Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark Versjon 1.3, 14. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010"

Transkript

1 Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark Versjon 1.3, 14. mars SAMMENDRAG Dette prosjektet bygger på: Et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum. På bransjens ønske om å videreføre arbeidet som er startet opp i prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri. Ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram. Tredriver`n i Trefylket skal bidra til å realisere en rekke lokale, regionale og nasjonale vedtak, mål og planer. Blant annet: Veilederen for bruk av tre i Elverum. Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Energi- og klimaplan for Hedmark fylke. Trebasert innovasjonsprogram. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO 2 binding i trebruk økes. Tredriver`n i Trefylket skal arbeide mot 4 resultatmål der temaene er forbildeprosjekt, leverandørutvikling, planprosesser og nettverksbygging. En kritisk suksessfaktor vil bli å velge ut de forbildeprosjekt og planprosesser som har størst potensial for å bidra i forhold til hovedmålet. Prosjektet foreslås å bli 3-årig og med en prosjektleder i 100 % stilling lokalisert i Elverumsområdet. Årlig finansieringsbehov er ca 1,4 mill kr. Elverumsregionen Næringsutvikling AS (ERNU) bidrar med midler på vegne av det kommunale initiativet. Hovedfinansieringen vil bli søkt fra Hedmark fylkeskommune og Trebasert Innovasjonsprogram. I tillegg kommer egeninnsats fra de involverte utbyggere, produsenter og planmyndigheter. Det legges opp til et tett samarbeid med Norsk Skogmuseum på blant annet formidlingsoppgavene. 2. MÅL OG RAMMER 2.1 Bakgrunn Trebransjen i Innlandet, og da særlig i Hedmark, preges av tunge industrielle aktører som produserer byggrelaterte varer. I løpet av de siste par årene har det kommet på plass regionale drivere for mer trebyggeri i de fleste fylker i landet, og Trebasert Innovasjonsprogram (Innovasjon Norge: har etablert et nettverk for disse driverne. Når Trebasert Innovasjonsprogram stimulerer til at de regionale tredriverne skal spesialisere seg, er det naturlig at en framtidig pådriver for økt trebruk i Hedmark prioriterer industrielt trebyggeri, de større aktørene Tretorget AS 1

2 og deres verdikjeder, og implementering av lean production 1 i trebransjen. Industrielt byggeri er for øvrig et av tiltaksområdene for Trebasert Innovasjonsprogram i Dette prosjektet tar blant annet utgangspunkt i et ønske om en særskilt regional tresatsing i kommunene Åmot, Våler og Elverum, herunder Elverum kommune sine vedtak rundt Veileder for bruk av tre i Elverum og Våler kommune sin satsing på tre som en av sine 3 viktigste prioriteringer for næringsutvikling (3T: Tre, Trafikk og Turisme). Disse kommunene ønsker mer fokusering på utnyttelsen av eget ressursgrunnlag som base for ny og økt næringsvirksomhet. I dette tilfellet å øke utnyttelsen av skog og trevirke i byggebransjen. Norsk Skogmuseum er et av de største museene i Norge og blir årlig besøkt av over personer. Museet har nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet ønsker å utvikle en utstilling om tre som miljøvennlig materiale. Tredriver`n i Trefylket vil kunne bidra med innspill til dette arbeidet samtidig som prosjektet har mulighet til å trekke veksler på Norsk Skogmuseum sin lange erfaring med hensyn til å formidling og profilering av skog- og trebransjen. Museet er også involvert i et av forbildeprosjektene som det vil være naturlig å følge opp videre (nytt fellesmagasin for museene i Hedmark, Nord-Europas største massivtrebygg). Tredriver`n i Trefylket skal være en viktig bidragsyter til å realisere Strategi for skogog tresektoren i Hedmark og Oppland. Ved å arbeide mot sine mål vil dette prosjektet blant annet bidra til å videreutvikle næringsklynger, bidra til at 2 3 fyrtårn i tre i året blir realisert, gi innspill til de kommunale planprosessene, bidra til kompetanseoverføring mellom kommuner som planmyndighet, gi innspill til byggebransjen og legge til rette for kompetanseoverføring mellom forskningen og byggebransjen. Prosjektet vil også være viktig i forhold til realiseringen av Energi- og klimaplan for Hedmark fylke og Regionalt Utviklingsprogram ( RUP )/Samarbeidsprogram for Hedmark. Bransjeprogrammet Trefylket gjennomførte fra 2006 til 2009 prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri. Prosjektet var den første regionale tredriveren som arbeidet sammen med de nasjonale satsingene Trefokus (www.trefokus.no) og Trebasert innovasjonsprogram. Da Bransjeprogrammet Trefylket ble lagt ned i november 2009, er Hedmark pr dato uten en regional tredriver. Fordi prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri under ledelse av Tore Andre Sines var en suksess samtidig som det er avdekket at det fortsatt trengs en regional pådriver for økt trebruk, er det svært ønskelig å videreføre arbeidet. Dette prosjektet beskriver hvordan en foreslår å videreføre funksjonen som pådriver for økt trebruk. Prosjektet oppfattes å være så sentralt for skog- og trebransjen at en foreslår å la dette prosjektet videreføre navnet Trefylket. Dette gir noen kommunikasjonsmessige utfordringer, men gir samtidig betydelige administrative gevinster ved at en kan overta logo, nettsted, nyhetsbrev etc. Viktigheten av å øke skogproduksjonen, erstatte mindre miljøvennlige materialer med tre, er kraftig understreket i blant annet: St.meld. nr. 39 Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Energi- og klimaplan for Hedmark fylke KRD sin Bygg for framtid Miljøhandlings-plan for bolig- og byggsektoren KKD sin Arkitektur nå - Norsk arkitekturpolitikk. Lavutslippsutvalgets rapport Et klimavennlig Norge" (NOU 2006:18) Erfaringen fra Innlandet en ledende region for trebyggeri viser at det trengs ressurser for å følge opp disse og tilhørende ambisjoner og planer på kommunalt nivå. En ressurs 1 Lean production, lean manufactoring eller bare lean er en samlebetegnelse for tiltak for en mer ressurseffektiv produksjonsflyt med fokus på hva kunden vil betale for og der alt annet blir betraktet som sløseri. Lean er en organisasjonsfilosofi som mye baserer seg på Toyota Production System (TPS). Tretorget AS 2

3 som synliggjør nye muligheter for bruk av tre og bidrar til at lokale leverandører blir i stand til å levere disse løsningene. En forutsetter at prosjekt Trefylket aktivt spiller sammen med andre prosjekt som Trehus Innlandet, Landbruksbygg i tre, Trevekst i Oppland mv. Under er kort skissert arbeidsdelingen mellom prosjekt Trefylket og disse prosjektene. Trehus Innlandet består av trehusprodusenter, tilhørende underleverandører og FoU/undervisning og offentlige aktører i Hedmark og Oppland. Trehus Innlandet jobber for økt industrialiseringsgrad i trehusproduksjonen, bedre utdanningstilbud, økt og riktig rekruttering av kompetanse, og forbedret omdømme. Vårt prosjekt er kompletterende til Trehus Innlandet og vil bidra til at Trehus Innlandet når sine mål (se vedlegg 1) ved blant annet å løfte fram forbildeprojekter (et eksempel er Vold og Lundegård som ny bydel i Hamar) og bidra til leverandørutvikling knyttet til disse. Prosjekt Trefylket skal også fokusere på andre typer forbildeprosjekt, signalbygg eller fyrtårn i tre som det kalles i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Tilsvarende vil prosjekt Trefylket også fungere i nært samspill med prosjekt Landbruksbygg i tre - en toårig nasjonal satsing som Tretorget AS er tildelt prosjektadministrasjonen for, og som skal utvikle løsninger for konkurransedyktige og bærekraftige landbruksbygg egnet for industriell produksjon basert på tre innen ulike produksjonsformer. Det arbeides også med et eget Interregprosjekt, The Wood Region, som skal øke det grenseoverskridende samarbeidet mellom bedrifter og tredrivere på begge sider av grensen. Andre viktige aktører å spille sammen med vil være: Nasjonalt nettverk for tredrivere, spesielt kollega Trevekst i Oppland, som har særlig fokus på tradisjonsbruk av tre. NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing og industrinettverket 7sterke. Industriinkubatoren Moelven Utvikling og leverandørutviklingsprosjektene LuHo og LuTre. Eventuelle videreføringer av Solørskolen og prosjekt Produksjonsløftet. Denne prosjektplanen er utarbeidet i et forprosjekt finansiert av Elverumsregionen Næringsutvikling og Bransjeprogrammet Trefylket ved Tretorget AS. Prosjektansvarlig har vært daglig leder i ERNU Knut Henrik Aas. Prosjektleder har vært daglig leder ved Tretorget AS Ola Rostad. Arbeidsgruppen som har gitt verdifulle innspill til prosjektplanen har bestått av: Runa Elisabeth Skyrud (Fylkesmannen i Hedmark), Yngve Sætre (Våler kommune), Erik Stenhammer (Elverum kommune), Christian Børresen (Åmot kommune) og Aasmund Bunkholt (Trefokus AS). 2.2 Prosjektmål Prosjektets hovedmål: Bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Effektmål: Bidra til å utvikle løsninger som halverer klimabelastningen oppgitt i tonn CO2- ekvivalenter og kalkulert ved hjelp av Statsbygg sin klimakalkulator (se Tretorget AS 3

4 Delmål 1: Bidra til å utvikle 1-3 offentlige og private forbildeprosjekter 2 (fyrtårn) pr år som drivkraft for konkurransedyktig foredling, utvikling av verdikjeder og ny anvendelse av tre innen industrielt byggeri med sterk miljøprofil. Delmål 2: Formidle forbildeprosjektene slik at det vekker interesse for økt og ny bruk av tre og bygger kompetanse hos alle ledd i byggeprosessen. Delmål 3: Profilere økt bruk av tre som et aktuelt alternativ i miljøriktig by- og stedsutvikling. Bidra til økt miljøfokus og trebruk ved å få dette innarbeidet i kommunale og fylkeskommunale planverk. Delmål 4: Utvikle fora for erfaringsutveksling, kompetansebygging og økt samhandling med andre bransjer og FoU-miljø. 2.3 Rammer For relasjonen til Trebasert innovasjonsprogram, fylkeskommunale planer/strategier og andre prosjekter og aktører, vises det til kap Bruk av navn, logo etc fra Trefylket vil bli avklart med programstyret for Trefylket og styret i Tretorget AS i løpet av november. For designprofil se 3. OMFANG OG AVGRENSING Prosjektet forutsettes å være 3-årig, med en prosjektleder i 100 % stilling. Oppstart så tidlig som mulig i Målgruppen for prosjektet er: Bedrifter som ønsker utvikling av produksjon og/eller treprodukter, med særlig vekt på større, industrielle aktører Offentlige og private byggherrer Entreprenører og rådgivere i utbyggingsprosjekter Offentlige aktører som fastsetter rammefaktorer for byggeri, med særlig vekt på kommunalt nivå Studenter fra regionen, utdannings- og FoU-institusjoner Prosjektet har bedrifter i hele Hedmark fylke som sitt arbeidsområde, men vil mht forbildeprosjekt og øvrige aktører trekke veksler på en større geografi. 2 Det må arbeides videre med å konkretisere kriterier for et prioritert forbildeprosjekt, men det må vektlegges at prosjektene har potensial for å utløse vesentlige volumer med industriell produksjon i Hedmark gjennom forbildeprosjektets potensial for verdiskaping og markedsføring. Tretorget AS 4

5 4. ORGANISERING 4.1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjekteier blir Tretorget AS ved daglig leder. Det foreslås at styringsgruppen settes sammen slik: En representant fra bedriftene En representant fra NHO Innlandet En representant fra Hedmark fra sekretariatet for Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland En representant fra Åmot, Elverum og Våler kommuner / ERNU En representant fra prosjekteier Det gis ellers mulighet for at alle finansieringskilder kan delta i møtene til prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen skal sikre at prosjektet drives fram i samsvar med den framdriftsplan som vil bli utarbeidet og innenfor det budsjett som vedtas. Det er også styringsgruppen som fatter endelig beslutning med hensyn til prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser (se pkt 7.1). Det opprettes en arbeidsgruppe som bistår prosjektleder med hensyn til innstilling av forbildeprosjekt og planprosesser. Her gis det mulighet for at hver av kommunene Åmot, Elverum og Våler kan være representert. I tillegg vil det være ønskelig å knytte til seg representanter fra næringen (produsenter og/eller representanter fra Moelven Utvikling AS og Trehus Innlandet) samt ekspertise fra tilsvarende prioriteringsdiskusjoner i andre deler av landet ved Aasmund Bunkholt fra Trefokus AS. Prosjektleder kan ellers opprette arbeidsgrupper i forhold til konkrete oppgaver der dette måtte være hensiktsmessig. Prosjektleder ansettes i Tretorget AS, men med kontorsted slik at en fortrinnsvis oppnår en samlokalisering med Trehus Innlandet, Landbruksbygg i tre og et eventuelt Interregprosjekt The Wood Region i Elverumsområdet. Prosjekteier skal bidra til at disse prosjektene blir koordinert og at det etableres rutinemessige møteplasser. 4.2 Øvrige roller Prosjektleder er prosjektets sekretariat. I forhold til administrative oppgaver som oppfølging og dokumentasjon av egeninnsats og tilrettelegging av rapporter til eksterne finansieringskilder, kan det benyttes øvrige ressurser ved Tretorget AS i den grad disse har kapasitet. Prosjektregnskapet føres hos Tretorget AS sin regnskapsfører, Grue Regnskapsservice AS. Prosjektregnskapet vil bli revidert etter vilkår for offentlige tilskudd av Tretorget AS sin ordinære revisor, Framaas Revisjon AS. 5. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 5.1 Beslutningspunkter Det skal skje en løpende kartlegging av: Mulige forbildeprosjekter (delmål 1 og 2) Initiativ og planprosesser (delmål 3) På basis av denne kartleggingen gjøres en prioritering av hvilke forbildeprosjekter og hvilke planprosesser prosjektet skal følge opp. I tillegg til styringsgruppa vil prosjektleder måtte bygge opp et nettverk av aktører som kan tipse om mulige forbildeprosjekt og planprosesser. Da en til en viss grad kan støtte seg til oversikter fra prosjekt Innlandet Tretorget AS 5

6 en ledende region for trebyggeri bør første prioritering skje innen 3 måneder fra prosjektstart. Arbeid mot delmål 2 og 4 skjer i forhold til de forbildeprosjekt og planprosesser som blir valgt. Prosjektet må ha en aktiv informasjonsstrategi som gjør at en kan bli kontaktet av mulige interessenter i forhold til forbildeprosjekt og planprosesser. 5.2 Oppfølging Evaluering og oppdatering av prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser skjer i hvert styringsgruppemøte. Styringsgruppemøter avholdes kvartalsvis. Framdriften dokumenteres i rapporter til styringsgruppen. 5.3 Milepæler Det vises til pkt 5.1 Beslutningspunkter og pkt 7.2 Tidsplan. Det utarbeides en mer detaljert framdriftsplan så snart prosjektet er startet opp. Denne skal godkjennes av styringsgruppen. Fordi prosjektet kan bygge på erfaringer fra blant annet prosjekt Innlandet en ledende region for trebyggeri bør første prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser finne sted seinest 3. måneder fra prosjektstart. Prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser evalueres kvartalsvis for eventuell endring av forbildeprosjekt og/eller planprosesser. 6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 6.1 Kritiske suksessfaktorer Felles for delmålene: Komme tidlig nok inn i mulige forbildeprosjekt og planprosesser Prioritere de riktige forbildeprosjekt og planprosesser Prosjektleders nettverk i forhold til treindustrien, private og offentlige utbyggere, byggentreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører mv. Erfaring og støtte fra nasjonalt nettverk for tredrivere. En base av kompetente foredragsholdere mv som kan bidra med kompetanse i forhold til et bredt spekter av mulige forbildeprosjekt og planprosesser Å få slippe til for å påvirke i kompetanseinstitusjoner Vite hvilke knapper som det må trykkes på Kompetanse, pris og leveringsdyktighet og vilje til å prøve 6.2 Kvalitetssikring Det vises til kap 4.2 med hensyn til rapportering til styringsgruppen, kap 3.2 med hensyn til revisjon. Ellers er åpenhet om prosjektets disposisjoner en forutsetning (transperens) og dette må også hensyntas i informasjonsarbeidet. Tretorget AS 6

7 7. GJENNOMFØRING 7.1 Hovedaktiviteter Delmål 1:. 1. Løpende kartlegging av mulige forbildeprosjekter. 2. Forstudier av verdiskapingspotensialet av et utvalg av forbildeprosjekt. 3. Prioritere de forbildeprosjekt som har størst industrielt verdiskapingspotensial og der en har rimelig mulighet til å nå fram. 4. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte i de prioriterte forbildeprosjekt. 5. Bistand til aktørene i prioriterte forbildeprosjekt til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe treekspertise. 6. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte forbildeprosjekt og kommunisere erfaringene. 7. Støtte andre initiativ for mer trebyggeri i Hedmark i den utstrekning som det måtte være ressurser til det. Delmål 2: 1. Informere treindustrien i Hedmark om potensial i utvalgte forbildeprosjekt. 2. Organisere leverandører som skal inngå i leverandørutviklingen for det enkelte forbildeprosjekt. 3. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte leverandørene. 4. Bistand til leverandørene i prioriterte forbildeprosjekt til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe tre- og konstruksjonsekspertise. 5. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte forbildeprosjekt og kommunisere erfaringene. 6. I samarbeid med blant annet Norsk Skogmuseum formidle resultater fra arbeidet. Delmål 3: 1. Løpende kartlegging av mulige planprosesser. 2. Forstudier av verdiskapingspotensial og markedsføringsverdi av et utvalg av planprosesser. 3. Prioritere planprosessene som har størst verdiskapingspotensial, markedsføringsverdi og der en har rimelig mulighet til å nå fram. 4. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte i de prioriterte planprosessene. 5. Bistand til aktørene i prioriterte planprosesser til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe treekspertise. 6. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte planprosessene og kommunisere erfaringene. 7. Gi innspill til andre planprosesser i Hedmark i den utstrekning som det måtte være ressurser til dette. Delmål 4: 1. Se delmål 1 pkt 4, 5 og 6, delmål 2 pkt 3, 4 og 5 og delmål 3 pkt 4, 5 og Bidra til å arrangere et årlig seminar med fokus på temaene i hovedmålet. 3. Bidra til å arrangere minst en studietur med fokus på temaene i hovedmålet. 4. Bidra til at det utvikles en temporær utstilling ved Norsk Skogmuseum som kan stilles til disposisjon også for øvrige regionale tredrivere. 7.2 Tids- og ressursplan Prosjektleder vil utarbeide en mer detaljert tidsplan for hvert delprosjekt innenfor de rammer som er satt opp under. Denne tidsplanen skal godkjennes av styringsgruppen. Tretorget AS 7

8 8. ØKONOMI Sum Direkte aktivitets tilknyttet Informasjon: Seminar, web og nyhetsbrev kr kr kr kr Studieturer kr kr kr kr Innkjøp av tjenester til leverandørutvikling mv. kr kr kr kr Sum direkte aktiviteter kr kr kr kr Prosjektleder 100 % i 3 år Lønn og sosiale utg. kr kr kr kr Kontorhold (leie, forbruk etc) kr kr kr kr Prosjektstyring Styrings- og arbeidsgrupper kr kr kr kr Prosjektregnskap, revisjon, lønn mv. Tretorget kr kr kr kr Reise kr kr kr kr TOTALSUM kr kr kr kr Det forutsettes at styringsgruppen har fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom budsjettposter og år innenfor totalrammen. Finansieringsplan Tilskudd fra ERNU kr Tilskudd fra regionrådet i Sør-Østerdal kr Egenfinansiering Tretorget AS kr Tilskudd fra Innovasjon Norge kr Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune kr SUM kr Dett er en foreløpig skisse til finansiering. Skissen må drøftes videre med finansieringskildene før søknad om finansiering blir sendt. I budsjettet er det ikke langt inn verdien av at prosjektet kan overta hjemmeside, nyhetsbrev, adresselister, logo etc etter prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri og Bransjeprogrammet Trefylket. Det er heller ikke lagt inn egeninnsats fra utbyggere, produsenter og planmyndigheter (se blant annet aktørbeskrivelsen i pkt 7.1 over) 9. VEDLEGG 1. Kort informasjon om Trehus Innlandet 2. Omtale av treindustri og trebruk i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Tretorget AS 8

9 Kort informasjon om Trehus Innlandet Vedlegg 1 Trehus Innlandet består av trehusprodusenter, tilhørende underleverandører og FoU/ undervisning og offentlige aktører i Hedmark og Oppland. Trehus Innlandet vil i et forpliktende innovasjonssamarbeid jobbe for økt industrialiseringsgrad i trehusproduksjonen, bedre utdanningstilbud, økt og riktig rekruttering av kompetanse og forbedret omdømme. Som næringsklynge tar Trehus Innlandet utgangspunkt i følgende utfordringer: Manglende samarbeid mellom aktører og lite innovasjon Lavt kunnskapsnivå om industrialisering hos bedriftene Manglende utdanningstilbud innenfor industrialisering av treindustri Lite kunnskap om verdiene ved industriell trehusproduksjon Lav rekruttering til og dårlig omdømme om trehusbransjen Nettverket Trehus Innlandet med koblinger mot andre relevante aktører kan beskrives med følgende figur: Klyngen Trehus Innlandet har som visjon å videreutvikles til et internasjonalt ledende kompetanse- og innovasjonsmiljø for kundetilpasset trehusproduksjon. Hovedmålet er å styrke klyngens evne til innovasjon og verdiskapning innen trehusproduksjon gjennom økt kunnskapsutvikling og samhandling mellom bedrifter, kompetansemiljø og det offentlige. Dette skal resultere i: Et tettere samarbeid i klyngen og mot nasjonale og internasjonale partnere Et samarbeid om å videreutvikle kunnskapsunderlaget for sentrale elementer i systemet for fleksibel industriell trehusproduksjon Etablering av langsiktig samarbeid om utdanningstilbud og FoU-virksomhet for å sikre rekruttering og kompetanse Bedre kommunikasjon av de positive sidene ved industriell trehusproduksjon, øke næringens omdømme og bidra til næringens merkevarebygging Hovedstrategiene er: 1. Utvikling av tettere samarbeid i klyngen og mot eksterne partnere 2. Videreutvikling av kunnskapsunderlaget 3. Samarbeid om etablering av utdanningstilbud og FoU 4. Styrke ekstern og intern kommunikasjon og omdømmebygging Tretorget AS 9

10 Vedlegg 2 Omtale av treindustri og trebruk i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Mål Øke lokal og regional verdiskaping innen treindustri og håndverksproduksjon med 10 % gjennom å: Gi grunnlag for et bærekraftig og langsiktig skogbruk Bidra til satsing på FoU og kompetanseheving både innen tradisjonsbåret materialkunnskap og moderne treindustri Legge til rette for økt lokal foredling Sørge for at flere velger tre som materiale både i tradisjonelle og moderne bygg, spesielt gjennom at offentlige byggherrer utfordrer treindustrien og byggebransjen til å utvikle gode og innovative løsninger Strategier Bidra til å videreutvikle næringsklynger innenfor treindustrien for å utvikle en framtidsrettet industri. Støtte opp under bransjearenaer, innovasjonssentre og større prosjekter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom aktiv bruk av regionale virkemidler Videreføre og eventuelt initiere nye, regionale prosjekter for økt bruk av tre, for å ivareta og videreutvikle miljøer med en permanent driverfunksjon Forsterke Innlandet som skog- og treregion gjennom å støtte opp under byggingen av 2 3 fyrtårn i tre i året og støtte opp under initiativ for å etablere 1-2 trebyer i Innlandet Etablere en ressursgruppe som skal identifisere aktuelle byggprosjekter, kartlegge mulighetene og samordne innsatsen for økt bruk av tre i kommuner og fylkeskommuner Gi innspill til de kommunale planprosessene og bidra til kompetanseoverføring mellom kommuner som planmyndighet Gi innspill til byggebransjen og legge til rette for kompetanseoverføring mellom forskningen og byggebransjen. Bidra til å gjennomføre 1-2 arrangementer årlig for økt kompetanse på trebruk Utarbeide program for å implementere tradisjonell kunnskap om bruk av tre og føre den videre i kulturminnesatsingen, bl.a. for Kulturminneåret 2009 Tretorget AS 10

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Tredrivaren 2015 2017 (18)

Tredrivaren 2015 2017 (18) Tredrivaren 2015 2017 (18) Stranda februar 2016 Effektmål 1. Bidra til auka bruk av tre som byggemateriell i både offentlege og private bygg 2. Bidra til auka kompetanse om bruk av tre som byggemateriell

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune Innlandet skal bli ledende på videreforedling og bruk av tre være ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi

Detaljer

Velg Skog region Øst Søknad om støtte

Velg Skog region Øst Søknad om støtte Saknr. 15/5911-3 Saksbehandler: Kjell Børresen Velg Skog region Øst 2016-2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner det viktig å videreføre prosjektet VELG SKOG også regionalt, som

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR. 7. februar Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR. 7. februar Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR 7. februar 2008 Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet Deres ref.: 2007/3787 Viser til brev av 14.12.2007 fra fylkeskommunene

Detaljer

Saknr. 2937/10. Ark.nr Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SØKNAD OM OPPDRAGSFINANSIERING - TREHUS INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 2937/10. Ark.nr Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SØKNAD OM OPPDRAGSFINANSIERING - TREHUS INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 2937/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SØKNAD OM OPPDRAGSFINANSIERING - TREHUS INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Trehus Innlandet er forenlig

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan «Stedsutviklingsveileder for Harestua» Sentrum næring - friområder Prosjektplan 02.09.2013 Innhold 1 Bakgrunn for prosjektet... 3 2 Prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 3.1 Ansvarsforhold... 5

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT,- TRE21- TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT,- TRE21- TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-10 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT,- TRE21- TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

Bygging med trekonstruksjoner i større bygg

Bygging med trekonstruksjoner i større bygg Bygging med trekonstruksjoner i større bygg Ole Jonny Kalstad Tredriver i Oppland Utfordringer, næringen på et nasjonalt nivå Ole Jonny Kalstad Erfaring: Prosjektleder i Trevekst Oppland, som tredriver,

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

Tredrivaren 2015 2017 (18)

Tredrivaren 2015 2017 (18) Tredrivaren 2015 2017 (18) Skogsamling Surnadal februar 2016 Effektmål 1. Bidra til auka bruk av tre som byggemateriell i både offentlege og private bygg 2. Bidra til auka kompetanse om bruk av tre som

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

FORPROSJEKT "ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION"

FORPROSJEKT ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION Saknr. 1816/10 Ark.nr. 243 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FORPROSJEKT "ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Strategi for nettverk og leverandørutvikling

Strategi for nettverk og leverandørutvikling Strategi for nettverk og leverandørutvikling - erfaringer og valg i TotAl-gruppen - LUEN Tromsø, 22. februar 2012 Tor Holdø, TotAl-gruppen, Raufoss www.total-gruppen.no Presentasjon Om TotAl-gruppen Om

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Hvordan øke bruk av tre i utviklingen i Hordaland? ved seniorrådgiver Loftur Jonsson, Fylkesmannen

Hvordan øke bruk av tre i utviklingen i Hordaland? ved seniorrådgiver Loftur Jonsson, Fylkesmannen Hvordan øke bruk av tre i utviklingen i Hordaland? ved seniorrådgiver Loftur Jonsson, Fylkesmannen 1 Det som er bra for Bergen er bra for Hordaland Det som er bra for Hordaland er bra for Bergen 2 Kulturarv

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Forprosjekt "Potet 2020", etablering av bedriftsnettverk, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om støtte

Forprosjekt Potet 2020, etablering av bedriftsnettverk, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om støtte Saknr. 15/1636-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Potet 2020", etablering av bedriftsnettverk, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre?

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? 1 Melding om kystskogbruket 2015 har to hovedbudskap - verdiskapingsbudskapet og -klimabudskapet Anbefalingene

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/12248-3 Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Tilskudd til Østerdalskonferansen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet innvilger

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Innsatsområde 1: Mer produksjon av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : Invitere aktuelle aktører til møte

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Tittel: SAKSPROTOKOLL - MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015 Behandling:

Tittel: SAKSPROTOKOLL - MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015 Behandling: 1 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09.06.2015 Sak: 55/15 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 15/7982 Tittel: SAKSPROTOKOLL - MELDING OM KYSTSKOGBRUKET 2015 Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Arena Prosjektledersamling 9. mars 2015 Jointly owned by Workshop 13.03.2015 1 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter AGENDA 1. Hvorfor organisering og

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 Tlf: 69 87 87 17 post@indreostfold.no www.indreostfold.no SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Fase 1 KLYNGEUTVIKLING MAT OG MATPRODUKSJON Prosjektnavn: Klyngeutvikling mat

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer