VHSTFOLDFYLKESK()MMUNE. o oo5. Shb Q. Li 28 HAR2012. Ark.nt. VEDLEGG 1. Arkinr, S; KffisiNjon; ESTFOLD F[STSPILE ÅRSOPPGJØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VHSTFOLDFYLKESK()MMUNE. o oo5. Shb Q. Li 28 HAR2012. Ark.nt. VEDLEGG 1. Arkinr, S; KffisiNjon; ESTFOLD F[STSPILE ÅRSOPPGJØR"

Transkript

1 VHSTFOLDFYLKESK()MMUNE o oo5 : Shb Q. Li 28 HAR2012 Ark.nt. VEDLEGG 1 Arkinr, S; KffisiNjon; ESTFOLD F[STSPILE ÅRSOPPGJØR 2011

2 VESTFOLD FESTSPILLENE A/S Styrets årsberetning for 2011 Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsoppgjør med tilhørende noter et rettvisende bilde om driften og om stillingen i selskapet ved årsskiftet. Ved utgangen av året hadde selskapet 6 ansatte i til sammen 4,9 årsverk, hvorav 0,8 årsverk er engasjert i prosjektstilling. Vestfold fylkeskommune eier 60 % av aksjene. De resterende 40 % er eiet av kommunene i fylket. Kommunene og fylket betaler et årlig driftstilskudd. Statstilskuddet fra Norsk Kulturråd for 2011 var på kr ,- og er den største tildelingen for posten Musikkfestivaler. Samlede offentlige tilskudd utgjør i 2011 kr ,-. Offentlige tilskudd er brukt i henhold til selskapets vedtekter og de føringer som følger de respektive bevilgninger. Egeninntekter utgjør i 2011 kr ,-, som utgjør 45,3 % av omsetningen. Regnskapet for 2011 viser et underskudd stort kr ,- Selskapets inntekter viser betydelig svikt i billettsalg. Styret finner ikke noen entydige forklaringerpå dette, men ser i ettertid at prognosene var generelt for optimistiske.billettsalgsvikten knytter seg særlig til Fyrverkerikonserten (Horten), som vanligvis har et mye høyere publikumstall. En annen årsak til årets underskudd er investering i ny design og merkevareplattform på kr ,-. Investeringen er gjort med tanke på å styrke Vestfold Festspillenes omdømme. Den er utgiftsført i sin he1heti 2011, men det forventes at investeringen vil gi inntektsmessig effekt over flere år. Selskapethar i 2011 gjennomfort et program i henhold til ny strategiplan vedtatt av styret med eiermøtets tilslutning Strategiplanens viktigste føringer er endringen bort fra et "geografisk" til et "kunstnerisk" festspill samt en konsentrasjon om Tønsberg som arrangements- og markedsføringsmessig tyngdepunkt. En halvpart av arrangementene b1elagt til Tønsberg. Den andre halvparten ble fordelt på 11 av de til sammen 14 kommunene i Vestfold. Strategiplanenhar gitt bedrede resultater på viktige satsningsområder; de fleste klassiske og jazzkonserter, samlet i Tønsberg, fikk oket oppslutning i forhold til tidligere år, noe som betyr at de kunstneriske satsingsområdene hadde en positiv utvikling. Vestfoldfestspillene nådde ut til nye grupper representert ved flere tusen publikummere til gratisarrangementene i Tønsberg. Styret ser på dette som en bekreftelse på at hovedpunktene i strategiplanen virker etter hensikten. Videre viser det seg at enkeltarrangementer som er motivert av geografisk spredning og sjangerbredde har et mindre publikumsgrunnlagenn slike arrangementer hadde tidligere. De arrangementer som er innenfor de kunstneriske satsingsområdene, og som sammenfaller mer med den nye profilen festspillene ønsker å etablere, har stigende oppslutning. Fortsatt må salget bedres på den sistnevnte type konserter, men styret ser økningen som et tegn på at den vei man har gått inn på med konsentrasjon av arrangementer og storre vektlegging av den kunstneriske profil, er riktig og folgelig må videreføres. Som det fremgår er styret til tross for det økonomiske resultatet, fornøyd med virkningene av den nye strategiplanen som har som mål å bygge opp et nytt "kunstnerisk" og konsentrert festspill med økende oppslutning og bedret mndømme. I året som er gått er det kommet mange reaksjoner på at konsentrasjonen av arrangementer i Tønsbergregionenhar fort til færre arrangementer andre steder. Styret ser at mange opplever ubalanse mellom ny strategiplansarrangementsfordeling og selskapets eier- og finansieringsstruktur. Styret vil føre en løpende dialog med eierne om dette. Egenkapitalenpr er på kr ,-.Årets resultat har bidratt til en betydelig reduksjon av selskapets egenkapital i forhold til f.joråret.for dekning av tap foreslår styret at det foretas en nedsetting av aksjekapitalen til kr ,-. For 2012 er det gitt tilsagn om statstilskudd og eiemes driftstilskudd på samme nivå som i Tilskuddet er også

3 bevilget for 2013 med samme beløp. Styret er kjent med viktigheten av at det i årene som kommer arbeides for å tilføre selskapet egenkapital. Dette gjøres gjennom å budsjettere arrangementene med lav risiko. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det interne arbeidsmiljøet anses tilftedsstillende. Det har vært ukentlige møter mellom ledelsen og de ansatte gjennom året. Sykefraværet i 2011 var på 43 dager (inkl en langtidssykmelding),hvilket utgjør 3,9% av total arbeidstid. Det har ikke imaruffet skader eller ulykker i Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommerforskjellsbehandling grunnet kjønn. Styret inklusive varamedlemmer har 40 % kvinner og 60 % menn, mens administrasjonen har 33 % kvinner og 67 % menn. Selskapet driver virksomhet innenforskjelligekulturopplevelsersomutovesoverhele fylket. Arrangementene i 2011 fant sted Kontoret er lokaliserti Tønsberg. Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytte miljø. Tønsberg, 13. mars 2012 Kristin Helene Saga styreleder r 4 v..7 Ola Brastad hristopher Knutsen Ari e "nekleive-mathisen Truls Sanaker Svein Eriksen direktør

4 Vestfold Festspillene AS Åtsi egnskap 2011 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Tilskudd fra eiere Tilskudd fra staten Billettinntekter Annen driftsinntekt 9 I Sum driftsinntekter Lonnskostnader m.m Avskrivning på driftsruidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen fmanskostnad Resultat av finansposter Resultat for skattekostnad Ordinaert resultat Årsresultat Anvendelse Overfort til udekket tap Sum anvendelse

5 Vestfold Festspillene AS Årsregnskap 2011 Balanse Note Eiendeler Anleggsmid1er Varige driftsmidler Drlitslosøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum fmansielleanleggsmidler Sum anleggsmidler Omlopsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omlopsnfidler Sum eiendeler Vestfold Festspillene AS Side 2

6 Vestfold Festspillene AS Årsregnskap 2011 Balanse Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapita1 Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekkettap 4 -I Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Andre avsetninger Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld Skattetrekkog andretrekk Annenkortsiktiggjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Tonsberg, Styret VestfoldFestspilleneAS KristinHeleneSa Styretsleder etc 6 Svein riksen nne CatrineKleive-Mathisen Direktor Styremedlem (7 tz TrulsSanaker ChristopherKnutsen fbrastad Styremedlem Styremedlem Vatumedlem Vestfold Festspillene AS Side 3

7 Vestfold FestspilleneAS Noter til regnskapet for 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Arsregnskapetbestårav resultatregnskap,balanse og noteopplysningerog er avlagti samsvarmed aksjelov,regnskapslovog god regnskapsskikki Norge for små foretakgjeldendepr. 31. desember Arsregnskapeter basertpå de grunnleggendeprinsipperog klassifiseringenav eiendelerog gjeld folgerregnskapslovensdefinisjoner.ved anvendelseav regnskapsprinsipperog presentasjon av transaksjonerog andre forhold,leggesvekt på økonomiskerealiteter,ikke barejuridisk form. Betingedetap somer sannsynligeog kvantifiserbare,kostnadsfores. Inntektsforings- og kostnadsforingstidspunkt - sammenstilling. Inntekt resultatforessomhovedregelnår den er opptjent.inntektsforingskjer folgelignormaltpå leveringstidspunktetved salgav varerog tjenester.utgiftersarmnenstillesmed og kostnadsfores samtidigmed de inntekterutgiftenekan henføres til. Utgifter som ikkekan henforesdirektetil inntekter,kostnadsforesnår de påloper. Varige driftsmidler Varige driftsmidlerføres i balansentil anskaffelseskost,fratrukketakkumulerteav- og nedskrivninger.ordinæreavskrivningerer beregnet lineærtover driftmidlenesøkonomiske levetidmed utgangspunkti historiskkostpris. Finansielle eiendeler Selskapetsinvesteringeri andelerog øvrige aksjervurderessamlettil det lavesteav gjennomsnittliganskaffelseskostog virkelig verdi. Fordringer Fordringerer oppforttil pålydendemed fradrag for forventedetap. Note 2 - Tilskudd fra stat og kommuner VestfoldFestspillenehar i 2011mottattfølgendetilskuddfra eiere: Eierandel: VestfoldFylke % Diversekommuner: Andebn % Horten % Hof % Hohnestrand % Lardal % Larvik % Notterøy % Re % Sande % Sandefjord % StokIce % Svelvik % Tjome % Tønsberg % 40 % TOTALT

8 VestfoldFestspilleneAS Noter til regnskapet for 2011 Statstilskudd Tilskuddetpå kr er mottattfra Kultur-og kirkedepartementet underkapittel323 Musikk, post 56 FlerårigetilskuddunderNorsk Kulturfond Tilskuddeter brukt i samsvarmed forutsetningenegitt i tildelingsbrev. Note 3 - Driftskostnader Fordelingav kostnaderpålopttil administarsjonog festival Administrasjonskostnader Festivalkostnader Driftskostnader Note 4 - Aksjekapitalen Aksjekapitalener på kr , fordelt på aksjerå kr. 454,44 Endringeri egenkapitaleni år 2011: SelskapskapitalAnnen EKUdekket lapsum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital Note 5 - Aksjer og andeler Aksjeog andeleri andre selskapbestår av: Selskap AntallPålydendeKostpris Bokfort NorskeFestivalerBA Sum Andelskap Note 6 -Bankinnskudd Bundneskattekekksmidler:

9 VestfoldFestspilleneAS Noter til regnskapet for 2011 Note 7 -Lonnskostnader / Antall ansatte / Godtgjorelser. Lonnskostnader mm Lonninger Folketrygdavgift Andreytelser Lonnskostnader Gjennomsnittliganlallårsverk 4,9 4 Godtgjorelser 2011(i kroner) Daglig leder Styret Lonn Amen godtgjorelse Pensjonspremie lionorarer kunstnere 01,01-31, Honorareravgifispliktige 0 0 Folketrygdavgift 0 0 Andrehonorarer Honorar hunstnere Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordningetter lov om obligatorisktjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillerkravenei denne lov. Selskapethar pensjonsordningersom omfatteralle ansattesom har en arbeidstidpå minst 20% av full stilling,og som har fylt 20 år. Ordningenegir rett til defmertefremtidigeytelser.disse er i hovedsakavhengigav antall opptjeningsår, lonnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storrelsen på ytelsene fira fo1ketrygden. Selskapet folger god regnskapsskikkfor småforetak.somfolgeav dette er pensjonsforpliktelsenikkebalansefort. Revisor Revisjonshonorari 2011utgjordekr Annenbistandi 2011utgjordekr Belopeneer eksklusivemva.

10 VestfoldFestspilleneAS Noter til regnskapet for 2011 Note 8 - Varige driftsmidler og inmiaterielle eiendeler Edb-utstyr, inventar Festival utstyr Sum Anskaffelseskost TilgangkjøptedriRsmidler Avgang Anskaffelseskost Avskrivningerognedskrivninger I Avskrivningersolgtedriftsmidler Åretsavskrivninger Akkurnulerteavskrivninger I Balansefort verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Antallår det avskrives Festivalutstyrbestårav et PA anleggsom er finansierthovedsakligved en gave fra SparebankstiftelsenDnBpå kr Note 9 - Andre avsetninger Selskapethar mottatten gave på kr fra SparebankstiftelsenDnBNORtil innkjøp av et PA anleggog en scene. Gaven har vært inntektsfortover mileggetsforventedelevetid, 5 år. I 2011 er scenen solgt og rest gave inntektsfort.det arbeidesvidere med å selgepa anlegget.mottatttakstpå detteoverstigerbokfortverdi.på bakgrunnav dette er rest gavebesluttetinntektsfort Mcntattgave Irmtektsfort Årels inntektsforing Akkurnulertinntektsfort Balansefort verdi pr

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt.

Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt. Årsberetning 2008 Virksomhetens art og beliggenhet utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte i 1998 en spesialisert løsning for

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2013 Årsberetning 2013 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen. Årsregnskap 2011

Stiftelsen Festspillene i Bergen. Årsregnskap 2011 Stiftelsen Festspillene i Bergen Årsregnskap 2011 S T I F T E L S E N F E S T S P I L L E N E I B E R G E N STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2011 Styret for Festspillene i Bergen legger herved frem årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA ~ ~ SYKEHUSAPOTEK NORD Årsregnskap Sykehusapotek Nord HF Årsregnskap.JVJ,~...SYKEHUSAPOTEKNORD Resultatregnskap NOTE Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 2,3 209 164 844 789218 209 954

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer