UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra prosjekt Nr. 2. juni 2006 UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING Rammebetingelser for grønt reiseliv kartlagt Kvalitetssikring og markedstilpasning i fokus Foto: Espen Bratlie / Scanfoto Flere hundre reiselivsprodukter utviklet første prosjektår To rapporter under ferdigstilling - distribusjon og multifunksjonelle feriehus

2 Nasjonal reiselivssatsing 2 Dette er det femte nyhetsbrevet fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring i regi av Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag. Satsingen består av ett sentralt og ni regionale prosjekter. Det samlede målet for satsingen er å bidra til en meromsetning hos deltakende grunneiere og reiselivsbedrifter på kr 50 millioner årlig. Meromsetning hos andre aktører som følge av nye bedrifter og aktiviteter kommer i tillegg. De regionale prosjektene er følgende: De regionale prosjektene er: Utmarksbasert Reiseliv i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Utmarksbasert Reiselivsnæring i Sognog Fjordane Utmarksbasert Reiselivsnæring i Hordaland Utmarksbasert reiseliv i Rogaland Utmarksbasert Reiselivsnæring i Agder Utmarksbasert Reiselivsnæring i Telemark Utmarksbasert reiseliv i Akershus og Østfold Fisketurisme i innlandet Utmarksbasert reiseliv i Trysil og Enger dal Dette nyhetsbrevet beskriver virksomhet og resultater i sentralt og regionale prosjekter i perioden februar til juni Det sentrale prosjektet har de siste tre månedene konsentrert seg om følgende oppgaver: fiskelovgivningen, m.m. Hvilke konsekvenser flaskehalsene har for næringen og for samfunnet er beskrivet. Rammebetingelser som næringen må ha for å realisere markedsmulighetene er tydeliggjort. Rapporten behandles av styringsgruppen på møte 26. juni. Siden dokumentet er av næringspolitisk karakter er det Bondelaget og Skogeierforbundet som tar stilling til oppfølging og publisering av rapporten. Prosess om distribusjon av feriehus og naturopplevelser I desember satte prosjektet ut et oppdrag til selskapet Kaizen A/S der formålet har vært å kartlegge dagens distribusjon av feriehus og naturopplevelser samt foreslå en optimal distribusjonsmodell. Arbeidet har vært krevende og tatt lengre tid en først antatt. Det forutsettes å bli ferdigstilt innen utgangen av juni. Rapport skal behandles av prosjektets styringsgruppe 26. juni. Innholdet vil i hovedsak ta for seg følgende: Dagens distribusjon av naturbaserte opplevelser og feriehus til det norske og internasjonale markedet. Viktigste flaskehalsene i distribusjonsleddet. Forslag til optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser til det norske og internasjonale markedet. Kobling av næringens markedsføring og distribusjon med Innovasjon Norge sitt markedsarbeid. Utvikling av et konsept om multifunksjonelle feriehus Prosjektet er for tiden i gang med å konkretisere et konsept om multifunksjonelle feriehus. Stikkord her er utvikle muligheter for turister til å sette sammen husvære og én eller flere valgfrie aktiviteter i pakker. Disse skal være forhåndsbestillbare på nett. Oppdrag er satt ut til ekstern konsulent, og rapport vil bli behandlet på styringsgruppens møte 26. juni. Av hovedinnhold nevnes en vurdering av aktivitetsbedrifters mulighet til å kunne håndtere forhåndsbestillinger av feriehus og aktiviteter, nødvendig produkttilpasning hos bedriftene, behov for kvalitetsstandarder samt behov for markedsføring og distribusjonsløsninger innenfor konseptet. Fagsamling for prosjektmedarbeidere I mars gjennomførte satsingen den årlige fagsamlingen for organisasjonenes prosjektmedarbeidere og inviterte gjester. Ca. 45 deltakere deltok. Det faglige hovedtema var markedsføring og distribusjon av produkter i det naturbaserte reiselivet. Et gjennomgående budskap var at det er behov for økt kvalitetssikring av tilbudene, utvikling av et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og bransjen om markedsføring samt utvikling av bedre distribusjonsløsninger mot aktuelle markeder. KONTAKTPERSON Prosjektleder Svein Knutsen, tlf , og prosjektmedarbeider tlf Rapport om rammebetingelser for naturbasert reiselivsnæring En arbeidsgruppe nedsatt av prosjektet ferdigstilte i begynnelsen av juni arbeidet med rapport som tar for seg lover, forskrifter og lovanvendelse som reduserer verdiskaping innen naturbasert reiseliv. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven, friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, vilt- og Foto: Arnfinn Nyland

3 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 3 Prosjektet er godt i gang med andre driftsår og målsettingen om å frembringe utmarksprodukter med årlig omsetning på minimum 14 millioner kroner pr år i løpet av den 3-årige prosjektperioden er realistisk å nå. I løpet av prosjektets første år ble det gjort avtale om produktutvikling hos 38 tilbydere. De fleste av disse har gjort avtale med Din Tur, mens noen har valgt andre omsetningskanaler. På styringsgruppemøte i april ble det satt opp delmål for andre prosjektår, og det legges opp til å inngå totalt 74 avtaler om produktutvikling dette året. Mens en i det første prosjektår var opptatt av å skape resultater veldig raskt og tok tak i de potensielle produktene som dukket opp av seg selv eller via lokale bondelag, skogeierlag eller Din Tur, er opplegget at en dette året skal gå systematisk til verks. Styringsgruppa har diskutert arbeidsopplegg for neste år og kom fram til at en nå skal ta tak i kommune for kommune i det enkelte fylke. Arbeidsopplegget vil være at prosjektmedarbeiderne sender et brev til kommuneledelsen og at prosjektet deretter inviterer til møte i kommunen. Målsettingen er å spille på lag med kommuneadministrasjonen slik at den kan være med å finne fram til potensielle produktleverandører i kommunen. Følgende målsettinger er bestemt for 2. prosjektår når det gjelder antall kommuner prosjektet skal ha kontakt med og avtaler om produktutvikling: Ant. kommuner Ant. produktutv. Troms 12 (av 24) 12 Nordland 15 (av 45) 20 Nord-Trøndelag 20 (av 24) 15 Sør-Trøndelag 15 (av 25) 15 Møre og Romsdal 15 (av 38) 12 Sum Informasjon om prosjektet Det informeres jevnlig om prosjektet på lokale møter, og det skrives om det i medlemsblad. Det er sendt ut to pressemeldinger til media lokalt i prosjektets område der en har fokusert på at satsingen er godt i gang med å skape resultater. Prosjektmedarbeiderne har videre deltatt på møter i bondelagsregi for å informere om prosjektet og for å kartlegge potensielle produktleverandører. På ettersommeren/høsten vil det bli arrangert en eller flere fagseminar med utmarksbasert reiseliv som tema i regi av prosjektet. Organisering og samarbeid Til sammen fem prosjektmedarbeidere arbeider i prosjektet, med 0,5 årsverk i arbeidsinnsats hver. De er i utgangspunktet lokalisert i hvert av de fem fylkene, men arbeider i stor grad på tvers av disse og med en spesialisering på bestemte produkttyper. Erfaringer så langt

4 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 4 tyder på at dette fungerer godt. Personellet arbeider uavhengig av fylkesgrenser og utfyller hverandre med tanke på kompetanse. I Møre og Romsdal er det etablert samarbeid med lokale bygdemobiliseringsprosjekt og reiselivslag/destinasjonsselskap. I Sør-Trøndelag er det et samarbeid med Bli Lyst prosjektet. I Nord-Trøndelag er det samordning med Fylkesmannens prosjektsatsing på næringsutvikling i nasjonalparker. I Nordland er det samarbeid med Prosjekt Utmark som arbeider med organisering og driftsplanlegging. I Troms er det samarbeid med prosjektet Jeg fant jeg fant som skal ha fokus på lokal mat og naturbasert turisme og Gnist-programmet i Sør-Troms. I tillegg er vår prosjektmedarbeider koordinator for nettverkskredittgruppene i fylket, og får på den måten kontakt med nye produktleverandører. Aktive Feriehus Prosjekt Utmarksbasert Reiseliv vil støtte opp under satsingen i prosjekt Aktive Feriehus. I sistnevnte prosjekt koples feriehuset sammen med bookbare, tilrettelagte aktiviteter og attraksjoner i bygda. Det kan defineres som et overnattingstilbud der kvalitetssikrede og tilrettelagte aktiviteter og attraksjoner kan bookes samtidig med huset. Det er et stort potensial for å utvikle bredere produkter hvor aktivitetene står i fokus, men som ikke er rettet mot ekspertene som i dag. For eksempel kan nye målgrupper være familier eller vennegrupper som ønsker flere aktiviteter sammen med et attraktivt bosted, og der de selv kan sette sammen sin egen KONTAKTPERSONER aktivitetsplan på grunnlag av tilgang til et bredt spekter av tilbud. 83 reiselivsbedrifter nordafjells har inngått avtale med Din Tur A/S om deltakelse i prosjekt Aktive Feriehus. I tillegg er det en del bedrifter på Vestlandet som har inngått samme avtale. Til sammen er det ca. 115 bedrifter som vil delta i Aktiv- feriehus satsingen fra starten av. Prosjektmedarbeiderne i Utmarksbasert Reiseliv vil spille en aktiv og viktig rolle i arbeidet med å finne produkttilbydere for bookbare aktiviteter som kan koples inn i feriehussatsingen. Prosjektleder Thomas Engan Prosjektmedarbeidere: Møre og Romsdal Bjørn Gjøvikli Sør-Trøndelag Karl Olav Mærk Nord-Trøndelag Stig Gorseth Nordland Terje Kolsvik Troms Kjersti Lunde

5 Utmarksbasert reiselivsnæring i Sogn og Fjordane 5 Vi held høgt aktivitetsnivå også i prosjektet sitt 2. år. For å stimulere grunneigarar til ei utmarksbasert reiselivssatsing vert det gjort ei rekkje tiltak: Marknadsføring av prosjektet Prosjektet vert marknadsført kontinuerleg i form av større reportasjar i lokalaviser og intervju i NRK sin lokalradio, gjennom pressemeldingar samt omtale som ligg på heimesidene til aktuelle samarbeidspartar. Med jamne mellomrom vert det sendt ut nettbasert nyheitsbrev til dei viktigaste alliansepartane samt alle deltakande grunneigarar og lokale lag og organisasjonar som har interesse for prosjektet. Synleggjering av potensialet som ligg i utmarksressursane Prosjektleiar har prioritert synleggjering av prosjektet gjennom deltaking i fora der utmarksbaserte opplevingsprodukt enten inngår, eller der informasjon om potensiale av utmarksressursane kan stimulere til satsing. Utmarksprosjektet har til saman vore presentert for 450 tilhøyrarar. Tilbakemeldingane er svært gode. Alliansebygging mellom produktleverandørar og marknads-/salsaktørar Det vert arbeidd kontinuerleg med å aktivt kople produkt, marknads- og salsapparat. Det vert ført dialog m.a. med Din Tur as, Fjord Norge as, destinasjonsselskapa i fylket, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Vestlandet og Inatur as om måtar å samarbeide på. Stort spekter av produkt og godt sal for 2006! Responsen ute blant grunneigarar og bønder er svært god. Så langt har 50 personar meldt si interesse i å delta. Vi har gjort opp status for deltakarane når det gjeld marknad, målgrupper, kva dei kan vente seg av inntekter, krav til produkt og vertskap samt kva for investeringar som må gjerast både med omsyn til produktutvikling og marknadsføring. Vi er oppteken av å stimulere til bygdebasert reiseliv der fleire aktørar i klynger er med å forsterke kvar enkelt leverandør. Fleirsesongprodukt står sentralt for å få god utnytting av ressursgrunnlaget. Utmarksprosjektet har flg. produkt under utvikling: Jakt 21 grunneigarar er i gong med å utvikle pakkar knytt til hjortejakt. Av desse tilbyr vel halvparten løyver med tilleggstenester allereie i 2006 og mange av løyva er selt. Dei fleste tilbyr terrengleige med overnatting, men også fleire tilbyr gjestejakt og nokre få jaktguiding. 2 grunneigarar tilbyr småviltjakt (reint kortsal med overnatting). 2 grunneigarar er i gong med å utvikle kobbejakt. Etablering av firma som tilbyr villreinjakt med guiding. Vidareutvikling av viltmottak. Sjø- og havfiske Fleire grunneigarar er i gong med å etablere anlegg for sjø- og havfiske. Her er det snakk om både relativt tunge investeringar med 4 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge

6 Utmarksbasert reiselivsnæring i Sogn og Fjordane 6 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge fleire feriehus, båtbryggje, fiskemottak, men også utvikling av fiske i tilknyting til eksisterande utleigehus. Laks To grunneigarar som i dag sel kort i lakseelvar ønskjer å vidareutvikle dette med å tilby mat, overnatting m.m. Feriehus 13 grunneigarar ønskjer å utvikle/vidareutvikle hus/hytter. Nokre av desse har i dag feriehus som sel godt, men, der dei ønskjer å kople inn utmarksprosjektet i ei vidareutvikling med etablering av fleire einingar. Andre er nyetablerarar. Villmarksleir 3 grunneigarar tilbyr villmarksleir med lavvo. I tillegg høyrer innlandsfiske og vandring med til opplegga. Riding To aktørar tilbyr riding i dag, men ønskjer å vidareutvikle dette konseptet. Innlandsfiske og vandring Ørretparken Jølster AS og Jølster Ørret AS er etablert. Selskapa skal bygge fiskedammar for den kjente jølstra-auren (brunørret) samt tilby overnatting. I tillegg er det fleire elveeigarlag og utviklingslag som er med i prosjektet for å kunne utvikle gode fiskevatn og gode vandreløyper gjerne med overnatting. Det vert også arbeidd for at fleire grunneigarar av fiskevatn og elvar skal etablere ordningar med elektroniske fiskekort. Nordfjord Vandrefestival Prosjektleiar er engasjert i Nordfjord Vandrefestival som skal gå av stabelen august. Vandremenyen byr på om lag 40 ulike turar alt frå lette familieturar til harde topp-turar. Sjå Etablering av nettstad med hovudvekt på jakt og fisk Tilbydarar av utmarksprodukt i Sogn og Fjordane har idag låg synlegheit på Internett spesielt for produkta jakt og fiske. Vi er difor i gang med å etablere ein nettstad med høg kvalitet i forhold til biletbruk, tekstbruk og synleggjering av utmarksrelaterte produktpakkar. I utviklinga av nettstaden vert overvaking av søkjeord og nøkkelord ei høg prioritering. Nettstaden skal ikkje vere ein konkurrent til andre etablerte nettstader, men skal koplast opp mot andre samarbeidspartar som t.d. og destinasjonsselskap. Nettstaden skal vere klar i løpet av sommaren. For meir informasjon sjå: KONTAKTPERSON Gunn Aase Moldestad, Tlf: , Mob:

7 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Hordaland 7 Prosjektet har godt og vel eitt år bak seg, og har medverka til omlag 8 produkttilbod for sal. Prosjektet er involvert i omlag 10 produkt på utviklingssida. Prosjekt fuglekikking Satsinga, som byggjer på fuglekikking etter faste reiseruter og overnattingsstader, er no inne i gjennomføringsfasen. Sidan førre rapportering, har Innovasjon Norge tildelt utviklingsmidlar til satsinga etter gjevne vilkår. Organisasjonen meiner det er trong for å spisse marknadsførings- og salsdelen, samstundes som det vert satsa sterkare på kompetanseutvikling for vertskapskorpset. For å styrkje desse forholda, er Fase II innførd, med faste løyvingar og februar 2008 som tidshorisont. Tilskotet til det omsøkte opplegget (Fase I), vart redusert noko, men totalt sett vart nye midlar tilført. Den siste tida er brukt til å få produkttilbodet og nettsidene på plass. Produktet skal leggjast ut på nettet under omgrepa Fly and drive og The Norwegian Birding Route. I det første året vert det lagt opp til nettbasert booking og salsløysing. Parallelt skal det arbeidast med ei meir marknadsorientert løysing i samarbeid med turoperatør. Fisketurisme i Eksingedalen Ekso Villfisk DA står bak prosjektet, som er ei kommersiell satsing på tilrettelagt innlandsfiske i Eksingedalen. Innovasjon Norge har løyvd midlar til satsinga, og lokale finansieringsordningar er i ferd med å kome på plass. Målet er å selje produkt frå og med i år. I dette høve har UR hjelpt til med produktutvikling og marknadsføring. Internettsider er under utvikling (www.eksovillfisk.no). Prospekt for produktet er utarbeidd, og tilbodet vart presentert på Reiselivsmessa i Bergen i vår. Vidare har prosjektleiar skrive ein reportasje om fisketurismesatsinga til juninummeret av Jeger- og Fiskernytt. Sjøfiske og Aktive Feriehus UR har arbeidd vidare med produkttilfang knytt til sjøfiske og Aktive Feriehus. Det vart gjennomført ei besøksrunde til tre aktuelle tilbydarar i Kvinnherad og Øygarden i mai månad. Turoperatøren Din Tur A/S var med på turen. Satsinga i Øygarden er ei nyetablering. Husa i Kvinnherad er klare for marknaden i Alle husa kan gå inn som både sjøfiskeprodukt og Aktive Feriehus. Hjortejakt UR har fylgt opp tidlegare kontaktar innafor jaktsal. I tillegg er det kome til to nye tilbydarar, høvesvis i Kvinnherad og Kvam. I desse høva har prosjektleiar gjeve marknadsinformasjon og medverka til produktutvikling. Produkta er klare for marknad, men ikkje selde endå. Vidare har UR hatt kontakt med Access AS, ein regional operatør for sal jakt-, fiske- og friluftslivprodukt, der aktuelle hjortejakttilbod i Hordaland var tema. Nærare samarbeid er under planlegging. Elles har UR hatt kontakt med Jaktturismenettverka i Rogaland og Hordaland (sjå nedafor), og laga ei oppstilling av hjortejakttilbod til Jeger- og Fiskernytt. Nye opplevingsprodukt UR har hjelpt Ypsøy Kystgard med utvikling av tilboda Opplevingstur i Herdlefjorden, Undersjøjakt i Herdlefjorden og Opplevingstur på Ypsøy. Det er søkt om etableringsmidlar, og målet er å selje produkta frå sommaren Vidare hjelper prosjektet Nestunet med å utvikle opplevingar knytt til juving, hjortesafari, naturfotografering og guida tur i verneområde. Planen er å gjennomføre testsal til hausten. Vidare medverka UR til ein prosess i Jondal om aktivitets- og opplevingstilbod i kulturlandskapet. Prosessen og utviklinga er nå lokalstyrt. Møte og arrangement Det er halde eitt møte i styringsgruppa i perioden. UR deltok på nettverksmøte for Den Indre Farleia, ei regional reiselivssatsing i Bergen og Nordhordland. Vidare var prosjektet representert på Nyskapingskonferansen i regi EEG-prosjektet, fagsamlinga til Prosjekt Utmarksbasert Reiselivsnæring og Innovasjon Norge sitt møte om innovativ fjordturisme. I mai samarbeidde UR med prosjektet i Rogaland om samling for jaktturismenettverka i fylka, med omlag 10 deltakarar. Media/presse UR har medverka til tre reportasjar i Vestlandsk Landbruk, høvesvis om Åkrafjorden Jakt (jaktsal), Smiedal Gardsferie (overnatting, rideturar m.m.) og Ypsøy Kystgard (naturlosing). Anna arbeid UR har hjelpt NBG i arbeidet med nytt matog opplevingskart for Hordaland. Vidare er aktørar innafor tradisjonelt reiseliv kontakta om mogeleg samarbeid. Lite har konkretisert seg til no. Prosjektet har også hatt kontakt med aktørar i Myrkdalen på Voss om høvet for å utvikle naturbaserte aktivitetar og opplevingar i samband med hyttesatsinga i grenda. Elles er årsrapport for første prosjektår utarbeidd. Måloppnåing og resultatvurdering Årsrapporten for mars 2005 mars 2006 viser at 12 av 14 milepelmål er heilt eller delvis nådde. I høve til måla om å medverke til minst 35 produkttilbod og minst 3.9 millionar i auka omsetjing etter tre år, ligg prosjektet etter, spesielt på omsetjingssida. Det er vanskeleg å kronefeste omsetjingsauken fram til nå. Men årsrapporten stipulerer den til omlag kr ,- for dei satsingane prosjektet har vore, og er involvert i KONTAKTPERSON Tore Henrik Øye, Tlf: , mob

8 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Rogaland 8 Kurs, fagsamlinger og nettverk Prosjektet hadde i februar en runde med 4 inspirasjonskvelder ulike steder i fylket. Alle kveldene var det innlegg fra jakt- og fisketurismeentrepenører (bl.a. Snorre Grønnes fra Gjerfloen Fluefiske), markedsføringskanaler (bl.a. INatur AS) og destinasjonsselskap, i tillegg til prosjektet. Til sammen 95 potensielle tilbydere og andre interesserte møtte på disse kveldene. Tilbakemeldingene fra denne runden var gode. Deltakerne står nå på ei e-postliste, sammen med tilbydere prosjektet ellers har kontakt med og lokalt og regionalt tiltaksapparat og reiselivsaktører. Alle disse får aktuell informasjon fra prosjektet og tilbud/informasjon om prosjektets aktiviteter. 31. mars 1. april gjennomførte prosjektet SKI-kurset fisketurisme- og fiskeguiding i Stavanger. 9 tilbydere deltok, de fleste av disse hadde tilbud innen lakseturisme (Suldalslågen og Figgjo). I Suldalslågen samarbeider prosjektet nå med flere av tilbyderne for å bygge opp et fiskeguidemiljø og tilbud. I Suldalslågen er det nå mer optimisme og interesse rundt laksefisket, etter mange dårlige lakseår. I fjor passerte 10 storlaks over 20 kg fisketellerene i Sandsfossen. Det fiskes også en del brunørret på 1,5-2 kg hvert år i Suldalslågen. Som tidligere nevnt har Rogaland og Hordaland felles jaktturismenettverk mai samarbeidet derfor prosjektene i disse to fylkene om ei felles nettverkssamling i Kvinnherad. Tiltross for at tidspunktet ikke var ideelt, deltok likevel 8 tilbydere (hvorav 3 fra Rogaland) på denne samlinga. Bjørn Gjøvikli fra Din Tur AS, deltok bl.a. på denne samlinga. Fokus også på organisering av forretningssamarbeid, skatt og mva-bestemmelser innen utmarksbasert reiseliv. Tilbakemeldingene er gode, og det er ønske om tilsvarende samlingar årlig. Kontakt og relasjonsbygging mellom tilbyderne er vektlagt. Produktutvikling Prosjektet samarbeider nå med 22 tilbydere. 10 av tilbyderne er etablerte, mens resten av tilbyderne er i etableringsfasen. Flere av sistnevnte har et stykke fram til salgbare produkter. Flere av de etablerte tilbyderne kommer med nye produkter i år. Tilbyderne fordeler seg på følgende produktområder: Laks- og sjøaurefiske: Innlandsfiske: Hjortejakt: Rypejakt: Natursafari/ villmarksopplevelser: Rideturer: Vi følger opp tilbyderne etter behov. Enkelte tilbydere bruker vi mye tid på. I starten gjennomføres en befaring av eiendommen og fasilitetene. Etter behov bistår vi så med ressursplan og utarbeidelse av forretningsplan. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med landbruksavdelingas tiltaksapparat ute i distriktene. Flere av tilbyderne har også vært på individuelt tilpassede studieturer innen Rogaland. De fleste tilbyderne har deltatt på et eller flere av prosjektets arrangementer. Fisketurisme i Bjerkreimsvassdraget Prosjektet hadde i februar møte med tilbyderne (elveeigere med overnattingstilbud) til Bjerkreimsvassdraget og styret til Bjerkreim Elveeigerlag BA. I Bjerkreimsvassdraget går 85% av kortsalget gjennom Bjerkreim Elveeigerlag. På møtet diskuterte vi prinsipper for etablering av ei eller flere spesialsoner. Ei spesialsone har blant annet 7 stk (Figgjo, Bjerkreimselva, Suldalslågen og Åmselva) 2 stk (bl.a. storaurefiske i Suldalsvatnet) 6 stk 1 stk 8 stk 2 stk begrenset kortsalg. Prosjektet arbeider videre med dette sammen med styret og tilbyderne, slik at dette kommer på plass til 2007-sesongen. Før denne sesongen har imidlertid elveeigerne gjennom Fagrådet for Bjerkreimsvassdraget fått gjennomslag for utvidet fisketid, slik at den totale fisketida nå blir 1 juni 20 september. Utvidelsen (1 15 juni) blir eksklusiv, ved at det i denne perioden kun blir 30 døgnkort for hele vassdraget. Flere av tilbyderne vil derfor kunne tilby tilrettelagte laksepakker allerede denne sesongen. Foto: Arnfinn Nyland KONTAKTPERSON Jostein Nørstebø Tlf , Mob

9 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Agder ogtelemark 9 Foto: Roar A. Lund Foto: Svein Knutsen Prosjektet har måtte gå en del runder med Innovasjon Norge og Fylkesmannnens landbruksavdeling for å få godkjent ny prosjektbeskrivelse. I tillegg er prosessen ytterligere forsinket pga. av at disse aktørene ønsker å slå sammen prosjektsatsingen i Agder og Telemark. Avklaring ventes innen sommerferien og det legges opp til 0,75 årsverk i hvert fylke. Ansettelse av ny prosjektmedarbeider i Telemark er skyvet på i vente av endelig finansiell avklaring. All øvrig er på plass. På grunn av manglende finansiell avklaring er noen prosjekter avventet igangsatt. En del prosjekter, blant annet relatert til områdeutvikling, er utelatt fra prosjektet for å tilpasse krav fra finansieringskildene. Nettverk Prosjektet ønsker sterkt å bidra til å fremme landsdelens attraksjonskraft i reiselivet. P.g.a. denne strategien har prosjektet et nært samarbeid med reiselivet og dets organisasjoner. AT Skog ønsker i samarbeid med disse aktører å løfte landsdelen til å bli en betydelig destinasjon med utgangspunkt i naturbaserte opplevelser. Samarbeidsmøter med offentlige og private reiselivsaktører/organisasjoner anses derfor som viktig. Prosjekt Naturguiding Prosjektet har i perioden hatt to nye samlinger med meget god oppslutning. I den første samlingen ble det fokusert mye på vertskapsrollen og internasjonale markeder. Den andre samlingen skjedde i samarbeid med Fiskestien i Sør og her var fokuset på vertskapsrollen knyttet til innlandsfiske samt videre fokus på markedsføring av produktene. Arbeidet i prosjektet preges av stort engasjement og motivasjon, og det vil i denne fasen av prosjektet jobbes mye med markedstilpasning av produktene. Nye bedriftsetableringer er i ferd med å komme i kjølvannet av prosjektet. Det vil med det aller første bli utarbeidet informasjonsmateriell fra flere av produktene som kan brukes til presentasjon av de aktuelle bedriftene. Det vil også fokuseres på å sammenstille tilbudene på en webside. Studentoppgaver er også i gang innenfor temaene jaktguiding og grønn omsorg. 4

10 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Agder ogtelemark 10 Foto: Stiftelsen Sykkelturisme Sykkelturisme Det jobbes med utvikling av sykkelturisme i landsdelen. 5 bedrifter ønsker å utvikle et fleksibelt sykkelturismeprodukt med basesykling, rundtur, og evt. mountainbiking. Det har i denne forbindelse vært etablert kontakt med STIN (Sykkelturisme i Norge) som kan bistå med rådgivning knyttet til utforming av et kvalitetssikret sykkelprodukt. En vil så raskt det lar seg gjøre jobbe videre med å realisere dette produktet, og det tas sikte på å jobbe fram konseptet klart for salg i 2007/2008. Fiskestien i Sør Prosjektet deltok på NTW (Norewegian Travel Workshop) i april og ble fullbooket med avtaler. 29 operatører hadde ønske om å få kontakt med Fiskestien og de fleste av disse ble fulgt opp. Det ble gjort avtaler mot en del operatører som ønsker å komme for å se på produktet noe nærmere før ev. videre avtaleinngåelse. Prosjektet deltok også på Workshop i Hamburg i regi av Innovasjon Norge og her fikk man også flere nyttige kontakter som en ønsker å bygge videre på. Arbeidet utover forsommeren vil i stor grad gå på å følge opp en del av disse operatørene for å få lagt ut produktet for salg hos disse fra I tillegg vil det bli jobbet en del med forbedring av selve fiskeproduktet og kvalitetssikring. Signalene fra operatørene på de arrangementer vi har deltatt på vil bli brukt videre i produktutviklingsarbeidet framover. Studietur til Tyskland Prosjektet har hatt studietur til Tyskland for å betrakte ett av våre viktigste markeder. Det ble på turen sett på naturbaserte reiselivsprodukter, tilrettelegging for disse, samt på helseturisme som blir fremstilt som den store nye trenden innenfor reiselivet. De besøkte stedene i Tyskland har med sin beliggenhet et bedre utgangspunkt enn norske destinasjoner med sin korte avstand til større befolkningssentra. Likevel gav turen noen svar på hvordan vi skal kunne få flere reisende til våre områder: Landsdelen (Sørlandet og Telemark) er i svært liten grad synlig på kartet i det tyske reiselivet. Andre destinasjoner enn Sørlandet er høyere prioritert gjennom Innovasjon Norges utenlandssatsing (Fjord- og Nord-Norge). Tilretteleggingsgraden på flere av produktene er svært høy og alt er satt i system. Det offentlige, privat næringsliv og frivillige arbeider for felles sak. Kurturisme og annet helserelatert reiseliv er stort i landet. Tyskland har 330 byer som er bygd opp med helserelatert virksomhet. I den senere tid har også private sykekasser startet med forebyggende helsearbeid. Kultur som attraksjonselement står svært sterkt i Tyskland. Harz var preget av både rik kultur (to byer på UNESCO sin liste over verneverdige tettsteder) og også mye natur. Naturproduktet som man har i Tyskland er i de aller fleste tilfeller langt dårligere (i utgangspunktet) enn tilsvarende produkt i vår landsdel. Vi har en stor jobb å gjøre med å få opp gode kvalitetssikrede produkter, og få organisert disse for salg. Likedan har vi mye gjøre for å utvikle en destinasjon med en klar naturbasert profil. Prosjektet tar sikte på å utvikle egen nettside. Referat fra turen vil bli lagt ut på denne. KONTAKTPERSONER Prosjektleder Svein Lysestøl Tlf: , Mob: , Prosjektmedarbeider Dag N. Fagermyr Tlf , Mob: ,

11 Prosjekt Utmarksturisme i Akershus og Østfold 11 Prosjekt Utmarksturisme i Akershus Østfold er blitt til Fiskeland Akershus og Østfold, og er nå et interregprosjekt i samarbeid med Bengtsfors kommune i Värmland. Fisketurisme er derfor klart prioritert, men vi vil også jobbe noe med jaktturisme i Østfold. Første halvår har prosjektet hatt fokus på utvikling av gjeddefisketurisme i Haldenvassdraget og nedre Glomma, og harrfiske i Glomma/Vorma i Akershus. Haldenvassdraget Området i Haldenvassdraget er kommet lengst. Her markedsføres og selges i år 8 produkter, primært til det tyske markedet gjennom Natur & Fritid/Din Tur og de tyske selskapene Anglereisen og Wolters Reisen. På et av utleiehusene arrangerte Natur & Fritid en reportasjetur med det nederlandske tidsskriftet Roovfiis i månedsskiftet april/mai med godt resultat. Senere i sommer vil det tyske magasinet Route und Rolle gjøre enda en reportasje med utgangspunkt fra Aremarksjøen. Salget av fiskereiser til vassdraget har vært brukbart for de fleste produktene tatt i betraktning at det bare er andre året de blir bredt markedsført. En del produkter har utleieuker, mens andre bare har noen få. Vi vil jobbe videre med å finne ut hva som er årsaken til at enkelte produkter selger dårligere enn andre. For produktene i Haldenvassdraget har vi utarbeidet permer med informasjon som skal ligge på hyttene. Her finnes informasjon på tysk og engelsk om fiskeforholdene, severdigheter i nærområdet, viktige telefonnumre, informasjon om butikker, regler for bruk av hytte og båt osv. I den forbindelse har vi også utarbeidet kart der gode fiskeplasser i de enkelte sjøene er avmerket. Fiskeguidene i Haldenvassdraget har utarbeidet produktark for markedsføring mot fisketurister og andre turister i Haldenvassdraget. Nedre Glomma I nedre Glomma jobber vi for å utvikle produkter for sesongen I mars i år var Angelreisen og Wolters Reisen på befaring på 3 steder, som alle var interessante for utleie. Ytterligere to husvære er kommet til etter dette. Ett av disse stedene har gitt positiv tilbakemelding, ett husvære vil trolig bruke Natur&Fritid/Din Tur, mens de 3 andre vil avvente om de får ferdigstilt husvære til neste sesong. I forbindelse med reportasjetur med magasinet Route und Rolle blir det trolig ny befaringsrunde i juni. Prosjektet jobber med å rekruttere guider som ønsker å ta sikkerhetsopplæring slik at de er sertifisert for å ta med fisketurister i egen båt. Prosjektet vil subsidiere kurs med inntil 50 % av utgiften. Foreløpig er det fem personer som ønsker å delta på dette. Vorma/Glomma I Vorma jobbes det videre med å utvikle gode produkter for harrfiske. I vinter var Angelreisen/Wolters på besøk, og fant at minst ett produkt var interessant for markedsføring mot Tyskland. Per i dag er ingen produkter ferdigstilt. Det jobbes videre med elveeierlaget for å få til gode forvaltningsregler for fisketurisme på harr. Grunneiersamarbeidet i området har vært utfordrende på grunn av en vernesak knyttet til gyteplasser for ørret. Dette har gjort at arbeidet med harrfiskesoner er blitt utsatt. I forbindelse med utvikling av harrfiske er det blitt gjennomført en undersøkelse av harrbestanden i elva, som konkluderte med at rekruttering og vekst er bra, men at uttaket av stor harr er for stort per i dag. Det er derfor utfordrende å få til en forvaltning som kan sikre en god bestand med stort innslag av stor fisk. Jakt i Østfold I våres ble det knyttet kontakt med Aurora Jagtrejser i Danmark. Det er blitt utviklet ett nytt beverjaktprodukt i Aremark, og danske jegere hadde en vellykket jakt i april i år. Vi jobber videre med produkter på bukkejakt rådyr og gjestejakt elg i samarbeid med samme selskap. Nye produkter og fiskeområder Vi jobber kontinuerlig med å finne fram til nye produkter i de geografiske områder vi allerede er inne, men prosjektet jobber også med nye områder. Dette vil primært være større innsjøer utenom hovedvassdragene med god gjeddebestand og produkter knyttet til fluefiske etter ørret i skogsområder. Det er gjort henvendelser til flere konkrete områder. Nettverk Nettverksmøter i satsningsområdene blir arrangert etter behov. Vi mener det er viktig at nettverksgrupper settes sammen på bakgrunn av profesjonalitet og erfaring innen utmarksturisme. Vi vil derfor sette sammen en egen nettverksgruppe bestående av de tilbydere som er kommet lengst i produktutvikling på tvers av vassdrag og geografiske områder. Nettsted Vi jobber med en omarbeiding av nettstedet der alle fiskeprodukter skal ligge ute. Den nye versjonen vil gjøre det enkelt for tilbyderne å redigere informasjon om eget produkt. Det vil også være lett for kundene å søke seg frem til aktuelle tilbud. KONTAKTPERSON Mats Finne, Tlf , Mob:

12 Prosjekt Fisketurisme i Innlandet 12 Samandrag Valdres Utmarkskontor har i løpet av det siste året blitt engasjert av satsinga for å lete opp aktuelle utmarks-entreprønørar innan fisketurisme og jakt. Til sammen 8 personer/bedrifter har deretter blitt fulgt opp gjennom kompetanseheving og til å setje i gang nødvendige tiltak. Tiltaka har vore til dømes ressursanalysar av eigedomar/fiskeområde, vurderingar av personlege kvalitetar og ressursar, motivert til grannesamarbeid og samarbeid mellom andre aktørar innan utmark og reiseliv. Det er registrert to nye bedrifter/enkeltmannsforetak i løpet av prosjektperioden (fiskeguider i Valdres, Hamre gard) og fleire tiltak er under planlegging. Dei andre guidane er anten bedriftseigarar frå før, nokon nyetablerte, andre erfarne reiselivsfolk. Eit par av dei jobbar førebels på oppdrag for andre etablerte foreningar/bedrifter. Nettverksbygging er viktig og vi har gjennom å koordinere innsatsen med andre prosjekt som Fisketurismeprosjektet Innlandet og gjennom Utmarkskontoret sine midlar for tilrettelegging, produktutvikling og marknadsføring (BU-tilskot) fått mange entreprenørar i sving. Hittil har vi jobba mest med fiske og håpar å kunne halde fram med dette i nært samarbeid med Valdres Næringshage. Etablerarstøtte, produktutvikling og marknadsføring Det er etablert eit nettverk med 8 personer som har teke eit kurs innan fisketurisme (guidekurs i regi av Skogbrukets Kursinstitutt), utvikla produktpakker der fiskekort, fiskeguide og instruksjon inngår, samt overnatting og i enkelte tilfelle også servering. I tilegg har vi utvikla eitt fisketurismeprodukt i tilknyting til næringsfiske. Alle etablerarane er presentert i sommarguiden for Valdres, fleire av dei har fått opp eigne heimesider, nokre hadde etablert bedrifter tidlegare og hadde heimesider frå før. Fleire av dei har etter påtrykk frå utmarkskontoret gjennomført etablerarkurs ved Valdres Næringshage og samarbeide nært med andre aktørar her og støtteapparatet elles i regionen og på fylkesnivå. Prosjektet har gjort det mogleg å setje seg inn i kva som kjenneteiknar vellykka bedriftsetableringar innan utmarksbaserte produkt, og kvalitetssikring er eit tema vi har jobba mykje med. Det har heile tida vore eit poeng å leggje grunnlaget for ei guideforening der vi utviklar kvalitetskrav for det vi meiner bør kjenneteikne godkjende Valdresguidar. Utmarkskontoret har og sikra domene til dette for framtida: og (kan t.d. brukast for fisking i Valdres, guidar i Valdres, hundekjøring i Valdres osv). Utmarkskontoret har dessutan, som sekretær for organisasjonen Fisking i Valdres, sikra denne organisasjonen retten til å bruke og Vidare arbeid - Fiskeguide for Valdres Direkte utgifter til marknadsføring og produktutvikling er betalt av deltakarane eller dekt av prosjektet Fisketurisme Innlandet. Det er gjennomført synfaring i fiskeomåda der deltakarane held til (Vassfaret, i Tisleia, på Lehovd/Slidrefjorden og i Strandefjorden). Det har og vore synfaring i Begna og på møte med grunneigarar der for å drøfte nye produkt der produktutvikling med utgangspunkt i Begna og betre tilgjenge vart drøfta. Fiskeguidane i Øystre Slidre, (som guidar i heile Valdres) har ikkje vore besøkt i felt, men desse har fått rådgjeving i samband med bedrifts-etablering då dei på oppmoding frå utmarkskontoret tok etablerarkurset sist haust. Vi jobbar no med å få desse og moglege nye avleia produkt og fiskeguider meir kjent gjennom ein eigen fiskeguide for Valdres (same mal som kunstguiden for Valdres). Sluttord Arbeidet med å identifisere nye utmarksentreprenørar er tidkrevjande og kan ikkje utan vidare følgje vanlege rutinar. Vi prøvde til dømes annonser med påmelding. Fire tok kontakt, men kun to av dei vart med vidare. Dei andre fann vi navnet på gjennom vener og kjende. Oppbygging av tilbod er viktig, men det er samstundes viktig å få få tilgang til marknaden. Derfor vurderes nå samarbeid med eit større engelsk sportsfiskefirma. KONTAKTPERSONER Hanne Lykkja, tlf Trond Carlson, tlf Bildet viser ein svært interessert gjeng som har gjennomført fiskeguidekurset på Honne. Vi håpar at det blir vidare satsing gjennom fisketurismeprosjektet Innlandet, slik at vi kan få dei på fleire kurs og byggje opp ein standard for Fiskeguidar i Valdres.

13 Utmarksbasert Reiseliv i Trysil og Engerdal (UTE) 13 Foto: Snorre Grønseth Satsingen står for tiden uten prosjektleder. Det arbeides med å få på plass en ny person til å føre prosjektet videre. Her gis en orientering av status for arbeidet frem til april måned. til bestemte målgrupper. Eksempelviser dette gode destinasjoner for fiske etter røye, ørret, harr og gjedde etc. Samtidig er målet å danne nettverk av utdannede fiskeguider som kan ta med seg gjester på tvers av kommunegrensene til ulike destinasjoner. Produktspissing og pakking med målrettet markedsføring vil derfor stå sentralt. Resultater Prosjektet er engasjert i en rekke aktiviteter innen produktutvikling. Omfanget av disse aktivitetene varierer sterkt, fra helhetlige konsepter som utvikling av et kurskonferansested til en enkel skogskoie som ønskes utleid. Totalt 51 produkter har i dag bistand fra oss til etablering, markedsføring og salg. Omsetningen hos produkteier/ aktivitetsbedrift er prosjektets målbare enhet. I tabellen under er det satt opp 3 tidsbolker; 1) før prosjektets engasjement, 2) nå-verdi og 3) forventet omsetning ved prosjektets slutt. Til nå har vi bidratt til en meromsetning på kr ,- Prosjektet skal ikke, og kan ikke ene og alene ta æren for all meromsetning av det enkelte produkt, men er en viktig og nyttig støttespiller. KONTAKTPERSON Are Nordgaard Tlf , Mob: Fiskeprosjekt Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Trysil og Engerdal deltar i et nystartet regionalt samarbeidsprosjekt om innlandsfiske. Satsingen er i startfasen, og har en rekke interessante momenter i seg. Sentrale aktører innen reiseliv og forvaltning fra de 5 kommunene Åmot, Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal og Trysil deltar. Hedmark reiseliv vil stille med prosjektleder. Nøkkelpersoner på fisketurisme trekkes inn i styringsgruppe. Ideen er å markedsføre regionen som èn fiskedestinasjon ved å trekke fram enkelte produkter Foto: Snorre Grønseth Produkt Antall Aktiviteter Omsetning før Omsetning pr Forventet omn prosjektstart kr des 2005 kr setning 2008 kr Husvær 22 Kvalitetsvurdering, rådgivning, markedsføring og formidling Småviltjakt 8 Prispolicy, økt tilgjengelighet, differensiering, markedsføring og formidling Fiske 5 Produktpakker med husvær, differensiering av produkter, markedsføring og formidling Elgjakt 9 Prispolicy, økt tilgjengelighet, differensiering, Gjestejakt 4 Markedsplan, kvalitetsvurdering, rådgivning Naturguiding 1 Produktpakking, prispolicy, kvalitetskontroll Jaktguiding 1 Produktpakking, prispolicy, kvalitetskontroll Gårdsturisme 1 Kvalitetsvurdering, rådgivning, markedsføring og formidling Sum Bevegelser kr Så langt (=realisert omsetning minus omsetning før prosjektstart) Forventet meromsetning (=forventet omsetning minus utgangspunkt)

14

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL HOVUDPROSJEKT "ØRRETENS RIKE, FRA FRA FJELL TIL FJORD.

SØKNAD OM TILSKOT TIL HOVUDPROSJEKT ØRRETENS RIKE, FRA FRA FJELL TIL FJORD. Sak 29-11 SØKNAD OM TILSKOT TIL HOVUDPROSJEKT "ØRRETENS RIKE, FRA FRA FJELL TIL FJORD. Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal handsama i sak 19/10 søknad om tilskot på kr. 50.000 til forprosjekt Ørretens

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Kartlegging av utmarksnæring og naturbasert reiseliv i Telemark. Monica Sølyst og Tor Gunnar Austjord. -vi jobber med natur

Kartlegging av utmarksnæring og naturbasert reiseliv i Telemark. Monica Sølyst og Tor Gunnar Austjord. -vi jobber med natur Faun rapport, 054-2012 Oppdragsgiver: AT Skog BA Kartlegging av utmarksnæring og naturbasert reiseliv i Telemark Monica Sølyst og Tor Gunnar Austjord -vi jobber med natur Forord AT Skog BA tok initiativet

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen!

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fisk &Vilt Nr.1-2003 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fang og slipp hindring for lokal næringsutvikling?

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Fisk. &Vilt. Lengre jakttider for elg og hjort? hjor?t. Lakseforvaltning på Island. Sertifisering innen jakt- og fisketurisme

Fisk. &Vilt. Lengre jakttider for elg og hjort? hjor?t. Lakseforvaltning på Island. Sertifisering innen jakt- og fisketurisme Fisk &Vilt Nr.3-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Lengre jakttider for elg og hjort? hjor?t Lakseforvaltning på Island Sertifisering innen jakt- og fisketurisme Forsøksordning med motorferdsel

Detaljer

Innhold. Sammendrag...4. 1. Ressurstilgang...5

Innhold. Sammendrag...4. 1. Ressurstilgang...5 Innhold Sammendrag...4 1. Ressurstilgang...5 2. Segmentering av sportsfiskere...5 2.1 Spesialisten...6 2.2 Kameratgjengen...7 2.3 Familiefiskeren...7 2.4 Bedriftsmarkedet...7 2.5 Skandinaviske fiskeres

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Evaluering Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport

Evaluering Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport 854 NINA Oppdragsmelding Evaluering Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport Øystein Aas Oddvar Hanssen Børre K. Dervo Øvre venstre hjørne på konvolutt Øvre venstre

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Statusrapport 2009 Utgitt av: Nærings- og handelsdepartementet Verdifulle opplevelser Statusrapport - Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Forsidebilde: Femunden, Erik Jørgensen/Innovasjon Norge E JØM

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SØKNADAR 2008

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SØKNADAR 2008 SAK 34/08 PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SØKNADAR 2008 Saksopplysning Buskerud fylkeskommune har med bakgrunn i partnarskapsavtala med Regionrådet for Hallingdal løyvd kr. 2.695.000 for

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer