PROSJEKTPLAN. Fase 1 forstudie. Pasientformulert Rehabilitering. Sted og dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. Fase 1 forstudie. Pasientformulert Rehabilitering. Sted og dato 11.04.05"

Transkript

1 Fase 1 forstudie Pasientformulert Rehabilitering Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder:

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn PROSJEKTPLAN Siden 2003 har det mellom DPS Porsgrunn, Porsgrunn kommune og Høgskolen i Telemark avd for helse- og sosialfag eksistert en intensjonsavtale hvis målsetning har vært å utnytte og utvikle hverandres faglige kompetanse. Som et resultat av denne intensjonsavtalen har det bl.a. utviklet seg et samarbeid mellom DPS Porsgrunn og den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid. DPS Porsgrunn har velvillig stilt praksisplasser til disposisjon for studiets studenter. På sin side har HiT tilrettelagt sin undervisning slik at enkelte av avgangsstudentene ved den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid som sin avsluttende prosjektoppgave har gjennomført, analysert og evaluert deler av det kliniske tilbudet DPS Porsgrunn tilbyr sine pasienter. Basert på de prosjektrapporter som foreligger av den kliniske virksomheten ved DPS Porsgrunn uttrykkes det blant brukerne stor tilfredshet med det tilbudet som gis. Rapportene avdekker imidlertid også mangler. Ikke minst gjelder dette faktorer som: Mangelfull informasjon til brukerne om behandlingstilbud og rettigheter Liten eller ingen bruk av individuell plan Liten delaktighet i utforming og påvirkning av eget behandlingsopplegg gitt ved DPS Porsgrunn Intet nedtegnet manifest om behandlingsideologi, den finnes bare som idéskisse hos den enkelte behandler Liten ambulant virksomhet selv ved ambulant team Lite fokus på familie og nettverkssamarbeid Behandlingsmiljøet erkjenner at det er et forbedringspotensiale, og innenfor enkelte av de overfor nevnte områder er det allerede p.t. iversatt tiltak. Innenfor et område er det imidlertid fremdeles et stort forbedringspotensiale. I arbeidet med å integrere pasientene i utformingen av eget behandling og rehabiliteringstilbud ligger det store utfordringer og mulighet for forbedring. Behandlingsmiljøet ved DPS Porsgrunn erkjenner at prinsippet om brukermedvirkning ikke blir godt nok ivaretatt, og har i den forbindelse sagt seg interessert i å delta i et samarbeidsprosjekt hvis målsetning er å sette fokus på pasientdeltagelse og brukermedvirkning. I praksis innebærer dette at pasienten settes i stand til å: 1. treffe beslutninger om eget liv 2. bo i egen bolig 3. økonomi til å leve et verdig liv 4. komme ut å ha kontakt med andre mennesker 5. ha arbeid eller annen aktivitet i hverdagen 6. få undervisning og utdannelse 7. dyrke interesser 8. få råd og veiledning 9. få behandling Side 2 av 11

3 Prosjektet ønsker således å følge opp St.meld. nr 25 ( ) Åpenhet og helhet Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene" der det bl.a. heter (ibid: 11): "brukermedvirkning skal bidra til tjenestenes kvalitet. Brukermedvirkning skjer på ulike nivå. Brukerne skal ha mulighet til å utøve innflytelse over egen behandlingssituasjon og delta på et mer overordnet nivå ved utformingen av tjenestetilbudene." I tillegg ønsker prosjektet også å imøtekomme St.meld. nr. 27 ( ) Gjør din plikt - Krev din rett som etterlyser mer studentaktive læringsformer, og som samtidig også understreker høgskolenes ansvar for å ivareta og utvikle de profesjonsrettede studier (ibid: 46). Høgskolenes særskilte ansvar for profesjonsfaglig utvikling gjentas også gjennom de resultatmål UDF i forbindelse med budsjettforslaget for 2005 stiller høgskolene overfor. Dette resultatmål er : styrke samarbeidet mellom profesjonsutdanningene og yrkesfeltet om opplegg for å utvikle relevant praksisopplæring og mer yrkesrettet FoU. HiT, avd for helse- og sosialfag tok derfor, - i samarbeid med Mental Helse i Porsgrunn, Porsgrunn kommune og DPS Porsgrunn, - initiativ til å planlegge et prosjekt der pasienter skal være sentrale når det gjelder utforming, planlegging og iverksetting av et behandlings- og rehabiliteringstilbud som ivaretar og utvikler brukerperspektivet. 1.2 Prosjektmål Hovedmål: Delmål: Å utarbeide retningslinjer, rammevillkår samt innhold for et pasientformulert behandlings- og rehabiliteringstilbud som har fokus på hele mennesket, og som samtidig kan være en viktig klinisk læringsarena for studentene ved den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Utarbeide en felles forståelse og enighet rundt: filosofisk grunnlag hensikt strategi taktikk Side 3 av 11

4 Etablere: Bidra til: et fellesfaglig forum der pasienter, terapeuter, kommunalt ansatte, høgskoletilsatte og studenter kan drøfte erfaringer, muligheter og mangfold innen psykisk helsearbeid å styrke samholdet mellom høgskole, yrkesfelt og brukerorganisasjoner å styrke bevisstheten rundt brukernes rettigheter og ansvar vis a vis den psykiske helsetjenesten et likeverdig og sømløst samarbeid mellom alle involverte parter Innhente og systematisere erfaringer/kunnskap rundt: faktorer som anses som viktige for opplevelse av livskvalitet og meningsfull aktivitet for mennesker med behov for langtidsrehabilitering pedagogiske prosesser og læringsløp som gir stort læringsutbytte aktiviteter og arbeidsformer som kan være med på å avklare og innholdsbestemme begrepet 'psykisk helsearbeid' 1.3 Rammer Prosjektet er tenkt gjennomført over to år med tentativ start medio august Prosjektet vil bygge videre på det datagrunnlag som allerede foreligger, og spisses inn mot Ambulant team ved DPS Porsgrunn og Porsgrunn kommune. Totalt er det beregnet 2,2 årsverk til prosjektet. Av dette er 1,1 årsverk finansiert internt, og fordeler seg på følgende måte: Klinisk arbeid knyttet til Prosjektleder (finansiert av DPS Porsgrunn) 50 % FoU stilling for høgskoletilsatt (finansiert av Høgskolen i Telemark) 30 % Felt/miljøarbeider Porsgrunn kommune (finansiert av Porsgrunn kommune) 30 % I tillegg avhengiger prosjektet av å få finansiert 1,1 årsverk fordelt på følgende måte: Administrativt arbeid knyttet til Prosjektleder 50 % 3 prosjektmedarbeidere med pasient-/brukerbakgrunn 60 % Side 4 av 11

5 Prosjektet vil det første halve året ta sikte på kartlegge og detaljprosjektere med tanke på å utvikle et pasientformulert rehabiliteringstilbud. Deretter vil tilbudet utprøves i praksis, og etter et år evalueres med henblikk på tilrettelegging av kliniske studieplasser knyttet til tilbudet. Prosjektet tenkes avsluttet august OMFANG OG AVGRENSING 2.1 Oppgaveomfang: Kartlegge muligheter og rammevilkår for sektoroverskridende samhandling mellom DPS Porsgrunn ved Ambulant team og Porsgrunn kommune. Utarbeide retningslinjer for et sømløst og pasientformulert behandlings- og rehabiliteringstilbud mellom DPS Porsgrunn ved Ambulant team og Porsgrunn kommune. Dokumentere og systematisere pasienterfaringer og terapeutiske erfaringer. (Dette vil være arbeidsoppgaver som erfaringsmessig egner seg utmerket til avsluttende prosjektoppgave for studenter ved den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid) Gjennomføre prosessevalueringer ved hjelp av tverrfaglige refleksjonsgrupper og fokusgruppeintervju (inkluderer også deltagere med pasient/brukererfaring). Tilby kliniske studieplasser til studenter ved den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid 2.2 Avgrensning: Prosjektet vil være lokalbasert knyttet til Ambulant team ved DPS Porsgrunn og Porsgrunn kommune, og rette seg mot mennesker med langvarige og sammensatte behandlings- og rehabiliteringsbehov Det vil kun være aktuelt i siste halvdel av prosjektet, fra høsten 2006, å åpne opp for kliniske studieplasser tilknyttet prosjektet 3.0. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjekteier er Mental Helse Porsgrunn. Prosjektansvarlig vil være Sykehuset Telemark H.F. ved leder DPS Porsgrunn. I tillegg vil Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune være sikret innflytelse gjennom representasjon i prosjektets styringsgruppe. Stillingen som prosjektleder vil knyttes opp mot Ambulant team og lyses ut i løpet av våren 05. Inntil videre vil høgskolelektor Olav Tangvald-Pedersen fungere i stillingen. Stillingen som prosjektleder er imidlertid tenkt som en kombinasjonsstilling mellom klinisk arbeid og prosjektansvar da det er et ønske at prosjektet skal ha en solid klinisk forankring. DPS Porsgrunn har allerede garantert for finansiering av den kliniske virksomheten ved stillingen. Side 5 av 11

6 Det vil også lyses ut tre prosjektmedarbeiderstillinger hver pålydende 20 % der aktuelle søkere vil måtte vise til pasient og brukererfaring. Dette er tre særdeles viktige stillinger, - og dessuten helt avgjørende stillinger med henblikk på å ivareta pasient/bruker perspektivet. Prosjektledelsen vil i tillegg styrkes med to representanter fra henholdsvis Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune. Dette vil være to 30 % stillinger der rekruttering og finansiering forordnes internt. Prosjektet vil forøvrig gjennomføres som et samarbeid mellom de involverte parter der eierskapet legges til Mental Helse Porsgrunn, den kliniske gjennomføringen til DPS Porsgrunn ved Ambulant Team, FoU oppfølging til Høgskolen i Telemark og de konkrete miljørettede tiltak til Porsgrunn kommune. 3.2 Øvrige roller og bemanning Det skal etableres en styringsgruppe bestående av: Mental Helse Porsgrunn Høgskolen i Telemark, institutt for helsefag v/instituttleder Porsgrunn kommune v/ kommunalsjef Sykehuset Telemark H.F. v/ seksjonsleder DPS Porsgrunn o Prosjektleder fungerer som sekr. for styringsgruppa I tillegg etableres det referanseinstanser f. eks. bestående av: Fylkeslegen i Telemark Mental Helse Telemark LPP Telemark Pasientombudet Repr. fra FoU utvalget v/ Høgskolen i Telemark, avd for helse- og sosialfag Repr. fra FoU utvalget v/ Sykehuset Telemark H.F. Porsgrunn kommune v/ psykiatrikoordinator 1. amanuensis Bengt Karlsson Det legges vekt på at det gjennom prosjektets ulike organer skal avspeiles en så bred kompetanseprofil som mulig. Det er en erklært målsetning at prosjektet skal gjenspeile tre perspektiv/interesseområder. Disse perspektivene er; brukerperspektivet, profesjonsperspektivet og Side 6 av 11

7 læringsperspektivet/det pedagogiske perspektiv. I tillegg ønsker prosjektet å knytte til seg forsknings- og forvaltningskompetanse som er tiltenkt en veiledende, men ikke utøvende funksjon i gjennomføringen av prosjektet BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter To ganger i året gjennomgås og evalueres prosjektet med tanke på status quo og videre fremdrift. Ved behov kan så vel prosjektgruppe som styringsgruppe innkalle til ekstraordinært møte. 4.2 Oppfølging/ statusmøter Prosjektgruppa leverer halvårsrapporterer til styringsgruppa der aktiviteter beskrives, resultater evalueres og eventuelle avvik fra opprinnelig plan forklares. Prosjektgruppa kan gjennom halvårsrapportene også komme med forslag til endringer i forhold til opprinnelig fastsatt plan. I de tilfeller der dette skjer skal endringene begrunnes. Styringsgruppa møtes i forbindelse med ferdigstillelsen av halvårsrapportene. Den vil da i samarbeid med prosjektgruppa gjennomgå rapportene og levere sin innstilling til prosjektgruppa vedrørende videre drift av prosjektert. I forhold til referansegruppa vil det ikke formaliseres faste møter, men prosjektgruppa vil konsultere enkeltpersoner/enkeltinstanser etter behov. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Klar forankring i ledelsen ved Mental Helse, DPS Porsgrunn, Porsgrunn kommune og Høgskolen i Telemark, avd. for helse- og sosialfag. Regelmessige og fastsatte møter mellom prosjektgruppe og styringsgruppe Etablering av et fellesfaglig forum der pasienter, terapeuter, kommunalt ansatte og studenter kan få drøftet, reflektert og dokumentert sine erfaringer innen det psykiske helsearbeidet. Klar arbeidsdeling mellom DPS Porsgrunn, Porsgrunn kommune og HiT. Fastlagte og forutsigbare arbeidsrammer og økonomiske rammevilkår. Side 7 av 11

8 5.2 Risikoevaluering PROSJEKTPLAN Med unntak av Mental Helse eksisterer det allerede en intensjonsavtale mellom avtalepartene. Ideen bak herværende prosjekt springer også ut av det samarbeid som har utviklet seg mellom DPS Porsgrunn og den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved HiT. Mental Helse, avd. Porsgrunn og Porsgrunn kommune v/ psykiatrikoordinator har imidlertid vært delaktig fra starten i arbeidet med å ferdigstille prosjektplanen. Prosjektet har således en klar forankring hos alle parter. Av den grunn anses det heller ikke å være knyttet særlig risiko til oppfølging fra styringsgruppas sin side. Etableringen av et fellesfaglig forum anses som viktig, og det vil være gjennom dette forumet en bl.a. vil gjennomføre prosessevalueringer av prosjektet. Ut fra erfaringer gjort gjennom studentprosjekter er det lite som tyder på at det vil være vanskelig å få folk til å stille opp. Arbeidsdelingen mellom DPS Porsgrunn, Porsgrunn kommune og HiT er allerede avtalt og således ikke et problem. Suksessen for prosjektet ligger i å få etablert klare arbeidsrammer som involverer fast arbeidstid. Uten nødvendig fristilling av ordinære arbeidsoppgaver for prosjektgruppas deltagere vil prosjektet vanskelig kunne gjennomføres. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Hovedaktivitet Hensikt Gjøremål Forankre prosjektet i ledelsen hos Mental Helse, Porsgrunn kommune, DPS Porsgrunn og Høgskolen i Telemark avd for helse- og sosialfag Kartlegge og beskrive eksisterende samarbeid og samhandlingsformer mellom DPS Porsgrunn og Porsgrunn kommune Finne frem til en behandlingsfilosofi alle parter kan enes om Sikre et faglig, administrativ og økonomisk fundament Få overblikk over eksisterende samarbeidsrutiner og tjenestetilbud ved DPS Porsgrunn og Porsgrunn kommune som retter seg mot denne pasient/brukergruppen Skape samhold og konsensus rundt grunnleggende verdier og prinsipper Kalle inn styringsgruppa til konstituerende møte vedr Prosjekt "Pasientformulert behandlings -/rehabiliteringstilbud Utarbeide rapport Etablere et fellesfaglig forum bestående av pasienter, terapeuter, kommunalt tilsatte og høgskoletilsatte Utarbeide et grunnlagsdokument som omtaler de prinsipper og verdier tilbudet skal tuftes på Utarbeide retningslinjer for et sømløst og Utvikle et pedagogisk styringsverktøy Nedsette en arbeidsgruppe Side 8 av 11

9 pasientformulert rehabiliteringstilbud Iverksette et pasientformulert rehabiliteringstilbud Planlegge kliniske læringsløp for studenter i praksis Tilby kliniske studieplasser for studenter i praksis 6.2 Milepæler som klargjør og definerer tilbudets rammer, innhold, målsetninger samt arbeids- og evalueringsformer Imøtekomme pasient og brukerbehov Innhente pasienterfaringer, kliniske erfaringer og pedagogiske erfaringer Kunne tilby studenter et strukturert og gjennomtenkt læringsløp Gi studenter kliniske erfaringer i et læringsorientert og tverrsektorielt miljø PROSJEKTPLAN Arbeide frem en skisse over tilbudets form og innhold Klinisk praksis (herunder utprøving av pasientformulerte tiltak) Studentprosjekter Fokusgrupper Utforme en skisse over et strukturert studieløp Oppfølging av studenter Konstituering av prosjektet August 2005 tilsetting av prosjektleder og prosjektmedarbeidere samt detaljprosjektering Januar 2006 oppstart og utprøving av Pasientformulert behandlings-/rehabiliteringstilbud August 2006 evaluering med henblikk på tilrettelegging av kliniske studieplasser September 2006 åpning for kliniske studieplasser August 2007 avslutning/ evaluering av prosjektet 6.3 Tids- og ressursplaner Prosjektet startes opp medio august 2005, og avsluttes august 2007 Hovedaktivitetene beskrives med tidspunkt for start og slutt, samt ressursbehov pr. hovedaktivitet. Angi også hvem som er ansvarlig for hver hovedaktivitet. Her beskrives også prosjektledelsens og prosjektgruppemedlemmenes kompetansekrav.(her kan en trekke inn en referanseperson i forhold til en bestemt problemstilling for eksempel) Side 9 av 11

10 7. ØKONOMI PROSJEKTPLAN Budsjett- og finansieringsplan pr. år Tekst Kostnader drift kostn. investering Inntekter Klinisk arbeid knyttet opp til prosjektleder; 50% stilling* FOU stilling for høgskoletilsatt; 30% stilling* Felt/ miljøarbeider Porsgrunn kommune; 30% stilling* Prosjektleder - 50% still. Inkl. sosiale utg. ** prosjektmedarbeidere 60% still. inkl. sosiale utg. ** Leie 2 kontor - 10m2 á kr. 1000,-/m2/år Kopimaskin - leie stk komplett pc m/skrivere Kontorinnredning 2 arbeidsplasser mobiltelefoner Reisekostnader/kurs for prosjektleder/medarbeider Kurs /møter - buffer SUM Ballanse Tilskudd Helse Sør (pr. år investeringer er engangskostnad 1. året) Ballanse * kostnader (som inkl. sosiale utgifter) dekkes av henholdsvis DPS Porsgrunn, Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune ** når det gjelder kompetanse for prosjektleder er det tatt høyder for universitetsutdannelse, for de øvrige: høyskoleutdannelse 8. 0 KONTRAKTER OG AVTALER 8.1 Kontrakter med leverandører Hvilke kontrakter/avtaler med leverandører og/eller ressurseiere må inngås/er inngått? Interne ressurspersoner som må være på plass. Hvilket ansvar må ligge på de respektive parter dersom avtalene ikke oppfylles. Side 10 av 11

11 Dato:... Prosjektleder: (Signatur) Godkjent: Dato:... Prosjektansvarlig: Side 11 av 11

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Prosjektplan Barn og unge- organisering August 06 Desember 07 Vedtatt av styringsgruppen 25.09.06

Prosjektplan Barn og unge- organisering August 06 Desember 07 Vedtatt av styringsgruppen 25.09.06 1 Prosjektplan Barn og unge- organisering August 06 Desember 07 Vedtatt av styringsgruppen 25.09.06 1 2 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet Barn og unge- organisering

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013 Psykisk helsearbeid og rusarbeid AOF Telemark og Vestfold August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen 325 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer