 480 Sum Obligasjoner Holdt til forfall 480 Sum Markedsverdi obligasjoner Holdt til forfall 480 Inngående balanse obligasjoner som holdes til forfall Tilgang (avgang) Kursgev. obl. som holdes til forfall Nedskriving Uttrekning 2013 Årets periodiserte over-/underkurs Utgående balanse obligasjoner som holdes til forfall (320) 480 Gjennomsnittig effektiv rente er 5,6% beregnet ut fra gjennomsnittlig beholdning og bokført renteinntekt på kr Pålydende verdi er kr hvilket gir en forskjell mot balanseføn på % av balanseføn verdi er børsnoterte verdipapirer. Porteføljen forvaltes av Nordea Investment Management.

13 I all i hele tusen 5 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjefond - Øremerket til virkelig verdi over resultat Selskap Antall Kostpris Markedsverdi Med mindreverdi Nordea Norwegian Equity Market Fund Sum norske aksjefond Nordea US Equity Market Fund Nordea European Equity Market Fund Nordea Emerging Merket Equities Growth NOK Sum utenlandske aksjefond Sum aksjefond Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum PK Valutaterminer - Derivater til virkelig verdi over resultat Type Antall Kostpris Markedsverdi Mer/ mindreverdi FX FWD (1 108) (1 106) Sum valutaterminer 106) (1 106) Andel Selskapsportefølje (100) (100) Andel Kollektivportefølje (1 005) (1 005) Sum PK (1 106) (1 106) Totalt sum aksjefond og valutaterminer Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Total sum PK Aksjefond er bokført og verdsatt til markedspris. 0 % av balanseført verdi er børsnoterte verdipapirer. Deler av underliggende papirer i fondene kan være børsnoterte papirer. Porteføljene forvaltes av Nordea Investment Management. Risikoprofil aksjer Nordea Norge Pensjonskasse har gjennom året hatt aksjeeksponering gjennom fire aksjefond. Tre av aksjefondene har sin markedseksponering i utlandet, mens ett er eksponert mot det norske aksjemarkedet. Den samlede aksjeeksponenngen har gjennom året variert fra 21,7% pr til 25,6% ved utgangen av året. Pensjonskassens aksjeinvesteringer er bredt diversifisert. 6 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Obligasjonsfond Øremerket til virkelig verdi over resultat Mer( Selskap Antall Kostpris Markedsverdi mindreverdi Nordea Likviditet Pluss 3/ Sum norske obligasjonsfond Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum PK Obligasjoner - Øremerket til virkelig verdi over resultat Mer/ Påløpte Sertifikater Pålydende Kostpris Markedsverdi mindreverdi renter Obligasjoner 0% Stat/Statsgaranti % Covered Bonds % Kommunale-/fylkeskommunale Sum obligasjoner Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum PK Totalt sum obligasjonsfond og obligasjoner Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Total sum PK Rentefond og obligasjoner er verdsatt til markedspris. 86,6% av beholdningen er børsnotert. Porteføljen forvaltes av Nordea Investment Management.

14 7 Hierarkiet finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultat Balansefort verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 per Børsnoterte Observerbar Ikke obserpriser input verbar input Aksjer og andeler i 373 8/ Obligasjoner Utlån og fordringer Totalt Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter Finansiell risiko Finansiell risiko er knyttet til investeringer i aksjer, rentebærende verdipapirer og eiendom Aksjeinvesteringene er i verdipapirfond. De rentebærende plasseringene har hovedsakelig eksponering mot stat eller kommune, eller er obligasjoner med fortrinnsrett. Den finansielle risikoen omfatter markeds-, rente-, kreditt-, valuta- og likviditetsrisiko. Gjeldende finansstrategi setter rammer for den løpende risikotagningen. Markedsrisiko Pensjonskassens største risiko ansees å være markedsrisiko, dvs. risikoen for fall i eiendelenes verdier. Markedsrisikoen knyttet til pensjonskassens investeringer estimeres ved bruk av «Value at Risk» (VaR). Forholdet mellom bufferkapital og markedsrisiko følges løpende, og uttrykkes gjennom måltallene "Risikokapitalutnyttelse" og "Kapitaldekning". Renterisiko Pensjonskassen har ved utgangen av 2013 investeringer i rentebærende papirer på MNOK Pensjonskassen hadde en moderat renterisiko ved utgangen av året. Markedsverdivektet durasjon er ca 4,4 år. Porteføljeverdien vil falle med ca MNOK 138,2 ved ei parallellt skift i rentekurven på +1 %. Verdien vil stige tilsvarende ved et rentefall. Kredittrisiko Pensjonskassens kredittrisiko anses som moderat. Kredittrisikoen styres gjennom rammer for største engasjement, utstedersektorer og 131S-vekting, Pensjonskassens renteinvesteringer er hovedsakelig innenfor 10 %- og 20 %-vektede papirer. Premien innbetales forskuddsvis eller dekkes fra premiefondet slik at pensjonskassens kredittrisiko mot foretakene den er opprettet for, anses å være liten. Valutarisiko Valutaeksponering i Emerging Markets Equities-fond er ikke valutasikret, da dette er kostbart og upraktisk. Eksponeringen pr valutasort fondet utgjør mindre enn 7 % av øvrige eiendeler i valuta, Eiendeler i EUR er 87 % sikret til NOK og eiendeler i USD er sikret 88 %. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen i pensjonskassen vurderes som lav, da en til enhver tid har kortsiktige plasseringer som overstiger kortsiktige forpliktelser. Plasseringene anses å være tilstrekkelig likvid. Pensjonskassen har i tråd med gjeldende forskrift utarbeidet likviditetsstrategi. 9 Spesifikasjon fordringer Kollektiv Selskap Fordringer på eiendom/ forvalter Fordringer på premie Sum Sum Sum s Spesifikasjon bank Kollektiv Selskap Sum Sum Bankbeholdning Påløpte renter bank pr Sum Andre pålopte kostnader og mottatte, ikke opptj.inntekter Gjeld til forsikringsselskap Gjeld eiendom Forskuddstrekk Påleggstrekk Arbeidsgiveravgift Interimskonto pensjoner Usikret pensjon Gjeld til andre Gjeld til datterselskap, kollektivportefølje Gjeld til datterselskap, selskapsportefølje Sum påløpte kostnader

15 Fall F hele tusen 12 Kapitaldekning Kapitaldekning fremkommer som følger: Risikokategori: Balanseverdi Vektel Balanseverdi Veldet 0% - Statsobligasjoner % - Boligkreditter % - Kommunale-(fylkeskommunale papirer og -finans % - Aksjefond, rentefond, eiendom og fordringer Derivater Sum Innskutt kjernekapital Opptjent egenkapital Fradrag urealisert gevinst seiskapsport. (18 789) (785) l<jemekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning % 20,92 % Minimumskrav til kapitaldekning 8 % 6 Overskudd av ansvarlig kapital SOlvonSmargin Netto ansvarlig kapital % av risikoutjevningsfond % av tilleggsavsetning Sum annen solvensmarginkapital Solvensrnarninkapital Minstekrav til solvensrnargin Samlet solvensmarginkapiral i % av solvensmarginkrav % 305 % 14 Kapitalavkastning Kapitalavkastning på kollektivporteføljen Verdijustert avkastning (modifisert Dietz-metode) 8,3 % 5,0 % 2,4 % 7,50 % Bokført avkastning 4,9 % 4,9 % 3,1 % 6,20 % Verdijustert avkastning (Hardys formel) Realisert avkastning (Hardys formel) 7,7% 7,9 % I henhold til forskrift om kapitalavkastning skal det fra og med 2010 beregnes kapitalavkastning ved bruk av Modifisert Dietz-metode. Kapitalavkastning på selskapsporteføljen Verdijustert avkastning (modifisert Dietz-metode) 8,3 % 5,00 % 2,10 % Bokført avkastning (modifisert Dielz-metode) 8,3 % 5,00 % 2,10 % Det er fra 2011 også krav til å beregne kapitalavkasning på selskapsporteføljen. Da dette ikke har vært krav tidligere er det ikke foretatt beregning for tidligere år.

16 15 Beskrivelse av pensjonsordninga e Pensjonskassen forvalter tjenestepensjonsordning for ansatte i Nordea Bank Norge ASA, samt i konsernselskapene Nordea Finans Norge AS, Nordea Fondene Norge AS, Nordea investment Management AB NUF, Nordea Eiendomskreditt AS. Nordea Bank AB (Pubi) NUF og Privatmegleren AS. Videre forvaltes tjenestepensjonsordning for ansatte i Nordic Processor AS, som Nordea eier i et 101,1 venture med IBM. Fordelingen på medlemmer pr 31.12A 3 er som følger: Aktive Uføre- pensjonister øvrige pensjons- mottagere Nordea Bank Norge ASA Nordea Finans Norge AS Nordea Fondene Norge AS 6 1 Nordea Investment Management AB NUF 25 2 Nordea Eiendomskreditt AS 2 Nordea Bank AB (Pub) NUF Privatmegleren AS 3 Nordic Processor AS Sum Delvis uføre er kun regnet med som uføre. Aktive som også tar ut alderspensjon er kun regnet med som aktive. For Nordea-selskapene gjelder Aldarsoensjonsnivaet er 66 %. Etter nærmere regler ytes pensjon ved uførhet samt etterlatteytelser til barn, disse risikoytelsene er uten fripotiseopptjening. Ytelsespensjonsordningene ble lukket , og det ble samtidig gjennomført en planendring. Pensjonskassen forvalter fripolisene for opptjente rettigheter som ikke videreføres, så lenge vedkommende er medlem. Pensjonskassen forvalter også fripoliser for enkelte fratrådte ved spesielle nedbemanningsavtaler m.v. For Nordic Processor gjelder: Alderspensjonsnivået er 70 %. Etter nærmere regler ytes pensjon ved uførhet samt etterlatteytelser til ektefelle, registrert partner og barn. Pensjonskassen forvalter fripoliser for enkelte fratrådte ved spesielle nedbemanningsavtater m.v. For alle selskapene gjelder: Pensjonsordningene er ytelsesbasart uten investerirrgsvalg. Pensjonene reguleres ifølge lov om foretakspensjon. Medlemmene betaler ikke tilskudd. Etter at tidligere utløsningsselskap sa opp avtalen for utløsning av fripolise for fratrådte, har pensjonskassen etter selv forverret fripoliser for fratrådte. 16 Virkningen av endringer i forutsetninger i pensjonsordningene Effekten av en umiddelbar 25 prosent økning i uførehyppigheten vil med dagens bestand innebære en belastning på 9,0 millioner kroner på årets risikoresultat. Effekten av en permanent økning på 15 prosent i uførehyppigheten vil være en økning i premiereserven på 16,81 millioner kroner. Tilsvarende vil en permanent 10 prosent reduksjon i dødeligheten med dagens bestand innebære en økning i premiereserven på 95,21 millioner kroner. 17 Endringer i forsikringsmessige forpliktelser Prem kimse rye Ti I leggsavsetninger Kursreguleringa/ond Erstatningsavsetninger Premiefond POF 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultafførte avsetninger Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatforte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer ti /fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser itgående balanse

17 18 Premiefond ; W : :W Innbetalt fra sponsorselskaper Tilført fra annen ordning Ristorno Belastet premie Tilført rente Tilført fra POF Overført premiefordring Disponert overskudd U Premiefondet utgjør 15.3 % av årets premie. Premiefond fordelt på selskap: Nordea Bank Norge Nordea Bank AB (pvbø NUF Nordea Eiendomskreditt Nordea Investment Management Nordea Fondene Norge Nordea Finans Norge Nordic Processor Privatmegleren D Spesifikasjon av premieinntekter Premie belastet premiefond Overført fra pensjonistenes overskuddsfond D Sum forfalt premie Gjenforsikring har pensjonskassen hatt katastrofeforsikring med Alterra at Lloyd's på vegne av Uoyd's Synclicate 1400 hvor egenandelen er 5 mill kroner pr skadetilfelle og maksimal erstatning 50 mill, pr skade for layer 1, og egenandelen er 55 mill og maksimal erstatning 55 mill, pr skade for layer 2. Et skadetilfelle defineres som en ener flere uforutsette hendelser som følge av en og samme katastrofe som rammer minst to medlemmer. Premie for 2013 er kr Spesifikasjon av utbetalte pensjoner Alderspensjoner Uførepensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Sum pensjoner Fraflytting til andre selskap Antall 2013 Utløsninger overført til andre Tilleggsavsetninger overført til andre andre 0 Sum overført til andre Antall Tilflytting fra andre selskap Antall 2013 Reserve overført fra andre Antall Tilleggsavsetninger overført fra andre

18 24 Andre kostnader Honorar til forvalter selskapsportefølje Sum kostnader selskapsportefølje Adm i nistrasjonshonorar Honorar til styremedlemer Arbeidsgiveravgift for styremedlemer 8 32 Honorar til revisjon inkl. mva Honorar til revisjon - attestasjonsoppdrag og annen bistand inkl. mva 72 Honorar til forvalter kollektivportefølje Kredttilsynsavgifl Betalingsformidling Kontingenter Andre administrative kostnader Sum kostnader kollektivportefølje Sum andre kostnader Resultatanalyse Risikoresultat Risikoresultat tør reassuranse Reassuranse premie Reassuranse erstatninger 0 0 Reassuranseresultat Netto risikoresultat etter reassuranse Endring i erstatningsreserve 0 0 Oppreservering GAP Risikoresultat Renteresultat Netto finansinntekter Herav til kollektivporteføljen (Til)/fra Kursreguleringslond Sum garanterte renter reserve Garanterte renter premiefond Garanterte renter pensjonistenes overskuddsfond Renteresultat Kostnadsresultat Resultat utløsningsavtale Dekningsbidrag fra premie og reserve Driftskostnader inkl forvaltningskostnader Administrasjonsresultat Sum elementer teknisk resultat premie for renterisiko 0 0 fortjenestemargin for forsikringsrisiko 0 0 tra/(tilj tilleggsavsetninger Netto resultat før disponering Disponert nettoresultat til premiefond til pensjonistenes oversk.fond (POF) til premiereserve Teknisk resultat overført egenkapital Ikke-teknisk resultat Totalresultat Overført til/(fra) risikoutjevningstond Overført til/(fra) egenkapital Sum disponert

19 26 Skatt Beregning av utsatt skatt ,2013 Endring Skattbare midlertidige forskjeller Ikke skattbare midlertidige forskjeller Sum midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller til beregning av utsatt skatt Framferbart underskudd Ubenyttet godtgjersle 0 Grunnlag utsatt skattefordel Beregnet utsatt skatt/skattefordel Balansefort utsatt skatt/skattefordel Arets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt 0 0 Betalbar skatt- formue 0 Endring i utsatt skatt 0 0 For mye/lite avsatt skatt tidligere år 0 0 Skattekostnad 0 0 Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Endring RUF Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Årets betalbare skatt 0 0 Skattepliktig formue Betalbar skattekostnad formue (0,3 %) 0 0 Avsatt skatt formue 0 0 Oversikt over permanente forskjeller: , Realisert tap/gevinst i fritaksmetoden Regnskapsmessig Tap/Gevinst Skattemessig Tap/gevinst Amortisering -19 Urealiserte gevinster/tap i fritaksmetoden SPV Renteinntekt på skatt Sum permanente forskjeller Bundne midler i bank Pr utgjorde bundne midler på skattetrekkskontoen kr Nærstående parter Pensjonskassen har mottatt premieinnbetaling fra sine medlemsselskap i 2012: Nordea Bank Norge Nordea Eiendomskreditt 300 Nordea Bank AB (publ) NUF Nordea Investment Management Nordea Fondene 260 Nordea Finans Nordic Processor Sum Ansatte, ytelser og lån til ledende ansatte og styremedlemmer i pensjonskassen Det var ingen ansatte i pensjonskassen i Styrehonorar er utbetalt til Hans-Ellef Lom med kr Administrasjonshonorar til Gabler AS inkluderer arbeid utført av daglig leder i pensjonskassen. Daglig leder er ansatt i Gabler AS og mottar ikke godtgjørelse direkte fra pensjonskassen. ingen medlemmer i styret eller andre personer har avtale om bonus, lån, overskuddsdeling, opsjoner eller andre fordeler fra pensjonskassen, ut over oppgitt styrehonorar og ytelser fra tjenestepensjonsordningen som pensjonskassen administrerer.

20

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Harstad kommunale pensjonskasse Foretaksnr. 999304788 Utarbeidet av Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Note TEKNISK REGNSKAP 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier brutto 122 630

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

EGENKAPITALOPPSTILLING Egenkapital Tall i hele tusen 2014 2013 Innskutt egenkapital 01.01 350 000 350 000 Innbetalt i året 0 0 Innskutt egenkapital 31.12 350 000 350 000 Annen opptjent egenkapital 01.01

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Årsberetning for. Energiselskapenes Fellespensjonskasse

Årsberetning for. Energiselskapenes Fellespensjonskasse Årsberetning for Energiselskapenes Fellespensjonskasse 2014 Energiselskapenes Fellespensjonskasse er omdannet fra Bodø Energi Pensjonskasse. Bodø Energi AS ("Bodø Energi") etablerte Bodø Energi Pensjonskasse

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Note 2014 2013 IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 5 250 6

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Nordea Norge Pensjonskasse Årsoppgjør 2016

Nordea Norge Pensjonskasse Årsoppgjør 2016 Nordea Norge Pensjonskasse Årsoppgjør 2016 Årsberetning Nordea Norge Pensjonskasse ( Pensjonskassen ) er en pensjonskasse innenfor reglene i skatteloven. Den forvaltet pr 31.12.16 ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer