Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Bjørg Slotta, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Referanse: 2010/3093 / 9 Ordningsverdi: M00 Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune Rådmannens forslag til vedtak: Arendal bystyre vedtar: Forslag til endringer av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune sendes på offentlig høring. Forskriften er hjemlet i lov av om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 annet ledd. Det foreslås at revidert utgave av forskriften trer i kraft Vedlegg: 1 Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune Bakgrunn/Saksframlegg: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune ble vedtatt av bystyret 8. desember Det har i ettertid skjedd større endringer som gjør at det er hensiktsmessig med en revidering av forskriften. Det er i tillegg til forslag til endringer også foretatt mindre justeringer i teksten. Forslag til endringer i forskriften: Kap. 1 Generelle bestemmelser Betegnelsen gebyrregulativ erstattes med handlingsprogram gjennom hele forskriften. 2 Definisjoner Forslag om å endre definisjon for boenhet: Bolig eller hytte/fritidsbolig med ett eller flere rom, med separat inngang samt eget bad/wc og kjøkkendel. Bolig, fritidsbolig/hytte eller annen bygning med ett eller flere rom, med separat inngang samt eget bad/wc og kjøkkendel. 2010/3093/-9 Side1av 7

2 Tillegg i tekst eller annen bygning foreslås for å utvide definisjonen og fjerne feiltolkninger. Det sikrer at alle typer bygninger behandles likt i forhold til beregning av vann- og avløpsgebyrer. Forslag om å endre definisjon av fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/ hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte i følge matrikkel. Siste del av definisjonen utelates da den ikke medfører riktighet, og heller ikke er i henhold til praksis. Ingen konsekvenser da forslaget følger dagens praksis. Forslag om å endre definisjon av næringsvirksomhet: Eiendom som benyttes til ervervsmessig virksomhet, andre eiendommer som ikke hovedsakelig benyttes til boligformål, eller borettslag. Eiendom som benyttes til ervervsmessig virksomhet, og andre eiendommer som ikke benyttes til boligformål. Borettslag fjernes i definisjon av næringsvirksomhet da dette gjelder private boenheter. Leilighetsbygg som er en vanlig byggeform i dag er organisert på flere ulike vis. Det kan være borettslag, sameier eller seksjonerte bygg. Det foreslås å beregne gebyrer likt for alle boenheter i leilighetsbygg uavhengig av hvordan de er organisert. Abonnementsgebyret for vann og avløp for boenheter i borettslag justeres likt som andre boenheter. Det betyr at abonnementsgebyret for borettslag blir noe høyere. Forslag om å legge til definisjon om tidsbegrenset tilknytning for brakkerigger og lignende: Brakkerigger og lignende har vært definert som midlertidig tilknytning. Ny definisjon, tidsbegrenset tilknytning: Bygg, eiendom eller virksomhet som er tilknyttet vann og/eller avløp for en begrenset periode. Behov for å skille mellom definisjonene tidsbegrenset og midlertidig tilknytning. Brakkerigger har en begrenset tilknytningsperiode, ofte 1-2 år. Her betales ikke tilknytningsgebyr. Betegnelse midlertidig tilknytning omfatter alle sommervannstilknytninger. Ordningen med 2010/3093/-9 Side2av 7

3 sommervannstilknytning består til kommunen bestemmer noe annet. Det faktureres tilknytningsgebyr. Ingen konsekvenser 5 Tilknytningsgebyr Forslag til endring av punkter i paragrafen: Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal faktureres i følgende tilfeller: - For bebygd eiendom som tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett - Ved nyoppføring av bygg på eiendom som tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett - For tilbygg som fører til etablering av ny boenhet Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal faktureres i følgende tilfeller: - For hvert eksisterende bygg på eiendom som tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett - For tilbygg på/eller ombygging av eksisterende bygg som fører til etablering av ny boenhet - For bygning på eiendommer som inneholder flere boenheter, skal det betales tilknytningsgebyr for hver boenhet. - Ved kombinasjonsbygg næring/boenhet betales ett tilknytningsgebyr pr boenhet og ett pr næringsenhet. Tillegg i tekst i punkt 1: for hvert eksisterende bygg erstatter for bebygd eiendom. Forslag til endring for å unngå feiltolkninger. Gjeldende praksis er ett tilknytningsgebyr pr bygg. Tillegg i tekst i punkt 2: Ombygging kan medføre etablering av flere boenheter. Forklaring i tekst om kombinasjonsbygg. Kommunen har tidligere fakturert kun ett tilknytningsgebyr ved bygging av nytt næringsbygg selv om bygget har bestått av flere enheter. Ved oppføring av nytt næringsbygg vil det bli fakturert ett tilknytningsgebyr for hver ny næringsenhet likt som ett tilknytningsgebyr for hver boenhet. Tilknytningsgebyret for næringsbygg har tidligere vært svært lavt i forhold til fordeling av vann- og avløpskostnadene. 6 Årsgebyr Forslag til endring i tekst for å oppnå riktig faktureringstidspunkt: Årsgebyret betales av alle abonnenter, og beregnes fra og med måneden etter at det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Dersom eiendommen tas i bruk før dette tidspunkt, beregnes årsgebyret fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk. Årsgebyret betales av alle abonnenter, og beregnes fra den 1. i måneden etter tilknytningsdato på ferdigmelding fra rørlegger. Dersom eiendommen tas i bruk før ferdigmelding fra rørlegger foreligger, beregnes årsgebyret fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk. Gebyrene foreslås å faktureres fra den dato eiendommen er tilknyttet vann og avløp, og ikke fra tidspunktet ferdigattest på bygning er utstedt. Her kan være store avvik, da ferdigattest på bygg kan bli godkjent i lang tid etter at vann og avløp tas i bruk. Praksis er at vann- og avløpstilknytning datert av rørlegger gjelder. 2010/3093/-9 Side3av 7

4 dagens praksis. Ingen konsekvenser da forslaget følger 7 Abonnementsgebyr Forslag til endring av pkt E i paragrafen, og presisering av tilleggsopplysning: E. Annet E. Andre bygg med vann/ og eller avløp uten boenhet på eget gnr/bnr. Punktet annet har ikke tidligere vært definert. Det har derfor ikke vært hjemmel for å belaste bygninger uten boenhet med abonnementsgebyr for vann og avløp. Disse bygningene er på lik linje med andre bygninger kommunens abonnenter for vann- og avløpstjenester, og skal være med på å dekke kommunens investeringskostnader knyttet til tjenestene. Bygninger med vann og avløp uten boenhet på en eiendom kan ilegges abonnementsgebyr for vann- og avløp. Dette gjelder for eksempel anneks, naust, driftsbygning osv. Ingen ytterligere konsekvenser. 8 Forbruksgebyr Forslag til nytt punkt som gjelder manglende avlesning av vannmåler: Vannmålerstand som ikke innmeldes til kommunen innen fastsatt frist, medfører stipulert årsforbruk. Dersom vannmålerstand ikke innmeldes til kommunen innen fastsatt frist, vil forrige års forbruk bli videreført uten at det foretas årsoppgjør. Stipulert årsforbruk betyr gjennomsnittelig beregning, mens videreføring av gebyr betyr at det belastes samme gebyr som året før. Tidligere praksis har vært å videreføre forrige års forbruk, noe som ikke framkom av gjeldende forskrift. Det er derfor et forslag til rettelse for å tilpasses dagens praksis. Ingen konsekvenser 10 Gebyr for tidsbegrenset tilknytning Tidsbegrenset tilknytning er et nytt begrep og følgende forslag for beregning av gebyr fremmes: Gebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) betales etter målt vannforbruk som for næringseiendom. Kommunen fakturerer et depositum ved utlevering av vannmåler. Depositum betales tilbake når kommunen har mottatt ferdigmelding om frakobling, og vannmåler er levert inn. Dersom tilkobling er av kortere varighet enn 6 måneder, kan det benyttes en egen beregningsmodell. Tidsbegrenset tilknytning gjelder i praksis for brakkerigger. Forslaget fremmes pga tidligere erfaringer med at utleverte vannmålere ikke blir avlest og tilbakelevert. Vannmåleren forsvinner når brakken blir flyttet, ofte til andre kommuner. Det blir derfor en del merarbeid og problemer med å beregne gebyrer. 2010/3093/-9 Side4av 7

5 Ordningen med depositum sikrer tilbakelevering av vannmåler og riktig beregning av gebyrer. Kommunen må organisere en ordning for å fakturere og tilbakebetale depositumet ved utlevering av vannmåleren. 11 Avvik fra årsgebyret Nytt punkt i forslag til ny forskrift om ulempeerstatning i forbindelse med uttapping vann: Ved arbeid på det kommunale vannledningsnettet der kommunen gir abonnenten beskjed om uttapping av vann, kan det betales en ulempeerstatning. Abonnenten må lese av vannmåler før og etter tapping, og melde avlesningene til kommunen. Avregning skjer senest ved neste årsoppgjør. I forbindelse med installasjon av vannmåler får kommunen henvendelser fra en del abonnenter som ikke ønsker å betale for vann som tappes ut i forbindelse med kommunalt arbeid på ledningsnettet. Det foreslås derfor en form for ulempeerstatning. Gebyravdelingen vil i de tilfellende dette gjelder motta før- og etteravlesning av vannmåler fra abonnenten, og beregne dette ved neste årsoppgjør. Det vil ikke medføre noen større konsekvenser. 13 Gebyrfritak Forslag til prosedyre for fritak av vann- og avløpsgebyrer: Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet når ferdigmelding om at anboringspunktet er plombert foreligger. Dersom abonnenten har vannmåler kan det også, etter søknad, gis fritak for årsgebyret. Ved fritak skal måler avleses og plomberes etter anvisning fra kommunen. Dersom abonnenten ønsker fritak for mer enn 12 måneder, må stikkledninger fysisk frakobles i anboringspunktet. Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunalt ledningsnett i anboringspunktet. Gebyrplikten opphører når søknad om fritak er innvilget og ferdigmelding på frakobling fra godkjent rørlegger foreligger. Fritaket må gjelde for mer enn 12 måneder. Det foreslås å fjerne muligheten for fritak av gebyrer ved at vannmåler plomberes. Dette er en ordning som ikke er i bruk, og den er vanskelig å følge opp fra kommunens side. Det brukes mye ressurser til oppfølging av ulovlige tilkoblinger, og dersom en abonnent vil fjerne en plombering kan det gjøres uten at kommunen oppdager dette. Det er derfor foreslått at den eneste muligheten for å unngå vann- og avløpsgebyrer er å frakoble ledningen fysisk. Dersom abonnenten har vannmåler vil det kun bli fakturert abonnementsgebyr, vannforbruket blir da null. forhold til dagens praksis. Det vil ikke ha noen konsekvenser i 14 Vannmåler Etter vedtak i bystyret om at samtlige abonnenter i Arendal kommune skal ha vannmåler, er rutinene lagt om. Følgende endringer i forskrift foreslås: 2010/3093/-9 Side5av 7

6 Etter montering skal måleren plomberes av kommunen. Når kommunen forlanger måleren skiftet eller kontrollert, skal abonnenten, etter at kommunen har avlest måleren og kontrollert plombering, sørge for at måleren blir levert til kommunen. Dersom en måler blir skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell. Er en plombe brutt, kan kommunen stipulere vannforbruket. Vannmålerstand som ikke innmeldes til kommunen innen fastsatt frist, medfører stipulert årsforbruk. Måleren skal installeres og plomberes av godkjent rørlegger. Alle vannmålere skal ha tilbakeslagsventil, og monteres etter gjeldende standard som framkommer av kommunens VA-norm. Alle kostnader i forbindelse med installasjon, eventuell skade eller flytting av vannmåler dekkes av abonnenten. Ved rutinemessig utskifting av vannmåler bekoster kommunen utskiftning av vannmåler i konsoll, eventuelle ekstra kostnader for oppgradering av installasjonen til gjeldende standard bekostes av abonnenten. Dersom vannmålerstand ikke innmeldes til kommunen innen fastsatt frist, vil forrige års forbruk bli videreført uten at det foretas årsoppgjør. I forbindelse med at det nå er en betydelig økning av antall installasjoner i forbindelse med krav om at alle abonnenter skal ha vannmåler, bruker kommunen mer tid på søknader, utleveringer og ferdigmeldinger fra rørlegger. Rutinene med kontroll og plombering av vannmåler er derfor endret slik at det er rørlegger som har ansvar for installasjon og kontroll/plombering av måleren. Kommunen tar kun stikkontroller. Det settes krav om tilbakeslagsventil for å unngå fare for forurensning av kommunens drikkevann. Det vises til TEK 10, 15-6, innvendig vanninstallasjon. d) Installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrenging av urenes væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde. Kostnadsfordeling i forbindelse med vannmåler er ikke endret, men forslag til omskriving av gjeldende forskrift er gjort for å tydeliggjøre ansvaret. Det presiseres også at utskifting av vannmåler bekostes av kommunen, men kun utskifting av selve konsollet med vannmåler, og ikke evt ombygginger. Ved fakturering av forbruksgebyr for vann der vannmålerstand ikke er innmeldt, foreslås det å videreføre forrige års forbruk. Tidligere ble vannforbruket stipulert. Kommunen kontrollerer og plomberer ikke lenger vannmålerinstallasjonene. Ansvaret er overført til godkjente private rørleggerfirmaer. Dette betyr besparelse av tid og kostnader for kommunen. De andre punktene i forslaget får ingen konsekvenser. 15 Tidsbegrenset tilknytning Nytt begrep innføres for å skille mellom midlertidig og tidsbegrenset tilknytning: 2010/3093/-9 Side6av 7

7 Alle tidsbegrensede tilknytninger skal meldes til kommunen gjennom godkjent rørlegger/foretak. Tilknytningsavtale løper frem til kommunen har godkjent ferdigmelding fra rørlegger på frakobling, og eventuell vannmåler er levert inn. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Virksomheter som ikke defineres som abonnent, må inngå særskilt avtale med kommunen om kjøp av vann- og avløpstjenester. Det foreslår å skille mellom midlertidig tilknytning som gjelder sommervann, og tidsbegrenset tilknytning som gjelder for brakkerigger. Her er forskjellige former for blant annet fakturering. Sommervann faktureres med tilknytningsgebyr. Brakkerigger gjelder oftest for en periode for inntil 1-2 år, og belastes ikke med tilknytningsgebyr. Forslaget får ingen konsekvenser. 18 Innbetaling av gebyret Forslag til tillegg i forskriften: Abonnenter som har vann/avløp fra andre kommuner gebyrlegges og faktureres etter Arendal kommunes handlingsprogram. Tilknytningsgebyret faktureres av kommunen som leverer/mottar vann og avløp. Det er i dag samarbeid med andre kommuner der Arendal kommune ikke kan levere vann eller motta avløp for sine innbyggere. Det foreslås å informere om gebyrlegging av disse tilfellene i ny forskrift. Ingen konsekvenser da forslaget følger dagens praksis. Rådmannen, Harald Danielsen 2010/3093/-9 Side7av 7

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Hjemmel: Lov 2012-03-16 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift av juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. juli 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 15. Forskrift for husholdningsavfall, Oppegård (Nr. 1544)...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013.

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet. INNHOLD STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE... 2 STANDARD AVTALE FOR TILKNYTNING... 14 DEFINISJONER... 23 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp Vann- og avløpstjenester Priser, gode råd og regelverk 2012 Vann og avløp Vann og avløpstjenester 2 Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer