STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 Norsk økonomi Vi har et år bak oss med mye internasjonal finansuro. Denne uroen hadde først og fremst sitt utspring i det amerikanske boligmarkedet. Til tross for dette har det vært sterk vekst i norsk økonomi i Det var forventet at veksten ville avta noe, men BNP for Fastlands-Norge økte med 5 prosent de 3 første kvartalene i 2007, mot 4,3 prosent for samme periode året før. Det har aldri før vært registrert så lang periode med høy vekst som de siste 4 årene. Lønnsoppgjøret i 2007 var moderat og et mellomoppgjør. Den lave arbeidsledigheten og den sterke konkurransen har trolig ført til høy lønnsglidning. I 2008 er det hovedoppgjør, og det forventes forhandlinger om AFP-ordningen. Kostnadsnivået for norsk næringsliv antas å være høyt også i Dette kan dempe etterspørselen etter arbeidskraft og næringslivets evne og vilje til å gi lønnstillegg. Norges Bank økte styringsrenta gjennom året med 1,75 prosentpoeng til 5,25 prosent. De endret sine renteprognoser 3 ganger, slik at det så ut til at rentetoppen ville bli 5,75 prosent i løpet av Etter hvert som finansuroen tiltok gjennom året, reduserte Norges Bank sine anslag som tyder på en rentetopp på 5,5 prosent våren Det er flere forhold som tyder på at rentetoppen kan være nådd for denne gang. Det er faktorer som at pengemarkedsrenten ligger betydelig over styringsrenten, antatt nedgang i norske boligpriser, sterk kronekurs og utsikter til lavere internasjonal vekst, for å nevne noen. Den norske krona har styrket seg gjennom året. I løpet av årets ni første måneder styrket krona seg 8 prosent mot euro. Den høye kronekursen er med på å holde inflasjonen nede og kan svekke eksportnæringen på sikt. Husholdningenes etterspørsel har vært hoveddrivkraften bak den sterke veksten i økonomien i 2007 og forbruket økte med 7 prosent de tre første kvartalene sammenlignet med I følge Sparebankforeningens undersøkelse sier 9 av 10 husholdninger at de har det like bra eller bedre økonomisk i 2007 enn i 2006 til tross for hyppige renteøkninger. De siste fem årene har vært meget gode for norske husholdninger, og 2007 var i så måte intet unntak. Lav arbeidsledighet og høy inntektsvekst har motvirket effekten av renteøkningen. Til tross for relativt høy lånevekst styrket husholdningene likevel sin totale balanse og økonomiske stilling i I begynnelsen av 2007 var boligprisveksten nærmere 20 % de siste 12 måneder. Siden sommeren har imidlertid boligprisene falt, og i desember var boligprisene bare 1,9 prosent høyere enn tilsvarende måned i Dette er den laveste 12 månedsveksten siden august Boliginvesteringen vokste likevel sterkt også i Med fortsatt vekst i disponible realinntekter antas det likevel at et høyt prisnivå på boliger kommer til å holde seg. Husholdningenes gjeld har vist sterk vekst siden årtusenskiftet, men det er nå tegn til at dette er i ferd med å snu. Tolvmånedersveksten har gått ned fra 11,6 prosent i oktober til 11,5 prosent ved årets slutt. Norsk finansmarked Utlånsveksten i banknæringen var høy i Ved utgangen av 3. kvartal var veksten på årsbasis på 13,5 prosent selv om husholdningenes kredittetterspørsel viste en avtagende tendens på slutten av året. Innskuddsveksten var samtidig svært høy og utgjorde etter samme periode 14,6 prosent, noe som er vesentlig høyere enn sparebankene er vant til. Mye av veksten skyldes vekst i bedriftenes innskudd. Norske banker har også blitt påvirket av uroen i det amerikanske boligmarkedet selv om de i liten grad selv har vært direkte eksponert mot dette. Det har likevel ført til en smitteeffekt som resulterte i økte kredittpåslag på foretaksobligasjoner generelt. Uroen har medført noe kurstap på obligasjonsporteføljene i bankene. Dette igjen påvirker bankens innlånskostnader som følge av de økte pengemarkedsrentene. Resultatet av dette blir at bankenes rentemargin kommer under press. 1

3 Markedsutviklingen i amerikanske obligasjoner og subprimelån var en utløsende årsak til saken mellom de 4 kommunene i Nordland og Terra Securities og den påfølgende konkursen i selskapet. Sparebankenes resultat for 2007 ser ut til å bli godt. Resultatene etter skatt har økt med 1,4 mrd i forhold til samme periode i fjor. Hovedårsaken til de gode resultatene er at sparebankene fortsatt har marginale tap. Husholdningenes banksparing økte fra 626 mrd i november 2006 til 682 mrd i samme måned i Andelen av sparing i aksjefond hadde en negativ utvikling, hvor det ble innløst mer enn det ble solgt. Aksjekursene svingte også mye i Økt konkurranse Konkurransen i bankmarkedet er blitt ytterligere skjerpet det siste året. Vi fikk ytterligere en konkurrent i vårt nærmiljø, da Sparebank 1 etablerte ny filial her på Strømmen, høsten I tillegg til dette har det dukket opp andre aktører, både norske og utenlandske som bidrar til å skjerpe konkurransen ytterligere. Flere av de etablerte bankene har etablert nye filialer på Romerike hvor tilstedværelse har vært motivasjonsfaktoren. Trenden med nedleggelse av filialer har nå snudd. Sterkere konkurranse synes først og fremst på pressede marginer. Selv om vi har klart å øke vår rentemargin noe det siste året, er det ingen ting som tyder på at den trenden vil fortsette. Til det er konkurransen for hard. Det betyr at det på sikt blir helt nødvendig å øke andre inntekter i form av å selge andre produkter som skade- og livsforsikring, spareprodukter og betalings- og kredittkort for å nevne noen. Vår satsing i eiendomsmarkedet er også et ledd i å skaffe oss flere bein å stå på for å møte en stadig tøffere konkurranse. Dette forberedes både ved styrking av kompetanse og tilpasning i organisasjonen. Fremtidsbildet 2008 ser også ut til å bli et godt år for norsk økonomi selv om det forventes at veksttakten går noe ned. Dette skyldes først og fremst lavere vekst i investeringene som følge av høyere rente. Lavere vekst internasjonalt sammen med sterk kronekurs, vil dempe etterspørselen etter norske eksportvarer. Det forventes høye investeringer i oljesektoren det kommende år, og dette sammen med god etterspørsel fra offentlig sektor, vil holde aktiviteten i vår økonomi oppe. Det forventes en moderat nedgang i internasjonal økonomi. Historisk sett har USA ligget i forkant av konjunkturutviklingen, men en stadig sterkere globalisering vil sannsynligvis redusere denne effekten og økonomien i land som Kina, India og Russland får sterkere innflytelse på internasjonal økonomi. Den samlede situasjon for husholdningene i Norge er god. Risikoen ansees fortsatt å være lav til tross for siste års renteoppgang. Lønnsomheten i foretakene antas fortsatt å være god selv om man må påregne noe mer tap i tiden fremover. Samlet sett vil fortsatt kredittrisikoen være lav. Nærmiljøet Boligbyggingen har fortsatt i det samme høye tempoet i hele kommunen også i Mange leilighetsprosjekter er ferdigstilt, og nye er påbegynt. Bare her på Strømmen har en rekke boligprosjekter sett dagens lys, og flere er under planlegging. Det virker som om den utviklingen vi har sett de siste årene med tilflytting til vår region fortsetter. Nye prosjekter er igangsatt hos våre naboer hvor Damhauggården sto og over veien hvor 2 Brødre tidligere drev sin møbelforretning. Strømmen Storsenter har varslet en stor utbygging av senteret og vil flytte hovedinngangen nærmere banken. Dette ser vi på som positivt da enda flere mennesker vil legge turen forbi og aller helst innom banken. 2

4 Strømmen Sparebank er godt i gang med planleggingen for utbygging av egen eiendom i Strømsveien Dette er en prosess som har gått gjennom året og med en rekke møter med arkitekter, prosjektledere og kommunale politikere. Det er etablert et eget datterselskap som skal stå for utbyggingsprosjektet. Dette selskapet har navnet Strømsveien 67 A/S. Strømmen Sparebank Eiendom AS, som er 100 % eiet av Strømmen Sparebank, er etablert med tanke på bankens eiendomssatsing fremover. Bankens aksjer i Eiendomsselskapet Tarzan A/S er overdratt til Strømmen Sparebank Eiendom A/S. Vi har også i år gjennomført en rekke arrangement for våre kunder. Seniorklubben har hatt flere møter og medlemstallet øker stadig. Vi har ved årsskiftet 418 medlemmer. Det er arrangert 2 kundeturer. En ukestur til Dubrovnik i Kroatia og en 4 dagers tur til Krakow i Polen. Begge turene med god oppslutning fra våre kunder. Vår tradisjonelle juleforestilling for barn gikk av stabelen 4. desember med et fullsatt Lillestrøm kultursenter. Forestillingen i år var Jakten på juleskurken og ble på nytt en suksess med hjelp av dyktige medarbeidere og skuespillere fra eget distrikt. Det ble også arrangert juleverksted for barn i desember, hvor mer enn 150 barn deltok. Foreningen, Sagelvas venner, har gjennom året fortsatt sitt viktige arbeid med å ruste opp Sagelva for å gjøre områdene langs elva til det rekreasjonsområdet som Strømmen trenger. Boka, Gisledalen mølle, ble utgitt i Inntektene skal utelukkende gå til gjenoppbygging av oppgangssaga tilnærmet slik den var før. Banken har også støttet dette arbeidet og har gjennom året fått et enda tettere samarbeid med foreningen. Vi ønsker på nytt å gi honnør til ildsjelene bak disse flotte initiativene. Banken har videreført hovedsponsoratene fra forrige år og i tillegg etablert ett nytt. Vi er inne som hovedsponsor for Strømmen IF, Skjetten Fotball, Fjellhamar Basket og Rælingen Håndball. Nytt av året er at vi har innledet samtaler med ledelsen på Motormuseet på Strømmen for å se om vi kan bidra til at de kan fortsette sin virksomhet her på Strømmen. Motormuseet har utviklet seg til et bra museum som bl.a. benyttes av skolene i Skedsmo som en del av undervisningen. I tillegg til dette støtter vi en rekke andre lag og foreninger i vårt lokale område til beste for barn og ungdom. Funding Banken var også i 2007 avhengig av innlån i tillegg til innskudd fra våre kunder til tross for at Innskuddsveksten ble bedre enn forventet. Vi har i tillegg styrket bankens egenkapital ved å legge ut en fondsobligasjon på 35 mill og vi refinansierte ett av våre obligsjonslån på 125 mill våren Fundingbehovet avtok noe gjennom året. Utlånsveksten ble også noe lavere enn forventet i tillegg til at vi også benyttet oss av Terra Boligkreditt med ca 42 mill. Bankens positive omdømme i pengemarkedet bidro til at det heller ikke i 2007 var noe problem å skaffe nødvendig kapital til fornuftig pris. Terra Boligkreditt vil fortsette å være et viktig instrument i årene fremover. Dette gir oss en mulighet til å kontrollere veksten på en god måte. Terra-Gruppen AS Bankens styre vil på det sterkeste beklage det som skjedde med Terra Securities og kommunene i Nord-Norge. Dette er en meget beklagelig sak som vi selvsagt skulle vært foruten, og vi vil takke alle våre kunder for stor forståelse og lojalitet i en vanskelig situasjon for Terra-samarbeidet. Saken har blitt en stor belastning for Terranavnet, selv om den ikke fikk en direkte negativ økonomisk konsekvens for banken eller våre kunder. Den får likevel den konsekvens at det gir mindre avkastning på våre aksjer i gruppen. Strømmen Sparebank kommer likevel til å være aktivt med i arbeidet for å gjenopprette den skaden som har rammet alliansen og bygge videre på de kvalitetene som vi vet ligger der etter 10 års samarbeid. De andre produktselskapene i Terra Gruppen A/S vokser raskt og de vil sørge for at Terra-Gruppen A/S kommer til å opprettholde en solid økonomi også i årene som kommer. Pr. i dag ser bankens styre ingen annen samarbeidsallianse som tjener bankens utvikling på noen bedre måte eller sikrer vår selvstendighet og valgfrihet bedre. Gruppens resultat preges selvsagt av det som har skjedd og store verdier har gått tapt. Dette vil ikke synes i bankens regnskap siden aksjene har vært betydelig undervurdert i regnskapet. 3

5 SDC Nå 2 år etter konverteringen til ny datasentral har ting blitt bedre enn de var like etter overgangen. Det er likevel et stykke igjen til at vi kan si oss fornøyd, og vi bruker alle de kanalene vi har til å påvirke utviklingen av vår IT-løsning. Systemet er fortsatt for ustabilt driftsmessig, og vi savner fortsatt funksjonalitet. Kostnadene etter overgangen har også blitt større enn forutsatt. Totalt sett tror vi det var en riktig beslutning å bytte datasentral, men gevinsten som var forespeilet i form av reduserte datakostnader, tar mye lenger tid enn forventet. Strømmen Sparebank 2007 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65, på Strømmen. I tillegg har vi samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling på Lørenskog hvor vi er i ferd med å etablere et rådgivningskontor med en ansatt fra banken ble et godt år for Strømmen Sparebank. Resultatet ble, på papiret, redusert på bakgrunn av fall i markedsverdien på bankens obligasjonsportefølje. Dette er kun et papirtap, og kredittrisikoen er lav, slik at dette er beløp som senere blir tilbakeført når det enkelte papir forfaller til innløsning. Rentemarginen har bedret seg i 2007, som tidligere nevnt, og dette har bidratt godt til å styrke bankens inntjening. Prosessen med omorganisering og ombygging har tilnærmet gått som planlagt gjennom året og selvsagt bidratt til en del ekstra kostnader. Vi har likevel klart å redusere de totale kostnadene betydelig, noe som i sin tur bidrar til å styrke bankens soliditet. Vi har klart å videreføre en rekke aktiviteter i forbindelse med kundepleie og klart å opprettholde vår markedsposisjon til tross for konkurransen. Vi har fortsatt satsingen på synliggjøring og markering av banken i vårt lokalmiljø og samtidig pleiet vårt forhold til en rekke samarbeidspartnere i tillegg til at vi har fått nye. Hos oss er alle kunder store Banken fortsatte fokuseringen på sitt slagord og vil fortsette å intensivere dette gjennom Strømmen Sparebank har en solid egenkapital, en sunn utlånsportefølje og begrenset plassering i fond og aksjer. SPAREBANKENS DRIFT I 2007 Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen mill. kr. mot mill. kr. pr Dette er en økning på 171 mill. kr. eller 10,6 %. Utvikling forvaltningskapital Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er mill. kr. pr Dette er en økning fra fjoråret på 107 mill. kr. eller 9,8 %. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 68 % av forvaltningskapitalen. Innskuddene fra kunder fordeler seg på følgende kontotyper: 4

6 Avtalte vilkår 45 % Brukskonti 18 % Spareinnskudd 19 % Høyrentekonti 12 % Honnørkonti 5 % Boligsparing 1 % Utlån til kunder De samlede utlån er mill. kr. inkl. ansvarlig lån. Dette er en økning fra fjoråret på 82 mill. kr. eller 5,7 %. De samlede utlån utgjør nå 85 % av forvaltningskapitalen. Bankens utlån til kunder er fordelt på personkunder og bedriftskunder med henholdsvis mill. kr. og 260 mill. kr. Lån til bedriftskunder er fordelt på følgende bransjer: Eiendomsdrift 67 % Tjenesteyting 6 % Handel 11 % Industri 4 % Andre 12 % Bankens utlån fordelt på geografiske områder: Skedsmo 46 % Lørenskog 16 % Rælingen 11 % Oslo 10 % Fet 2 % Ullensaker 3 % Andre 12 % Beholdning av obligasjoner Bankens obligasjonsbeholdning er pr på 109 mill. kr. Det er en reduksjon med 15 mill. kr. fra siste år, herav et urealisert tap i markedsverdien på ca 4,5 mill. Gjennomsnittlig løpetid på porteføljen er 18 måneder. Netto rente- og kredittprovisjons-inntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 38,2 mill. kr. pr eller 2,24 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2006 var tallene henholdsvis 32,5 mill. kr. eller 2,12 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er en økning på 0,12 prosentpoeng. Kurstap og gevinst på verdipapirer Bankens handel med verdipapirer ga i 2007 en meget beskjeden gevinst i et urolig børsmarked. Driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør 30,5 mill. kr eller 1,79 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sammenlignbare tall for 2006 var 31,8 mill. kr. eller 2,08 %. Lønn og andre personalkostnader utgjør nå 15,9 mill. kr. eller 0,9 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2006 var tallene henholdsvis 16,4 mill. kr. og 1,1 %. 5

7 Fremtidige pensjonsforpliktelser og årets reelle pensjonspremiekostnad er delvis belastet bankens drift og delvis belastet pensjonsfondet direkte. Tap på utlån Vi har ikke bokført tap på utlån i Det er tilbakeført tidligere avsetninger til tap med 1,075 mill kroner. Resultat Resultat før skatt utgjør 11,9 mill kr. I 2006 var dette på 16,9 mill. kr. Det noe svakere resultatet for 2007 skyldes først og fremst nedgangen i markedsverdi på obligasjonsporteføljen, men også ekstraordinære inntekter for Dette betyr at driftsresultatet for 2007 er godt. Resultatet etter skatt er på 8 mill. kr mot 13,6 mill. kr i Årets skattekostnad er på 3,9 mill. kr. mot 3,2 mill. kr. i Årets resultat på kr. disponeres som følger: Gaver kr. Bankens fond kr. Egenkapital Egenkapitalen inkl. årets resultat er ved årsskiftet på 142,7 mill. kr. Sum egenkapital i % av forvaltningskapitalen utgjør ved årsskiftet 8 %. Dette er en nedgang med 0,4 % fra Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet, har banken en kapitaldekning på 17,25 %. Styrket kapitaldekning skyldes i tillegg til årets resultat, opptak av fondsobligasjonlån. Myndighetene har fastsatt kapitaldekningskravet til 8 %, som er satt i forhold til risikoveiet beregningsgrunnlag. Strømmen Sparebank oppfyller dette kravet med god margin. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og denne forutsetning er fortsatt til stede. Bankens finansielle risikoområder Renterisiko: Renterisikoen for innskudd og utlån ansees som liten, siden renten vil bli endret dersom det skjer endringer i det generelle rentenivået. Vi har 3 obligasjonslån etablert i mai 2005, mai 2006 og februar 2007 alle med 3 års løpetid. Renteregulering skjer hver 3. måned og utgjør liten renterisiko. Kursrisiko: Banken har i år lagt opp til en aktivitet på trading som tilnærmet ligger på samme nivå som i Vi har opparbeidet en handelsportefølje. Banken kan maksimalt ha aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond for inntil 2 % av bankens forvaltningskapital. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er begrenset. Det er lagt opp til månedlig rapportering på verdipapirene. Forventet tap på kreditt: Utlån og kreditter inneholder risiko for mislighold og tap. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i risikoklassifiseringsmodulen og mislighold av alle større nærings- og personlån. Det er lagt opp rutiner for rapportering til styret hver måned for lån med fullfinansiering, mislighold og overtrekk generelt. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Banken har en sunn utlånsportefølje, og det forventes kun små tap i årene fremover. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen betraktes som begrenset, og vi har ved årsskiftet meget god likviditet. Kortsiktige likviditetssvingninger blir dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Vi har hatt en økende innskuddsdekning gjennom året. Totale obligasjonslån pr er kr. 375 mill. Ved en eventuell underdekning av likviditet ansees denne risiko å være tilstrekkelig ivaretatt med hensyn til bankens gode kredittkanaler. Styret har kontroll over og overvåker de finansielle 6

8 risikoområder gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontrollforskrift. Personal, arbeidsmiljø og sikkerhet Strømmen Sparebank hadde ved årsskiftet 26 hel- og deltidsansatte som tilsvarer 25,5 årsverk. Av disse er 19 kvinner og 7 menn. I ledergruppa er fordelingen 2 kvinner og 3 menn og 4 av 6 avdelingssjefer/teamleder er kvinner. I bankens styre var det ved årsskifte 5 menn og 1 kvinne. Banken har egen bedriftshelsetjeneste for de ansatte hvor samtlige ansatte som ønsker det, får en årlig gjennomgang. En massør har vært innleid for behandling av ansatte som ønsker dette. HMS undersøkelse er gjennomført. Helsetilstanden til de ansatte må karakteriseres som god, og. rutinene for HMS følges. Fortsatt er sykefraværet lavt selv om vi fikk enkelte lengre sykefravær også i Vi er fortsatt medlem av inkluderende arbeidsliv. Styrets oppfatning er at arbeidsforhold, trivsel og miljø i banken er godt. Det er fortsatt til tider stort arbeidspress og stor belastning på staben som følge av endringer i organisasjonen. Sterkt fokus på kompetanseheving medfører kursvirksomhet og opplæring på flere områder. Dette er likevel nødvendig for å møte strengere krav og hard konkurranse. Ytre miljø Virksomheten har ingen kjente negative påvirkninger på det ytre miljø. Vi har returordninger spesialavfall og kildesortering av papir og annet avfall. Bankens fremtidige utvikling Vi ser lyst på fremtiden p.g.a. bankens gode økonomi, gode omdømme i lokalmiljøet og en bemanning som er innstilt på å yte solid innsats for banken. Vi er likevel svært oppmerksomme på hva den harde konkurransen betyr for vår drift og hvilke utfordringer dette gir oss i årene fremover. Vi må fortsette å styrke fokuseringen både på andre inntekter og ikke minst reduksjon av utgifter i Oppfølgingen av bankens næringslivsengasjement har vært meget god i 2007, noe som vil fortsette også i Bankens aktivitet mot næringsmarkedet er nå styrket idet den virksomheten er skilt ut som egen avdeling og samtidig styrket med ett årsverk. Leder for næringsavdelingen er fast medlem av bankens ledergruppe. Strømmen Sparebank anser det viktig å være i forkant på det datateknologiske området (IKT). Funksjonaliteten forbedres stadig og blir mer og mer tilpasset vår hverdag selv om vi kan ønske oss enda større tempo i denne utviklingen.. Vi har gjennom året slitt med ustabile systemer og venter fortsatt på ny funksjonalitet på en del områder. Banken føler dette likevel ivaretatt gjennom sitt medlemskap i Terra-Gruppen AS, og vi vil også selv øve press på våre leverandører slik at funksjonalitet og driftsstabilitet leveres etter forutsetningene. Terra-Gruppen AS vil i 2007 kunne vise til et resultat som vil bære preg av konkursen i Terra Securities. Dette vil medføre at det ikke forventes vesentlig utbytte til aksjonærene i Strømmen Sparebank vil fortsette sitt aktive arbeid ovenfor lokalmiljøet i Strømmen og i våre nærområder for øvrig, gjennom å fremstå som en positiv og betydelig aktør innenfor utvikling, kultur og samarbeid på flere plan. Bankens ledelse og styre vil fortsette å arbeide aktivt for et godt miljø for bankens ansatte, og det vil bli lagt til rette for fortsatt kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling til beste for de ansatte, banken og ikke minst våre kunder. Kompetansekravet fra myndighetene og bransjen selv vil bli fulgt opp, slik at vi sørger for å ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. 7

9

10 Resultatregnskap forretningsår Beløp oppgitt i hele Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lign. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertif., obligasjoner o.l Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostn. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostn. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostn. på utstedte verdipapirer Renter og lignende kost, på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (12) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst/-tap på sertifikater, oblig. og andre renteb. verdipapirer Netto gevinst/-tap aksjer og andre verdip. med variabel avkastning Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/ (-) tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter (13) Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Lønn mv Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger varige driftsmidler (5) Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier (1) Reversering av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (11) Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Gaver Sparebankens fond Sum disponert

11 Balanse pr Beløp oppgitt i hele Note EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte tapsavsetninger (1) Nedskrivninger på individuelle utlån (1) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (3) Aksjer, andeler og andre verdipapirer m/variabel avkastning (2) Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper (2) Sum eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (11) Andre immaterielle eiendeler (5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (5) Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonskostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter (14) SUM EIENDELER

12

13 STRØMMEN SPAREBANK KONTANTSTRØMOPPSTILLING (BELØP I 1000 KR) Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Gevinst salg driftsmiddel Endring i avsetning til tap på utlån og garantier +/ Tilbakeførte kursreguleringer - - Gaver Skattekostnad Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning-/nedgang Endring innskudd, økning+/nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld +/ A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler Salg varige driftsmidler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater økning-/nedgang Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis økning-/nedgang B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker, økning+/nedgang Endring i obligasjonsgjeld, økning+/nedgang C Netto likiditetsendring finansiering A+B+C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

14 NOTER Regnskapsprinsipper Generelt Årsoppgjøret er avlagt i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for sparebanker og god regnskapsskikk. Ny utlånsforskrift er innført. For øvrig er det ikke endringer i regnskapsprinsipper fra foregående år. Hvis ikke annet er opplyst, er alle tall i hele tusen. 1) Utlån - mislighold tapsavsetninger Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter, provisjon. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Nedskrivninger Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer, neddiskontert med effektiv rente. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. Utlån verdsettelse Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjement. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Utlån risikovurdering og - klassifisering Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i utlånsmassen som grunnlag for nedskrivninger og kontroll av bankens kredittpolicy. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntagers tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi og verdi av sikkerhet som er stillet. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porteføljen. Risikoklassifiseringssystemet inndeler utlån og garantier i ulike risikogrupper, fra A til E, hvor A er best, både for økonomi og sikkerhet. Dette danner grunnlag for 3 risikoklasser; lav, normal og høy risiko. Prising av utlån skjer normalt på bakgrunn beregnet risiko og vil derfor gjenspeile risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene. 2) Aksjer, andeler, grunnfondsbevis Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i to hovedgrupper, handelsportefølje og anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer og grunnfondsbevis som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi. 13

15 Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av aksjene m.m. som ikke noteres på børs, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 3) Obligasjoner Obligasjoner og sertifikater består av en gruppe, øvrige omløpsobligasjoner. Øvrige omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av obligasjonene som ikke er børsnotert, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. 4) Utenombalanseposter Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Beregnet merverdi på sikringsforretning har tilsvarende beregnet merverdi på bankinnskuddet og er bokført som fordring og gjeld med samme beløp. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på utenlandske børser. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 5) Varige driftsmidler - avskrivninger Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 0-1 % 6) Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Utbytte for datterselskaper eller felleskontrollert virksomhet tas inn i opptjeningsåret. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har for tiden ingen gebyrer i forbindelse med etablering av lån som er så store at det kreves periodisering i henhold til retningslinjer fra Kredittilsynet. 14

16 Note 1 Utlån - mislighold - tapsvurderinger Risikogrupper Risikoklasser Individuelle Brutto utlån Garantier nedskrivninger Lav Normal Høy Under klassifisering / delvis klassifisert Totalt Klassifisering av utlån og garantier bygger på en kombinasjon av underliggende sikkerhet og kundens økonomi, fordelt på 5 undergrupper for hvert kriterium. Det vesentlige av utlån med høy risikoklassifisering er blancolån hvorav de aller fleste er lån med bevilgning under Risikoklassen Under klassifisering er engasjementer som ikke er sluttført i saksbehandlingssystemet, samt engasjementer som er delvis klassifisert. Med delvis klassifisert menes for eksempel nystartet næringsvirksomhet hvor det ikke finnes relevante regnskapsdata som underbygger økonomi, men hvor engasjementets sikkerhet er vurdert. Utlån og tap fordelt på næringer Ubenyttede Brutto utlån trekkrettigheter 2007 Tap Tap Personmarked Primærnæring Industri Bygg og anlegg Engros detaljhandel Offentlig / privat tjenesteyting Eiendom Transport / kommunikasjon Andre Totalt Garantier Våre garantier er i stor grad gitt til bygg og anlegg, transport og annen næringsvirksomhet. Garantiene er godt sikret, og har ikke påført banken tap verken i 2007 eller Utlån fordelt etter geografi 2007 Skedsmo 46,00 % Akershus forøvrig 41,00 % Oslo 10,00 % Andre 3,00 % Misligholdte lån og garantier Sum misligholdte lån (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte lån (etter individuelle nedskrivninger) Sum tapsutsatte lån (før individuelle nedskrivninger) Netto tapsutsatte lån (etter individuelle nedskrivninger) Individuell nedskrivning 2007 Individuell nedskrivning Individuell nedskrivning pr Banken har ikke gruppenedskrivning på utlån. 15

17 Kostnadsførte tap på lån og garantier i perioden Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i individuelle nedskrivninger (2005 og tidligere, uspesifiserte tapsavsetn.) Periodens konst. tap som det tidligere år er avsatt spes.tapsavs. for Periodens konst. tap som det tidligere år ikke er avsatt spes.tapsavs. for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Note 2 Aksjer - grunnfondsbevis - anleggsaksjer Norske aksjer og grunnfondsbevis Antall Eierandel % Anskaff. kost Bal.ført verdi Virkelig verdi TGS-NOPEC Geophysical Com ,01 % StatoilHydro ASA ,01 % Setskog Sparebank ,68 % Sum Utenlandske aksjer Antall Eierandel % Anskaff. kost Bal.ført verdi Virkelig verdi RomReal Ltd ,01 % Seadrill Ltd ,01 % Golden Ocean Group ,01 % Sum Anleggsaksjer Antall Anskaff. kost Bal.ført verdi Spama BBS-Bank-Axept A/S Terra Gruppen Norsk Finansmegling AS Sum Totalt aksjer, grunnfondsbevis og anleggsaksjer Andel basert på verdi Anskaff. kost Bal.ført verdi Virkelig verdi Norske aksjer og grunnfondsbevis 43,4 % Utendlandske aksjer 56,6 % Anleggsaksjer Sum totalt 100,0 % Beholdningsendringer anleggsaksjer Inngående balanse Kjøp Salg 450 Utgående balanse Eierinteresser i andre konsernselskaper Antall Anskaff. kost Bal.ført verdi Strømmen Sparebank Eiendom AS Sum Strømmen Sparebank eier 100 % av aksjene i Strømmen Sparebank Eiendom AS. Selskapet ble stiftet 21. mars 2007, og det har ikke vært ordinær drift i Strømmen Sparebank Eiendom AS eier 100 % av aksjene i Strømsveien 67 AS. Strømmen Sparebank har en fordring på Strømmen Sparebank Eiendom AS på kr 6.000,-, og en fordring på Strømsveien 67 AS på kr ,-. 16

18 Note 3 Obligasjoner Anskaff. Virkelig Balanseført Andel Gj.snittlig kost verdi verdi børsnoterte rente Omløpsobligasjoner % 5,58 % Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. Rentefølsomheten for 1 % renteendring er om lag kr Obligasjonsbeholdningen (pålydende beløp) fordelt på debitorsektor Omløpsobligasjoner Offentlig sektor Finans Øvrig industri Sum Note 4 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Ansvarlig lånekapital Bokført under utlån og fordringer på kunder Note 5 Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bank/forr. bygninger Tomter Sum driftsmidler Immatr. eiendeler Anskaffelseskost Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger for Bankens eiendomsmasse består av kontor- og næringslokaler, med beliggenhet på Strømmen i Skedsmo kommune. Banken disponerer halvparten av arealet til eget bruk og resten til utleie. Balanseført verdi av den del som banken bruker til egen virksomhet utgjør 7 mill. kr. Immaterielle eiendeler er investeringer i programmer/applikasjoner/systemer vedrørende konvertering til ny datasentral i Av investeringen i immaterielle eiendeler ble 94,5 % aktivert og 5,5 % kostnadsført i Investeringen blir avskrevet over 5 år, i perioden

19 Note 6 Likviditet - finansiering - rentekostnader Likviditet og finansiering opplysninger om vilkår og gjennomsnittsrente på gjeldsposter Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig rentesats Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 3,98 % Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2,84 % Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. Obligasjonsgjeld Isin NO Opptatt år Forfallsdato Beløp Periodens underkurs -285 Sum pålydende Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året og tilsvarer 4,99 % Alle låneopptakene er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital Isin NO Opptatt år Forfallsdato Gjeld pr Fondsobligasjon Evigvarende Periodens underkurs -499 Netto fondsobligasjonslån Banken tok opp et fondsobligasjonslån på 35 mill. kr den 14. juni Lånet har flytende rente og ubegrenset løpetid, men med innløsningsrett 20. juni Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året og tilsvarer 6,71 %. 18

20 Note 7 Kapitaldekning Ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond Fondsobligasjoner Immaterielle eiendeler Overfinansiert pensjonsforpliktelser Sum kjernekapital før 50/50 fradrag Andel av 50/50 fradrag i tilleggskapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Sum tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon Sum netto tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen. Disse gis en risikovekt etter antatt kredittrisiko Bokført Bokført beløp Vektet beløp beløp Vektet beløp 0 % % % % % Sum eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Tapsavsetninger Beregningsgrunnlag Tellende ansvarlig kapital i kroner Kapitaldekning i % 17,25 % 13,57 % Egenkapitalendring Sparebankens fond pr avsatt fra årets resultat Sparebankens fond pr Strømmen Sparebank har ikke utstedt grunnfondsbevis. 19

21 Note 8 Likviditetsforhold - finansiering Restløpetid for hovedposter Poster i balansen Sum inntil 1 mnd inntil 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år over 5 år u/ løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering på balanseposter Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd til 1 år. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. Likviditetssituasjonen overvåkes daglig, og styret holdes underrettet ved månedlig rapportering. I tillegg til innestående på konto i Norges Bank, er det etablert trekkrettigheter i annen bank for å møte svingninger i likviditetsbehovet. Utlån i % av kundeinnskudd var ved utgangen av året 125,1 % mot 129,8 % ved samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen for banken er god. Tidspunkt frem til avtalt / sannsynlig endring av rentebetingelser Poster i balansen Sum inntil 1 mnd inntil 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år over 5 år u/ løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balansen Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapitale 0,66 % -20,37 % 0,78 % 1,58 % 0,52 % 16,83 % Renterisiko Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko. Det er rammer for tradingaktiviteter og den sentrale renteposisjonering. Det foretas en løpende kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer. Den samlede rammen for renteeksponering i norske kroner og valuta gir uttrykk for hva banken maksimalt kan tape (urealisert) ved en ugunstig, generell renteendring på 1 %. Strømmen Sparebank`s maksimale ramme for renterisiko er fastsatt til 4 mill. kr. Ved årets slutt utgjorde bankens renterisiko 40,5 % av denne rammen. 20

22 Note 9 Lån og ytelser til ansatte og tillitsvalgte Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte og tillitsvalgte Ledende ansatte: 2007 Administrerende banksjef Assisterende banksjef Tillitsvalgte: Styrets leder 168 Styrets nestleder 0 Styremedlem 0 Styremedlem 131 Styremedlem Kontrollkomitéen Formann 0 2 medlemmer à kr 0 0 Medlem Kontrollkomitéens medlemmer totalt Forstanderskapets leder 43 Øvrige medlemmer av forstanderskapet Samlede lån til ansatte Rentesubsidier av lån til ansatte 227 Ytelser til ledende personer og tillitsvalgte Adm. Styret Forstander- Kontroll- Andre banksjef skap komitè tillitsvalgte Lønn og honorar Utgifter til pensjonsordning 18 Styrets medlemmer Styrets leder 65 Styrets nestleder 40 3 styremedlemmer à kr Varamedlem 20 Totalt 230 Kontrollkomitèens medlemmer Formann 15 3 medlemmer à kr Totalt 45 Felles Valgkomite 16 Totalt 16 Innskytervalgt valgkomite 3 Medlemmer à kr Totalt 6 Godtgjørelse til revisor 2007 Lovpålagt revisjon 191 Bistand 30 Bistand regnskap 15 Sum 236 Merverdiavgift 59 Totalt

23 Note 10 Pensjon Sparebanken har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er dekket i livsforsikringsselskapet Vital Forsikring A/S. Forpliktelsen pr omfatter 27 ansatte og 4 pensjonister. I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes av forsikringsordningene, har banken pensjonsforpliktelser som ikke dekkes av midlene i den kollektive ordningen. Dette gjelder avtalefestet pensjon. Den avtalefestede pensjon (AFP) ytes fra 62 år til 67 år. Dette er en tariffestet ordning for førtidspensjon. Pensjonsordningen finansieres over drift, og sparebanken betaler 100% av ytelsen fra 62 år til 64 år. I perioden 64 år til 67 år er sparebankens egenandel 60% av pensjonen, mens staten dekker 40%. I henhold til NRS for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Den balanseførte påløpte forpliktelse, som er aktuarberegnet, er estimert. Opptjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter er beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på investerte midler reduserer pensjonskostnadene. Virkningen av estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Aktuarmessige beregninger blir hvert år foretatt av livsforsikringsselskapet. Følgende forutsetninger legges til grunn ved beregningen: Diskonteringsrente 5,1 % Forventet avkastning 6,1 % Pensjonsregulering 2,35 % Lønnsregulering 4,5 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % Periodens pensjonskostnad fremkommer slik: Sikret ordning Usikret ordning Resultatregnskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt forpliktelse Forventet avkastning av pensjonsmidler Amortisering estimatavvik Administrasjonskostnader Periodisert arbgiveravg Netto pensjonskostnad Avstemming pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Sikret ordning Usikret ordning Balanse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatendringer Estimert netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto forpliktelse Balanseført netto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidlenes sammensetning pr : Premiereserve Andel kursreserve og andel tilleggsavsetning 906 Premiefond 250 Pensjonsreguleringsfond 0 Kursreserve 435 Totale midler Sum Den besluttet bankens styre å lukke ordningen med ytelsesbasert pensjon i Vital Forsikring AS for nye ansatte. Alle ansatte som var inne på ytelsesbasert ordning på endringstidspunktet fortsetter der inntil videre. Dette betyr at ingen nye ansatte blir omfattet av ytelsesbasert pensjon. Personer som er ansatt etter , er tatt opp i ny ordning med innskuddsbasert pensjon i Terra Fondsforvaltning AS. Vi har ved årsskiftet 4 ansatte i den nye ordningen. 22

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer