Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 Handlingsprgram HP-seminar fr frmannskapet 13. g 14. mars 2015

2 Agenda 1. Øknmiske utfrdringer nasjnalt g internasjnalt v/ Ernst Hagen fra Gabler Investment Cnsulting 2. Status g utfrdringer i Asker kmmune v/ Lars Bjerke Føringer fra kmmuneplanen Øknmisk status g handlingsrm Effektivisering g mstilling 3. Status g utfrdringer fr tjenestemrådene Oppvekst v/ J Fiske Helse g msrg v/ Aud Hansen Teknikk g kultur v/ Ragnar Sand Fuglum 4. Fremdriftsplan fr HP-prsessen 2015 v/ Lars Bjerke

3 2. Status g utfrdringer i Asker kmmune

4 Kmmuneplan fr Asker Hvedmål Asker er en fremtidsrettet, inkluderende g ansvarsbevisst kmmune i en regin i vekst, hvr balanse mellm vekst g vern gir gde lkalsamfunn. Satsningsmråde Vekst g utvikling Mål Det tilrettelegges fr miljøvennlig, ssial g øknmisk bærekraftig utvikling, der hensynet til Askers naturgitte ressurser g histriske identitet ivaretas. Areal g transprt Utviklingen av Asker baseres på prinsippene m samrdnet areal- g transprtplanlegging (ATP) g vedtatte mål i energig klimaplanen. Persntransprtveksten tas kllektivt g/eller med gange/sykkel, g på lengre sikt reduseres privatbilbruken. Natur, kulturmiljø g samfunnssikkerhet Flkehelse Tettsteder g knutepunkter Askersamfunnet har et pplevelsesrikt, gdt g bærekraftig miljø i lkalt g glbalt perspektiv. Bedret flkehelse fr alle, med et ekstra fkus på grupper med levekårsutfrdringer. Askers ulike sentre skal utvikles med fkus på stedenes særpreg, g betydning sm servicesentre, trafikknutepunkt g møteplass fr lkalbeflkning g lkalt næringsliv. Fkusmråde Samfunn i Handlingsprgram innehlder knkrete resultatmål fr sentrale utfrdringer i kmmuneplanen

5 «En rød tråd» Felles utfrdringer

6 Beflkningsutvikling > I Handlingsprgram er det beregnet en beflkningsvekst på 1,5 prsent, jf. kmmuneplanen. > Den faktiske beflkningsveksten i 2014 var 2,2 prsent. > Asker kmmune passerer innbyggere i mai > 0,1 prsentpeng beflkningsvekst utgjør ca. 3 mill. krner i økte inntekter fr kmmunen. > Kmmuner med ver 1,7 prsent beflkningsvekst mttar veksttilskudd. Kmmuner med høy skatteandel (Asker) mttar ikke dette.

7 Handlingsregler > Driften g tjenesteutviklingen sikres gjennm et gdt øknmisk handlingsrm, gd øknmistyring g en effektiv tjenesteprduksjn. > Det styres etter øknmiske handlingsregler fr: Driftsbudsjettet (4 prsent) Investeringsbudsjettet (40 prsent egenfinansiering) Finansfrvaltningen (avkastning verføres til investering) Pensjn Dispsisjnsfnd (energifnd, bufferfnd, investeringsfnd g driftsfnd) > Sikre effektive g innvative tjenester. > Avklare nivå på mstilling på krt g lang sikt.

8 Nett driftsresultat NB: Endringer i føring av mva fra Faktisk Vedtatt budsjett Nett driftsresultat 7,5 % 2,6 % 4,5 % 4,7 % 5,4 % 2,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % Vedtatt HP frutsetter nett driftsresultat på 2,8 pst i 2015, økende utver i periden. Gjennmsnittlig nett driftsresultat fr kmmunene (utenm Osl) er 1 prsent. Krrigert fr premieavvik er gjennmsnittet 0,2 prsent. Tidligere måltall på 3 prsent nett driftsresultat er av Teknisk beregningsutvalg nedjustert til 1,75 prsent fr kmmunesektren. T alternative løsninger 1. Fr å ppretthlde et øknmisk handlingsrm, er målet et nett driftsresultat på minimum 3-5 prsent. Dette fr å: Tilfredsstille kravet til egenfinansiering av investeringer Redusere sårbarheten knyttet til rentenivå g skatteinntekter Dette alternativet krever innsparing i driften. 2. Redusere målet til nett driftsresultat, g dermed redusere investeringsmfanget.

9 Gjeldsutvikling Kmmunegjelden har nærmest ekspldert de siste 10 årene. Bakgrunn fr gjeldsveksten: Beflkningsvekst - tjenestetilbud g infrastruktur Statlige refrmer Øknmisk vekst g lav rente Landet fra 51 pst av bt dr.innt. i 2003 til 71 pst i prsentpeng økning Asker fra 72 pst av bt dr.innt. i 2003 til 83 pst i prsentpeng økning Riksrevisjnen har «svartelistet» 41 kmmuner sm har et gjeldsnivå på mer enn 100 prsent av inntektene. Asker har et mål m at investeringsnivået skal tilpasses slik at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i samlede inntekter g øknmisk bæreevne. Faktisk Vedtatt budsjett Nt lånegjeld i pst av bt driftsinntekter 87 % 89 % 87 % 83 % 92 % 104 % 105 % 104 % 101 %

10 Bruk av lån (eks. VAR) Handlingsregel: Sum Gj.sn Sum Gj.sn Økning lån Egenfinansiering Ttal investering 40% Egenfin Vedtatt HP : Tall i mill. krner Sum Gjennmsnitt Vedtatt HP Økning investeringsramme utver planlagte investeringer g handlingsregel: Sklebygg Bligssial handlingsplan Gang- g sykkelvei Idrettsanlegg Strategisk kjøp av eiendm

11 Skattesvikt Kmmunen har hatt mange år med høyere skatteinntekter enn budsjettert 2014: Skattesvikt fr kmmunene på 2,3 mrd. krner Skattesvikt fr Asker på 46 mill. krner sammenlignet med pprinnelig vedtatt budsjett 2015: Utsiktene fr nrsk øknmi har frverret seg Lavere ljepriser Lavere anslag ljeinvesteringer Nye anslag fra KS indikerer frventet skattesvikt på 1,25 2 mrd. krner. Asker kmmune har en skattesvikt per februar 2015 på 7,5 mill. krner.

12 Pensjnsutgifter Asker kmmune har ikke ekstrardinær pensjnsfrpliktelse (premieavvik) Asker kmmune hadde en merinntekt på pensjn på 108 mill. krner i 2014, hvrav ca. 60 mill. krner må avsettes til ekstrardinære utgifter i Rådmannen jbber med å kvalitetssikre beregningsgrunnlaget fr pensjn generelt, samt eierskapet til egen kasse g de øknmiske knsekvensene av dette.

13 Finansfrvaltningen Faktisk Vedtatt budsjett Tall i kr Energifnd inkl. realverdifnd g bufferfnd > Energifndet Budsjettert avkastning 67,1 mill. krner (5,5 prsent), faktisk avkastning 74,4 mill. krner (+7,3 mill. krner) > Gjeldsrenter Budsjettert kstnad -132,9 mill. krner, faktisk kstnad -117,8 krner (-15,1 mill. krner) Utsikter 2015 > Energifndet: Synkende avkastning i nen av aktivaklassene vi er ekspnert (rentepapirer) Meravkastning per februar 2015: Anslag 20 mill. krner > Gjeldsrenter: Vi nyter gdt av lave renter sm ser ut til frbli lave en stund. 1 prsent økt rente tilsier ca. 20 mill. krner i økte renteutgifter fr Asker kmmune. > Budsjettfrutsetninger: Avkastning på finansfrvaltningen er satt til 5,5 prsent.

14 Fnd > Dispnible fnd Mål fr Asker er minimum 100 mill. krner Faktisk Vedtatt budsjett Tall i kr Dispnible fnd > Energifnd (er inndelt i tre: energifnd, realverdifnd g bufferfnd) Faktisk Vedtatt budsjett Tall i kr Energifnd inkl. realverdifnd g bufferfnd > Bundne fnd: Er f.eks. øremerkede statlige midler.

15 Egenfinansiering > Asker har et mål m at egenfinansieringen av investeringer skal utgjøre minimum 40 prsent. Avkastning energifnd ut ver prisstigning Psitivt driftsresultat Investeringsinntekter SUM INVESTERINGER FAKTISK VEDTATT BUDSJETT Høy egenfinansiering av investeringer 45,5 % 40,0 % 34,7 % 69,2 % 48,3 % 31,9 % 50,4 % 41,4 % 49,5 % S

16 Behv fr mstilling > I handlingsprgrammene ligger det inne løpende krav til hverdagseffektivisering i tjenesteprduksjnen. > Kmmunen hadde i 2014 et eget mstillingsprgram til en verdi av 30 mill. krner, hvrav 15 ble gjennmført etter plitisk behandling. Omstilling innebærer: Brtfall av tjenester Reduksjn i dekningsgrad Redusert kvalitet Økte egenandeler Effektivisering > Rådmannen har i 2015 lagt pp til en effektivisering på ytterligere 16 mill. krner. > Rådmannen vil i sak m strategiske mål g rammer kmme tilbake til behvet fr mstilling etter at kmmuneprpsisjnen g revidert statsbudsjett freligger.

17 Jakten på tidstyvene i Asker

18 Frankring av ppdraget 1. Rådmannens lederavtale 2015 Gjennmgå plan- g styringssystemet med sikte på digitalisering, frenkling g frnying fr å redusere tidsbruk knyttet til administrative prsesser. Anskaffe g implementere et nytt helhetlig kvalitetssystem (jf. ISO 9001) sm sikrer g dkumenterer kvalitet, arbeidsprsesser, avviksrapprtering g frbedring. 2. Oppfølging av heftet «Ledelse g styring i Asker kmmune» Flere av ppfølgingspunktene er relevante fr prsjektet. 3. Verbalvedtak 3 frenkle ppvekstsektren «Kmmunestyret ber rådmannen gå gjennm ppvekstsektren med mål m å fjerne tidstyver i sklen. Saken legges frem fr kmité ppvekst i 2015.» 4. Innvasjnsstrategien g digitalisering

19 Jakten på tidstyvene > Rådmannen nedsetter i 2015 prsjektet «Jakten på tidstyvene». > Effektivisering handler gså m å tilrettelegge fr økt kvalitet i tjenesteprduksjnen. > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere kjerneppgavene. > I arbeidslivet brukes begrepet «tidstyver» gjerne m ineffektive møter, avbrytelser, dårlig ledelse, mfang av rapprtering, datasystemer sm ikke fungerer sv. Tidstyver - definisjn DIFI Tidstyver i frvaltningen er aktiviteter sm man bruker fr mye tid på i frhld til hva sm er hensiktsmessig fr å nå målene fr virksmheten. Det kan være unødig rapprtering, dbbeltarbeid, uhensiktsmessige rutiner sv.

20 https://www.regjeringen.n/nb/aktuelt/dep/kmd/nett-tv/vide/vide-hvrdan-ppstar-tidstyver/id765179/

21 3. Status g utfrdringer fr tjenestemrådene

22 Tjenestemråde Oppvekst J Fiske

23 Ståsted > Læringsresultatene går stødig fremver > Brukerundersøkelsene går riktig vei > Samhandlingen mellm tjenestene fungerer bedre > Tidlig innsats blir tidligere > Rimelig gd kntrll på øknmien

24 Utfrdringsbilde > Frtsette den stødige arbeidet, ikke endre kursen. Fkus på stadig frbedring, frskningsbasert utviklingsarbeid > Utjevne ulikheter i kvalitet > Bekymringsfullt fravær > Rekruttering > Frtsatt arbeide med samhandling g tidlig innsats > Teknlgisk utvikling, hvrdan henger vi med > Gjennmføre planene

25 Teri U situasjn > Analyse Gjennmføring > Tiltak > Planer g strategier

26 Gjennmføring av planer > Planer sm henger sammen med plitiske vedtak g knkrete målsettinger er mer frpliktende (BMS) > Planer bør ha en dedikert persn sm følger pp tiltakene g gjennmføringen. > Planer må evalueres g det må være rm fr tilpasninger.

27 Nasjnale g kmmunale føringer > Videreutdanning, 300 lærere på 10 år > Realfagsløft > Egen sak m realfagsatsing i Asker > Brgenmrådet/Hagaløkka > Realfagskmmune? > Mål i BMS > Tidstyver

28 Resultater g nøkkeltall

29 Nye satsningsmråder > Realfagssatsing i skler g barnehager > IKT, Standarder fr utstyr g pedaggisk bruk. Hvilke maskiner skal vi bruke, hva er det sm gir læringseffekt? > Felles kmpetanseplan fr ppvekst, basert på ppvekststrategien > Fra individrettet kmpetanseheving til den kllektive hevingen av rganisasjnen

30 Tjenestemråde Helse g msrg Aud Hansen

31 Agenda 1. Nasjnale føringer Samhandlingsrefrm - faseinndeling Virkemidler 2. Utfrdringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige g rganisatriske virkemidler 3. Resultater, nøkkeltall Utskrivningsklare Ventelister Brukerundersøkelse? 3. Nye satsningsmråder Paradigmeskifte Hverdagsrehabilitering

32 Nasjnale g kmmunale føringer

33 Samhandlingsrefrm Fasetilnærming Fase 1 smatikk før, istedenfr, etter sykehusinnleggelse Fase 2 Psykisk helse g rus g flkehelse Oppmerksmhet mt Rettslige virkemidler Faglige virkemidler Organisatriske virkemidler Øknmiske virkemidler

34 Utfrdringsbilde

35 Utgangspunkt 2010 Underdimensjnerte tjenester Status utskrivningsklare pasienter Ventelister langtid/krttidsplasser Uhensiktsmessig rganisering av tjenestene

36 Plansystem helse g msrg sikre fremtidige utfrdringer, blig g tjenesteutviklingplitiske vedtak

37 Faglige virkemidler Nye/endrede tjenester: Smatikk før, istedenfr g etter sykehusinnleggelse Psykisk helse g rus Utviklingshemmede

38 Frskning, pplæring, utvikling Strategisk kmpetansestyring Kvalitetshåndbk Etisk refleksjn, etisk råd Utarbeidelse av kvalitetsindikatrer Frskningsbaserte prsjekter Læringssløyfer FOU mdell > Dkumentasjn > Velferdsteknlgi

39 Organisatriske virkemidler Strategisk g perativt fkus Sikre helhetlige g krdinert tjenester Effektive g rbuste tjenester Samlet, styrket g videreutviklet Hjemmebaserte tjenester Heldøgnstjenester Psykiske helse g rus Samfunnsmedisin g frebygging Brukertrg «en dør inn» Samhandlingsrutiner sm sikrer helhetlig pasientfrløp Helhetlig prduksjnsstyring Styringsdata

40 Resultater g nøkkeltall

41 Utskrivningsklare Redusert antall betalingsdøgn med 71 % fra 2010 Gj.sn liggetid UK redusert fra 7 døgn til 3,3 lik 53% Utfrdring Økt behandling i spesialisthelsetjenesten Asker: Ttalt økning på 27% Økning antall varslede fra januar , 62% Medfinansiering uttrekk, underfinansiering

42 Ventelister Antall Januar 2012 Januar 2015 Effektueringstid Sykehjem dager Omsrgsbliger s dager Omsrgsbliger u Juni 2014 Januar 2015 Psykisk syke 13 8 ROP 12 12

43 Nye satsningsmråder

44 Frebyggings g rehabiliteringsidelgien må gjennmsyre alle tjenester innen tjenestemrådet Ttal tilnærming sm vil -gi økt livskvalitet -utsette behv fr tjenester Videreutvikle hldninger hs ansatte sm medfører endret bruker g pårørenderlle

45 Hverdagsrehabilitering Grunnleggende menneskesyn økt mestring i hverdagen Mest mulig aktiv i eget liv Hverdagsrehabilitering en metde dreining fra hjelp til trening Fra prblemfkusering til hva er viktige aktiviteter i den enkeltes liv Brukerens eget mål hverdagsaktiviteter Krever endret kunnskap g kmpetanse hs ansatte, pårørende g bruker Hverdagsmestring sm et gjennmgående prinsipp hs ansatte 1/3 av de sm søker hjemmetjenester bør tilpasses hverdagsrehabilitering Resultater Odense

46 Utfrdringsbilde

47 Nasjnale g kmmunale føringer

48 Resultater g nøkkeltall

49 Nye satsningsmråder

50 Tjenestemrådene Kultur g teknikk Ragnar Sand Fuglum

51 Grunnlag fr innsatsmråder Strategiske planer Resultater: BMS Brukerundersøkelser KOSTRA/nøkkeltall Brukerrådene/Fkusgruppe Kmiteens føringer Nye føringer

52 Strategiske planer Kmmuneplan Grønnplan Flkehelseplan Plan fr UU Frivillighetsmelding Samferdsel Energi g klimaplan Hvedplan km. veier Trafikksikkerhetsplan Kulturplan Bibliteksplan Kulturhusplan Plan fr visuell kunst Museumsplan Plan fr kultursklen Kulturminner Idrett friluftsliv g fysisk aktivitet Sykkelstrategi Parkeringsstrategi Kllektiv/innfartsparkering Velveier Vann g avløp: Hvedplan vann Hvedplan vannmiljø Avfall g gjenvinning Kildesrtering

53 Resultater g nøkkeltall

54 Satsningsmråder Flkehelse: Flkehelsearena/Vitensenter Plan g byggesaker: Kapasitet g brukertilfredshet VEAS g ABV: Investeringsstrategier Hvedplan vei: Bærekraftig vedlikehld fr mer sykkel g gange Idrett: Omfrente mål g tiltak i kmmunal plan Kultur: Møteplasser Lkaler Organisasjn Tilskuddsmidler Investeringer: Heggedal skle hall Landøya skle hall Skianlegg Slli

55 Satsningsmråder Investeringer i periden: Heggedal sentrum Heggedal skle hall (2016) Landøya skle hall (2018) Skianlegg Slli (2018) Ny ishall på Risenga ( ) - Områdeplan Badeanlegg på Hlmen (2016) Drengsrud idrettspark (?) Østre vei frtau (2016) Jac Neumanns vei frtau Sykkel Rehabilitering VA

56 Visjn 2030 Kraften g kapasiteten i eldretsunamien var den største bidragsyteren til at Asker frtsatt er på flkehelstppen i Asker blir kåret i Raushetens kmmune i Brgenprsjektet er blitt en nasjnal mdell fr hvrdan Raushet inkluderes sm en drivkraft i nærmråder i nrske kmmuner hvr mangfld bli skaperkraft g trivsel - g ikke fraflytting g stigmatisering av nablag i kmmunene. Blågrønne hjerter er navnet på de ulike møteplassene åpne fr alle i kmmunen, men det er gså navnet på samskapningskrdinatrene i Asker kmmune sm bare gjør det frdi de må.

57 Utfrdringsbilde

58 Nasjnale g kmmunale føringer

59 Resultater g nøkkeltall

60 Nye satsningsmråder

61 4. Fremdriftsplan fr HP-prsessen 2015

62 HP-prsessen 2015 Dat Aktivitet Utvalg 13. g 14. mars HP-seminar frmannskapet Frmannskapet 24., 25. g 26. mars HP-seminar kmiteene Kmiteene 1. juni Investeringsseminar ØEE 1. juni 2. juni 16. juni Sak: Øknmiske rammer g strategiske mål fr HP ØEE Frmannskapet Kmmunestyret 16. september Rådmannens frslag til HP Frmannskapet 18. september til 16. ktber Høringsperide rådmannens frslag til HP 22. september (ekstrardinært) Møter med fellesrådene/velfrbundet Frmannskapet

63 HP-prsessen 2015 (frts.) Dat Aktivitet Utvalg 26. ktber Frist fr spørsmål til administrasjnen Partiene 27., 28. g 29. ktber (ekstrardinært) Kmitémøter med presentasjn av rådmannens frslag til HP. Kmiteene 2. nvember Frist fr svar fra administrasjnen på spørsmål til HP Rådmannen 3. nvember (ekstrardinært) HP i et medarbeiderperspektiv PSU 6. nvember Frist fr endringsfrslag fra partiene Partiene 17. nvember Tilleggsinnstilling g partienes endringer Frmannskapet 18. nvember til 2. desember Høringsperide frmannskapets innstilling 8. desember Endelig behandling av HP Kmmunestyret

64 Asker Mulighetenes kmmune

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus. Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus. Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter møte

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer