NfiØTT.INNKALLING Tid: 18:00. llt3. Hemnes kommune. 04l. slt3. Referatsaker (side 2-40) 2lt3 SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NfiØTT.INNKALLING. 13.03.2013 Tid: 18:00. llt3. Hemnes kommune. 04l. slt3. Referatsaker (side 2-40) 2lt3 SAKSLISTE"

Transkript

1 Hemnes kommune NfiØTT.INNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Landbruksnemnda 2. etg. Rådhuset Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker (side 2-40) SAKSLISTE Saksnr. llt3 2lt3 3lt3 4/t3 slt3 6l13 7lr3 Arkivsaksnr. Tittel 13ll72 JORDLOVSSAK. SJØFORS FRADELING AV AREAL TIL BOLGTOMT r2l1734 JORDLOVSSAK- SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSHUS EIEIIDOMMEN BJERI(LUND SØKER: MARINA DRAGE ROBUST LA IDBRUK 2OI3 FORDELING AV FORMÅL T,ORVALTNING AV SMIL OG NMSK.MIDLER 2013 t3lr54 HØRrNG - EI\DRTNGER r JORDLOVEN $ 12 I 3/1 55 HØRING - FORSLAG OM II\{NSKRENKING I ODELSKRETSEN OG OG ENDRINGER I REGLENE OM ODELSFRIGJØRING t31202 ORIENTERINGSSAK- KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT Side 04l Eventuelt Korgen, l3 Olav Oldernes leder

2 REFERATSAKER LANDBRUKSNEMNDA Side 1 Møteprotokoll fra møte Plan for nydyrking pâ og l47ll - Planavdelingen - 3 I 2/850 Tilskudd til grøfting fra robust landbruk Planavdelin gen Tilsagn om tilskudd til melkekvote - Planavdeling en - l2l Tilsagn om tilskudd til melkekvote - Planavdelin gen - 12 I 5 17 krav om konsekvensutredning Robust landbruk 2012 Robust landbruk20l2 6 Tilsagn om tilskudd til sauefiøs i Bjurbekkdalen Planavdelin gen - l2l 17 I I 7 Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. $ Opprettelse av ny grunneiendom for boligformål tomt av gnr Erverver Karl-Ivar Øverleir Planavdelingen - I2l I Møtereferat kontaktutvalg for landbruk Planavdelingen Utrykte I Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. $ 20-1 Opprettelse av ny grunneiendom for fütidsbebyggelse tomt av gnr. 138/l - Erverver Anne-Marit Finbak Hassel Planavdelin gen - l2l Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl $ 20-1 Opprettelse av ny grunneiendom for boligformål tomt av gnr Erverver Geir Ragnar Sæter Planavdelin gen - l2l Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 Opprettelse av ny grunneiendom for Erverver Håvard Berg fritidsbebyggelse tomt av gnr. ll8ll2 - Planavdelin gen - I 2 I Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter pbl $ 20-1 opprettelse av nytt punktfeste for nausttomt tomt av gîr. 45/l - Erverver Ståle Bech Planavdeling en - 12/ 17 45

3 Hemnes kommune NÊ. M:ØTE,PROTOKOLL Landbruksnemnda Møtested: Møtedato: Møterom styrhuset, teknisk etat Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Olav Oldernes Toril Valla Sverre Storbæk Torbjørn Bleikvassli Sten-Oddvar Solhaug Varamedlemmer: Knut Arne Hagen Fra adm. (evt. andre) z Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Øystein Dyrlie - møtesekretær Ingen merknader Ingen 33/t2-38/12 SAKSLISTE Saksnr 331t2 34/ r2 381t2 Arkivsaksnr. Tittel 12/541 BT]DSJETT F'OR SKOGFOI{DETS RENTEMIDLER FOR 2013 t2lt /1 - AAGOT FIIIBAK. FRADELING AV ITYTTETOMT - JORDLOVSAK ERVERVER: ANNE MARIT FINBAK HASSEL l2l1522 KONSESJONSSAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV GITR 59/1&4 SØI(ER: TORBJØRN FINEIDE r2l1545 MATRIKKELSAK JOHAI\NES MARTIN ØVERLEIR - TOMT TIL Y BOLIG JORDLOVSSAK - ERVERVER: KARL-IVAR ØVERLEIR r2lt565 59/4. GEIR RAGNAR S.4TER - FRÄDELING AV BOLIGTOMT - JORDLOVSSAK SØI(ER: GEIR RAGNAR S,4trTER V/ HANS PETTER SKJÆRAN l2llttt SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAUEX'JØS. OLUFINE BJT'REKKDAL Postadresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Besøksadresse: KORGEN Telefon: l Telefaks: 2

4 Hemnes kommune BI]DSJETT FOR SKOGFONDETS RENTEMIDLER FOR 2013 Innstilling: Landbruksnemnda stiller seg bak budsjettforslaget for bruk av skogfondets rentemidler i 2013 slik det foreligger. Vedtaket er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a. $ 15.2 ledd. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksnemnda stiller seg bak budsjettforslaget for bruk av skogfondets rentemidler i 2013 slik det foreligger. Vedtaket er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a. $ ledd I38II - AAGOT FINBAK - FRADELING AV ITYTTETOMT - JORDLOVSAK ERVERVER: ANNE MARIT F.INBAK HASSEL Innstilling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca2 da ubebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen 138/1 Finnbakken som omsøkt. En fradeling av ca2 da skogsmark ved skoggrensa anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulemper av vesentlig betydning-jfr. jordlovens $ 12 Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til fritidsformål da andre interesser i liten grad synes å bliberørt. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Behandling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca2 da ubebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen 138/1 Finnbakken som omsøkt. Med følgende endring: På grunn av en buvei nær tomta skal grensene gås opp i samråd med landbruiksmyndighet.,r'rl li 3

5 Votering: Innstilling med endring enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca2 da ubebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen 138/1 Finnbakken som omsøkt. På grunn av en buvei nær tomta skal grensene gås opp i samråd med landbruiksmyndighet. En fradeling av ca2 da skogsmark ved skoggrensa anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulemper av vesentlig betydning, da under forutsetning av at det tas hensyn til buveien gjennom området - jfr. jordlovens $ t2. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til fritidsformål da andre interesser i liten grad synes å bli berørt, da under forutsetning av at tomteplasseringen tar hensyn til buvei gjennom området. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK 351t2 KONSESJONSSAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 59II&4 SØKER: TORBJØRN FINEIDE Innstilling: Torbjørn Fineide innvilges konsesjon på everv av driftsenheten Sæteren bestående av gff 5911 oggrí 5914 i Hemnes kommune som tilleggsjord til gnr 5912 og3. Kjøpesummen på kr. I godkjennes. Behandling: Endring i innstilling: Ifølge LMD-rundslcl 2l20I2 er grensen for prisvurdering nå hevet til kr Prisvurdering er derfor ikke relevant. Votering: Innstilling med endringer enstemmig vedtatt Vedtak: Todørn Fineide innvilges konsesjon på everv av driftsenheten Sæteren bestående av gnr 59/l oggnr 59/4 i Hemnes kommune som tilleggsjord til gtr 5912 og3. 4

6 36112 MATRIKKELSAK JOHAI\NES MARTIN ØVERLEIR - TOMT TIL IYY BOLIG JORDLOVSSAK - ERVERVER: KARL-IVAR ØVERLEIR Innstilling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av inntil 1,3 daa tomt til ny bolig fra grn og omdisponering av samme areal til boligformål - jfr jordlovens $ 12 og $ 9. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. på hovedbruket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fulkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Sett fra landbruksinteressene i området kan landbruksnemnda tilrå at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel til boligformåi. (LNF-2 område). Behandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av inntil 1,3 daa tomt til ny bolig fra gnr I42l 3 og omdisponering av samme areal til boligformål - jfr jordlovens $ 12 og $ 9. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. på hovedbruket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageirurstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Sett fra landbruksinteressene i området kan landbruksnemnda tlkä at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel til boligformåi. (LNF-2 område). 371r2 59/4 - GEIR RAGNAR S, ßTER - FRADELING AV BOLIGTOMT - JORDLOVSSAK SØKER: GEIR RAGNAR S,.trTER V/ IIANS PETTER SKJÆRAN Innstilling: Landbruksnemnda samtykker til fradeling av ca 2 da ubebygd tomt til boligformål fra eiendommen Sæteren som omsøkt. Den endelig oppmålingen av tomta foretas i sam åd med landbruksmyndigheten i kommunen. En fradeling av ca2 da som omsøkt anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulemper av vesentlig betydning dersom adkomsten til skogen ovenfor ikke hindres - jfr. jordlovens $ 12. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. 5

7 Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til boligformål ut fra landbruksinteressene i området. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fulkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Landbruksnemnda samtyk&er til fradeling av ca 2 da ubebygd tomt til boligformål fra eiendommen 59ll + 4 Sæteren som omsøkt. Den endelig oppmålingen av tomta foretas i samråd med landbruksmyndigheten i kommunen. En fradeling av ca2 da som omsøkt anses å være driftsmessig forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kan gi og vil ikke skape drifts- eller miljømessig ulempe av vesentlig betydning dersom adkomstentil skogenovenforikkehindres - jfr. jordlovens $ 12. Tomta skal ikke tillegges rettigheter til jakt, fiske, ved o.l. Landbruksnemda tilrår at det gis dispensasjon for fradeling av omsøkte tomt til boligformål ut fra landbruksinteres sene i området. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra meddelelse. Klageinnstans er fflkesmannen i Nordland. En evt. klage sendes via Hemnes kommune v/ TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAUEF'JØS - OLUT'INE BJUREKKDAL Innstilling: Med forbehold om kommunestyrets vedtak av neste års budsjett, innvilger Hermes kommune søknad om tilskudd til bygging av nytt sauefiøs fra Olufine Bjurbekkdal som omsøkt over den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk ( ó0). Av budsjettmessige hensyn vil tildelingen måtte tas over budsjettärene2012 og20l3. Under alle omstendigheter tildeles Oluhne Bjurbekkdal restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettåret 2012 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til ä g øre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Begrururelse: Aktiv drift på Bjurbekkdal vil være en forutsetning for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i Bjerkadalen. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Behandling: 6

8 Forslag fr a fr a landbruksnemnsda Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettaret 2012 sarrí inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i2013. Vedtaket kan på'klages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Votering: Landbrusknemndas forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettaret 2012 saml inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i2013. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. 7

9 Hemnes kommune Tekniske tjenester Vçt*ø^.j+_t r1t.*t,e^*ç M?-, Side I av 5 Kirstin Bygdås Bjerkmoen 8646 KORGEN Deres referanse: Vår referanse: ØD/t2t8s0-t4 Arkivkode: GNRÆ I47l5 Dato: t PLAN FOR NTYDYRIilNG P^Â. 147/5 OG I47/I. KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Vi viser til søknadene om nydyrking på eiendommene 147 / og Disse har vært sendt til uttale til eksterne høringsinstanser og berørte naboer/rettighetshavere. Av eksterne høringsparter er søknadene sendt Fylkesmannen i Nordland, NVE Region Midt-Norge, Reindriftsforvaltningen i Nordlald, Sametinget, Nordland Fylkeskommune, kulturavd. og Statens Vegvesen. Av naboer har Terje Nerleirmo, Jan Gunnar Sande, Lillial Nerleir og Elisabeth Ødegàrd fätt søknaden til uttale. Samtlige høringsuttaler følger som vedlegg. Innledningsvis vil vi beklage at vårt svar på søknadene har trukket ut i langdrag Vedtak: Med hjemrnel i Forskrift orn nydyrking $ 6 Krever stiller Hemnes kommune krav om Konsekvensutredning før kommunen gir endelig tillatelse til oppdyrking av omsøkte arealer på eiendommene gnr l47li og I4715 i Hemnes kommune. Begrunnelse for vedtak: I følge forskriftens $ 6 annet ledd skal alle dyrkingsprosjekter over 50 daa vurderes for konsekvensutredning. I høringsrunden har det kommet krav om konsekvensutredning fra reindriftsforvaltningen og en klar anbefaling om dette fra fylkesmannen, dette er beskrevet i saksutredning. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er rnottatt, jfr Forvaltningslovens Kap VI. Saksutredning: Omsøkte areal er fordelt på to adskilte teiger, et myrareal på 130 daa (fordelt på begge eiendommer) og en teig nred skogsmark i hkl. II på rniddels bonitet pã ca. 40 daa.. Myrarealet utgjøres av omlag halvparten av et forholdsvis stort myrareal retl øst for E6 omlag 3 km nord for kommunesenteret Korgen. Myra har flere avløp, mot nordøst mot flere mindre småbekker som samles i Hundbekken. Mot vest drenerer myra mot flere mindre bekker som rnunner ut i Røssåga. Oppsurnmering av innkomne høringsuttaler: Reindriftsforvaltningen i Nordland gå i mot planen slik den foreligger. Hvis kommunen velger å la saken gå til videre behandling krever de konsekvensutredning. Begrunnelsen for dette er at området utg ør en del av vinter, vår, og høstbeite innenfor Ildgruben reinbeitedistrikt. I området rundt Kangsen mot Leirskardalen vil den naturlig stoppe opp på Stormyra. Vinterbeiter som dette er minimumsbeiter i Ildgruben Rådhuset Adresse: Sentrumsveien KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: mune.no Saksbehandler:. Øystein Dyrliq Dir.tlf.: l 45 B

10 Reinbeitedistrikt. Reindriften er en arealkrevende næring, og det vil være behov for en reserve av arealer selv om disse ikke brukes årvisst til beite. Landbrukssjefen kontaktet Reindriftsforvaltningens saksbehandling angående høringsuttalen. Dette for å få en mer konkret beskivelse på hva Reindriftsforvaltningen ville fa belyst i en slik konsekvensutredning. Det vil her være aktuelt å se på tilpasninger og eventuelt avbøtende tiltak. Fylkesmannen i Nordland har en klar tilrådning om konsekvensutredning, dette er begrunnet ut fra tre forhold:. I følge uttalen skal dette være en grunnlendt myr på kalkrik grunn. Ut fra dette kan deler av myra ha såkalt rikmyrutforming. Rikmyr er viktig i forhold til biologisk mangfold fordi myrtypen er svært artsrik og mange rødlistearter har naturtypen som leveområlde. 2. Dyrking av myr omfatter store utslipp av klimagasser. 3. Fylkesmannen ønsker at det vurderes hvorvidt det finnes alternative dyrkningsmuligheter på skogsmark, eller om behovet for arealer kan løses gjennom leieavtaler. Fylkesmannen tilrår kommunen å avslå søknaden om eventuell dyrking av myr medfører at allerede dyrkede arealer blir brakklagt. Fylkesmannen har ingen innvendinger på den del av de omsøkte arealer som ligger på fastmark. NVE har som kjent holdt befaring på prosjektet29.l0.i2, og kommet med en tilrådning i etterkant av denne. De viser her til at et mindre del av myrarealet drenerer ned mot en bekkeravine som ligger mellom to kvikkleiresoner mot vest. NVE mener det er viktig at bekkeravinen som drenerer mot vest ikke tilføres mer vann enn i dag, dvs. at arealet som drenere den veien ikke økes. Ellers drenerer begge parsellene mot flere bekkeraviner som har avløp i Hundbekken mot nord. Som kjent har det vært større utglidninger i Hundbekken, men det er ikke observert sensitiv eller kvikk leire i glidesnitt eller front av disse glidningene. NVE vurderer det slik at en oppdyrking av det store myromådet kan påvirke avrenningsforholdene mot Hundbekken med noe større og raskere variasjoner i vassføring. Dette kan medføre noe økt mulighet for glidninger tilsvarende de som oppstod i2009 og20l2. NVE anser at eventuell utglidning her vil berøre utmark og skogsareal. De gjør samtidig oppmerksom på at eventuelle sikringstiltak i Hundbekken vil måtte gjennomføres uten finansiering fra NVE. Under forutsetning av at det ikke tilføres mer vann mot kvikkleiresonene Aurengmoen og Kattuglemoen mot vest, Har ikke NVE noen innvendinger mot tiltaket. De legger også til grunn at det ikke legges noen ffllinger mot Hunnbekken, som kan være negativt for stabiliteten, Verken Sametinget eller Nordland Fylkeskommune har innvendinger mot prosjektet men begge instanser viser til tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i anleggsfasen med tanke på eventuelle funn av kulturminner, jfr kulturminnelovens $ 8 annet ledd. Sametinget g ør i den forbindelse oppmerksom på at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. Statens vegvesen har ingen innvendinger mot prosjektet. Av naboer har Terje Nerleirmo og Vidar Nerleir (på vegne av Lillian Nerleir) gitt uttale til søknaden. Terje Nerleirmo ber om skisse/kart over den østre dyrkingsteigen som viser hvor vannet rett nedenfor deres vannkilde skal gå etter opparbeiding. De ønsker også at adkomstvei til dette feltet tegnes inn. Videre ønsker han en oversikt over hvor avrenningen fra myra og ned mot elva er planlagt. Til sist g ørhan oppmerksom på at ElisabethØdegãrd ikke stod på den første adresselista. Til det må det opplyses at hun i etterkant har fatt skriftlig forespørsel. 9

11 Det siste momentet fylkesrnannen ser behov for å belyse er om dyrkingsprosjektet medfører at eksisterende jordbruksarealer går ut av drift som følge av nydyrkingen. Videre om behovet for dyrking av myra kan løses rned mer leiejord. Etter vårt skjønn er sannsynligheten for dette begrenset, da alt driwerdig dyrket areal i kommunen er i bruk. Videre er det lang kjøreavstand til deler av arealet driftsenheten representerer i dag. Vi ser også at tiltakshaver føler trygghet med å ha mest mulig areal på egen eiendom. Kommunen ser derfor ikke behov for å trekke dette momentet inn i en eventuell utredning. Som nevnt går Reindriftsforvaltningen i Nordland mot planen slik den foreligger, men er interesert i en dialog om avgrensing og eventuelle avdempende tiltak. Derfor vil hensynet til reindrift være sentralt i en konsekvensutredning. Fare for skred NVE har klare tilrådninger til styring av vann og behandling av masser.de gør også opprnerksom på at en oppdyrking kan medføre en viss risiko for flere utglidninger i Hundbekken, men har ellers ingen innvendingen eller anmerkninger til prosj ektet. Når det gjelder forhold som er beskrevet av naboer, kan dette oppsumeres med ønske om infonnasjon om hvordan forholdet tilskredsonene mot elva er tenkt ivaretatt, hensyn til eiers vannforsyning, forholdet til grensemerker, beiterett og veirett i ornrådet. Dette bør bli ivaretatt med en dialog med naboer i en tidligst mulig fase i planleggingen. Saksgang ved konsekvensutredning: Saksgangen ved konsekvensutredning er beskrevet i forskriftens $ 6 her er det beskrevet at forslagsstiller (dvs tiltakshaver) skal utarbeide melding med forslag til utredningsprogram. Planprogrammet eller meldingen rned utredningsprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet eller tiltaket og hvilke problemstillinger som anses viktig i forhold til miljø og samfunn. Ut fra kommunes vurdering er følgende forhold relevant å få belyst: 1. Kort beskrivelse av behovet for tiltaket. 2. Hensynet til reindriften 3. Enkel botanisk kartlegging. 4. Beskrivelse av dylkingsprosjektet. Det er flere aktører som kan påta seg en slik utredning. Det står selvsagt tiltakshaver å velge aktør. På den annen side har forsøksringene erfaringer med slike planer, og vil ha mulighet for å kornbinere utredningsarbeidet med praktisk planlegging. Med hilsen Øystein Landbrukssjef Ùvrh 11

12 LANDBRUKSDEPARTEMENTET søknad om goclkjenning a\r p an Les reltledniirgen Pà side 2 før søknaden L t (den kommune der arealet ligger) tor nydyrking, jdètte Êkjqma er nånuoi;þ uf!v,ef; kommune,, ",,,.,. '. r, i:1., Søknad om godkjenning av plan skal sendes kommunen før anleggsstart' Kommunens'avgjø Plan for grøfting av nydyrkingsarealet, eñ beskrivelse av hvor stein/stubber skal søknaden. Kartet skal angi hvilke arealer som skal nydyrkes og vise atkomsten til nydyil<ingsärèalet, Driftsplan, gjødsetplan, sl<ogbruksplan eller miljø- og ressursplan vedlegges i den utstrekning slike dokurnenter foreligger' 15ú AV p áñr ns navn (slekisnavn, for- og mellomnavn) (, ( (B SL+k' -/o aeyv) (e)s eller ú,el.l i (gnr., bnr. e. qq,-.í t sq Arealels fordeling, oppgis i dekar Beskrivelse av Ove r, korntørke, o.l.) Driftsform i " il.o.rr antall dyr l5c, :r;ll( spredea Angi behovet for spredeareal m.v.).t>- - cc ') i forhold til? n, oppgi antall dekar Angi behovet for areal o j let som ó 5b rf.a a, plan d myr, t'fl. i dekar) ZO ng av Til u%e u oppgl U jord i dekar) og þ4n 6 oppgi forventet avling og ved for ngen) Dato Søkerens l% -,-ec-.leutgåve 12

13 '-.)r' 1 1:'j _---...//.t '1,- r, liyn)eð SøKNAD OM NYDYRKING Malestokk 1:5000 cñ

14 LAN DBRU KSDEPARTEM ENTET Søknad om godkjemning av plar,r Les rettledningen på side 2 fø ut søknaden. Kartet skal angi hvilke arealer som skal nydyrkes og vise atkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring. Driftsplan, gjødselplan, skogbruksplan elfer miljø- og ressursplan vedlegges i den utstrekning sliko dokurnenter foreligger. 1 Søkerens navn (sfektsnavni for- og mellomnavn) a() Telefonnr. (8 siffer) Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s 4 une Fylke 6 Ar alels fordeling oppgis l.dekar Fulldyrka jord Overflatedyrka jord/gjødsla beite Produktiv skog Annet areal av driftsbygningen eiendommen 6 Driftsform eiendommen (husdyrhold, planteproduksjon m,v.) I oppgi antall dyr oppgi anta rift Har ', u tilstrekkelig spredeâreal for Angi behovet for spredeareal i t tilstrekkelig arealgrunnlag for mjølkekvoten? Angi behovet for areal oppgi som skal nydyrl<es S ï atedyrka myr, beite m.v.) nydyrlsing av skogareal, hogstklasse og 0 b L av vedlegg) Oppgi forventet avling og kostnadsoverslag for nydyrl<ingen) Dato / '73 r' L- " c?ot.q.- Søkerens underskrift 60 utgave 14

15 {tfa *L t1it5 ' _ -_-_..,,. ":'-' ' :: '-'-""F--ì. - - _Æ, 117t4 117ta -._r +i; l... > Nymoen -\ (tl i l.l ç SøKNAD OM I.IYDYRKING Mãleslokk 1:5000

16 Fylkesmannen i Nodland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Asmund Andersen, fm no Vár dato 23.0ø.2012 Deres dato 13.08,2012 Vár referanse 2û12t5742 Deres referanse -ødt1zðiv.-. -,' 1" i, talgsó Vår arklvkode Hemnes kom nune Sentrumsveien I 8646 Korgen Lo,^) Høringsuttalelse - Nydyrking - 147t, Hemnes komrnune Fylkesmannen i Nordland viser til kommunens brev av med ovçrsendelse av to søknader fra Kristin llygdås orn godkjenning av plan for nydyrkingpâleiendommene l47ll og 147/5 i Hemnes kommure. T følge "Forskrift om nydyrking" av z.s.lg97 skal Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier, jf $ 9. Søknadene gielder to teigerpå henholdsvis 130 og 40 daa. Teigen på 130 daa shekker seg over begge eiendommener mens teigenpå 40 daaligger på eiendom I47/5. Omsøkt overstiger grensen for krav til konsekvensutredning. Kommunen skriver í brevet al de vil awente msd å ta stilling til behovet for konsekvensutredning til etter høringsuttalelsene foreligger. I følge forslaift orn konsekvensutredning av skal behovet for konsekvensutredning vurderes etter ett sett med kriterier beskrevet i forskriftens $ 4. Fylkesmannen har derfor i høringsuttalelsen vurdert søknadene i forhold til de av kriteriene som etaten er sektormyndighø for. Vi vurderer at de delene av søknadene som gjelder nydyrking av myr vil falle inn under kriterium b og g. b) Omsøkt nydyrking av Stormyra kan utgjøre en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller dcres leveområder. Stonnyra er en gnnm m r som ligger på kalkrik berggrunn. Det tilsier at myren kan ha områder med rikmyrsutforming. Rikmyr er viktig i foi old tit biologisk mangfold fordi naturtypen er svært artsrik og mange rødlistearter har naturtypen som voksested. Rikmyr er en truet natur'file og kandidat for status som utvalgt naturtype, jf. natunnangfoldloven $ 52. Myra er så vidt vi har oversikt over ikke kartlagt i forbindelse med den kommunevise naturtypekartleggingen som ble utført í Hemnes kommune for noen år siden, For å sike tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for komrnunens avgiørelse bør Stormyra kartlegges med hensyn til bíologisk mangfold av kompetent biolog/botariiker i sommerhalvåret. g) Omsøkt nydyrking av Stormyra vil medføre store utslipp ar, klimagasser. Det bør giøres en grundig konsekvenswtdering om omsøkt nydyrking av myra virkelig er nødvendig, om det finnes alternative skogsmarkarealer som kan nydyrkes eller om bchovet for arealei kan Iøses giennom leîejord; L)ersom eventïeli nydyrking av myr medfører at alleredc dyrkcde arealer blir brakhagt, så bør kommunen wrdere avslag på nydgkingssøknaden. Statens hus Moloveien 10, 8002 Bodd Telefon: Telefaks: Og 77 Miljøvernavdelinga Telefon; f,o Telefaks: '16 80 E-post lntemett s m a nn e n. n ofn o rd I ã ñd 16

17 Side 2 av 2 l;'ylkesnrannelt anbefaler nred lrakgrunn i clette at det utt'øres en konsekver sutteduilrg av dc < ntsøktc nydyrkingsalsalene rå Stornryra. Fylkcsnran ren lrar ingerr iunverrdinget'til at det gis godkjenning til nydylking av dc onlsøkte arealene på skogsmark. Mecl hilsen Christian Brun-Jens sen (e.f.) fung. seksjonsleder l,smr rd Andersen r'ådgivcr' Dette brcvct er odkie nt eleklronisk og har de(br í.kkc undersh'i/i Kopitil: Reindli ltsforvaltningen Nordland Sarnetinget Kjart;ur Aglcn Kristin lìygdås Nordland fyl keskolrrmurre Naturvcrn forbundet i Nordland Di rcktoratet I'o r natu rl'orval tn i ng Sjøgt.7tl.r\vjovárgeaidnu 50 Nerlciren B.ierknroen Po.strrrottak Fylkesiruset l.ollljellveien 7 Postboks 5672 Slupperr TJ Fauske Karasjok KORGTiN Korgerr ljodø Mo i Rana 'l'rorrdheim 17

18 N ordlánd da b oazodoal lohálddahus B åatso e-burriej reeíeme ÌtIor dlaantesne Reindrift sforvaltningen Nordl and Ilernnas kommune Sentrumsveien Korgen Att. Planavdelingen il;!rí'i!t\r'i l " 'iíìr'l ßt3 i'.t:i)i Din çuj. /Deres ref. : ØD/1218s0-2 Min çuj, /Vår ref. : I I 67 65t20121 Sl<tll 421 Dáhtot't/Dato: Sslnrad om godlljcnning av plan for nydyrking på Ncrlcicn og Bjerhmoen i l{omncs hommune. V-iser til brev fra Hemnes kommune av I2 hvor søknad om godkjenning av plan for nydyrking på Nerleien og Bjerkmoen gbnr 145/1, og 5 legges ut til høring. Omsøkt a :eal er fordell på, 2 teiger, et myrareal på 130 daa og en teig i skogsrnark på ca 40 daa. Myrarealet utgjør om lag halvparten av et stort myrområde, Stormyra, nord for Korgen. De omsøkte nydyrkingene J.igger innenfor Ildgruben reínbeitedistrikt, Dyrkníngsfeltene ligger i et område som av reindri.ften er brukt som vinter-, vår- og høstbeiter. Når rein trekker/flyttes rundt Kragsen mot Leirskafdalen vil den naturlig stoppe opp på Stormyra. Myra har gode lavbeiter og er den eneste slore myra i dette området. Vinterbeiter som dette er minimumsbeiter i Ildgruben reinbeit-edistrikt. Reindriftsforva.ltningen har forelagt nydyrkningsplanen for Ildgruben reinbeitedistrikt, og distriktet går imot at planen godkjennes på bakgrunn av nevnte beslag av vikt-ig beiteareal-. I l{ordlandssammenheng omfatter dennê nydyrkningssaken et stort areal og arealbesìaget vi.1 følgelig være tilsvarende. Et annet viktig ankepunkl- mot nydyrking av områder som beit.es av rein, er de konfl.ikter som en da må forvente vil oppstå med rein som beiter ínne på nydyrkningsomrádene. Dette er en kjent probìemstil-ling fra flere steder i Nordfand, og særj-ig på seinvj-nter og vår når enga spirer før fjellbeitene ei deirne probì-emstillingen fremtredende. På generelt grunnlag anbefaler derfor ikke Reindrift.sforvaltningen nydyrkinger i områder som er reínbeiteområder på seinvinter og vår. På bakgrunn av de forhold som èr beskrevêt over vi.l Reindriftsforvaltningen gå imot at plan for nydyrking godkjennes. Dersom pl-anen mot anbqfaling går til videre behandling krever Reindriftsforvaltnj,ngen at dyrkningsplanen underj"egqes krav om konsekvensutredni.ng jf. f'orskrift om konsekvensutredninger av S 3e og S 4e og vedlegg Tf punkt 37. Ádreqssq - Adrcsse Sjøgt Fauske Telefovdno - Telefon rvs,rv. rcindlifì.no Telefaks 1B

19 ) Med hi-lsen Ing-l-ilI Pavall_ Reindri ft sagronom ú syvi hi, C.';3brrJ,wqñ- Katri.n Brandsæther Rådgiver Kopí ti1: Ildgruben rbd v,/stig LifjeJ_I fylkesmannen i Nordland Postboks 3098 Statens hus B Mo i Rana Bodø 19

20 Norges vassdraqs- og energidirektorat NVE Hemnes kommune 8646I(ORGEN r /8so L/lÑ vår dato: 3 1 tl{ï, Iiltt Vårref.: NVE r'm/vop Atkiv:323 Deres dato: Deres ref.: ØD112/850-2 Saksbehandler: Vebjøm Opdahl PIan for dyrking nydyrkingo GBnï ogl45ll, Hemnes kommune, Nordland. - NVEs vurdering NVE har mottatt melding om nydyrking ved på Nerleiren og Bjelkmoen, Hernnes kommune, datert Ifemnes kommune v/ landbrukssjef Ø. DyLlie og NVE vecl V. Opdahl befarte området den 29, Baþrun n/vurderingsgrunnlag Omsøkte areal er fordelt på 2 separate teiger, et ca 130 da myrareal på østsiden av E,6, og et ca 40 da stort skogsaleal lenger øst. En mindre del av myrarcalet øst for E6 drenerer mot vest, nlot bekkeravine i grensen mellom kvil<kleiresonene; 930 Kattuglernoen og 931 Auringmoen. Begge sonene ligger i lisikoklasse 3, hvor 5 et klasse r med høyest risiko. Ellers drenerer begge de omsøkte arealene mot nord, og hal avløp rnot Hunnbekken. Hunnbekken deler seg i flere raviner mot det omsøkte dyrkningsarealet. NVE har tidligere registrert glidninger i Hunnbekken. Glidninger i2009, beskrevet i notat datert (Dl l) og glidning 2012 besktevet i notat datert (D ). Det ble ikke obsel'vert sensitiv eller kvikk leire i glidesnitt eller front av disse glidningene. Det er ikke kartlagt kvikkleire i det omr'ådet som søkes oppdyrket. Jfr. NGI rapport; Risiko for kvikkleileskred, Korgen, datert 1 O.okt Dykningen vil medføre lite planering, skjæring eller'fflling. E-post Poslboks 5091, Majorstuenl030'l OSLO, T lefon:09575, lntemell: mwnve.no org.nr.: No MVA Bsnkkonto: 7ô Hôvodkontor Middelthunsgate 29 Postboks Mejorstuen 0301 osto Roglon Mldt-Norgô Vestr Rosfen 8l 7075 TILLER Reg on Nord Kongens gale l NARVIK Reglon Sør Anton Jênssensgate 7 Poslboks I03 TøNSBERG R glon Vest Naustdalsvn. lb Poslboks 5â 680I FøRDE Rôglon øst Vangsveíen 73 Postboks HAMAR

21 H Side 2 Vurdering: NVE mener det er viktig at bekkeravinen mellom kvikkleilesonene Auringnroen og Kattuglemoen ikke tilføres mer vann ennfør dyrkningen, dvs. at arealet som drenerer. i den retning ikkc økes. Det er pr" i dag lokalt noe anstrengt stabilitet lokalt i skråningene mot l{unnbekken. NVE vutderer at dyrkning av det store myrområdet kan påvirke avrenningsfotiot rn" rnot Hunnbekken, ved noe stø*e og raskere variasjoner i vannføringen. Dette kan medføre noe økt mulighet for glidninger tilsvarende denr som oppstod i2009 og20l2. NVE anser at eventuell fremtidig erosjon og glidninger vil berøre utmark og skogsareal. Eventuelle sikringstiltak i Hunnbekken víl mâtte gjennornfures uten finansiering fi.a NVE. NVE har ikke ínnvendinger ntot dylkning av omradet så fremt det ikke tilføres mer vanrr til bekke avinen mellom kvikkleircsorten Auringmoen og Kattuglernoen. Det legges også til grurn at dyrkningen ikke vil medføre utfyllinger mot i-iunnbekl en, sjm kan være negativt for stabiliteten. Med hilsen I,t( i senioringeniør 21

22 q,.ï sánn orccr samettncet Flemnes kommune Sentrumsveien 1 iq+/5 L,t^J Ãvjovárgeaidnu KáráÈjoh kelka resjok Teelefovne OO Teelefaakse mediggi.no $/ww.samediggi.no 8646 KORGEN NO AAMHTSREERU E /SAKSBEHA I DLER Bjûn Berg, A DU VUESIEHT.,/DERES ød/12/a5ù2 REF. Nu vuesrelttvàn ner, L2/4LA6-2 BIEJJIE /DATO 02.L Uttalelse - Nydyrking - Gbnr I47/5 o91"47/t Hemnes kommune Vi visertil deres brev av L3.8.20I2. spesielle merlnader til planfonlaget. ildre se at der erfare forat tiltaket Sametinget har derfor ingen er eldre t978 dem Vi minner om at alle samiske islturminner eldre enn 1OO år er automatisk freda ifølgekrnl. S 4 anner ledd. Samiske lçt lrurminner kan for elsempel v et sæinsatt ildsted), ulike t,per *l.gg bnrkr ved j offerplasser eller steder det Lnyner seg sagn til lslturminnevernet. Det erildse tillan å slçade e 5 meærrundt kulturminnet, jf. hnl. SS 3 og 6. \tg1ør Íorøqg gppmerlsom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viserd egen utmlelse fra Nordland fylkeskommune. lleelsegh /Med hilsen Kopüja / Kopitil: Nordland fêaskommune Kufturminner inordland 8048 BODØ 22

23 Nordland FYLKESKOMMUNE Vl d to: l? Vt rçfcransþ: l3l2{48 Dc e dafq: 13, Dåés ii:fci so: ØD I 12 I 85V2 Ory;nn Hemnes komrnune Sentrumsveisn I 8646 KORGEN l-lemnes kommune sat<nr. tlfgço Dok,nr Mottatt 2 1 JAN 2013 Saksbeh nrmv tglll Til Orient./llehand, Avd, [-zl nkopi Eksp, Kulturminnefaglig uttalelse: Søknader om godkjenning av plan for nydyrking ganl47ll og 5, Hemnes kommune Fylkeskommuien er myndighet for å iva eta htlturmínner i arealplanlegginge4 i h.h.t. Iov om Kuftu rnínner av 1978 og forslcrift om nydyrking fastsatt av Landbruksã'epaiementet 2.mail-9;97. Vi beklager at vi er langt over uttalelsesfrísten. Tiltaket er sjekket mot vårc arkiver. Så langt ví kjenner til, er dm planlagte nydyrkingen ikke i med regiírberte!"sitt vernwerdþ kultqrminne. Atte kaltuntiner el m dtert a,1*e registrert, Fylkeskommunen vil derfor víse til tiltakshavers aktsomhets- og meldcplikt dersom en under markinngtep skulle støte pâ fom ninner, jf. kulturmimelolens g, $ Z.ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gienstander, ansamlinger av tel(llll ellor unaturlige/uventede steínkonsentrasjoner må vi undenettes umiddelbar. Ví forutsetter at nemtã pâiegg bringes videre til dem som skat utfø e arbeide i inarken Uttalelsen gielder il ke sanúske kultunninner; vi viser til ogen uttalelse fra Sauretinget. Medvennlig hilsen Egil Murud kriltruvems'1ef T incjohnson arkeolog Adrssic Besrtksedrqssc prinsoès gtc

24 NutdlanJ FYLKESKOMMUNE Vår dato: l Vår referanse: DeÌes dato: Deies tcferanse: ØDl I Org.nr: Hemnes kommune Sentrumsveien KORGEN Kulturminnefaglig uttalelse: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 64 bnr. 7, Hemnes kommune Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i h.h.t. Lov om Kulturminner av 1978 og forskrift om nydyrking fastgatt av Landbruksdepartementet 2. mu Vi beklager at vi er langt over uttalelsesfüsten. Tiltaket er sjelket mot våre arkiver. Så tangt vi kjenner til, er den planlagte nydyrkingen ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Alle htlturminner er imidlertid ikke registrerl. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte pâ, fomminner, jf. kultunninnelovens $ 8, 2. ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Vi forutsetter at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal lutføre arbeide i marken. Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. Med vennlig hilsen Egil Murud kulturvemsjef Trine Johnson arkeolog Adresse Postmottak Dir,; 75 6s 0527 Saksbehandler: Trine Johnson Fylkeshuset Tlf.l 75 6s Avdeling: Kultur og miljø 8048 Bodø Faks: Enhet: Kulturminner i Nordland Besøksadresse Prinsens gate 100 E-post: 24

25 Hemnes kommune Sentrumsveien KORGEN Statens vegvesen Vs(ò I :Ì l: I Ìiji?,',,i l'4d,. r, ',,,. \'t?,(t Behandlende enhet; Regiori rrord Saksbehandler/innvalgsnr: SessbljaJonsdotiir - Vår referanse: 20121t07s Deres referanse: Vår dato; Søknad om godkjenning - nydyrking på eiendommeme Nerleiren og Bjerkmoen Vi viser til dercs brev rnottatt 3. september 2012 vedlørende søknad om goclkjenning av plan for nydyrking på eiendommene Nelleiren og Bjerkmoen. Statens vegvesen har ingen planer på denne stlekningen og på clenne gl'unn goclkjenner vi søknaden. Statens vegvesen, avd. Norclland Med hilsen,.7 r /- /a'.--j' /. r./-' l4f-'-'-' Jø"''"({i -r ' 'S"rr" u Jonsclottir råclgiver Kopi: Kirstin Bygdås, Bjelkmoen,8646 Korgen og $artan Aglen, Nerleiren, 8646 Korgen Postadresse Statens vegvesen Region nord PÒstboks Bodø Telefon:02030 Telefák: f Org.nr: Kontoradresse Ylldrøra MOSJøÉN Fâkturââdressê Statên5 vegvesen Regnskap Bätsljordveien VADSø Telefon: ú Telefäks:

26 Finneidfiord 2/ I forbindelse med søknad om nydyrking, ref.nï ØDllz/gs}-2, i Nerleiren og på Bjerkmoen i Hemnes vil jeg med dette kjentgjøre at i Nerleiren sammen med øvnge naboerhar både beiterettigheter og vegrettighetel.som berøres av begge omsøkte prosjekter. For rettighetshaver Lillian Nerleir på gfu'dsnr. 147/2 er det i første rçkke vegretten over eiendommêne som er sentral i denne saken, og fordrer at disse blir ivaretatt. Videre menel jeg at dst med tanke på drenering av Stormyra er nødvendig med en oppgang av grensene for å sike at tilstøtende eiendommer ikke får'unødige skader eller at grensene utilsiktet blir flyttet. Vedlagt ligger fullmakt fra Lillian Nerleir fol at jeg skal reprcsentere henne i denne saken. MVH. VidarNerleir JL/ ) l'1+/ s- 27

27 'ri/^ /. -,iu,il',-t., t' u) ',., i'l'!,i.,.i,,'., _! -, t-),:.a'r'1-rt--i, /-,,þ'- ----= ,,.'',r'i... li,'.i I? u,i.:..,'7*:.. /. :-t 't,. i: -/ - t > -.i /,'-,/." / -l -.',- i t, ) /. - t::'i,,.j- L.,',." "'!, ',)./1 ;J '\.i.,1 t -; f\) æ

28 Hemnes kommune Tekniske tjenester e+ hsù ttl. 3 Side I av I Svein Ole Hagen Engesmoen 8646 KORGEN Deres referanse: Vår referanse: ØDlt2/s17-14 A kivkode: vl0 Dato: 10.t TILSKUDD TIL GRØF'TING F'RA ROBUST LANDBRUK Vedtak: I tråd med praksis for praksis for ordningen innvilger Hemnes kommune Svein Ole Hagen et tilskudd på kr 500/daafot grøftingav fulldyrket mark på Engesmoen. Arealet er oppmålt til20 daa,og det anvises dàrfor kr ,- til utbetaling. Beløpet utbetales til søkers kontonr , ogbelastes konto i kommunes budsjett for Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottat, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI. Saksutredning: Svein Ole Hagen har gtøftetto teiger på Engesmoen med et samlet arealpä21 daa, og søker tilskudd for dette gj ennom tilskuddsordningen Robust Landbruk hilsen 40h Øystein Dyrlie M;- Landbrukssjef Kopi til: Økavd.her. ItWe r,w! n' ]Mi:m t) flb( Vedlegg: Rådhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: Saksbehandler: Øystein Dyrlie Dir.tlf.:

29 Hemnes kommune Tekniske tjenester A+ Lß^] Y Side I av 1 ^/ìe, Ronald Sjøgård Sund 3640 IIEMNESBERGET Deres referanse: Va referanse: ØDlt2l5r7-ls A kivkode: v10 Dato: TILSAGN OM TILSKUDD TIL MELKEI(VOTE - ROBUST LAI\DBRUK 2012 Vedtak: Ronald Sjøgård innvilges et tilskudd tilkjøp av privat melkekvote på kr '-. Dette er basert på en innkjøpt kvote pà' 14'940liter' Tilskuddet skal utbetales til søkers kontonr ogbelastes budsjettpost i kommuens budsjett. Vedtaket er hjemlet i retningslinjene for tilskudd fra den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk' Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottat jfr. Forvaltingslovens Kap. VI. Saksuhedning: På budsjettposten Robust Landbruk er det i 2012 av satt kr ,- til innkjøp av private melkekvoter. norutsettringen er at dette skal deles mellom søkerne på ordningen etter antall inn$øpe liter. Inneværende år er det to søkere på tilskudd tilkjøp av private melkekvoter, med et samlet kjøp pä29.88i liter. I praksis var dette en enkel kvote som ble delt likt mellom de to kjøperne. Derfor skal avsatt beløp deles på disse to' hilsen Dyrlie Landbrukssjef 6b-t:t Kopi til: Landbruksnemnda ftlr 4 ru her trek Rådhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: 4s Saksbehandler: Øystein Dyrlie Dir.tlf : 75 19J145 30

30 Hemnes kommune ïekniske tjenester Rd r^ß Ñ,VR Side I av 2 5 Aksel Breivik Moan 8646 KORGEN Deres referanse: Vår referanse: ØD/t2l5t7-16 Arkivkode: vl0 Dato: t TILSAGN OM TILSKUDD TIL MELKEI(VOTE- ROBUST LANDBRI]K 2012 Vedtak: Aksel breivik innvilges et tilskudd til kjøp av privat melkekvote på kr ,-. Dette er basert på en innkjøpt kvote på llter. Tilskuddet skal utbetales til søkers kontonr og belastes budsjettpost i kommuens budsjett. Vedtaket er hjemlet i retningslinjene for tilskudd fra den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottat jfr. Forvaltingslovens Kap. VI. Saksutredning: På budsjettposten Robust Landbruk er det i 2012 av satt kr ,- til innkjøp av private melkekvoter. Forutsetningen er at dette skal deles mellom søkerne på. ordningen etter antall innkjøpe liter. Inneværende år er det to søkere på tilskudd til kjøp av private melkekvoter, med et samlet kjøp pà29.881liter. I praksis var dette en enkel kvote som ble delt likt mellom de to kjøperne. Derfor skal avsatt beløp deles på disse to Med hilsen Landbrukssjef Râdhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: 8463L6 442 E-post: Bankgiro: 4s12 0s no Saksbehandler: Øystein Dyrlie Dir.tlf.:

31 Kopi til: Landbruksnemndaher ùh,tut HtJk Side2 av 2

32 Hemnes kommune Tekniske tjenester. ^Ñß,vR. (" Side 1 av 2 Olufine Bjurbekkdal Bjurbekkdalen' 8643 BJERKA Deres referanse: Vår referanse: ØD/12/t7tl-4 Arkivkode: vl0 Dato: TILSAGN OM TILSKT]DD TIL SAUEF'JØS I BJI]RBEKKDAL Olufine Bjurbekkdal tildeles kr ,- fra budsjettposten Robust Landbruk ( ). Av dette er W midler fra budsjettåret2012 og kr ,- inndratte midler på samme budsjettpost. Det kan også søkes midler til yfterligere investeringer fra Robust Landbruk i2013, det siste med forbehold om kommunestyrets budsj ettbehandling. Kommunen gir tre års arbeidsfrist på prosjektet. Vedtaket er hjemlet i LBN-sak Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Begrunnelse for vedtak: Aktiv drift på Bjurbekkdal vil være en forutsetning for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i Bjerkadalen. Rådhuset Adresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: Saksbehandler: ØysteinDyrliá Dir.tlf.: l 45 '32

33 Sidø2 av 2 Saksutredning: Olufine Bjurbe-kkdal søkte om støtte til oppføring av nytt sauefiøs giennom tilskuddsordningen Robust Landbruk. Søknaden er behandlet som Sali il ndbruksnemnda Landbruksnemnda har gjori følgende vedtak i saken: "Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for Uuai ettaret 2012 samt inn ratte mdlàr [å samnrc budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å giøre endälig vedtak på dette så snart fullstenàig oversikt over andre tilsagn på budsiettposten foreligger' Det kan søkes midler til ytterligere investeringerfra Robust Landbruk i Vedtaket kan påklages inne7 tre uker etter det er mottatt, ifr. Forvaltningslovens Kap VI. " Når det gjelder saksopplysninger viser vi til saksutredning og møteprotokoll i LBN-sak som følger som vedîegg. let gjenstár net<r t+z.sg7- på budsjettposten for inneværende år, og det vil bli inndratt kr ,- frãliatigere vedtak som ikke er realisert- Totalbeløpet päl'r ,- vllbli stillt til rådighet på prosjektet. Med hilsen Kopi til: Landbruksnemnda Vedlegg: Saksutredning om møteprotokoll i LBN-sak

34 Hemnes kommune Saksprotokiíll Utvalg: Møtedato: Sak: Arkivkode: Resultat: Arkivsak: Tittel: Landbruksnemnda /12 vl0 Innstilling vedtatt t2n7tl/ 3 SAIGPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKTIDD TIL SAIIEF''JØS - OLUFINE BJT]REKKDAL Behandling: Forslag fra fra landbruksnemnsda Oluf,rne Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettåret 2072 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i20i3. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Votering: Landbrusknemndas forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Olufine Bjurbekkdal tildeles restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjet!året 2012 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til å gjøre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Det kan søkes midler til ytterligere investeringer fra Robust Landbruk i201,3. Vedtaket kan pårklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Eksp, dato, sign 34 Postadresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Besøksadresse: KORGEN Telefon: Telefaks: 75 t9 7t 4s 75197r01

35 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Øystein Dyrlie 12/t7rl SAKSFRAMLEGG Arkiv: V10 SØKNAD OM TILSKT]DD TIL SAUEFJØS - OLUF'INE BJURBEKI(DAL Rådmannens innstilling: Med forbehold om kommunestyrets vedtak av neste års budsjett, innvilger Hemnes kommune søknad om tilskudd til bygging av nytt sauefiøs fra Oluf,rne Bjurbekkdal som omsøkt over den kommunale tilskuddsordningen Robust Landbruk ( ). Av budsjettmessige hensyn vil tildelingen måtte tas over budsjettårene 2012 og20l3. Under alle omstendigheter tildeles Olufine Bjurbekkdal restbeløpet på budsjettposten Robust Landbruk ( ) for budsjettaret 2012 samt inndratte midler på samme budsjettpost. Landbrukssjefen gis fullmakt til ã g øre endelig vedtak på dette så snart fullstendig oversikt over andre tilsagn på budsjettposten foreligger. Begrunnelse: Aktiv drift på Bjurbekkdal vil være en forutsetning for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i Bjerkadalen. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter det er mottatt, jfr. Forvaltningslovens Kap VI. Bakgrunn: Bruket Bjurbekkdal ligger i Bjurbekkdalen som igjen er et sidedalføre til Bjerkadalen. Avstanden til tettstedet Bjerka er omlag 10 km. Dette er i dag det eneste heltidsbruket i Bjerkadalen. Driftsformen på bruket er melkeproduksjon og sauehold. I tillegg til eget areal driver de en betydelig del av det øvrige jordarealet i dalen. Jordbruksarealene i dalføret er for det meste tungdrevne, men blir høyt prioritert i kommunens satsing på kulturlandskap. Begrunnelsen for dette er at dalen har et intakt småskalajordbrukslandskap av en type som nå i stor grad har gãútut av bruk. I dag er det fire brukere som søker produksjonstillegg i dalen. De øvrige tre er deltidsbruk med mer begrenset driftsomfang. En av driftsenhetene har også brukere av høy alder. Driftsbygningen på Bjurbekkdalen er oppførtito fløyer, den ene består av kufiøs og forsentral. Denne ble oppført for omlag 10 år siden uten offentlig støtte. Denne har fullgod standard til brukets ciriftsomfang. Sauef,øset er en steinfiøs oppført på i8oo-taiie! bygget er sammenbygd med forsentralen i nydelen. Denne delen av driftsbygningen er svært tungdrevet, og lite trivelig både for bruker og besetning. Eksempelvis er bruk av talle eneste mulige form for gjødsellagring, denne må trilles ut med håndmakt. Videre er det knapt ståhøyde i fiøset. Olufine Bjurbekkdal har derfor søkt støtte til bygging av nytt sauefiøs giennom Innovasjon Norge. Første gang hun søkte var i2011. Det ble da søkt om å sette opp et isolert bygg. Denne søknaden ble avslått med begrunnelse av for høye kostnader. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en ny uisolert 35

36 husdyrfløy med plass tij I25 v.f. Sau. inneværende år. Dessverre ble også denne avslått. Begrunnelsen for det siste avslaget var at Innovasjon Norge ikke anså brukets samlede inntektsgrunnlag tilstrekkelig for fremtidig gjeldsbetjening etter investeringen. Videre anså de at den planlagte investeringen vil ha lav lønnsomhet i seg selv. I dette vedtaket var det også vektlagt at kommunen har fatt innvilget mange prosjekter gjennom Innovasjon Norge, og at bruk av BU-midler skal ha en god geografisk fordeling i $ulket. På bakgrunn av dette stiller de nå større krav til nye prosjekter i Hemnes koinmune enn ellers i fylket. BU-søknaden fra Bjurbekkdalen er bygd på en driftsplan utarbeidet på landbrukskontoret hos oss. Ifølge vår saksbehandler er det økonomiske fundamentet i dette prosjektet minst på høyde med flere av de større utbyggingene som er støitet gjennom Innovasjon Norge i senere tid. Disse har i tillegg fått støfte gjennom kommunalt næringsfond. Saksutredning: Olufine Bjurbekkdal søker nå støtte til bygging av nyttsauefiøs gjennom ordningen Robust landbruk. På bakgrunn av kostnadsoverslaget fra søknaden til Innovasjon Norge søker hun om et støttebeløp pâlr,r 22$ 000,-. Ornsøkte prosjekt er et kaldhus med plass til125 vf. Sau. Prosjektet har en total kostnad på kr ,-. Søker er inneforstått med at kommunen må dekke inn søknaden over to budsjettår om den blir innfridd. Inneværende år har det vært begrenset pâgangpå Robust Landbruk, og det vil også være mulig å trekke inn ubrukte midler fra tidligere tilsagn. Ut fra dette vil det være mulig å bevilge ca ,- til prosjektet inneværende år. Med forbehold om kommunestyrets godkjenning av budsjett for 2013, vil vi da kunne dekke det gjenstående beløp på ca. kr ,-. Dette vil derfor la seg gjennomføre uten nevneverdige omprioriteringen innen rammen neste år. Vurdering: Et særtrekk ved Hemnes er at vi har et aktivt landbruk i hele kommunen. Dette gjelder også i de mer marginale landbruksbygdene. I praksis er det et titalls bruk som utgiør bærebjelken i landbruket i ytterdistriktene. Legger disse ned vil det få store følger for hvordan disse bygdene vil fremstå videre fremover. Derfor er disse brukene særs viktige også med tanke på å opprettholde kulturlandskap, stedsutvikling og utvikling av lokalt reiseliv. Bn forutsetning for at dette skal fortsette er at kommunen gir de aktive brukene i slike områder god oppfølging. Selv om fremtiden til disse brukene i stor grad hviler på sentral og til dels regional politik( har kommunen likevel et visst handlingsrom. Ordningen Robust Landbruk er et supplement til eksterne økonomiske virkemidler i landbruket i Hemnes. Det gis her mulighet for delfinansiering av tiltak innen tradisjonelt landbruk som ikke støttes giennom Innovasjon Norge. Intensjonen med dette er å bidra med tiltak som støtter landbruket i hele kommunen. I de årene tilskuddsordningen har eksistert er det blitt støttet høyst ulike tiltak. Det har gjerne vært innredninger enkle ombygninger mm. Som har fått støtte, men i enkelte tilfeller har det også blitt støftet mer omfattende tiltak som delfmansiering av enkle Kaldfiøs- løsninger både til sau og storfe. I praksis har tiltak på mindre bruk bliu tilgodesett giennom denne ordningen. Dette sþldes nettopp at investeringene her gjerne er for små til å få finansiering gjennom Innovasjon Norge, og at lokal støtte kan være en forutsetning for at de skal bli med videre. Brukerne på Bjurbekkdal har vært svært satsingsvillige, og har til nå utviklet bruket nesten uten offentlige investeringsmidler. Spesielt må oppføring av kuføs uten offentlig støfte kunne betegnes som unikt. På tross av dette har de klart å få et tilfredsstillende utkomme av driften. Driftsplanen landbrukskontoret har utarbeidet viser også at prosjektet er solid også sammenlignet med bruk med vesentlig større driftsomfang. Dette bør være et tungtveiende argument for å støtte søknaden. 36

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRSTENSEN

FAUSKE KOMMUNE 115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRSTENSEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 13/2380 I Arkiv sakid.: 12/2303 Sluttbehandlende vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg II Sak nr.: 025/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wilhelm

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer