Samferdselsdata for Bergen Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdselsdata for Bergen 2010. Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen."

Transkript

1 Samferdselsdata for Bergen 2010 Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen. Dato: Utgave: versjon 1.0 Rev.dato:

2 Forord Denne rapporten inneholder samferdselsdata for 2010, med tilbakeblikk til historiske data fra og med 1990 der det har vært mulig. Noen tabeller er av plasshensyn redusert i forhold til å vise historisk utvikling. I de tilfeller kan en finne eldre data i utgavene fra tidligere år. Det er i liten grad gjennomført egne analyser og sammenligninger, eller knyttet konkluderende tekst til dataene som presenteres. Dette skyldes at brukerne av denne rapporten i de fleste tilfeller søker de konkrete tallene, og ikke bestemte delkonklusjoner der ett av flere mulige fokus er premissleverandør. Sammenligninger og tekstlige beskrivelse av det innsamlede datamaterialet er derfor begrenset til et minimum. Tallmaterialet er forsøkt presentert på en lettfattelig og selvforklarende måte, slik at leseren selv kan trekke sine egne konklusjoner. Vi henviser til rapportens kildehenvisninger dersom det skulle være behov for utdypende informasjon. SSB er i stor grad brukt som kilde. Det er å bemerke at nyeste tilgjengelig statistikk er brukt. Hensikten med rapporten er å samle samferdselsdata, som kan være nyttige i en planleggingssammenheng, på ett sted. Målgruppen vil først og fremst være planleggere av ulike typer samferdselstiltak innen offentlig og privat virksomhet, samt beslutningstakere på høyere nivå. Rapporten revideres årlig, og er utgitt fra I denne utgaven er det manglende data for noen tabeller. Dette gjelder antallet uformelle p- plasser for innfartsparkering, passasjertall for busstrafikken i Bergen. Det er ikke gjort fremkommelighetsmålinger for kollektivtrafikken etter Fra 2008 er det derimot etablert en rekke nye tellepunkt for sykkel. Rapporten er utarbeidet av Faglig Koordineringsgruppe i Bergensprogrammet (FKG). Bergen kommune Byutvikling Hordaland Fylkeskommune Statens vegvesen Region Vest 2

3 INNHOLDSLISTE 1. Demografiske data Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling for Bergen Befolkningsutvikling fordelt på bydeler Boligtall Sysselsettingsdata Arbeidsreiser/pendling Pendling Bergen og omegn Inn-/utpendling til/fra Bergen Biltrafikk Personbiler og biltetthet Veinettet Trafikktellinger i Bergen Bygrensen Trafikk til sentrum Trafikk i de gamle bomsnittene Trafikk i sentrum Trafikk utenfor sentrum Reisevaner Parkering Antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser Antall parkeringsplasser i P-hus Parkering på gategrunn Parker og reis- innfartsparkering Kollektivtransport Ansvar Kollektivtrafikk i Bergen Trafikkutvikling Beinvegen Trafikkutvikling NSB Trafikkutvikling for buss Sammenheng mellom vekst i biltrafikk, kollektiv, befolkning Framkommelighet Sykkel Sykkeltellinger i Bergen Årsgjennomsnitt Sommergjennomsnitt Trafikksikkerhet Ulykkesutvikling Bergen Skadde og drepte fordelt på trafikantgruppe Ulykker fordelt på veikategori Skadde fordelt på skadegrad Luftforurensning Definisjoner og begrepsavklaring Måleresultater NO 2 Nitrogendioksid PM 10 Svevstøv Benzen Karbonmonoksyd Helsevarsel

4 6.3.1 Danmarksplass Rådhuset Piggfriandel Piggfriandel i Bergen

5 FIGURLISTE Figur 1 Befolkningsutvikling i Bergen, Kilde: Bergen kommune og SSB Figur 2 Relativ befolkningsvekst i bydelene i Bergen = Figur 3 Pendlingsandeler til Bergen kommune Figur 4 Pendling fra nabokommuner inn til Bergen. Kilde: SSB Figur 5 Pendling fra Bergen til nabokommuner. Kilde:SSB Figur 6 Utviklingen i bilhold/biltetthet i Bergen. Kilde: SSB. og Vegdirektoratet Figur 7 Antall personer per personbil Figur 8 Trafikkutvikling over kommunegrensen til Bergen. Kilde Vegdatabanken Figur 10 Relativ trafikkutvikling i de ulike bomsnittene. Kilde: Vegdatabanken Figur 11 Parkeringsplassene i Tabell 17 ligger innenfor disse avgrensingen Figur 12 Trafikkutvikling Beinvegen mellom Askøy og Bergen sentrum. Kilde: Hordaland fylkeskommune Figur 13 Trafikkutvikling NSB lokal. Kilde: NSB Figur 14 Registreringer av antall busspassasjerer i Bergen. Avsluttet serie. Kilde: Bergen kommune Figur 15 Fra 2008 har vi fått nytt datagrunnlag fra Hordaland fylkeskommune, tilbake til Figuren er ikke sammenlignbar med figur Figur 17 Relativ vekst i befolkning, vegtrafikk og kollektivtrafikk fra Kollektiv inkluderer også togpassasjerer mellom Arna og sentrum. Kilde: Hordaland fylkeskommune 25 Figur 18 Linjer der det er utført kjøretidsmålinger uke Figur 19 Gjennomsnittlig kjørehastighet inklusiv stopp, hele ruter morgenrush. Kilde: Statens vegvesen Region Vest Figur 20 Gjennomsnittlig kjørehastighet inklusive stopp, hele ruter ettermiddagsrush. Kilde: Statens vegvesen Region Vest Figur 21 Gjennomsnittlig kjørehastighet inklusive stopp. gjennomsnitt rush Figur 22 Oversikt over sykkeltellepunkt i Bergen Figur 23 Ulykkesutviklingen i Bergen i perioden Kilde: Vegdatabanken Figur 24 Utvikling i antall skadde og drepte i perioden i Bergen. Kilde: Vegdatabanken Figur 25 Antall skadde og drepte fordelt på trafikantgruppe, i Bergen. Kilde: Vegdatabanken Figur 26 NO2 nitrogendioksid årsmiddel Rådhuset Figur 27 NO2 nitrogendioksid årsmiddel Danmarksplass Figur 28 PM10 svevestøv forurensingsepisoder Rådhuset Figur 29 PM10 svevestøv forurensingsepisoder Danmarksplass. Overskridelser av døgnverdi ved Danmarksplass er innenfor tillatte verdier av Forskriften for lokal luftkvalitet i sonen. Nasjonale mål vil fra 2010 ikke være nådd, dersom tiltak ikke settes Figur 30 PM10 svevestøv årsmiddel Rådhuset Figur 31 PM10 svevestøv årsmiddel Danmarksplass Figur 32 Piggfriandel i Bergen

6 TABELLISTE Tabell 1 Folketall i Bergen pr 31.12, Kilde: Bergen kommune og SSB Tabell 2 Befolkning fordelt på bydeler i Bergen. Kilde: Bergen kommune og SSB Tabell 3 Antall boliger i Bergen. Kilde: SSB Tabell 4 Personer per bolig i Bergen. Kilde SSB og Bergen kommune Tabell 5 Sysselsatte mellom 16 og 74 år pr 4. kvartal. F.o.m er nedre aldersgrense 15 år. Kilde SSB Tabell 6 Registrerte personbiler og biltetthet i Bergen. Kilde: SSB. Fra 2005, 2008 og 2009 er kilde Vegdirektoratet Tabell 7 Antall el-biler i Bergen og omegnskommuner Tabell 8 Vegnettet i km i Bergen pr Kilde: KOSTRA Tabell 9 Registrert ÅDT for snitt som representerer kommunegrensen til Bergen. *)Tall for Vallaheiene i 2004 og 2009, er beregnet. Kilde Vegdatabanken Tabell 10 Trafikktall i bompengeringen, retning MOT sentrum. Fra 2000 er det usikkerhet om tellesløyfene har fungert etter hensikten. Den store reduksjonen i sentrumsrettet trafikk fra 1999 til 2000 har derfor en usikker forklaring. Åpning av Nygårdshøydetunnelen kan også være en forklaring her. Kilde: Vegdatabanken Tabell 11 Trafikkutviklingen i bompengesnittene Tabell 12 Registrert ÅDT fra snitt i Bergen sentrum. Kilde vegdatabanken Tabell 13 Registrert ÅDT fra tellesnitt utenfor sentrum. Kilde Vegdatabanken Tabell 14 Reisevanedata for personer over 13 år. Kilde: RVU Bergen Tabell 15 Parkeringstilbud i Bergen sentrum. Korrigert fra tidligere rapporter Tabell 16 Antall offentlig tilgjengelige plasser i parkeringshus Tabell 17 Oversikt over offentlig tilgjengelige P-plasser på gategrunn i Bergen pr Tabell 18 Antall P & R plasser i Bergen pr Tabell 19 Antall uformelle P & R plasser Tabell 20 Trafikkutvikling Beinvegen i 1000 passasjerer. Kilde: Hordaland Fylkeskommune Tabell 21 Trafikkutvikling NSB Bergen lokal. Kilde: NSB Tabell 22 Millioner årlige busspassasjerer i Bergen. Fra 2008 har det ikke vært mulig å få trafikktall for antall kollektivpassasjerer Kilde: Bergen kommune Tabell 23 Noen nøkkeltall for den autoriserte drosjenæringen i Bergen. Kilde: Hordaland fylkeskommune... Feil! Bokmerke er ikke definert. Tabell 24 Registrerte syklister. Daglig gjennomsnitt hele året. Kilde: vegdatabanken Tabell 25Registrerte syklister månedene mai-september. Noen nye tellepunkt har bare tellinger for 3 og 4 mnd i Kilde: Vegdatabanken Tabell 26 Antall ulykker i Bergen i perioden Kilde: Vegdatabanken Tabell 27 Antall drepte og skadde i Bergen i perioden Kilde: vegdatabanken. 30 Tabell 28 Antall skadde og drepte fordelt på trafikantgruppe. Kilde: Vegdatabanken Tabell 29 Antall ulykker fordelt på vegkategori i Bergen. Kilde: Vegdatabanken Tabell 30 Antall skadde i Bergen fordelt på skadegrad. Kilde: Vegdatabanken Tabell 31 Måleresultater for NO2 nitrogendioksid i forhold til forskriftskravet om tiltak.. 32 Tabell 32 Måleresultater for PM10 - svevestøv i forhold til forskriftskravet om tiltak Tabell 33 Målt årsmiddel for Benzen på målestasjonene ved Rådhuset og på Danmarksplass Tabell 34 Målt årsmiddel for CO på målestasjonene ved Rådhuset og på danmarksplass Tabell 35 Antall dager/timer med ulik grad av forurensing. Kilde: Bergen kommune Tabell 36 Antall dager/timer med ulik grad av forurensing. Kilde: Bergen kommune

7 Tabell 37 Varslingsklasser som er benyttet i Bedre Byluft ved ulike midlingstider. Konsentrasjonsnivåene for alle komponenter er i µg/m Tabell 38 Piggfriandel trafikkarbeid i Bergen Tabell 39 Piggfriandel trafikkarbeid i Bergen sammenlignet med noen andre byområder

8 Bydeler i Bergen frem til Bydel 1 Bydel 2 Bydel 3 Bydel 4 Bydel 5 Bydel 6 Bydel 7 Bydel 8 Bydel 9 Bydel 10 Bydel 11 Bydel 12 Åsane Eidsvåg/Salhus Sandviken Arna Loddefjord Sentrum Laksevåg Landås Fyllingsdalen Fana Løvstakken Ytrebygda 8

9 Bydelene i Bergen fra Bydel 1 Bydel 2 Bydel 3 Bydel 4 Bydel 5 Bydel 6 Bydel 7 Bydel 8 Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane 9

10 1. Demografiske data Kapitlet gir en beskrivelse av demografiske data for Bergen. I tillegg til å presentere data for befolkningsutvikling på kommunalt- og bydelsnivå. Her presenteres også sysselsettingsdata. 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling for Bergen Som vist i tabell 1 og figur 1 har det i perioden vært en generell og årlig befolkningsvekst i Bergen. År Folkemengde Tabell 1 Folketall i Bergen pr 31.12, Kilde: Bergen kommune og SSB Folkemengde i Bergen Folkemengde År Figur 1 Befolkningsutvikling i Bergen, Kilde: Bergen kommune og SSB 10

11 1.1.2 Befolkningsutvikling fordelt på bydeler Frem til hadde Bergen 12 bydeler, men har i dag åtte. I tabellen under er derfor befolkningen i dagens bydeler beregnet ut fra grunnkrets for årene frem til og med Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane Ufordelt SUM Tabell 2 Befolkning fordelt på bydeler i Bergen. Kilde: Bergen kommune og SSB Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda År Årstad Åsane SUM Figur 2 Relativ befolkningsvekst i bydelene i Bergen = Boligtall Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane Ufordelt 57 SUM Tabell 3 Antall boliger i Bergen. Kilde: SSB 11

12 Arna 2,5 Bergenhus 1,7 Fana 2,6 Fyllingsdalen 2,4 Laksevåg 2,2 Ytrebygda 2,7 Årstad 1,8 Åsane 2,5 SUM 2,2 2,04 2,03 2,03 2,04 2,05 Tabell 4 Personer per bolig i Bergen. Kilde SSB og Bergen kommune 1.2 Sysselsettingsdata I dette kapitelet presenteres sysselsettingsstatistikk fra Bergen Sysselsatte Bergensere Arbeidsplasser i Bergen Tabell 5 Sysselsatte mellom 16 og 74 år pr 4. kvartal. F.o.m er nedre aldersgrense 15 år. Kilde SSB 1.3 Arbeidsreiser/pendling En arbeidsreise er en reise mellom bosted og arbeidssted. Pendling refererer her til at reiseavstanden mellom bosted og arbeidssted er relativt lang, og overskrider kommunegrensene Pendling Bergen og omegn 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Samnanger Os Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Figur 3 Pendlingsandeler til Bergen kommune 12

13 1.3.2 Inn-/utpendling til/fra Bergen Pendling INN til Bergen fra nabokommuner År Figur 4 Pendling fra nabokommuner inn til Bergen. Kilde: SSB Samnanger Os Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim SUM Pendling UT fra Bergen til nabokommuner År Samnanger Os Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim SUM Figur 5 Pendling fra Bergen til nabokommuner. Kilde:SSB 2. Biltrafikk Kapitlet gjengir blant annet utdrag av de årlige trafikktellingene som gjennomføres i Bergen. Videre presenteres resultater fra reisevaneundersøkelsene som ble gjennomført i 1992, 2000 og Det er kun resultater med høy relevans for en planleggingssituasjon som er tatt med i rapporten. Data om parkeringstilbudet er også tatt med. 2.1 Personbiler og biltetthet Antall personbiler Bilhold pr Tabell 6 Registrerte personbiler og biltetthet i Bergen. Kilde: SSB. Fra 2005, 2008 og 2009 er kilde Vegdirektoratet 13

14 Personbilhold i Bergen pr innbyggere Personbilhold pr Bilhold hele landet Figur 6 Utviklingen i bilhold/biltetthet i Bergen. Kilde: SSB. og Vegdirektoratet Bergen Samnanger Os Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Tabell 7 Antall el-biler i Bergen og omegnskommuner 14

15 3,0 2,5 2,0 1, Bergen Samnanger Os Sund Fjell Askøy Vaksdal Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Figur 7 Antall personer per personbil 2.2 Veinettet Vegtype Kommunal veg Fylkesveg Riks- og europaveg Privat veg GS-veger kommunalt ansvar Tabell 8 Vegnettet i km i Bergen pr Kilde: KOSTRA 2.3 Trafikktellinger i Bergen Det gjennomføres tellinger på ulike nivåer i Bergen. Noen tellinger registreres automatisk og kontinuerlig gjennom hele året (nivå 1-tellinger), mens de periodiske tellingene som gjennomføres ved enkelte stasjoner går over 4 uker (nivå 2-tellinger). Med ÅDT menes den gjennomsnittlige døgntrafikk gjennom året, eller også summen av alle kjøretøy som passerer et tellepunkt i løpet av et år, delt på antall dager i året. 15

16 2.3.1 Bygrensen Det utføres ikke tellinger direkte på kommunegrensene. Det har derfor vært nødvendig å benytte tellinger som i størst mulig grad er representative. For de fleste retninger er dette uproblematisk. I sør er det benyttet tall fra Vallaheiene. Dette er ikke helt tilfredsstillende, siden det også er trafikk over Fanafjellet til Bergen. I tillegg er det fergetrafikk som ikke er medregnet her. År Rv 555 Harafjellstunn elen Rv 555 Sotra broen Rv 562 Askøy broen E 39 Nordhordlands broen Rv 566 Osterøy broen E 39 Valla-heiene E 16 Herland * Tabell 9 Registrert ÅDT for snitt som representerer kommunegrensen til Bergen. *)Tall for Vallaheiene i 2004 og 2009, er beregnet. For 2010 er det korttidstellinger. Kilde Vegdatabanken Trafikkutvikling kommunegrensen ÅDT År Sotra broen Askøy broen Nordhordlands broen Osterøy broen Vallaheiene Herland Harafjellstunnelen Figur 8 Trafikkutvikling over kommunegrensen til Bergen. Kilde Vegdatabanken 16

17 2.3.2 Trafikk til sentrum Bomringen totalt Sentrumsrettet, totalt Figur 9 Trafikkutvikling i bompengeringen, retning MOT sentrum. Kilde: Vegdatabanken Bompengeringen er i denne sammenheng ringen rundt sentrum Bomringen totalt Sentrumsret tet, totalt Tabell 10 Trafikktall i bompengeringen, retning MOT sentrum. Fra 2000 er det usikkerhet om tellesløyfene har fungert etter hensikten. Den store reduksjonen i sentrumsrettet trafikk fra 1999 til 2000 har derfor en usikker forklaring. Åpning av Nygårdshøydetunnelen kan også være en forklaring her. Kilde: Vegdatabanken Bomringen totalt viser antall kjøretøy som daglig passerer bomstasjonene i retning MOT sentrum. Den sentrumsrettede trafikken er trafikk som, etter passering av bomstasjonene, kjører inn mot sentrum. Det vil si ned mot Sandviken i nord, i stedet for å kjøre Fløyfjellstunnelen, og inn i retning Bygarasjen i sør i stedet for Fløyfjellstunnelen. I vest regnes trafikken som passerer Puddefjordsbroen og kjører inn mot Nøstet, og tilsvarende for trafikken i Nygårdshøydetunnelen som tar av mot Nøstet og Bygarasjen (avhengig av retning). All trafikk gjennom stasjonen i Kalfaret er sentrumsrettet. Det gjelder også trafikken over Gamle Nygårdsbro Trafikk i de gamle bomsnittene N. Nygårdsbro Gml Nygårdsbro Gyldenpris Løvstakken Gravdal Sandviken Kalfaret Tabell 11 Trafikkutviklingen i bompengesnittene 17

18 Trafikkutvikling i bompengesnittene 1993=1,0 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Figur 10 Relativ trafikkutvikling i de ulike bomsnittene. Kilde: Vegdatabanken Trafikk i sentrum Torget Bryggen Øvregt Christiesgt Nøstegt. Strandkaien Stengt i 2010 Tabell 12 Registrert ÅDT fra snitt i Bergen sentrum. Kilde vegdatabanken Nye Nygårdsbro Gamle Nygårdsbro Gyldenpris Løvstakktunnelen Gravdal Sandviken Kalfaret Fra 2008 er det kommet på plass permanente tellesnitt i sentrumsgatene, slik at utviklingen kan følges langt bedre enn før. 18

19 2.3.5 Trafikk utenfor sentrum Skjold skiftet Nettun Hop Flyplassv n Trollhau gtunnel Vågsbot n Rv 546 Fana Fjøsangervn Straume vn Indre Arna Tabell 13 Registrert ÅDT fra tellesnitt utenfor sentrum. Kilde Vegdatabanken 2.4 Reisevaner I tabellene presenteres data fra reisevaneundersøkelsene i 2000, 1992 og Reisevaneundersøkelsene omfatter alle typer personreiser. En reise er her definert som enhver forflytning utenfor egen bolig, skole, arbeidsplass eller fritidsbolig, og uavhengig av forflytningens lengde, varighet, formål eller hvilket transportmiddel som brukes. En reise er her avgrenset etter dens formål. Dette betyr at en reise anses for å være avsluttet i det man kommer frem til og oppfyller reisens mål. Datasettet fra alle tre reisevaneundersøkelsene er fritt tilgjengelig. Her gjengis bare et lite utvalg av resultater. Bergen Antall reiser daglige reiser, Bergen 3,67 3,66 3,59 Førerkortandel i hele området 79% 86% 86% Førerkortandel Bergen 80% 85% 84% Andel med rabattkort for kollektivtransport i Bergen 36% 30% 36% Kollektivreiser pr person og virkedag i Bergen 0,43 0,43 0,45 Bilreiser per person og virkedag i Bergen 2,07 2,37 2,19 Gang-/sykkelreiser per person og virkedag i Bergen 1,03 0,82 0,87 Total reisetid per person og virkedag i Bergen (minutter) 56,4 61,3 68,4 Kollektivandel alle reiser (Bergen) 12% 12% 13% Bilandel alle reiser (Bergen) 57% 65% 59% Sykkelandel alle reiser (Bergen) 3% 3% 4% Gangandel alle reiser (Bergen) 24% 19% 22% Tabell 14 Reisevanedata for personer over 13 år. Kilde: RVU Bergen 19

20 2.5 Parkering Antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser Parkeringstilbud i sentrum På gategrunn I p-hus Boligsoneplasser Handicap-plasser SUM Tabell 15 Parkeringstilbud i Bergen sentrum. Korrigert fra tidligere rapporter Antall parkeringsplasser i P-hus Parkeringshusene i Bergen er både offentlig eid og privat eid. Det foreligger ingen offentlig tilgjengelig oversikt som viser hvor stor andel av plassene som til en hver tid er bortleid, men noe er kjent. Det er i tabellen under gjort justeringer vedr. Klostergarasjen fra P-hus Antall plasser Bygarasjen Byporten (Jægerbygget) Klostergarasjen Rosenkransgaten City-parkering P-hus Nordnes Nygårdsgaten Paleet P-hus Kongressenteret SAS-hotellet Bryggen Grieg parkering SUM Tabell 16 Antall offentlig tilgjengelige plasser i parkeringshus. Rosenkrantsgaten har i tillegg utleide plasser, og p-huset på Nordnes har boligsoneplasser i tillegg. Kilde: Bergen kommune. 1 Bergen Parkering regner P-huset i Solheimsgaten (83 plasser) og Birkebeiner senter (28 plasser) som gateparkering. Det er ikke gjort her. 2 Vi har ikke oppdaterte tall for HC-plasser i

21 2.5.3 Parkering på gategrunn I tillegg til private og offentlige parkeringshus, disponerer parkeringsselskapene et stort antall plasser på gategrunn. Dette er både offentlige plasser og plasser som leies ut etter avtale. Det er flere aktører på markedet. I tabellen er avgiftsbelagt overflateparkering fordelt på de ulike parkeringssonene i sentrum. Sonenr Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sone Sum Tabell 17 Oversikt over offentlig tilgjengelige P-plasser på gategrunn i Bergen pr Figur 11 Parkeringsplassene i Tabell 17 ligger innenfor disse avgrensingen Parker og reis- innfartsparkering Innfartsparkering er parkering for bil og sykkel tilknyttet stasjon/holdeplass, for videre reise med et kollektivt transportmiddel. En etablering av god parkeringstilgjengelighet til kollektivtransportområdene er et ledd i arbeidet med å øke antall reisende med kollektivtransport. Dataene under viser kun til antall innfartsparkeringer for bil. 21

22 Parkeringsmuligheter for sykkel er ikke tatt med. Det er begrenset med materiell som viser konkret antall P-plasser for bil og sykkel i Bergen. I Bergen er det bare få klare innfartsparkeringsplasser: Arna terminal, Åsane terminal, Birkelandskrysset, Vestkanten, Nesttun og ved Storavatnet. I tillegg er det noen plasser som delvis fungerer som innfartsparkering, som ved Oasen i Fyllingsdalen. Det er også innfartsparkering ved Sartor senter i Fjell kommune. Sted Antall plasser Arna stasjon Åsane terminal Birkelandskrysset Vestkanten Lagunen Nesttun Nesttun Stasjon Hjalmar Brantingsvei Storavatnet Straume (Sartor) Tabell 18 Antall P & R plasser i Bergen pr I tillegg til disse er det rapportert om flere uformelle plasser(se fotnote 4). Sted Antall plasser Nygård 5 Bensinst. v/åsane terminal 80 Trengereid 15 Tabell 19 Antall uformelle P & R plasser 3. Kollektivtransport Kapitlet tar for seg utviklingen i kollektivtrafikken i Bergen. For NSB presenteres persontrafikk mellom Bergen og Arna og Bergen og Voss. 3.1 Ansvar I en forsøksperiode på fire år, fra 2004 til 2007, hadde Bergen kommune ansvaret for forvaltning av transportsystemet i egen kommune. I dette ansvaret har lagt: Tilskudd-, ruteløyve og takstansvar for kollektivtrafikken innenfor Bergen kommune. Prioritering av investeringsmidler til øvrige riksveger i Bergen. Prioritering av investeringsmidler til fylkesveger i Bergen. Initiere og iverksette planlegging på vegsiden. Planoppgavene skal utføres av Statens vegvesen. Det er bare det første punktet som har berørt kollektivtrafikken direkte, men investeringer på riks- og fylkesvegnettet vil også kunne gi viktige bidrag til kollektivtransporten. Hordaland fylkeskommune har hatt tilsvarende ansvar for Hordaland forøvrig. I tillegg har fylkeskommunen i perioden hatt ansvar for skoleskyss, transportordningen for bevegelseshemmede, transportberedskap og drosjeløyver. Fra 2008 er forsøksperioden 3 Oppdatert fra Rapporten Innfartsparkering i Bergensområdet datert januar Dette er uformelle parkeringsplasser, og er et ca-tall. 22

23 opphørt, og ansvaret tilbake slik det var før Dette har hatt konsekvenser for rapporteringen av antall busspassasjerer. 3.2 Kollektivtrafikk i Bergen Trafikkutvikling Beinvegen Trafikkutvikling Beinvegen 450,0 400,0 350, passasjerer 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, År Figur 12 Trafikkutvikling Beinvegen mellom Askøy og Bergen sentrum. Kilde: Hordaland fylkeskommune Beinveien 384,6 423,9 363,5 345,0 322,2 347,9 375,5 338,1 274,2 225,5 252,1 260,6 274,0 Tabell 20 Trafikkutvikling Beinvegen i 1000 passasjerer. Kilde: Hordaland Fylkeskommune Trafikkutvikling NSB Trafikkutvikling NSB Bergen lokaltrafikk 1600,0 1400, passasjerer 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, NSB Bergen - Arna - Bergen c Figur 13 Trafikkutvikling NSB lokal. Kilde: NSB NSB Bergen - Voss - Bergen 23

24 NSB Bergen - Arna - Bergen 847,9 735,7 775,0 772,8 769,7 794,5 801,1 836,1 858,7 897,9 894,5 910,4 NSB Bergen - Voss - Bergen 612,0 551,9 495,6 491,2 475,7 494,0 502,0 507,5 511,2 507,8 489,4 491,5 SUM NSB lokal 1459,9 1287,5 1270,6 1264,0 1245,4 1288,5 1303,1 1343,6 1369,9 1405,6 1384,0 1401,8 Tabell 21 Trafikkutvikling NSB Bergen lokal. Målt i 1000 personer Kilde: NSB Trafikkutvikling for buss Antall passasjerer i Bergen 40 Mill. årlige passasjere År Figur 14 Registreringer av antall busspassasjerer i Bergen. Avsluttet serie. Kilde: Bergen kommune ,6 36,1 37,1 36,4 35,1 35,3 34,5 33, ,9 32,9 33,1 32,5 33,1 33,5 34,0 34,9 Tabell 22 Millioner årlige busspassasjerer i Bergen. Fra 2008 er det ny beregningsmetodikk. Kilde: Bergen kommune Antall busspassasjerer i Bergen Figur 15 Fra 2008 har vi fått nytt datagrunnlag fra Hordaland fylkeskommune, tilbake til Figuren er ikke sammenlignbar med figur 14 24

25 3.2.4 Sammenheng mellom vekst i biltrafikk, kollektiv, befolkning Vegtrafikk Befolkning Kollektivpassasjerer Figur 16 Relativ vekst i befolkning, vegtrafikk og busspassasjerer. Avsluttet tidsserie. Kollektiv er her bare buss Vegtrafikk Befolkning Kollektivtrafikk Figur 17 Relativ vekst i befolkning, vegtrafikk og kollektivtrafikk fra Kollektiv inkluderer også togpassasjerer mellom Arna og sentrum. Kilde: Hordaland fylkeskommune 25

26 3.3 Framkommelighet Figur 18 Linjer der det er utført kjøretidsmålinger uke I tillegg ble det gjennomført supplerende målinger på - linje 2 Strandkaiterminalen Birkelundstoppen - linje 23 Busstasjonen Lagunen Birkelandskrysset - linje 30 Busstasjonen Fyllingsdalen Birkelandskrysset Det er også gjort målinger mellom sentrum og Straume på Sotra. På grunn av usikkerhet i resultatene skal disse gjennomføres på nytt i I 2006 ble målingene utvidet i tid, slik at en periode i hver ende av rushet også er med i målingene. De gjennomsnittlige hastighetene som er vist i figuren er derfor litt høyere enn de ville vært dersom målingene hadde vært direkte sammenlignbare. I 2008 ble det gjort en enklere registrering og rapportering. Det er ikke gjort fremkommelighetsmålinger for kollektivtrafikken etter 2008 i Bergen. 26

27 Km/t Linje 2 mot sentrum Linje 2 mot Landås Linje 20 mot Lagunen Linje 20 mot Lønborg Linje 31 mot Varden Linje 31 mot Lægdene Linje 50 mot Lagunen Linje 50 mot Åsane Linje 80 mot Flaktveit Linje 80 mot Oasen Linje 90 mot Støbotn Linje 90 mot Sletten Figur 19 Gjennomsnittlig kjørehastighet inklusiv stopp, hele ruter morgenrush. Kilde: Statens vegvesen Region Vest Km/t Linje 2 mot sentrum Linje 2 mot Landås Linje 20 mot Lagunen Linje 20 mot Lønborg Linje 31 mot Varden Linje 31 mot Lægdene Linje 50 mot Lagunen Linje 50 mot Åsane Linje 80 mot Flaktveit Linje 80 mot Oasen Linje 90 mot Støbotn Linje 90 mot Sletten Figur 20 Gjennomsnittlig kjørehastighet inklusive stopp, hele ruter ettermiddagsrush. Kilde: Statens vegvesen Region Vest Linje 2 - mot sentrum Linje 2 - mot Landås Linje 20 - mot Lønborg Linje 20 - mot Lagunen Linje 31 - mot Lægdene Linje 31 - mot Varden Linje 50 - mot Åsane Linje 50 - mot Lagunen Linje 80 - mot Flaktveit Linje 80 - mot Oasen Linje 90 - mot Støbotn Linje 90 - mot Sletten Figur 21 Gjennomsnittlig kjørehastighet inklusive stopp. gjennomsnitt rush 27

28 4. Sykkel 4.1 Sykkeltellinger i Bergen Automatiske sykkeltellinger ble startet i Bergen i Det er etablert automatiske tellinger i Fløen, på gamle Nygårdsbro, i Åsanevegen i Sandviken og på Puddefjordsbroen. I juni 2006 ble det oppdaget flere feil ved telleopplegget, slik at de registrerte tallene ikke var til å stole på. For 2006 og 2007 var det derfor bare pålitelige tall for Fløen og Åsanevegen (Sandviken). I 2008 ble det etablert flere tellesnitt. Fra 2009 er det nå 9 fungerende tellepunkt Årsgjennomsnitt Tellesløyfene har tidvis vært ute av funksjon. Gjennomsnittet for året er derfor bare gjennomsnitt for de dagene sløyfene har fungert Fløen Sandviken Håvardstun Skjoldskiftet Kråkenes Kanalveien Fjøsangerveien Bjørgeveien Puddefjordsbroen Tabell 23 Registrerte syklister. Daglig gjennomsnitt hele året. Kilde: vegdatabanken Sommergjennomsnitt Her vises gjennomsnittet for månedene mai-september. For de nyeste tellepunktene som ble montert sommeren 2008, er det tatt hensyn til at de ikke hadde full funksjon hele sommeren Fløen Sandviken Håvardstun Skjoldskiftet Kråkenes Kanalveien Fjøsangerveien Bjørgeveien Puddefjordsbroen Tabell 24Registrerte syklister månedene mai-september. Noen nye tellepunkt har bare tellinger for 3 og 4 mnd i Kilde: Vegdatabanken 28

29 Figur 22 Oversikt over sykkeltellepunkt i Bergen 29

30 5. Trafikksikkerhet Kapitlet beskriver ulykkesutviklingen i Bergen og fokuserer på antall ulykker og skadde, og ulike karakteristika ved disse. Bare politirapporterte personskadeulykker er med Ulykkesutvikling Bergen Ulykkesutvikling Bergen Antall ulykker År Figur 23 Ulykkesutviklingen i Bergen i perioden Kilde: Vegdatabanken Bergen Tabell 25 Antall ulykker i Bergen i perioden Kilde: Vegdatabanken Antall skadde og drepte Bergen 800 Antall skadde og drepte År Figur 24 Utvikling i antall skadde og drepte i perioden i Bergen. Kilde: Vegdatabanken Antall skadde og drepte Tabell 26 Antall drepte og skadde i Bergen i perioden Kilde: vegdatabanken. 30

31 5.1.1 Skadde og drepte fordelt på trafikantgruppe Skadde og drepte fordelt på trafikantgrupper Bergen Antall skadde og drepte 2010 År Fotgjengerulykker Sykkelulykker Motorsykkel inkl. moped Motorkjøretøy ekskl MC Figur 25 Antall skadde og drepte fordelt på trafikantgruppe, i Bergen. Kilde: Vegdatabanken. Trafikantgruppe Fotgjengerulykker Sykkelulykker Motorsykkel inkl. moped Motorkjøretøy ekskl MC Tabell 27 Antall skadde og drepte fordelt på trafikantgruppe. Kilde: Vegdatabanken Ulykker fordelt på veikategori Vegkategori Europa og riksveg Fylkesveg Kommunal veg Privat veg Ukjent Tabell 28 Antall ulykker fordelt på vegkategori i Bergen. Kilde: Vegdatabanken Skadde fordelt på skadegrad Skadegrad Døde Meget alvorlig skadde Alvorlig skadde Lettere skadde Tabell 29 Antall skadde i Bergen fordelt på skadegrad. Kilde: Vegdatabanken 5 Fra 2009 er det ny inndeling. Har slått sammen alvorlig og hardt skadde. Rettet opp tall for hardt skadde i

32 6. Luftforurensning 6.1 Definisjoner og begrepsavklaring Kapitlet omhandler luftforurensningssituasjonen i Bergen. Her presenteres luftforurensningsmålinger fra målestasjoner i Bergen holdt opp mot kartleggings- og tiltaksgrensen gitt i forurensningsloven. Avslutningsvis presenteres statistikk om andelen bilister som kjører med piggfrie vinterdekk. Veitrafikk er en hovedkilde til luftforurensing i Bergen. I tillegg kommer fyring med ved og olje, samt utslipp fra industri og avfallsanlegg. Luftforurensingen kommer av ulike grupper forurensende stoffer. Rapporten fokuserer på nitrogendioksid (NO 2 ) og svevestøv. Svevestøv er betegnelsen på små partikler som holder seg svevende i lufta over kortere eller lengre tid. Den engelsk betegnelsen for svevestøv er particulated matter og betegnes gjerne som PM. PM 10 er partikler som er mindre enn 10 mikrometer og PM 2,5 er partikler som er mindre enn 2,5 mikrometer. I Bergen er det to målestasjoner for luftforurensing, en på Danmarksplass og en ved Rådhuset. Det presenteres data fra begge. 6.2 Måleresultater Forurensingsnivået av NO 2 - nitrogendioksid er gått kraftig opp fra 2009, på både Danmarksplass og ved Rådhuset. Forurensing av svevestøv, PM10, gikk også opp, både når det gjelder årsgjennomsnitt og forurensingsepisoder. Særlig gjelder dette for forurensingsepisodene. Målet om piggfriandel på 90 % ble nådd i 2008, etter at det ble innført piggdekkgebyr i Bergen. I 2008 var piggfriandelens trafikkarbeid steget til 90,1 %. Tallene for både 2009 og 2010 ligger under målsettingen om at 90 % kjører piggfritt NO 2 Nitrogendioksid Tiltakskrav 2010 for NO 2. (årsmiddel) Rådhuset - 36,6 35,6 39,2 32,1 31,0 31,0 30,5 39,5 40 Danmarksplass 44,4 46,7 43,7 45,6 47,2 47,7 46,1 41,1 55,1 Tabell 30 Måleresultater for NO2 nitrogendioksid i forhold til forskriftskravet om tiltak 32

33 Figur 26 NO2 nitrogendioksid årsmiddel Rådhuset Figur 27 NO2 nitrogendioksid årsmiddel Danmarksplass PM 10 Svevstøv Tiltakskrav 2005 for PM 10 (årsmiddel) Rådhuset 17,8 17,7 16,8 18,6 19,1 16,5 16,6 17,4 18,9 40 Danmarksplass 25,5 31,0 22,9 27,6 30,6 24,2 23,6 21,2 25,6 Tabell 31 Måleresultater for PM10 - svevestøv i forhold til forskriftskravet om tiltak. Figur 28 PM10 svevestøv forurensingsepisoder Rådhuset 33

34 Figur 29 PM10 svevestøv forurensingsepisoder Danmarksplass. Overskridelser av døgnverdi ved Danmarksplass er innenfor tillatte verdier av Forskriften for lokal luftkvalitet i sonen. Nasjonale mål vil fra 2010 ikke være nådd, dersom tiltak ikke settes Figur 30 PM10 svevestøv årsmiddel Rådhuset Figur 31 PM10 svevestøv årsmiddel Danmarksplass 34

35 6.2.3 Benzen Rådhuset Danmarksplass Tiltakskrav 2010 for Benzen (årsmiddel) μg / m 3 3,4 4,6 2,8 2,3 2,4 2,4 2,1 2,4 4,2 Tabell 32 Målt årsmiddel for Benzen på målestasjonene ved Rådhuset og på Danmarksplass Karbonmonoksyd Rådhuset Danmarksplass Tiltakskrav 2005 for CO (timeverdi) μg / m 3 3,4 4,6 2,8 2,3 2,4 3,2 Tabell 33 Målt årsmiddel for CO på målestasjonene ved Rådhuset og på danmarksplass 6.3 Helsevarsel Det sendes daglig ut helsevarsel til media om luftkvaliteten i Bergen. Tabellene under viser antall dager med ulik grad av forurensing for de to målestasjonene i sentrum. Fra 2006 er en gått over til å måle i antall timer Danmarksplass Forurensingsgrad 2002* 2003** *** Lite forurenset t 7626 t 7748 t 7701 t Noe forurenset t 871 t 748 t 704 t 833 t Mye forurenset t 186 t 173 t 171 t 460 t Svært forurenset t 39 t 55 t 49 t 235 t *) 6 mnd. **) 11 mnd. ***) 10 mnd Tabell 34 Antall dager/timer med ulik grad av forurensing. Kilde: Bergen kommune Rådhuset Forurensingsgrad 2002* 2003** *** Lite forurenset t 8423 t 8381 t 8295 t Noe forurenset t 253 t 293 t 331 t 534 t Mye forurenset t 36 t 37 t 60 t 126 t Svært forurenset t 1 t 13 t 16 t 71 t *) 11 mnd. **) 11 mnd. ***) 10 mnd Tabell 35 Antall dager/timer med ulik grad av forurensing. Kilde: Bergen kommune NO 2 timemiddel PM 10 døgnmiddel PM 10 timemiddel PM 2,5 døgnmiddel PM 2,5 timemiddel Varslingsklasse Fargekode > 200 > 100 > 150 > 60 >

36 Tabell 36 Varslingsklasser som er benyttet i Bedre Byluft ved ulike midlingstider. Konsentrasjonsnivåene for alle komponenter er i µg/m3 6.4 Piggfriandel Piggfriandel i Bergen Tabellen og figuren viser at andelen kjøretøy med piggfrie dekk i Bergen har økt de siste årene. Gebyrordningen for kjøring med piggdekk i Oslo kommune ble avviklet fordi den statlige målsetningen om 80 % kjøring med piggfrie dekk i kommunen var nådd. Målinger foretatt etter avgiftens avvikling viser en markant nedgang i andelen kjøretøy med piggfrie dekk. Ordningen ble derfor gjeninnført for sesongen 2004/2005. Målingene utføres i februar hvert år, og i tabellen under er resultatene vist slik at 2010-tallene er målt i februar Piggfriandel i Bergen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % År Figur 32 Piggfriandel i Bergen Bergen 62,9 % 70,6 % 72,1 % 68,9 % 67,6 % 72,8 % 70,0 % 72,2 % 78,8 % 90,1 % 86,0 % 86,5 % Tabell 37 Piggfriandel trafikkarbeid i Bergen Bergen 72,1 % 68,9 % 67,6 % 72,8 % 70,0 % 72,2 % 78,8 % 90,1 % 86,0% 86,5% Drammen 50,9 % 59,9 % 58,7 % 66,4 % 70,6 % 74,7 % 73,8 % 73,4 % 70 % Grenland 42,6 % 45,1 % 46,2 % 51,8 % Lillehammer 36,7 % 45,8 % 42,9 % 44,8 % 47 % Oslo 79,4 % 68,0 % 71,5 % 72,0 % 76,2 % 80,7 % 80,5 % 83,8 % 83,5% 86,4% Stavanger 72,3 % 71,2 % 70,9 % 65,6 % 69,9 % 69,2 % 72,4 % 66,6 % 72 % Tromsø 7,1 % 11,5 % 8,5 % 8,7 % 18 % Trondheim 37,2 % 55,5 % 58,9 % 60,6 % 62,3 % 65,1 % 69,6 % 79,5 % 79,6% 81,9% Kristiansand 60,0 % 54,4 % 62,5 % 65 % Tabell 38 Piggfriandel trafikkarbeid i Bergen sammenlignet med noen andre byområder 36

37 37

38 38

Samferdselsdata for Bergen 2011

Samferdselsdata for Bergen 2011 Samferdselsdata for Bergen 2011 Oversikt over et utvalg innsamlede data som forklarer og beskriver trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 5.6.2012 Utgave: versjon 1.0 2 Forord Denne rapporten inneholder samferdselsdata

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2007

Samferdselsdata for Bergen 2007 Samferdselsdata for Bergen 2007 Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 16.06.2008 Utgave: 01/08 Rev.dato: Forord Denne rapporten

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2008

Samferdselsdata for Bergen 2008 Samferdselsdata for Bergen 28 Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 28.4.9 Utgave2/9 Rev.dato: 13.7.9 Forord Denne rapporten

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2006. Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen.

Samferdselsdata for Bergen 2006. Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen. Samferdselsdata for Bergen 2006 Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 6.6.2007 Utgave: v.1.1 Rev.dato: 12.11.2007 Forord Denne

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2012

Samferdselsdata for Bergen 2012 Samferdselsdata for Bergen 2012 Oversikt over et utvalg innsamlede data som forklarer og beskriver trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 5.9.2013 Utgave: versjon 1.0 2 Forord Denne rapporten inneholder samferdselsdata

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2004. Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskriver trafikkutviklingen i Bergen.

Samferdselsdata for Bergen 2004. Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskriver trafikkutviklingen i Bergen. Samferdselsdata for Bergen 2004 Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskriver trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 24. juni 2005 Forord Bergensprogrammet har tidligere ikke

Detaljer

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2015 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære lørdagsruter med nattavganger som natt til søndag. 17. MAI

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen v/per Vikse Klimaseksjonen Bedre byluftforum 13.april 2016 Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Inversjon Generelt: Status for luftkvaliteten

Detaljer

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2016 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære søndagsruter med nattavganger som natt til lørdag. 17. MAI

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Drammen ønsker bedre byluft

Drammen ønsker bedre byluft TØI rapport 570/2002 Forfattere: Astrid H Amundsen og Ulf Rydningen Oslo 2002, 59 sider Sammendrag: 80% piggfritt i innen 2004? Resultater fra en spørreundersøkelse i og fem nabokommuner. ønsker bedre

Detaljer

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Virkemidler? Veistøv: Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvdemping og feiing Eksosutslipp Tiltakene er redusert biltrafikk og lavere utslipp

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen

Statens vegvesen. Notat. Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Årskonferanse om miljø og helse i Bergen 12. og 13. mai 2014. Per Vikse Seniorrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø To tema Lokal luftforurensning

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Reisevaner mulig å endre!

Reisevaner mulig å endre! Reisevaner mulig å endre! Erfaringer fra Bergen Fagsjef Rune Herdlevær, Bergen kommune Før tusenårsskiftet ble det etter hvert klart at den foreskrevne medisin for å bidra til en bærekraftig utvikling

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

2. Kartleggingen Spørreskjema ble utarbeidet og sendt på mail til alle ansatte i Helse Bergen. Det kom inn i underkant av 3500 besvarelser.

2. Kartleggingen Spørreskjema ble utarbeidet og sendt på mail til alle ansatte i Helse Bergen. Det kom inn i underkant av 3500 besvarelser. Reisevaneundersøkelsen blant ansatte i Helse Bergen 8. Bakgrunn og mål for undersøkelsen Helse Bergen har satt seg som mål og være i fremste rekke innfor miljøvennlig drift av sykehus i Norge. Vi har lenge

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Varden-Lægdene. Mandag - fredag

Varden-Lægdene. Mandag - fredag 31 Varden-Lægdene TRASÈ: Varden - Hesjaholtet - Oasen - Løvstakktunnelen - Nøstet - Jon Smørs gate - Strandgaten - Småstrandgaten - Nygaten - Kalfaret - Haukeland sykehus - Landås - Lægdene - Montana -

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Bergen kommune og luftkvalitet. Elisabeth Farstad Bedre byluft-forum 28. november 2013

Bergen kommune og luftkvalitet. Elisabeth Farstad Bedre byluft-forum 28. november 2013 Bergen kommune og luftkvalitet Elisabeth Farstad Bedre byluft-forum 28. november 2013 Dekning over tid Dekning over tid Tiltak Gratis ekspressbusser fra bydelene Innfartsparkering ved kjøpesentrene Sentrumsbussen

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor?

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Byutviklingskonferansen 2011 «Bergensregionen og Monsterveksten» Fremtidens transportsystem: Litt om NTP 2014 2023 Byplanlegging

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god...

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Generelt: Status for luftkvaliteten i Bergen (Forhold til forurensningsforskriften) Svevestøv: Under kravene. Nitrogendioksid (NO 2 ): Timesverdiene NO 2 ligger

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny måte å organisere samarbeidet mellom nasjonale,

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Byreiser sett med fugleperspektiv

Byreiser sett med fugleperspektiv Byreiser sett med fugleperspektiv Statens vegvesen Fagkonferanse om transport i by Mandag 19. september 2005 Øystein Engebretsen, TØI Eller en romlig analyse av reisevaner i by basert på bruk av 1. Reisevaneundersøkelser

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig

Detaljer

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00.

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00. 31 Varden Lægdene Trasé: Varden > Hesjaholtet > > Løvstakktunnelen > Nøstet > Jon Smørs gate > Strandgaten > Småstrandgaten > Nygaten > Kalfaret > Haukeland sykehus > Landås > Lægdene > Montana > Mannsverk.

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010 Informasjon om Endring av linjenummer og nye linjer frå 16. august 2010 Har din buss bytta nummer eller blitt erstatta av andre linjer? Ver obs på at ekspresslinjene (unntatt 50E og 78E) ikkje er oppført

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Restriksjoner på bilbruk og parkering

Restriksjoner på bilbruk og parkering Restriksjoner på bilbruk og parkering Bilen bør stå men hvor? Jan Usterud Hanssen Kollektivtransportforum 21. mai 2014 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Nullvekstmålet: hva skal byene måles på?

Nullvekstmålet: hva skal byene måles på? Nullvekstmålet: hva skal byene måles på? Alberte Ruud SOS, Vegdirektoratet Bystrategikonferansen 8. mars 2016 17.06.2016 Nullvekstmålet for personbiltrafikkhva er det? All persontransportvekst i byområdene

Detaljer

Notat. Køprising i Bergensområdet? Dokumentasjon av markedsundersøkelsen 22/ 2009. Alberte Ruud

Notat. Køprising i Bergensområdet? Dokumentasjon av markedsundersøkelsen 22/ 2009. Alberte Ruud Notat Alberte Ruud 22/ 2009 Køprising i Bergensområdet? Dokumentasjon av markedsundersøkelsen Forord Notatet er en dokumentasjon av resultatene fra en markedsundersøkelse som ble gjennomført i juni 2009

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Svevestøv tiltak og virkemidler Fra tiltaksplaner til piggdekkgebyrer

Svevestøv tiltak og virkemidler Fra tiltaksplaner til piggdekkgebyrer Miljøenheten Bedre Byluft 12.april 2016 Svevestøv tiltak og virkemidler Fra tiltaksplaner til piggdekkgebyrer Foto: Geir Hageskal Tore Berg, Miljøenheten Trondheim kommune OK 2013-15 2016 Strengere grenseverdier

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse.

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Eirik Skjetne ITS-seksjonen, TMT Bompengekonferansen Teknologidagene 2010 Innhold Dagens betalingssystemer i by Holdninger til brukerbetaling Etablering

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland Bergen Kommune Statens vegvesen Hordaland Luftkvalitet i Bergen 2002 I slutten av 2002 kom ny om lokal luftkvalitet. Formålet med denne forskriften er å fremme menneskers helse og trivsel, og beskytte

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny

Detaljer

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 2 INNHOLD 1. KOLLEKTIVTRAFIKKENS OMFANG 6 Kollektivtrafikkens andel av den totale

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler - høring

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler - høring Statens vegvesen Se adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Alberte Ruud 2013/039158-77 24.02.2015 92850538 Indikatorer for arealbruk og parkering

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen Tonje Holm Statens vegvesen Region Vest Konsulent ATP-modellen: Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak Trondheim Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Bergen

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

) ^ mi 201^ BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUN]- Saknr.^OUol-HiCbok.nf. 1. Etter adresseliste. Eksp. U.off.

) ^ mi 201^ BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUN]- Saknr.^OUol-HiCbok.nf. 1. Etter adresseliste. Eksp. U.off. BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Etter adresseliste

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

Veistøvproblem i Trondheim? Erfaringer med tiltak og virkemidler

Veistøvproblem i Trondheim? Erfaringer med tiltak og virkemidler Vegdrift 2014 Teknakonferanse 3. og 4.nov Veistøvproblem i Trondheim? Erfaringer med tiltak og virkemidler Foto: Carl-Erik Eriksson Miljøenheten - Tore Berg Svevestøv Prinsens gate 6A (ÅDT = 25000) Vintersesongen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Presentasjon av hovedresultater November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Disposisjon

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum Bussbevegelser i Bergen Sentrum - status, utfordringer og løsninger Presentasjon av foreløpige resultater 30. mai John Martin Jacobsen Skyss Skyss - Omfang virksomhet Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer