Styret. Godkjent referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret. Godkjent referat"

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Øyvind Berdal, Norsk studentorganisasjon Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund (vara) Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Siri Margrethe Løksa, Universitetet for miljø- og biovitenskap (vara) Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Godkjent referat Tid: onsdag 16. januar 2013 kl kl kl kl kl kl Ordinært styremøte Møte med KUF-komitéen Ordinært styremøte Sted: Høyres Hus, Saksnr: 13/18 Stortingsgata 20

2 Saksliste Sak 001/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 002/13 Godkjenning av referat Sak 003/13 Forberedelse av møtet med KUF-komitéen Sak 004/13 UHRs formelle status Sak 005/13 Forslag om å etablere en ordning med hospitanter (traineer) ved Forskningsrådets Brussel-kontor Sak 006/13 Revisjon av mandat for evaluering av publiseringsindikatoren Sak 007/13 MVA-problematikk i UH-sektoren. Behov for avklaringer Sak 008/13 Innretning på/planlegging av strategimøtet i Helsinki februar 2013 Sak 009/13 Skisseplan for representantskapsmøtet i Sogndal mai 2013 Sak 010/13 Alternative studieløp på doktorgradsnivå? Oppfølging av innstillingen om eventuell alternativ ph.d.-grad Sak 011/13 Møter med eksterne organisasjoner og intern utvalg og fagstrategiske enheter Sak 012/13 UHRs deltakelse i internasjonale organisasjoner Sak 013/13 Policy for innovasjon Sak 014/13 Organisering og sortering av fagområder Sak 015/13 UHRs bibliotekutvalg kandidater fra institusjonsakkrediterte høgskolers biblioteker Sak 016/13 Orienteringssaker Kopinor prolongering Møte i India for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Norge og India vedrørende høyere utdanning og forskning Sak 017/13 Eventuelt Møteplan våren 2013: februar: Strategimøte i Helsinki 24. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre mai: Representantskapsmøte ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 6. juni: I UHRs lokaler

3 001/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn en sak til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 002/13: Godkjenning av referat Referat fra møte 4. desember 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 003/13: Møte med KUF-komitéen Styret hadde dialogmøte med Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité fra kl Følgende punkter var spilt inn i forkant og ble diskutert med komitéen: Langsiktighet i kunnskapspolitikken o Bygg og infrastruktur o Dimensjonering av stipendiatstillinger o Studieplasser og utdanningskvalitet o Forskningsinnsats Strategisk handlingsrom for kvalitet og samfunnsnytte Som tidligere år vil sekretariatet sende et oppsummerende notat til komitéen, Kunnskapsdepartementet og styret. 004/13: UHRs formelle status Vedtektenes første setning fastslår at UHR er et samarbeidsorgan. Medlemmene i samarbeidsorganet var ved etableringen 8. mai 2000 de statlige universiteter og høgskoler i Norge. Vedtektene ble revidert i 2005 slik at også private høyere akkrediterte utdanningsinstitusjoner kan være medlemmer. Alle medlemmer betaler medlemsavgift. Av praktiske årsaker har UHR hatt bistand fra HiO/HiOA for lokalleie og drift av administrative systemer helt siden etableringen i UHR ligger under samme organisasjonsnummer som HiOA, men har eget bedriftsnummer. Derfor har UHR blitt

4 innrapportert som en del av (avdeling i) HiO/HiOA. På samme grunnlag har de ansatte i UHR blitt innmeldt i Statens Pensjonskasse (SPK). UHR har betalt husleie og betalt for administrative tjenester til HiO/HiOA. De fleste funksjoner er pr 2013 helt adskilt fra HiOA, men en oppsigelsessak i 2012 viste at det var behov for en endelig formell avklaring av juridisk status, selv om UHR i praksis har fungert som en egen juridisk enhet i flere år. Dette betyr at den formelle registreringen i Brønnøysundregistrene må endres fra å være et bedriftsnummer under HiOA til å være et eget organisasjonsnummer sannsynligvis under lovreguleringer for foreninger. For øvrig vil en omregistrering ikke medføre endringer av UHRs virksomhet. Styret startet en diskusjon om mulige organisasjonsmodeller. Det er imidlertid for mange uavklarte spørsmål til at styret ønsket å konkludere i dette møtet. Saken kommer opp på nytt i senere styremøter. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med avklaring av resterende spørsmål, og sørge for at nødvendige informasjon-/drøftings-/forhandlingsmøter er avholdt, før endelig vedtak gjøres i et senere styremøte. 005/13: Forslag om å etablere en ordning med hospitanter (traineer) ved Forskningsrådet Brussel-kontor Siden august i år har en hospitant fra Universitetet i Oslo vært knyttet til Forskningsrådets Brussel-kontor. I om lag halvparten av tiden arbeider hospitanten for Forskningsrådet, og i resten av tiden for UiO. Den ene halvdelen av lønnen finansieres fra Forskningsrådet og den andre fra UiO. Kontorplass dekkes av Forskningsrådet. Hospitanten vil oppholde seg ved kontoret fram til årsskiftet. Tidligere har en hospitant fra Universitetet i Bergen hatt et tilsvarende men lengre opphold (ca to år). Både Forskningsrådet og UiB hadde et godt utbytte av denne virksomheten. Denne hospitantordningen fungerer etter hensikten, og det er ønskelig å videreføre den, men systematisert, og der flere institusjoner er involvert. Ordningen ble først foreslått som en ordning for universitetene og UHR. Det foreslås nå å utvide til instituttene, høyskolene og FFA. UHRs styre tar saken til orientering og ber sekretariatet følge opp saken videre mot Forskningsrådet.

5 006/13: Revisjon av mandat for evaluering av publiseringsindikatoren Styret i UHR vedtok i møte 12. desember 2011 et mandat for evaluering av publiseringsindikatoren. Mandatet bygde på innspill både fra forskningsutvalget og publiseringsutvalget og ble brukt som grunnlag for UHRs søknad om finansiering av evalueringen til Kunnskapsdepartementet i januar Tidlig i prosessen ble det klart at mandatet slik det forelå var utilstrekkelig som grunnlag for å lyse ut oppdraget. Bl.a. er det behov for noen presiseringer og en klarere avgrensning av hva som skal evalueres. I tillegg har publiseringsutvalget i sitt møte i september 2012 påpekt vesentlige momenter som evalueringen bør ta opp, bl.a. virkninger på publiseringsmønsteret, og som mangler i det første mandatet. Styret diskuterte de foreslåtte endringene og ga sin tilslutning til disse, med to unntak. Styret savner punktene i det gamle mandatet som omhandlet analyse av kvalitetsintensjonen, samt forutsigbarhet og transparens. I tillegg ønsker styret at formuleringen uriktig og misvisende i punkt 3 under Egenskaper ved indikatoren strykes. 1. Styret godkjenner de foreslåtte justeringene i mandatet for evalueringen av publiseringsindikatoren med de merknader som fremkom i møtet. 2. Styret godkjenner prinsipper for sammensetning av referansegruppa og de oppgaver denne er tiltenkt. 007/13: MVA-problematikk i UH-sektoren. Behov for avklaringer UHRs økonomiutvalg tok på sitt møte 31. oktober 2012 opp flere problemstillinger knyttet til mva som skaper utfordringer for institusjonene. Mva-regelverket er komplisert, og for UH-sektoren er det mange uklare områder. Problemstillingene er i stor grad knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), men også knyttet til samarbeidstiltak, mellom virksomheter internt i sektoren og mellom sektoren og tilhørende virksomheter (UHR, Forskningsrådet, institutt-sektoren, samskipnader mv.). Sektoren samarbeider allerede på mva-området i flere sammenhenger og KD har opplyst til økonomiutvalget at departementet i begynnelsen av 2013 vil nå ta initiativ til å samkjøre dette samarbeidet videre gjennom å nedsette en arbeidsgruppe som også vil bruke ekstern spesialistkompetanse. Dette vurderes som svært positivt, da dette vil redusere ressursbruken for den enkelte virksomhet, samt øke kvaliteten og jevne ut konkurransevilkår i sektoren. Det gjenstår to områder som er svært utfordrende for sektoren: ulike tilbakemeldinger fra ulike skatteregioner, og spørsmålet om MVA. Sektoren har kontaktet departementet om dette tidligere, men det har så langt ikke blitt fulgt opp fra KDs side. Problemstillingene er en hemsko for samarbeid i sektoren, og skaper konkurransemessige utfordringer både internt i sektoren og ut mot andre sektorer.

6 UHRs styre mener det er viktig å stimulere til samarbeid og like konkurransevilkår mellom universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Ulik regelverksforståelse og -praktisering av mva-spørsmål i UH-sektoren er uheldig, og styret vil derfor anmode Kunnskapsdepartementet om å løfte de prinsipielle spørsmålene til riktig instans for rask avklaring. 008/13: Innretning på/planlegging av strategimøtet i Helsinki februar Tidsrammene for møtet blir som følger: 27. februar: kl Lunsj k Møtetid kl Middag 28. februar: kl Møtetid kl Lunsj kl Møtetid Mottakelse for det nordiske rektormøtet starter kl En av arbeidsøktene må settes av til ordinære styresaker. Styret ønsker å sette av en sesjon til møte med UNI FI og Thomas Wilhelmsson. De fire foreslåtte diskusjonspunktene ønskes spisset. Det nordiske perspektivet må tas inn. UHRs styre ber sekretariatet forberede strategimøtet i henhold til styrets diskusjon. 009/13: Skisseplan for representantskapsmøtet i Sogndal mai 2012 Stortingsvalget høsten 2013 og den nye forskningsmeldingen gir vesentlig bakgrunn for tema, innlegg og diskusjoner. Forslag til tittel på det åpne seminaret: Høyere utdanning og forskning betydningen for samfunnsutviklingen Underpunkter kan være: o Strategi og strategisk ledelse o Profilering av høyere utdanning og forskning o Internasjonalt perspektiv og internasjonale konkurranse Styret drøftet så vel tittel som innretning og spissing av seminardelen, og var spesielt opptatt av at det er viktig at seminaret gjenspeiler det faktum at det er stortingsvalg til høsten.

7 UHRs styre ber sekretariatet forberede representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon. 010/13: Alternative studieløp på doktorgradsnivå? Oppfølging av innstillingen om eventuell alternativ ph.d.-grad Bakgrunnen for saken samt innstillingen fra den oppnevnte arbeidsgruppen, Én ph.d.-grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse, ble lagt fram for styret i mars og i juni Både forskningsutvalget og styret sa seg enige i innstillingens hovedkonklusjon, som slår fast at det skal være én felles ph.d.-grad i Norge. I sitt møte i juni 2012 ønsket styret likevel ikke å vedta den fremlagte innstillingen før betegnelsen utviklingsarbeid, som var foreslått innarbeidet i veiledende retningslinjer for ph.d.-graden, ble bedre avklart. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe som skulle utforme et forslag til omformuleringer av 10 i de veiledende retningslinjene. Resultatet av gruppens arbeid ble lagt fram for forskningsutvalget i 2012 og vedtatt på sirkulasjon. Også styret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til omformuleringer, men ber i tillegg om at omtalen av hva som menes med begrepet «avhandling» tas inn i selve veiledningen. 1. Styret stiller seg bak konklusjonene i innstillingen Én ph.d.-grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse med de presiseringer og endringer i veiledende retningslinjer for ph.d.-graden som er vedtatt i forskningsutvalget. 2. Styret oversender innstillingen sammen med ovenfor nevnte presiseringer og endringer til Kunnskapsdepartementet og ber om departementets vedtak og oppfølging. 011/13: Møter med eksterne organisasjoner og interne utvalg og fagstrategiske enheter Styret har for tiden 8 møter per år. De eneste kontaktmøtene som har vært faste de siste årene, er møte med KUF-komitéen i januar og møte med Forskningsrådets hovedstyre i april/juni. Det vil være umulig å få til faste årlige møter med alle eksterne og interne enheter som ønsker å møte styret. Saken tas opp til bredere diskusjon på strategimøtet i februar.

8 UHRs styre tar saken til informasjon. Saken danner grunnlag for en av strategidiskusjonene i neste møte. 012/13: UHRs deltakelse i internasjonale organisasjoner UHR har hittil konsentrert sin internasjonale deltakelse i det nordiske samarbeidet NUS og NUAS, og i det europeiske gjennom EUA og Bologna-prosessen. Det globale har etter hvert blitt håndtert gjennom tilslutningsprosesser og ulike dialogmøter i EUA-regi og i Bologna Policy Forum. Høsten 2012 fikk UHR to henvendelser om deltakelse i andre organisasjoner. Den mest formelle kommer fra The International Association of Universities (IAU) som ønsker UHR som medlem. Den andre henvendelsen kommer fra The Association of African Universities (AAU) som også ønsker UHR som medlem. UHRs styre vil fortsatt prioritere å bruke ressurser knyttet til internasjonalisering gjennom NUS, EUA og Bologna-prosessen, samt tilslutningsprosesser til resten av verden gjennom disse organisasjonene. 013/13: Policy for innovasjon Policynotatet er tenkt utformet som en nettløsning. Hensikten med policyen er at den skal fungere som en veileder, referansepunkt og inspirasjonskilde ved å avklare noen sentrale begreper, bidra til helhetstenkning og se sammenhenger mellom kjerneoppgavene, gi innsikt i kunnskapsfeltet, samt gi gode eksempler på innovasjonspraksis. Målet er å bidra til at institusjonene lettere kan arbeide videre med å utvikle sin egen innovasjonspolitikk, samt å bidra til et tydeligere nasjonalt fokus på innovasjon og innovasjonens rolle i norske kunnskapsinstitusjoner. Styret diskuterte det fremlagte notatet. Styret roser arbeidet som er gjort, men mener det kan være misvisende å kalle dette en policy, da dokumentet og nettløsningen kun er ment som en veileder for institusjonene. Styret vil heller kalle dette et inspirasjonsnotat. UHRs styre tar saken til orientering. Sekretariatet gis fullmakt til å ferdigstille nettversjonen. 014/13: Organisering og sortering av fagområder Fagområder kodes i dag ulikt når institusjonene rapporterer til DBH, noe som medfører at databasen inneholder mangelfulle data. Temaet ble aktualisert da NOKUT lanserte sin nye portal 25. april 2012 som baserer seg på data fra DBH.

9 Utdanningsutvalget mener inndelinger av fagområder i DBH må sees i sammenheng med andre faginndelinger som er i bruk i UH-sektoren i dag. Samtidig er vitenskapsdisiplinene moden for revisjon. Med lettere tilgjengelighet vil vi anta at data fra DBH blir tatt i bruk oftere enn før, for eksempel i institusjonenes strategiarbeid. Kvaliteten på DBH-dataene blir mer synlig, og sannsynligvis vil det være av stor interesse for lærestedene at det i størst mulig grad rapporteres inn til DBH med en samstemt begrepsbruk og forståelse av hvordan fagområder sorteres. Dagens situasjon der det rapporteres på ulike måter til DBH vil gjøre at vi får skjeve bilder av institusjonenes profil når data hentes ut. Når fag rapporteres i ulike kategorier, vil det resultere i at de faller ut av enkelte søk. Det vil være krevende, og sannsynligvis ikke mulig, å få alle til å rapportere fag på samme måte, men vi bør tilstrebe en best mulig samordning. Med enklere metoder for datauthenting og sammenstilling, er det sannsynlig at vi får flere sammenligninger mellom studier og institusjoner, og skjevheter i datamaterialet vil bli mer synlig. DBH-basen er fortsatt i stor grad disiplinbasert. Det er en utfordring, spesielt etter hvert som det utvikles/etableres stadig flere studieprogram, gjerne integrerte, der enkeltdelene ikke er tydelige «gammeldagse» disipliner. Kunnskapsdepartementet bør som eier av DBH involveres i det videre arbeidet som angår DBH. 1. UHRs styre ønsker en samordning og forbedring av dagens kategoriseringer av fagområder som er i bruk i UH-sektoren. Inndelingen i fagområder bør sees i sammenheng med en revisjon av vitenskapsdisiplinene. 2. Styret ber sekretariatet ta initiativ til et første møte om saken der berørte parter inviteres. 015/13: UHRs bibliotekutvalg kandidater fra institusjonsakkrediterte høgskolers biblioteker I styremøtet 4. desember 2012 vedtok styret endringer for å få bibliotekutvalget inn i samme oppnevningssyklus som UHRs øvrige utvalg. Endringene innbefattet at representantene fra universitetene og de vitenskapelige høgskolene fikk prolongert sin periode frem til UHR har bedt de institusjonsakkrediterte høgskolene om å foreslå medlemmer fra institusjonenes biblioteker. De foreslåtte kandidatene har bred støtte for sitt kandidatur. UHRs styre oppnevner følgende medlemmer fra institusjonsakkrediterte høgskoler og administrativ/faglig ledelse for perioden :

10 Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Maria-Carme Torras i Calvo, Høgskolen i Bergen Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 vara: Anna Løken, Høgskolen i Hedmark 2 vara: Irene Hunskår, Haraldsplass diakonale høgskole Administrativ/faglig ledelse Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane 016/13: Orienteringssaker Kopinor prolongering Møte i India den for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Norge og India vedrørende høyere utdanning og forskning UHRs styre tar sakene til orientering. 017/13: Eventuelt Institusjoner med eksterne styreledere etterlyser en egen møteplass i UHR-regi 22 av de 48 medlemsinstitusjonene har denne styringsformen. En møteplass kan dekke behov for erfaringsutveksling og informasjon/opplæring om sektoren. Samtidig er styret usikker på om en egen møteplass vil være hensiktsmessig. Et alternativ kan være å be de institusjonene som har ekstern styreleder om å la disse delta på representantskapsmøtene i tillegg til rektor. Saken tas opp på nytt i et senere møte.

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 ÅRSMELDING 1999 Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 MOT ET STØRRE FELLESSKAP Universitetsrådets representantskap drøftet 11-12 mai 1999 utviklingen i høgre utdanning i Norge og konkluderte med følgende vedtak:

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer