Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter"

Transkript

1 Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter Helge Seljeseth (Olve Mogstad) Helge Seljeseth / Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT SINTEF Energiforskning AS 1

2 Kontroll av datagrunnlag og rapporter Tid for formaninger Datagrunnlaget i FASIT (databasen) Opplegg for kvalitetssikring i programmet Hva må sjekkes SINTEF Energiforskning AS 2

3 Datagrunnlaget Riktig datagrunnlag er essensielt for et godt resultat GARBAGE IN = GARBAGE OUT!!!! Bruk tid på å kvalitetssikre alt underlag! SINTEF Energiforskning AS 3

4 Nett FASIT beregner hvilke sluttbrukere som blir berørt ut i fra topologien i nettet nettet må være riktig registrert i FASIT samsvar mellom bryterbetegnelser i SCADA og FASIT Elektriske data Ved kalibrering med måleverdier tas det hensyn til tap i nettet SINTEF Energiforskning AS 4

5 Topologi Koblingsbilde i høyspenningsnett for hver hendelse må være 100 % korrekt. Oppdateres med data fra driftslog / SCADA-system Lavspenningskunders knytning til rapporteringspunkt Det kreves foreløpig ikke at koplinger i lavspenningsnettet skal registreres Men det kreves at FASIT-systemet skal vite hvilket rapporteringspunkt den enkelte sluttbruker er knyttet til Nye anlegg legges inn når de er i drift. NB pass på at de ikke blir med i beregning for hendelse før de ble koplet til. SINTEF Energiforskning AS 5

6 Sluttbrukeres plassering Sluttbrukere må knyttes til riktig rapporteringspunkt Primærløsning: Lavspenningsnettet skal være registrert Sluttbrukernes plassering i lavspenningsnettet skal være registrert Bryterstillinger i lavspenningsnettet skal være registrert Disse må oppdateres! SINTEF Energiforskning AS 6

7 Håndtering av lastdata Lastdata for sluttbrukerne skal hentes fra KIS-systemet KIS-systemet skal ha registrert et helt års energiforbruk NB: faktisk målt, ikke estimert forbruk Måleperioden trenger ikke samsvare med kalenderåret Måleverdien skal være merket med dato for første dag i måleserien Nødvendig for riktig kalibrering av årsforbruket relatert til temperaturserie og lastprofil Oppdateres minimum en gang pr kvartal. Nye anlegg legges inn kontinuerlig. SINTEF Energiforskning AS 7

8 Lastprofiler Standardprofiler Generert av SINTEF Energiforskning på basis av mange målinger 11 ulike profiler Temperaturavhengige SINTEF Energiforskning AS 8

9 Lastprofiler FØR 2009 Sluttbrukerinndeling ihht rapportering til NVE og SSB Forslag til korrespon-derende generell lastprofil KOMMENTAR: 1 Treforedling Industri-1, industri-3 Papirproduksjon vil sannsynligvis ligge i Industri-3, cellulosefabrikker i industri-1? 2 Kjemiske råvarer Indstri-1, Industri-2, Industri-3 Produksjon av kjemiske råvarer innbefatter mange forskjellige prosesser av forskjellig karakter. 3 Jern og stål Industri-3 Produksjon av metaller er antatt å være døgnkontinuerlige prosesser 4 Ferrolegeringer Industri-3 Produksjon av metaller er antatt å være døgnkontinuerlige prosesser 5 Primæraluminium Industri-3 Produksjon av metaller er antatt å være døgnkontinuerlige prosesser 6 Andre ikke-jernholdige metaller Industri-3 Produksjon av metaller er antatt å være døgnkontinuerlige prosesser 7 Bergverksdrift og oljeutvinning Industri-3 Utvinning av olje + bergverksdrift er antatt å være døgnkontinuerlige prosesser 8 Annen industri Indstri-1, Industri-2, Industri-3 Annen industri kan være så mangt 9 Fjernvarmeverk Industri-2 10 Bygge og anleggsvirksomhet Industri-1 Antar 1-skiftsindustri stemmer ikke nødvendigvis. 11 Post og telekommunikasjon Kontor, Industri-1, Industri-2 12 Jernbane, sporvei og forstadsbane Industri-2 Antas lavere forbruk natt sml. med dag og kveld 13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet Kontor, Industri-1 14 Varehandel Varehandel 15 Hotell- og restaurantvirksomhet Hotell 16 Bank- og forsikringsvirksomhet Kontor 17 Offentlig forvaltning Kontor 18 Undervisning Skole 19 Helse og sosialtjenester Helse og sosial Målinger på sykehus er ikke med i den generelle profilen for Helseog sosial. Måleseriene inkluderer sykeheimer o.l. 20 Tjenesteyting ellers Kontor, Varehandel, Industri-1 21 Jordbruk, skogbruk og fiske Jordbruk, Indstri-1, Industri-2 Jordbruk, skogbruk og fiske vil ha svært ulike forbruksprofiler 22 Drivhus, veksthus Industri-2 Forbruksprofilen ukjent 23 Husholdninger Husholdning 24 Hytter og fritidshus Husholdning 25 Gate og veilys - Ofte umålt forbruk, energiforbruket fastsetter ut fra installert effekt og driftstid. 26 Annet energisalg - 27 Raffinerier Industri-3 Kontinuerlig drift, egendefinert lastprofil anbefales. SINTEF Energiforskning AS 9

10 Lastprofiler FRA 2009 SINTEF Energiforskning AS 10

11 Temperaturserier Temperaturserien med døgnmiddeltemperaturer for året energimålingen er tatt opp brukes til å kalibrere energiforbruket i forhold til klima Velg temperaturmålepunkt med tilnærmet samme klimatiske variasjon 30 års middeltemperatur i januar på temperaturmålepunktet Døgnmiddeltemperatur ved beregning av ILE skal være fra samme målstasjon som ved kalibrering av lastprofil Temperaturserier kan leveres av DNMI. (Egen målestasjon kan også etableres dersom representative målestasjoner mangler) SINTEF Energiforskning AS 11

12 Manglende døgnmiddeltemperatur I måleseriene kan det mangle verdi for ett eller flere målepunkt Nødløsning: 1. Leverandør av temperaturdata kan anslå verdien ut i fra målinger fra tilgrensende målestasjoner 2. Fastsette en gjennomsnittsverdi ut fra siste og første sikre måling 3. UNNGÅ at manglende verdi blir oppfattet som 0 grader! SINTEF Energiforskning AS 12

13 Rutiner Beregn, kontroller og avslutt en rapport så fort som mulig dvs når døgnmiddeltemperatur for aktuelt døgn er mottatt IKKE åpne og beregn på nytt en rapport der du er berørt og ansvarlig alt har fått rapport om ILE og KILE. Det blir ikke samsvar mellom din og hans rapport til NVE. SINTEF Energiforskning AS 13

14 Data/informasjon i FASIT Kundedata (fra KIS) Ved feil merk at data kommer fra KIS Status på kundedata Forbruk Sluttbrukergrupper SINTEF Energiforskning AS 14

15 Identitetsopplysninger Feltnr Klasse Opplysning Beskrivelse Format/kode Merknad 1 Ma EAN-nr Entydig målepunktsid tekst Alle siffer. Endring fra SluttbrukerID til EAN-nummer for målepunktet. 2 Op Målernummer tekst 3 Ma EAN status A=Aktivt P=Passivt O=Opphørt 1 bokstav Passivt betyr forbruk lik 0. 4 Ma Navn tekst 5 Ma Adresse tekst Anleggsadresse, ikke regningsadresse 6 Ma Postnummer heltall 7 Ma Poststed tekst 8 Op Adresse tekst Regningsadresse 9 Op Postnummer heltall 10 Op Poststed tekst 11 Op e-postadresse Til bruker av anlegget tekst Eksempelvis til bruk for varsling av planlagt utkopling. 12 Op telefonnummer Til bruker av anlegget heltall 13 Op mobilnummer 1 For varsling til operatør heltall 14 Op mobilnummer 2 For varsling til teknisk heltall enhet 15 Ma kommunenummer heltall Til bruk der det f.eks er mulig å forta en utkopling vha et GSMgrensesnitt SINTEF Energiforskning AS 15

16 Sluttbrukergruppe Feltnr Opplysning Beskrivelse Format/kode Merknad 19 Næringsskategori med tillegg SN 02 kode med tillegg for andre forbrukere aa.bbb aa =: XX = husholdning, XY = hytter og fritidseiend, YY = gate/veilys, ZZ = annet 20 Sluttbrukerinndeling i hht NVE/SSBs rapporteringsformat energisalg Sluttbrukergruppe tekst Nummerering av sluttbrukergruppene (1 36 (+2)). Dette er ikke nødvendig om næringskategori er oppgitt. SINTEF Energiforskning AS 16

17 Forbruksmønster 21 Ma Lastprofil tekst Forslag til standardprofil (navn) eller navn på egendefinert profil (EAN-nr). 22 Op Antall faser 1- eller 3-fase anlegg ett siffer 23 Op Overbelastningsvernets sikringsstørrelse heltall Overbelastningsvernet i Ampere 24 Op Oppvarming E = hovedsakelig elektrisk F = fjernvarme A = annet 1 bokstav E inkluderer ikke elkjele med fyrt reserve. 25 Op Tarifftype Tariffnavn tekst 26 Ma Utkoplbar overføring Nei = Ordinære vilkår Ja = Utkoplbar overføring 27 De Varslingstid [min] heltall Tid fra varsling til utkopling 28 De Utkoplingsperiode [min] heltall Evt begrensning i utetid 29 De Individuell KILEavtale Ja Nei 30 De KILE-sats varslet tall [kr/kwh] flyttall avbrudd 31 De KILE-sats ikke varslet avbrudd tall [kr/kwh] flyttall 32 Op Normalarbeidstid, første driftstime heltall 33 Op hverdag siste driftstime heltall 34 Op Normalarbeidstid, første driftstime heltall 35 Op lørdag siste driftstime heltall 36 Op Normalarbeidstid, søn- og helligdag Noen nettselskap velger å holde all informasjon om individuelle avtaler utenom NIS. For disse blir dette feltet blankt. For de øvrige skal det være fylt ut Fylles ut dersom 29 = Ja Default 0700 Default 1700 Ingen registrering vil si ikke aktivitet. første driftstime heltall Ingen registrering vil si ikke aktivitet. SINTEF Energiforskning AS 17

18 Belastning 38 Ma Forbruk [kwh] heltall Skal være reelt historisk forbruk som skal samsvare med mot temperaturserie aktuell periode. 39 Ma Måleperiode Startdato for måling åååå-mm-dd Ideelt 365 dager fra 1.1 til og minimum 350 dager. 40 Ma Sluttdato for måling åååå-mm-dd Op Maks effekt (Pmax) [kw] heltall Årsmaks Op 43 Op Tidspunkt for Pmaks Dato for Pmax Tidspunkt på dagen for Pmax åååå-mm-dd tt:mm Tar med minutt for de som eventuelt benytter oppløsning på mindre enn time for Pmax. 44 Ma Forventet årsforbruk [kwh] heltall Skal benyttes som forventet årsforbruk fra 1.1.til foregående år. 45 Ma Eksistens fra Dato for første tilkopling åååå-mm-dd EAN-nummerets eksistens som aktivt lastpunkt 46 De Eksistens til Dato for frakopling åååå-mm-dd Åpent dersom aktivt. Fylles ut ved fysisk fjerning av EANnummeret. 47 Op Kommentarer Fritekst Fritekst, inntil 80 tegn Spesielle opplysninger om anlegget som kan være av interesse å få tilgang til fra FASIT som ikke kan tas med i andre felt. SINTEF Energiforskning AS 18

19 Kontrollrutiner i FASIT programmet Et sett logiske regler for å hindre ulovlige (ulogiske eller umulige) valg. Primærløsning Ulovlige valg forhindres ut i fra hva som er valgt tidligere, eks er det valg driftsforstyrrelse skal det ikke være mulig å sette kryss i varslet. Trestruktur som åpner nye aktuelle valg på veien gjennom skjemaet SINTEF Energiforskning AS 19

20 Kontrollrutiner i FASIT programmet Fire hovedgrupper av regler: Regler knyttet til struktur i skjema og veiledning Regler knyttet til beregning av tidsforbruk og varighet Regler knyttet til beregning av avbruddsforhold (avbrutt effekt, ILE, KILE osv) Diverse regler knyttet til rapportering fra og import til FASIT SINTEF Energiforskning AS 20

21 Tre klasser av reglene U: Regelen skal aldri kunne brytes. K: Rapporten skal ikke kunne merkes Kontrollert før regelen er oppfylt M: Hvis regelen ikke er oppfylt, skal brukeren få melding om dette. Rapporten skal kunne merkes Kontrollert selv om regelen ikke er oppfylt. Det skal være mulig for brukeren å selv velge hvilke regelbrudd en ønsker melding om. Brukeren skal også kunne slå av hele meldingsfunksjonen (kun regler merket med M). SINTEF Energiforskning AS 21

22 Regler knyttet til struktur i skjema Skal forhindre ulogiske valg Skal sikre at ingen poster blir uteglemt Er det krysset for driftsforstyrrelse vil reglene be om å få utfylt også baksiden av skjemaet SINTEF Energiforskning AS 22

23 Regler knyttet til beregning av tidsforbruk Skal sikre at tidsforbruk og varighet blir fornuftig Melding ved ulogiske varigheter (typisk gis det melding ved varigheter over ett døgn) Ved feilmelding, sjekk at dato og tidspunkt er riktig registrert ved alle punkt i post Hendelsesforløp Alle regler her kan brytes, med unntak av reparasjonstid som skal være registrert ved varige feil i nett med systemspenning fra og med 33 kv SINTEF Energiforskning AS 23

24 Regler knyttet til beregning av avbruddsforhold Kontrollerer at avbrudd for sluttbrukere også medfører at det beregnes ILE og KILE for sluttbrukere Hvis det krysses ja for avbrudd eller redusert levering til sluttbrukere tilknyttet eget nett krever programmet ILE>0 Ved feilmelding, sjekk om det er sluttbrukere knyttet til alle berørte rapporteringspunkt. om bryterstillinger og bryterkoplinger er riktig registrert om kalibrering mot måleverdier er riktig utført SINTEF Energiforskning AS 24

25 Regler knyttet til rapportering fra og import til FASIT Regler som skal forhindre mangelfull import eller rapportering Manglende opplysninger i forhold til meldinger mellom nettselskap Gå inn i aktuell FASIT-rapport og kompletter registreringene Rapporter i underlaget for rapportering til NVE og Statnett skal være kontrollert før generering av årsrapporter Kontroller manglende rapporter Import KIS FASIT, feilmelding ved mulig feiltolking av SN02-kode SINTEF Energiforskning AS 25

26 Øvrig kontroll Sjekk at nettdelene FASIT påstår er berørt står i samsvar med de nettdelene dere har erfart ble berørt Sjekk at avbrutt effekt står i rimelig forhold til de lastmålinger dere har i nettet forut for hendelsen Kontroller at registreringene er i samsvar med den beskrevne hendelse SINTEF Energiforskning AS 26

27 Hendelser med andre ansvarlige netteiere Sjekk at dere har mottatt endelig bekreftelse på ansvarsforhold Sjekk at spenningsnivå og nettnivå samsvarer med de nivå angitt av ansvarlig nettselskap Sjekk at dere har sendt melding om ILE og KILE som er i samsvar med de tall dere har lagret i den kontrollerte rapporten. Sørg for riktig arkivering av alle mottatte meldinger SINTEF Energiforskning AS 27

28 Hendelser der andre er blitt berørte av deres feil Sjekk at dere har fått sendt bekreftelse til alle berørte nettselskap om at dere påtar dere ansvaret Sjekk at dere har fått inn Melding om ILE og KILE fra alle berørte nettselskap Angir de riktig spennings- og nettnivå på feilstedet? Er øvrige registreringer riktige? Sørg for riktig arkivering av alle mottatte meldinger SINTEF Energiforskning AS 28

29 Årsrapportering til NVE Rydd opp i databasen Er det last knyttet til alle rapporteringspunkt? Er alle rapporteringspunkt knyttet opp i nettet Er alle sluttbrukere knyttet til rapporteringspunkt? Har alle sluttbrukere riktig sluttbrukergruppe. Dette må rettes fortløpende og før endelig beregning av ILE og KILE for de enkelte avbrudd Mye feil medfører at dere må etterberegne gamle rapporter. SINTEF Energiforskning AS 29

30 Avbruddsrapportering til NVE FASIT-fil for 2008 sendes NVE innen 1.mars 2009 Programvare som oppfyller FASIT kravspesifikasjon versjon 2009 skal benyttes til registrering av 2009 data og til å rapportere 2008 data Rapportering som har grunnlag i programvare som ikke oppfyller dette kravet blir ikke godkjent Det skal rapporteres en fil per nettselskap Det er selskapsstruktur per 1.januar 2008 som gjelder There are 10 kind of people. Those who understand binary numbers and those who do not SINTEF Energiforskning AS 30

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Viser til høring av nye energikrav til bygg og oversender NPs høringssvar.

Viser til høring av nye energikrav til bygg og oversender NPs høringssvar. Fra: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen Sendt: 18. mai 2015 16:00 Til: post@dibk.no Kopi: Inger-Lise Melby Nøstvik Emne: 15/1311 - Høring nye energikrav til bygg Vedlegg: NPs svar på høring av nye

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v2.8 s. 1-35 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Registrering og kvalitetssikring av data i TP før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

Lokale energiutredninger Alstahaug kommune 2

Lokale energiutredninger Alstahaug kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

Lokal energiutredning. Vefsn kommune

Lokal energiutredning. Vefsn kommune Lokal energiutredning 2009 Vefsn kommune Vefsn kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune Lokal energiutredning 2009 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer