Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 Handlingsprgram HP-seminar fr frmannskapet 13. g 14. mars 2015

2 Agenda 1. Øknmiske utfrdringer nasjnalt g internasjnalt v/ Ernst Hagen fra Gabler Investment Cnsulting 2. Status g utfrdringer i Asker kmmune v/ Lars Bjerke Føringer fra kmmuneplanen Øknmisk status g handlingsrm Effektivisering g mstilling 3. Status g utfrdringer fr tjenestemrådene Oppvekst v/ J Fiske Helse g msrg v/ Aud Hansen Teknikk g kultur v/ Ragnar Sand Fuglum 4. Fremdriftsplan fr HP-prsessen 2015 v/ Lars Bjerke

3 2. Status g utfrdringer i Asker kmmune

4 Kmmuneplan fr Asker Hvedmål Asker er en fremtidsrettet, inkluderende g ansvarsbevisst kmmune i en regin i vekst, hvr balanse mellm vekst g vern gir gde lkalsamfunn. Satsningsmråde Vekst g utvikling Mål Det tilrettelegges fr miljøvennlig, ssial g øknmisk bærekraftig utvikling, der hensynet til Askers naturgitte ressurser g histriske identitet ivaretas. Areal g transprt Utviklingen av Asker baseres på prinsippene m samrdnet areal- g transprtplanlegging (ATP) g vedtatte mål i energig klimaplanen. Persntransprtveksten tas kllektivt g/eller med gange/sykkel, g på lengre sikt reduseres privatbilbruken. Natur, kulturmiljø g samfunnssikkerhet Flkehelse Tettsteder g knutepunkter Askersamfunnet har et pplevelsesrikt, gdt g bærekraftig miljø i lkalt g glbalt perspektiv. Bedret flkehelse fr alle, med et ekstra fkus på grupper med levekårsutfrdringer. Askers ulike sentre skal utvikles med fkus på stedenes særpreg, g betydning sm servicesentre, trafikknutepunkt g møteplass fr lkalbeflkning g lkalt næringsliv. Fkusmråde Samfunn i Handlingsprgram innehlder knkrete resultatmål fr sentrale utfrdringer i kmmuneplanen

5 «En rød tråd» Felles utfrdringer

6 Beflkningsutvikling > I Handlingsprgram er det beregnet en beflkningsvekst på 1,5 prsent, jf. kmmuneplanen. > Den faktiske beflkningsveksten i 2014 var 2,2 prsent. > Asker kmmune passerer innbyggere i mai > 0,1 prsentpeng beflkningsvekst utgjør ca. 3 mill. krner i økte inntekter fr kmmunen. > Kmmuner med ver 1,7 prsent beflkningsvekst mttar veksttilskudd. Kmmuner med høy skatteandel (Asker) mttar ikke dette.

7 Handlingsregler > Driften g tjenesteutviklingen sikres gjennm et gdt øknmisk handlingsrm, gd øknmistyring g en effektiv tjenesteprduksjn. > Det styres etter øknmiske handlingsregler fr: Driftsbudsjettet (4 prsent) Investeringsbudsjettet (40 prsent egenfinansiering) Finansfrvaltningen (avkastning verføres til investering) Pensjn Dispsisjnsfnd (energifnd, bufferfnd, investeringsfnd g driftsfnd) > Sikre effektive g innvative tjenester. > Avklare nivå på mstilling på krt g lang sikt.

8 Nett driftsresultat NB: Endringer i føring av mva fra Faktisk Vedtatt budsjett Nett driftsresultat 7,5 % 2,6 % 4,5 % 4,7 % 5,4 % 2,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % Vedtatt HP frutsetter nett driftsresultat på 2,8 pst i 2015, økende utver i periden. Gjennmsnittlig nett driftsresultat fr kmmunene (utenm Osl) er 1 prsent. Krrigert fr premieavvik er gjennmsnittet 0,2 prsent. Tidligere måltall på 3 prsent nett driftsresultat er av Teknisk beregningsutvalg nedjustert til 1,75 prsent fr kmmunesektren. T alternative løsninger 1. Fr å ppretthlde et øknmisk handlingsrm, er målet et nett driftsresultat på minimum 3-5 prsent. Dette fr å: Tilfredsstille kravet til egenfinansiering av investeringer Redusere sårbarheten knyttet til rentenivå g skatteinntekter Dette alternativet krever innsparing i driften. 2. Redusere målet til nett driftsresultat, g dermed redusere investeringsmfanget.

9 Gjeldsutvikling Kmmunegjelden har nærmest ekspldert de siste 10 årene. Bakgrunn fr gjeldsveksten: Beflkningsvekst - tjenestetilbud g infrastruktur Statlige refrmer Øknmisk vekst g lav rente Landet fra 51 pst av bt dr.innt. i 2003 til 71 pst i prsentpeng økning Asker fra 72 pst av bt dr.innt. i 2003 til 83 pst i prsentpeng økning Riksrevisjnen har «svartelistet» 41 kmmuner sm har et gjeldsnivå på mer enn 100 prsent av inntektene. Asker har et mål m at investeringsnivået skal tilpasses slik at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i samlede inntekter g øknmisk bæreevne. Faktisk Vedtatt budsjett Nt lånegjeld i pst av bt driftsinntekter 87 % 89 % 87 % 83 % 92 % 104 % 105 % 104 % 101 %

10 Bruk av lån (eks. VAR) Handlingsregel: Sum Gj.sn Sum Gj.sn Økning lån Egenfinansiering Ttal investering 40% Egenfin Vedtatt HP : Tall i mill. krner Sum Gjennmsnitt Vedtatt HP Økning investeringsramme utver planlagte investeringer g handlingsregel: Sklebygg Bligssial handlingsplan Gang- g sykkelvei Idrettsanlegg Strategisk kjøp av eiendm

11 Skattesvikt Kmmunen har hatt mange år med høyere skatteinntekter enn budsjettert 2014: Skattesvikt fr kmmunene på 2,3 mrd. krner Skattesvikt fr Asker på 46 mill. krner sammenlignet med pprinnelig vedtatt budsjett 2015: Utsiktene fr nrsk øknmi har frverret seg Lavere ljepriser Lavere anslag ljeinvesteringer Nye anslag fra KS indikerer frventet skattesvikt på 1,25 2 mrd. krner. Asker kmmune har en skattesvikt per februar 2015 på 7,5 mill. krner.

12 Pensjnsutgifter Asker kmmune har ikke ekstrardinær pensjnsfrpliktelse (premieavvik) Asker kmmune hadde en merinntekt på pensjn på 108 mill. krner i 2014, hvrav ca. 60 mill. krner må avsettes til ekstrardinære utgifter i Rådmannen jbber med å kvalitetssikre beregningsgrunnlaget fr pensjn generelt, samt eierskapet til egen kasse g de øknmiske knsekvensene av dette.

13 Finansfrvaltningen Faktisk Vedtatt budsjett Tall i kr Energifnd inkl. realverdifnd g bufferfnd > Energifndet Budsjettert avkastning 67,1 mill. krner (5,5 prsent), faktisk avkastning 74,4 mill. krner (+7,3 mill. krner) > Gjeldsrenter Budsjettert kstnad -132,9 mill. krner, faktisk kstnad -117,8 krner (-15,1 mill. krner) Utsikter 2015 > Energifndet: Synkende avkastning i nen av aktivaklassene vi er ekspnert (rentepapirer) Meravkastning per februar 2015: Anslag 20 mill. krner > Gjeldsrenter: Vi nyter gdt av lave renter sm ser ut til frbli lave en stund. 1 prsent økt rente tilsier ca. 20 mill. krner i økte renteutgifter fr Asker kmmune. > Budsjettfrutsetninger: Avkastning på finansfrvaltningen er satt til 5,5 prsent.

14 Fnd > Dispnible fnd Mål fr Asker er minimum 100 mill. krner Faktisk Vedtatt budsjett Tall i kr Dispnible fnd > Energifnd (er inndelt i tre: energifnd, realverdifnd g bufferfnd) Faktisk Vedtatt budsjett Tall i kr Energifnd inkl. realverdifnd g bufferfnd > Bundne fnd: Er f.eks. øremerkede statlige midler.

15 Egenfinansiering > Asker har et mål m at egenfinansieringen av investeringer skal utgjøre minimum 40 prsent. Avkastning energifnd ut ver prisstigning Psitivt driftsresultat Investeringsinntekter SUM INVESTERINGER FAKTISK VEDTATT BUDSJETT Høy egenfinansiering av investeringer 45,5 % 40,0 % 34,7 % 69,2 % 48,3 % 31,9 % 50,4 % 41,4 % 49,5 % S

16 Behv fr mstilling > I handlingsprgrammene ligger det inne løpende krav til hverdagseffektivisering i tjenesteprduksjnen. > Kmmunen hadde i 2014 et eget mstillingsprgram til en verdi av 30 mill. krner, hvrav 15 ble gjennmført etter plitisk behandling. Omstilling innebærer: Brtfall av tjenester Reduksjn i dekningsgrad Redusert kvalitet Økte egenandeler Effektivisering > Rådmannen har i 2015 lagt pp til en effektivisering på ytterligere 16 mill. krner. > Rådmannen vil i sak m strategiske mål g rammer kmme tilbake til behvet fr mstilling etter at kmmuneprpsisjnen g revidert statsbudsjett freligger.

17 Jakten på tidstyvene i Asker

18 Frankring av ppdraget 1. Rådmannens lederavtale 2015 Gjennmgå plan- g styringssystemet med sikte på digitalisering, frenkling g frnying fr å redusere tidsbruk knyttet til administrative prsesser. Anskaffe g implementere et nytt helhetlig kvalitetssystem (jf. ISO 9001) sm sikrer g dkumenterer kvalitet, arbeidsprsesser, avviksrapprtering g frbedring. 2. Oppfølging av heftet «Ledelse g styring i Asker kmmune» Flere av ppfølgingspunktene er relevante fr prsjektet. 3. Verbalvedtak 3 frenkle ppvekstsektren «Kmmunestyret ber rådmannen gå gjennm ppvekstsektren med mål m å fjerne tidstyver i sklen. Saken legges frem fr kmité ppvekst i 2015.» 4. Innvasjnsstrategien g digitalisering

19 Jakten på tidstyvene > Rådmannen nedsetter i 2015 prsjektet «Jakten på tidstyvene». > Effektivisering handler gså m å tilrettelegge fr økt kvalitet i tjenesteprduksjnen. > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere kjerneppgavene. > I arbeidslivet brukes begrepet «tidstyver» gjerne m ineffektive møter, avbrytelser, dårlig ledelse, mfang av rapprtering, datasystemer sm ikke fungerer sv. Tidstyver - definisjn DIFI Tidstyver i frvaltningen er aktiviteter sm man bruker fr mye tid på i frhld til hva sm er hensiktsmessig fr å nå målene fr virksmheten. Det kan være unødig rapprtering, dbbeltarbeid, uhensiktsmessige rutiner sv.

20 https://www.regjeringen.n/nb/aktuelt/dep/kmd/nett-tv/vide/vide-hvrdan-ppstar-tidstyver/id765179/

21 3. Status g utfrdringer fr tjenestemrådene

22 Tjenestemråde Oppvekst J Fiske

23 Ståsted > Læringsresultatene går stødig fremver > Brukerundersøkelsene går riktig vei > Samhandlingen mellm tjenestene fungerer bedre > Tidlig innsats blir tidligere > Rimelig gd kntrll på øknmien

24 Utfrdringsbilde > Frtsette den stødige arbeidet, ikke endre kursen. Fkus på stadig frbedring, frskningsbasert utviklingsarbeid > Utjevne ulikheter i kvalitet > Bekymringsfullt fravær > Rekruttering > Frtsatt arbeide med samhandling g tidlig innsats > Teknlgisk utvikling, hvrdan henger vi med > Gjennmføre planene

25 Teri U situasjn > Analyse Gjennmføring > Tiltak > Planer g strategier

26 Gjennmføring av planer > Planer sm henger sammen med plitiske vedtak g knkrete målsettinger er mer frpliktende (BMS) > Planer bør ha en dedikert persn sm følger pp tiltakene g gjennmføringen. > Planer må evalueres g det må være rm fr tilpasninger.

27 Nasjnale g kmmunale føringer > Videreutdanning, 300 lærere på 10 år > Realfagsløft > Egen sak m realfagsatsing i Asker > Brgenmrådet/Hagaløkka > Realfagskmmune? > Mål i BMS > Tidstyver

28 Resultater g nøkkeltall

29 Nye satsningsmråder > Realfagssatsing i skler g barnehager > IKT, Standarder fr utstyr g pedaggisk bruk. Hvilke maskiner skal vi bruke, hva er det sm gir læringseffekt? > Felles kmpetanseplan fr ppvekst, basert på ppvekststrategien > Fra individrettet kmpetanseheving til den kllektive hevingen av rganisasjnen

30 Tjenestemråde Helse g msrg Aud Hansen

31 Agenda 1. Nasjnale føringer Samhandlingsrefrm - faseinndeling Virkemidler 2. Utfrdringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige g rganisatriske virkemidler 3. Resultater, nøkkeltall Utskrivningsklare Ventelister Brukerundersøkelse? 3. Nye satsningsmråder Paradigmeskifte Hverdagsrehabilitering

32 Nasjnale g kmmunale føringer

33 Samhandlingsrefrm Fasetilnærming Fase 1 smatikk før, istedenfr, etter sykehusinnleggelse Fase 2 Psykisk helse g rus g flkehelse Oppmerksmhet mt Rettslige virkemidler Faglige virkemidler Organisatriske virkemidler Øknmiske virkemidler

34 Utfrdringsbilde

35 Utgangspunkt 2010 Underdimensjnerte tjenester Status utskrivningsklare pasienter Ventelister langtid/krttidsplasser Uhensiktsmessig rganisering av tjenestene

36 Plansystem helse g msrg sikre fremtidige utfrdringer, blig g tjenesteutviklingplitiske vedtak

37 Faglige virkemidler Nye/endrede tjenester: Smatikk før, istedenfr g etter sykehusinnleggelse Psykisk helse g rus Utviklingshemmede

38 Frskning, pplæring, utvikling Strategisk kmpetansestyring Kvalitetshåndbk Etisk refleksjn, etisk råd Utarbeidelse av kvalitetsindikatrer Frskningsbaserte prsjekter Læringssløyfer FOU mdell > Dkumentasjn > Velferdsteknlgi

39 Organisatriske virkemidler Strategisk g perativt fkus Sikre helhetlige g krdinert tjenester Effektive g rbuste tjenester Samlet, styrket g videreutviklet Hjemmebaserte tjenester Heldøgnstjenester Psykiske helse g rus Samfunnsmedisin g frebygging Brukertrg «en dør inn» Samhandlingsrutiner sm sikrer helhetlig pasientfrløp Helhetlig prduksjnsstyring Styringsdata

40 Resultater g nøkkeltall

41 Utskrivningsklare Redusert antall betalingsdøgn med 71 % fra 2010 Gj.sn liggetid UK redusert fra 7 døgn til 3,3 lik 53% Utfrdring Økt behandling i spesialisthelsetjenesten Asker: Ttalt økning på 27% Økning antall varslede fra januar , 62% Medfinansiering uttrekk, underfinansiering

42 Ventelister Antall Januar 2012 Januar 2015 Effektueringstid Sykehjem dager Omsrgsbliger s dager Omsrgsbliger u Juni 2014 Januar 2015 Psykisk syke 13 8 ROP 12 12

43 Nye satsningsmråder

44 Frebyggings g rehabiliteringsidelgien må gjennmsyre alle tjenester innen tjenestemrådet Ttal tilnærming sm vil -gi økt livskvalitet -utsette behv fr tjenester Videreutvikle hldninger hs ansatte sm medfører endret bruker g pårørenderlle

45 Hverdagsrehabilitering Grunnleggende menneskesyn økt mestring i hverdagen Mest mulig aktiv i eget liv Hverdagsrehabilitering en metde dreining fra hjelp til trening Fra prblemfkusering til hva er viktige aktiviteter i den enkeltes liv Brukerens eget mål hverdagsaktiviteter Krever endret kunnskap g kmpetanse hs ansatte, pårørende g bruker Hverdagsmestring sm et gjennmgående prinsipp hs ansatte 1/3 av de sm søker hjemmetjenester bør tilpasses hverdagsrehabilitering Resultater Odense

46 Utfrdringsbilde

47 Nasjnale g kmmunale føringer

48 Resultater g nøkkeltall

49 Nye satsningsmråder

50 Tjenestemrådene Kultur g teknikk Ragnar Sand Fuglum

51 Grunnlag fr innsatsmråder Strategiske planer Resultater: BMS Brukerundersøkelser KOSTRA/nøkkeltall Brukerrådene/Fkusgruppe Kmiteens føringer Nye føringer

52 Strategiske planer Kmmuneplan Grønnplan Flkehelseplan Plan fr UU Frivillighetsmelding Samferdsel Energi g klimaplan Hvedplan km. veier Trafikksikkerhetsplan Kulturplan Bibliteksplan Kulturhusplan Plan fr visuell kunst Museumsplan Plan fr kultursklen Kulturminner Idrett friluftsliv g fysisk aktivitet Sykkelstrategi Parkeringsstrategi Kllektiv/innfartsparkering Velveier Vann g avløp: Hvedplan vann Hvedplan vannmiljø Avfall g gjenvinning Kildesrtering

53 Resultater g nøkkeltall

54 Satsningsmråder Flkehelse: Flkehelsearena/Vitensenter Plan g byggesaker: Kapasitet g brukertilfredshet VEAS g ABV: Investeringsstrategier Hvedplan vei: Bærekraftig vedlikehld fr mer sykkel g gange Idrett: Omfrente mål g tiltak i kmmunal plan Kultur: Møteplasser Lkaler Organisasjn Tilskuddsmidler Investeringer: Heggedal skle hall Landøya skle hall Skianlegg Slli

55 Satsningsmråder Investeringer i periden: Heggedal sentrum Heggedal skle hall (2016) Landøya skle hall (2018) Skianlegg Slli (2018) Ny ishall på Risenga ( ) - Områdeplan Badeanlegg på Hlmen (2016) Drengsrud idrettspark (?) Østre vei frtau (2016) Jac Neumanns vei frtau Sykkel Rehabilitering VA

56 Visjn 2030 Kraften g kapasiteten i eldretsunamien var den største bidragsyteren til at Asker frtsatt er på flkehelstppen i Asker blir kåret i Raushetens kmmune i Brgenprsjektet er blitt en nasjnal mdell fr hvrdan Raushet inkluderes sm en drivkraft i nærmråder i nrske kmmuner hvr mangfld bli skaperkraft g trivsel - g ikke fraflytting g stigmatisering av nablag i kmmunene. Blågrønne hjerter er navnet på de ulike møteplassene åpne fr alle i kmmunen, men det er gså navnet på samskapningskrdinatrene i Asker kmmune sm bare gjør det frdi de må.

57 Utfrdringsbilde

58 Nasjnale g kmmunale føringer

59 Resultater g nøkkeltall

60 Nye satsningsmråder

61 4. Fremdriftsplan fr HP-prsessen 2015

62 HP-prsessen 2015 Dat Aktivitet Utvalg 13. g 14. mars HP-seminar frmannskapet Frmannskapet 24., 25. g 26. mars HP-seminar kmiteene Kmiteene 1. juni Investeringsseminar ØEE 1. juni 2. juni 16. juni Sak: Øknmiske rammer g strategiske mål fr HP ØEE Frmannskapet Kmmunestyret 16. september Rådmannens frslag til HP Frmannskapet 18. september til 16. ktber Høringsperide rådmannens frslag til HP 22. september (ekstrardinært) Møter med fellesrådene/velfrbundet Frmannskapet

63 HP-prsessen 2015 (frts.) Dat Aktivitet Utvalg 26. ktber Frist fr spørsmål til administrasjnen Partiene 27., 28. g 29. ktber (ekstrardinært) Kmitémøter med presentasjn av rådmannens frslag til HP. Kmiteene 2. nvember Frist fr svar fra administrasjnen på spørsmål til HP Rådmannen 3. nvember (ekstrardinært) HP i et medarbeiderperspektiv PSU 6. nvember Frist fr endringsfrslag fra partiene Partiene 17. nvember Tilleggsinnstilling g partienes endringer Frmannskapet 18. nvember til 2. desember Høringsperide frmannskapets innstilling 8. desember Endelig behandling av HP Kmmunestyret

64 Asker Mulighetenes kmmune

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Tjenesteområdene Kultur og teknikk. Ragnar Sand Fuglum

Tjenesteområdene Kultur og teknikk. Ragnar Sand Fuglum Tjenestemrådene Kultur g teknikk Ragnar Sand Fuglum Grunnlag fr innsatsmråder Strategiske planer Resultater: BMS Brukerundersøkelser KOSTRA/nøkkeltall Brukerrådene/Fkusgruppe Kmiteens føringer Nye føringer

Detaljer

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen Tjenesteområde Helse og omsorg Aud Hansen Agenda 1. Nasjonale føringer Samhandlingsreform - faseinndeling virkemidler 2. Utfordringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hvedutvalg fr barn g unge har møte Trsdag 27. nvember 2008 kl. 10.00 i møterm v/barn- g unge sektr i Markveien 26. Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd Nes kmmune Drifts- g ressursanalyse av tjenestene i helse g velferd Rapprt. februar 2015 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: Nes kmmune R8704 Drifts- g ressursanalyse

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 1

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 1 Sande kmmune - Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 1 Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 Knsekvensjusteringer g nye tiltak detaljer per sektr Sande kmmune - Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 2 Innhldsfrtegnelse

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 RAM M ESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 2014 2017 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer