Rapport fra Nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen jan.2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen 24.- 25.jan.2006"

Transkript

1 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF ~ Stab Rapport fra Nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen jan.2006 Til: Husbankens regionkontor, Bergen Kopi til: Regiondirektør Mabel Johansen, styremedlem KBL, boligsjef Tor Jørgen Tofte og sjefsplanlegger Bjøm Tore Hjetland, Byrådsavdeling for byutviklirig Fra: Direktør Audun øiestad, Bergen Bolig og Byfomyelse KF på vegne av arrangørene Husbanken, KBL, Bergen kommune og BBB KR Dato: Bakgrunn I henhold til tilsagnsbrev av om kompetansetilskudd fra Husbanken til nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen jan.2006, skal det utarbeides en kortfattet rapport fra konferansen. Konferansens foredrag vil bli lagt ut i elektronisk format på internettsidene til Husbanken, Bergen Bolig og Byfornyelse KF og KBL i etterkant av konferansen. Konferansen var et resultat av et samarbeid mellom KBL, Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen kommune og Husbanken. ønsket var ~ belyse samspill og beste praksis innenfor boligsosial forvaltning som grunnlag for best mulig måloppnåelse. Målgruppen for konferansen var alle som bar ansvar, oppgaver og interesser innenfor det boligsosiale feltet både lokalt og nasjonalt. Konferansen var lagt til Bergen Kongressenter i Håkonsgateri 5 som ligger i tilknytning til Scandic Bergen City Hotel. i

2

3 Påmelding og deltagelse lnvitasjonsbrosjyre (følger vedlagt i elektronisk format) ble utsendt til landets kommuner og for øvrig rnålgruppen for konferansen i begynnelsen av okt Det viste seg at program og opplegg for konferansen vakte interesse. Det var påmeldt 242 deltagere inklusiv foredragsholdere til konferansen. Ca 15 av de påmeidte møtte ikke opp bl.a. som følge av pågående aksjon av SAS-piloter, men under konferansen fikk en ytterligere 8 påmeldinger til konferansen. Totalt deltok ca. 235 på konferansen. Høyest deltagerantall var det åpningsdagen. Dette var et deltagerantall som lå over det en på forhånd hadde regnet med. I de parallelle seksjonene deltok 2/3 -del av deltagerne i seks] onene om bomiljø(seksjon 2 og 4), mens den resterende 1/3-del deltok i seksjonene om miljø og livssykluskostnader, vedlikehold, universell utforming og brannsikring(seks.jon 1 og 3). Arrangementstekniske BBB hadde ansvaret for sekretariatsfunksjonen under tilretteleggingen av konferansen ved sekretær Mona Robinson. Under selve gjennomføringen bisto medarbeidere fra Husbanken og Byrådsavdeling Byutvikling i sekretariatet. Scandic Bergen City! Bergen Kongressenter fungerte greit som konferansested med hotelifasiliteter og med en god avvikling av måltider og de tekniske sider ved konferansen. Grand Selskapslokaler egnet seg godt som arena for festmiddagen. Spesifisert revisorattestert regnskap for konferansen vil bli ettersendt innen fristen når det er på plass. Program Programmet var satt opp med totalt 35 foredragsholdere og paneldeltagere. Samtlige foredragsholdere holdt sine foredrag, men en av paneldeltagerne ble forhindret fra å komme p.g.a. sykdom i familie. I forkant av konferansenvar det klart at siv.ing. Tryrgve Conradi sitt foredrag om brannsikring gikk ut og ble erstattet av foredrag av faglig leder Anders L. Blakseth ved Bergen Brannvesen og driftssjefkjell Søderstrøm ved BBB KF. Varaordfører Kristian Helland overtok byråd Lisbeth Iversens velkomsthilsen åpningsdagen. Under åpningen deltok elever ved Bergen Kulturskole med kulturiunslag. Under middagen bidro sangkoret Sangria fra NHH med kabaretlignende innslag. Fordragsholdeme og paneldeltagerne mottok boken Bergen i kart av John Christopher Harris som takk for medvirkning i programmet. Foredrag og debatter i plenum Tirsdag 24.jan. : Boligsosial forvaltning mellom politikk og butikk Møteleder: Direktør Audun øiestad, BBB KF Førsteamanuensis Paul A.~ynessfra Hoyskolen i Oslo var key-note-speaker åpningsdagen. og valgte i sitt fordrag om Kriterier på vellykket boligsosial arbeid et brukerperspektiv. Han understreket at den enkelte vanskeligstilte boligsøkendes behov er sterkt varierende og at det er viktig at en arbeider profesjonelt med å tilrettelegge et boligtilbud som ivaretar den enkeltes behov. Han understreket viktigheten for den enkelte av å få et botilbud og få anledning til å kunne gjøre boligen sin til et hjem. Mange vil ha behov for tilretteleggende hjelp for å kunne fa en ordnet tilværelse i eget hjem og det er viktig at sosial og helsetjenestene følger opp etter behov. Han understreket også viktigheten av at den enkelte som hadde muligheter til det ble hjulpet til å komme videre i sin boligkarriere. 2

4

5 Direktør Audun øiestad i BBB KF ga en presentasjon av balansert målstyringssystern innenfor boligsosial forvaltning. Han viste til BBB sine erfaringer med å få utformet et målstyringssystem for bedriften og viktigheten av å trekke de ansatte aktivt med i prosessen. Han understreket at balansert målstyring er et velegnet redskap til å skape enighet i organisasjonen om retning og utvikling for virksomheten og samtidig synliggj øre de ansattes innsats gjennom de inålbare kriterier i styringskortet. I paneldebatt belyste en temaet Hvilke utfordringer representerer Eiendomsforvaltningsutvalgets anbefalinger for organisering av boligsosial forvaltning? Ordstyreren, ass.dir. Bjarte Høysæter, BBB KF, utfordret deltagerne i panelet omkring deres oppfatning av utvalgets anbefalte modell for kommunal eiendomsdrift, nemlig foretak. Adm.dir. Amund AIm, Bolighygg Oslo KF, mente at kommunalt foretak bare burde være en mellomstasjon på veien til å gi eiendomsvirksornheten større frihetsgrad gjennom aksjeselskap. Boligbygg i Oslo ble fra eiers side pålagt nedsalg av eldre eiendomsmasse langt utover det som kunne være ønskelig sett fra bedriftens ståsted. Direktør Britt Nergård i Trondheim kommune redegjorde for de politiske foringer i Trondheim kommune som innebar at politikerne hadde besluttet å avvikle det kommunale foretak Trondheim Byggservice KF og slå det sammen med Trondheim eiendom fra Politikerne i Trondheim ønsket å gå bort fra bestiller-leverandormodellen. Eiendornssjef dr.ing.beate Nemeth, Tromsø kommune, viste til at kommunen hadde samlet all eiendornsdrift i en kommunal etat under eiendomssjefens ledelse. En var nå i en gjennomgang for å se på om hvordan en skulle ivareta de enkelte felt innenfor eiendomsfeltet på en best mulig måte. Bl.a. vurderte man om boligfeltet burde skilles ut i forhold til det øvrige feltet. Onsdag 24.jan.: Måirettet boligsosial forvaltning Møteleder: Regiondirektør Mabel Johansen, Husbanken Byråd Lisbeth Iversen, Bergen kommune, innledet plenumsseksjonen med foredrag om Boliger for prioriterte grupper en kommunal kjerneoppgave. Hun viste til de nasjonale føringer om at alle skal bo trygt og godt, men at det i lovverket ikke var pålegg utover at kommunene i følge sosialtjenesteloven har ansvar for å tilby midlertidig husvære. For øvrig skal kommunen kun medvirke til å skaffe boliger. Imidlertid legges politiske foringer både gjennom de nasjonale og de lokale boligmeldingene som sammen med incentiver via Husbanken gir handlingrom for langt mer proaktiv handling innenfor hele bredden av det boligpolitiske feltet, herunder også for husstander med behov for særlig tilrettelagte boliger. Hun viste i denne forbindelse til viktigheten av å ha et kommunalt redskap for å ivareta denne tilretteleggende oppgaven. I Bergen kommune ivaretar Boligetaten tildelingsansvaret for ordinære utleieboliger og Helse og sosial tildeler særlig tilrettelagt boliger, mens Bergen Bolig og Byfornyelse KF ivaretar anskaffelse, drift, vedlikehold og borniljøarbeid for kommunens boligportefølje. Kommunen har redusert omfanget av bruk av hospitsplasser og erstattet disse med tilrettelagte botilbud i kommunens regi. Hun etterlyste opptrapping av tilskuddsordninger fra Husbankens side. Hun viste også til levekårsprosjekt som kommunen har iverksatt for DamsgårdsundetlLøvstakken. Adrn.dir. Geir Barvik, Husbanken, foretok en gjennomgang av Husbankens ulike finansielle ordninger under sitt foredrag om Hvordan kan kommunene få mest mulig ut av midlene fra 3

6

7 Husbanken?.1-lan understreket at det fortsatt var kommuner som ikke nyttiggjorde seg gjengs leie ved husleiefastsettelse og statlig bostøtte for leieobjekt som tidligere ikke var berettiget til bostøtte og derved gikk glipp av en del statlige bostøttemidler. De økte husleieinntekter ved bruk av gjengs leie satte kommunene bedre i stand til å. vedlikeholde sine boliger. Han understreket at bostotten har økt de siste årene og kompensert for reduksjonene i Husbanktilskudd. Den nye regjeringen har ikke så langt gjort endringer i tilskuddsomfang for kommunale utleieboliger. Han understreket behovet for å ha gode boligsosiale handlingsplaner og å holde dem àjour. Rådgiver Torild Fløysvik, Statistisk Sentralbyrå, gjennomgikk hvordan boligdelen av KOSTRA kan bli et nyttig redskap for benchmarking for kommunene. De økonomiske data i KOSTRA bygger på mnnrapporterte data fra kommunene og det er viktig at dataene fra kommunene er mest mulig dekkende. Så langt har en ikke løst problemet med å få inkorporert økonomiske data fra de koimnunale boligforetak (bl.a. Oslo, Bergen, Drammen) sammen med rapporteringen fra bykasseområdet. Hun illustrerte hvordan en kunne hente fram og sammenligne boligdata for ulike kommuner og hvordan en kunne hente fram bakgrunndataene. Hun utfordret også kommunene til å komme med mnnspill i forhold til behov som en mente forelå. Prosjektieder Viggo Nordvik, NOVA, belyste i sitt foredrag Hva er kostnadseffektivt for kommunene: å bygge/eie boliger eller å. leie i markedet?. Han viste innledningsvis til en utredning han nettopp hadde sluttfort på. oppdrag av Kommunal- og regional departementet hvor han belyser problemstillingen i foredraget mer utfyllende. Han viste til at for vanskeligstilte boligsøkere forelå det ofte et bistandsbehov som gikk utover selve boligen. Beboeren trengte ofte særlig tilrettelagt bolig eller han trengte oppfølging i leiligheten med tjenester av ulik karakter. Boligen var derfor et av flere element i den boligsosiale tjenesten. Den boligsosiale tjenesten er sammensatt og krever koordinering. I mange tilfeller er det også behov for å gjøre tilpasninger eller oppgraderinger i leiligheten p.g.a. fiyttinger eller sterk slitasje. Han så det derfor lite hensiktsmessig at kommunen leiet hos private boligutleiere når kommunen hadde oppfølgingsansvaret for beboeren. Kommunen vil bedre kunne samordne den boligsosiale tjenesten når den selv eier boligen. Private boligutleiere vil måtte sikre seg økonomisk i forhold den merslitasje på boligen som utleie til kommunale leietagere vil kunne medføre. Dette vil måtte gjenspeile seg økonomisk i de avtaler som en vil kunne oppnå. Nordvik tvilte dessuten på at det forelå sterke grunner for at det offentlige burde bidra til å bygge realkapital på private hender framfor at kommunen selv anla et langsiktig perspektiv gjennom offentlig eierskap. Han viste også til at OPS-avtaler var tidsavgrensede og krevende å få på plass. KBL-styremedlern Tor Jørgen Tofte ledet paneldebatten om Hvordan redusere omfanget av utkastelser?. Boligsjef Anne Anker fra Trondheim kommune viste til tett samarbeid med Namsmannen i Trondheim med sikte på tidlig å få kartlagt problemsaker og sette inn det kommunale apparat med sikte på å finne løsninger som reduserte behovet for utkastelser. Sosialsjef Gitle Lunde,Bergen kommune, viste til at sosialkontorene aktivt gikk inn i saker hvor det forelå fare for utkastelse og gjennom en individuell vurdering søkte å unngå utkastelse der det var grunnlag for det. Narnsmaim Per Sørensen, Bergen understreket ønskeligheten av å. unngå utkastelser, ikke mninst av hensyn til den opprørende situasjonen som en utkastelse reelt sett var for de berørte. Han redegjorde for omfanget i Bergen. 4

8

9 Underdirektør May-Brit Nordås, Husbanken viste til det nasjonale rolle Husbanken hadde i arbeidet med å følge opp de nasjonale målsettinger om reduksjoner i utkastelser. Hun fortalte om et sarnarbeidsprosjekt i Hordaland hvor en hadde innledet samarbeid med Bergen komnmune hvor en hadde ansatt en prosjektieder skulle gå inn i problemsaker på et tidlig stadium med sikte på å finne bedre løsninger enn utkastelser. Parallelle seksjoner Tirsdag den 24.januar. Seminar 1 : Hvordan ta hensyn til miljø og livssykluskostnader under utvikling~g vedlikehold av boliger? Møteleder var plan-og utbyggingsjef Harald 0. Holmås BBB. Seniorarkitekt Steinar Anda i Husbanken hadde fått Miljøperspektiv for utbyggingsvirksomheten som tema. Han redegjorde blant annet for Milj øhandlingsplanen og Energidirektivet og illustrerte mnnsparingspotensialet på energisiden ved tall fra enebolig med utleie. Deretter overtok dekan ved HIB, dr.ing. Ole-Gunnar Søgnen, stafettpinne.n. Tema var Vedlikeholdsplanlegging og tilstandsbasert vedlikehold hever kvalitet og reduserer livsløpskostnad. Standarder for beregning av livssykluskostnader og tilstandsanalyse ble gjennomgått. Deretter var det paneldebatt over temaet: Hvordan ta igjen vedlikeholdsetterslep og sikre verdibefarende vedlikehold av boligporteføljen? Deltakere i panelet var: Boligsjef Peer Voistad, Ålesund kommune Driftssj ef Kjell Søderstrørn, Bergen kommune Adm.dir. Amund Alm, Boligbygg Oslo KF. Ordstyrer var FDV-rådgiver Sigurd Nes, BBB. (Eiendomssjef Arve Madland, Stavanger kommune, hadde meldt forfall.) Hovedbudskapet i paneldebatten var: Virksomhetene har behov for inntekter som sikrer en levedyktig selvstendig økonomi. Virksomhetene bør organiseres som selvstendig enheter (form avhengig av størrelse). Virksomhetene må trekke politikere aktivt med for å ivareta langsiktige strategier for økonomisk levedyktighet og økt forståelse av de negative konsekvenser ved kortsiktig sparing på nodvemidig vedlikehold. Til slutt presenterte FDV-rådgiver Sigurd Nes, BBB sitt egenutviklete web-baserte FDVprogram, som for øvrig er basert på åpen kildekode. Presentasjonen vakte interesse. Seminaret ble avsluttet ca kl Seminar 2: Hvordan bidra til å stabilisere utsatte beboergrupper i bolig? Moteleder var ass.dir.bjarte Høysæter, BBB KF. 5

10

11 Etter en kort innledning fra motelederhvor en del av utfordringene for den kommunale boligforvaltning ble satt i fokus, fortsatte boligsief Tor Jø~genTofte. Bergen kommune med en redegjørelse for hvordan samspillet mellom boligtildeler og boligforvalter bør være for at en best mulig skal kunne sikre et tilpasset boligtilbud. Særlig ble samspillet knyttet til tildelingsprosessen vektiagt. Sosialsief Åse Bakka. Bergen kommune, redegjorde for erfaringer fra konstruktivt samarbeid mellom sosialsiden og boligforvalter knyttet til Prosjekt bostedsløse, og avdelingsdirektør Ellen Kobro, Oslo komnmnune fokuserte på nødvendigheten av samarbeid mellom boligforvalter og avdelinger som er ansvarlig for oppfølging av beboeren. Underdirektør Harald Assev, Kommunal- OR regional departementet, redegjorde for grensesnittet mnellom behandlingsavtaler med heldøgns tilsyn etter sosialtjenesteloven 4-2 og leieavtaler etter husleielovens Han opplyste at det skal igangsettes arbeid med tanke på å vurdere justeringer av aktuelle lovbestemmelser. Senionådgiver Marianne ~jaaland. Kommunal- og regional departementet, ga deretter en kort innføring i den nye borettslag sloven med særlig vektiegging av de endringer dette medfører for utleie av kommunalt eide borettslagsleiligheter. Strategidirektør Bård øistensen, Husbanken informerte om Hva er siktemålet med ny himsleieindeks? og omn Husbankens rolle i denne forbindelse. Det ble redegjort for endringer som planlegges før neste statistikk skal utarbeides i Det ble deretter gitt kommentarer fra henholdsvis markedsdirektør Harald Martens. Boligbygg Oslo KF og ass.dir.bjarte Høysæter. Bergen Bolig og Byfornyelse KF. I kommentarene ble det fokusert på uheldige sider i forhold til utvalget av objekter som ligger til grunn for undersøkelsen, samt det svært begrensede utvalgsmaterialet og konsekvensene dette etter representantenes syn har fått for undersøkelsens resultater, Det ble også tilkjemmegitt bekymring for at husleieindeksen kan bli en ny form for offentlig prisregulering av husleier. I den påfølgende meningsutveksling var det leieboerforeningens delegat som var mest aktiv. Det fremstod som leieboerforeningens syn at heller ikke denne forening kunne se at husleieindeksen ville bli noe nyttig verktøy for deres arbeid. Seminaret ble avsluttet til fastsatt tid i henhold til programmet. Onsdag 25 januar: Seminar 3: Universell utfomiimig og brannsikring av nye og eldre omsorgsboliger Møteleder var rådgiver Veslemoy Gullachsen, Husbanken. Rådgiver Jonny Korsnes, Husbanken trakk i sitt foredrag om Hva innebærer de nasjonale foringer om brannsikring av omsorgsboliger? framn de utfordringer de norske kommuner har med å foreta en forsvarlig brannsikring av omsorg sboligene. Faglig leder Anders L. Blakseth, Bergen Brannvesen redegjorde utfyllende om Hvordan få til en effektiv brannsikring av eldre ornsorgsboliger ved bruk av bolig sprinkling og automatiske varslingsanlegg? og de krav brannvesenet stiller til og pålegg som er blitt gitt om brannsikring av omsorgsboliger. DriftssjefKjell Søderstrørn, BBB KF presenterte bedriftens oppfølging av de nye bestemmelser idet 500 av 800 omsorgs- og trygdeleiligheter er sikret pr med boligsprinkling. Programmet startet opp i 2002 og alle de 800 boligene skal være sikret innen utgangen av

12

13 Seksjonsleder Trygve Johnsen, Bergen kommune innledet til tema og ledet deretter en paneldebatt om Hvordan sikre faglig og økonomisk grummlag for oppgradering av eldre bebyggelse i forhold til siktemålet om universell utforming? Seniorarkitekt Eli Clarke. Husbanken redegjorde for de statlige føringer om universell utforming og Husbankens tildelte rolle om oppfølging av programmet. Direktør Tore Justad, Drammen Eiendom KF redegjorde for hvordan de hadde fulgt opp foringene og nevnte konkrete eksempler som hadde gitt kommunen priser. Direktør Dagftnn øvrebotten, Bergen Bygg og Eiendom KF stilte spørsmål om det ville være realistisk å gjennomføre et så omfattende og kostbart program rundt om i kommunene dersom ikke staten går inn med økonomiske tilskuddsrnidler. Seminaret var avsluttet til fastsatt tid kl. 15:00. Seminar 4: Hvordan bidra til god bomiliønwikling? Moteleder var underdirektør May Britt Nordås, Husbanken. Møteleder innledet med å sette fokus på innsatsen for å skape god bomiljøutvikling, og ga deretter ordet til forsker Susanne Søholt, Byggforsk-SINTEF med temaet Hva kan vi gjøre for å styrke flerkulturelle borniljø? Søholt la frem erfaringer fra Utviklingsprogramnmet for flerkulturelle bomniljø (Byggforsk), og la vekt på betydningen av brobyggere mellom kultimrene, og jevnlig oppfølging av bomiljøet. Adm.dir. Egil Pedersen i Studentsamskipnaden i Bergen presenterte studentsarnskipnadens arbeid med å tilrettelegge for gode bomiljø, der et viktig siktemål er å tilrettelegge for rnangfoldet blant studentene. Siste del av seminaret tok for seg temaet Hvordan kan beboerorganisering fungere som et aktivum i bomiljøarbeidet? Prosiektieder Anne Line G. Danielsen i Bomiliønett presenterte Bergen Bolig og Byfornyelses modell for beboerorganisering, og hvordan denne har forenklet dialogen mellom husvert og beboere. Bomiljøkonsulent Knut Svisdahljrondheim komnmune la deretter frem et konkret eksempel på beboersarnarbeid i et utsatt boområde i Trondheim kommune. Seminaret ble avsluttet til fastsatt tid. Bergen 6.febr. ~ 06 Direktør BBB KF 7

14

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligkonferanse 2007. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai

Boligkonferanse 2007. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai Boligkonferanse 2007 Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai Ut Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Boligkonferansen 2012

Boligkonferansen 2012 KBL Boligkonferansen 2012 lillehammer 22. 24. mai www.kbl.kommune.no Velkommen til Lillehammer kommune! Boligpolitikk står for tiden på dagsorden både politisk og i mediene. Generelt høye boligpriser,

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015 Bolig for velferd Felles ansvar felles mål KBL konferansen 3.6.2015 2 3 4 På agendaen Bolig for velferd bakgrunn og tenkning Økt tilgang på boliger for vanskeligstilte Bolig, bomiljø og nærmiljø Gjesteinnlegg:

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper.

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201429630-1 Emnekode: ESARK-8117 Saksbeh: TJT Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 16. oktober 2014

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

«Trenger vi Husbanken?»

«Trenger vi Husbanken?» «Trenger vi Husbanken?» Hva er bakgrunnen for spørsmålet? Rentefordelen er ubetydelig Kvalitetskravene er fordyrende Saksbehandlingstida er for lang Husbanken er en «sosialetat» 2 Dagsorden 130 000 vanskeligstilte

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Husbanken. ...med mannen min, veldig mye bedre. Med litt

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Samling i Kristiansand for prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner i pilotfylkene

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 8.november 2012 kl. 16.30 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 8.november 2012 kl. 16.30 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.5.2014 13.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Boligmeldingen 2014-2020

Boligmeldingen 2014-2020 Boligmeldingen 2014-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260115 sak 9-15 og fattet følgende vedtak: Bystyret vedtar Boligmeldingen 2014 2020 slik den foreligger, med unntak av kapittel 11, i påvente

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI

Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI Lite «social housing» i Norge og Oslo Disposisjonsform Danmark Finland Norge Sverige Eie 53 59 64

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre?

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 27.11.2014 1 Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde 2014: 66 214 Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosiale mål Bolig for velferd 2014-2020 Mål Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for tjenester skal få hjelp

Detaljer

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder.

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. Byrådssak 476/15 Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. MBOL ESARK-8140-201530775-47 Hva saken gjelder: Vest Utleie Holding AS og H-2 Eiendom AS

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA Jardar Sørvoll Forsker NOVA, SVA, HIOA 20.10.2015 Konferanse om eldre og bolig Arrangert av NBBL, Husbanken, Statens Seniorråd (Hotel Elite Park Avenue, Gøteborg) Boligpolitikk og eldreomsorg i norske

Detaljer

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 De Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 Et sted å bo er en menneskerett også for mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiske helseplager Erfaringer fra etablering og drift av Housing first

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer