UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra prosjekt Nr. 2. juni 2006 UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING Rammebetingelser for grønt reiseliv kartlagt Kvalitetssikring og markedstilpasning i fokus Foto: Espen Bratlie / Scanfoto Flere hundre reiselivsprodukter utviklet første prosjektår To rapporter under ferdigstilling - distribusjon og multifunksjonelle feriehus

2 Nasjonal reiselivssatsing 2 Dette er det femte nyhetsbrevet fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring i regi av Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag. Satsingen består av ett sentralt og ni regionale prosjekter. Det samlede målet for satsingen er å bidra til en meromsetning hos deltakende grunneiere og reiselivsbedrifter på kr 50 millioner årlig. Meromsetning hos andre aktører som følge av nye bedrifter og aktiviteter kommer i tillegg. De regionale prosjektene er følgende: De regionale prosjektene er: Utmarksbasert Reiseliv i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Utmarksbasert Reiselivsnæring i Sognog Fjordane Utmarksbasert Reiselivsnæring i Hordaland Utmarksbasert reiseliv i Rogaland Utmarksbasert Reiselivsnæring i Agder Utmarksbasert Reiselivsnæring i Telemark Utmarksbasert reiseliv i Akershus og Østfold Fisketurisme i innlandet Utmarksbasert reiseliv i Trysil og Enger dal Dette nyhetsbrevet beskriver virksomhet og resultater i sentralt og regionale prosjekter i perioden februar til juni Det sentrale prosjektet har de siste tre månedene konsentrert seg om følgende oppgaver: fiskelovgivningen, m.m. Hvilke konsekvenser flaskehalsene har for næringen og for samfunnet er beskrivet. Rammebetingelser som næringen må ha for å realisere markedsmulighetene er tydeliggjort. Rapporten behandles av styringsgruppen på møte 26. juni. Siden dokumentet er av næringspolitisk karakter er det Bondelaget og Skogeierforbundet som tar stilling til oppfølging og publisering av rapporten. Prosess om distribusjon av feriehus og naturopplevelser I desember satte prosjektet ut et oppdrag til selskapet Kaizen A/S der formålet har vært å kartlegge dagens distribusjon av feriehus og naturopplevelser samt foreslå en optimal distribusjonsmodell. Arbeidet har vært krevende og tatt lengre tid en først antatt. Det forutsettes å bli ferdigstilt innen utgangen av juni. Rapport skal behandles av prosjektets styringsgruppe 26. juni. Innholdet vil i hovedsak ta for seg følgende: Dagens distribusjon av naturbaserte opplevelser og feriehus til det norske og internasjonale markedet. Viktigste flaskehalsene i distribusjonsleddet. Forslag til optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser til det norske og internasjonale markedet. Kobling av næringens markedsføring og distribusjon med Innovasjon Norge sitt markedsarbeid. Utvikling av et konsept om multifunksjonelle feriehus Prosjektet er for tiden i gang med å konkretisere et konsept om multifunksjonelle feriehus. Stikkord her er utvikle muligheter for turister til å sette sammen husvære og én eller flere valgfrie aktiviteter i pakker. Disse skal være forhåndsbestillbare på nett. Oppdrag er satt ut til ekstern konsulent, og rapport vil bli behandlet på styringsgruppens møte 26. juni. Av hovedinnhold nevnes en vurdering av aktivitetsbedrifters mulighet til å kunne håndtere forhåndsbestillinger av feriehus og aktiviteter, nødvendig produkttilpasning hos bedriftene, behov for kvalitetsstandarder samt behov for markedsføring og distribusjonsløsninger innenfor konseptet. Fagsamling for prosjektmedarbeidere I mars gjennomførte satsingen den årlige fagsamlingen for organisasjonenes prosjektmedarbeidere og inviterte gjester. Ca. 45 deltakere deltok. Det faglige hovedtema var markedsføring og distribusjon av produkter i det naturbaserte reiselivet. Et gjennomgående budskap var at det er behov for økt kvalitetssikring av tilbudene, utvikling av et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og bransjen om markedsføring samt utvikling av bedre distribusjonsløsninger mot aktuelle markeder. KONTAKTPERSON Prosjektleder Svein Knutsen, tlf , og prosjektmedarbeider tlf Rapport om rammebetingelser for naturbasert reiselivsnæring En arbeidsgruppe nedsatt av prosjektet ferdigstilte i begynnelsen av juni arbeidet med rapport som tar for seg lover, forskrifter og lovanvendelse som reduserer verdiskaping innen naturbasert reiseliv. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven, friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, vilt- og Foto: Arnfinn Nyland

3 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 3 Prosjektet er godt i gang med andre driftsår og målsettingen om å frembringe utmarksprodukter med årlig omsetning på minimum 14 millioner kroner pr år i løpet av den 3-årige prosjektperioden er realistisk å nå. I løpet av prosjektets første år ble det gjort avtale om produktutvikling hos 38 tilbydere. De fleste av disse har gjort avtale med Din Tur, mens noen har valgt andre omsetningskanaler. På styringsgruppemøte i april ble det satt opp delmål for andre prosjektår, og det legges opp til å inngå totalt 74 avtaler om produktutvikling dette året. Mens en i det første prosjektår var opptatt av å skape resultater veldig raskt og tok tak i de potensielle produktene som dukket opp av seg selv eller via lokale bondelag, skogeierlag eller Din Tur, er opplegget at en dette året skal gå systematisk til verks. Styringsgruppa har diskutert arbeidsopplegg for neste år og kom fram til at en nå skal ta tak i kommune for kommune i det enkelte fylke. Arbeidsopplegget vil være at prosjektmedarbeiderne sender et brev til kommuneledelsen og at prosjektet deretter inviterer til møte i kommunen. Målsettingen er å spille på lag med kommuneadministrasjonen slik at den kan være med å finne fram til potensielle produktleverandører i kommunen. Følgende målsettinger er bestemt for 2. prosjektår når det gjelder antall kommuner prosjektet skal ha kontakt med og avtaler om produktutvikling: Ant. kommuner Ant. produktutv. Troms 12 (av 24) 12 Nordland 15 (av 45) 20 Nord-Trøndelag 20 (av 24) 15 Sør-Trøndelag 15 (av 25) 15 Møre og Romsdal 15 (av 38) 12 Sum Informasjon om prosjektet Det informeres jevnlig om prosjektet på lokale møter, og det skrives om det i medlemsblad. Det er sendt ut to pressemeldinger til media lokalt i prosjektets område der en har fokusert på at satsingen er godt i gang med å skape resultater. Prosjektmedarbeiderne har videre deltatt på møter i bondelagsregi for å informere om prosjektet og for å kartlegge potensielle produktleverandører. På ettersommeren/høsten vil det bli arrangert en eller flere fagseminar med utmarksbasert reiseliv som tema i regi av prosjektet. Organisering og samarbeid Til sammen fem prosjektmedarbeidere arbeider i prosjektet, med 0,5 årsverk i arbeidsinnsats hver. De er i utgangspunktet lokalisert i hvert av de fem fylkene, men arbeider i stor grad på tvers av disse og med en spesialisering på bestemte produkttyper. Erfaringer så langt

4 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 4 tyder på at dette fungerer godt. Personellet arbeider uavhengig av fylkesgrenser og utfyller hverandre med tanke på kompetanse. I Møre og Romsdal er det etablert samarbeid med lokale bygdemobiliseringsprosjekt og reiselivslag/destinasjonsselskap. I Sør-Trøndelag er det et samarbeid med Bli Lyst prosjektet. I Nord-Trøndelag er det samordning med Fylkesmannens prosjektsatsing på næringsutvikling i nasjonalparker. I Nordland er det samarbeid med Prosjekt Utmark som arbeider med organisering og driftsplanlegging. I Troms er det samarbeid med prosjektet Jeg fant jeg fant som skal ha fokus på lokal mat og naturbasert turisme og Gnist-programmet i Sør-Troms. I tillegg er vår prosjektmedarbeider koordinator for nettverkskredittgruppene i fylket, og får på den måten kontakt med nye produktleverandører. Aktive Feriehus Prosjekt Utmarksbasert Reiseliv vil støtte opp under satsingen i prosjekt Aktive Feriehus. I sistnevnte prosjekt koples feriehuset sammen med bookbare, tilrettelagte aktiviteter og attraksjoner i bygda. Det kan defineres som et overnattingstilbud der kvalitetssikrede og tilrettelagte aktiviteter og attraksjoner kan bookes samtidig med huset. Det er et stort potensial for å utvikle bredere produkter hvor aktivitetene står i fokus, men som ikke er rettet mot ekspertene som i dag. For eksempel kan nye målgrupper være familier eller vennegrupper som ønsker flere aktiviteter sammen med et attraktivt bosted, og der de selv kan sette sammen sin egen KONTAKTPERSONER aktivitetsplan på grunnlag av tilgang til et bredt spekter av tilbud. 83 reiselivsbedrifter nordafjells har inngått avtale med Din Tur A/S om deltakelse i prosjekt Aktive Feriehus. I tillegg er det en del bedrifter på Vestlandet som har inngått samme avtale. Til sammen er det ca. 115 bedrifter som vil delta i Aktiv- feriehus satsingen fra starten av. Prosjektmedarbeiderne i Utmarksbasert Reiseliv vil spille en aktiv og viktig rolle i arbeidet med å finne produkttilbydere for bookbare aktiviteter som kan koples inn i feriehussatsingen. Prosjektleder Thomas Engan Prosjektmedarbeidere: Møre og Romsdal Bjørn Gjøvikli Sør-Trøndelag Karl Olav Mærk Nord-Trøndelag Stig Gorseth Nordland Terje Kolsvik Troms Kjersti Lunde

5 Utmarksbasert reiselivsnæring i Sogn og Fjordane 5 Vi held høgt aktivitetsnivå også i prosjektet sitt 2. år. For å stimulere grunneigarar til ei utmarksbasert reiselivssatsing vert det gjort ei rekkje tiltak: Marknadsføring av prosjektet Prosjektet vert marknadsført kontinuerleg i form av større reportasjar i lokalaviser og intervju i NRK sin lokalradio, gjennom pressemeldingar samt omtale som ligg på heimesidene til aktuelle samarbeidspartar. Med jamne mellomrom vert det sendt ut nettbasert nyheitsbrev til dei viktigaste alliansepartane samt alle deltakande grunneigarar og lokale lag og organisasjonar som har interesse for prosjektet. Synleggjering av potensialet som ligg i utmarksressursane Prosjektleiar har prioritert synleggjering av prosjektet gjennom deltaking i fora der utmarksbaserte opplevingsprodukt enten inngår, eller der informasjon om potensiale av utmarksressursane kan stimulere til satsing. Utmarksprosjektet har til saman vore presentert for 450 tilhøyrarar. Tilbakemeldingane er svært gode. Alliansebygging mellom produktleverandørar og marknads-/salsaktørar Det vert arbeidd kontinuerleg med å aktivt kople produkt, marknads- og salsapparat. Det vert ført dialog m.a. med Din Tur as, Fjord Norge as, destinasjonsselskapa i fylket, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Vestlandet og Inatur as om måtar å samarbeide på. Stort spekter av produkt og godt sal for 2006! Responsen ute blant grunneigarar og bønder er svært god. Så langt har 50 personar meldt si interesse i å delta. Vi har gjort opp status for deltakarane når det gjeld marknad, målgrupper, kva dei kan vente seg av inntekter, krav til produkt og vertskap samt kva for investeringar som må gjerast både med omsyn til produktutvikling og marknadsføring. Vi er oppteken av å stimulere til bygdebasert reiseliv der fleire aktørar i klynger er med å forsterke kvar enkelt leverandør. Fleirsesongprodukt står sentralt for å få god utnytting av ressursgrunnlaget. Utmarksprosjektet har flg. produkt under utvikling: Jakt 21 grunneigarar er i gong med å utvikle pakkar knytt til hjortejakt. Av desse tilbyr vel halvparten løyver med tilleggstenester allereie i 2006 og mange av løyva er selt. Dei fleste tilbyr terrengleige med overnatting, men også fleire tilbyr gjestejakt og nokre få jaktguiding. 2 grunneigarar tilbyr småviltjakt (reint kortsal med overnatting). 2 grunneigarar er i gong med å utvikle kobbejakt. Etablering av firma som tilbyr villreinjakt med guiding. Vidareutvikling av viltmottak. Sjø- og havfiske Fleire grunneigarar er i gong med å etablere anlegg for sjø- og havfiske. Her er det snakk om både relativt tunge investeringar med 4 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge

6 Utmarksbasert reiselivsnæring i Sogn og Fjordane 6 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge fleire feriehus, båtbryggje, fiskemottak, men også utvikling av fiske i tilknyting til eksisterande utleigehus. Laks To grunneigarar som i dag sel kort i lakseelvar ønskjer å vidareutvikle dette med å tilby mat, overnatting m.m. Feriehus 13 grunneigarar ønskjer å utvikle/vidareutvikle hus/hytter. Nokre av desse har i dag feriehus som sel godt, men, der dei ønskjer å kople inn utmarksprosjektet i ei vidareutvikling med etablering av fleire einingar. Andre er nyetablerarar. Villmarksleir 3 grunneigarar tilbyr villmarksleir med lavvo. I tillegg høyrer innlandsfiske og vandring med til opplegga. Riding To aktørar tilbyr riding i dag, men ønskjer å vidareutvikle dette konseptet. Innlandsfiske og vandring Ørretparken Jølster AS og Jølster Ørret AS er etablert. Selskapa skal bygge fiskedammar for den kjente jølstra-auren (brunørret) samt tilby overnatting. I tillegg er det fleire elveeigarlag og utviklingslag som er med i prosjektet for å kunne utvikle gode fiskevatn og gode vandreløyper gjerne med overnatting. Det vert også arbeidd for at fleire grunneigarar av fiskevatn og elvar skal etablere ordningar med elektroniske fiskekort. Nordfjord Vandrefestival Prosjektleiar er engasjert i Nordfjord Vandrefestival som skal gå av stabelen august. Vandremenyen byr på om lag 40 ulike turar alt frå lette familieturar til harde topp-turar. Sjå Etablering av nettstad med hovudvekt på jakt og fisk Tilbydarar av utmarksprodukt i Sogn og Fjordane har idag låg synlegheit på Internett spesielt for produkta jakt og fiske. Vi er difor i gang med å etablere ein nettstad med høg kvalitet i forhold til biletbruk, tekstbruk og synleggjering av utmarksrelaterte produktpakkar. I utviklinga av nettstaden vert overvaking av søkjeord og nøkkelord ei høg prioritering. Nettstaden skal ikkje vere ein konkurrent til andre etablerte nettstader, men skal koplast opp mot andre samarbeidspartar som t.d. og destinasjonsselskap. Nettstaden skal vere klar i løpet av sommaren. For meir informasjon sjå: KONTAKTPERSON Gunn Aase Moldestad, Tlf: , Mob:

7 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Hordaland 7 Prosjektet har godt og vel eitt år bak seg, og har medverka til omlag 8 produkttilbod for sal. Prosjektet er involvert i omlag 10 produkt på utviklingssida. Prosjekt fuglekikking Satsinga, som byggjer på fuglekikking etter faste reiseruter og overnattingsstader, er no inne i gjennomføringsfasen. Sidan førre rapportering, har Innovasjon Norge tildelt utviklingsmidlar til satsinga etter gjevne vilkår. Organisasjonen meiner det er trong for å spisse marknadsførings- og salsdelen, samstundes som det vert satsa sterkare på kompetanseutvikling for vertskapskorpset. For å styrkje desse forholda, er Fase II innførd, med faste løyvingar og februar 2008 som tidshorisont. Tilskotet til det omsøkte opplegget (Fase I), vart redusert noko, men totalt sett vart nye midlar tilført. Den siste tida er brukt til å få produkttilbodet og nettsidene på plass. Produktet skal leggjast ut på nettet under omgrepa Fly and drive og The Norwegian Birding Route. I det første året vert det lagt opp til nettbasert booking og salsløysing. Parallelt skal det arbeidast med ei meir marknadsorientert løysing i samarbeid med turoperatør. Fisketurisme i Eksingedalen Ekso Villfisk DA står bak prosjektet, som er ei kommersiell satsing på tilrettelagt innlandsfiske i Eksingedalen. Innovasjon Norge har løyvd midlar til satsinga, og lokale finansieringsordningar er i ferd med å kome på plass. Målet er å selje produkt frå og med i år. I dette høve har UR hjelpt til med produktutvikling og marknadsføring. Internettsider er under utvikling (www.eksovillfisk.no). Prospekt for produktet er utarbeidd, og tilbodet vart presentert på Reiselivsmessa i Bergen i vår. Vidare har prosjektleiar skrive ein reportasje om fisketurismesatsinga til juninummeret av Jeger- og Fiskernytt. Sjøfiske og Aktive Feriehus UR har arbeidd vidare med produkttilfang knytt til sjøfiske og Aktive Feriehus. Det vart gjennomført ei besøksrunde til tre aktuelle tilbydarar i Kvinnherad og Øygarden i mai månad. Turoperatøren Din Tur A/S var med på turen. Satsinga i Øygarden er ei nyetablering. Husa i Kvinnherad er klare for marknaden i Alle husa kan gå inn som både sjøfiskeprodukt og Aktive Feriehus. Hjortejakt UR har fylgt opp tidlegare kontaktar innafor jaktsal. I tillegg er det kome til to nye tilbydarar, høvesvis i Kvinnherad og Kvam. I desse høva har prosjektleiar gjeve marknadsinformasjon og medverka til produktutvikling. Produkta er klare for marknad, men ikkje selde endå. Vidare har UR hatt kontakt med Access AS, ein regional operatør for sal jakt-, fiske- og friluftslivprodukt, der aktuelle hjortejakttilbod i Hordaland var tema. Nærare samarbeid er under planlegging. Elles har UR hatt kontakt med Jaktturismenettverka i Rogaland og Hordaland (sjå nedafor), og laga ei oppstilling av hjortejakttilbod til Jeger- og Fiskernytt. Nye opplevingsprodukt UR har hjelpt Ypsøy Kystgard med utvikling av tilboda Opplevingstur i Herdlefjorden, Undersjøjakt i Herdlefjorden og Opplevingstur på Ypsøy. Det er søkt om etableringsmidlar, og målet er å selje produkta frå sommaren Vidare hjelper prosjektet Nestunet med å utvikle opplevingar knytt til juving, hjortesafari, naturfotografering og guida tur i verneområde. Planen er å gjennomføre testsal til hausten. Vidare medverka UR til ein prosess i Jondal om aktivitets- og opplevingstilbod i kulturlandskapet. Prosessen og utviklinga er nå lokalstyrt. Møte og arrangement Det er halde eitt møte i styringsgruppa i perioden. UR deltok på nettverksmøte for Den Indre Farleia, ei regional reiselivssatsing i Bergen og Nordhordland. Vidare var prosjektet representert på Nyskapingskonferansen i regi EEG-prosjektet, fagsamlinga til Prosjekt Utmarksbasert Reiselivsnæring og Innovasjon Norge sitt møte om innovativ fjordturisme. I mai samarbeidde UR med prosjektet i Rogaland om samling for jaktturismenettverka i fylka, med omlag 10 deltakarar. Media/presse UR har medverka til tre reportasjar i Vestlandsk Landbruk, høvesvis om Åkrafjorden Jakt (jaktsal), Smiedal Gardsferie (overnatting, rideturar m.m.) og Ypsøy Kystgard (naturlosing). Anna arbeid UR har hjelpt NBG i arbeidet med nytt matog opplevingskart for Hordaland. Vidare er aktørar innafor tradisjonelt reiseliv kontakta om mogeleg samarbeid. Lite har konkretisert seg til no. Prosjektet har også hatt kontakt med aktørar i Myrkdalen på Voss om høvet for å utvikle naturbaserte aktivitetar og opplevingar i samband med hyttesatsinga i grenda. Elles er årsrapport for første prosjektår utarbeidd. Måloppnåing og resultatvurdering Årsrapporten for mars 2005 mars 2006 viser at 12 av 14 milepelmål er heilt eller delvis nådde. I høve til måla om å medverke til minst 35 produkttilbod og minst 3.9 millionar i auka omsetjing etter tre år, ligg prosjektet etter, spesielt på omsetjingssida. Det er vanskeleg å kronefeste omsetjingsauken fram til nå. Men årsrapporten stipulerer den til omlag kr ,- for dei satsingane prosjektet har vore, og er involvert i KONTAKTPERSON Tore Henrik Øye, Tlf: , mob

8 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Rogaland 8 Kurs, fagsamlinger og nettverk Prosjektet hadde i februar en runde med 4 inspirasjonskvelder ulike steder i fylket. Alle kveldene var det innlegg fra jakt- og fisketurismeentrepenører (bl.a. Snorre Grønnes fra Gjerfloen Fluefiske), markedsføringskanaler (bl.a. INatur AS) og destinasjonsselskap, i tillegg til prosjektet. Til sammen 95 potensielle tilbydere og andre interesserte møtte på disse kveldene. Tilbakemeldingene fra denne runden var gode. Deltakerne står nå på ei e-postliste, sammen med tilbydere prosjektet ellers har kontakt med og lokalt og regionalt tiltaksapparat og reiselivsaktører. Alle disse får aktuell informasjon fra prosjektet og tilbud/informasjon om prosjektets aktiviteter. 31. mars 1. april gjennomførte prosjektet SKI-kurset fisketurisme- og fiskeguiding i Stavanger. 9 tilbydere deltok, de fleste av disse hadde tilbud innen lakseturisme (Suldalslågen og Figgjo). I Suldalslågen samarbeider prosjektet nå med flere av tilbyderne for å bygge opp et fiskeguidemiljø og tilbud. I Suldalslågen er det nå mer optimisme og interesse rundt laksefisket, etter mange dårlige lakseår. I fjor passerte 10 storlaks over 20 kg fisketellerene i Sandsfossen. Det fiskes også en del brunørret på 1,5-2 kg hvert år i Suldalslågen. Som tidligere nevnt har Rogaland og Hordaland felles jaktturismenettverk mai samarbeidet derfor prosjektene i disse to fylkene om ei felles nettverkssamling i Kvinnherad. Tiltross for at tidspunktet ikke var ideelt, deltok likevel 8 tilbydere (hvorav 3 fra Rogaland) på denne samlinga. Bjørn Gjøvikli fra Din Tur AS, deltok bl.a. på denne samlinga. Fokus også på organisering av forretningssamarbeid, skatt og mva-bestemmelser innen utmarksbasert reiseliv. Tilbakemeldingene er gode, og det er ønske om tilsvarende samlingar årlig. Kontakt og relasjonsbygging mellom tilbyderne er vektlagt. Produktutvikling Prosjektet samarbeider nå med 22 tilbydere. 10 av tilbyderne er etablerte, mens resten av tilbyderne er i etableringsfasen. Flere av sistnevnte har et stykke fram til salgbare produkter. Flere av de etablerte tilbyderne kommer med nye produkter i år. Tilbyderne fordeler seg på følgende produktområder: Laks- og sjøaurefiske: Innlandsfiske: Hjortejakt: Rypejakt: Natursafari/ villmarksopplevelser: Rideturer: Vi følger opp tilbyderne etter behov. Enkelte tilbydere bruker vi mye tid på. I starten gjennomføres en befaring av eiendommen og fasilitetene. Etter behov bistår vi så med ressursplan og utarbeidelse av forretningsplan. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med landbruksavdelingas tiltaksapparat ute i distriktene. Flere av tilbyderne har også vært på individuelt tilpassede studieturer innen Rogaland. De fleste tilbyderne har deltatt på et eller flere av prosjektets arrangementer. Fisketurisme i Bjerkreimsvassdraget Prosjektet hadde i februar møte med tilbyderne (elveeigere med overnattingstilbud) til Bjerkreimsvassdraget og styret til Bjerkreim Elveeigerlag BA. I Bjerkreimsvassdraget går 85% av kortsalget gjennom Bjerkreim Elveeigerlag. På møtet diskuterte vi prinsipper for etablering av ei eller flere spesialsoner. Ei spesialsone har blant annet 7 stk (Figgjo, Bjerkreimselva, Suldalslågen og Åmselva) 2 stk (bl.a. storaurefiske i Suldalsvatnet) 6 stk 1 stk 8 stk 2 stk begrenset kortsalg. Prosjektet arbeider videre med dette sammen med styret og tilbyderne, slik at dette kommer på plass til 2007-sesongen. Før denne sesongen har imidlertid elveeigerne gjennom Fagrådet for Bjerkreimsvassdraget fått gjennomslag for utvidet fisketid, slik at den totale fisketida nå blir 1 juni 20 september. Utvidelsen (1 15 juni) blir eksklusiv, ved at det i denne perioden kun blir 30 døgnkort for hele vassdraget. Flere av tilbyderne vil derfor kunne tilby tilrettelagte laksepakker allerede denne sesongen. Foto: Arnfinn Nyland KONTAKTPERSON Jostein Nørstebø Tlf , Mob

9 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Agder ogtelemark 9 Foto: Roar A. Lund Foto: Svein Knutsen Prosjektet har måtte gå en del runder med Innovasjon Norge og Fylkesmannnens landbruksavdeling for å få godkjent ny prosjektbeskrivelse. I tillegg er prosessen ytterligere forsinket pga. av at disse aktørene ønsker å slå sammen prosjektsatsingen i Agder og Telemark. Avklaring ventes innen sommerferien og det legges opp til 0,75 årsverk i hvert fylke. Ansettelse av ny prosjektmedarbeider i Telemark er skyvet på i vente av endelig finansiell avklaring. All øvrig er på plass. På grunn av manglende finansiell avklaring er noen prosjekter avventet igangsatt. En del prosjekter, blant annet relatert til områdeutvikling, er utelatt fra prosjektet for å tilpasse krav fra finansieringskildene. Nettverk Prosjektet ønsker sterkt å bidra til å fremme landsdelens attraksjonskraft i reiselivet. P.g.a. denne strategien har prosjektet et nært samarbeid med reiselivet og dets organisasjoner. AT Skog ønsker i samarbeid med disse aktører å løfte landsdelen til å bli en betydelig destinasjon med utgangspunkt i naturbaserte opplevelser. Samarbeidsmøter med offentlige og private reiselivsaktører/organisasjoner anses derfor som viktig. Prosjekt Naturguiding Prosjektet har i perioden hatt to nye samlinger med meget god oppslutning. I den første samlingen ble det fokusert mye på vertskapsrollen og internasjonale markeder. Den andre samlingen skjedde i samarbeid med Fiskestien i Sør og her var fokuset på vertskapsrollen knyttet til innlandsfiske samt videre fokus på markedsføring av produktene. Arbeidet i prosjektet preges av stort engasjement og motivasjon, og det vil i denne fasen av prosjektet jobbes mye med markedstilpasning av produktene. Nye bedriftsetableringer er i ferd med å komme i kjølvannet av prosjektet. Det vil med det aller første bli utarbeidet informasjonsmateriell fra flere av produktene som kan brukes til presentasjon av de aktuelle bedriftene. Det vil også fokuseres på å sammenstille tilbudene på en webside. Studentoppgaver er også i gang innenfor temaene jaktguiding og grønn omsorg. 4

10 Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Agder ogtelemark 10 Foto: Stiftelsen Sykkelturisme Sykkelturisme Det jobbes med utvikling av sykkelturisme i landsdelen. 5 bedrifter ønsker å utvikle et fleksibelt sykkelturismeprodukt med basesykling, rundtur, og evt. mountainbiking. Det har i denne forbindelse vært etablert kontakt med STIN (Sykkelturisme i Norge) som kan bistå med rådgivning knyttet til utforming av et kvalitetssikret sykkelprodukt. En vil så raskt det lar seg gjøre jobbe videre med å realisere dette produktet, og det tas sikte på å jobbe fram konseptet klart for salg i 2007/2008. Fiskestien i Sør Prosjektet deltok på NTW (Norewegian Travel Workshop) i april og ble fullbooket med avtaler. 29 operatører hadde ønske om å få kontakt med Fiskestien og de fleste av disse ble fulgt opp. Det ble gjort avtaler mot en del operatører som ønsker å komme for å se på produktet noe nærmere før ev. videre avtaleinngåelse. Prosjektet deltok også på Workshop i Hamburg i regi av Innovasjon Norge og her fikk man også flere nyttige kontakter som en ønsker å bygge videre på. Arbeidet utover forsommeren vil i stor grad gå på å følge opp en del av disse operatørene for å få lagt ut produktet for salg hos disse fra I tillegg vil det bli jobbet en del med forbedring av selve fiskeproduktet og kvalitetssikring. Signalene fra operatørene på de arrangementer vi har deltatt på vil bli brukt videre i produktutviklingsarbeidet framover. Studietur til Tyskland Prosjektet har hatt studietur til Tyskland for å betrakte ett av våre viktigste markeder. Det ble på turen sett på naturbaserte reiselivsprodukter, tilrettelegging for disse, samt på helseturisme som blir fremstilt som den store nye trenden innenfor reiselivet. De besøkte stedene i Tyskland har med sin beliggenhet et bedre utgangspunkt enn norske destinasjoner med sin korte avstand til større befolkningssentra. Likevel gav turen noen svar på hvordan vi skal kunne få flere reisende til våre områder: Landsdelen (Sørlandet og Telemark) er i svært liten grad synlig på kartet i det tyske reiselivet. Andre destinasjoner enn Sørlandet er høyere prioritert gjennom Innovasjon Norges utenlandssatsing (Fjord- og Nord-Norge). Tilretteleggingsgraden på flere av produktene er svært høy og alt er satt i system. Det offentlige, privat næringsliv og frivillige arbeider for felles sak. Kurturisme og annet helserelatert reiseliv er stort i landet. Tyskland har 330 byer som er bygd opp med helserelatert virksomhet. I den senere tid har også private sykekasser startet med forebyggende helsearbeid. Kultur som attraksjonselement står svært sterkt i Tyskland. Harz var preget av både rik kultur (to byer på UNESCO sin liste over verneverdige tettsteder) og også mye natur. Naturproduktet som man har i Tyskland er i de aller fleste tilfeller langt dårligere (i utgangspunktet) enn tilsvarende produkt i vår landsdel. Vi har en stor jobb å gjøre med å få opp gode kvalitetssikrede produkter, og få organisert disse for salg. Likedan har vi mye gjøre for å utvikle en destinasjon med en klar naturbasert profil. Prosjektet tar sikte på å utvikle egen nettside. Referat fra turen vil bli lagt ut på denne. KONTAKTPERSONER Prosjektleder Svein Lysestøl Tlf: , Mob: , Prosjektmedarbeider Dag N. Fagermyr Tlf , Mob: ,

11 Prosjekt Utmarksturisme i Akershus og Østfold 11 Prosjekt Utmarksturisme i Akershus Østfold er blitt til Fiskeland Akershus og Østfold, og er nå et interregprosjekt i samarbeid med Bengtsfors kommune i Värmland. Fisketurisme er derfor klart prioritert, men vi vil også jobbe noe med jaktturisme i Østfold. Første halvår har prosjektet hatt fokus på utvikling av gjeddefisketurisme i Haldenvassdraget og nedre Glomma, og harrfiske i Glomma/Vorma i Akershus. Haldenvassdraget Området i Haldenvassdraget er kommet lengst. Her markedsføres og selges i år 8 produkter, primært til det tyske markedet gjennom Natur & Fritid/Din Tur og de tyske selskapene Anglereisen og Wolters Reisen. På et av utleiehusene arrangerte Natur & Fritid en reportasjetur med det nederlandske tidsskriftet Roovfiis i månedsskiftet april/mai med godt resultat. Senere i sommer vil det tyske magasinet Route und Rolle gjøre enda en reportasje med utgangspunkt fra Aremarksjøen. Salget av fiskereiser til vassdraget har vært brukbart for de fleste produktene tatt i betraktning at det bare er andre året de blir bredt markedsført. En del produkter har utleieuker, mens andre bare har noen få. Vi vil jobbe videre med å finne ut hva som er årsaken til at enkelte produkter selger dårligere enn andre. For produktene i Haldenvassdraget har vi utarbeidet permer med informasjon som skal ligge på hyttene. Her finnes informasjon på tysk og engelsk om fiskeforholdene, severdigheter i nærområdet, viktige telefonnumre, informasjon om butikker, regler for bruk av hytte og båt osv. I den forbindelse har vi også utarbeidet kart der gode fiskeplasser i de enkelte sjøene er avmerket. Fiskeguidene i Haldenvassdraget har utarbeidet produktark for markedsføring mot fisketurister og andre turister i Haldenvassdraget. Nedre Glomma I nedre Glomma jobber vi for å utvikle produkter for sesongen I mars i år var Angelreisen og Wolters Reisen på befaring på 3 steder, som alle var interessante for utleie. Ytterligere to husvære er kommet til etter dette. Ett av disse stedene har gitt positiv tilbakemelding, ett husvære vil trolig bruke Natur&Fritid/Din Tur, mens de 3 andre vil avvente om de får ferdigstilt husvære til neste sesong. I forbindelse med reportasjetur med magasinet Route und Rolle blir det trolig ny befaringsrunde i juni. Prosjektet jobber med å rekruttere guider som ønsker å ta sikkerhetsopplæring slik at de er sertifisert for å ta med fisketurister i egen båt. Prosjektet vil subsidiere kurs med inntil 50 % av utgiften. Foreløpig er det fem personer som ønsker å delta på dette. Vorma/Glomma I Vorma jobbes det videre med å utvikle gode produkter for harrfiske. I vinter var Angelreisen/Wolters på besøk, og fant at minst ett produkt var interessant for markedsføring mot Tyskland. Per i dag er ingen produkter ferdigstilt. Det jobbes videre med elveeierlaget for å få til gode forvaltningsregler for fisketurisme på harr. Grunneiersamarbeidet i området har vært utfordrende på grunn av en vernesak knyttet til gyteplasser for ørret. Dette har gjort at arbeidet med harrfiskesoner er blitt utsatt. I forbindelse med utvikling av harrfiske er det blitt gjennomført en undersøkelse av harrbestanden i elva, som konkluderte med at rekruttering og vekst er bra, men at uttaket av stor harr er for stort per i dag. Det er derfor utfordrende å få til en forvaltning som kan sikre en god bestand med stort innslag av stor fisk. Jakt i Østfold I våres ble det knyttet kontakt med Aurora Jagtrejser i Danmark. Det er blitt utviklet ett nytt beverjaktprodukt i Aremark, og danske jegere hadde en vellykket jakt i april i år. Vi jobber videre med produkter på bukkejakt rådyr og gjestejakt elg i samarbeid med samme selskap. Nye produkter og fiskeområder Vi jobber kontinuerlig med å finne fram til nye produkter i de geografiske områder vi allerede er inne, men prosjektet jobber også med nye områder. Dette vil primært være større innsjøer utenom hovedvassdragene med god gjeddebestand og produkter knyttet til fluefiske etter ørret i skogsområder. Det er gjort henvendelser til flere konkrete områder. Nettverk Nettverksmøter i satsningsområdene blir arrangert etter behov. Vi mener det er viktig at nettverksgrupper settes sammen på bakgrunn av profesjonalitet og erfaring innen utmarksturisme. Vi vil derfor sette sammen en egen nettverksgruppe bestående av de tilbydere som er kommet lengst i produktutvikling på tvers av vassdrag og geografiske områder. Nettsted Vi jobber med en omarbeiding av nettstedet der alle fiskeprodukter skal ligge ute. Den nye versjonen vil gjøre det enkelt for tilbyderne å redigere informasjon om eget produkt. Det vil også være lett for kundene å søke seg frem til aktuelle tilbud. KONTAKTPERSON Mats Finne, Tlf , Mob:

12 Prosjekt Fisketurisme i Innlandet 12 Samandrag Valdres Utmarkskontor har i løpet av det siste året blitt engasjert av satsinga for å lete opp aktuelle utmarks-entreprønørar innan fisketurisme og jakt. Til sammen 8 personer/bedrifter har deretter blitt fulgt opp gjennom kompetanseheving og til å setje i gang nødvendige tiltak. Tiltaka har vore til dømes ressursanalysar av eigedomar/fiskeområde, vurderingar av personlege kvalitetar og ressursar, motivert til grannesamarbeid og samarbeid mellom andre aktørar innan utmark og reiseliv. Det er registrert to nye bedrifter/enkeltmannsforetak i løpet av prosjektperioden (fiskeguider i Valdres, Hamre gard) og fleire tiltak er under planlegging. Dei andre guidane er anten bedriftseigarar frå før, nokon nyetablerte, andre erfarne reiselivsfolk. Eit par av dei jobbar førebels på oppdrag for andre etablerte foreningar/bedrifter. Nettverksbygging er viktig og vi har gjennom å koordinere innsatsen med andre prosjekt som Fisketurismeprosjektet Innlandet og gjennom Utmarkskontoret sine midlar for tilrettelegging, produktutvikling og marknadsføring (BU-tilskot) fått mange entreprenørar i sving. Hittil har vi jobba mest med fiske og håpar å kunne halde fram med dette i nært samarbeid med Valdres Næringshage. Etablerarstøtte, produktutvikling og marknadsføring Det er etablert eit nettverk med 8 personer som har teke eit kurs innan fisketurisme (guidekurs i regi av Skogbrukets Kursinstitutt), utvikla produktpakker der fiskekort, fiskeguide og instruksjon inngår, samt overnatting og i enkelte tilfelle også servering. I tilegg har vi utvikla eitt fisketurismeprodukt i tilknyting til næringsfiske. Alle etablerarane er presentert i sommarguiden for Valdres, fleire av dei har fått opp eigne heimesider, nokre hadde etablert bedrifter tidlegare og hadde heimesider frå før. Fleire av dei har etter påtrykk frå utmarkskontoret gjennomført etablerarkurs ved Valdres Næringshage og samarbeide nært med andre aktørar her og støtteapparatet elles i regionen og på fylkesnivå. Prosjektet har gjort det mogleg å setje seg inn i kva som kjenneteiknar vellykka bedriftsetableringar innan utmarksbaserte produkt, og kvalitetssikring er eit tema vi har jobba mykje med. Det har heile tida vore eit poeng å leggje grunnlaget for ei guideforening der vi utviklar kvalitetskrav for det vi meiner bør kjenneteikne godkjende Valdresguidar. Utmarkskontoret har og sikra domene til dette for framtida: og (kan t.d. brukast for fisking i Valdres, guidar i Valdres, hundekjøring i Valdres osv). Utmarkskontoret har dessutan, som sekretær for organisasjonen Fisking i Valdres, sikra denne organisasjonen retten til å bruke og Vidare arbeid - Fiskeguide for Valdres Direkte utgifter til marknadsføring og produktutvikling er betalt av deltakarane eller dekt av prosjektet Fisketurisme Innlandet. Det er gjennomført synfaring i fiskeomåda der deltakarane held til (Vassfaret, i Tisleia, på Lehovd/Slidrefjorden og i Strandefjorden). Det har og vore synfaring i Begna og på møte med grunneigarar der for å drøfte nye produkt der produktutvikling med utgangspunkt i Begna og betre tilgjenge vart drøfta. Fiskeguidane i Øystre Slidre, (som guidar i heile Valdres) har ikkje vore besøkt i felt, men desse har fått rådgjeving i samband med bedrifts-etablering då dei på oppmoding frå utmarkskontoret tok etablerarkurset sist haust. Vi jobbar no med å få desse og moglege nye avleia produkt og fiskeguider meir kjent gjennom ein eigen fiskeguide for Valdres (same mal som kunstguiden for Valdres). Sluttord Arbeidet med å identifisere nye utmarksentreprenørar er tidkrevjande og kan ikkje utan vidare følgje vanlege rutinar. Vi prøvde til dømes annonser med påmelding. Fire tok kontakt, men kun to av dei vart med vidare. Dei andre fann vi navnet på gjennom vener og kjende. Oppbygging av tilbod er viktig, men det er samstundes viktig å få få tilgang til marknaden. Derfor vurderes nå samarbeid med eit større engelsk sportsfiskefirma. KONTAKTPERSONER Hanne Lykkja, tlf Trond Carlson, tlf Bildet viser ein svært interessert gjeng som har gjennomført fiskeguidekurset på Honne. Vi håpar at det blir vidare satsing gjennom fisketurismeprosjektet Innlandet, slik at vi kan få dei på fleire kurs og byggje opp ein standard for Fiskeguidar i Valdres.

13 Utmarksbasert Reiseliv i Trysil og Engerdal (UTE) 13 Foto: Snorre Grønseth Satsingen står for tiden uten prosjektleder. Det arbeides med å få på plass en ny person til å føre prosjektet videre. Her gis en orientering av status for arbeidet frem til april måned. til bestemte målgrupper. Eksempelviser dette gode destinasjoner for fiske etter røye, ørret, harr og gjedde etc. Samtidig er målet å danne nettverk av utdannede fiskeguider som kan ta med seg gjester på tvers av kommunegrensene til ulike destinasjoner. Produktspissing og pakking med målrettet markedsføring vil derfor stå sentralt. Resultater Prosjektet er engasjert i en rekke aktiviteter innen produktutvikling. Omfanget av disse aktivitetene varierer sterkt, fra helhetlige konsepter som utvikling av et kurskonferansested til en enkel skogskoie som ønskes utleid. Totalt 51 produkter har i dag bistand fra oss til etablering, markedsføring og salg. Omsetningen hos produkteier/ aktivitetsbedrift er prosjektets målbare enhet. I tabellen under er det satt opp 3 tidsbolker; 1) før prosjektets engasjement, 2) nå-verdi og 3) forventet omsetning ved prosjektets slutt. Til nå har vi bidratt til en meromsetning på kr ,- Prosjektet skal ikke, og kan ikke ene og alene ta æren for all meromsetning av det enkelte produkt, men er en viktig og nyttig støttespiller. KONTAKTPERSON Are Nordgaard Tlf , Mob: Fiskeprosjekt Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Trysil og Engerdal deltar i et nystartet regionalt samarbeidsprosjekt om innlandsfiske. Satsingen er i startfasen, og har en rekke interessante momenter i seg. Sentrale aktører innen reiseliv og forvaltning fra de 5 kommunene Åmot, Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal og Trysil deltar. Hedmark reiseliv vil stille med prosjektleder. Nøkkelpersoner på fisketurisme trekkes inn i styringsgruppe. Ideen er å markedsføre regionen som èn fiskedestinasjon ved å trekke fram enkelte produkter Foto: Snorre Grønseth Produkt Antall Aktiviteter Omsetning før Omsetning pr Forventet omn prosjektstart kr des 2005 kr setning 2008 kr Husvær 22 Kvalitetsvurdering, rådgivning, markedsføring og formidling Småviltjakt 8 Prispolicy, økt tilgjengelighet, differensiering, markedsføring og formidling Fiske 5 Produktpakker med husvær, differensiering av produkter, markedsføring og formidling Elgjakt 9 Prispolicy, økt tilgjengelighet, differensiering, Gjestejakt 4 Markedsplan, kvalitetsvurdering, rådgivning Naturguiding 1 Produktpakking, prispolicy, kvalitetskontroll Jaktguiding 1 Produktpakking, prispolicy, kvalitetskontroll Gårdsturisme 1 Kvalitetsvurdering, rådgivning, markedsføring og formidling Sum Bevegelser kr Så langt (=realisert omsetning minus omsetning før prosjektstart) Forventet meromsetning (=forventet omsetning minus utgangspunkt)

14

UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING

UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING Nyhetsbrev fra prosjekt Nr. 1. februar 2006 UTMARKSBASERT REISELIVSNÆRING Foto: Espen Bratlie/Samfoto Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring 2 Dette er det fjerde nyhetsbrevet fra prosjekt Utmarksbasert

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

DESTINASJONSUTVIKLING

DESTINASJONSUTVIKLING FYLKESPLANEN I SOGN OG FJORDANE 2005 2008 SATSINGSOMRÅDE NYE NÆRINGAR OG TENESTER Foto: Terje Eggum REISELIV DESTINASJONSUTVIKLING Innspel frå Sogn og Fjordane Reiselivsråd Destinasjonsselskapa i Sogn

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

PROSJEKT SMÅKRAFT I HORDALAND - reflekssjonar i etterkant

PROSJEKT SMÅKRAFT I HORDALAND - reflekssjonar i etterkant PROSJEKT SMÅKRAFT I HORDALAND - reflekssjonar i etterkant v/prosjektleiar Anders Hassel Stub Norsk Vannforening Vest sitt julemøte i Bergen 9. desember 2009 på Hotell Terminus Prosjekt Småkraft i Hordaland

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Utviklingsmidler til fisketurismeprosjekt i Nord-Østerdalen i Hedmark

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Utviklingsmidler til fisketurismeprosjekt i Nord-Østerdalen i Hedmark Saknr. 12/964-8 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Utviklingsmidler til fisketurismeprosjekt i Nord-Østerdalen i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver 2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver Katrina Rønningen, Reidun Heggem, Agnes Brudvik Engeset Bygdeforskning, Vestlandsforskning Fagseminar Norsk senter for Bygdeforskning Røros

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund Øyvind Wang Rica Hell 17. 20 Utfordringer og muligheter for lokal næringsutvikling i og rundt verneområder, sett fra grunneieren. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeiersamvirket i Norge Norges Skogeierforbund

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Rapport. -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil. mobil. Monica Sølyst. -vi jobber med natur

Rapport. -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil. mobil. Monica Sølyst. -vi jobber med natur Faun rapport, 002-2014 Oppdragsgiver: AT Skog Rapport -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil Monica Sølyst mobil -vi jobber med natur Forord Prosjektet Utmarksprodukter i Agder og Telemark

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 MÅL FOR TRAFIKK OG OMSETNING Auke i talet på overnattingar frå 600 000 til 1 000 000 i løpet av 10 år. Auke i talet på passasjerar på båtrutene med 50 000 frå 2011 50

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Prosjektavslutning Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord

Prosjektavslutning Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord Prosjektavslutning Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord Prosjektet Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord er no inni ein avsluttande fase, og vi ynskjer i den samanhengen å

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga 1. Bakgrunn Samarbeidspartane bak Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane består av Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule? Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?? Møte med JFF-Gardermoen 01.09.08 Bjarne Huseklepp Jakt- og fiskelukke er kunnskap! NJFF - interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser 1.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland

Gårdsturisme i Nordland NF-rapport nr. 14/2011 Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Clausen Gårdsturisme i Nordland Bakgrunn: Prosjekt Grønt reiseliv i Nordland i avslutningsfasen (3 år) Behov for å

Detaljer

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014 Kjersti Lunde Din Tur as Din Tur as stiftet nov. 1995 Datterselskap i Allskog DT er eid av skogeierne i Norge gjennom Allskog

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov. Seminar 26. januar 2009 Børre K. Dervo og Øystein Aas Norsk institutt for naturforskning

Reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov. Seminar 26. januar 2009 Børre K. Dervo og Øystein Aas Norsk institutt for naturforskning Reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov Seminar 26. januar 2009 Børre K. Dervo og Øystein Aas Norsk institutt for naturforskning Om NINA Privat stiftelse 170 ansatte Omsetning ca 200 mill

Detaljer

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeidslag reiseliv Arkivsak 200801981-11 Arkivnr. 854 Saksh. Pettersen, Kjartan Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer