Gjennomgang av referat frå Flåm mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av referat frå Flåm 20.-21. mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent."

Transkript

1 REFERAT Fylkesgeodatautvalsmøte Hordaland Stad: Fylkeskommunen i Bergen Dato: kl 9-13 Referent: Solveig Otterå Til stades: Velkommen v/leiar Kjell Kvingedal ønskjer velkommen. Presentasjonsrunde rundt bordet. Informasjon om endringar ved fylkeskartkontoret i Bergen. Fylkeskartsjef Kjetil Gjesdal går til ny jobb, og ny fylkeskartsjef, Anne Lien, byrjar etter nyttår. Stig Vadseth er stadfortredar, men er i farspermisjon. Britt Bergfjord er fungerande fylkeskartsjef, men er oppteken med matrikkelmøte og kan ikkje stille på FGU-møtet. Det har vore avslutning for Åmund Fykse ved statens hus i Leikanger og med kartverket Bergen på Ulriken med påfølgjande tur over Vidden. Åmund har no gått av med pensjon etter lang og god innsats som representant for kartverket i Sogn og Fjordane, og som stadnamnsansvarleg i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Erling Trones tek over som stadnamnansvarleg og vil ha kontorplass ved kartverket i Ullensvang. Referat frå førre møte Gjennomgang av referat frå Flåm mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent. Samde i fellesmøte også neste år. Myrkdalen ok, mogleg at forslag frå FGU-møtet i Sogn og Fjordane om mars, før påske er for tidleg. Forslag: onsdag til torsdag april på Myrkdalen Hotel. Geodataplan Gjennomgang av Geodataplanen i fellesskap. 1. versjon vart sendt ut 1. oktober til utvalet berre nokre få innspel har kome til etter dette. Endringar i 1. versjon er markert med blå farge i versjon 2. som vert gjennomgått i fellesskap på skjerm. Strategiske val /sentrale lover i Noreg digitalt samarbeidet Strategiske val same som i fjor. Kommentar/innspel: ingen

2 Representasjon i Geodatautvalet Endringar: Asle Bernt Rekve (Tysnes kommune) har gått av med pensjon? Bjarne Hetlesæter (vara frå Sveio Kommune) tek over Sunnhordland IKS finn ny vara. Hardanger/Voss-regionen er ikkje representert. Ønske frå utvalet at regionen stiller med representant. Forslag at Kartverket/ny kartverkssjef ser på dette. Arbeidsutval Basis geodata: Har møter når det er trong for det. Arbeidsutvalets plan for laserskanning som vart sett opp for nokre år sidan er no gjennomført, og det vert poengtert frå SVV at laserdata rundt Bergen no byrjar å verte gamalt (noko er frå heilt tilbake til 2008) Plan-, tema- og beredskapsutval. Plan har falle ut frå avsnitt om arbeidsgrupper. Dette må med. SVV saknar ein plan-person frå etaten som kan gå inn i plandataforum, grunna mykje arbeid med plan. Oppmodning frå Leivestad (Bergen kommune) om at det blir valt ein kommune som har ein del planverksemd for prøveprosjekt. Tendens i Kartverket at mindre sentrale kommunar med lite aktivitet på plan vert valt ut til slike prøveprosjekt. Det vert kommentert i utvalet at ein gjerne bør velje kommunar som er aktive i plan og har utfordringar når det gjeld beredskap (Voss, Odda el. jamfør pågåande flaum). Årlege Noreg Digitalt-møter. Ingen kommentarar til dette. Blir opp til ny fylkeskartssjef og dei involverte å organisere. Tilgang bruk av geodata DOK Publisering av liste over kva datainnhald som skal utgjere det offentlege kartgrunnlaget (DOK) 1. jan. - Kommentar frå FMLAHO: Urealistisk dato. Metadata, UML, er ikkje klart. Så vidt i gang med kursing av partar. Departementet vil behalde datoen, men vil truleg vera klart ila NN2000 Status vert gjennomgått Overgang forventa ferdig i Sogn, Midthordland og Nordhordland, og Sunnfjord Nordfjord i løpet av første halvår Sunnhordland Hardanger Voss måling pågår Kommunane må oppretta NN2000 arkiv i sine basar. Sender inn til kartverket for transformasjon dato for innføring vert avtala kartverket sender tilbake ferdig transformerte data. Vann og avløp transformerer kommunane sjølv.

3 Ønske frå Vegvesen er at innføringa av nytt høgdegrunnlag skjer så samla som mogleg for heile landet. Pågåande prosjekt Status for pågåande geovekstprosjekt vert gjennomgått, det vert vist til oversikt som ligg ute på Kommentarar ortofoto: Her trengst det snar leveranse så ikkje data vert gamle før dei vert teke i bruk. Midthordland ortfoto 2013-prosjektet har generelt noko mørke bilete. Dette var det siste geovekstprosjektet ein rakk å sette ut i fjor. Fotografering seint på sesongen gir ikkje optimalt resultat. Diskusjon rundt erfaringar med årets prosjekt: Blom har blitt tildelt alle prosjekta i HO og SF, også Bergen kommune sine prosjekt. Prismessig så låge at dei vann alle oppdrag. - Kartverket og Bergen kommune nyttar same vektingsskjema for tildeling av tilbod Blom bør avgrense oppdragsmengde om dei ikkje har kapasitet til å levere. Reglar for offentleg anskaffing styrer tildeling - avgrensa manøvreringsrom ved tildeling. Ein har heller ikkje oversikt over dei enkelte firma sine oppdragsmengder ved tildeling. Kartverket sentralt bør ta opp denne problematikken med firma Pris vs gjennomføringsevne. Det er og naturleg at partane evt. tar dette opp via sine representantar i geovekstforum. Kommentar etter møtet: Kartverket Bergen har gitt klar melding til aktuelt firma om naudsynt porsjonering av oppdragsmengde oppimot gjennomføringsevne. Dette vil verte tatt omsyn til ved neste års tildeling når det gjeld tidlegare erfaring med firma. Dette er og eit spørsmål om firma si prioritering av prosjekt. Vestlandet treng prioritering når det er bra vær. Bergen kommune sine erfaringar frå datafangstsesongen: - Har fått levert FKB data - Ortofoto kansellering. Fotografert dårleg resultat GSD10 kansellert SVV stiller spørsmål om dei geografiske områda i prosjekta er for store. Større sjans for gjennomføring med mindre prosjekt? Denne problemstillinga var oppe ved møtet i Flåm i vår, sjå ref. Justering i vektingsskjema for tildeling av geovekstprosjekt neste år. Prisdifferansar mellom ulike tilbod får noko mindre utslag. Ein bør og bruke skalaen godt i vektlegging av kvalitet og når det gjeld tidlegare erfaring med firma. Datadekning i fylka Oversikt frå metadatakatalogen vert vist Laser data pr okt Nokså bra dekning i Hordaland, ein del manglar framleis i Sogn og Fjordane. FKB - God levering av FDV data frå partane naudsynt. Det kan gå mange år mellom kvar geovekstkartlegging i ei kommune. FDV data frå partane gir oppdaterte kart.

4 Ortofoto det vert som standard laga ortofoto av flybilete tatt i høve FKBkartlegging. Metadatakatalogen treng oppdatering på ein del FKB-D områder som er kvite på kartet, og B-orto oversikter ser ut til å mangle på ortofotooversikta. Status for Grunnkart Bergen er feil (har ortofoto 10 og 5 cm). Omløpsfoto - tilgjengelig i 25 cm oppløysing HO 2013, SF planlagt i Moglegheit for matching, AR5, FKB-C AR5 Kostnadar til periodisk ajourføring av AR5 samt kostnad til kvalitetsheving av omløpsfoto til 25 cm vert tatt med i geovekstavtalar i dei kommunar ein startar opp geovekst kartleggingsprosjekt. Slik får ein avtalar for dette i ein god del kommunar. Likevel er det mange kommunar ein ikkje har avtale om AR5/omløpsfotokostnadar enno. Dette må løysast gjennom eigne avtalar. Nasjonal høgdemodell Det er avsett midlar til pilot i statsbudsjett. 3/4 testområder vert kjørt. Flate fjellområde kan matchast frå omløpsfoto. Polygon for potensielle områder for matching er lagt inn i geodataplanen. Bra å ha dette i bakhovudet når ein planlegg laseravgrensingar i geovekstprosjekt eller treng høgdedata i desse områda. Matching er billigare enn laser, særskilt ved matching av større områder. - Test Frøya på 25 cm bilete frå omløpsfoto (same som no dekker heile Hordaland og ytre delar av SF): Standardavvik <15 cm, maks avvik >8 m. - Omløpsfotografering Trøndelag bestiller no matching som standard i heile fylket Kystkontur Kartverkets sjødivisjon arbeider med 5 sjøkart på kysten av SF og eitt i HO dei neste åra. Kystkontur er av varierande kvalitet i desse områda. Viktig å ta omsyn til dette i arbeidet i nye geovekstprosjekt og inkludere kyst og skjær så langt dette trengst og ein har høve til det. Ny kystkontur vil då som felles kystkontur gå inn i alle kartverkets produkt inkludert nye sjøkart. Det er sett i gong to prosjekt for konstruksjon av kystkontur med kostnadar dekt av sjødivisjonen åleine. Det eine i Sunnhordland der Sjødivisjonen no arbeider med sjøkart 19. Geovekst Kartleggingsplanen samt grove områdeavgrensingar og innleiande kalkyletal vert presentert for geovekst i HO Meint til å gi ei grov oversikt som utgangspunkt for utvalet til prioriteringar og justering av kartleggingsplan. Dei innleiande kalkyletala vert lagt inn i handlingsplanen. Diskusjon rundt bestilling av FKB-B og laser samstundes. Ein del laserdata byrjar å verte gamle. SVV ynskjer at ein i kommunar med ein del aktivitet i utgangspunktet bør kjøre laser samstundes med FKB-B og ortofoto. Ein har no i Hordaland gjennomført førstegangs laserskanning i dei viktigaste områda. Ein må vidare vurdere i det enkelte prosjekt kva områder som treng nye laserdata Nordhordland i kartleggingsplanen omfang av kartlegging i Nordhordland i 2018 må justerast avhengig av kva som vert dekt i 2015.

5 FKB-B nykonstruksjon vs ajourføring: Erfaring frå kartverket og Bergen kommune er at nykonstruksjon fort kan være billegare og enklare. Bergen kommune nykonstruerer alt i FKB-B som standard. Når det gjeld laserskanning erfarer Bergen kommune at det vert billigare å skanne på nytt enn å finne og måle inn høgdeendringar fotogrammetrisk. Matrikkel Vegadresser einsarta adressesystem i heile landet. Status i vegadresseprosjektet pr 1. okt vert gjennomgått for fylka på landsbasis og i kommunane våre. Generelt bra dekning i Hordaland. Etne, Jondal, Austevoll og Osterøy manglar adresser (her kan det være utført arbeid utan at det kjem fram i statistikkar). Kartverket vil halde fram med dette arbeidet som eit kommunikasjonsprosjekt. - Innspel frå Kvingedal FM: Kommunar kan søke om støtte til adressering via regionråd og få dekt inntil 50 % av kostnadane. Plan og temadata Plan status i arbeidet vert vist på seplan.no. Innspel frå Bergen kommune: vanskeleg å få store sosi-filer feilfri slik at desse blir registrert/godkjent i systemet. Usikker kor godt tabellane i geodataplanen synleggjer status, da mykje plandata er klart, men blir ikkje godkjent av Kartverket grunna småfeil (formatfeil). - Arne Klingsheim: grunna nye fysakversjonar finn kartverket stadig småfeil i datasetta som kommunane sender inn til kartverket sjølv om data er sjekka i kommunen sin versjon av Fysak. Desse data vert da ikkje godtkjent og kommunen misser økonomisk støtte. Kommentar etter møtet: Vi i Kartverket ønskjer sjølvsagt at alle skal få godkjent planleveranse så fort som mogleg, men må forhalde oss til kontrollrutinene på Kartverket sin QMS. Det er ikkje mogleg å laste opp plandata for synleggjering på SePlan (eller nedlasting for ND-partar) utan at dei går gjennom QMS-kontrollen som krev feilfrie SOSI-filer. Denne veka har Kartverket godkjent plandata på leveransenivå R2 for Askøy og leveransenivå R3 for Bergen. Lokale representantar i arbeidet med temadata - Geonorge: Bjørn Inge Fossen (Luster kommune) er med i testgruppe for ny portal. - Temadataforum: Trond Rolland (Fylkesmannen) er med, i tillegg til Kjersti Flatråker (Radøy kommune) og Aase Midtgaard Skrede (FKK Bergen) Omsynssoner i kommuneplan, moment som kjem opp: - Kommentar frå Bergen kommune utfordrande å bruke temadata som omsynsgrunnlag. Heller retningsliner om at temadata skal nyttast som grunnlag for utgreiing. Problematisk at alle omsynssoner skal vera med i kommuneplanar. - Reglar om at utbygging ikkje skal skje innanfor desse sonene med mindre kommunen er tom for areal elles. - Temadata er dynamiske data forsiktig med å sementere i kommuneplanar.

6 - Problematisk å presentere temadatasett som fullverdig dersom det ikkje er gjort ei grundig oppdatert kartlegging. Nulldata er viktig informasjon. Kommentar etter møtet: vi vil arbeide for å få til eit tettare samarbeid mellom nasjonale etatar som er ansvarlege for ulike temadata og kommunar som skal bruke desse m.a. som underlag for å utforme omsynssoner i kommuneplanar. FDV Nye FDV avtalar er no sendt ut for underskriving (unntatt Bergen kommune). Kartverket følgjer opp dette. Tiltredelsesavtale for nye partar (for Fylkeskommunen, Fylkesmannen vert ordna sentralt) kjem etter at sentrale forhandlingar er gjennomført i løpet av hausten. Plan kjem inn i FDV- avtalane. Innkjøpstal for plandata vert: - 10% partar (SVV, FM, FK) - HO ,- SF ,- - 5% partar (Telenor og E-verk) betalar halvparten Dette er basert på dagens kostnadsdeling/finansieringsplan, og at Bergen kommune er medrekna. Desse tala vert tatt med inn i handlingsplan. Ny FDV økonomi i Meir vekt på faktisk gjennomført vedlikehald og oppdateringsansvar. Tilhøvet mellom førte bygg i matrikkel og byggpunkt i FKB styrer reduksjonsfaktor. Målet er betre føring av matrikkel og FKB-bygg i kommunane. Viktig å kommunisere endringar ut til kommunane på Noreg digitaltmøte mm. FKB Leidning. Det trengs betre ajourføring av FKB Leidning. Det er laga ny standar der eigarar av ledingsnett har ansvar for ajourføring. Geometriforbetringsprosjekt som samarbeid mellom Kartverket og leidningseigarar er aktuelt. Forslag til tekst om dette vert lagt fram, og det er semje om at denne teksten vert teke med i geodataplanen. Det er naturleg å starte dette arbeidet i samarbeid mellom kartverket og BKK. BKK har tatt initiativ til møte med kartverket. Kartverket og BKK finn tid til dette møtet. Mange leidningseigarar, mykje oppgradering av data til ny standard, kven tek kostnad? Telenor poengtere at nøyaktigheitskrav ikkje har blitt spesifisert. Eit slikt krav bør utarbeidast sentralt. Handlingsplan Innleiande retningsvisande kalkyletal - hjelpemiddel for budsjettering for partane. Oversikt fire år framover. NN2000 kostnadar kjem ikkje med i 2015 ettersom alle NN2000 prosjekta no er starta opp og handlingsplanen kun inneheld planlagde prosjekt. NVE opp til 17% av kostnader i geovekstprosjekt med laser (må vurderast frå prosjekt til prosjekt). Utvalet godkjenner Geodataplanen medrekna dei aktuelle justeringane som er gjennomgått på møtet - med atterhald om at representantane kan komme med innspel dei neste dagane etter møtet.

7 Geovekstprosjekt 2015 På slutten av møtet såg utvalet nærmare på plan for geovekst i fylket i 2015: SVV treng laserdata i fleire kommunar i midthordland. Eksisterande laserdata her byrjar å verte gamle. Askøy, Os og Meland er viktig for VV, Sund og Fjell er og aktuelt for laser til SVV dersom kommunane er med på dette. Øygarden eventuelt laser til og med Tjeldstø. Sett i lys av trongen for data i desse kommunane vel utvalet å sette dette høgst på prioriteringslista neste år. Deretter Nordhordland der det trengst å avklare kartleggingsbehov og eventuelt minske omfang av kartlegging i høve innleiande områdeavgrensingar. Kommentar etter møtet: Kartverket har mottatt melding om at kommunane i Nordhordland forventar at utsett plan for 2014 vert gjennomført i Prioritet for 2015: 1. Midthordland a. Askøy b. Os c. Meland d. Fjell? e. Sund? (Vegvesen - Eldre laser i kommunar med jamn aktivitet bør laser takast på nytt saman med FKB.) 2. Nordhordland a. Vaksdal b. Meland c. Lindås 3. Sunnhordland a. Stord b. Fitjar c. Bømlo Spørsmål om nedbetaling over fleire år enn to i geovekstprosjekt for kommunar som har trong for dette. Dette er aktuelt, vurdering frå prosjekt til prosjekt. Prosjektoppstartsmøte - Nordhordland: Meland kommune - Midthordland: Kartkontoret Bergen - Sunnhordland: Stord Neste FGU-møte Fellesmøte Sogn og Fjordane og Hordaland. Forslag etter FGU-møte i SF: Myrkdalen - mogleg i mars? Datoforslag etter FGU-møte i Hordaland: onsdag til torsdag april, Myrkdalen Hotel. Møteplanen var ferdig gjennomgått og møtet vart avslutta klokka 13.

GEODATAPLAN FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2012-2015

GEODATAPLAN FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2012-2015 GEODATAPLAN FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2012-2015 Side 1 av 22 INNHALD I GEODATAPLANEN FOR FYLKA 1 STRATEGISKE VAL KOMMANDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HORDALAND OG

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2011 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Lærlingplan og lærlingprognose

Lærlingplan og lærlingprognose OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4261-1 Saksbehandlar: Torbjørn Mjelstad/Anne Sara Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

STUDENTARBEID Prosjekt H.J.O.R.T

STUDENTARBEID Prosjekt H.J.O.R.T STUDENTARBEID Prosjekt H.J.O.R.T Frode Ness Thomas Skåre Åsmund Bell AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT H02-300 http://prosjekt.hisf.no/~11hjort/ 1.0 Referanseside STUDENTRAPPORT Boks

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer