InterMedia, Universitetet i Oslo FoU FOR NASJONALT LÆRINGSNETT 1 INNLEDNING. 1.1 Oppdragsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InterMedia, Universitetet i Oslo 27.08.01. FoU FOR NASJONALT LÆRINGSNETT 1 INNLEDNING. 1.1 Oppdragsbeskrivelse"

Transkript

1 InterMedia, Universitetet i Oslo FoU FOR NASJONALT LÆRINGSNETT 1 INNLEDNING 1.1 Oppdragsbeskrivelse InterMedia har i brev av fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fått i oppdrag å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt tilknyttet arbeidet med å utvikle et Nasjonalt læringsnett. Hensikten med FoU-prosjektet skal være å gi innspill til de problemstillinger en står overfor når det gjelder å legge til rette for læringsvirksomhet på den arena som Læringsnettet vil utgjøre. Prosjektet skal bidra med å samle inn, systematisere og analysere erfaringer og aktuell forskning nasjonalt og internasjonalt. Kort fortalt skal dette gjøres gjennom arbeidet med tre delprosjekter der ulike perspektiver på et framtidig læringsnett belyses og drøftes med utgangspunkt i empiriske undersøkelser og analyser. Del-leveransene med mål, krav til leveranser og tidsplan beskrives nærmere senere i prosjektplanen. Prosjektet skal resultere i delrapporter som i tillegg til en beskrivende og analyserende del også skal inneholde anbefalinger vedrørende de veivalg en står overfor når det gjelder læringsvirksomheten i Læringsnettet. Underveis i prosjektet skal det holdes tett kontakt med departementet slik at FoU-virksomheten kan relateres til de initiativ som tas for å utvikle Læringsnettet. Prosjektplanen beskriver leveransene nærmere og angir milepæler og tidsfrister for leveranser underveis i prosjektet. Planen inneholder også en konkretisering av en fjerde leveranse, tilknyttet FoU-arbeidet for Nasjonalt læringsnett. Prosjektperioden varer fra august 2001 til august Bakgrunn og formål I Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets IKT i norsk utdanning: Plan og i Nærings- og handelsdepartementets enorge-satsing er etableringen av et læringsnett for norsk utdanning et mål i Etableringen av et Nasjonalt læringsnett i Norge er en ambisiøs satsing. Det ble høsten 2000 gjennomført et forarbeid for å utrede nærmere hva et nasjonalt læringsnett kan være og for å klarlegge grunnlaget for et statlig engasjement på området de nærmeste årene. Dette arbeidet er nedfelt i Bjørn Ness Rapport om arbeidet med et nasjonalt læringsnett fra 5. februar Denne prosjektplanen bygger blant annet på denne rapporten og på anbefalingene i utredningsarbeidet. Den knytter særlig til det tredje av de parallelle løp som foreslås for 2001: FoU for det nasjonale læringsnettet 1

2 å opparbeide, systematisere og bearbeide kunnskap, informasjon og erfaringer av betydning fra arbeid og aktiviteter nasjonalt og internasjonalt av relevans for læringsnettet gjennom en organisert utviklings- og forskningsvirksomhet. Dette prosjektet er et tiltak for å utvikle et tverrfaglig- og tverrinstitusjonelt samarbeid om nye medier og læring. Prosjektforslaget er ikke avhengig av de vedtak om implementering av Nasjonalt læringsnett som Bjørn Ness foreslår i sin rapport. Det videre arbeid med Læringsnettet bør uansett skje i samspill med kompetente FoU-miljøer for å skaffe bedre grunnlag for å vurdere og begrunne veivalg i etableringen av Læringsnettet. Samtidig vil dette gi innsikt tilbake til de fagmiljøer som involveres, og slik bidra til å videreutvikle nasjonal FoU-kompetanse om nettbasert læring i Norge. 1.2 Konklusjoner fra forarbeid InterMedia, Universitetet i Oslo har utført to mindre delprosjekter for tilrettelegging av et nasjonalt læringsnett i Norge. Det første skisserer Tre veje for et nationalt læringsnet ut fra en kartlegging av tilsvarende nett i Danmark, Storbritannia og Canada. Den andre delrapporten diskuterer dimensjoner i Et brukerstyrt læringsnett for studenter i ulike situasjoner. Rapportene er å finne på I Tre veje for et nationalt læringsnet peker Gertsen Pedersen på tre ulike metaforer å forstå et nasjonalt læringsnett gjennom: Institusjon, Markedsplass og Nettverk. Vi antar at myndighetene vil legge opp en enhetlig offentlig styring av infrastrukturen i et nasjonalt læringsnett. Læringsnettet vil dermed ikke bli en markedsplass i fullt deregulert forstand, selv om det vil være åpent for forskjellige offentlige og private aktører som både samarbeider og konkurrerer. Markedsplass-metaforen må derfor ses i lys av de to andre, av de offentlige utdanningsinstitusjonenes rolle og i lys av aktiviteten i det sivile samfunns nettverk. Nasjonalt læringsnett skal legge til rette for og synliggjøre nye framgangsmåter for fleksibel læring i Norge, særlig slik disse skapes og utvikles i den offentlige utdanningssektoren, men også av andre aktører. Tilretteleggingen av Læringsnettet må dermed fokusere på både effektivitet og innovasjon. Effektivisering gjelder standardisering av de teknologiske løsningene i nettets infrastruktur, men også administrasjon og bruk av Læringsnettet. Innovasjon må forstås i koplingen mellom pedagogikk og teknologisk infrastruktur. Spørsmålet er hvilken added value det nasjonale læringsnettet kan gi den som søker og den som tilbyr utdanning. 2 MÅL OG DELMÅL MED PROSJEKTET Nasjonalt læringsnett skal være både en arena for læring og en infrastruktur for læring. I Rapport om arbeidet med et nasjonalt læringsnett skisseres arkitekturen for Læringsnettet i fire lag. Modellen som er presentert i rapporten ble senere noe justert og ser nå slik ut: FoU for det nasjonale læringsnettet 2

3 Rapporten anbefaler to løp i 2001 for å beskrive denne arkitekturen og de standarder den bygger på (første løp) og for å prøve den ut i prototyper og piloter (andre løp). Dessuten foreslås utvikling av en veilednings- og støttetjeneste i et fjerde løp. Det tredje løpet skal samle og bearbeide kunnskap i en FoU-innsats. Her må man forholde seg til arbeidet med de tre nederste lagene i de to første løpene, men særlig rette seg mot det fjerde laget, ressurser og tjenester i Læringsnettet. Med perspektiv fra læringsvirksomheten må det også stilles krav og spørsmål tilbake til arkitektur og prototyper. FoU-virksomheten vil også gi materiale til veilednings- og støttetjenester i det fjerde løpet. Man kan ikke utrede ressurser og tjenester i lag 4 uten sammenheng med arenaen som utvikles i lag 1 3. Innovasjoner i pedagogikk og mediebruk i Læringsnettet vil være knyttet både til tekniske grep og til applikasjonsutvikling. De framtidige muligheter i innovativ bruk av mellomvare (lag 2) må her ikke undervurderes. Skisse av InterMedias mulige FoU-innsats i utviklingen av Nasjonalt læringsnett 2001: Lag: Løp 2001: 4. Ressurser og tjenester 3. Utviklingsmiljø 2. Mellomvare 1. Infrastruktur, grunntjenester Første løp: Beskrive arkitekturen Andre løp: Prototyper og piloter lag Mulig prototyp Tredje løp: Samle/bearbeide kunnskap 3.4 Leveranse A+B Mulig utvidelse 3.3 Leveranse C+D Mulig utvidelse Mulig leveranse Mulig leveranse Fjerde løp: Veilednings- og støttetjenester 4.4 Mulig veiledn. 4.3 Mulig utvidelse Fokus i det prosjektet InterMedia nå skal gjennomføre vil være i 3.3 og 3.4 i figuren over (=leveranse A, B og C nedenfor). Disse tre leveransene vil understøtte en leveranse D knyttet FoU for det nasjonale læringsnettet 3

4 til lag 3 og 4 i det tredje løpet. Mulige prosjektutvidelser er anvist i kap. 6. Leveranser i det første året er angitt i kap. 3. Følgende mål formuleres for prosjektet august 2001 august 2002: Formålet med prosjektet er som tidligere nevnt, å bidra med å samle inn, systematisere og analysere erfaringer og aktuell forskning nasjonalt og internasjonalt. Ut fra dette er målene nærmere spesifisert på følgende måte: Hovedmål: Prosjektet skal stille kritiske FoU-spørsmål til de veivalg man står overfor i tilrettelegging for læringsvirksomhet på den arena som Det nasjonale læringsnettet vil utgjøre. Metode: Delmål: Dette vil skje ved å samle inn, systematisere og analysere erfaringer og aktuell forskning på området nasjonalt og internasjonalt. Fire leveranser som alle har et komparativt snitt (jf. nedenfor): A. Prosjektet skal bidra med en analyse av muligheter for læringsaktivitet i Læringsnettet i et pedagogisk perspektiv. B. Prosjektet skal bidra med en analyse av hvordan IKT-løsninger i Læringsnettet kan fungere som medier for læring for aktuelle brukere. C. Prosjektet skal bidra med en analyse av utviklingsmiljøer og utviklingsaktører for nasjonale læringsnett i andre land, som grunnlag for å gi innspill til det videre arbeidet med Læringsnettet. D. I prosjektet skal man konkretisere en leveranse som skal bidra med en vurdering og/eller videreutvikling av verktøy for samarbeidslæring rettet mot utviklingsmiljøet i Læringsnettet. 3 LEVERANSER De leveranser som foreslås her er innenfor rammen av et ettårig prosjekt, dvs. fram til 1. august Leveransene refererer til matrisen for implementering av Læringsnettet i 2001 i kapitlet over. Avhengighetsstrukturen i utviklingen av et Nasjonalt læringsnett vil som nevnt være kompleks og fordre at de ulike delene av satsingen samkjøres og tilpasses hverandre underveis. Dette innebærer tett samarbeid og faglig kvalitetssikring, noe som søkes ivaretatt i prosjektet FoU for Nasjonalt læringsnett. Særlig gjelder dette forholdet mellom leveranse A, B og konkretiseringen av leveranse D. I tillegg til de leveranser som her er skissert, vil det eventuelt være aktuelt å trekke inn hovedfagsstudenter som kan supplere prosjektet med ytterligere kunnskap og utdypende perspektiver. A. Pedagogiske innovasjoner For læringsvirksomheten i et nasjonalt læringsnett i Norge er det viktig å analysere pedagogikken og de pedagogiske innovasjoner i sammenliknbare, eksisterende læringsnett. Leveransen skal angi mulige strategier for det videre arbeidet med å implementere læringsvirksomhet i det nasjonale læringsnettet, sett fra et pedagogisk perspektiv. I arbeidet med dette delprosjektet vil det være et mål å jobbe tett sammen med de ansvarlige for leveranse B for samlet å avdekke aktuelle problemstillinger og komme med konkrete innspill som dekker både pedagogiske og medievitenskapelige aspekter ved satsingen. I tillegg skal det stilles kritiske FoU-spørsmål som kan bidra retningsgivende til de valg som tas i den videre utviklingen av Nasjonalt læringsnett. Planleggings- og gjennomføringsfasen av leveranse A og B vil derfor samkjøres og arbeidet vil følges opp med vitenskapelig bistand og FoU for det nasjonale læringsnettet 4

5 en parallell konkretisering av leveranse D. Prosessen med å utlede aktuelle pedagogiske og medievitenskapelig problemstillinger vil være en viktig del av utrednings- og analysearbeidet. Når det gjelder metode og datatilfang for denne leveransen, henvises det derfor til neste punkt. Ansvarlig: Prosjektleder Ann-Elin Bakken Leveranser: Rapport, ferdig våren B. Nye medier i en læringskontekst Et stadig økende antall aktører innen høyere utdanning i Norge tilbyr i dag nettbasert undervisning. I arbeidet med opprettelsen av Nasjonalt læringsnett, vil det være hensiktsmessig å bygge på erfaringer gjort av andre aktører på det nasjonale plan. Denne leveransen vil konsentrere seg om et mediefaglig perspektiv på IKT-baserte læringsverktøy, der bruken av slike står i sentrum. Nasjonalt læringsnett vil oppvise et repertoar av IKT-verktøy og -ressurser, som på grunn av gode brukergrensesnitt vil fungere som medier for læring. Et viktig aspekt i denne sammenheng blir derfor møtet mellom bruker og medium. På grunn av internettmedienes karakter, kan dette møtet ofte framstå som forvirrende og problematisk for brukerne. Dette kan skyldes læringsapplikasjonenes høye grad av kompleksitet og/eller den uvante læringskonteskten. Design, brukergrensesnitt og innhold i forskjellige teknologiske løsninger i Læringsnettet vil kunne ha avgjørende betydning for i hvilket omfang løsningene vil bli tatt i bruk av framtidige brukere. Det blir derfor viktig å undersøke hvordan brukerne manøvrerer, tilegner seg informasjon og kommuniserer i de forskjellige læringsnettene og å dra nytte av disse erfaringene i det videre arbeidet med Læringsnettet. Som nevnt ovenfor, vil planleggings- og gjennomføringsfasen tilknyttet arbeidet med leveranse A og B samkjøres og søke å utfylle hverandre. Arbeidet med disse leveransene vil ta utgangspunkt i 3-4 representativt utvalgte utdanningsinstitusjoner, der hele eller deler av kursvirksomheten foregår over Internett. Når det gjelder valg av institusjoner vil det blant annet være viktig at de utvalgte utdanningsinstitusjonene har bred erfaring hva gjelder nettbasert læring, at de har klart uttalte pedagogiske strategier for sin læringspraksis, og de tar i bruk et spekter av læringsapplikasjoner hva angår funksjonalitet. Empirien vil basere seg på kvalitative intervjuer med et utvalg studenter som følger kurs ved de forskjellige institusjonene, samt intervjuer med de kursansvarlige. Ansvarlig: Jo Singstad og Knut Augedal. Leveranser: Rapport, ferdig ved årsskiftet 2001/2002. C. Utvikling i læringsnettene Kartleggingen av nasjonale læringsnett i Danmark og England (i delprosjekt 1) føres videre i en komparativ analyse av 'Sektornet' og 'National Grid for Learning' og av forskjellige aktører som er involvert i nettene i de to land. Prosjektet vil undersøke hvilke aktører som kan involveres i et nasjonalt læringsnett, henholdsvis som brukere og leverandører, og analysere og diskutere dette. Det vil bli fokusert på de tilbudte tjenester på Internett, og det vil bli undersøkt hvem i de forskjellige landene som er målgruppe for læringsnettenes innholdstjenester, hvordan nettverkene er organisert, hvem som utvikler innholdet, og hvilke relasjoner som understøttes mellom de ulike aktørene. Tilnærmingen til undersøkelsen vil være kvalitativ, og det strategiske og praktiske nivå vil bli FoU for det nasjonale læringsnettet 5

6 sammenholdt og diskutert. Dette arbeidet vil i prosjektgruppen bli sammenholdt med de muligheter og problemstillinger som Norge må overveie i utviklingen av et Nasjonalt læringsnett. Arbeidet med denne leveransen vil samkjøres med det øvrige arbeidet som gjøres på prosjektet gjennom jevnlige statusrapporter, telefonsamtaler og/eller e-post, i tillegg til månedlige prosjektmøter. Ansvarlig: Gertsen Pedersen Leveranser: Speciale i informationsvidenskab ved Aarhus universitet, samt særskilt rapport for dette prosjektet. Konkretisering av leveranse D. Verktøy for læringssamarbeid I tilsagnsbrev fra KUF av til InterMedia heter det at: Arbeidet skal i første omgang konsentreres om leveranse A, B og C. Om leveranse D heter det: Om og hvordan leveranse D kan løses innenfor den økonomiske ramme det er gitt tilsagn om, vil vi komme tilbake til når det er gjort rede for i hvilken grad denne leveransen kan gi innspill til spørsmålet om hva som bør være innhold og tjenester, og dermed rammer for læringsvirksomhet, i et nasjonalt læringsnett. Leveransen er foreløpig konkretisert på følgende måte: Denne leveransen vil ha en informasjonsvitenskapelig vinkling. Fokus vil være på utvikling, tilrettelegging og evaluering av ulike IKT-baserte verktøy for samarbeid og læring (f.eks. gruppevare og videokonferansefasiliteter), inn mot lag 3 og eventuelt 4 i figuren foran. Ansvarlig: Leveranser: InterMedia, Universitetet i Bergen, med hovedfagsstudent(er) Hovedfagsarbeider, tilrettelagt for prosjektet. For å kunne si i hvilken grad denne leveransen kan gi innspill til spørsmålet om hva som bør være innhold og tjenester, og dermed rammer for læringsvirksomhet, i et nasjonalt læringsnett, er det viktig å ivareta dette perspektivet allerede fra starten av. Dette er også viktig for å kunne ivareta helheten i satsingen på Nasjonalt læringsnett. En helhetlig satsing innebærer å se de ulike sidene av satsingen i sammenheng slik at utviklingen av Nasjonalt læringsnett i størst mulig grad retter seg etter de reelle muligheter og begrensninger som ligger i samspillet mellom teknologi og tilgrensende disipliner. I prosjektet FoU for Nasjonalt læringsnett vurderes det derfor som svært viktig å ivareta dette perspektivet selv om det i første omgang er vedtatt å utrede problemstillinger tilknyttet leveranse A, B og C. Å vente med igangsettingen av leveranse D, som er relatert til utviklingsfasen av Nasjonalt læringsnett, til senere i prosjektet da resultatene fra utredningen i de andre leveransene trer mer tydelig fram, vurderes som hensiktsmessig. Det faglige perspektivet tilknyttet leveranse D vil imidlertid ivaretas allerede fra oppstarten gjennom at prosjektet knytter til seg vitenskapelig bistand på feltet. En videre konkretisering av innhold og omfang av en eventuell leveranse D vil utarbeides parallellt med de andre delprosjektene (leveranse A, B og C) og foreligge som eget vedlegg til prosjektplanen i løpet av våren FoU for det nasjonale læringsnettet 6

7 3. AKTIVITETSPLAN med milepæler Periode Lev. Aktivitet Milepæl Involverte 1 Uke C Forberede og undersøke det engelske læringsnettet 2 Uke 27 C Samle informasjon om engelske forhold og om det engelske læringsnett. Knytte kontakter. Møte DfES, London, Becta i Coventry, Møte med The Guardian. Samle, KUF litteratur. Uke C Videre arbeid med det : Engelsk engelske læringsnett ferdig Uke 31 C WCCE konferansen, København Uke C Arbeide med det danske : Dansk læringsnettet ferdig Uke B Oppstart og etablering av kontakt med inst. Uke 34 Alle Samkjøre prosjektskisser : Prosjektplan ferdig Uke A/B Datainnsamling og : bearbeiding Datamateriale systematisert. Uke C Samkjøre engelsk og : Empiri og dansk empiri og analyse analyse ferdig Uke 37 Alle Offisiell prosjektstart :Prosjektplan godkjent og vedtatt. Uke 39 C ITU-konferanse i Oslo : Foreløpige resultater presenteres for prosjektgruppe Jo og Knut Ann-Elin Jo og Knut. Ann-Elin. KUF og InterMedia, prosjektgr. Uke B Analyse av empiri : Empiri Jo og Knut ferdig Uke C Introduksjon og drøfting : Intro og drøfting ferdig Uke B Rapportskriving : Jo og Knut Førsteutkast ferdig Uke C Gjennomgang av hele : dok. Førsteutkast ferdig Uke C Korrekturlesing : Redigert versjon ferdig Uke A Analyse av empiri : Empiri Ann-Elin ferdig Uke 49 C Levering av speciale Fest! Uke 50 B Korrekturlesing : Redigert Jo og Knut versjon ferdig Januar 2002 C Utarbeiding av rapport Primo februar: FoU for det nasjonale læringsnettet 7

8 til KUF? Førsteutkast ferdig. Uke 1-8 A Rapportskriving : Førsteutkast ferdig Uke 9-11 A Korrekturlesing : Redigert versjon ferdig Januar D Eventuell prosjektplan : Ferdig for Leveranse D utkast sendes videre utarbeides Ann-Elin Ann-Elin Anders I tillegg til de oppsatte aktivitetene på planen, vil man i prosjektet gå inn for å synliggjøre virksomheten på prosjektet i forbindelse med konferanser eller workshops som finner sted i løpet av prosjektperioden. Aktivitetsplanen med tidsfrister er derfor veiledende og vil bli justert og supplert med nye aktiviteter underveis i prosjektet. 4 KOMPETANSE OG BEMANNING 4.1 Kompetanse for oppgaven InterMedia, Universitetet i Oslo og InterMedia, Universitetet i Bergen samarbeider om å utvikle tverrfaglig FoU-kompetanse om nye medier og nettbasert læring. Forskningen og utviklingsarbeidet i de to sentrene rettes mot distribuerte former for datastøttet samarbeidslæring (Computer Supported Collaborative Learning). Kompetansen er tverrfaglig og hentet fra pedagogikk, informasjonsvitenskap, systemarbeid, medievitenskap, sosiologi og humanistiske disipliner. De to sentrene har flere prosjekter sammen og har i fellesskap utformet en søknad om å etablere InterMedia Learning som et Senter for fremragende forskning. Søknaden er videresendt til Norges forskningsråd av de to universitetene. Selv om forslaget ikke når fram i forhold til SFF-ordningen i Forskningsrådet, vil de to sentrene fortsette FoU-samarbeidet om IKT og læring. Leder av InterMedia, Universitetet i Bergen er professor Barbara Wasson. Professor Knut Lundby leder InterMedia, Universitetet i Oslo. De to sentrene har kontakt med fremragende internasjonale forskningsmiljøer, bl.a. Telelearning Network of Centres of Exellence, Canada & LICEF, Télé-université University of Colorado, Boulder, Centre for Lifelong Learning and Design University of Geneva, TECFA/Geneva Interaction Lab De to sentrene legger vekt på nordisk samarbeid. Det er blant annet nære kontakter med tilsvarende fagmiljøer for IKT og læring ved Universitetet i Göteborg og ved Universitetet i Aalborg, samt Centre for Activity Theory and Developmental Work, Center of Excellence, Finland. KUF har tildelt de to InterMedia-sentrene ved UiO og UiB midler til å delta i forskningssamarbeidet i Nordic Interactive. Dette omfatter medvirkning i den nordiske forskerskolen for interaktive medier, der de to norske sentrene hadde ansvar for et forskerkurs om IKT og læring i Oslo mai Nordic Interactive har også forskjellige arenaer for faglig diskusjon om virtuelle og distribuerte læringsformer som de to norske sentrene deltar i. I Norge samarbeider både InterMedia, Universitetet i Oslo og InterMedia, Universitetet i Bergen nært med ITU, som senteret i Oslo er samlokalisert med. De to InterMedia-sentrene inngår i en uformell kontaktgruppe med tilsvarende tverrfaglige satsinger på IKT og læring ved NTNU og Universitetet i Tromsø. Disse fire universitetsmiljøene vil bidra til en utredning FoU for det nasjonale læringsnettet 8

9 om forskningsstatus om IKT og læring som Området for kultur og samfunn i Forskningsrådet nå tar initiativ til. Det prosjektet som foreslås her tar utgangspunkt i det opparbeidede samarbeidet mellom InterMedia ved Universitetet i Bergen og InterMedia ved Universitetet i Oslo. Senteret i Bergen er nystartet i januar InterMedia ved Universitetet i Oslo, har vært bygget opp gjennom en treårsperiode. Denne prosjektplanen sendes derfor fra Universitetet i Oslo, men i forståelse med InterMedia ved Universitetet i Bergen. Siktemålet er å styrke kontakten med de to øvrige universitetene og utvalgte høgskoler under prosjektet, etterhvert som deres miljøer bygges opp. Ved en ev. senere utvidelse bør flere institusjoner trekkes aktivt inn i FoU-arbeidet rundt Nasjonal læringsnett. Dette prosjektet vil bidra til å styrke kompetansen på IKT- og læring ved de deltakende institusjoner, og dermed være med å styrke beredskapen også for andre FoU-oppgaver i feltet. 4.2 Prosjektstruktur og arbeidsmåte InterMedia, Universitetet i Oslo, har engasjert en pedagog med IKT-erfaring som prosjektleder i 50 prosent stilling (cand. polit. Ann-Elin Bakken). Hun har ansvar for å detaljplanlegge og gjennomføre prosjektet, koordinere aktiviteter og lede prosjektmedarbeidere. Hun vil selv forestå leveranse A. Prosjektlederen utvikler prosjektet i samarbeid med de utvalgte fagmiljøer. Hun trekker inn hovedfagsstudenter og andre som anvist, til å utføre leveransene. Prosjektlederen skal ta initiativ til workshop/seminarer som både trekker veksler på seniorkompetanse i dette miljøet i Forskningsparken, på samarbeidet med InterMedia ved Universitetet i Bergen, og på det nasjonale nettverk som disse inngår i (jf. over). Prosjektlederen må også ha reisemidler til å trekke inn andre fagmiljøer enn i Oslo (og Bergen). Prosjektleder må stå i nær kontakt med dem som har det operative ansvar for implementeringen av Nasjonalt læringsnett, og kunne vurdere konkretiseringer i underprosjekter underveis, innenfor de rammer som er lagt for oppdraget. 5 RESSURSPLAN OG PROSJEKTORGANISERING 5.1 Organisering InterMedia, Universitetet i Oslo vil ha ansvaret og prosjektledelsen for prosjektet FoU for Nasjonalt læringsnett. det oppdraget som foreslås her. InterMedia er økonomiskadministrativt underlagt Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, men prosjektet kan økonomisk kanaliseres direkte til InterMedia. Prosjektlederen vil rapportere til senterleder i faglige forhold og til kontorsjefen ved InterMedia i økonomisk/administrative forhold. Prosjektlederen får kontor i InterMedias lokaler i Forskningsparken i Oslo. (Hun utfører derifra også et oppdrag i 50 prosent stilling for ITU). FoU for det nasjonale læringsnettet 9

10 5.2 Ressursbehov i prosjektet Prosjektet har denne kostnadskalkyle, beregnet innenfor rammen av ett år (fra august 2001 til august 2002). (Utgifter til hovedfagsstudenter gjelder kun lønn/honorar for faglige bidrag som er direkte relevant for prosjektet). Direkte personalutgifter Årsverk Ltr. Beløp (NOK) Prosjektleder 0, Nyutdannede kandidater 0, Hovedfagsstudenter 1, Adm. støttefunksjoner 0, Vitenskapelig bistand 0, Sum 2, Beløpene er inklusive feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Direkte og indirekte driftsutgifter Beløp (NOK) Konferanse- og driftsmidler, prosjektleder Konferanse- og driftsmidler, medarbeidere Særskilte driftsmidler dansk medarbeider (pendling) Workshops Andre kontoradministrative kostnader Publiseringsutgifter Prosjektspesifikke IKT-relaterte kostnader Sum Samlede utgifter AKTUELLE VIDEREFØRINGER Det prosjektet som er foreslått over, er definert til ett år. Dersom dette fungerer tilfredstillende for partene, er det aktuelt å diskutere et mer langsiktig samarbeid som da kan styrkes også inn mot andre institusjoner i Norge. Mulige utvidelser og videreføringer i FoU-virksomheten angis kort i forhold til tabellen i kapittel 2 over. Dette kan utdypes og konkretiseres i nærmere dialog. 3.1 inn mot 3.2 og 3.4 Konsekvenser av alternative infrastrukturløsninger for mellomvare og ressurser og tjenester. 2.2 og 2.3 Hvordan mellomvare og utviklingsløsninger kan benyttes i læringsvirksomheten. 3.3 inn i 4.3 Diskusjon av hvordan utviklingsmiljøet kan være åpent og gi grunnlag for løpende tilbakemeldinger og videreutvikling. 4.4 FoU-funn fra 3.4 vil gi utvidet grunnlag for veiledning og støttetjenester. FoU for det nasjonale læringsnettet 10

11 2.4 inn mot 3.4 Utvikling av prototyper i læringsvirksomheten: produksjon av eksemplariske læremidler og læreressurser for Læringsnettet, med mulighet til å forske på anvendelsen av disse ved å kontrollere betingelsene for bruk. InterMedia, Universitetet i Oslo og andre institusjoner har forutsetninger også for slik eksperimenterende medieproduksjon. Når Læringsnettet kommer i gang, bør det forskes på bruksmønstre og mediebruk. Metoder fra pedagogikk og medievitenskap kan anvendes og videreutvikles til dette. Dette vil være en naturlig videreføring av 3.4. FoU for det nasjonale læringsnettet 11

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Nasjonalt Læringsnett: et nettverk for e-læring og samarbeid. Helheten er mer enn summen av delene

Nasjonalt Læringsnett: et nettverk for e-læring og samarbeid. Helheten er mer enn summen av delene Nasjonalt Læringsnett: et nettverk for e-læring og samarbeid Helheten er mer enn summen av delene Rapport med anbefalinger om innhold og rammeverk for satsningen på Nasjonalt læringsnett 30. mai 2003 Ola

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer

Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser

Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser 1. Bakgrunn, perspektiver og utfordringer ITUs nye tematiske forskningssatsing Fremtidens læringsomgivelser har som hovedmål å utvikle forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 07/2002 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

INNOVASJON ELLER TRADISJON?

INNOVASJON ELLER TRADISJON? INNOVASJON ELLER TRADISJON? Evaluering av prosjektvirksomhet under KUFs handlingsplan: IT i norsk utdanning - Plan for 1996-99 Ola Erstad Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet Forsknings- og kompetansenettverk

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT)

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) Området for kultur og samfunn Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) Programstyrets egenvurdering Norges forskningsråd 2 Innhold 1. Programgrunnlaget... 3 1.1. Bakgrunnen for programmet...

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer