Separat vedlegg til sak STY 34/14: Tertialrapport 2/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Separat vedlegg til sak STY 34/14: Tertialrapport 2/2014"

Transkript

1 Separat vedlegg til sak STY 34/14: Tertialrapport 2/2014

2

3 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2014 Innhold 1. Innledning Planer for Strategisk viktige aktiviteter Prosjekt for økt gjennomstrømning (iforkant) Campusutvikling Styrket internasjonalisering Styrket utdannings- og forskningsledelse Organisasjons- og ledelsesutvikling Virksomhetsmål og strategier Andre målsettinger... 23

4 1. Innledning I Tertialrapport 2/2014 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for kvantitative og kvalitative styringsparametere, samt hvilke tiltak som er gjort for å realisere strategiene. I rapporten benyttes følgende forkortelser: HiG FA HOS IMT TØL Høgskolen i Gjøvik Fellesadministrasjonen Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Avdeling for informatikk og medieteknikk Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse 2. Planer for 2014 I 2013 vedtok høgskolen Strategisk plan som setter rammen for HiGs aktiviteter. Visjon Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn. Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom dialog med samfunns- og arbeidsliv og studenter, tverrfaglighet og internasjonalisering, skal HiG bidra til verdiskaping som en løsningsorientert, og fleksibel aktør og samarbeidspartner. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur basert på en høy faglig standard og etisk yrkesutøvelse. Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell virksomhet skal HiG bidra til et bærekraftig samfunn. Overordnede utviklingsretninger Høgskolen skal videreutvikle fagområdene som allerede er etablert. For å sikre samfunnsrelevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med samfunns- og arbeidsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en moderat vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Av kostnadsdrivende strategier skal campusutvikling prioriteres i første del av planperioden. Høgskolen skal utvikles til å bli en attraktiv campus preget av godt læringsmiljø og høyt faglig nivå. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/23

5 HiG skal være: en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv en internasjonalt anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og medieteknologi en nasjonalt anerkjent aktør innen: o innovasjon i omsorgsfeltet o universell utforming o bærekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet 2.1 Strategisk viktige aktiviteter Det er trukket fram fem strategisk viktige aktiviteter for høgskolen i 2014: Prosjekt for økt gjennomstrømning (iforkant) Det er igangsatt flere underprosjekter knyttet til hovedmålsettingen for prosjektet: «iforkant skal øke antall studenter som lykkes med å gjennomføre studieprogrammet, primært på normert tid, og også totalt sett.» Utviklingen for gjennomstrømningstall på program- og institusjonsnivå blir nøye fulgt opp. En ser at flere av underprosjektene vil forventes å ha effekt i et mer langsiktig perspektiv. I første tertial ble det gjort en nøye gjennomgang av tallmaterialet knyttet til prosjektet, en sammenligning av 2011 og Så langt kan en ikke spore resultatforbedringer, men med bakgrunn i at flere underprosjekter ble startet i slutten av 2012 og i 2013, kan en heller ikke forvente umiddelbar effekt. I andre tertial ble alle delprosjekter gjennomgått. Det ble også gjennomført møter med seksjonsledere og andre sentrale personer ved fagavdelingene. Styringsgruppen vil i tredje tertial ta en gjennomgang av hele prosjektet, sett opp mot høgskolens innføring av proxymål og gi innspill til rektor om videre drift evt. avvikling av prosjektet Campusutvikling HiG har ambisjoner om å være en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet. Universitetsambisjonene er lagt på is i tråd med Høyre/FrP-regjeringens politiske plattform. Vedtak om nybygg ble fattet i styremøte 13. juni: I tråd med tilgjengelig finansieringsramme i LTB vedtar styret å beslutte et nybygg på Kallerud, i regi av Statsbygg fortrinnsvis på kjøpt tomt fra Industribygg (mellom bygg B og H). Størrelsen på nybygget vil bli dimensjonert på nærmest mulig 4500 kvm (som i forprosjektet), i nivå 10 12,5 mill. kr. i økte årlige leiekostnader. I arbeidet med å framskaffe dette handlingsrommet, skal det identifiseres tiltak innenfor: Effektivisering av studieporteføljen Effektivisering av drift Økte eksterne inntekter Rektor gis fullmakt til å bestille nybygg etter en høringsrunde i styret. Byggeprosessen vil starte med detaljprosjektering og sikte mot ferdigstillelse senest studiestart høsten Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/23

6 2.1.3 Styrket internasjonalisering Styrket internasjonalisering er en viktig del av HiGs strategi, og for å konkretisere dette er det utarbeidet en delplan for internasjonalisering som foreslår tiltak for internasjonalt perspektiv i utdanningene, mobilitet, internasjonal profilering og rekruttering og internasjonalt og inkluderende campus. Planen ble vedtatt av rektor i april, og oppfølging av tiltak er igangsatt. Studienemnda har vedtatt en revisjon av Veiledning og mal for studie- og fagplaner med emnebeskrivelser som vil bli implementert høsten Endringene er fulgt opp i Prorektors utdanningsmøte med avdelingsledelsen, og i Forum for studieprogramansvarlige i juni Styrket utdannings- og forskningsledelse HiG vil fortsatt ha fokus på studieprogramansvarlig-rollen, både når det gjelde rolleavklaring, ressurstildeling og erfaringsdeling i organisasjonen. Som del av lederutviklingsprosessen i organisasjonen, vil en også se på seksjonsleders funksjon i den faglige linjen og evt. styrke dennes plass med hensyn på utdannings- og forskningsledelse. Studienemnda har vedtatt en ny organisering av syklisk evaluering av studieprogram som i større grad involverer utdanningsledere på alle nivå, fra studieprogramansvarlig via seksjonsleder til dekan. Opplegget ferdigstilles i løpet av høsten 2014, med oppstart fra januar Det planlegges også en gjennomgang av sammenhengen mellom aktivitetene «årlig kvalitetsrapport», «syklisk evaluering» og «strategisk studieportefølje». Målet er bedre sammenheng mellom prosessene, og informasjon og utvikling nærmere utøverleddet. Dette innebærer også en gjennomgang av de ulike rollenes funksjonsbeskrivelse i kvalitetssystemet. Viserektor for forskning slutter 1. oktober. Det er ønskelig å fortsette ordningen, og arbeid er i gang med å rekruttere etterfølger. Siden denne rollen hittil har vært en kombinert rolle mellom dekan og viserektor, er det vanskelig å evaluere hvor mye en kan få ut av en 20 % stilling som viserektor (som er det som ligger i budsjettet). Planen er å starte med en ny person i 20 %, for så å vurdere behov for økning når en har mer erfaring. Det er ikke ønskelig å kombinere annet tungt lederverv med viserektorrollen. Fokus vil være å styrke de enkelte fagmiljøenes muligheter for deltakelse i EUprosjekter, spesielt Horizon FoU-rådet vil også bli gjenopprettet med viserektor som leder Organisasjons- og ledelsesutvikling Som en oppfølging av styrets evaluering av ny ledelsesordning er det gjennomført større arbeid med utvikling av ledergruppen ved HiG. Det benyttes eksterne konsulenter for å bidra til dette. Målet har vært å forbedre rolleforståelse, evne til felles strategisk ledelse, dialog, langsiktighet og internt samarbeid mellom avdelingene. Ut fra konklusjonene etter siste samling i juni 2014, er det tatt tak i en rekke identifiserte utfordringer. Hovedfokus har vært å styrke målstyrt ledelse, og systematisk oppfølging av forbedringsprosjekter både sentralt, desentralt og på tvers av avdelingsgrenser. Dette skal bidra til bedre prioriteringer og fokus på våre overordnede strategier og mål. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/23

7 3. Virksomhetsmål og strategier Sektormål 1 fra KD: UH skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal videreutvikle studieprogram med vekt på indre sammenheng, progresjon og samfunnsrelevans Vurdere resultater fra student- og kandidatundersøkelser Det gjennomføres ikke en egen undersøkelse ved HiG. NOKUTs gjennomføring av studentundersøkelsen i 2013 og etableringen av Studiebarometeret.no ga HiG positive oppslag i pressen, både fordi høgskolen hadde en god svarprosent (46 %), og fordi flere av studieprogrammene kom godt ut av undersøkelsen nasjonalt sett. Resultat for de enkelte studieprogram er gjennomgått av studieprogramansvarlige som del av datagrunnlaget i årlig kvalitetsrapport via seksjonsleder/dekan til rektorat/styret (legges fram for styret i juni). Vurdere utdanningssamarbeid nasjonalt HOS: Sammen med HiOA/UiT/HiBV samarbeider HOS fortsatt med en pilot for videreutdanning i beskrivende radiograf. Pilotarbeidet er delfinansiert av Norgesuniversitet. Det er pågående dialog med HiOA for framtidig samarbeid innen en rekke utdanningsområder. Herunder bl.a. ergoterapi og en framtidig bachelor i paramedic. Det er enighet mellom HiG, HiOA og HiØF om å fremstå som et samlet miljø for evt. å ivareta en nasjonal pilot innen BA Paramedic. Disse nasjonale pilotene er under avklaring i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er dialog mot HOD om finansiering for utvikling og etablering av en nasjonal utdanning innen barnepalliasjon. Dette vil også kunne innebære samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. IMT: CCIS ble offisielt åpnet 15. august. CCIS har fire høgskoler som partnere, Politihøgskolen, Forsvarets ingeniørhøgskole (FiH), HiL og HiG. Nye studieprogrammer vil bli utviklet som en følge av dette samarbeidet. Det første kullet i samarbeidsmasteren med Politihøgskolen Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet, er nå tatt opp. En intensjonsavtale er underskrevet med HiL om felles utvikling av en faggruppe innen personvern (CCIS). Det er startet diskusjoner med FiH om å utvide den erfaringsbaserte masteren med en studieretning for forsvaret. TØL: Planlagt oppstart av BA i logistikk, sammen med Høgskolen i Molde høst Innlevert søknad til NOKUT om MBA i Sustainable Economics. Planlagt oppstart høsten Studiet vil ha fokus på bærekraftig økonomi, og utvikles i nært samarbeid med næringslivet. Det arbeides også med felles master i industriell innovasjon med UiA, HiAls og HiBV. Løpende diskusjoner om HiGs studieprogram er i liten grad relevante utdanningene med RSA, for samfunnets behov L bransjeorganisasjoner og nettverk Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/23

8 For få søkere til de nye studieprogrammene tilknyttet CCIS Styrket markedsføring i samarbeid med våre partnere M Risikobildet er justert fra 2. tertial, se nytt risikomoment i rødt. VM HiG skal utnytte tverrfaglighet mellom fagmiljøene innen bærekraft, universell utforming og innovasjon Vurdere HiGs fokus på bærekraft, universell utforming og innovasjon Høgskolens ledergruppe er i prosess med oppfølging i ledermøter og seminar. HOS har også tatt initiativ til et kvalifiseringsløp for Arena-prosjekt (næringsklyngeutvikling) med konsepttittel Å leve og bo i et bærekraftig samfunn. Dette omfatter deltakelse fra alle tre avdelingene. Det er etablert kontakt med relevante nærings- og forskningsvirksomheter regionalt og nasjonalt for å styrke en slik etablering. En viktig aktør anses å være Sintef Byggforsk. Ved HOS har Senter for omsorgsforskning, Østlandet er av Helsedirektoratet gitt ansvar å lede forskernettverket i det nasjonale programmet for utvikling og implementering av velferdsteknologi i kommunene. Prosjektleder er nå på plass for å ivareta videre utvikling av dette. IMT arbeider for å forankre innovasjonssatsingen sterkere. Det er innført obligatoriske arbeidskrav for masterstudenter i MIS, MACS, MixD som krever samarbeid på tvers av programmene. Innovasjonsseminar/øvelse for masterstudenter ved HiG gjennomføres som en pilot ved IMT i 2014, for senere og implementeres for alle masterstudenter. Som en del av dette er de tre kursene Digital entreprenørskap, Prosjektledelse og Systemutvikling og Sosio-teknisk Security Risk Modellering og analyse 1 slått sammen i tverrfaglige prosjektgrupper for å løse en porteføljeoppgave. Øvelsen blir nå analysert, og forslag til hvordan man kan inkludere denne øvelsen i 2015 vil bli presentert 17. oktober. TØL: Våren 2014 ble de første masterkandidatene uteksaminert fra studieprogrammet Master in Sustainable Manufacturing. Rekrutteringen til studiet er tilfredsstillende, og forskningsgruppen tilhørende dette studiet arbeider innen EU-prosjekt og større NFRprosjekter. Avdelingenes fagmiljø klarer ikke å definere og finansiere felles, tverrfaglige prosjekt Utnytte forskningslaboratoriene som felles møteplasser. Rektoratet tar sterkere styringsansvar. L Innføring av TDI-modellen. Prioritering av velferdsteknologi på avdelingene. Ingen endring i risikobildet. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/23

9 VM HiGs utdanninger skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende min. 3 mnd) Kommentarer til kvantitative styringsparametere På grunn av underbemanning har Internasjonal enhet i løpet av 2014 ikke vært like aktive ute i avdelingen hos studenter og faglig ansatte. Dette kan resultere i færre studenter inn/ut i Samtidig er det flere stipendprogrammer som løpet tom 2014 (Eurasia og HERD). Det vil derfor ikke komme nye studenter på disse programmene i Dette utgjør studenter i året. Ikke alle som er ute på opphold blir registrert i DBH siden lengden på oppholdet er for kort. Enhet for internasjonalisering synliggjør dette i tabellen under som viser de facto studenter utveksling inn/ut: Alle utvekslingsstudenter (uavhengig av lengde på oppholdet) Inn Ut Totalt Vurder HiGs utdanningssamarbeid internasjonalt Det har blitt utarbeidet en strategisk delplan for internasjonalisering ved HiG. Planen ble vedtatt i april 2014, og er under implementering i avdelingene. HOS har etablerte i 2012 et samarbeid med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUC) Tumaini University i Moshi, Tanzania i første omgang knyttet til BA Sykepleie. Første kull HiG-studenter reiste til Moshi høsten Samarbeidet er intensivert i 1. tertial 2014, og vurderes som vellykket. Fokus har vært på utvikling av felles læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene. Det jobbes med en avtaleportefølje for ergoterapi på HOS som er et nytt studieprogram. I løpet av 2014 må de ha et alternativ for utveksling klart, da første kull kan reise ut høsten TØL har samarbeid gjennom Eurasia-prosjektet med Kiev Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine (KPI NTUU). Høgskolen har fått oppstartsmidler fra SIU vedr. samarbeid med India, hvor vi ønsker å utvikle vårt utdanningssamarbeid med Indian Institute of Technology Hydrabad. Dette gjelder fagområdene Sustainable Manufacturing og Sustainable Economics. IMT har samarbeid med South China University of Technology (SCUT) og Wuhan University of Technology (WUT) i Kina og med Université Jean Monnet (UJM) i Frankrike. IMT jobber videre med prosjektet Higher Education, Research and Development in the Western Balkans (HERD) med gode tilbakemeldinger fra partnerne. I 2. tertial har IMT fått innvilget søknaden om videreføring av CIMET, under navnet COSI (Colour in Science and Industry). IMTs masterutdanninger undervises på engelsk, og i tillegg tilbys ulike semesterpakker på engelsk, både på vår- og høstsemesteret på bachelornivå. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/23

10 TØL og IMT har ansatt en høgskolelektor i 40 % fra India som underviser og arbeider med å etablere institusjonskontakter og studentrekruttering. I dag har HiG har 17 indiske masterstudenter. Det var planlagt et møte i juli mellom Indian Institute of Technology Hydrabad og HiG, for å lage et felles forslag til forskningsprosjekt innenfor området Sustainable Manufacturing. Dette møtet ble utsatt til november. TØL jobber med etablering av MBA studiet. I den forbindelse er det tatt kontakt med flere miljøer i USA, bl.a. Clark University, ett i Spania og ett i Danmark for å bygge opp et internasjonalt nettverk. Det er søkt om midler via SIU sitt Nord-Amerika program for et samarbeidsprosjekt med Clark University. Dette prosjektet innebærer både korttids studentmobilitet og faglig utviklingsprosjekt. IMT har minimert innsatsen for å rekruttere studenter fra Kina. IMT ser at Norges politiske problemer med Kina har resultert i utfordringer med å skaffe visum. HiG har i et brev fra KD blitt minnet om at vi ikke kan ta opp studenter fra Iran og Nord-Korea på nivåene MSc og PhD til våre studieprogrammer i teknologi. Det kan bli utfordrende, gitt vårt fokus på informasjonssikkerhet, å ta inn studenter fra en del andre land også. IMT ønsker å prioritere rekruttering fra Europa, Nord-Amerika og India framfor Kina. Avtalen med StudyLink gikk ut og har ikke blitt fornyet etter enighet alle 3 partene imellom (UiA, HiT og HiG). Det er ikke fattet noe formelt vedtak fra StudyLink sin side, etter samråd med rektor på HiG og viserektor for FoU ved HiT. Vurder internasjonalisering i studieprogrammene, inklusive internasjonalisering hjemme Fagavdelingene har implementert og følger nå opp en større andel av Delplanen for internasjonalisering i sine handlingsplaner. HiG har aktivt jobbet med studentrekruttering på masternivå de siste årene ved å delta på studiemesse i Tyskland og rekrutteringsreiser til India og Kina. Totalt har vi høsten internasjonale gradsstudenter ved HiG, hvorav 20 er nye (1.klasse master) høsten HiGs utdanninger gir et læringsutbytte som Faglige samarbeidsprosjekt i L i liten grad ivaretar et internasjonalt perspektiv samarbeid med studienemnd og internasjonalt kontor Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. VM Ved HiG skal andelen studenter som fullfører sin bachelorutdanning på normert tid, ligge over gjennomsnittet for tilsvarende studieprogram i sektoren Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Andel studenter på fulltids bachelorutdanning som gjennomførte 38 % 45 % - 48 % 50 % på normert tid (%) Andel studenter på fulltids masterutdanning som gjennomførte 0* 30 % - 35 % 40 % på normert tid(%) Andel masterstudenter som er rekruttert fra HiGs egne bachelorprogram 32 % 28 % 37 % 30 % 35 % Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/23

11 Antall ph.d.-studenter rekruttert fra HiGs egne masterutdanninger av 6** 5 5 *I 2012 var frist for innlevering av masteroppgave satt slik at sensur ikke forelå pr. 31/8. Dette førte til at fullført vitnemål ikke ble registrert til vårsemesteret Reelt tall er 44 % gjennomførte i ** Rekruttert fra CIMET, internasjonalt Erasmus Mundus program. Kommentarer til kvantitative styringsparametere Tall for gjennomstrømning på normert tid i 2014, rapporteres 1. tertial Det vises til kap om gjennomstrømningsprosjektet iforkant. HOS har intensivert arbeidet med analyse av utfordringene og definering av tiltak. TØL gjennomfører et eget iforkant-prosjekt som støtter det sentrale HiG-prosjektet. Avdelingen har avsatt 2 mill. kr. til dette arbeidet. Prosjektet fortsetter etter planen. TØL ser forbedrede resultater i realfag ordinære studier og i forkurs Y-vei og Tres. Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Høgskolen har fortsatt en utfordring når det gjelder fullføring på normert tid/ oppnå forventet læringsutbytte i studieprogrammene. Samtidig ser vi at antallet fullførte studieprogrammer totalt har økt fra 540 i 2012 til 634 i For stor andel studenter fullfører ikke på iforkant prosjektet M normert tid HiG når ikke målene i prosjektet iforkant Kontinuerlig gjennomgang av prosjektet iforkant M Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal arbeide for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Andel uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks av 6 år tidligere* Antall disputaser på eget ph.d.- program Computer Science *HiG begynte opptak til eget program, først i Vurdere utviklingen av arbeidet for å etablere forskerutdanninger med tydelige profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi HOS har utviklet samarbeidsavtale med UiS innen pasientsikkerhet. En av tre innsatsområder omfatter samarbeid om ph.d.-utdanning. UiS har et ph.d.-program innen risikostyring og samfunnssikkerhet hvor forskning på pasientsikkerhet er et sentralt delområde. Det er dialog med HiOA om samarbeid på deres Ph.d. i helsevitenskap. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 9/23

12 TØL har i lengre tid arbeidet for å finne nasjonale partnere for å etablere en fremtidig forskerutdanning innen fagområdet Sustainable Technology, og samarbeider med UiA om utvikling av forskerskole. Endelig beslutning avhenger av kommende strukturendringer i UHsektoren. Høgskolen klarer ikke å etablere en tilstrekkelig faglig kritisk masse Tydelig prioritering av avdelingenes økonomiske og faglige ressurser. M Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal rekruttere flere kvalifiserte primærsøkere og ekspandere til studenter Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr. planlagt studieplass 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 Nye studiepoeng pr. heltidsekvivalent (Tall fra NOKUT-portalen i DBH) 45,3 44,6 ** Antall registrerte studenter * *Foreløpig tall fra DBH pr (endelig tall kommer i oktober) ** Tall for våren 2014 foreligger ikke før i oktober. Kommentarer til kvantitative styringsparametere Økningen i antall førsteprioritetssøkere i Samordna opptak (SO) ble til slutt på 7 % og høgskolen hadde økning i søkertallene for niende år på rad. I lokalt opptak økte antall første prioritetssøkere med 11,5 %. Økningen her ligger i hovedsak på masterutdanningene. Samlet sett hadde høgskolen 2817 førsteprioritetssøkere i 2014, mot 2589 i fjor, en økning på nesten 9 %. Høgskolen hadde i år ventelister på 16 studieprogram i SO, mot 18 i fjor. Det betyr at vi har poenggrenser på mange av våre utdanninger under hovedopptaket i juli, noe vi mener også bør vise seg i bedre kvalitet på studentene og økt gjennomføringsgrad etter hvert. Flere studieprogram med poenggrenser signaliserer dessuten for kommende søkere i SO at dette er attraktive utdanninger. Årets opptak er det største noensinne og høgskolen har per 15. september registrert 3393 studenter totalt, en økning på 9,6 %. Økning registreres i både samordna- og lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik i år. Målet i strategisk plan om 3600 studenter i 2016, ser ut til å være realistisk. HiG har for stor andel ikke kvalifiserte førstevalgsøkere til sine studieprogram Styrket markedsføring og informasjon om HiGs utdanninger M HiG klarer ikke å øke sin utdanningskapasitet Studiekvalitet og læringsmiljø reduseres p.g.a. økning av antall studenter og for dårlige fysiske rammebetingelser Tydelig prioritering av avdelingenes økonomiske og faglige ressurser Målrettet arbeid for nybygg. Utvikling av pedagogiske metoder for å møte økende studenttall. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 10/23 L M

13 Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. HiGs strategi for sektormål 1: 1. Styrke utdanningsledelse på alle nivå 2. Samordne HiGs tjeneste innen teknologistøttet pedagogikk (LearningLab) 3. Videreutvikle biblioteket som et læringssenter 4. Styrke førstelektorprogrammet 5. Utvikle og formalisere interne tverrfaglige møtearenaer 6. Gjennomføre prosjektet for økt gjennomstrømning (iforkant) 7. Arbeide for etablering av et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) 8. Arbeide for at alle ph.d.-studenter tilknyttes en forskerskole 9. Videreutvikle metoder for å kartlegge studieprogrammenes samfunnsrelevans og internasjonale kvalitet Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 11/23

14 Sektormål 2 fra KD: UH skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal øke antall publiseringspoeng med 25 % Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå * 2014** Antall publikasjonspoeng 88,6 89,5 47, *Endelig tall for 2013, rapportert i april ** 2014-tallene er pr. juni Endelig rapportering skjer ca. 1. april Kommentarer til kvantitative styringsparametere Ved HiG økte antall publikasjonspoeng med 1 % - til 89,5 poeng og med det var HiG 0,5 poeng fra målsetningen for I UH-sektoren for øvrig var det en nedgang på 1,3 % i antall publikasjonspoeng i 2013 sammenlignet med Det er vanskelig å utarbeide prognoser på bakgrunn av registreringer i CRISTIN databasen. Pr. 5. september har HiG registrert 68 publikasjoner som tilfredsstiller kravene for vitenskapelig publisering. Dette tilsvarer 47,1 publikasjonspoeng. o o o HOS har 19 publikasjoner, 7,9 publikasjonspoeng (hele 2013: 15,6 poeng) IMT har 35 publikasjoner, 26,8 publikasjonspoeng (hele 2013: 61,9 poeng) TØL har 14 publikasjoner, 12,5 publikasjonspoeng (hele 2013: 10,9 poeng). Vurdere resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg (KD) HOS: Samarbeidsavtale mellom avdelingen og Senter for innovasjon i tjenesteyting (HiL) og Alderspsykiatrisk forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) forventes å bidra til å øke kvalitet og flere publikasjoner. HOS ble sammen med HiL og SRM tildelt 5 mill. kr. av Regionalt Forsknings Fond (RFF) for prosjektet Municipal Innovation Research for Institutional Development. Prosjektet har som ambisjon å etablere et SFI liknende samarbeid mot kommunal sektor. IMT forventer en svak vekst i publiseringsaktiviteten sammenlignet med tidligere år. TØL har en jevn økning i publiseringspoeng og oppdragsforskning. Vurdere forskningstildelinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt HiG vant ikke fram i årets SHP-runde (strategiske høyskoleprosjekt). HOS driver følgende NFR-prosjekter ved Senter for omsorgsforskning: Prosessevaluering av samhandlingsreformen, Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 og Frivillig arbeid i omsorgssektoren omfang, former, samhandling og fremtidsmuligheter. HOS er tildelt finansiering for deltakelse i et nytt NFR-prosjekt, via EØS. Prosjektet HCNEAT skal se på menneskenære teknologier som ligger nært opp mot kunstig intelligens. TØL er partner i et EU-prosjekt innenfor produksjonsteknikk, og partner i et større BIAprosjekt (samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, HiG og en industribedrift innen Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 12/23

15 området Brukerstyrt innovasjonsarena). Avdelingen jobber fortsatt i prosjektet som ble tildelt 5 mill. kr. fra Regionalt forskningsfond innen Sustainable Manufacturing. IMT leder det nasjonale verdinettverket i informasjonssikkerhet FRISC og den nasjonale forskerskolen i informasjonssikkerhet COINS. IMT deltar også i HYPERCEPT (18 mill. kr. over 4 år), EU-prosjektet INGRESS og EDA-prosjektet TACTICS. Det er inngått avtale mellom IMT og ERA-NET (samarbeid mellom forskningsprogram i Europa). Styrke forskningsledelse og øke eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fagmiljøene har for lav Identifisere relevante forskningsproduksjon publikasjoner på nivå 2. L Økonomiske insentiver for nivå 2 publiseringer. Lav robusthet i forskningsproduksjonen (produksjonen er for sentrert til noen få Samme som over. M personer) Det er vurdert noe økt risiko fra 2. tertial, se nytt risikomoment i rødt. VM HiGs forskningsaktivitet skal styrke kvaliteten i utdanningene Vurdere fordelingen av rekrutteringsstillinger innenfor HiGs satsingsområder HOS er tildelt 3 KD-stipendiater. Tilsetting av den siste pågår. IMT er tildelt 8 KD-stipendiatstillinger alle er tilsatt. TØL er tildelt 4 rekrutteringsstillinger, alle er tilsatt. Vurdere samspill mellom forskning og utdanning (KD) HOS har et pågående samarbeid med UiO med. fak. og HiOA for framtidig kvalifisering av SFU. Partnerskapet er tildelt NFR Finnut-midler for å gjennomføre forprosjektet Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse- og sosialutdanninger. Gjennomføringen av forprosjektet vil styrke potensialet for SFU. Organisering og gjennomføring av prosjektet er foreløpig uavklart. IMT allokerer professorer for undervisning både på bachelornivå og masternivå. Det arbeides for å øke studentdeltakelse i avdelingens forskningsprosjekter, for eksempel ved å definere bacheloroppgaver innen rammen av avdelingens forskningsprosjekter. NIS-lecture og NISseminar er tiltak som danner bånd mellom bachelor-, master- og doktorutdanningene. De fleste masteroppgavene er knyttet til avdelingens forskningsaktiviteter, og noen ender opp som deler av fagfellevurderte publikasjoner. TØLs utvikling av FoU-aktiviteter i samarbeid med næringslivet knyttet til laboratoriene, styrker sammenhengen mellom utdanning og FoU. Det planlegges innkjøp av en metallprinter for Additive Manufacturing. Driftsstart høsten Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (KD) HOS viser til forprosjektet Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse- og sosialutdanninger. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 13/23

16 IMT: Det er høy forskningsaktivitet. Med unntak av mediefagene, er all forskning ved IMT innenfor MNT-fag. TØL: Forskningsinnsatsen i MNT-fag øker. Studentenes deltakelse øker også, særlig på masternivå. De fleste masteroppgavene er knyttet til avdelingens forskningsoppgaver. Utnytte forskningslaboratorier som Fagmiljøenes forskningsaktivitet trekkes i møteplass mellom studenter liten grad inn i utdanningsvirksomheten og fagpersonale om forskning L og utdanning Ingen endring i risikobildet. VM Flere fagmiljø ved HiG skal delta i EU-finansierte aktiviteter Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå EU-innbetalinger NFR-innbetalinger Antall EU-finansierte stipendiater Antall eksternfinansierte rekrutteringsstillinger (ph.d.-stipendiater og post doc)* Antall vitenskapelig ansatte som deltar i EUprosjekter (ekskl stipendiater) Alle tall er i 1000 kr. *Annen finansiering enn EU, inkluderer 6 postdoktorer Kommentarer til kvantitative styringsparametere EU-innbetalinger 2. tertial (samme som 1. tertial): Innbetalingene fra EU kommer ikke jevnt over årene. 2. kvartal i 2014 viser særlig høy innbetaling, og fordeler seg slik: IMT 7006, TØL 513 (tall i 1000). NFR-innbetalinger 2. tertial: HOS 4208, IMT 7860 og TØL 2101 (tall i 1000). EU-finansierte stipendiater er knyttet til IMT. IMT har en midlertidig prosjektstilling som EUrådgiver. Det er innvilget kr gjennom PES-rammebevilgning. EU-finansierte prosjekter er i stor grad anvendte og kun med nivå 1 publiseringskanaler. TØL arbeider fortsatt med nye søknader til EU-prosjekter innen Sustainable Manufacturing. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 14/23

17 Utvikle fagmiljøenes kompetanse i å utforme EUsøknader. For få fagmiljø prioriterer å søke partnerskap til EU-prosjekter Ansettelse av EU-rådgiver i M FA. Ingen endring i risikobildet. VM HiG skal arbeide for etablering av Senter for Fremragende Forskning (SFF), innen informatikk eller informasjonssikkerhet Med dette målet mener vi etablering av sentra av type SFF, SFI, Arena o.l. (ikke bare SFF). Center for Cyber and Information Security (CCIS) åpnet 15. august, med mer enn 20 partnere og ekstern finansiering av ca. 10 stillinger. IMT leverte en SFI (Senter for Forskningsbasert Innovasjon) søknad i februar, og venter fortsatt på svar. HiG leverte inn tre SHP (Strategiske Høgskoleprosjekter) søknader i februar, som vi fikk avslag på. IMT arbeider for å utvikle en SFF-søknad, men trenger finansiering til den nokså omfattende søknadsprosessen. Andre UH-institusjoner utkonkurrerer HiG Målbevisst nettverksbygging H Ingen endring i risikobildet. VM HiG skal styrke Senter for omsorgsforskning Senter for omsorgsforskning har formalisert et samarbeid med Senter for innovasjon i tjenesteyting (HiL). Et KD-stipendiat er lagt til senteret for å styrke forskning på teknologistøttet tjenesteutvikling. En ytterligere stipendiat er overført fra UiA til INTOP (Innovasjon i tjenesteyting Offentlig og Privat) ved HiL. Senter for omsorgsforskning ble i Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» tildelt nye nasjonale oppgaver: Dokumentasjonssenter for følgeforskning, formidling og spredning av innovasjonsprosjekter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med de fire andre omsorgsforskningssentrene. Det arbeides fortsatt med utforming av innhold og funksjon av dokumentasjonssenteret (omsorgsbiblioteket). HiG leder det nasjonale forskernettverket innen velferdsteknologi, eid av Helsedirektoratet og KS. Senteret er gitt finansiering for å etablere et vitenskapelig tidsskrift med formå å bidra til mer forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Dette finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 15/23

18 HiG makter ikke å skape aktivitet og Avdelingen prioriterer oppdrag som berettiger senteret senterets virksomhet høyt M Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal styrke forskningssamarbeidet med NCE Raufoss Vurdering av arbeidet, bl. a. antall felles søknader til, og antall tilsagn, fra NFR og EU. HOS: HiL/HiG/SRM er tildelt 5 mill. k. av RFF NFR for gjennomføring av MIRID. Intensjonen er å styrke kompetanseklynge innen offentlig-privat innovasjon, og forske på innovasjonsprosesser i kommunal sektor. Det er et langsiktig mål å etablere en SFI-liknende senter innen 10 år. TØL deltar fortsatt i flere forskningssamarbeid med NCE-Raufoss. IMT og TØL og samarbeider med NCE Raufoss, NCE-Node (Agder), NCE-Maritime (Ålesund), NCE-Systems Engineering Kongsberg, UiA, HiAls og HiB om å etablere en NIC (Norwegian Industrial Cluster). En finner ikke fram til samarbeidsprosjekter som er interessante for begge parter Dialog og faglig nettverksbygging Ingen endring i risikobildet. HiGs strategi for sektormål 2: 1. Styrke forskningsledelse og forskningsadministrasjon 2. Øke med 20 eksternt finansierte rekrutteringsstillinger 3. Starte et stort tverrfaglig forskningsprosjekt som inkluderer alle avdelingene 4. Utrede etablering av et strategisk FoU-råd 5. Utrede implementering av Det europeiske charteret for forskere Sektormål 3 fra KD: UH skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling og innovasjon og verdiskaping L HiGs virksomhetsmål VM HiG skal i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv øke BOA utenom EU og NFR med 25 % Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå * Andel inntekter fra BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR 5,7 5,2 5,64 5,8 6,4 (KD) (% av totale driftsinntekter) Prosentvis endring fra året før i BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og -7 % -9,1 % 7,7 % 12 % 5,5 % NFR *Tall for 2014 representerer pr. 2. tertial Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 16/23

19 Kommentarer til kvantitative styringsparametere Prosentvis endring sammenligner 2. tertial 2014 med hele året Avdelingene prioriterer HiG klarer ikke å tilby forsknings- eller utviklingen av bestemte L utdanningsprosjekt som etterspørres tilbud mot bestemte nisjer HiG når ikke opp i konkurransen om oppdrag innen forskning eller utdanning Avdelingene styrker sin konkurranseevne innenfor prioriterte områder Ingen endring i risikobildet. VM HiG skal skaffe ekstern finansiering til fire førstekompetansestillinger som samarbeider med relevante samfunnsaktører Vurdering av arbeidet HOS: HiG er i dialog med Sykehuset Innlandet om etablering av kombinasjonsstilling(er) innen pasientsikkerhet. Dette er fortsatt i prosess. IMT: Som en del av etableringen av CCIS har IMT signert kontrakter for finansiering av 8 stillinger som professor/ førsteamanuensis. Stillingene har blitt utlyst. TØL har muntlig avtale om en stilling som Forsvarsbygg finansierer. Avdelingen forventer en stilling i tillegg. Høgskolen klarer ikke å utvikle prosjekt som i tilstrekkelig grad interesserer eksterne Prioritere nettverksbygging innen de strategiske L partnere satsingsområdene Ingen endring i risikobildet. VM HiG skal styrke sitt omdømme og sin formidling av resultater Kvantitative styringsparametre Resultat Ambisjonsnivå Antall oppslag i medier * Nasjonal rangering på Webometrics* ** Topp 15 Topp 15 *Retriver per **Webometrics per Kommentarer til kvantitative styringsparametere Fra januar 2014 byttet vi medieovervåkningssystem fra Meltwater til Retriver. Retriver dekker trykte medier, radio og TV. Tidligere har rapporteringen kun tatt for seg digitale medier, tallene for antall oppslag vil derfor bli høyere nå. Selve kategorien «Antall oppslag digitale medier» er endret til «Antall oppslag i medier». På Webometrics er HiG rangert som nr. 14 i Norge. L Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 17/23

20 Vurdering av arbeidet HiG oppnådde en 14. plass på nasjonal rangering på Webometrics i Dette er en forbedring fra 2013 og innenfor ambisjonsnivået. Forbedringen skyldes endringer i Webometrics rangeringsmetoder og at HiG er blitt bedre på områdene som Webomtrics måler. Med ytterligere målrettet innsats på områder som nivå-2 publiseringer og open access-publiseringer kan HiG nå høyere opp på Webometrics rangering. HOS: Senter for omsorgsforskning arbeider med utvikling av Omsorgsbiblioteket på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Senter for omsorgsforskning er ansvarlig for et nytt vitenskapelig tidsskrift i samarbeid med de andre fire omsorgsforskningssentrene i Norge som vil bli utgitt av Universitetsforlaget. Dette finansieres av HOD. Etablere insentivordninger for Fagmiljøene bidrar ikke til å synliggjøre økt formidling og hvordan resultatene av sin forskningsaktivitet disse kan registreres på en M rasjonell måte Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal, i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, øke eksterne inntekter fra høgskolens etter- og videreutdanningsaktivitet med 25 % Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Antall eksternt finansierte 60- studiepoengsenheter (nye- ikke gjentak) 87,4 59, Kommentarer til kvantitative styringsparametere Tall for studiepoengproduksjon i vårsemesteret rapporteres etter3. tertial. Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) HOS: Det er inngått avtale om at HiG overtar Nasjonal paramedicutdanning for ambulansepersonell, fra og med Dette er et betalingsstudium for ambulansefagarbeidere. Videreutdanningen har et godt nasjonalt omdømme, og samarbeidet med HiL/SELL vil videreføres under ledelse av HiG. Omsetning ca. 3 mill. TØL: Det samarbeides bl.a. med Direktoratet for byggkvalitet, NKI, NITO og SPAMA. IMT har fra 2014 tatt over møteplassen Sikkerhetstorget i FRISC. CCIS er et massivt engasjement av eksternt samfunns- og arbeidsliv med mer enn 20 arbeidslivspartnere. Fleksibel utdanning (KD) IMT og TØL vurderer at behovet for tilrettelagt utdanning er økende, og det blir avgjørende å styrke kvaliteten på disse tilbudene for å sikre en god gjennomstrømming. Det er opprettet en arbeidsgruppe for formålet. TØL har ansatt en person i 50 % stilling som skal jobbe direkte mot studentene i forhold motivasjon og støtte. Prosjektstillingen er foreløpig utvidet med seks måneder, t.o.m. desember. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 18/23

21 HOS: Utvikler nye pedagogiske metoder inne e-læring for utdanningsporteføljen. Arbeidet vil bli intensivert i HOS er i påvente av avklaringer fra HiG sentralt, om prinsippavklaringer mht. investeringer og infrastruktur. Avdelingene prioriterer HiG klarer ikke å tilby etter- eller utviklingen av bestemte L videreutdanning som er etterspurt tilbud mot bestemte bransjer HiG når ikke opp i konkurransen om ettereller videreutdanningsoppdrag Avdelingene styrker sin konkurranseevne innenfor prioriterte områder Ingen endring i risikobildet. VM Innovasjonsprosesser skal være en integrert del av høgskolens virksomhet, og studenter og ansatte skal ha tilgang til gode interne og eksterne systemer for realisering av innovasjonsideer Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Antall mottatte forretningsideer L Kommentarer til kvantitative styringsparametere Hovedaktiviteten skjer i høstsemesteret. Høstens Idélab-24 er under planlegging. IMT har bidratt med definisjon av innovasjonsprosess til HiGs kvalitetssystem. TØL: Innovasjonskonferanse avholdes oktober med en rekke papers i samarbeid med Kiev Polytechnic Institute. HiGs fagmiljø har lite fokus på å omsette FoU-arbeid til forretningsideer og Utnytte regionale finansieringsordninger og nettverk for M kommersialisering av slike. kommersialisering av forretningsideer. Ingen endring i risikobildet. HiGs strategi for sektormål 3: 1. Videreutvikle oppdragsvirksomhet i tilknytning til undervisnings- og forskningslaboratorier 2. Utvikle en medie- og kommunikasjonsplan med regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus 3. Videreutvikle Rådet for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) og andre formaliserte nettverk rundt alle utdanninger og fagmiljø 4. Utrede alumniaktivitet 5. Styrke fleksible utdanningstilbud 6. Videreutvikle HiGs innovasjonsprosjekt Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 19/23

22 Sektormål 4 fra KD: UH skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle HiGs virksomhetsmål: VM HiG skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten Kvantitative styringsparametere Andel transaksjoner via e-handel Etter 60 % økning i antall transaksjoner i 2013, jobbes det med å utvide bruken av systemet i Målet for 2014 er 100 % økning i forhold til Pr. 2. tertial er det like mange transaksjoner som på samme tid i fjor (85 stk.). Det er gjennomført dialogsamtaler mellom FA og fagavdelingene HOS og TØL. Arbeidet med en utviklingsplan for FA er igangsatt. Riksrevisjonens revisjonsrapporter HiG hadde et innledende møte med nytt revisjonsteam fra Riksrevisjonen Formålet med møtet var å bli bedre kjent med HiG og ledelsen, og avstemme det totale risikobildet, Riksrevisjonen har valgt ut anskaffelser og BOA som risikoutsatt, og vil revidere disse områdene november. Håndtering av avvik fra inngåtte leveranseavtaler HOS har inngått avtale tidligere. Det er ikke inngått noen nye avtaler. Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Langtidsbudsjett for HiG ble vedtatt av styret i juni. Gjennomføre HiG klarer ikke å utvikle en effektiv organisering av samspillet mellom faglig og dialogsamtaler mellom FA og fagavdelingene M administrativ virksomhet. Etablere tydelige interne leveranseavtaler Ingen endring i risikobildet per 2. tertial. VM HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, og et inkluderende ikke-diskriminerende arbeidsmiljø Kvantitative styringsparametere Kvantitative styringsparametere Resultat Ambisjonsnivå Andel kvinnelige professorer 26 % 25 % - 30 % 30 % Andel kvinnelige dosenter Andel midlertidige ansatte i 35,0 % 33 % - 25 % 25 % Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 20/23

23 støttestillinger til undervisning, forskning og formidling (%) Andel midlertidige ansatte i saksbehandler og utreder stillinger (%) Andel midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (%) Andel førstekompetanse UF-stillinger ,4 % 16 % - 8 % 8 % 17,5 % 15 % - 13 % 13 % 51 % 54 % - 55 % 55 % Kommentarer til kvantitative styringsparametere Tall vil foreligge til Rapport og planer Robuste fagmiljøer (KD) HOS er i rekrutteringsprosesser for oppbygging av fagmiljø innen ergoterapi. Det er krevende å rekruttere førstekompetanse da ergoterapi er et ungt akademisk fagområde. Det er for øvrig generelt sterk konkurranse mellom institusjonene om den samlede tilgjengelige kompetansen. Dette legger press på lønn som virkemiddel i rekrutteringsarbeidet. Robuste fagmiljøer må parallelt med rekruttering også styrkes gjennom institusjonelt samarbeid. Samarbeid mot både HiOA, UiS og evt. andre institusjoner er for HOS viktig i tiden fremover. IMT fortsetter arbeidet med ekstern finansiering av professorater for faggrupper som i dag ikke er robuste. Første fase av kompetansehevingsprosjektet Dogfood ble gjennomført i vår. IMT er fortsatt i gang med tilsettingsprosess for å styrke fagmiljøene innen interaksjonsdesign og webutvikling. TØL bygger fortsatt opp fagmiljøet innen bærekraftig økonomi. Sårbare fagmiljøer p.g.a. mange Nedsette letekomiteer for å midlertidige/ II er stillinger for å dekke M tiltrekke aktuelle kandidater faglige krav Ingen endring i risikobildet. VM HiG skal rehabilitere A-bygget og reise et nytt bygg Vurdere framdrift i campusprosjektet A-bygget er tatt i bruk,og ble offisielt åpnet 10. september. Styret vedtok 13. juni at det skal settes i gang prosess med tanke på et nybygg på campus (sak STY 26/14). Arbeidet med et forprosjekt med Statsbygg er igangsatt. Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune har bevilget 7 mill. kr. til finansiering av nybygg. HiG er ikke i stand til å tilby prioriterte Det gjøres en helhetlig faglige satsninger en god/felles lokalisering vurdering av hvordan i en midlertidig periode til nybygg er arealene kan benyttes for å M realisert. støtte den faglige aktiviteten Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 21/23

24 Tett økonomisk oppfølging av HiG klarer ikke å finansiere nybygg avdelingene, særlig M utviklingsarbeidet ved HOS Sannsynligheten for at HiG ikke klarer å finansiere nybygget anses noe mindre enn tidligere. Totalt sett er det ingen endring i risikobildet per 2. tertial. HiGs strategi for sektormål 4: 1. Gjennomføre interne styringsdialoger 2. Videreutvikle leveranseavtaler og internkontrollsystemer 3. Gjennomføre en statusanalyse av administrative tjenester for å: a. drive løpende utviklingsarbeid i samspill med fagavdelingene b. sikre god forankring av rutiner og kultur for samhandling med avdelingene 4. Videreutvikle IT som effektiviserende verktøy (administrasjon og undervisning) 5. Gjennomføre handlingsplan for offentlige innkjøp og e-handel 6. Utvikle plan for rekruttering av kompetent, mangfoldig arbeidskraft 7. Videreutvikle intern kommunikasjon Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 22/23

25 4. Andre målsettinger HiGs HMS-mål for Opprettholde nærværsprosent på 95 (sykefravær = 5 %) Kvantitativ styringsparameter Sykefraværsprosent Kvartalsvis sykefravær ved HiG er som følger: 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal pr. 23/9 Totalt: 4,6 % FA: 5,3 HOS: 7,2 IMT: 1,7 TØL: 3,7 Totalt 4 % FA: 5,6 HOS: 4,2 IMT: 1,8 TØL: 4,1 Totalt 3,9 % FA: 5,6 HOS: 5,0 IMT: 1,3 TØL: 3,6 2. Gjennomføre overordnet ROS-analyse med fokus på beredskap Kvalitativ styringsparameter ROS-analyse Arbeidet pågår fortsatt i 2. tertial, og drives fram av personalseksjonen i samarbeid med avdelingenes HMS-koordinatorer. Tertialrapport 2/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 23/23

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 STYRETS BERETNING... 2 2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 5 3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 3.1 Rapportering på mål... 8 3.2 Annen rapportering... 32 4 STYRING

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Budsjett 2015 Høgskolen i Gjøvik 05.12.14

Budsjett 2015 Høgskolen i Gjøvik 05.12.14 Budsjett 2015 Høgskolen i Gjøvik 05.12.14 1 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER 2015... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015... 3 2 AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE (HOS)... 5 3 AVDELING

Detaljer

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik 14.01.2015 2015 Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik 1 INNHOLD 1. Bakgrunn og formål med notatet... 2 2. HiGs profil og visjon med fusjonen... 2 Visjon...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

ÅRSRAPPORT (2014 2015)

ÅRSRAPPORT (2014 2015) ÅRSRAPPORT (2014 2015) Innholdsfortegnelse 1. STYRETS BERETNING... 3 2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 7 3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 9 UTDANNING...9 Gjennomføringsgrad på normert

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2014 Innhold INNLEDNING... 3 Kandidatmåltall... 6 1. FAGPROFIL PÅ HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 7 HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 10 Studieportefølje

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Rapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Rapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport 2013 Planer 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Forord Dette dokumentet er rapport for 2013 og planer for 2014 for (HiST). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i november 2012 og i

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer