Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet"

Transkript

1 august 29 Miljørapport 29 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. Glava A/S er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice. Virksomheten består av prosesser som vist under: Styrings- og forbedringsprosesser Glavas årsplan Vedtekter Glava Styreinstruks Kjerneprosesser Marked Salg Strategidokument Budsjett Månedsrapport Årsrapport Vare- behov Kundeordre registrert og aktivert Kvalitetshåndbok Personalhåndbok Organisasjonsplan med suksessfaktorer Innkjøp og lager Råvarer og hjelpestoffer på lager Produksjon Handelsvarer, råvarer og hjelpe- stoffer på lager Målstyringsprosess Håndtering av kriser Isolasjonsprodukter på lager Registreringer Reklamasjoner Avvik Forbedringer Oppfølging og tiltak Levere Produkter levert til kunde Spesifikasjoner Produktdatablad Følge opp kunde Kundetilfredsstillelse Støtteprosesser Kontortjeneste Prosjektstyring Vedlikeholde Diverse innkjøp Personalutvikling IT Kvalitetsstyring Økonomistyring HMS Laboratoriet Forretningsutvikling Glavas produkter bidrar positivt til forbedring av det ytre miljø ved bl.a.: Bedre isolering av våre bygg/boliger medfører lavere energiforbruk, mindre fyring og redusert luftforurensning. Produktenes gode komprimeringsegenskaper gir redusert transportbehov og tilsvarende mindre belastning på veinettet og eksosutslipp. Resirkulert glass inngår som en viktig komponent i Glavas råvarer. 2. Bedriftspolitikk. Hovedmål: Selskapets ressurser skal forvaltes på en samfunnsmessig forsvarlig og for selskapet forretningsmessig måte. Våre aktiviteter skal foregå uten å føre til skade på mennesker, indre og ytre miljø og materielle verdier. Miljøpolitikk: -Glava AS forplikter seg gjennom sertifisering i henhold til internasjonal standard ISO 141 å arbeide kontinuerlig for målbare og varige miljøforbedringer på de områder innen virksomheten som påvirker det ytre miljø. -Glava AS ser det som et minimumskrav at virksomheten følger den gjeldende miljølovgivning, herunder Forurensningsloven og gjeldende utslippstillatelse fra SFT. -Glava AS vil til enhver tid ha en tidfestet fremdriftsplan for målbare varige miljøforbedringer. Denne plan beskrives i bedriftens Miljømålsetning og Miljøhandlingsplan. Forbedringsområdene prioriteres ut fra grad av miljøpåvirkning og tilgjengelig teknologi innenfor bedrftsøkonomiske rammer. Miljøaspekter bedriften vil prioritere er energiforbruk, avfall fra fabrikk, utslipp til luft og ressursforbruk. -Glava AS søker å ha en åpen dialog med nærmiljøet, samfunn og myndigheter.

2 3. Vesentlige miljøaspekter. Forbruk av energi. Utslipp til luft. Forbruk av ressurser (bl.a. vann, maskiner, emballasje). Råvarer (hovedråstoffer). Avfall fra fabrikkene. Transport (ferdigvarer). 4. Miljøstyringssystemet. Vårt styringssystem utgjør et helhetlig system som ivaretar kvalitetssikring av kundetilfredshet, det ytre miljøet og de ansattes arbeidsmiljø. Systemet blir jevnlig revidert av Nemko Certification, og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 141. Det foretas en årlig vurdering av miljøaspektene. Dette for å fange opp endringer i rammebetingelser så som myndighetskrav, kundekrav og ny kunnskap om miljøpåvirkning. Dette danner grunnlaget for nye handlingsplaner for ytre og indre miljøpåvirkninger. Vår innkjøpspolitikk sier at Leverandører som kan dokumentere miljøfordeler (eks. EMAS-registrering eller ISO 141- sertifisering) prioriteres. 5. Utslipp. Utslippstillatelse gitt av SFT foreligger for begge fabrikkene. Løpende investeringer i nye og rasjonelle produksjonsanlegg har bidratt til at utslippene fra fabrikkene ligger innenfor de grenseverdier som er satt. Diagrammet nedenfor viser utslippene til luft i 28. 3, Kg pr. tonn prima ferdigvare 2,5 2, 1,5 1,,5 Støv Fenol Formaldehyd Ammoniakk Karbondioksyd Nitrogenoksyder, Totalt utslipp i tonn Støv Fenol Formaldehyd Ammoniakk Karbondioksyd Svoveldioksyd Nitrogenoksyder

3 Over-/akutt-utslipp. Utslippsmålinger over grenseverdiene ble målt Dette gjelder komponentene fenol og støv. Forholdet er rapportert forurensningsmyndighetene og korrigerende tiltak er gjennomført. Overutslippet hadde ingen konsekvenser for den ytre miljøpåvirkningen. Risikoanalyser for våre fabrikker viser generelt at sannsynlighet og konsekvens av utilsiktede uhell og miljøutslipp er svært lav. Den enkelthendelse som kan ha størst innvirkning på det ytre miljø vil være et ukontrollert reaksjonsforløp i reaktoren for produksjon av bindemiddel ved glassullfabrikken i. I sin ytterste konsekvens vil dette kunne medføre evakuering av enkelte naboer inntil prosessen er brakt under kontroll. Dersom ukontrollert reaksjonsforløp skulle oppstå har vi to uavhengige nødprosedyrer for å stanse dette. 6.Avfall. Tabellen nedenfor viser mengde avfall ved de 2 fabrikkene fordelt på avfall til deponi og gjenvinning. Produktavfall (glassull) til deponi (tonn) Tonn glassullavfall I 28 ble det registrert en markant økning av glassullavfallet i. Dette blir en prioritert oppgave i 29. Blandet produksjonsavfall til deponi. Tonn

4 Avfall til gjenvinning Tonn Farlig avfall. Prosedyrer for å sikre riktig merking, lagring og levering av spesialavfall er innarbeidet ved våre fabrikker. Totalt ble det i 28 levert 32,5 tonn som fordeler seg slik på fabrikkene: : 23,5 tonn : 9, tonn 8. Helse/arbeidsmiljø Figuren nedenfor viser utviklingen av sykefraværet % Glava Glava Landsgjennomsnittet pr. 3.kvartal Sykefraværet har hatt en positiv utvikling de siste årene, men viser en stigende tendens 28. Vårt fokus på sykefraværet og vedvarende trykk på IA-tiltak vil videreføres.

5 Personskader med fravær Figuren nedenfor viser antall skader m/fravær pr. million arbeidede timer.(h-verdi). Trenden viser en svak økning i skader med fravær for sin del. Ekstra gledelig er det at i løpet av året har passert 14 dager uten skader med fravær. 7 6 H-verdi Brann/branntilløp: Det er registrert 3 tilfeller av brann eller branntilløp ved fabrikken i i 28. En ulmebrann i glassullavfall på konfeksjonsavdelingen. En brann oppsto i en elektrisk truck, og en oppsto i et oljefyrt varmeaggregat. Alle brannene var av lite dramatisk karakter. I ble det registrert 2 tilfeller av brann eller branntilløp. Et tilfelle i et oljefyrt varmeaggregat, og et branntilfelle i en syklon under reingjøring. Begge ble raskt stoppet i startfasen uten dramatikk. 1. Revisjon/inspeksjon. Interne revisjoner: HMS-prosessen Ivareta ytre miljø er revidert. Denne fungerer godt. Det ble i denne revisjonen påpeket at avfallsmengden er økende, og at den øker mer enn produksjonsvolumet. HMS-prosessen Ivareta indre miljø er revidert. Prosessene fungerer stort sett godt. Følgende forhold kan forbedres og krever gjennomføring av tiltak: Prosessen Planlegge 2-årig kartlegging av arbeidsmiljøet blir ikke gjennomført som planlagt. Uklarhet omkring frekvensen av 2-årlig kartlegging av arbeidsmiljøet i Oslo. Tiltakene blir tatt hånd om gjennom tiltakdatabasen. Eksterne revisjoner og inspeksjoner: Resertifisering av styringssystemet (NS-EN ISO 91:2 og NS-EN ISO 141:24) ble utført av Nemko. Det ble ikke rapportert avvik, men 4 anbefalinger ble gitt og disse er vurdert og fulgt opp. Følgende myndighetsrepresentanter har gjennomført revisjoner eller inspeksjoner i 28: Eltilsynet (Hafslund El-sikkerhet) ved Glava, Oslo: Revisjonen hadde fokus på generelle HMS-rutiner med hovedvekt på el-sikkerhet og brannforbyggende arbeid. Det ble definert 2 avik. Det ene gikk på uklare ansvarsforhold vedr. internkontroll for felles aktiviteter. Det andre var manglende dokumentasjon på risikovurdering på virksomheten. SFT (Statens forurensningstilsyn) ved Glava, : Revisjon rapporterte 3 avvik og 2 anmerkninger. Følgende avvik ble konstatert: 1. Bedriftens rutiner for deklarering av farlig avfall er mangelfull. 2. Virksomheten kan ikke fremlegge noen enhetlig handlingsplan på forhold som er fremkommet gjennom kartlegginger av miljø- og risikoforhold. 3. Bedriftens rutiner for deklarering og oppdatering av sikkerhetsdatablad kan forbedres. Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: 1. Virksomhetens målsetninger knyttet til ytre miljøforhold er i liten grad forankret i styrende dokumentasjon. 2. Virksomhetens prosedyrer knyttet til prøvetaking og analyse kan forbedres. Alle avvik, anbefalinger og anmerkninger har vært tatt opp internt og tiltak er gjennomført i samarbeid med aktuell myndighet.

6 Klager/anmeldelser/bøter/pålegg. I løpet av året har det blitt registrert 9 klager på støy fra naboer til fabrikken i. Det er i løpet av 27/28 gjort en rekke tiltak for å redusere støyen, og registrerte målinger viser en markant forbedring siste halvdel av 28. Det har vært 2 naboklager ang. irriterende lukt fra fabrikken i. Disse har liten sammenheng med hverandre, og har vært vanskelig å finne noen forklaring på. I tilegg har det vært 3 klager vedr, støv og anleggtrafikk i forbindelse med bygging av nytt lager i. Det har ikke vært registrert noen naboklager ved fabrikken i. 12. Mål Med grunnlag i strategiplanen og bedriftspolitikken er det utarbeidet mål på en rekke områder. For helse, miljø og sikkerhet kan følgende mål nevnes: Ytterligere fokus og tiltak for å styrke arbeidet med helse, miljø, sikkerhet, ryddighet og orden i hele organisasjonen. Fortsatt reduksjon av sykefravær og H-faktor er nødvendig. Øke tilstedeværelsen blant ansatte. For Glavas fabrikkanlegg i og gjelder: Sykefravær <7% <4,5% Antall skader med fravær < < H-faktor <1 Antall registrerte tilløp til skade >4 >5 Med utgangspunkt i de vesentlige prioriterte miljøaspekter kan vi nevne disse eksemplene på iverksatte tiltak: Innføring av TPM (Total Productivity Management) i begge fabrikker vil øke fokuset på forbedringer innen produktivitet, avfall og energiforbruk. Prosessen har startet høsten 28, og vil pågå de nærmeste to årene. Drift av 2 oppfangere på linje 1 i har ført til lavere utslippskonsentrasjoner og redusert støybelastning på nærområdet. Glava as, er deltager i et pilotprosjekt Sammen bedre på klima etter initiativ fra NHO og LO, Østfold. Prosjektet skal bidra til å rette fokus på hvordan redusere utslipp av klimagasser gjennom tiltak i utvalgte bedrifter. Aktiviteten skal baseres på internprosjekter i den enkelte bedrift og hvor partssamarbeid og involvering av flest mulig ansatte i bedriftene er et viktig virkemiddel. 13. Økonomisk informasjon for 28 Alle tall er i millioner kr. Resultat før skatt : 241 Lønnskostnad : 22,2 Investeringer i personalutvikling :1, Forskning og utvikling : 1,7 Skattekostnad på ordinært resultat : 43,6 Sponsing og andre bidrag : 1,8 Innbetaling til Materialretur :,8 Deponikostnad for avfall : 2,8 ****** Miljørapport29.doc Lars-Jørgen Krohg Miljø / prosess-ingeniør

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 Innhold Dette er Gyproc AS... 3 Miljøpolitikk... 4 Betydelige miljøforhold... 5 Råvarer blir byggevarer... 6 Betydelige miljøforhold... 7 Forbruk av energi...8 9 Forbruk

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Miljøredegjørelsen for 2006

Miljøredegjørelsen for 2006 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods

Detaljer

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen MILJØRAPPORT Weber Leca Rælingen 29 Weber Leca Rælingen Juni 21 www.weber-norge.no Årnesveien www.leca.no 28 FJERDINGBY Tlf : 64 8 28 Fax : 63 83 25 33 MILJØRAPPORT 29 Dette er miljørapporten fra Weber

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no Miljørapport 2010 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 Innhold: Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12-13 VIRKSOMHETEN LEDELSE PRODUKTENE KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETSKONTROLL

Detaljer

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS Miljørapport 2012 Pipelife Norge AS Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 213 Rapport Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 3 Samfunnsansvar i Borregaard Borregaard ASA er forpliktet til rapporteringskravene om samfunnsansvar i Regnskapsloven 3-3c.

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Mars 215 214 Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 214 Dette er en rapport for internt bruk i Weber og som en orientering til allmennheten som viser Weber

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS 09.05.2014 Miljørapport 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Styringssystemer... 3 1.3 Kvalitetsstyring...

Detaljer

EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3

EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3 --- -mv- --,, Brønnøysundregistrene EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme firetak: Organisasjt~nsnr. Foretaksnavii Adressc OmrKdr: BeliggenRei Adresse 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS 24.02.2015 Miljørapport 2014 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Typiske produkter... 3 1.3 Styringssystemer...

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer