NfiØTT.INNKALLING Tid: 18:00. llt3. Hemnes kommune. 04l. slt3. Referatsaker (side 2-40) 2lt3 SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NfiØTT.INNKALLING. 13.03.2013 Tid: 18:00. llt3. Hemnes kommune. 04l. slt3. Referatsaker (side 2-40) 2lt3 SAKSLISTE"

Transkript

1 Hemnes kommune NfiØTT.INNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Landbruksnemnda 2. etg. Rådhuset Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker (side 2-40) SAKSLISTE Saksnr. llt3 2lt3 3lt3 4/t3 slt3 6l13 7lr3 Arkivsaksnr. Tittel 13ll72 JORDLOVSSAK. SJØFORS FRADELING AV AREAL TIL BOLGTOMT r2l1734 JORDLOVSSAK- SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSHUS EIEIIDOMMEN BJERI(LUND SØKER: MARINA DRAGE ROBUST LA IDBRUK 2OI3 FORDELING AV FORMÅL T,ORVALTNING AV SMIL OG NMSK.MIDLER 2013 t3lr54 HØRrNG - EI\DRTNGER r JORDLOVEN $ 12 I 3/1 55 HØRING - FORSLAG OM II\{NSKRENKING I ODELSKRETSEN OG OG ENDRINGER I REGLENE OM ODELSFRIGJØRING t31202 ORIENTERINGSSAK- KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT Side 04l Eventuelt Korgen, l3 Olav Oldernes leder

2 REFERATSAKER LANDBRUKSNEMNDA Side 1 Møteprotokoll fra møte Plan for nydyrking pâ og l47ll - Planavdelingen - 3 I 2/850 Tilskudd til grøfting fra robust landbruk Planavdelin gen Tilsagn om tilskudd til melkekvote - Planavdeling en - l2l Tilsagn om tilskudd til melkekvote - Planavdelin gen - 12 I 5 17 krav om konsekvensutredning Robust landbruk 2012 Robust landbruk20l2 6 Tilsagn om tilskudd til sauefiøs i Bjurbekkdalen Planavdelin gen - l2l 17 I I 7 Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. $ Opprettelse av ny grunneiendom for boligformål tomt av gnr Erverver Karl-Ivar Øverleir Planavdelingen - I2l I Møtereferat kontaktutvalg for landbruk Planavdelingen Utrykte I Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. $ 20-1 Opprettelse av ny grunneiendom for fütidsbebyggelse tomt av gnr. 138/l - Erverver Anne-Marit Finbak Hassel Planavdelin gen - l2l Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl $ 20-1 Opprettelse av ny grunneiendom for boligformål tomt av gnr Erverver Geir Ragnar Sæter Planavdelin gen - l2l Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 Opprettelse av ny grunneiendom for Erverver Håvard Berg fritidsbebyggelse tomt av gnr. ll8ll2 - Planavdelin gen - I 2 I Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl $ 20-1 opprettelse av nytt punktfeste for nausttomt tomt av gîr. 45/l - Erverver Ståle Bech Planavdeling en - 12/ 17 45

3 Hemnes kommune NÊ. M:ØTE,PROTOKOLL Landbruksnemnda Møtested: Møtedato: Møterom styrhuset, teknisk etat Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Olav Oldernes Toril Valla Sverre Storbæk Torbjørn Bleikvassli Sten-Oddvar Solhaug Varamedlemmer: Knut Arne Hagen Fra adm. (evt. andre) z Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Øystein Dyrlie - møtesekretær Ingen merknader Ingen 33/t2-38/12 SAKSLISTE Saksnr 331t2 34/ r2 381t2 Arkivsaksnr. Tittel 12/541 BT]DSJETT F'OR SKOGFOI{DETS RENTEMIDLER FOR 2013 t2lt /1 - AAGOT FIIIBAK. FRADELING AV ITYTTETOMT - JORDLOVSAK ERVERVER: ANNE MARIT FINBAK HASSEL l2l1522 KONSESJONSSAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV GITR 59/1&4 SØI(ER: TORBJØRN FINEIDE r2l1545 MATRIKKELSAK JOHAI\NES MARTIN ØVERLEIR - TOMT TIL Y BOLIG JORDLOVSSAK - ERVERVER: KARL-IVAR ØVERLEIR r2lt565 59/4. GEIR RAGNAR S.4TER - FRÄDELING AV BOLIGTOMT - JORDLOVSSAK SØI(ER: GEIR RAGNAR S,4trTER V/ HANS PETTER SKJÆRAN l2llttt SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAUEX'JØS. OLUFINE BJT'REKKDAL Postadresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Besøksadresse: KORGEN Telefon: l Telefaks: 2

4 Hemnes kommune BI]DSJETT FOR SKOGFONDETS RENTEMIDLER FOR 2013 Innstilling: Landbruksnemnda stiller seg bak budsjettforslaget for bruk av skogfondets rentemidler i 2013 slik det foreligger. Vedtaket er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a. $ 15.2 ledd. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksnemnda stiller seg bak budsjettforslaget for bruk av skogfondets rentemidler i 2013 slik det foreligger. Vedtaket er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a. $ ledd I38II - AAGOT FINBAK - FRADELING AV ITYTTETOMT - JORDLOVSAK ERVERVER: ANNE MARIT F.INBAK HASSEL Innstilling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca2 da ubebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen 138/1 Finnbakken som omsøkt. En fradeling av ca2 da skogsmark ved skoggrensa anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulemper av vesentlig betydning-jfr. jordlovens $ 12 Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til fritidsformål da andre interesser i liten grad synes å bliberørt. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Behandling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca2 da ubebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen 138/1 Finnbakken som omsøkt. Med følgende endring: På grunn av en buvei nær tomta skal grensene gås opp i samråd med landbruiksmyndighet.,r'rl li 3

5 Votering: Innstilling med endring enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca2 da ubebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen 138/1 Finnbakken som omsøkt. På grunn av en buvei nær tomta skal grensene gås opp i samråd med landbruiksmyndighet. En fradeling av ca2 da skogsmark ved skoggrensa anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulemper av vesentlig betydning, da under forutsetning av at det tas hensyn til buveien gjennom området - jfr. jordlovens $ t2. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til fritidsformål da andre interesser i liten grad synes å bli berørt, da under forutsetning av at tomteplasseringen tar hensyn til buvei gjennom området. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK 351t2 KONSESJONSSAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 59II&4 SØKER: TORBJØRN FINEIDE Innstilling: Torbjørn Fineide innvilges konsesjon på everv av driftsenheten Sæteren bestående av gff 5911 oggrí 5914 i Hemnes kommune som tilleggsjord til gnr 5912 og3. Kjøpesummen på kr. I godkjennes. Behandling: Endring i innstilling: Ifølge LMD-rundslcl 2l20I2 er grensen for prisvurdering nå hevet til kr Prisvurdering er derfor ikke relevant. Votering: Innstilling med endringer enstemmig vedtatt Vedtak: Todørn Fineide innvilges konsesjon på everv av driftsenheten Sæteren bestående av gnr 59/l oggnr 59/4 i Hemnes kommune som tilleggsjord til gtr 5912 og3. 4

6 36112 MATRIKKELSAK JOHAI\NES MARTIN ØVERLEIR - TOMT TIL IYY BOLIG JORDLOVSSAK - ERVERVER: KARL-IVAR ØVERLEIR Innstilling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av inntil 1,3 daa tomt til ny bolig fra grn og omdisponering av samme areal til boligformål - jfr jordlovens $ 12 og $ 9. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. på hovedbruket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fulkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Sett fra landbruksinteressene i området kan landbruksnemnda tilrå at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel til boligformåi. (LNF-2 område). Behandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av inntil 1,3 daa tomt til ny bolig fra gnr I42l 3 og omdisponering av samme areal til boligformål - jfr jordlovens $ 12 og $ 9. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. på hovedbruket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageirurstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Sett fra landbruksinteressene i området kan landbruksnemnda tlkä at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel til boligformåi. (LNF-2 område). 371r2 59/4 - GEIR RAGNAR S, ßTER - FRADELING AV BOLIGTOMT - JORDLOVSSAK SØKER: GEIR RAGNAR S,.trTER V/ IIANS PETTER SKJÆRAN Innstilling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca 2 da ubebygd tomt til boligformål fra eiendommen Sæteren som omsøkt. Den endelig oppmålingen av tomta foretas i sam åd med landbruksmyndigheten i kommunen. En fradeling av ca2 da som omsøkt anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulemper av vesentlig betydning dersom adkomsten til skogen ovenfor ikke hindres - jfr. jordlovens $ 12. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. 5

7 Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til boligformål ut fra landbruksinteressene i området. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fulkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Landbruksnemnda samtyk&er til fradeling av ca 2 da ubebygd tomt til boligformål fra eiendommen 59ll + 4 Sæteren som omsøkt. Den endelig oppmålingen av tomta foretas i samråd med landbruksmyndigheten i kommunen. En fradeling av ca2 da som omsøkt anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulempe av vesentlig betydning dersom adkomstentil skogenovenforikkehindres - jfr. jordlovens $ 12. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til boligformål ut fra landbruksinteres sene i området. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAUEF'JØS - OLUT'INE BJUREKKDAL Innstilling: Med forbehold om kommunestyrets vedtak av neste års budsjett, innvilger Hermes kommune søknad om tilskudd til bygging av nytt sauefiøs fra Olufine Bjurbekkdal som omsøkt over den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk ( ó0). Av budsjettmessige hensyn vil tildelingen måtte tas over budsjettärene2012 og20l3. Under alle omstendigheter tildeles Oluhne Bjurbekkdal restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettåret 2012 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til ä g øre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Begrururelse: Aktiv drift på Bjurbekkdal vil være en forutsetning for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i Bjerkadalen. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Behandling: 6

8 Forslag fr a fr a landbruksnemnsda Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettaret 2012 sarrí inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i2013. Vedtaket kan på'klages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Votering: Landbrusknemndas forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettaret 2012 saml inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i2013. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. 7

9 Hemnes kommune Tekniske tjenester Vçt*ø^.j+_t r1t.*t,e^*ç M?-, Side I av 5 Kirstin Bygdås Bjerkmoen 8646 KORGEN Deres referanse: Vår referanse: ØD/t2t8s0-t4 Arkivkode: GNRÆ I47l5 Dato: t PLAN FOR NTYDYRIilNG P^Â. 147/5 OG I47/I. KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Vi viser til søknadene om nydyrking på eiendommene 147 / og Disse har vært sendt til uttale til eksterne høringsinstanser og berørte naboer/rettighetshavere. Av eksterne høringsparter er søknadene sendt Fylkesmannen i Nordland, NVE Region Midt-Norge, Reindriftsforvaltningen i Nordlald, Sametinget, Nordland Fylkeskommune, kulturavd. og Statens Vegvesen. Av naboer har Terje Nerleirmo, Jan Gunnar Sande, Lillial Nerleir og Elisabeth Ødegàrd fätt søknaden til uttale. Samtlige høringsuttaler følger som vedlegg. Innledningsvis vil vi beklage at vårt svar på søknadene har trukket ut i langdrag Vedtak: Med hjemrnel i Forskrift orn nydyrking $ 6 Krever stiller Hemnes kommune krav om Konsekvensutredning før kommunen gir endelig tillatelse til oppdyrking av omsøkte arealer på eiendommene gnr l47li og I4715 i Hemnes kommune. Begrunnelse for vedtak: I følge forskriftens $ 6 annet ledd skal alle dyrkingsprosjekter over 50 daa vurderes for konsekvensutredning. I høringsrunden har det kommet krav om konsekvensutredning fra reindriftsforvaltningen og en klar anbefaling om dette fra fylkesmannen, dette er beskrevet i saksutredning. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er rnottatt, jfr Forvaltningslovens Kap VI. Saksutredning: Omsøkte areal er fordelt på to adskilte teiger, et myrareal på 130 daa (fordelt på begge eiendommer) og en teig nred skogsmark i hkl. II på rniddels bonitet pã ca. 40 daa.. Myrarealet utgjøres av omlag halvparten av et forholdsvis stort myrareal retl øst for E6 omlag 3 km nord for kommunesenteret Korgen. Myra har flere avløp, mot nordøst mot flere mindre småbekker som samles i Hundbekken. Mot vest drenerer myra mot flere mindre bekker som rnunner ut i Røssåga. Oppsurnmering av innkomne høringsuttaler: Reindriftsforvaltningen i Nordland gå i mot planen slik den foreligger. Hvis kommunen velger å la saken gå til videre behandling krever de konsekvensutredning. Begrunnelsen for dette er at området utg ør en del av vinter, vår, og høstbeite innenfor Ildgruben reinbeitedistrikt. I området rundt Kangsen mot Leirskardalen vil den naturlig stoppe opp på Stormyra. Vinterbeiter som dette er minimumsbeiter i Ildgruben Rådhuset Adresse: Sentrumsveien KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: mune.no Saksbehandler:. Øystein Dyrliq Dir.tlf.: l 45 B

10 Reinbeitedistrikt. Reindriften er en arealkrevende næring, og det vil være behov for en reserve av arealer selv om disse ikke brukes årvisst til beite. Landbrukssjefen kontaktet Reindriftsforvaltningens saksbehandling angående høringsuttalen. Dette for å få en mer konkret beskivelse på hva Reindriftsforvaltningen ville fa belyst i en slik konsekvensutredning. Det vil her være aktuelt å se på tilpasninger og eventuelt avbøtende tiltak. Fylkesmannen i Nordland har en klar tilrådning om konsekvensutredning, dette er begrunnet ut fra tre forhold:. I følge uttalen skal dette være en grunnlendt myr på kalkrik grunn. Ut fra dette kan deler av myra ha såkalt rikmyrutforming. Rikmyr er viktig i forhold til biologisk mangfold fordi myrtypen er svært artsrik og mange rødlistearter har naturtypen som leveområlde. 2. Dyrking av myr omfatter store utslipp av klimagasser. 3. Fylkesmannen ønsker at det vurderes hvorvidt det finnes alternative dyrkningsmuligheter på skogsmark, eller om behovet for arealer kan løses gjennom leieavtaler. Fylkesmannen tilrår kommunen å avslå søknaden om eventuell dyrking av myr medfører at allerede dyrkede arealer blir brakklagt. Fylkesmannen har ingen innvendinger på den del av de omsøkte arealer som ligger på fastmark. NVE har som kjent holdt befaring på prosjektet29.l0.i2, og kommet med en tilrådning i etterkant av denne. De viser her til at et mindre del av myrarealet drenerer ned mot en bekkeravine som ligger mellom to kvikkleiresoner mot vest. NVE mener det er viktig at bekkeravinen som drenerer mot vest ikke tilføres mer vann enn i dag, dvs. at arealet som drenere den veien ikke økes. Ellers drenerer begge parsellene mot flere bekkeraviner som har avløp i Hundbekken mot nord. Som kjent har det vært større utglidninger i Hundbekken, men det er ikke observert sensitiv eller kvikk leire i glidesnitt eller front av disse glidningene. NVE vurderer det slik at en oppdyrking av det store myromådet kan påvirke avrenningsforholdene mot Hundbekken med noe større og raskere variasjoner i vassføring. Dette kan medføre noe økt mulighet for glidninger tilsvarende de som oppstod i2009 og20l2. NVE anser at eventuell utglidning her vil berøre utmark og skogsareal. De gjør samtidig oppmerksom på at eventuelle sikringstiltak i Hundbekken vil måtte gjennomføres uten finansiering fra NVE. Under forutsetning av at det ikke tilføres mer vann mot kvikkleiresonene Aurengmoen og Kattuglemoen mot vest, Har ikke NVE noen innvendinger mot tiltaket. De legger også til grunn at det ikke legges noen ffllinger mot Hunnbekken, som kan være negativt for stabiliteten, Verken Sametinget eller Nordland Fylkeskommune har innvendinger mot prosjektet men begge instanser viser til tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i anleggsfasen med tanke på eventuelle funn av kulturminner, jfr kulturminnelovens $ 8 annet ledd. Sametinget g ør i den forbindelse oppmerksom på at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. Statens vegvesen har ingen innvendinger mot prosjektet. Av naboer har Terje Nerleirmo og Vidar Nerleir (på vegne av Lillian Nerleir) gitt uttale til søknaden. Terje Nerleirmo ber om skisse/kart over den østre dyrkingsteigen som viser hvor vannet rett nedenfor deres vannkilde skal gå etter opparbeiding. De ønsker også at adkomstvei til dette feltet tegnes inn. Videre ønsker han en oversikt over hvor avrenningen fra myra og ned mot elva er planlagt. Til sist g ørhan oppmerksom på at ElisabethØdegãrd ikke stod på den første adresselista. Til det må det opplyses at hun i etterkant har fatt skriftlig forespørsel. 9

11 Det siste momentet fylkesrnannen ser behov for å belyse er om dyrkingsprosjektet medfører at eksisterende jordbruksarealer går ut av drift som følge av nydyrkingen. Videre om behovet for dyrking av myra kan løses rned mer leiejord. Etter vårt skjønn er sannsynligheten for dette begrenset, da alt driwerdig dyrket areal i kommunen er i bruk. Videre er det lang kjøreavstand til deler av arealet driftsenheten representerer i dag. Vi ser også at tiltakshaver føler trygghet med å ha mest mulig areal på egen eiendom. Kommunen ser derfor ikke behov for å trekke dette momentet inn i en eventuell utredning. Som nevnt går Reindriftsforvaltningen i Nordland mot planen slik den foreligger, men er interesert i en dialog om avgrensing og eventuelle avdempende tiltak. Derfor vil hensynet til reindrift være sentralt i en konsekvensutredning. Fare for skred NVE har klare tilrådninger til styring av vann og behandling av masser.de gør også opprnerksom på at en oppdyrking kan medføre en viss risiko for flere utglidninger i Hundbekken, men har ellers ingen innvendingen eller anmerkninger til prosj ektet. Når det gjelder forhold som er beskrevet av naboer, kan dette oppsumeres med ønske om infonnasjon om hvordan forholdet tilskredsonene mot elva er tenkt ivaretatt, hensyn til eiers vannforsyning, forholdet til grensemerker, beiterett og veirett i ornrådet. Dette bør bli ivaretatt med en dialog med naboer i en tidligst mulig fase i planleggingen. Saksgang ved konsekvensutredning: Saksgangen ved konsekvensutredning er beskrevet i forskriftens $ 6 her er det beskrevet at forslagsstiller (dvs tiltakshaver) skal utarbeide melding med forslag til utredningsprogram. Planprogrammet eller meldingen rned utredningsprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet eller tiltaket og hvilke problemstillinger som anses viktig i forhold til miljø og samfunn. Ut fra kommunes vurdering er følgende forhold relevant å få belyst: 1. Kort beskrivelse av behovet for tiltaket. 2. Hensynet til reindriften 3. Enkel botanisk kartlegging. 4. Beskrivelse av dylkingsprosjektet. Det er flere aktører som kan påta seg en slik utredning. Det står selvsagt tiltakshaver å velge aktør. På den annen side har forsøksringene erfaringer med slike planer, og vil ha mulighet for å kornbinere utredningsarbeidet med praktisk planlegging. Med hilsen Øystein Landbrukssjef Ùvrh 11

12 LANDBRUKSDEPARTEMENTET søknad om goclkjenning a\r p an Les reltledniirgen Pà side 2 før søknaden L t (den kommune der arealet ligger) tor nydyrking, jdètte Êkjqma er nånuoi;þ uf!v,ef; kommune,, ",,,.,. '. r, i:1., Søknad om godkjenning av plan skal sendes kommunen før anleggsstart' Kommunens'avgjø Plan for grøfting av nydyrkingsarealet, eñ beskrivelse av hvor stein/stubber skal søknaden. Kartet skal angi hvilke arealer som skal nydyrkes og vise atkomsten til nydyil<ingsärèalet, Driftsplan, gjødsetplan, sl<ogbruksplan eller miljø- og ressursplan vedlegges i den utstrekning slike dokurnenter foreligger' 15ú AV p áñr ns navn (slekisnavn, for- og mellomnavn) (, ( (B SL+k' -/o aeyv) (e)s eller ú,el.l i (gnr., bnr. e. qq,-.í t sq Arealels fordeling, oppgis i dekar Beskrivelse av Ove r, korntørke, o.l.) Driftsform i " il.o.rr antall dyr l5c, :r;ll( spredea Angi behovet for spredeareal m.v.).t>- - cc ') i forhold til? n, oppgi antall dekar Angi behovet for areal o j let som ó 5b rf.a a, plan d myr, t'fl. i dekar) ZO ng av Til u%e u oppgl U jord i dekar) og þ4n 6 oppgi forventet avling og ved for ngen) Dato Søkerens l% -,-ec-.leutgåve 12

13 '-.)r' 1 1:'j _---...//.t '1,- r, liyn)eð SøKNAD OM NYDYRKING Malestokk 1:5000 cñ

14 LAN DBRU KSDEPARTEM ENTET Søknad om godkjemning av plar,r Les rettledningen på side 2 fø ut søknaden. Kartet skal angi hvilke arealer som skal nydyrkes og vise atkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring. Driftsplan, gjødselplan, skogbruksplan elfer miljø- og ressursplan vedlegges i den utstrekning sliko dokurnenter foreligger. 1 Søkerens navn (sfektsnavni for- og mellomnavn) a() Telefonnr. (8 siffer) Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s 4 une Fylke 6 Ar alels fordeling oppgis l.dekar Fulldyrka jord Overflatedyrka jord/gjødsla beite Produktiv skog Annet areal av driftsbygningen eiendommen 6 Driftsform eiendommen (husdyrhold, planteproduksjon m,v.) I oppgi antall dyr oppgi anta rift Har ', u tilstrekkelig spredeâreal for Angi behovet for spredeareal i t tilstrekkelig arealgrunnlag for mjølkekvoten? Angi behovet for areal oppgi som skal nydyrl<es S ï atedyrka myr, beite m.v.) nydyrlsing av skogareal, hogstklasse og 0 b L av vedlegg) Oppgi forventet avling og kostnadsoverslag for nydyrl<ingen) Dato / '73 r' L- " c?ot.q.- Søkerens underskrift 60 utgave 14

15 {tfa *L t1it5 ' _ -_-_..,,. ":'-' ' :: '-'-""F--ì. - - _Æ, 117t4 117ta -._r +i; l... > Nymoen -\ (tl i l.l ç SøKNAD OM I.IYDYRKING Mãleslokk 1:5000

16 Fylkesmannen i Nodland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Asmund Andersen, fm no Vár dato 23.0ø.2012 Deres dato 13.08,2012 Vár referanse 2û12t5742 Deres referanse -ødt1zðiv.-. -,' 1" i, talgsó Vår arklvkode Hemnes kom nune Sentrumsveien I 8646 Korgen Lo,^) Høringsuttalelse - Nydyrking - 147t, Hemnes komrnune Fylkesmannen i Nordland viser til kommunens brev av med ovçrsendelse av to søknader fra Kristin llygdås orn godkjenning av plan for nydyrkingpâleiendommene l47ll og 147/5 i Hemnes kommure. T følge "Forskrift om nydyrking" av z.s.lg97 skal Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier, jf $ 9. Søknadene gielder to teigerpå henholdsvis 130 og 40 daa. Teigen på 130 daa shekker seg over begge eiendommener mens teigenpå 40 daaligger på eiendom I47/5. Omsøkt overstiger grensen for krav til konsekvensutredning. Kommunen skriver í brevet al de vil awente msd å ta stilling til behovet for konsekvensutredning til etter høringsuttalelsene foreligger. I følge forslaift orn konsekvensutredning av skal behovet for konsekvensutredning vurderes etter ett sett med kriterier beskrevet i forskriftens $ 4. Fylkesmannen har derfor i høringsuttalelsen vurdert søknadene i forhold til de av kriteriene som etaten er sektormyndighø for. Vi vurderer at de delene av søknadene som gjelder nydyrking av myr vil falle inn under kriterium b og g. b) Omsøkt nydyrking av Stormyra kan utgjøre en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller dcres leveområder. Stonnyra er en gnnm m r som ligger på kalkrik berggrunn. Det tilsier at myren kan ha områder med rikmyrsutforming. Rikmyr er viktig i foi old tit biologisk mangfold fordi naturtypen er svært artsrik og mange rødlistearter har naturtypen som voksested. Rikmyr er en truet natur'file og kandidat for status som utvalgt naturtype, jf. natunnangfoldloven $ 52. Myra er så vidt vi har oversikt over ikke kartlagt i forbindelse med den kommunevise naturtypekartleggingen som ble utført í Hemnes kommune for noen år siden, For å sike tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for komrnunens avgiørelse bør Stormyra kartlegges med hensyn til bíologisk mangfold av kompetent biolog/botariiker i sommerhalvåret. g) Omsøkt nydyrking av Stormyra vil medføre store utslipp ar, klimagasser. Det bør giøres en grundig konsekvenswtdering om omsøkt nydyrking av myra virkelig er nødvendig, om det finnes alternative skogsmarkarealer som kan nydyrkes eller om bchovet for arealei kan Iøses giennom leîejord; L)ersom eventïeli nydyrking av myr medfører at alleredc dyrkcde arealer blir brakhagt, så bør kommunen wrdere avslag på nydgkingssøknaden. Statens hus Moloveien 10, 8002 Bodd Telefon: Telefaks: Og 77 Miljøvernavdelinga Telefon; f,o Telefaks: '16 80 E-post lntemett s m a nn e n. n ofn o rd I ã ñd 16

17 Side 2 av 2 l;'ylkesnrannelt anbefaler nred lrakgrunn i clette at det utt'øres en konsekver sutteduilrg av dc < ntsøktc nydyrkingsalsalene rå Stornryra. Fylkcsnran ren lrar ingerr iunverrdinget'til at det gis godkjenning til nydylking av dc onlsøkte arealene på skogsmark. Mecl hilsen Christian Brun-Jens sen (e.f.) fung. seksjonsleder l,smr rd Andersen r'ådgivcr' Dette brcvct er odkie nt eleklronisk og har de(br í.kkc undersh'i/i Kopitil: Reindli ltsforvaltningen Nordland Sarnetinget Kjart;ur Aglcn Kristin lìygdås Nordland fyl keskolrrmurre Naturvcrn forbundet i Nordland Di rcktoratet I'o r natu rl'orval tn i ng Sjøgt.7tl.r\vjovárgeaidnu 50 Nerlciren B.ierknroen Po.strrrottak Fylkesiruset l.ollljellveien 7 Postboks 5672 Slupperr TJ Fauske Karasjok KORGTiN Korgerr ljodø Mo i Rana 'l'rorrdheim 17

18 N ordlánd da b oazodoal lohálddahus B åatso e-burriej reeíeme ÌtIor dlaantesne Reindrift sforvaltningen Nordl and Ilernnas kommune Sentrumsveien Korgen Att. Planavdelingen il;!rí'i!t\r'i l " 'iíìr'l ßt3 i'.t:i)i Din çuj. /Deres ref. : ØD/1218s0-2 Min çuj, /Vår ref. : I I 67 65t20121 Sl<tll 421 Dáhtot't/Dato: Sslnrad om godlljcnning av plan for nydyrking på Ncrlcicn og Bjerhmoen i l{omncs hommune. V-iser til brev fra Hemnes kommune av I2 hvor søknad om godkjenning av plan for nydyrking på Nerleien og Bjerkmoen gbnr 145/1, og 5 legges ut til høring. Omsøkt a :eal er fordell på, 2 teiger, et myrareal på 130 daa og en teig i skogsrnark på ca 40 daa. Myrarealet utgjør om lag halvparten av et stort myrområde, Stormyra, nord for Korgen. De omsøkte nydyrkingene J.igger innenfor Ildgruben reínbeitedistrikt, Dyrkníngsfeltene ligger i et område som av reindri.ften er brukt som vinter-, vår- og høstbeiter. Når rein trekker/flyttes rundt Kragsen mot Leirskafdalen vil den naturlig stoppe opp på Stormyra. Myra har gode lavbeiter og er den eneste slore myra i dette området. Vinterbeiter som dette er minimumsbeiter i Ildgruben reinbeit-edistrikt. Reindriftsforva.ltningen har forelagt nydyrkningsplanen for Ildgruben reinbeitedistrikt, og distriktet går imot at planen godkjennes på bakgrunn av nevnte beslag av vikt-ig beiteareal-. I l{ordlandssammenheng omfatter dennê nydyrkningssaken et stort areal og arealbesìaget vi.1 følgelig være tilsvarende. Et annet viktig ankepunkl- mot nydyrking av områder som beit.es av rein, er de konfl.ikter som en da må forvente vil oppstå med rein som beiter ínne på nydyrkningsomrádene. Dette er en kjent probìemstil-ling fra flere steder i Nordfand, og særj-ig på seinvj-nter og vår når enga spirer før fjellbeitene ei deirne probì-emstillingen fremtredende. På generelt grunnlag anbefaler derfor ikke Reindrift.sforvaltningen nydyrkinger i områder som er reínbeiteområder på seinvinter og vår. På bakgrunn av de forhold som èr beskrevêt over vi.l Reindriftsforvaltningen gå imot at plan for nydyrking godkjennes. Dersom pl-anen mot anbqfaling går til videre behandling krever Reindriftsforvaltnj,ngen at dyrkningsplanen underj"egqes krav om konsekvensutredni.ng jf. f'orskrift om konsekvensutredninger av S 3e og S 4e og vedlegg Tf punkt 37. Ádreqssq - Adrcsse Sjøgt Fauske Telefovdno - Telefon rvs,rv. rcindlifì.no Telefaks 1B

19 ) Med hi-lsen Ing-l-ilI Pavall_ Reindri ft sagronom ú syvi hi, C.';3brrJ,wqñ- Katri.n Brandsæther Rådgiver Kopí ti1: Ildgruben rbd v,/stig LifjeJ_I fylkesmannen i Nordland Postboks 3098 Statens hus B Mo i Rana Bodø 19

20 Norges vassdraqs- og energidirektorat NVE Hemnes kommune 8646I(ORGEN r /8so L/lÑ vår dato: 3 1 tl{ï, Iiltt Vårref.: NVE r'm/vop Atkiv:323 Deres dato: Deres ref.: ØD112/850-2 Saksbehandler: Vebjøm Opdahl PIan for dyrking nydyrkingo GBnï ogl45ll, Hemnes kommune, Nordland. - NVEs vurdering NVE har mottatt melding om nydyrking ved på Nerleiren og Bjelkmoen, Hernnes kommune, datert Ifemnes kommune v/ landbrukssjef Ø. DyLlie og NVE vecl V. Opdahl befarte området den 29, Baþrun n/vurderingsgrunnlag Omsøkte areal er fordelt på 2 separate teiger, et ca 130 da myrareal på østsiden av E,6, og et ca 40 da stort skogsaleal lenger øst. En mindre del av myrarcalet øst for E6 drenerer mot vest, nlot bekkeravine i grensen mellom kvil<kleiresonene; 930 Kattuglernoen og 931 Auringmoen. Begge sonene ligger i lisikoklasse 3, hvor 5 et klasse r med høyest risiko. Ellers drenerer begge de omsøkte arealene mot nord, og hal avløp rnot Hunnbekken. Hunnbekken deler seg i flere raviner mot det omsøkte dyrkningsarealet. NVE har tidligere registrert glidninger i Hunnbekken. Glidninger i2009, beskrevet i notat datert (Dl l) og glidning 2012 besktevet i notat datert (D ). Det ble ikke obsel'vert sensitiv eller kvikk leire i glidesnitt eller front av disse glidningene. Det er ikke kartlagt kvikkleire i det omr'ådet som søkes oppdyrket. Jfr. NGI rapport; Risiko for kvikkleileskred, Korgen, datert 1 O.okt Dykningen vil medføre lite planering, skjæring eller'fflling. E-post Poslboks 5091, Majorstuenl030'l OSLO, T lefon:09575, lntemell: mwnve.no org.nr.: No MVA Bsnkkonto: 7ô Hôvodkontor Middelthunsgate 29 Postboks Mejorstuen 0301 osto Roglon Mldt-Norgô Vestr Rosfen 8l 7075 TILLER Reg on Nord Kongens gale l NARVIK Reglon Sør Anton Jênssensgate 7 Poslboks I03 TøNSBERG R glon Vest Naustdalsvn. lb Poslboks 5â 680I FøRDE Rôglon øst Vangsveíen 73 Postboks HAMAR

21 H Side 2 Vurdering: NVE mener det er viktig at bekkeravinen mellom kvikkleilesonene Auringnroen og Kattuglemoen ikke tilføres mer vann ennfør dyrkningen, dvs. at arealet som drenerer. i den retning ikkc økes. Det er pr" i dag lokalt noe anstrengt stabilitet lokalt i skråningene mot l{unnbekken. NVE vutderer at dyrkning av det store myrområdet kan påvirke avrenningsfotiot rn" rnot Hunnbekken, ved noe stø*e og raskere variasjoner i vannføringen. Dette kan medføre noe økt mulighet for glidninger tilsvarende denr som oppstod i2009 og20l2. NVE anser at eventuell fremtidig erosjon og glidninger vil berøre utmark og skogsareal. Eventuelle sikringstiltak i Hunnbekken víl mâtte gjennornfures uten finansiering fi.a NVE. NVE har ikke ínnvendinger ntot dylkning av omradet så fremt det ikke tilføres mer vanrr til bekke avinen mellom kvikkleircsorten Auringmoen og Kattuglernoen. Det legges også til grurn at dyrkningen ikke vil medføre utfyllinger mot i-iunnbekl en, sjm kan være negativt for stabiliteten. Med hilsen I,t( i senioringeniør 21

22 q,.ï sánn orccr samettncet Flemnes kommune Sentrumsveien 1 iq+/5 L,t^J Ãvjovárgeaidnu KáráÈjoh kelka resjok Teelefovne OO Teelefaakse mediggi.no $/ww.samediggi.no 8646 KORGEN NO AAMHTSREERU E /SAKSBEHA I DLER Bjûn Berg, A DU VUESIEHT.,/DERES ød/12/a5ù2 REF. Nu vuesrelttvàn ner, L2/4LA6-2 BIEJJIE /DATO 02.L Uttalelse - Nydyrking - Gbnr I47/5 o91"47/t Hemnes kommune Vi visertil deres brev av L3.8.20I2. spesielle merlnader til planfonlaget. ildre se at der erfare forat tiltaket Sametinget har derfor ingen er eldre t978 dem Vi minner om at alle samiske islturminner eldre enn 1OO år er automatisk freda ifølgekrnl. S 4 anner ledd. Samiske lçt lrurminner kan for elsempel v et sæinsatt ildsted), ulike t,per *l.gg bnrkr ved j offerplasser eller steder det Lnyner seg sagn til lslturminnevernet. Det erildse tillan å slçade e 5 meærrundt kulturminnet, jf. hnl. SS 3 og 6. \tg1ør Íorøqg gppmerlsom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viserd egen utmlelse fra Nordland fylkeskommune. lleelsegh /Med hilsen Kopüja / Kopitil: Nordland fêaskommune Kufturminner inordland 8048 BODØ 22

23 Nordland FYLKESKOMMUNE Vl d to: l? Vt rçfcransþ: l3l2{48 Dc e dafq: 13, Dåés ii:fci so: ØD I 12 I 85V2 Ory;nn Hemnes komrnune Sentrumsveisn I 8646 KORGEN l-lemnes kommune sat<nr. tlfgço Dok,nr Mottatt 2 1 JAN 2013 Saksbeh nrmv tglll Til Orient./llehand, Avd, [-zl nkopi Eksp, Kulturminnefaglig uttalelse: Søknader om godkjenning av plan for nydyrking ganl47ll og 5, Hemnes kommune Fylkeskommuien er myndighet for å iva eta htlturmínner i arealplanlegginge4 i h.h.t. Iov om Kuftu rnínner av 1978 og forslcrift om nydyrking fastsatt av Landbruksã'epaiementet 2.mail-9;97. Vi beklager at vi er langt over uttalelsesfrísten. Tiltaket er sjekket mot vårc arkiver. Så langt ví kjenner til, er dm planlagte nydyrkingen ikke i med regiírberte!"sitt vernwerdþ kultqrminne. Atte kaltuntiner el m dtert a,1*e registrert, Fylkeskommunen vil derfor víse til tiltakshavers aktsomhets- og meldcplikt dersom en under markinngtep skulle støte pâ fom ninner, jf. kulturmimelolens g, $ Z.ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gienstander, ansamlinger av tel(llll ellor unaturlige/uventede steínkonsentrasjoner må vi undenettes umiddelbar. Ví forutsetter at nemtã pâiegg bringes videre til dem som skat utfø e arbeide i inarken Uttalelsen gielder il ke sanúske kultunninner; vi viser til ogen uttalelse fra Sauretinget. Medvennlig hilsen Egil Murud kriltruvems'1ef T incjohnson arkeolog Adrssic Besrtksedrqssc prinsoès gtc

24 NutdlanJ FYLKESKOMMUNE Vår dato: l Vår referanse: DeÌes dato: Deies tcferanse: ØDl I Org.nr: Hemnes kommune Sentrumsveien KORGEN Kulturminnefaglig uttalelse: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 64 bnr. 7, Hemnes kommune Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i h.h.t. Lov om Kulturminner av 1978 og forskrift om nydyrking fastgatt av Landbruksdepartementet 2. mu Vi beklager at vi er langt over uttalelsesfüsten. Tiltaket er sjelket mot våre arkiver. Så tangt vi kjenner til, er den planlagte nydyrkingen ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Alle htlturminner er imidlertid ikke registrerl. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte pâ, fomminner, jf. kultunninnelovens $ 8, 2. ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Vi forutsetter at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal lutføre arbeide i marken. Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Med vennlig hilsen Egil Murud kulturvemsjef Trine Johnson arkeolog Adresse Postmottak Dir,; 75 6s 0527 Saksbehandler: Trine Johnson Fylkeshuset Tlf.l 75 6s Avdeling: Kultur og miljø 8048 Bodø Faks: Enhet: Kulturminner i Nordland Besøksadresse Prinsens gate 100 E-post: 24

25 Hemnes kommune Sentrumsveien KORGEN Statens vegvesen Vs(ò I :Ì l: I Ìiji?,',,i l'4d,. r, ',,,. \'t?,(t Behandlende enhet; Regiori rrord Saksbehandler/innvalgsnr: SessbljaJonsdotiir - Vår referanse: 20121t07s Deres referanse: Vår dato; Søknad om godkjenning - nydyrking på eiendommeme Nerleiren og Bjerkmoen Vi viser til dercs brev rnottatt 3. september 2012 vedlørende søknad om goclkjenning av plan for nydyrking på eiendommene Nelleiren og Bjerkmoen. Statens vegvesen har ingen planer på denne stlekningen og på clenne gl'unn goclkjenner vi søknaden. Statens vegvesen, avd. Norclland Med hilsen,.7 r /- /a'.--j' /. r./-' l4f-'-'-' Jø"''"({i -r ' 'S"rr" u Jonsclottir råclgiver Kopi: Kirstin Bygdås, Bjelkmoen,8646 Korgen og $artan Aglen, Nerleiren, 8646 Korgen Postadresse Statens vegvesen Region nord PÒstboks Bodø Telefon:02030 Telefák: f Org.nr: Kontoradresse Ylldrøra MOSJøÉN Fâkturââdressê Statên5 vegvesen Regnskap Bätsljordveien VADSø Telefon: ú Telefäks:

26 Finneidfiord 2/ I forbindelse med søknad om nydyrking, ref.nï ØDllz/gs}-2, i Nerleiren og på Bjerkmoen i Hemnes vil jeg med dette kjentgjøre at i Nerleiren sammen med øvnge naboerhar både beiterettigheter og vegrettighetel.som berøres av begge omsøkte prosjekter. For rettighetshaver Lillian Nerleir på gfu'dsnr. 147/2 er det i første rçkke vegretten over eiendommêne som er sentral i denne saken, og fordrer at disse blir ivaretatt. Videre menel jeg at dst med tanke på drenering av Stormyra er nødvendig med en oppgang av grensene for å sike at tilstøtende eiendommer ikke får'unødige skader eller at grensene utilsiktet blir flyttet. Vedlagt ligger fullmakt fra Lillian Nerleir fol at jeg skal reprcsentere henne i denne saken. MVH. VidarNerleir JL/ ) l'1+/ s- 27

27 'ri/^ /. -,iu,il',-t., t' u) ',., i'l'!,i.,.i,,'., _! -, t-),:.a'r'1-rt--i, /-,,þ'- ----= ,,.'',r'i... li,'.i I? u,i.:..,'7*:.. /. :-t 't,. i: -/ - t > -.i /,'-,/." / -l -.',- i t, ) /. - t::'i,,.j- L.,',." "'!, ',)./1 ;J '\.i.,1 t -; f\) æ

28 Hemnes kommune Tekniske tjenester e+ hsù ttl. 3 Side I av I Svein Ole Hagen Engesmoen 8646 KORGEN Deres referanse: Vår referanse: ØDlt2/s17-14 A kivkode: vl0 Dato: 10.t TILSKUDD TIL GRØF'TING F'RA ROBUST LANDBRUK Vedtak: I tråd med praksis for praksis for ordningen innvilger Hemnes kommune Svein Ole Hagen et tilskudd på kr 500/daafot grøftingav fulldyrket mark på Engesmoen. Arealet er oppmålt til20 daa,og det anvises dàrfor kr ,- til utbetaling. Beløpet utbetales til søkers kontonr , ogbelastes konto i kommunes budsjett for Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottat, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI. Saksutredning: Svein Ole Hagen har gtøftetto teiger på Engesmoen med et samlet arealpä21 daa, og søker tilskudd for dette gj ennom tilskuddsordningen Robust Landbruk hilsen 40h Øystein Dyrlie M;- Landbrukssjef Kopi til: Økavd.her. ItWe r,w! n' ]Mi:m t) flb( Vedlegg: Rådhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: Saksbehandler: Øystein Dyrlie Dir.tlf.:

29 Hemnes kommune Tekniske tjenester A+ Lß^] Y Side I av 1 ^/ìe, Ronald Sjøgård Sund 3640 IIEMNESBERGET Deres referanse: Va referanse: ØDlt2l5r7-ls A kivkode: v10 Dato: TILSAGN OM TILSKUDD TIL MELKEI(VOTE - ROBUST LAI\DBRUK 2012 Vedtak: Ronald Sjøgård innvilges et tilskudd tilkjøp av privat melkekvote på kr '-. Dette er basert på en innkjøpt kvote pà' 14'940liter' Tilskuddet skal utbetales til søkers kontonr ogbelastes budsjettpost i kommuens budsjett. Vedtaket er hjemlet i retningslinjene for tilskudd fra den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk' Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottat jfr. Forvaltingslovens Kap. VI. Saksuhedning: På budsjettposten Robust Landbruk er det i 2012 av satt kr ,- til innkjøp av private melkekvoter. norutsettringen er at dette skal deles mellom søkerne på ordningen etter antall inn$øpe liter. Inneværende år er det to søkere på tilskudd tilkjøp av private melkekvoter, med et samlet kjøp pä29.88i liter. I praksis var dette en enkel kvote som ble delt likt mellom de to kjøperne. Derfor skal avsatt beløp deles på disse to' hilsen Dyrlie Landbrukssjef 6b-t:t Kopi til: Landbruksnemnda ftlr 4 ru her trek Rådhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: 4s Saksbehandler: Øystein Dyrlie Dir.tlf : 75 19J145 30

30 Hemnes kommune ïekniske tjenester Rd r^ß Ñ,VR Side I av 2 5 Aksel Breivik Moan 8646 KORGEN Deres referanse: Vår referanse: ØD/t2l5t7-16 Arkivkode: vl0 Dato: t TILSAGN OM TILSKUDD TIL MELKEI(VOTE- ROBUST LANDBRI]K 2012 Vedtak: Aksel breivik innvilges et tilskudd til kjøp av privat melkekvote på kr ,-. Dette er basert på en innkjøpt kvote på llter. Tilskuddet skal utbetales til søkers kontonr og belastes budsjettpost i kommuens budsjett. Vedtaket er hjemlet i retningslinjene for tilskudd fra den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottat jfr. Forvaltingslovens Kap. VI. Saksutredning: På budsjettposten Robust Landbruk er det i 2012 av satt kr ,- til innkjøp av private melkekvoter. Forutsetningen er at dette skal deles mellom søkerne på. ordningen etter antall innkjøpe liter. Inneværende år er det to søkere på tilskudd til kjøp av private melkekvoter, med et samlet kjøp pà29.881liter. I praksis var dette en enkel kvote som ble delt likt mellom de to kjøperne. Derfor skal avsatt beløp deles på disse to Med hilsen Landbrukssjef Râdhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: 8463L6 442 E-post: Bankgiro: 4s12 0s no Saksbehandler: Øystein Dyrlie Dir.tlf.:

31 Kopi til: Landbruksnemndaher ùh,tut HtJk Side2 av 2

32 Hemnes kommune Tekniske tjenester. ^Ñß,vR. (" Side 1 av 2 Olufine Bjurbekkdal Bjurbekkdalen' 8643 BJERKA Deres referanse: Vår referanse: ØD/12/t7tl-4 Arkivkode: vl0 Dato: TILSAGN OM TILSKT]DD TIL SAUEF'JØS I BJI]RBEKKDAL Olufine Bjurbekkdal tildeles kr ,- fra budsjettposten Robust Landbruk ( ). Av dette er W midler fra budsjettåret2012 og kr ,- inndratte midler på samme budsjettpost. Det kan også søkes midler til yfterligere investeringer fra Robust Landbruk i2013, det siste med forbehold om kommunestyrets budsj ettbehandling. Kommunen gir tre års arbeidsfrist på prosjektet. Vedtaket er hjemlet i LBN-sak Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Begrunnelse for vedtak: Aktiv drift på Bjurbekkdal vil være en forutsetning for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i Bjerkadalen. Rådhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: Saksbehandler: ØysteinDyrliá Dir.tlf.: l 45 '32

33 Sidø2 av 2 Saksutredning: Olufine Bjurbe-kkdal søkte om støtte til oppføring av nytt sauefiøs giennom tilskuddsordningen Robust Landbruk. Søknaden er behandlet som Sali il ndbruksnemnda Landbruksnemnda har gjori følgende vedtak i saken: "Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for Uuai ettaret 2012 samt inn ratte mdlàr [å samnrc budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å giøre endälig vedtak på dette så snart fullstenàig oversikt over andre tilsagn på budsiettposten foreligger' Det kan søkes midler til ytterligere investeringerfra Robust Landbruk i Vedtaket kan påklages inne7 tre uker etter det er mottatt, ifr. Forvaltningslovens Kap VI. " Når det gjelder saksopplysninger viser vi til saksutredning og møteprotokoll i LBN-sak som følger som vedîegg. let gjenstár net<r t+z.sg7- på budsjettposten for inneværende år, og det vil bli inndratt kr ,- frãliatigere vedtak som ikke er realisert- Totalbeløpet päl'r ,- vllbli stillt til rådighet på prosjektet. Med hilsen Kopi til: Landbruksnemnda Vedlegg: Saksutredning om møteprotokoll i LBN-sak

34 Hemnes kommune Saksprotokiíll Utvalg: Møtedato: Sak: Arkivkode: Resultat: Arkivsak: Tittel: Landbruksnemnda /12 vl0 Innstilling vedtatt t2n7tl/ 3 SAIGPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKTIDD TIL SAIIEF''JØS - OLUFINE BJT]REKKDAL Behandling: Forslag fra fra landbruksnemnsda Oluf,rne Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettåret 2072 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i20i3. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Votering: Landbrusknemndas forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjet!året 2012 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i201,3. Vedtaket kan pårklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Eksp, dato, sign 34 Postadresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Besøksadresse: KORGEN Telefon: Telefaks: 75 t9 7t 4s 75197r01

35 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Øystein Dyrlie 12/t7rl SAKSFRAMLEGG Arkiv: V10 SØKNAD OM TILSKT]DD TIL SAUEFJØS - OLUF'INE BJURBEKI(DAL Rådmannens innstilling: Med forbehold om kommunestyrets vedtak av neste års budsjett, innvilger Hemnes kommune søknad om tilskudd til bygging av nytt sauefiøs fra Oluf,rne Bjurbekkdal som omsøkt over den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk ( ). Av budsjettmessige hensyn vil tildelingen måtte tas over budsjettårene 2012 og20l3. Under alle omstendigheter tildeles Olufine Bjurbekkdal restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettaret 2012 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til ã g øre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Begrunnelse: Aktiv drift på Bjurbekkdal vil være en forutsetning for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i Bjerkadalen. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Bakgrunn: Bruket Bjurbekkdal ligger i Bjurbekkdalen som igjen er et sidedalføre til Bjerkadalen. Avstanden til tettstedet Bjerka er omlag 10 km. Dette er i dag det eneste heltidsbruket i Bjerkadalen. Driftsformen på bruket er melkeproduksjon og sauehold. I tillegg til eget areal driver de en betydelig del av det øvrige jordarealet i dalen. Jordbruksarealene i dalføret er for det meste tungdrevne, men blir høyt prioritert i kommunens satsing på kulturlandskap. Begrunnelsen for dette er at dalen har et intakt småskalajordbrukslandskap av en type som nå i stor grad har gãútut av bruk. I dag er det fire brukere som søker produksjonstillegg i dalen. De øvrige tre er deltidsbruk med mer begrenset driftsomfang. En av driftsenhetene har også brukere av høy alder. Driftsbygningen på Bjurbekkdalen er oppførtito fløyer, den ene består av kufiøs og forsentral. Denne ble oppført for omlag 10 år siden uten offentlig støtte. Denne har fullgod standard til brukets ciriftsomfang. Sauef,øset er en steinfiøs oppført på i8oo-taiie! bygget er sammenbygd med forsentralen i nydelen. Denne delen av driftsbygningen er svært tungdrevet, og lite trivelig både for bruker og besetning. Eksempelvis er bruk av talle eneste mulige form for gjødsellagring, denne må trilles ut med håndmakt. Videre er det knapt ståhøyde i fiøset. Olufine Bjurbekkdal har derfor søkt støtte til bygging av nytt sauefiøs giennom Innovasjon Norge. Første gang hun søkte var i2011. Det ble da søkt om å sette opp et isolert bygg. Denne søknaden ble avslått med begrunnelse av for høye kostnader. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en ny uisolert 35

36 husdyrfløy med plass tij I25 v.f. Sau. inneværende år. Dessverre ble også denne avslått. Begrunnelsen for det siste avslaget var at Innovasjon Norge ikke anså brukets samlede inntektsgrunnlag tilstrekkelig for fremtidig gjeldsbetjening etter investeringen. Videre anså de at den planlagte investeringen vil ha lav lønnsomhet i seg selv. I dette vedtaket var det også vektlagt at kommunen har fatt innvilget mange prosjekter gjennom Innovasjon Norge, og at bruk av BU-midler skal ha en god geografisk fordeling i $ulket. På bakgrunn av dette stiller de nå større krav til nye prosjekter i Hemnes koinmune enn ellers i fylket. BU-søknaden fra Bjurbekkdalen er bygd på en driftsplan utarbeidet på landbrukskontoret hos oss. Ifølge vår saksbehandler er det økonomiske fundamentet i dette prosjektet minst på høyde med flere av de større utbyggingene som er støitet gjennom Innovasjon Norge i senere tid. Disse har i tillegg fått støfte gjennom kommunalt næringsfond. Saksutredning: Olufine Bjurbekkdal søker nå støtte til bygging av nyttsauefiøs gjennom ordningen Robust landbruk. På bakgrunn av kostnadsoverslaget fra søknaden til Innovasjon Norge søker hun om et støttebeløp pâlr,r 22$ 000,-. Ornsøkte prosjekt er et kaldhus med plass til125 vf. Sau. Prosjektet har en total kostnad på kr ,-. Søker er inneforstått med at kommunen må dekke inn søknaden over to budsjettår om den blir innfridd. Inneværende år har det vært begrenset pâgangpå Robust Landbruk, og det vil også være mulig å trekke inn ubrukte midler fra tidligere tilsagn. Ut fra dette vil det være mulig å bevilge ca ,- til prosjektet inneværende år. Med forbehold om kommunestyrets godkjenning av budsjett for 2013, vil vi da kunne dekke det gjenstående beløp på ca. kr ,-. Dette vil derfor la seg gjennomføre uten nevneverdige omprioriteringen innen rammen neste år. Vurdering: Et særtrekk ved Hemnes er at vi har et aktivt landbruk i hele kommunen. Dette gjelder også i de mer marginale landbruksbygdene. I praksis er det et titalls bruk som utgiør bærebjelken i landbruket i ytterdistriktene. Legger disse ned vil det få store følger for hvordan disse bygdene vil fremstå videre fremover. Derfor er disse brukene særs viktige også med tanke på å opprettholde kulturlandskap, stedsutvikling og utvikling av lokalt reiseliv. Bn forutsetning for at dette skal fortsette er at kommunen gir de aktive brukene i slike områder god oppfølging. Selv om fremtiden til disse brukene i stor grad hviler på sentral og til dels regional politik( har kommunen likevel et visst handlingsrom. Ordningen Robust Landbruk er et supplement til eksterne økonomiske virkemidler i landbruket i Hemnes. Det gis her mulighet for delfinansiering av tiltak innen tradisjonelt landbruk som ikke støttes giennom Innovasjon Norge. Intensjonen med dette er å bidra med tiltak som støtter landbruket i hele kommunen. I de årene tilskuddsordningen har eksistert er det blitt støttet høyst ulike tiltak. Det har gjerne vært innredninger enkle ombygninger mm. Som har fått støtte, men i enkelte tilfeller har det også blitt støftet mer omfattende tiltak som delfmansiering av enkle Kaldfiøs- løsninger både til sau og storfe. I praksis har tiltak på mindre bruk bliu tilgodesett giennom denne ordningen. Dette sþldes nettopp at investeringene her gjerne er for små til å få finansiering gjennom Innovasjon Norge, og at lokal støtte kan være en forutsetning for at de skal bli med videre. Brukerne på Bjurbekkdal har vært svært satsingsvillige, og har til nå utviklet bruket nesten uten offentlige investeringsmidler. Spesielt må oppføring av kuføs uten offentlig støfte kunne betegnes som unikt. På tross av dette har de klart å få et tilfredsstillende utkomme av driften. Driftsplanen landbrukskontoret har utarbeidet viser også at prosjektet er solid også sammenlignet med bruk med vesentlig større driftsomfang. Dette bør være et tungtveiende argument for å støtte søknaden. 36

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking LNDBRUKSDEPRTEMENTET Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Les rettledningen på side 2 før søknaden fylles ut Dette skjema er påbudt brukt ved søknader om godkjenning av plan Til GOL kommune (den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/4-3 Arkivkode: GBNR 058/411 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224,

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224, Landbruks-, vilt og innlandsfiskenemnd 30.04.09 - sak 8/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900530 : O: : 1102-60-36 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Roar Okkenhaug Grøttingvegen 28 7608 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/6517 Dato: 09.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004576 : O: 1102-63-1 : Arve Fløysvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 15.03.2011 5/11 innlandsfiskenemnd KLAGE

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1. Fylkesmannen i Nordland av 21.2.2014. Sametinget av 10.2.2014.

GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1. Fylkesmannen i Nordland av 21.2.2014. Sametinget av 10.2.2014. Torstein Hanssen Tormodsvoll 8804 SANDNESSJØEN Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/237-8 GNR 10/1 TLE/LAN/HHO 11.03.2014 GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1 I Saksdokumenter (vedlagt):

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra tomt til nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/8264 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/2436 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Saknr. 069/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Reinbeitedistrikt 6 Varjjatnjarga Rasengveien 2 9840 VARANGERBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/1009 Merete Sabbasen Helander, tlf.: +47

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: 08.09.2015 Tid: kl. Kl. 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Johan Hofstad Stiklestad allè 331 7656 VERDAL Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5174 Dato: 29.03.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1721/29/1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 08.09.2015 Tid: Kl. 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Vik, Sissel Grimstad, Astri

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 10:00 11.25

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 10:00 11.25 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 10:00 11.25 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen FO Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/3555 Dato: 11.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen konsulent Eva Ottesen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen konsulent Eva Ottesen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.03.2009 Tid: Kl. 15.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 111/1 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 111/1 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 111/1 Arkivsaksnr.: 12/1665-18 GUDBJØRN SINGSTAD - SØKNAD OM NYDYRKING AV 46 DAA. GNR 111 BNR 1. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte S Rasmussen, Bård Rasmussen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 25.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 15.03.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes.

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 144/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FO AV FREMTIDIG FOLIG, GNR. 136/3,9 SKJØLINGSTAD. Hovedutvalg teknisk behandlet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Tore Øgstad Leirådalsvegen 147 7650 VERDAL Deres ref: Vår ref: ATV 2011/3709 Dato: 07.09.2011 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: Gnr. 33/1 Saksnr:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Fylkeshuset Postboks 701 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/708 Merete Sabbasen Helander, tlf.: +47 46400262 22.03.2016 Høring:

Detaljer

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene.

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene. LEKA KOMMUNE Dato: 27.04.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 08.05.2012 Saknr.

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/132/1 - Johan Rygg - Deling av eiendommen Reppe - Dispensasjon fra kommuneplanen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217 Arkivref:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Astrid

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Jorid Dahl Nedre Rønvik Terasse 10 8012 BODØ Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 Deres ref.: Vår ref.: 09/3450/PEA Dato: 19.042009

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Ottar Grønning - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - søknad om nydyrking gbnr.19/2

Ottar Grønning - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - søknad om nydyrking gbnr.19/2 Ottar Grønning Deres ref: Grønningsveien 403 Vår ref: 5383/2017 7105 Stadsbygd Saksnr: 2016/7233 Dato: 28.04.2017 Ottar Grønning - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - søknad om nydyrking gbnr.19/2

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer