REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING"

Transkript

1 REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING Sted: Norges Idrettshøgskole Dato Lørdag 22. mars 2003 Tid: kl 0900 Sak 01/01 Åpning President Geir Kvillum ønsket deltakerne velkomne. Videre presenterte det sittende styret seg for forsamlingen. Roy Willy Johansen ble hedret med et minutts stillhet av forsamlingen. Sak 02/01 Godkjenne de frammøtte representanter og fullmakter De fremmøtte representanter fullmakter ble godkjent. Fra styret/administrasjonen møtte: Geir Kvillum, Christian Stoutland, Wenche Rosenløv, Jon Sæther, Jan Bache-Wiig og Sven Nordby Anderssen. TINGDELEGATENE TINGET 22. MARS 2003 ORGANISASJON Klubber Asker Skiklubb/P.gr. Bærum KK Fana KK Farris P.kl. Faukstad IL/Sjoa Pgr. Flekkefjord KK Fredrikstad Multisportklubb Halden Pkl. Laksevåg Kristiansand KK NAVN Rolf Haavik Gudmund Strand Gardsjord Magnus S. Brannsten Jan Bache-Wiig Kristian Cook Astrid Kalland Tore Wien Ann-Kristin Aanstad Tor Inge Nevland Harald F. Beyer Oddvar Randen Kay Arne Randen Ingeborg Rasmussen Ole Løland Lorentz Kvammen Jan Erik Bjerkli Kenneth Tveit Øystein Larsen

2 Lillehammer Ro & P.kl. Moss KK Nidelva P.kl. Njørd Ro og KK Nord KKK Nøklevann Ro & P.kl. OEK Oslo Dragebåt Klubb OSI Elv Ra Padleklubb Strand KK Sundfjord KK Trondhjem KK Arne Albert Wenche Rosenløv Kai Gjessing Lise Karlsen Hege Antonsen Arild Dahlen Truls Myrmæl Arne B. Sletsjøe Christian Thorstensen Knut Sørby Morten Johansen Lars Fossum Katrine Hertzberg Kristin Henriksen Anne Kristine Kavli Jon Sæther Mai Britt Øverås Gisle Stenseng Hege Blichfeldt Sheriff Rune Berge Siri Løvlund Rune Skjevdal Tysvær KKK Tønsberg KK Særkrets Hordaland Bjørn Fjeldheim Solfrid Hopland Knut Henriksen Martin Hagen Tekniske Komiteer TK Kajakkpolo TK Elv Franco Feci Jon Petter Bøe Styret Adm Geir Kvillum Christian Stoutland Wenche Rosenløv Jon Sæther Jan Bache-Wiig Sven Nordby Anderssen

3 Komiteer Kontrollkomiteen Valgkomiteen På valg Arild Jordskar Børge Moe Elin Bergene Sak 03/01 Godkjenne foretningsorden Forretningsorden ble presentert og godkjent. Sak 04/01 Godkjenne innkalling og sakslisten Innkomne forslag sak 1 ble vedtatt behandlet som siste sak. Sakslisten med disse forandringer ble godkjent. Sak 05/01 Konstituering valg av dirigent, referenter og kontrollører Styret foreslo følgende: Dirigent: Arne B. Sletsjøe Valgt Referenter: Wenche Rosenløv og Sven N. Anderssen Valgt Tellekorps/kontrollører: Jon Sæther og Kai Gjessing Valgt Sak 06/01 Referat Tinget 2003 Referatet er tidligere utsendt og ligger også på våre nettsider. Godkjent uten kommentarer. Sak 07/01 Årsberetning 2001 og 2002 Årsberetning 2001 Tidligere utsendt. Skal formelt godkjennes av Tinget. Godkjent uten særskilte kommentarer. Årsberetning 2002 Presidenten gikk gjennom hovedlinjene for Årsberetningen med vekt på: Medlemsutvikling, økonomi/gjeldsavvikling, toppidrett, friske midler, sponsormidler/olt, nye sponsorer, utdanning, anlegg, FRIFO og landslagene Ingen særskilte kommentarer/spørsmål ble reist. Sak 08/01 Regnskap 2001 og 2002 Regnskapet ble presentert. Totalt sett for 2 års perioden har NPF gått i minus. Imidlertid er likviditeten god i og med en bygget opp en god buffer i Presidenten vil med bakgrunn i årets erfaringer arbeide fram et økonomireglement. Det etterlyses en liste over forbundets eiendeler. Regnskap Godkjent. Regnskap Godkjent. Sak 09/01 Revisors og Kontrollkomiteens beretninger Revisor beretning 2001 og 2002 tas til underretning. Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.

4 Sak 10/01 Innkomne saker Forslag 1 Strategi og Handlingsplan for Norges Padleforbund Kommentarer: Styret bør arbeidet for å styrke norsk dampadling (flattvann) i alle klasser, og nedsette en gruppe som skal jobbe med jentesatsingen spesielt. Kajakkpolosatsingen bør presiseres sterkere Videre ble det fra Ingeborg Rasmussen gitt uttrykk for et ønske om å formulere og presisere forbundets plikt til å sette utøverne sterkere i sentrum. I punkt strykes underpunkt 5. Vedtak: Det fremlagte Strategi og Handlingsplandokument godkjennes med de føringer tinget ga. Planen skal være rullerende og gjenstand for revisjon ved hvert forbundsting. Forslag 2 NM-status Kajakkpolo fom Saksfremleggelse: Generalsekretæren redegjorde for den økende interessen for kajakkpolo blant klubbene i NPF. Ønsker å forsterke denne interessen ved at grenen innføres i NM-programmet, og at det i løpet av tingperioden gjøres grep for å etablere et landslag. Vedtak: NM i kajakkpolo innføres som offisiell NM-øvelse fom Forslag 3 Retningslinjer for bruk av Flytevest Forslaget avstedkom mye diskusjon. Bl.a. er det fremlagte forslag kun aktuelt for flattvann/turpadling. For elv, kajakkpolo og hav er det ikke diskusjon om bruk eller ikke. Der er det bruk. Vedtak: Retningslinjer FOR BRUK AV FLYTEVEST under organisert aktivitet ble nedstemt. Forslaget sendt tilbake til styret som må utarbeide retningslinjer for alle grener. Forslag 4 Nedleggelse av særkretsene i NPF Saksfremleggelse: Generalsekretæren begrunnet forslaget med at særkretsene for padling har ikke fungert etter intensjonen. Oppdelingen i geografiske områder blir for smått, og klubbene mangler samarbeidsområder å jobbe for. Fokus på praktisk rettede samarbeidsprosjekter (utdanning, konkurranser, samlinger osv.) klubbene i mellom. Bygge nettverk av instruktører/trenere, tette gapet mellom klubb og forbund. Det ble fra forsamlingen rette spørsmål til finansiering og organisering. Til dette er det å si at begge parter må bidra samt at noen rammer er fremdeles ikke endelig avklart iom. det også pågår en debatt internt i NIF som kan ha betydning.

5 Vedtak: Særkretsene i NPF legges ned med virkning fra og med 2003 ble enstemmig vedtatt. Forslag 5 Regionalisering av NPF Saksfremleggelse: Se sak 4 Vedtak: 2 i lovene endres til: Padleforbundet organiseres i regioner. Dette ble enstemmig vedtatt 7c endres til: En representant fra hvert regionsstyre. Styret NPF gis ansvaret for regionaliseringen. Herunder opprette regionsstyrer i samarbeid med de aktuelle klubber. NPF oppdeler padle Norge i region Øst, Sør, Vest, Midt og Nord.. Forslaget 5 ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. Forslag 6 NM-utvalget flattvann la fram et forslag. Bakgrunn: Tinget 2001 Det ble vedtatt med klart flertall å endre langløpet fra 5000 m og m til nå å være 3000m. Iverksettes fra I K-1 skal det være NM hvert år i følgende øvelser: 200m, 500m, 1000m og 3000m. Dette gjelder for senior og junior, dame og herre. Kongepokal-løp. (henviser til NM reglement paragraf 16) Styret søker NIF om tildeling av kongepokaler, og hvis de innvilges fra NIF er det styret i NPF som bestemmer på hvilken distanse kongepokalene skal settes opp. For at kongepokalen skal deles ut må NIFs reglement både med hensyn på deltagelse og kvalitet oppfylles. For at kongepokalene skal deles ut må minst 15 deltagere stille til start på distansen. TKF kan kjøre sammen junior og senior dame i kongepokalløpet. Det er opp til arr. å legge god avstand mellom løpene slik at dette lar seg gjennomføre. Forslaget om allround- mester falt. NM-medaljer. I henhold til det Norske konkurransereglement punkt 7a, må minst 4 deltagere fra 3 forskjellige klubber starte dersom løpet skal gjelde som NM distanse. I henhold til konkurransereglementet punkt 16b, deles NM medaljer ut etter følgende regler: 4-5 deltagere i klassen deles det ut gull og sølv medalje. 6 eller flere deltagere deles det ut gull, sølv og bronse medalje. Gjeldende fra 2003: I K-2 skal det være NM hvert år i følgende øvelser: 200m, 500m, 1000m og 3000m. Dette gjelder for senior og junior, dame og herre.

6 I K-4 skal det være NM hvert år i følgende øvelser: 200m, 500m og 1000m. Dette gjelder for senior dame og herre. I K-4 skal det være NM hvert år i følgende øvelser: 500m og 1000m. Dette gjelder for junior dame og herre. Det ble vedtatt at hvis for lav deltagelse i en klasse går man automatisk opp en klasse. Da får kun beste junior båt premiering. Vedtatt med klart flertall til at det i NM maraton kun skal være i K-1. Vedtatt at det bør være fellesstart for alle klasser. Distansen på maraton må minst være 20 km. Forslag 7 Kristiansand Kajakklubb foreslår: E-post liste for alle klubber som ønsker innbydelse til kajakkstevner på flatt vann. Vedtak: Saken sendes over til TKF til realitetsbehandling. Forslag 8 Kristiansand Kajakklubb foreslår: Innskjerping av tidsfrister til påmelding til stevner./ og skiltholdere Vedtak : Som ovenstående sak. Sak 11/01 Budsjett 2003 og 2004 Styrets forslag til budsjettet ble fremlagt av Presidenten. Oddvar Randen foreslo å øke budsjettet på landslag elv. Forslaget ble votert over og nedstemt. Vedtak:. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 12/01 Tilsette revisor NPF har hatt Nitschke s Revisjonskontor AS til å revidere regnskapet. Styret foreslo at de blir gitt fullmakt til å undersøke alternative revisjonsselskaper. Vedtak: Tinget vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å undersøke alternative revisjonsselskaper. Sak 13/01 Valg Valgkomiteens leder, Børge Moe, presenterte valgkomiteens forslag. Komiteens arbeid med å finne kandidater til vervene hadde blitt vesentlig lettere enn fryktet. Valgkomiteen har ikke hatt fysiske møter, men har kommunisert via telefon og e-post. Komiteen har henvendt seg til klubbene via e-post og brev med forespørsler om forslag på kandidater. Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig. Komiteens innstilling var enstemmig. Valgkomiteen har ikke foreslått noen kandidater til valgkomiteen. Følgende ble valgt: Styret: President Geir Kvillum Bærum KK gjenvalg Visepresident Christian Stoutland Laksevåg KK gjenvalg

7 Styremedlem Elin Bergene Tondhjem KK ny Styremedlem Wenche Rosenløv Kristiansand KK gjenvalg Styremedlem Jon Sæther OSI gjenvalg Varamedlem Hege B. Sheriff Strand KK ny Varamedlem Jan Bache-Wiig Bærum KK gjenvalg Kontrollkomiteen: Leder Arild Jordskar Oslo Dragebåtkl. gjenvalg Medlem Anne Wahl Oslo KK gjenvalg Medlem Herbjørn Andresen OSI gjenvalg Varamedlem Jakob Nordenberg Bærum KK gjenvalg Varamedlem Domsutvalget: Leder Barbro Røkenes Strand KK gjenvalg Medlem Ingeborg Rasmussen Flekkefjord KK gjenvalg Medlem Peter Ribe Kristiansand KK gjenvalg Varamedlem Lars Fossum OEK gjenvalg Varamedlem Arne Johan Almeland Fana KK gjenvalg Appellutvalget: Leder Thomas Roander Bærum KK gjenvalg Medlem Tom Selvik Njørd gjenvalg Medlem Kathrine Aschehoug Strand KK gjenvalg Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Tone Rasmussen Flekkefjord KK gjenvalg Valgkomiteen: Leder Medlem Medlem Avslutning: Geir Kvillum takket for et konstruktivt Ting. Referenter: Sven Nordby Anderssen Wenche Rosenløv Kontrollører: Kai Gjessing Jon G. Sæther Dirigent:

8 Arne B. Sletsjøe

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008...3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING...5 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan)...7 4. ØKONOMISK RAPPORT...9 5. TEKNISKE KOMITEERS

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 14.- 15. april 2012 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Fungerende president Jan R. Skyttesæter åpnet

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE Sak 1 Åpning og hilsningstaler Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012

Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012 1 Innhold Styrets årsberetning... 3 Styrets sammensetning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Antall særkretser/regioner:... 4 Nye klubber:... 4 Medlemstall for 2012 (Hovedtall)... 4

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2011 Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL Åpning President Bent Å Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget. Jorodd Asphjell 1. visepresident i NIF holdt et kort innlegg

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 01.-02. Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni 12.00 13.00 Lunsj og registrering

Detaljer

PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD

PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen. Representasjonsrett, fullmakter

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2003 2005 Norges Skøyteforbund 2005 Redaktør: Statistikk/resultater: Ombrekking: Ansvarlig trykk: Opplag: Arild Gjerde Magne Teigen Bjørn-Ove Indrøy Kursiv Media AS 600 eks.

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 VEKTtg FTER FO R BU N N Norwegian Weightlifting Federation ]II O RG ES PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: 1. 17. mars 2013kJ.10.00 Åpnine NVFs President

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010 - 1 - Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2010 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 Kristiansand Nyvalgt Regionstyre. Fra venstre: Magnus Heskje, Janicke Robstad, Birger Eggen, Astri

Detaljer