Høgskolen i Bergen Master i klinisk sykepleie 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen Master i klinisk sykepleie 2012"

Transkript

1 Høgskolen i Bergen Master i klinisk sykepleie 2012 Maren-Kristin Halvorsen Fagutviklingshelsesøster Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Årstad bydel Bergen

2 «Kunnskapsbasert folkehelsearbeid» Suksess og risikofaktorer assosiert til amming, basert på rutinedata fra helsestasjoner og medisinsk fødselsregister: En prospektiv kohortstudie Maren-Kristin Halvorsen 2

3 Tema for studien «Amming kartlagt ved rutinedata» Tidsskr Nor Legeforen nr ; 135:

4 Presentasjon av studien Bakgrunn Tidligere forskning Formålet med studien Metode Resultat Konklusjon og implikasjoner Maren-Kristin Halvorsen 4

5 Bakgrunn Målet for folkehelsearbeid: God helse for befolkningen og reduserte helseforskjeller. (Helsedirektoratet, 2010) (helse-bergen_images) Amming viktig helseindikator for framtidig god helse. (Departementene, 2007) Viktig å inneha god kunnskap om hvilke faktorer som hemmer og fremmer amming for å gi best mulig ammeveiledning Maren-Kristin Halvorsen 5

6 Internasjonalt mål: mødre fullammer i 6 mnd. Endringer i spesialisthelsetjenesten. Ammekyndig helsestasjon: (WHO, 2011) Helsestasjon som arbeider i samsvar med kvalitetsstandard for ammeveiledning utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for amming og Landsgruppe for helsesøstre. (Oslo Universitetssykehus. Nasjonal kompetansetjeneste for amming) Maren-Kristin Halvorsen 6

7 Kommunens lovpålagte ansvar: holde oversikt over befolkningens helse. (Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven) «Helseprofil 0-20 år». Et delprosjekt under forskningsprosjektet i Bergen: Forebyggelse av helseproblemer hos barn og skolebarn Nytt og unikt å bruke elektroniske helsejournaldata Maren-Kristin Halvorsen 7

8 Tidligere forskning - amming har helsemessige fordeler for mor og barn både på kort og lang sikt. (Kramer & Kakuma, 2012; Eidelman et al, 2012) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, lastet ned fra Babyverden.no ) Maren-Kristin Halvorsen 8

9 forts. Omfattende og positiv ammetradisjon i Norge av 100 mødre gir m.m første dagene etter fødsel - nærmere 90% av mødrene ammer fortsatt 3 mnd etter fødsel (Nylander & Siegert, 2012) Maren-Kristin Halvorsen 9

10 forts. Ammeproblemer oppstår første 4-6 uker etter fødsel. al.,2006; (Krohnborg & Vaeth,2004; Lande et al.,2003; Alguist, 2006; Scott et Krohnborg &Vaeth,2009) Ammeproblemer forsvinner ikke av seg selv. (Cooke, Sheehan & Schmie, 2003) Observasjon av ammeteknikk i fasen hvor amming etableres, kan være til hjelp og hindre senere problemer. (Kronborg & Vaeth, 2009) Maren-Kristin Halvorsen 10

11 Faktorer som påvirker amming: Sosiale forskjeller påvirker forekomst av amming. (Kronborg et al., 2007; Hauck et al.; 2011; Kronborg & Vaeth, 2004; Kristiansen et al., 2010) Ammingens lengde positivt assosiert med mors alder. (Lande et al., 2003; Thulier &Mercer, 2009) All form for ekstra støtte har innvirkning på ammeutfall. (Renfrew et al., 2012) Maren-Kristin Halvorsen 11

12 forts. Funnet få studier om bruk av rutinedata. Ikke funnet studier som belyser eventuelle fordeler ved ammekyndig helsestasjon. Ikke tidligere sammenlignet ammeforløp til mødre med tilknytning til ordinær og ammekyndig helsestasjon Maren-Kristin Halvorsen 12

13 Mål Undersøke om amming som viktig helseindikator kan følges gjennom rutinedata registret på helsestasjoner. Bruke «Helseprofil 0-20 år» (Helseprofil) koblet til Medisinsk fødselsregister (MFR) til å kartlegge amming og faktorer som påvirker amming de første seks måneder Maren-Kristin Halvorsen 13

14 Materiale og Metode Design: Prospektiv kohort studie, brukt for å identifisere faktorer vedrørende mødrene, barna og helsestasjonene som kan fremme eller hemme amming. Tre måletidspunkt: Barnets fødsel, barnets seks ukers konsultasjon og seks måneders konsultasjon Maren-Kristin Halvorsen 14

15 Utvalg: Alle barn født i tidsrommet og fulgt opp av helsestasjoner i Bergen. Registrert konsultasjon i «Helseprofil 0-20 år» både ved seks uker og seks måneder. Totalt født 7115 barn med tilknytning til helsestasjoner i Bergen, for 6093 var det opplysninger fra seks uker og seks måneders konsultasjonene. Barna var fordelt på 21 helsestasjoner, 5 sertifisert som ammekyndige Maren-Kristin Halvorsen 15

16 Registrering i Helseprofil: systematisk og strukturerte dataregistreringer ved barnets ulike aldre (i dette tilfellet, seks uker og seks måneder) i forhold til ulike helserelaterte tema. i tråd med journalforskriftene Maren-Kristin Halvorsen 16

17 Variabler: Utfallsvariabel er ammeforløp beskrevet i «Helseprofil» som : - fullamming (FA) - delvis amming(da) - og ingen amming (IA) Data om mor og barnets fødsel hentet fra MFR : - paritet - mors alder og sivilstatus - røykestatus ved svangerskapets begynnelse og slutt - barnets kjønn, fødselsår og vekt - om barnet var overflyttet barneavdeling Maren-Kristin Halvorsen 17

18 forts. variabler Data fra 6 uker og 6 måneder hentet fra «Helseprofil»: - mors røykevaner (ja eller nei) - helsestasjonstype (ordinær eller ammekyndig) - barnets alder (seks uker og seks måneder) - samspill/tilknytning, familiesituasjon og sosialt nettverk, barnets utvikling/adferd og søvn («tilfredsstillende» eller «usikker/avvikende») Maren-Kristin Halvorsen 18

19 Helseprofil 0-20 år Maren-Kristin Halvorsen 19

20 Statistikk: Statistikkprogrammet SPSS versjon ble 20 brukt for kjikvadrat test og logistisk regresjon. I regresjonsanalysen ble ingen amming ved 6 måneder brukt som utfallsvariabel. Signifikansnivå ble satt til p 0, Maren-Kristin Halvorsen 20

21 Resultater Totalt fullammet 73,6% ved seks uker og 18,9% ved seks mnd. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Total (n) 4485 (73,6) 1048 (17,2) 547 (9,0) 1150 (18,9) 3325 (54,6) 1600 (26,3) Maren-Kristin Halvorsen 21

22 Færre av de yngste og eldste mødrene ammet og fullammet. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Mors alder (år kategorisert i 5) < 0,001 < 0, (62,3) 184 (21,8) 132 (15,6) 103 (12,2) 323 (38,3) 413 (48,9) (75,5) 301 (16,2) 152 (8,2) 350 (18,8) 1029 (55,4) 475 (25,6) (77,5) 323 (15,4) 145 (6,9) 423 (20,1) 1255 (59,6) 418 (19,9) (72,4) 205 (18,9) 91 (8,4) 235 (21,7) 606 (55,9) 243 (22,4) (69,3) 35 (17,3) 27 (13,4) 39 (19,3) 112 (55,4) 51 (25,2) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 22

23 Fullamming ved 6 ukers og 6 måneders alder etter mors alder ved fødselen hos barn født i Bergen i perioden Logaritmisk skala Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: Maren-Kristin Halvorsen 23

24 Både ved seks uker og seks måneder var det å være fleregangsfødende, leve med samboer eller ektefelle og informasjon om tilfredsstillende familiesituasjon og nettverk, assosiert med høyere forekomst av amming. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Paritet < 0,001 < 0,001 Førstegangsfødende (70,1) 545 (19,3 289 (10,2) 486 (17,2) (52,8) 835 (29,6) Flergangsfødende (76,6) 503 (15,4) 258 (7,9) 664 (20,3) (56,1) 765 (23,4) Sivilstatus < 0,001 < 0,001 Gift/samboer (74,8) 950 (16,7) 469 (8,3) (19,1) (55,9) (24,7) Annet 233 (56,8) 98 (23,9) 78 (19,0) 62 (15,1) 147 (35,9) 198 (48,3) Familiesituasjon og sosialt nettverk Tilfredsstillende Usikker/Avvikende < 0,001 < 0, (74,9) 920 (16,5) 474 (8,5) (19,6) (54,8) (25,4) 238 (57,9) 113 (27,5) 60 (14,6) 42 (10,1) 215 (51,8) 157 (37,8) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 24

25 Rundt 40% av barna med fødselsvekt < 2500 gram, ble fullammet ved 6 uker mot 75,1 % av barna med vekt > 2500 gram. Ved 6 måneder var tilsvarende tall 11% og 19,2%. Fullamming ved 6 ukers og 6 måneders alder etter fødselsvekt hos barn født i Bergen i perioden Logaritmisk skala Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: Maren-Kristin Halvorsen 25

26 Blant barna som var overflyttet barneavdelingen var det en lavere andel som ble ammet, sammenlignet med barn som ikke var overflyttet. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Barnet overflyttet til barneavdelingen < 0,001 < 0,001 Nei (74,8) 954 (16,5) 491 (8,5) (19,0) (55,3) (25,5) Ja 152 (50,0) 94 (30,9) 56 (18,4) 51 (16,8) 124 (40,8) 126 (41,4) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 26

27 En høyere andel mødre som tilhørte ammekyndig helsestasjon fullammet seks måneder etter fødsel, sammenlignet med kvinner som tilhørte ordinære helsestasjoner 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Type helsestasjon 0,417 < 0,001 Ordinær helsestasjon (73,2) 800 (17,4) 426 (9,2) 784 (17,0) (55,4) (27,3) Ammekyndig helsestasjon (75,0) 248 (16,7) 121 (8,2) 366 (24,7) 770 (51,9) 344 (23,2) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 27

28 Røyking i og etter svangerskapet hadde negativ sammenheng med amming. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse < 0,001 < 0,001 Nei (76,1) 818 (16,4) 396 (7,4) 993 (19,9) (57,0) (22,9) Ja 609 (62,0) 203 (20,7) 166 (16,9) 136 (13,8) 420 (42,7) 424 (43,1) Mors røykevaner ved svangerskapets slutt < 0,001 < 0,001 Nei (75,1) 952 (16,7) 457 (8,0) (19,3) (56,0) (24,5) Ja 137 (47,9) 69 (24,1) 78 (27,3) 33 (11,5) 77 (26,9) 173 (60,5) Mor røyker ved 6 uker < 0,001 < 0,001 Nei (74,8) 989 (16,9) 473 (8,1) (19,3) (55,8) (24,7) Ja 111 (45,3) 59 (24,1) 74 (30,2) 21 (8,6) 62 (25,3) 158 (64,5) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 28

29 Ingen amming ved 6 måneders alder etter mors alder ved fødsel for røykere og ikke-røykere for barn født i Bergen i perioden Logaritmisk skala Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: Maren-Kristin Halvorsen 29

30 Justerte analyser Ved seks måneder var mors røyking sterkeste prediktor for at mor ikke ammet barnet sitt. Avhengig variabel: Ingen amming ved 6 måneder Bakgrunnskarakteristika: Ujusterte effekter ( n =6093) Justerte effekter ( n =6093) OR 95 % KI OR 95 % KI P-verdi Mor røyker ved 6 uker Nei (referanse) 1,0 1,0 Ja 5,5 4,2-7,3 3,9 2,9-5,2 < 0, Maren-Kristin Halvorsen 30

31 Usikker/avvikende søvn hos barnet var assosiert med høyere forekomst av amming ved seks måneder. Avhengig variabel: Ingen amming ved 6 måneder Bakgrunnskarakteristika: Ujusterte effekter ( n =6093) Justerte effekter ( n =6093) OR 95 % KI OR 95 % KI P-verdi Barnets søvn ved 6 måneder Tilfredsstillende (referanse) 1,0 1,0 Usikker/Avvikende 0,5 0,4-0,5 0,5 0,4-0,5 < 0, Maren-Kristin Halvorsen 31

32 Andre prediktorer for at mor ikke ammet ved seks måneder var: lav fødselsvekt hos barnet mulig usikker/avvikende utvikling/adferd hos barnet ved seks uker ung og enslig mor om mor var tilknyttet en helsestasjon uten status som ammekyndig Maren-Kristin Halvorsen 32

33 Konklusjon og implikasjoner Grupper som kan ha behov for økt tilrettelegging om de ønsker og har mulighet for å amme, ble identifisert. Satsing på ammekyndige helsestasjoner kan være av vesentlig betydning for en stor andel mødre og deres barn. Arbeidsverktøy som «Helseprofil 0-20 år» sikrer tilgang til data fra hele befolkningen innenfor rammen av ordinær virksomhet og kan gi grunnlag for å fastslå behov for innsats og evaluere intervensjoner. Utvikling av journalsystemer som «Helseprofil» er avhengig av godt samarbeid mellom helsepersonell med kompetanse om tjenestene og programleverandører for å sikre gode spesifikasjoner. Stor egenverdi at helsesøstre selv bidrar med kunnskap fra egen tjeneste Maren-Kristin Halvorsen 33

34 Takk for oppmerksomheten! Maren-Kristin Halvorsen 34

35 Referanser Alquist, Ragnhild. "Mødre som strever med amming." (2006). Cooke, Margaret, Athena Sheehan, and Virginia Schmied. "A description of the relationship between breastfeeding experiences, breastfeeding satisfaction, and weaning in the first 3 months after birth." Journal of Human Lactation 19.2 (2003): Departementene (2007). Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen ( ) "Oppskrift for et sunnere kosthold I Oslo, Departementene. Eidelman AI, Schanler RJ, Johnston M et al. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012; 129: e827-e41. Folkehelseloven (2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (LOV ). Hauck, Yvonne L., et al. "A Western Australian survey of breastfeeding initiation, prevalence and early cessation patterns." Maternal and child health journal 15.2 (2011): Halvorsen MK, Langeland E, Almenning G, Haugland S, Irgens LM, Markestad T, Sollesnes R Amming kartlagt ved rutinedata. Tidsskri Nor Legeforening 2015 Feb 10;135(3): Helsedirektoratet (2010) Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle. Oslo, Helsedirektoratet Maren-Kristin Halvorsen 35

36 Helse- og omsorgtjenesteloven (2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (LOV ). Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 8. Kristiansen, Anne Lene, et al. "Factors associated with exclusive breast-feeding and breast-feeding in Norway." Public health nutrition (2010): Kronborg, Hanne, and Michael Vaeth. "The influence of psychosocial factors on the duration of breastfeeding." Scandinavian Journal of Public Health 32.3 (2004): Kronborg, Hanne, et al. "Effect of early postnatal breastfeeding support: a cluster randomized community based trial." Acta Paediatrica 96.7 (2007): Kronborg, Hanne, and Michael Væth. "How are effective breastfeeding technique and pacifier use related to breastfeeding problems and breastfeeding duration?." Birth 36.1 (2009): Kronborg, Hanne, Else Foverskov, and Michael Væth. "Breastfeeding and introduction of complementary food in Danish infants." Scandinavian journal of Public Health (2014) Maren-Kristin Halvorsen 36

37 Lande, Britt, et al. "Infant feeding practices and associated factors in the first six months of life: the Norwegian infant nutrition survey." Acta pædiatrica 92.2 (2003): Nylander, G & Siegert, HM (2012) Mamma for første gang. Oslo, Gyldendal. Oslo universitetssykehus. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. ( ). Renfrew, Mary J., et al. "Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies." Cochrane Database Syst Rev 5 (2012). Scott, Jane A., et al. "Predictors of breastfeeding duration: evidence from a cohort study." Pediatrics (2006): e646-e655. Thulier, Diane, and Judith Mercer. "Variables associated with breastfeeding duration." Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 38.3 (2009): World Health Organisation (2011) Exclusive breastfeeding for six months best for babies everywhere. en/ ( ) Maren-Kristin Halvorsen 37

38 Maren-Kristin Halvorsen 38

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Innhold 1. Begrunnelse 1.1 Morsmelk: grunnlaget for god

Detaljer

Mødre som strever med amming

Mødre som strever med amming Mødre som strever med amming Ragnhild Alquist Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:7 Mødre som strever med amming. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ISSN 1104-5701

Detaljer

Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009. Mette Ness Hansen. Master of Public Health MPH 2014:32

Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009. Mette Ness Hansen. Master of Public Health MPH 2014:32 Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009 Mette Ness Hansen Master of Public Health MPH 2014:32 Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i

Detaljer

Samsoving, smokk, amming og krybbedød finnes det en sammenheng?

Samsoving, smokk, amming og krybbedød finnes det en sammenheng? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Samsoving, smokk, amming og krybbedød finnes det en sammenheng? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5-2005 ISBN 82-8121-049- ISSN 1503-9544 Tittel Institusjon

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

rapport 2014:3 Barns vekst i Norge 2008-2010 - 2012 Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger Ragnhild Hovengen Anna Biehl Kari Glavin

rapport 2014:3 Barns vekst i Norge 2008-2010 - 2012 Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger Ragnhild Hovengen Anna Biehl Kari Glavin rapport 2014:3 Barns vekst i Norge 2008-20 - 2012 Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger Ragnhild Hovengen Anna Biehl Kari Glavin rapport 2014:3 Barns vekst i Norge 2008-20 - 2012 Høyde, vekt og livvidde

Detaljer

Overgrep i barndommen

Overgrep i barndommen Overgrep Overgrep i barndommen en utfordring for jordmødre Gravide og fødende som har opplevd overgrep i barndommen trenger ofte mer oppfølging av jordmødre enn andre. Av Raija Dahlø, høgskolelektor, Høgskolen

Detaljer

Sosial fordeling av tannstatus og opplevd tannhelse blant eldre i Norge og Sverige

Sosial fordeling av tannstatus og opplevd tannhelse blant eldre i Norge og Sverige V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 762 7 Anne Nordrehaug Åstrøm og Marianne Eikefjord Kløvning Sosial fordeling av tannstatus og opplevd tannhelse blant eldre i Norge og Sverige Formålet

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 192 99

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 192 99 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 192 99 Ferda Gülcan, Elwalid Nasir, Kristin S Klock, Gunnar Eckbäck, Anne Nordrehaug Åstrøm Sosiale forskjeller i tannhelse og bruk av tannhelsetjenester

Detaljer

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn En undersøkelse av programmet «Fra fødsel til småbarn: 0 3 år» Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å presentere funn

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Edinburgh-metoden (EPDS og støttesamtaler)

Edinburgh-metoden (EPDS og støttesamtaler) Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Edinburgh-metoden (EPDS og støttesamtaler) Ungsinnforfatter: Charlotte Reedtz Vurdert i Ungsinnpanelet: 21.2.2012 Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter

Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter Veslemøy Heyn Stave Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter En kvantitativ studie Mastergradstudiet i rehabilitering

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

fag Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: VITENSKAPELIG ARTIKKEL

fag Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: VITENSKAPELIG ARTIKKEL fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: Foresattes forventninger til småbarn i Norge og Uganda Nina Skjæret, fysioterapeut, MSc, selvstendig næringsdrivende Ilen Fysioterapi

Detaljer

Hva betyr helhet og kontinuitet i svangerskap, fødsel og barselomsorg for kvinner? En evaluering av Barsel hjemme, et prosjekt fra Oslo

Hva betyr helhet og kontinuitet i svangerskap, fødsel og barselomsorg for kvinner? En evaluering av Barsel hjemme, et prosjekt fra Oslo Hva betyr helhet og kontinuitet i svangerskap, fødsel og barselomsorg for kvinner? En evaluering av Barsel hjemme, et prosjekt fra Oslo Lena Henriksen Master of Public Health MPH 2010:7 Nordiska högskolan

Detaljer

Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 10.03.15

Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 10.03.15 Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 1.3.15 Innhold Norge i et internasjonalt perspektiv... 3 1. Indeks for eldres levekår... 4 2. Norge sammenlignet med andre europeiske land... 6 3. Ikke smittsomme

Detaljer

Kariesaktivitet ved toårsalder

Kariesaktivitet ved toårsalder F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 214 19 Guro W. Stordahl og Nina J. Wang Kariesaktivitet ved toårsalder Karies, plakk og tannhelsevaner hos en gruppe toåringer i Oslo Barn i Norge kalles inn

Detaljer

Oral helse i livsløpsperspektiv

Oral helse i livsløpsperspektiv V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 974 81 Dorthe Holst og Annemarie A. Schuller Oral helse i livsløpsperspektiv Født i 1929 og 77 år i 2006 I livsløpsperspektivet stilles det spørsmål

Detaljer

Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. PasOpp-rapport Nr 2 2011

Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. PasOpp-rapport Nr 2 2011 Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen PasOpp-rapport Nr 2 2011 1 Tittel Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødselsog barselomsorgen

Detaljer

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn HiT skrift nr 4/2008 Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn Inger M. Oellingrath 1), Martin Veel Svendsen 2), og Michael

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer