Rapport fra Nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen jan.2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen 24.- 25.jan.2006"

Transkript

1 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF ~ Stab Rapport fra Nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen jan.2006 Til: Husbankens regionkontor, Bergen Kopi til: Regiondirektør Mabel Johansen, styremedlem KBL, boligsjef Tor Jørgen Tofte og sjefsplanlegger Bjøm Tore Hjetland, Byrådsavdeling for byutviklirig Fra: Direktør Audun øiestad, Bergen Bolig og Byfomyelse KF på vegne av arrangørene Husbanken, KBL, Bergen kommune og BBB KR Dato: Bakgrunn I henhold til tilsagnsbrev av om kompetansetilskudd fra Husbanken til nasjonal konferansen om boligsosial forvaltning i Bergen jan.2006, skal det utarbeides en kortfattet rapport fra konferansen. Konferansens foredrag vil bli lagt ut i elektronisk format på internettsidene til Husbanken, Bergen Bolig og Byfornyelse KF og KBL i etterkant av konferansen. Konferansen var et resultat av et samarbeid mellom KBL, Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen kommune og Husbanken. ønsket var ~ belyse samspill og beste praksis innenfor boligsosial forvaltning som grunnlag for best mulig måloppnåelse. Målgruppen for konferansen var alle som bar ansvar, oppgaver og interesser innenfor det boligsosiale feltet både lokalt og nasjonalt. Konferansen var lagt til Bergen Kongressenter i Håkonsgateri 5 som ligger i tilknytning til Scandic Bergen City Hotel. i

2

3 Påmelding og deltagelse lnvitasjonsbrosjyre (følger vedlagt i elektronisk format) ble utsendt til landets kommuner og for øvrig rnålgruppen for konferansen i begynnelsen av okt Det viste seg at program og opplegg for konferansen vakte interesse. Det var påmeldt 242 deltagere inklusiv foredragsholdere til konferansen. Ca 15 av de påmeidte møtte ikke opp bl.a. som følge av pågående aksjon av SAS-piloter, men under konferansen fikk en ytterligere 8 påmeldinger til konferansen. Totalt deltok ca. 235 på konferansen. Høyest deltagerantall var det åpningsdagen. Dette var et deltagerantall som lå over det en på forhånd hadde regnet med. I de parallelle seksjonene deltok 2/3 -del av deltagerne i seks] onene om bomiljø(seksjon 2 og 4), mens den resterende 1/3-del deltok i seksjonene om miljø og livssykluskostnader, vedlikehold, universell utforming og brannsikring(seks.jon 1 og 3). Arrangementstekniske BBB hadde ansvaret for sekretariatsfunksjonen under tilretteleggingen av konferansen ved sekretær Mona Robinson. Under selve gjennomføringen bisto medarbeidere fra Husbanken og Byrådsavdeling Byutvikling i sekretariatet. Scandic Bergen City! Bergen Kongressenter fungerte greit som konferansested med hotelifasiliteter og med en god avvikling av måltider og de tekniske sider ved konferansen. Grand Selskapslokaler egnet seg godt som arena for festmiddagen. Spesifisert revisorattestert regnskap for konferansen vil bli ettersendt innen fristen når det er på plass. Program Programmet var satt opp med totalt 35 foredragsholdere og paneldeltagere. Samtlige foredragsholdere holdt sine foredrag, men en av paneldeltagerne ble forhindret fra å komme p.g.a. sykdom i familie. I forkant av konferansenvar det klart at siv.ing. Tryrgve Conradi sitt foredrag om brannsikring gikk ut og ble erstattet av foredrag av faglig leder Anders L. Blakseth ved Bergen Brannvesen og driftssjefkjell Søderstrøm ved BBB KF. Varaordfører Kristian Helland overtok byråd Lisbeth Iversens velkomsthilsen åpningsdagen. Under åpningen deltok elever ved Bergen Kulturskole med kulturiunslag. Under middagen bidro sangkoret Sangria fra NHH med kabaretlignende innslag. Fordragsholdeme og paneldeltagerne mottok boken Bergen i kart av John Christopher Harris som takk for medvirkning i programmet. Foredrag og debatter i plenum Tirsdag 24.jan. : Boligsosial forvaltning mellom politikk og butikk Møteleder: Direktør Audun øiestad, BBB KF Førsteamanuensis Paul A.~ynessfra Hoyskolen i Oslo var key-note-speaker åpningsdagen. og valgte i sitt fordrag om Kriterier på vellykket boligsosial arbeid et brukerperspektiv. Han understreket at den enkelte vanskeligstilte boligsøkendes behov er sterkt varierende og at det er viktig at en arbeider profesjonelt med å tilrettelegge et boligtilbud som ivaretar den enkeltes behov. Han understreket viktigheten for den enkelte av å få et botilbud og få anledning til å kunne gjøre boligen sin til et hjem. Mange vil ha behov for tilretteleggende hjelp for å kunne fa en ordnet tilværelse i eget hjem og det er viktig at sosial og helsetjenestene følger opp etter behov. Han understreket også viktigheten av at den enkelte som hadde muligheter til det ble hjulpet til å komme videre i sin boligkarriere. 2

4

5 Direktør Audun øiestad i BBB KF ga en presentasjon av balansert målstyringssystern innenfor boligsosial forvaltning. Han viste til BBB sine erfaringer med å få utformet et målstyringssystem for bedriften og viktigheten av å trekke de ansatte aktivt med i prosessen. Han understreket at balansert målstyring er et velegnet redskap til å skape enighet i organisasjonen om retning og utvikling for virksomheten og samtidig synliggj øre de ansattes innsats gjennom de inålbare kriterier i styringskortet. I paneldebatt belyste en temaet Hvilke utfordringer representerer Eiendomsforvaltningsutvalgets anbefalinger for organisering av boligsosial forvaltning? Ordstyreren, ass.dir. Bjarte Høysæter, BBB KF, utfordret deltagerne i panelet omkring deres oppfatning av utvalgets anbefalte modell for kommunal eiendomsdrift, nemlig foretak. Adm.dir. Amund AIm, Bolighygg Oslo KF, mente at kommunalt foretak bare burde være en mellomstasjon på veien til å gi eiendomsvirksornheten større frihetsgrad gjennom aksjeselskap. Boligbygg i Oslo ble fra eiers side pålagt nedsalg av eldre eiendomsmasse langt utover det som kunne være ønskelig sett fra bedriftens ståsted. Direktør Britt Nergård i Trondheim kommune redegjorde for de politiske foringer i Trondheim kommune som innebar at politikerne hadde besluttet å avvikle det kommunale foretak Trondheim Byggservice KF og slå det sammen med Trondheim eiendom fra Politikerne i Trondheim ønsket å gå bort fra bestiller-leverandormodellen. Eiendornssjef dr.ing.beate Nemeth, Tromsø kommune, viste til at kommunen hadde samlet all eiendornsdrift i en kommunal etat under eiendomssjefens ledelse. En var nå i en gjennomgang for å se på om hvordan en skulle ivareta de enkelte felt innenfor eiendomsfeltet på en best mulig måte. Bl.a. vurderte man om boligfeltet burde skilles ut i forhold til det øvrige feltet. Onsdag 24.jan.: Måirettet boligsosial forvaltning Møteleder: Regiondirektør Mabel Johansen, Husbanken Byråd Lisbeth Iversen, Bergen kommune, innledet plenumsseksjonen med foredrag om Boliger for prioriterte grupper en kommunal kjerneoppgave. Hun viste til de nasjonale føringer om at alle skal bo trygt og godt, men at det i lovverket ikke var pålegg utover at kommunene i følge sosialtjenesteloven har ansvar for å tilby midlertidig husvære. For øvrig skal kommunen kun medvirke til å skaffe boliger. Imidlertid legges politiske foringer både gjennom de nasjonale og de lokale boligmeldingene som sammen med incentiver via Husbanken gir handlingrom for langt mer proaktiv handling innenfor hele bredden av det boligpolitiske feltet, herunder også for husstander med behov for særlig tilrettelagte boliger. Hun viste i denne forbindelse til viktigheten av å ha et kommunalt redskap for å ivareta denne tilretteleggende oppgaven. I Bergen kommune ivaretar Boligetaten tildelingsansvaret for ordinære utleieboliger og Helse og sosial tildeler særlig tilrettelagt boliger, mens Bergen Bolig og Byfornyelse KF ivaretar anskaffelse, drift, vedlikehold og borniljøarbeid for kommunens boligportefølje. Kommunen har redusert omfanget av bruk av hospitsplasser og erstattet disse med tilrettelagte botilbud i kommunens regi. Hun etterlyste opptrapping av tilskuddsordninger fra Husbankens side. Hun viste også til levekårsprosjekt som kommunen har iverksatt for DamsgårdsundetlLøvstakken. Adrn.dir. Geir Barvik, Husbanken, foretok en gjennomgang av Husbankens ulike finansielle ordninger under sitt foredrag om Hvordan kan kommunene få mest mulig ut av midlene fra 3

6

7 Husbanken?.1-lan understreket at det fortsatt var kommuner som ikke nyttiggjorde seg gjengs leie ved husleiefastsettelse og statlig bostøtte for leieobjekt som tidligere ikke var berettiget til bostøtte og derved gikk glipp av en del statlige bostøttemidler. De økte husleieinntekter ved bruk av gjengs leie satte kommunene bedre i stand til å. vedlikeholde sine boliger. Han understreket at bostotten har økt de siste årene og kompensert for reduksjonene i Husbanktilskudd. Den nye regjeringen har ikke så langt gjort endringer i tilskuddsomfang for kommunale utleieboliger. Han understreket behovet for å ha gode boligsosiale handlingsplaner og å holde dem àjour. Rådgiver Torild Fløysvik, Statistisk Sentralbyrå, gjennomgikk hvordan boligdelen av KOSTRA kan bli et nyttig redskap for benchmarking for kommunene. De økonomiske data i KOSTRA bygger på mnnrapporterte data fra kommunene og det er viktig at dataene fra kommunene er mest mulig dekkende. Så langt har en ikke løst problemet med å få inkorporert økonomiske data fra de koimnunale boligforetak (bl.a. Oslo, Bergen, Drammen) sammen med rapporteringen fra bykasseområdet. Hun illustrerte hvordan en kunne hente fram og sammenligne boligdata for ulike kommuner og hvordan en kunne hente fram bakgrunndataene. Hun utfordret også kommunene til å komme med mnnspill i forhold til behov som en mente forelå. Prosjektieder Viggo Nordvik, NOVA, belyste i sitt foredrag Hva er kostnadseffektivt for kommunene: å bygge/eie boliger eller å. leie i markedet?. Han viste innledningsvis til en utredning han nettopp hadde sluttfort på. oppdrag av Kommunal- og regional departementet hvor han belyser problemstillingen i foredraget mer utfyllende. Han viste til at for vanskeligstilte boligsøkere forelå det ofte et bistandsbehov som gikk utover selve boligen. Beboeren trengte ofte særlig tilrettelagt bolig eller han trengte oppfølging i leiligheten med tjenester av ulik karakter. Boligen var derfor et av flere element i den boligsosiale tjenesten. Den boligsosiale tjenesten er sammensatt og krever koordinering. I mange tilfeller er det også behov for å gjøre tilpasninger eller oppgraderinger i leiligheten p.g.a. fiyttinger eller sterk slitasje. Han så det derfor lite hensiktsmessig at kommunen leiet hos private boligutleiere når kommunen hadde oppfølgingsansvaret for beboeren. Kommunen vil bedre kunne samordne den boligsosiale tjenesten når den selv eier boligen. Private boligutleiere vil måtte sikre seg økonomisk i forhold den merslitasje på boligen som utleie til kommunale leietagere vil kunne medføre. Dette vil måtte gjenspeile seg økonomisk i de avtaler som en vil kunne oppnå. Nordvik tvilte dessuten på at det forelå sterke grunner for at det offentlige burde bidra til å bygge realkapital på private hender framfor at kommunen selv anla et langsiktig perspektiv gjennom offentlig eierskap. Han viste også til at OPS-avtaler var tidsavgrensede og krevende å få på plass. KBL-styremedlern Tor Jørgen Tofte ledet paneldebatten om Hvordan redusere omfanget av utkastelser?. Boligsjef Anne Anker fra Trondheim kommune viste til tett samarbeid med Namsmannen i Trondheim med sikte på tidlig å få kartlagt problemsaker og sette inn det kommunale apparat med sikte på å finne løsninger som reduserte behovet for utkastelser. Sosialsjef Gitle Lunde,Bergen kommune, viste til at sosialkontorene aktivt gikk inn i saker hvor det forelå fare for utkastelse og gjennom en individuell vurdering søkte å unngå utkastelse der det var grunnlag for det. Narnsmaim Per Sørensen, Bergen understreket ønskeligheten av å. unngå utkastelser, ikke mninst av hensyn til den opprørende situasjonen som en utkastelse reelt sett var for de berørte. Han redegjorde for omfanget i Bergen. 4

8

9 Underdirektør May-Brit Nordås, Husbanken viste til det nasjonale rolle Husbanken hadde i arbeidet med å følge opp de nasjonale målsettinger om reduksjoner i utkastelser. Hun fortalte om et sarnarbeidsprosjekt i Hordaland hvor en hadde innledet samarbeid med Bergen komnmune hvor en hadde ansatt en prosjektieder skulle gå inn i problemsaker på et tidlig stadium med sikte på å finne bedre løsninger enn utkastelser. Parallelle seksjoner Tirsdag den 24.januar. Seminar 1 : Hvordan ta hensyn til miljø og livssykluskostnader under utvikling~g vedlikehold av boliger? Møteleder var plan-og utbyggingsjef Harald 0. Holmås BBB. Seniorarkitekt Steinar Anda i Husbanken hadde fått Miljøperspektiv for utbyggingsvirksomheten som tema. Han redegjorde blant annet for Milj øhandlingsplanen og Energidirektivet og illustrerte mnnsparingspotensialet på energisiden ved tall fra enebolig med utleie. Deretter overtok dekan ved HIB, dr.ing. Ole-Gunnar Søgnen, stafettpinne.n. Tema var Vedlikeholdsplanlegging og tilstandsbasert vedlikehold hever kvalitet og reduserer livsløpskostnad. Standarder for beregning av livssykluskostnader og tilstandsanalyse ble gjennomgått. Deretter var det paneldebatt over temaet: Hvordan ta igjen vedlikeholdsetterslep og sikre verdibefarende vedlikehold av boligporteføljen? Deltakere i panelet var: Boligsjef Peer Voistad, Ålesund kommune Driftssj ef Kjell Søderstrørn, Bergen kommune Adm.dir. Amund Alm, Boligbygg Oslo KF. Ordstyrer var FDV-rådgiver Sigurd Nes, BBB. (Eiendomssjef Arve Madland, Stavanger kommune, hadde meldt forfall.) Hovedbudskapet i paneldebatten var: Virksomhetene har behov for inntekter som sikrer en levedyktig selvstendig økonomi. Virksomhetene bør organiseres som selvstendig enheter (form avhengig av størrelse). Virksomhetene må trekke politikere aktivt med for å ivareta langsiktige strategier for økonomisk levedyktighet og økt forståelse av de negative konsekvenser ved kortsiktig sparing på nodvemidig vedlikehold. Til slutt presenterte FDV-rådgiver Sigurd Nes, BBB sitt egenutviklete web-baserte FDVprogram, som for øvrig er basert på åpen kildekode. Presentasjonen vakte interesse. Seminaret ble avsluttet ca kl Seminar 2: Hvordan bidra til å stabilisere utsatte beboergrupper i bolig? Moteleder var ass.dir.bjarte Høysæter, BBB KF. 5

10

11 Etter en kort innledning fra motelederhvor en del av utfordringene for den kommunale boligforvaltning ble satt i fokus, fortsatte boligsief Tor Jø~genTofte. Bergen kommune med en redegjørelse for hvordan samspillet mellom boligtildeler og boligforvalter bør være for at en best mulig skal kunne sikre et tilpasset boligtilbud. Særlig ble samspillet knyttet til tildelingsprosessen vektiagt. Sosialsief Åse Bakka. Bergen kommune, redegjorde for erfaringer fra konstruktivt samarbeid mellom sosialsiden og boligforvalter knyttet til Prosjekt bostedsløse, og avdelingsdirektør Ellen Kobro, Oslo komnmnune fokuserte på nødvendigheten av samarbeid mellom boligforvalter og avdelinger som er ansvarlig for oppfølging av beboeren. Underdirektør Harald Assev, Kommunal- OR regional departementet, redegjorde for grensesnittet mnellom behandlingsavtaler med heldøgns tilsyn etter sosialtjenesteloven 4-2 og leieavtaler etter husleielovens Han opplyste at det skal igangsettes arbeid med tanke på å vurdere justeringer av aktuelle lovbestemmelser. Senionådgiver Marianne ~jaaland. Kommunal- og regional departementet, ga deretter en kort innføring i den nye borettslag sloven med særlig vektiegging av de endringer dette medfører for utleie av kommunalt eide borettslagsleiligheter. Strategidirektør Bård øistensen, Husbanken informerte om Hva er siktemålet med ny himsleieindeks? og omn Husbankens rolle i denne forbindelse. Det ble redegjort for endringer som planlegges før neste statistikk skal utarbeides i Det ble deretter gitt kommentarer fra henholdsvis markedsdirektør Harald Martens. Boligbygg Oslo KF og ass.dir.bjarte Høysæter. Bergen Bolig og Byfornyelse KF. I kommentarene ble det fokusert på uheldige sider i forhold til utvalget av objekter som ligger til grunn for undersøkelsen, samt det svært begrensede utvalgsmaterialet og konsekvensene dette etter representantenes syn har fått for undersøkelsens resultater, Det ble også tilkjemmegitt bekymring for at husleieindeksen kan bli en ny form for offentlig prisregulering av husleier. I den påfølgende meningsutveksling var det leieboerforeningens delegat som var mest aktiv. Det fremstod som leieboerforeningens syn at heller ikke denne forening kunne se at husleieindeksen ville bli noe nyttig verktøy for deres arbeid. Seminaret ble avsluttet til fastsatt tid i henhold til programmet. Onsdag 25 januar: Seminar 3: Universell utfomiimig og brannsikring av nye og eldre omsorgsboliger Møteleder var rådgiver Veslemoy Gullachsen, Husbanken. Rådgiver Jonny Korsnes, Husbanken trakk i sitt foredrag om Hva innebærer de nasjonale foringer om brannsikring av omsorgsboliger? framn de utfordringer de norske kommuner har med å foreta en forsvarlig brannsikring av omsorg sboligene. Faglig leder Anders L. Blakseth, Bergen Brannvesen redegjorde utfyllende om Hvordan få til en effektiv brannsikring av eldre ornsorgsboliger ved bruk av bolig sprinkling og automatiske varslingsanlegg? og de krav brannvesenet stiller til og pålegg som er blitt gitt om brannsikring av omsorgsboliger. DriftssjefKjell Søderstrørn, BBB KF presenterte bedriftens oppfølging av de nye bestemmelser idet 500 av 800 omsorgs- og trygdeleiligheter er sikret pr med boligsprinkling. Programmet startet opp i 2002 og alle de 800 boligene skal være sikret innen utgangen av

12

13 Seksjonsleder Trygve Johnsen, Bergen kommune innledet til tema og ledet deretter en paneldebatt om Hvordan sikre faglig og økonomisk grummlag for oppgradering av eldre bebyggelse i forhold til siktemålet om universell utforming? Seniorarkitekt Eli Clarke. Husbanken redegjorde for de statlige føringer om universell utforming og Husbankens tildelte rolle om oppfølging av programmet. Direktør Tore Justad, Drammen Eiendom KF redegjorde for hvordan de hadde fulgt opp foringene og nevnte konkrete eksempler som hadde gitt kommunen priser. Direktør Dagftnn øvrebotten, Bergen Bygg og Eiendom KF stilte spørsmål om det ville være realistisk å gjennomføre et så omfattende og kostbart program rundt om i kommunene dersom ikke staten går inn med økonomiske tilskuddsrnidler. Seminaret var avsluttet til fastsatt tid kl. 15:00. Seminar 4: Hvordan bidra til god bomiliønwikling? Moteleder var underdirektør May Britt Nordås, Husbanken. Møteleder innledet med å sette fokus på innsatsen for å skape god bomiljøutvikling, og ga deretter ordet til forsker Susanne Søholt, Byggforsk-SINTEF med temaet Hva kan vi gjøre for å styrke flerkulturelle borniljø? Søholt la frem erfaringer fra Utviklingsprogramnmet for flerkulturelle bomniljø (Byggforsk), og la vekt på betydningen av brobyggere mellom kultimrene, og jevnlig oppfølging av bomiljøet. Adm.dir. Egil Pedersen i Studentsamskipnaden i Bergen presenterte studentsarnskipnadens arbeid med å tilrettelegge for gode bomiljø, der et viktig siktemål er å tilrettelegge for rnangfoldet blant studentene. Siste del av seminaret tok for seg temaet Hvordan kan beboerorganisering fungere som et aktivum i bomiljøarbeidet? Prosiektieder Anne Line G. Danielsen i Bomiliønett presenterte Bergen Bolig og Byfornyelses modell for beboerorganisering, og hvordan denne har forenklet dialogen mellom husvert og beboere. Bomiljøkonsulent Knut Svisdahljrondheim komnmune la deretter frem et konkret eksempel på beboersarnarbeid i et utsatt boområde i Trondheim kommune. Seminaret ble avsluttet til fastsatt tid. Bergen 6.febr. ~ 06 Direktør BBB KF 7

14

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Bolig for økt velferd

Bolig for økt velferd Bolig for økt velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Administrerende direktør Bård Øistensen Boligsosial lederkonferanse 12. november 2015 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Beboermedvirkning i kommunale utleiegårder i Oslo Leieboerforeningen november 2016

Beboermedvirkning i kommunale utleiegårder i Oslo Leieboerforeningen november 2016 Beboermedvirkning i kommunale utleiegårder i Oslo Leieboerforeningen november 2016 Bakgrunn for samarbeid Leieboerforeningen har i 2016 gjennomført prosjektet Bedre bomiljø i samarbeid med bydel Stovner

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Boligkonferanse 2007. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai

Boligkonferanse 2007. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai Boligkonferanse 2007 Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd - Trondheim 8. - 9. mai Ut Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bjarte Høysæter Direktør

Bjarte Høysæter Direktør Dato: 16. mars 2014 BBB /14 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Årsberetning med regnskap for 2013 TKAR/SHO BBB-122-200802223-211 Hva saken gjelder: Administrasjonen i Etat for boligforvaltning (tidligere

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Systematisk brukerdialog i boligsosialt arbeid

Systematisk brukerdialog i boligsosialt arbeid Systematisk brukerdialog i boligsosialt arbeid Stein Bungum Konsulent Boligtjenesten, Drammen kommune stein.bungum@drmk.no 948 36 557 Ett års prosjekt med systematisk brukerdialog i ordinære kommunale

Detaljer

Boligsosialt arbeid effekter for Fjell.

Boligsosialt arbeid effekter for Fjell. Boligsosialt arbeid effekter for Fjell. Statens pris for boligsosialt arbeid 2013 Bosettingsprisen 2015 Rådgiver Glenny Jelstad Områdeløft den 28. mai 2015 04.06.2015 1 Boligsosiale fakta om Drammen Drammen

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Velkommen til samling i programnettverket for boligfremskaffelse. Værnes

Velkommen til samling i programnettverket for boligfremskaffelse. Værnes Velkommen til samling i programnettverket for boligfremskaffelse Værnes 24.11.2016 Onsdag 24. november 10.00 15.30 10.00 Velkommen v/husbanken Program for dagen 10.15 Status boligfremskaffelse deltakerkommunene

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

PENGER TIL BESVÆR 2016

PENGER TIL BESVÆR 2016 PENGER TIL BESVÆR 2016 BAKGRUNN På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har trappet opp arbeidet med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i nært samarbeid med andre sentrale aktører på området. Opptrappingen

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk»

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Prosjektplan Bergen kommune Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Problemstillinger... 3 3 Oversikt over anbefalinger og utdrag

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ Boligen i et folkehelse perspektiv - utviklingstrekk Alle skal bo godt og trygt Bolignød og sosial boligbygging Husbanken og boligkrav Universell utforming Eierlinjen Fra bolighygiene

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne Status Husbankens virkemidler 2016 Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, 24.11.16 v/torhild Skjetne Statsbudsjettet 2017 2 Forslag til Statsbudsjettet 2017 Husbanken spisser

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken ikke til å kjenne igjen? Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte

Detaljer

Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) & Bostedsløsekartleggingen 2016

Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) & Bostedsløsekartleggingen 2016 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) & Bostedsløsekartleggingen 2016 Kartleggingen av bostedsløse 2016 Uke 48 i 2016 var 3909 personer 0,75 prosent bostedsløse per 1

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015 Bolig for velferd Felles ansvar felles mål KBL konferansen 3.6.2015 2 3 4 På agendaen Bolig for velferd bakgrunn og tenkning Økt tilgang på boliger for vanskeligstilte Bolig, bomiljø og nærmiljø Gjesteinnlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Små boliger behov og utfordringer

Små boliger behov og utfordringer Små boliger behov og utfordringer Bakgrunn Sak 113/17 (Formannskapsmøte 19.9.2017): 114/697, Nedre Torggate 4, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bruksendring fra kontor ettroms-leilighet

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Trygt og godt i egen bolig

Trygt og godt i egen bolig Trygt og godt i egen bolig Boligsosialt arbeid Alta 28.-29.11 Torill Pettersen seniorrådgiver Husbanken Boligens betydning Medvirker til vår identitet og tilhørighet Avgjørende for deltakelse i sosialt

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Boligkonferansen 2012

Boligkonferansen 2012 KBL Boligkonferansen 2012 lillehammer 22. 24. mai www.kbl.kommune.no Velkommen til Lillehammer kommune! Boligpolitikk står for tiden på dagsorden både politisk og i mediene. Generelt høye boligpriser,

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Vår dato Deres dato Høring - Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Vår dato Deres dato Høring - Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen f 144Husbanken Vår kontaktperson Kjell Magne Fossheim, tlf. 32 26 26 86 Vår dato 09.03.2009 Deres dato 23.01.2009 Vår referanse 2009/902 Deres referanse 200806550/AM Side 1 av 6 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Hovedmål i boligpolitikken statsbudsjettet 2017 Raskere boligbygging og gode byggekvaliteter Effektive

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper.

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201429630-1 Emnekode: ESARK-8117 Saksbeh: TJT Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 16. oktober 2014

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

/16. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes

/16. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes /16 Godkjenning av protokoll SMRI ESARK-0258-201600156-182 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes Dato: 13. oktober 2016 Sølvi Marie Risøy - saksbehandler

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer