Høgskolen i Bergen Master i klinisk sykepleie 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen Master i klinisk sykepleie 2012"

Transkript

1 Høgskolen i Bergen Master i klinisk sykepleie 2012 Maren-Kristin Halvorsen Fagutviklingshelsesøster Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Årstad bydel Bergen

2 «Kunnskapsbasert folkehelsearbeid» Suksess og risikofaktorer assosiert til amming, basert på rutinedata fra helsestasjoner og medisinsk fødselsregister: En prospektiv kohortstudie Maren-Kristin Halvorsen 2

3 Tema for studien «Amming kartlagt ved rutinedata» Tidsskr Nor Legeforen nr ; 135:

4 Presentasjon av studien Bakgrunn Tidligere forskning Formålet med studien Metode Resultat Konklusjon og implikasjoner Maren-Kristin Halvorsen 4

5 Bakgrunn Målet for folkehelsearbeid: God helse for befolkningen og reduserte helseforskjeller. (Helsedirektoratet, 2010) (helse-bergen_images) Amming viktig helseindikator for framtidig god helse. (Departementene, 2007) Viktig å inneha god kunnskap om hvilke faktorer som hemmer og fremmer amming for å gi best mulig ammeveiledning Maren-Kristin Halvorsen 5

6 Internasjonalt mål: mødre fullammer i 6 mnd. Endringer i spesialisthelsetjenesten. Ammekyndig helsestasjon: (WHO, 2011) Helsestasjon som arbeider i samsvar med kvalitetsstandard for ammeveiledning utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for amming og Landsgruppe for helsesøstre. (Oslo Universitetssykehus. Nasjonal kompetansetjeneste for amming) Maren-Kristin Halvorsen 6

7 Kommunens lovpålagte ansvar: holde oversikt over befolkningens helse. (Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven) «Helseprofil 0-20 år». Et delprosjekt under forskningsprosjektet i Bergen: Forebyggelse av helseproblemer hos barn og skolebarn Nytt og unikt å bruke elektroniske helsejournaldata Maren-Kristin Halvorsen 7

8 Tidligere forskning - amming har helsemessige fordeler for mor og barn både på kort og lang sikt. (Kramer & Kakuma, 2012; Eidelman et al, 2012) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, lastet ned fra Babyverden.no ) Maren-Kristin Halvorsen 8

9 forts. Omfattende og positiv ammetradisjon i Norge av 100 mødre gir m.m første dagene etter fødsel - nærmere 90% av mødrene ammer fortsatt 3 mnd etter fødsel (Nylander & Siegert, 2012) Maren-Kristin Halvorsen 9

10 forts. Ammeproblemer oppstår første 4-6 uker etter fødsel. al.,2006; (Krohnborg & Vaeth,2004; Lande et al.,2003; Alguist, 2006; Scott et Krohnborg &Vaeth,2009) Ammeproblemer forsvinner ikke av seg selv. (Cooke, Sheehan & Schmie, 2003) Observasjon av ammeteknikk i fasen hvor amming etableres, kan være til hjelp og hindre senere problemer. (Kronborg & Vaeth, 2009) Maren-Kristin Halvorsen 10

11 Faktorer som påvirker amming: Sosiale forskjeller påvirker forekomst av amming. (Kronborg et al., 2007; Hauck et al.; 2011; Kronborg & Vaeth, 2004; Kristiansen et al., 2010) Ammingens lengde positivt assosiert med mors alder. (Lande et al., 2003; Thulier &Mercer, 2009) All form for ekstra støtte har innvirkning på ammeutfall. (Renfrew et al., 2012) Maren-Kristin Halvorsen 11

12 forts. Funnet få studier om bruk av rutinedata. Ikke funnet studier som belyser eventuelle fordeler ved ammekyndig helsestasjon. Ikke tidligere sammenlignet ammeforløp til mødre med tilknytning til ordinær og ammekyndig helsestasjon Maren-Kristin Halvorsen 12

13 Mål Undersøke om amming som viktig helseindikator kan følges gjennom rutinedata registret på helsestasjoner. Bruke «Helseprofil 0-20 år» (Helseprofil) koblet til Medisinsk fødselsregister (MFR) til å kartlegge amming og faktorer som påvirker amming de første seks måneder Maren-Kristin Halvorsen 13

14 Materiale og Metode Design: Prospektiv kohort studie, brukt for å identifisere faktorer vedrørende mødrene, barna og helsestasjonene som kan fremme eller hemme amming. Tre måletidspunkt: Barnets fødsel, barnets seks ukers konsultasjon og seks måneders konsultasjon Maren-Kristin Halvorsen 14

15 Utvalg: Alle barn født i tidsrommet og fulgt opp av helsestasjoner i Bergen. Registrert konsultasjon i «Helseprofil 0-20 år» både ved seks uker og seks måneder. Totalt født 7115 barn med tilknytning til helsestasjoner i Bergen, for 6093 var det opplysninger fra seks uker og seks måneders konsultasjonene. Barna var fordelt på 21 helsestasjoner, 5 sertifisert som ammekyndige Maren-Kristin Halvorsen 15

16 Registrering i Helseprofil: systematisk og strukturerte dataregistreringer ved barnets ulike aldre (i dette tilfellet, seks uker og seks måneder) i forhold til ulike helserelaterte tema. i tråd med journalforskriftene Maren-Kristin Halvorsen 16

17 Variabler: Utfallsvariabel er ammeforløp beskrevet i «Helseprofil» som : - fullamming (FA) - delvis amming(da) - og ingen amming (IA) Data om mor og barnets fødsel hentet fra MFR : - paritet - mors alder og sivilstatus - røykestatus ved svangerskapets begynnelse og slutt - barnets kjønn, fødselsår og vekt - om barnet var overflyttet barneavdeling Maren-Kristin Halvorsen 17

18 forts. variabler Data fra 6 uker og 6 måneder hentet fra «Helseprofil»: - mors røykevaner (ja eller nei) - helsestasjonstype (ordinær eller ammekyndig) - barnets alder (seks uker og seks måneder) - samspill/tilknytning, familiesituasjon og sosialt nettverk, barnets utvikling/adferd og søvn («tilfredsstillende» eller «usikker/avvikende») Maren-Kristin Halvorsen 18

19 Helseprofil 0-20 år Maren-Kristin Halvorsen 19

20 Statistikk: Statistikkprogrammet SPSS versjon ble 20 brukt for kjikvadrat test og logistisk regresjon. I regresjonsanalysen ble ingen amming ved 6 måneder brukt som utfallsvariabel. Signifikansnivå ble satt til p 0, Maren-Kristin Halvorsen 20

21 Resultater Totalt fullammet 73,6% ved seks uker og 18,9% ved seks mnd. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Total (n) 4485 (73,6) 1048 (17,2) 547 (9,0) 1150 (18,9) 3325 (54,6) 1600 (26,3) Maren-Kristin Halvorsen 21

22 Færre av de yngste og eldste mødrene ammet og fullammet. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Mors alder (år kategorisert i 5) < 0,001 < 0, (62,3) 184 (21,8) 132 (15,6) 103 (12,2) 323 (38,3) 413 (48,9) (75,5) 301 (16,2) 152 (8,2) 350 (18,8) 1029 (55,4) 475 (25,6) (77,5) 323 (15,4) 145 (6,9) 423 (20,1) 1255 (59,6) 418 (19,9) (72,4) 205 (18,9) 91 (8,4) 235 (21,7) 606 (55,9) 243 (22,4) (69,3) 35 (17,3) 27 (13,4) 39 (19,3) 112 (55,4) 51 (25,2) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 22

23 Fullamming ved 6 ukers og 6 måneders alder etter mors alder ved fødselen hos barn født i Bergen i perioden Logaritmisk skala Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: Maren-Kristin Halvorsen 23

24 Både ved seks uker og seks måneder var det å være fleregangsfødende, leve med samboer eller ektefelle og informasjon om tilfredsstillende familiesituasjon og nettverk, assosiert med høyere forekomst av amming. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Paritet < 0,001 < 0,001 Førstegangsfødende (70,1) 545 (19,3 289 (10,2) 486 (17,2) (52,8) 835 (29,6) Flergangsfødende (76,6) 503 (15,4) 258 (7,9) 664 (20,3) (56,1) 765 (23,4) Sivilstatus < 0,001 < 0,001 Gift/samboer (74,8) 950 (16,7) 469 (8,3) (19,1) (55,9) (24,7) Annet 233 (56,8) 98 (23,9) 78 (19,0) 62 (15,1) 147 (35,9) 198 (48,3) Familiesituasjon og sosialt nettverk Tilfredsstillende Usikker/Avvikende < 0,001 < 0, (74,9) 920 (16,5) 474 (8,5) (19,6) (54,8) (25,4) 238 (57,9) 113 (27,5) 60 (14,6) 42 (10,1) 215 (51,8) 157 (37,8) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 24

25 Rundt 40% av barna med fødselsvekt < 2500 gram, ble fullammet ved 6 uker mot 75,1 % av barna med vekt > 2500 gram. Ved 6 måneder var tilsvarende tall 11% og 19,2%. Fullamming ved 6 ukers og 6 måneders alder etter fødselsvekt hos barn født i Bergen i perioden Logaritmisk skala Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: Maren-Kristin Halvorsen 25

26 Blant barna som var overflyttet barneavdelingen var det en lavere andel som ble ammet, sammenlignet med barn som ikke var overflyttet. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Barnet overflyttet til barneavdelingen < 0,001 < 0,001 Nei (74,8) 954 (16,5) 491 (8,5) (19,0) (55,3) (25,5) Ja 152 (50,0) 94 (30,9) 56 (18,4) 51 (16,8) 124 (40,8) 126 (41,4) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 26

27 En høyere andel mødre som tilhørte ammekyndig helsestasjon fullammet seks måneder etter fødsel, sammenlignet med kvinner som tilhørte ordinære helsestasjoner 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Type helsestasjon 0,417 < 0,001 Ordinær helsestasjon (73,2) 800 (17,4) 426 (9,2) 784 (17,0) (55,4) (27,3) Ammekyndig helsestasjon (75,0) 248 (16,7) 121 (8,2) 366 (24,7) 770 (51,9) 344 (23,2) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 27

28 Røyking i og etter svangerskapet hadde negativ sammenheng med amming. 6 uker 6 måneder Fullamming Delvis amming Ingen amming Fullamming Delvis amming Ingen amming Bakgrunnskarakteristika Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Antall (%) Antall (%) Antall (%) p-verdi 1 Mors røykevaner ved svangerskapets begynnelse < 0,001 < 0,001 Nei (76,1) 818 (16,4) 396 (7,4) 993 (19,9) (57,0) (22,9) Ja 609 (62,0) 203 (20,7) 166 (16,9) 136 (13,8) 420 (42,7) 424 (43,1) Mors røykevaner ved svangerskapets slutt < 0,001 < 0,001 Nei (75,1) 952 (16,7) 457 (8,0) (19,3) (56,0) (24,5) Ja 137 (47,9) 69 (24,1) 78 (27,3) 33 (11,5) 77 (26,9) 173 (60,5) Mor røyker ved 6 uker < 0,001 < 0,001 Nei (74,8) 989 (16,9) 473 (8,1) (19,3) (55,8) (24,7) Ja 111 (45,3) 59 (24,1) 74 (30,2) 21 (8,6) 62 (25,3) 158 (64,5) 1 Signifikansnivå: p 0, Maren-Kristin Halvorsen 28

29 Ingen amming ved 6 måneders alder etter mors alder ved fødsel for røykere og ikke-røykere for barn født i Bergen i perioden Logaritmisk skala Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: Maren-Kristin Halvorsen 29

30 Justerte analyser Ved seks måneder var mors røyking sterkeste prediktor for at mor ikke ammet barnet sitt. Avhengig variabel: Ingen amming ved 6 måneder Bakgrunnskarakteristika: Ujusterte effekter ( n =6093) Justerte effekter ( n =6093) OR 95 % KI OR 95 % KI P-verdi Mor røyker ved 6 uker Nei (referanse) 1,0 1,0 Ja 5,5 4,2-7,3 3,9 2,9-5,2 < 0, Maren-Kristin Halvorsen 30

31 Usikker/avvikende søvn hos barnet var assosiert med høyere forekomst av amming ved seks måneder. Avhengig variabel: Ingen amming ved 6 måneder Bakgrunnskarakteristika: Ujusterte effekter ( n =6093) Justerte effekter ( n =6093) OR 95 % KI OR 95 % KI P-verdi Barnets søvn ved 6 måneder Tilfredsstillende (referanse) 1,0 1,0 Usikker/Avvikende 0,5 0,4-0,5 0,5 0,4-0,5 < 0, Maren-Kristin Halvorsen 31

32 Andre prediktorer for at mor ikke ammet ved seks måneder var: lav fødselsvekt hos barnet mulig usikker/avvikende utvikling/adferd hos barnet ved seks uker ung og enslig mor om mor var tilknyttet en helsestasjon uten status som ammekyndig Maren-Kristin Halvorsen 32

33 Konklusjon og implikasjoner Grupper som kan ha behov for økt tilrettelegging om de ønsker og har mulighet for å amme, ble identifisert. Satsing på ammekyndige helsestasjoner kan være av vesentlig betydning for en stor andel mødre og deres barn. Arbeidsverktøy som «Helseprofil 0-20 år» sikrer tilgang til data fra hele befolkningen innenfor rammen av ordinær virksomhet og kan gi grunnlag for å fastslå behov for innsats og evaluere intervensjoner. Utvikling av journalsystemer som «Helseprofil» er avhengig av godt samarbeid mellom helsepersonell med kompetanse om tjenestene og programleverandører for å sikre gode spesifikasjoner. Stor egenverdi at helsesøstre selv bidrar med kunnskap fra egen tjeneste Maren-Kristin Halvorsen 33

34 Takk for oppmerksomheten! Maren-Kristin Halvorsen 34

35 Referanser Alquist, Ragnhild. "Mødre som strever med amming." (2006). Cooke, Margaret, Athena Sheehan, and Virginia Schmied. "A description of the relationship between breastfeeding experiences, breastfeeding satisfaction, and weaning in the first 3 months after birth." Journal of Human Lactation 19.2 (2003): Departementene (2007). Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen ( ) "Oppskrift for et sunnere kosthold I Oslo, Departementene. Eidelman AI, Schanler RJ, Johnston M et al. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012; 129: e827-e41. Folkehelseloven (2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (LOV ). Hauck, Yvonne L., et al. "A Western Australian survey of breastfeeding initiation, prevalence and early cessation patterns." Maternal and child health journal 15.2 (2011): Halvorsen MK, Langeland E, Almenning G, Haugland S, Irgens LM, Markestad T, Sollesnes R Amming kartlagt ved rutinedata. Tidsskri Nor Legeforening 2015 Feb 10;135(3): Helsedirektoratet (2010) Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle. Oslo, Helsedirektoratet Maren-Kristin Halvorsen 35

36 Helse- og omsorgtjenesteloven (2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (LOV ). Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 8. Kristiansen, Anne Lene, et al. "Factors associated with exclusive breast-feeding and breast-feeding in Norway." Public health nutrition (2010): Kronborg, Hanne, and Michael Vaeth. "The influence of psychosocial factors on the duration of breastfeeding." Scandinavian Journal of Public Health 32.3 (2004): Kronborg, Hanne, et al. "Effect of early postnatal breastfeeding support: a cluster randomized community based trial." Acta Paediatrica 96.7 (2007): Kronborg, Hanne, and Michael Væth. "How are effective breastfeeding technique and pacifier use related to breastfeeding problems and breastfeeding duration?." Birth 36.1 (2009): Kronborg, Hanne, Else Foverskov, and Michael Væth. "Breastfeeding and introduction of complementary food in Danish infants." Scandinavian journal of Public Health (2014) Maren-Kristin Halvorsen 36

37 Lande, Britt, et al. "Infant feeding practices and associated factors in the first six months of life: the Norwegian infant nutrition survey." Acta pædiatrica 92.2 (2003): Nylander, G & Siegert, HM (2012) Mamma for første gang. Oslo, Gyldendal. Oslo universitetssykehus. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. ( ). Renfrew, Mary J., et al. "Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies." Cochrane Database Syst Rev 5 (2012). Scott, Jane A., et al. "Predictors of breastfeeding duration: evidence from a cohort study." Pediatrics (2006): e646-e655. Thulier, Diane, and Judith Mercer. "Variables associated with breastfeeding duration." Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 38.3 (2009): World Health Organisation (2011) Exclusive breastfeeding for six months best for babies everywhere. en/ ( ) Maren-Kristin Halvorsen 37

38 Maren-Kristin Halvorsen 38

Amming kartlagt ved rutinedata 236 41

Amming kartlagt ved rutinedata 236 41 Originalartikkel Amming kartlagt ved rutinedata 236 41 BAKGRUNN Studiens formål var å undersøke amming som helseindikator gjennom rutinedata registrert ved helsestasjoner. Vi har kartlagt forekomst av

Detaljer

Muligheter for forberedelse til amming i svangerskapet?

Muligheter for forberedelse til amming i svangerskapet? Muligheter for forberedelse til amming i svangerskapet? Ammeveiledning trinn I mandag 17. oktober 2016 Mette Ness Hansen NKA jordmor, IBCLC, MPH Sunn fornuft tilsier at det må være viktig å snakke med

Detaljer

Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid

Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Grethe Almenning Margaret Torbjørnsen Bergen kommune Historie og utfordring Historie: Skolehelsetjenesten

Detaljer

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien»

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Årsmøte Helsesøstre Oslo 14. januar 2014 Ragnhild Hovengen WHO Europa Skolehelsetjenesten Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet 17% 8-14% Lobstein et al, Obes

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring Gry Hay, Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernering Foto: Ole Walter Jacobsen Amming første leveår 35% 50% Tema

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien»

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Frisklivssentralen Bydel Grorud A- hus, 21. januar 2014 Ragnhild Hovengen WHO Europa Skolehelsetjenesten Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet 17% 8-14% Lobstein

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Helsestasjonen Skaper den trygghet eller økt bekymring i familien?

Helsestasjonen Skaper den trygghet eller økt bekymring i familien? Helsestasjonen Skaper den trygghet eller økt bekymring i familien? Allmennmedisinsk kurs Solstrand 28.5.13 Trond Markestad Barnets kår i fosterliv og tidlig barndom har stor betydning for senere fysisk

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille Epidemiologi - en oppfriskning Epidemiologi Deskriptiv beskrivende Hyppighet og fordeling av sykdom Analytisk årsaksforklarende Fra assosiasjon til kausal sammenheng Ikke skarpt skille Viktige begreper

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 7-2015. Prosjektets tittel: Amming rett fra starten

Sluttrapport for POP gruppe nr: 7-2015. Prosjektets tittel: Amming rett fra starten Sluttrapport for POP gruppe nr: 7-2015 Prosjektets tittel: Amming rett fra starten Prosjektgruppen har bestått av: Rachel Myr, SSK, prosjektleder Lene Kristin Krabbesund, SSA Janne Listog, brukerrepresentant

Detaljer

Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016.

Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016. Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016. Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives

Detaljer

Amming og spedbarns kosthold Landsomfattende undersøkelse 2013

Amming og spedbarns kosthold Landsomfattende undersøkelse 2013 Rapport IS-2239 Amming og spedbarns kosthold Landsomfattende undersøkelse 2013 Publikasjonens tittel: Amming og spedbarns kosthold. Landsomfattende undersøkelse 2013 Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi?

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi? Epidemiologi - en oppfriskning En kort framstilling Dere kan finne en kort gjennomgang av epidemiologifaget i et kapittel som jeg skrev i en bok. Jacobsen BK. Epidemiologi. I: Kvantitativ forskningsmetodologi

Detaljer

Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos

Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos Psykologiske faktorer assosiert med rusmiddelbruk: Forskningsresultater fra den generelle befolkningen og pasienter med rusavhengighet Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos Regional samhandlingskonferanse, 01.11.2011

Detaljer

Keisersnitt på mors ønske

Keisersnitt på mors ønske Keisersnitt på mors ønske Gravide kvinners preferanser og gynekologenes holdning til et ønsket keisersnitt. Dorthe Fuglenes, Lege, PhD Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi, Universitet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Last ned Amming. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Amming Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Amming. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Amming Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Amming Last ned ISBN: 9788245018806 Antall sider: 213 Format: PDF Filstørrelse:12.53 Mb Morsmelk er den naturlige og beste ernæringen for spebarn. Amming og morsmelk har dokumenterte helseeffekter

Detaljer

Røykeloven, mors røyking og fødselsutfall. May 13, 2013

Røykeloven, mors røyking og fødselsutfall. May 13, 2013 Røykeloven, mors røyking og fødselsutfall Prashant Bharadwaj Julian Johnsen Katrine Løken UC San Diego Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen May 13, 2013 Introduksjon Den negative sammenhengen

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet?

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Katrine M. Owe, PhD Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus/ Avdeling for Psykosomatikk og helseadferd Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord

Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord Avdelingsdirektør Anne Reneflot Oslo, november 2017 Selvmord vanligste dødsårsaken i aldersgruppen 15-49 år Selvmordsforebygging i Norge 1993: Nasjonalt

Detaljer

Trening i svangerskapet

Trening i svangerskapet Trening i Katrine M. Owe, PhD, Postdoc Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Fysisk

Detaljer

Last ned Amming. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Amming Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Amming. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Amming Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Amming Last ned ISBN: 9788245018806 Antall sider: 213 Format: PDF Filstørrelse: 15.40 Mb Morsmelk er den naturlige og beste ernæringen for spebarn. Amming og morsmelk har dokumenterte helseeffekter

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Hvorfor skal barnelegene bry seg? Trond Markestad Sen språkopplæring gir skoletapere Oppland arbeiderblad 29. mai 2006 500 fulgt fra 3 til 16 år: Gapet fra de

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2011-12* Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 *Til og med oktober 2012 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet Medisinsk fødselsregister Enhet for mottak

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse

Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse Jørg Kessler Kurs i fosterovervåkning (Kurs nr. 31891) Referansegruppen for fosterovervåking under fødsel Golden 60 minutes of newborn s life Rådgivning

Detaljer

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig AUD R. MISUND FØRSTEAMANUENSIS, HIOA, MASTER I PSYKISK HELSEARBEID Dette vil jeg belyse: o Mitt fokus o Å føde for tidlig o Hva vet vi om foreldre til prematurt

Detaljer

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Risikofaktorer ik kt for skulderdystoci d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Good answers come from good questions

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Ny nordisk hverdagsmat og svangerskapshelse i den norske mor og barnundersøkelsen

Ny nordisk hverdagsmat og svangerskapshelse i den norske mor og barnundersøkelsen Ny nordisk hverdagsmat og svangerskapshelse i den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) Elisabet Rudjord Hillesund Stipendiat i folkehelse ved Universitetet i Agder BAKGRUNN God ernæring er viktig i alle

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Migrasjonshelse Konferanse november Oslo

Migrasjonshelse Konferanse november Oslo Og nå, hva kan jeg spise? Nyankomne innvandrere og utfordringer i møte med et nytt matmiljø Migrasjonshelse Konferanse 15.-16.november Oslo Laura Terragni Førsteamanuensis ved samfunnsernæring, Institutt

Detaljer

Implementering av retningslinjer

Implementering av retningslinjer Implementering av retningslinjer Erfaringskonferansen om kunnskapsbasert praksis i helse og omsorgstjenesten, 31. mars 2016 Signe Flottorp, Kunnskapssenteret i FHI Agenda Hva er problemet? Hvorfor følger

Detaljer

Samvalg. Farmasidagene 2015. Simone Kienlin. Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst

Samvalg. Farmasidagene 2015. Simone Kienlin. Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst Samvalg Farmasidagene 2015 Simone Kienlin Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst Mitt valg Indikasjon samvalg alternativ Medisinsk problem krever valg innebærer

Detaljer

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Grytten J, Monkerud L, Skau I, Eskild A, Sørensen R, Saugstad OD Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI,

Detaljer

Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten

Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten Resultater fra en oversikt over systematiske oversikter Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten Annhild Mosdøl, Nora Blaasvær, Gunn Vist Hva rapporten svarer på? Hvilke tilpassede tiltak,

Detaljer

Fordypningsoppgave individuell

Fordypningsoppgave individuell Avdeling for folkehelsefag Lillian Unosen Ystrøm Kandidatnummer 443 Veileder Annette Løvheim Kleppang Fordypningsoppgave individuell Helsesøsters betydning for fullamming fram til seks måneder 4HFORD1

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG Rev. 30.12.15 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANBEFALTE LÆREBØKER... 3 2. ARTIKLER, RAPPORTER

Detaljer

Kosthold i svangerskapet

Kosthold i svangerskapet Kosthold i svangerskapet Elisabet Rudjord Hillesund Institusjonsstatistikkmøtet 29.10.2015 All vekst og utvikling handler dypes sett om mat og ernæring! Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: colourbox

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Regionalt Perinataltkurs Tromsø 28.april Innhold Bakgrunn Barsel

Detaljer

Mor-barn-vennlig initiativ

Mor-barn-vennlig initiativ Nasjonal kompetansetjeneste for amming Postadr: Tlf.: Nettside: Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 23075400 www.ammesenteret.no Mor-barn-vennlig initiativ Helsestasjonen Gjennomføring av prosessen mot godkjenning

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2013-14* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 20. november 2014 *Til og med 31. oktober 2014 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Lineær regresjon: introduksjon

Lineær regresjon: introduksjon Lineær regresjon: introduksjon Funksjon y f (x) Mengden mat (i gram) man lager til middag = Lineær funksjon (oppskrift) Scatter-plott 1 (oppskrift) y x 1 Page 1 of 15 Lineær funksjon (reell situasjon)

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2012-13* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 4. desember 2013 *Til og med 26. november 2013 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Innhold 1. Begrunnelse 1.1 Morsmelk: grunnlaget for god

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Informasjonssøking i sykepleiers praksis

Informasjonssøking i sykepleiers praksis Informasjonssøking i sykepleiers praksis eller MIND THE GAP! Margrethe B. Søvik UH-Bibliotekkonferansen 18.-19. juni 2015 En presentasjon av prosjektet Et forprosjekt med midler fra Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose

Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose v/ May-Britt Johansson og Torild Mauseth May Britt: - sykepleier, kirurgi til lunge- og hjertepasienter

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Den norske mor og barnundersøkelsen

Den norske mor og barnundersøkelsen Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa): Bidrag til kunnskap om utviklingsforstyrrelser og nevrologisk sykdom Pål Surén, Folkehelseinstituttet Medisinsk forening for nevrohabilitering Tromsø, 15. oktober

Detaljer

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap Definisjon av AAT

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Helseforetak i Hordaland Kommuner i Hordaland v/ helsestasjonstjenesten

Detaljer

Spedkost 6 måneder Landsomfattende kostholdsundersøkelse

Spedkost 6 måneder Landsomfattende kostholdsundersøkelse Spedkost 6 måneder Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant 6 måneder gamle barn Spedkost 2006 2007 IS-1535 Heftets tittel: Spedkost 6 måneder landsomfattende kostholdsundersøkelse blant 6 måneder gamle

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell

STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell Fagbokforlaget, 2016 Studiespørsmål til AMNING oppdatert mai 2017 Studiespørsmål til AMMING en håndbok for helsepersonell Dette er studiespørsmål

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler ut fra demografiske og sosiale forholdet

Bruk av vanedannende legemidler ut fra demografiske og sosiale forholdet Bruk av vanedannende legemidler ut fra demografiske og sosiale forholdet Svetlana Skurtveit Seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt Professor SERAF, Universitet i Oslo 6. november 2014 Bakgrunn Smerter,

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Migrasjonshelse 27.Januar 2016 Warsame Ali, Forsker III, NAKMI warsame.ali@nakmi.no Helseforskjeller Ulikheter i helse relatert til migrasjon Innvandrere

Detaljer

Kravet til kunnskapsbasert praksis (KBP) er

Kravet til kunnskapsbasert praksis (KBP) er Kunnskapsbasert og ammeveiledning på Frogner helsestasjon Det finnes klare føringer for at ammeveiledningen skal gis i nøye samspill med mor og barn og det skal legges vekt på trivsel hos mor og barn.

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Mor-barn-vennlig initiativ

Mor-barn-vennlig initiativ Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universistetssykehus HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Tel: 23075400 Nettside: www.ammesenteret.no Mor-barn-vennlig initiativ Helsestasjonen

Detaljer

Fysisk ak(vitet og dødelighet. Elisabeth Forfang, januar 2015 Seksjon for Hjerneslag Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Fysisk ak(vitet og dødelighet. Elisabeth Forfang, januar 2015 Seksjon for Hjerneslag Oslo Universitetssykehus, Ullevål Fysisk ak(vitet og dødelighet Elisabeth Forfang, januar 2015 Seksjon for Hjerneslag Oslo Universitetssykehus, Ullevål Hva vet vi? Jevnt fall i fysisk kapasitet, utholdenhet og muskelstyrke gjennom livet

Detaljer

Hvilke forhold påvirker om sykmeldte blir tilbudt koordinator i tilbakeføringstilbud? Lisebet Skeie Skarpaas

Hvilke forhold påvirker om sykmeldte blir tilbudt koordinator i tilbakeføringstilbud? Lisebet Skeie Skarpaas Hvilke forhold påvirker om sykmeldte blir tilbudt koordinator i tilbakeføringstilbud? Lisebet Skeie Skarpaas lisebet.skeie.skarpaas@hioa.no Lise A. Haveraaen, Milada c. Småstuen & Randi W. Aas Fagkongress

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU 1 The metabolically healthy but obese - 20 30% av fedmepopulasjonen? 2

Detaljer

Utvalgte resultater fra 2007

Utvalgte resultater fra 2007 Utvalgte resultater fra Sped- og Småbarnskost 26-27 27 Landsomfattende kostholdsundersøkelser blant 6, 12 og 24 måneder gamle barn Anne Lene Kristiansen Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i

Detaljer

amming. Vi ville undersøke hvilke forhold som påvirket amming og om innføring

amming. Vi ville undersøke hvilke forhold som påvirket amming og om innføring Amming i Tromsø før og etter mor-barn-vennlig initiativ Medisin og vitenskap Mor-barn-vennlig initiativ ble introdusert i Norge i 1992 96 etter modell av «the-baby-friendly Hospital Initiative», introdusert

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

Aktivitetsskolen i Finnmark. Overlege/ PhD student Ane Kokkvoll Bodø november 2013

Aktivitetsskolen i Finnmark. Overlege/ PhD student Ane Kokkvoll Bodø november 2013 Aktivitetsskolen i Finnmark Overlege/ PhD student Ane Kokkvoll Bodø november 2013 Innhold Bakgrunn for Aktivitetsskolen i Finnmark-overvekt hos barn. Hva har prosjektet gått ut på? Noen erfaringer og resultater

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Janne Røsvik. Sykepleier, PhD

Janne Røsvik. Sykepleier, PhD Janne Røsvik Sykepleier, PhD Ansvarlig for kursmateriell og kurs: sykepleier og Ph.d. Janne Røsvik sykepleier og Ph.d. Marit Mjørud Begge ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Hva

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland Campus Bergen 21. september 2017 http://bora.uib.no/handle/1956/15926 Hverdagsrehabilitering

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

Hvor og hvordan finner du svar på

Hvor og hvordan finner du svar på Grunnkurs A allmennmedisin 27. november, 2015 Hvor og hvordan finner du svar på kliniske spørsmål? Helsebiblioteket.no Irene W. Langengen, forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket.no Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Nye retningslinjer for helsestasjonen

Nye retningslinjer for helsestasjonen Nye retningslinjer for helsestasjonen Foreldres psykiske helse: Foreldre bør få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel (sterk anbefaling) Foreldrenes psykiske helse bør tas opp på hjemmebesøk 7 10

Detaljer

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune KS ehelsedag 1. mars 2017

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune KS ehelsedag 1. mars 2017 ELEKTRONISK FØDSELSMELDING Grete Verløy, Oslo kommune KS ehelsedag 1. mars 2017 Innhold Bakgrunn Faglige retningslinjer for barselomsorgen Nå-situasjon Mål Utfordringer Elektronisk meldingsutveksling KomUT

Detaljer

Mulige fysiologiske eller psykiske effekter av tidlig mor barn-kontakt

Mulige fysiologiske eller psykiske effekter av tidlig mor barn-kontakt Mulige fysiologiske eller psykiske effekter av tidlig mor barn-kontakt Notat: Hasteoppdrag 2004 ISBN 82-8121-071-0 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere Mulige fysiologiske eller psykiske effekter av

Detaljer

-et nettbasert forskningsprosjekt om spedbarn, ernæring og folkehelse. Fagdager Oslo Christine Helle

-et nettbasert forskningsprosjekt om spedbarn, ernæring og folkehelse. Fagdager Oslo Christine Helle -et nettbasert forskningsprosjekt om spedbarn, ernæring og folkehelse Fagdager Oslo 6.-7.6.2016 Christine Helle Dagens tema Bakgrunn for prosjektet Metode Status så langt 2 http://www.spedbarnsmat.no/

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Mål for folkehelsearbeidet i Norge

Mål for folkehelsearbeidet i Norge Kunnskapsbasert folkehelsearbeid hva påvirker vår fysiske og psykiske helse Knut Inge Klepp Direktør Område psykisk og fysisk helse Kick off for ny regional plan for folkehelsearbeidet i Telemark Skien

Detaljer

Tabell 1: Antallet besøkende pasienter og gjennomsnittlig ventetid i minutter (fiktive data).

Tabell 1: Antallet besøkende pasienter og gjennomsnittlig ventetid i minutter (fiktive data). Viktige modeller og begrep Når du skal lese forskningsartikler, kan det være nyttig at du kjenner navnet på noen viktige modeller og begreper. Tekst: Hugo Lewi Hammer og Ketil Gundro Bruberg I de tidligere

Detaljer

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner -en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner Ellen Eimhjellen Blom Fysioterapeut, PhD-stipendiat HiSF/NTNU Ellen.blom@hisf.no 1 Jeg skal snakke om: Frisklivssentral hva er det? Bakgrunn for

Detaljer

Hva betyr helse i barndommen for senere deltakelse i arbeidslivet? Petter Kristensen Ungdomsmedisin konferansen Lillestrøm 27 november 2008

Hva betyr helse i barndommen for senere deltakelse i arbeidslivet? Petter Kristensen Ungdomsmedisin konferansen Lillestrøm 27 november 2008 Hva betyr helse i barndommen for senere deltakelse i arbeidslivet? Petter Kristensen Ungdomsmedisin konferansen Lillestrøm 27 november 2008 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (3/10/2001)

Detaljer

Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese

Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese Relasjoner til psykisk helse, helserelatert livskvalitet og deltakelse Avhandling for graden PhD Kjersti Ramstad UiO Medisinsk fakultet

Detaljer

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Akuttnettverket, Gardermoen 30.april 2013 Monica Stolt Pedersen Forskningsbibliotekar Sykehuset Innlandet HF Avdeling for kunnskapsstøtte/bibliotektjenesten E-post:

Detaljer