Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark Versjon 1.3, 14. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010"

Transkript

1 Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark Versjon 1.3, 14. mars SAMMENDRAG Dette prosjektet bygger på: Et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum. På bransjens ønske om å videreføre arbeidet som er startet opp i prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri. Ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram. Tredriver`n i Trefylket skal bidra til å realisere en rekke lokale, regionale og nasjonale vedtak, mål og planer. Blant annet: Veilederen for bruk av tre i Elverum. Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Energi- og klimaplan for Hedmark fylke. Trebasert innovasjonsprogram. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO 2 binding i trebruk økes. Tredriver`n i Trefylket skal arbeide mot 4 resultatmål der temaene er forbildeprosjekt, leverandørutvikling, planprosesser og nettverksbygging. En kritisk suksessfaktor vil bli å velge ut de forbildeprosjekt og planprosesser som har størst potensial for å bidra i forhold til hovedmålet. Prosjektet foreslås å bli 3-årig og med en prosjektleder i 100 % stilling lokalisert i Elverumsområdet. Årlig finansieringsbehov er ca 1,4 mill kr. Elverumsregionen Næringsutvikling AS (ERNU) bidrar med midler på vegne av det kommunale initiativet. Hovedfinansieringen vil bli søkt fra Hedmark fylkeskommune og Trebasert Innovasjonsprogram. I tillegg kommer egeninnsats fra de involverte utbyggere, produsenter og planmyndigheter. Det legges opp til et tett samarbeid med Norsk Skogmuseum på blant annet formidlingsoppgavene. 2. MÅL OG RAMMER 2.1 Bakgrunn Trebransjen i Innlandet, og da særlig i Hedmark, preges av tunge industrielle aktører som produserer byggrelaterte varer. I løpet av de siste par årene har det kommet på plass regionale drivere for mer trebyggeri i de fleste fylker i landet, og Trebasert Innovasjonsprogram (Innovasjon Norge: har etablert et nettverk for disse driverne. Når Trebasert Innovasjonsprogram stimulerer til at de regionale tredriverne skal spesialisere seg, er det naturlig at en framtidig pådriver for økt trebruk i Hedmark prioriterer industrielt trebyggeri, de større aktørene Tretorget AS 1

2 og deres verdikjeder, og implementering av lean production 1 i trebransjen. Industrielt byggeri er for øvrig et av tiltaksområdene for Trebasert Innovasjonsprogram i Dette prosjektet tar blant annet utgangspunkt i et ønske om en særskilt regional tresatsing i kommunene Åmot, Våler og Elverum, herunder Elverum kommune sine vedtak rundt Veileder for bruk av tre i Elverum og Våler kommune sin satsing på tre som en av sine 3 viktigste prioriteringer for næringsutvikling (3T: Tre, Trafikk og Turisme). Disse kommunene ønsker mer fokusering på utnyttelsen av eget ressursgrunnlag som base for ny og økt næringsvirksomhet. I dette tilfellet å øke utnyttelsen av skog og trevirke i byggebransjen. Norsk Skogmuseum er et av de største museene i Norge og blir årlig besøkt av over personer. Museet har nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet ønsker å utvikle en utstilling om tre som miljøvennlig materiale. Tredriver`n i Trefylket vil kunne bidra med innspill til dette arbeidet samtidig som prosjektet har mulighet til å trekke veksler på Norsk Skogmuseum sin lange erfaring med hensyn til å formidling og profilering av skog- og trebransjen. Museet er også involvert i et av forbildeprosjektene som det vil være naturlig å følge opp videre (nytt fellesmagasin for museene i Hedmark, Nord-Europas største massivtrebygg). Tredriver`n i Trefylket skal være en viktig bidragsyter til å realisere Strategi for skogog tresektoren i Hedmark og Oppland. Ved å arbeide mot sine mål vil dette prosjektet blant annet bidra til å videreutvikle næringsklynger, bidra til at 2 3 fyrtårn i tre i året blir realisert, gi innspill til de kommunale planprosessene, bidra til kompetanseoverføring mellom kommuner som planmyndighet, gi innspill til byggebransjen og legge til rette for kompetanseoverføring mellom forskningen og byggebransjen. Prosjektet vil også være viktig i forhold til realiseringen av Energi- og klimaplan for Hedmark fylke og Regionalt Utviklingsprogram ( RUP )/Samarbeidsprogram for Hedmark. Bransjeprogrammet Trefylket gjennomførte fra 2006 til 2009 prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri. Prosjektet var den første regionale tredriveren som arbeidet sammen med de nasjonale satsingene Trefokus (www.trefokus.no) og Trebasert innovasjonsprogram. Da Bransjeprogrammet Trefylket ble lagt ned i november 2009, er Hedmark pr dato uten en regional tredriver. Fordi prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri under ledelse av Tore Andre Sines var en suksess samtidig som det er avdekket at det fortsatt trengs en regional pådriver for økt trebruk, er det svært ønskelig å videreføre arbeidet. Dette prosjektet beskriver hvordan en foreslår å videreføre funksjonen som pådriver for økt trebruk. Prosjektet oppfattes å være så sentralt for skog- og trebransjen at en foreslår å la dette prosjektet videreføre navnet Trefylket. Dette gir noen kommunikasjonsmessige utfordringer, men gir samtidig betydelige administrative gevinster ved at en kan overta logo, nettsted, nyhetsbrev etc. Viktigheten av å øke skogproduksjonen, erstatte mindre miljøvennlige materialer med tre, er kraftig understreket i blant annet: St.meld. nr. 39 Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Energi- og klimaplan for Hedmark fylke KRD sin Bygg for framtid Miljøhandlings-plan for bolig- og byggsektoren KKD sin Arkitektur nå - Norsk arkitekturpolitikk. Lavutslippsutvalgets rapport Et klimavennlig Norge" (NOU 2006:18) Erfaringen fra Innlandet en ledende region for trebyggeri viser at det trengs ressurser for å følge opp disse og tilhørende ambisjoner og planer på kommunalt nivå. En ressurs 1 Lean production, lean manufactoring eller bare lean er en samlebetegnelse for tiltak for en mer ressurseffektiv produksjonsflyt med fokus på hva kunden vil betale for og der alt annet blir betraktet som sløseri. Lean er en organisasjonsfilosofi som mye baserer seg på Toyota Production System (TPS). Tretorget AS 2

3 som synliggjør nye muligheter for bruk av tre og bidrar til at lokale leverandører blir i stand til å levere disse løsningene. En forutsetter at prosjekt Trefylket aktivt spiller sammen med andre prosjekt som Trehus Innlandet, Landbruksbygg i tre, Trevekst i Oppland mv. Under er kort skissert arbeidsdelingen mellom prosjekt Trefylket og disse prosjektene. Trehus Innlandet består av trehusprodusenter, tilhørende underleverandører og FoU/undervisning og offentlige aktører i Hedmark og Oppland. Trehus Innlandet jobber for økt industrialiseringsgrad i trehusproduksjonen, bedre utdanningstilbud, økt og riktig rekruttering av kompetanse, og forbedret omdømme. Vårt prosjekt er kompletterende til Trehus Innlandet og vil bidra til at Trehus Innlandet når sine mål (se vedlegg 1) ved blant annet å løfte fram forbildeprojekter (et eksempel er Vold og Lundegård som ny bydel i Hamar) og bidra til leverandørutvikling knyttet til disse. Prosjekt Trefylket skal også fokusere på andre typer forbildeprosjekt, signalbygg eller fyrtårn i tre som det kalles i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Tilsvarende vil prosjekt Trefylket også fungere i nært samspill med prosjekt Landbruksbygg i tre - en toårig nasjonal satsing som Tretorget AS er tildelt prosjektadministrasjonen for, og som skal utvikle løsninger for konkurransedyktige og bærekraftige landbruksbygg egnet for industriell produksjon basert på tre innen ulike produksjonsformer. Det arbeides også med et eget Interregprosjekt, The Wood Region, som skal øke det grenseoverskridende samarbeidet mellom bedrifter og tredrivere på begge sider av grensen. Andre viktige aktører å spille sammen med vil være: Nasjonalt nettverk for tredrivere, spesielt kollega Trevekst i Oppland, som har særlig fokus på tradisjonsbruk av tre. NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing og industrinettverket 7sterke. Industriinkubatoren Moelven Utvikling og leverandørutviklingsprosjektene LuHo og LuTre. Eventuelle videreføringer av Solørskolen og prosjekt Produksjonsløftet. Denne prosjektplanen er utarbeidet i et forprosjekt finansiert av Elverumsregionen Næringsutvikling og Bransjeprogrammet Trefylket ved Tretorget AS. Prosjektansvarlig har vært daglig leder i ERNU Knut Henrik Aas. Prosjektleder har vært daglig leder ved Tretorget AS Ola Rostad. Arbeidsgruppen som har gitt verdifulle innspill til prosjektplanen har bestått av: Runa Elisabeth Skyrud (Fylkesmannen i Hedmark), Yngve Sætre (Våler kommune), Erik Stenhammer (Elverum kommune), Christian Børresen (Åmot kommune) og Aasmund Bunkholt (Trefokus AS). 2.2 Prosjektmål Prosjektets hovedmål: Bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Effektmål: Bidra til å utvikle løsninger som halverer klimabelastningen oppgitt i tonn CO2- ekvivalenter og kalkulert ved hjelp av Statsbygg sin klimakalkulator (se Tretorget AS 3

4 Delmål 1: Bidra til å utvikle 1-3 offentlige og private forbildeprosjekter 2 (fyrtårn) pr år som drivkraft for konkurransedyktig foredling, utvikling av verdikjeder og ny anvendelse av tre innen industrielt byggeri med sterk miljøprofil. Delmål 2: Formidle forbildeprosjektene slik at det vekker interesse for økt og ny bruk av tre og bygger kompetanse hos alle ledd i byggeprosessen. Delmål 3: Profilere økt bruk av tre som et aktuelt alternativ i miljøriktig by- og stedsutvikling. Bidra til økt miljøfokus og trebruk ved å få dette innarbeidet i kommunale og fylkeskommunale planverk. Delmål 4: Utvikle fora for erfaringsutveksling, kompetansebygging og økt samhandling med andre bransjer og FoU-miljø. 2.3 Rammer For relasjonen til Trebasert innovasjonsprogram, fylkeskommunale planer/strategier og andre prosjekter og aktører, vises det til kap Bruk av navn, logo etc fra Trefylket vil bli avklart med programstyret for Trefylket og styret i Tretorget AS i løpet av november. For designprofil se 3. OMFANG OG AVGRENSING Prosjektet forutsettes å være 3-årig, med en prosjektleder i 100 % stilling. Oppstart så tidlig som mulig i Målgruppen for prosjektet er: Bedrifter som ønsker utvikling av produksjon og/eller treprodukter, med særlig vekt på større, industrielle aktører Offentlige og private byggherrer Entreprenører og rådgivere i utbyggingsprosjekter Offentlige aktører som fastsetter rammefaktorer for byggeri, med særlig vekt på kommunalt nivå Studenter fra regionen, utdannings- og FoU-institusjoner Prosjektet har bedrifter i hele Hedmark fylke som sitt arbeidsområde, men vil mht forbildeprosjekt og øvrige aktører trekke veksler på en større geografi. 2 Det må arbeides videre med å konkretisere kriterier for et prioritert forbildeprosjekt, men det må vektlegges at prosjektene har potensial for å utløse vesentlige volumer med industriell produksjon i Hedmark gjennom forbildeprosjektets potensial for verdiskaping og markedsføring. Tretorget AS 4

5 4. ORGANISERING 4.1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjekteier blir Tretorget AS ved daglig leder. Det foreslås at styringsgruppen settes sammen slik: En representant fra bedriftene En representant fra NHO Innlandet En representant fra Hedmark fra sekretariatet for Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland En representant fra Åmot, Elverum og Våler kommuner / ERNU En representant fra prosjekteier Det gis ellers mulighet for at alle finansieringskilder kan delta i møtene til prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen skal sikre at prosjektet drives fram i samsvar med den framdriftsplan som vil bli utarbeidet og innenfor det budsjett som vedtas. Det er også styringsgruppen som fatter endelig beslutning med hensyn til prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser (se pkt 7.1). Det opprettes en arbeidsgruppe som bistår prosjektleder med hensyn til innstilling av forbildeprosjekt og planprosesser. Her gis det mulighet for at hver av kommunene Åmot, Elverum og Våler kan være representert. I tillegg vil det være ønskelig å knytte til seg representanter fra næringen (produsenter og/eller representanter fra Moelven Utvikling AS og Trehus Innlandet) samt ekspertise fra tilsvarende prioriteringsdiskusjoner i andre deler av landet ved Aasmund Bunkholt fra Trefokus AS. Prosjektleder kan ellers opprette arbeidsgrupper i forhold til konkrete oppgaver der dette måtte være hensiktsmessig. Prosjektleder ansettes i Tretorget AS, men med kontorsted slik at en fortrinnsvis oppnår en samlokalisering med Trehus Innlandet, Landbruksbygg i tre og et eventuelt Interregprosjekt The Wood Region i Elverumsområdet. Prosjekteier skal bidra til at disse prosjektene blir koordinert og at det etableres rutinemessige møteplasser. 4.2 Øvrige roller Prosjektleder er prosjektets sekretariat. I forhold til administrative oppgaver som oppfølging og dokumentasjon av egeninnsats og tilrettelegging av rapporter til eksterne finansieringskilder, kan det benyttes øvrige ressurser ved Tretorget AS i den grad disse har kapasitet. Prosjektregnskapet føres hos Tretorget AS sin regnskapsfører, Grue Regnskapsservice AS. Prosjektregnskapet vil bli revidert etter vilkår for offentlige tilskudd av Tretorget AS sin ordinære revisor, Framaas Revisjon AS. 5. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 5.1 Beslutningspunkter Det skal skje en løpende kartlegging av: Mulige forbildeprosjekter (delmål 1 og 2) Initiativ og planprosesser (delmål 3) På basis av denne kartleggingen gjøres en prioritering av hvilke forbildeprosjekter og hvilke planprosesser prosjektet skal følge opp. I tillegg til styringsgruppa vil prosjektleder måtte bygge opp et nettverk av aktører som kan tipse om mulige forbildeprosjekt og planprosesser. Da en til en viss grad kan støtte seg til oversikter fra prosjekt Innlandet Tretorget AS 5

6 en ledende region for trebyggeri bør første prioritering skje innen 3 måneder fra prosjektstart. Arbeid mot delmål 2 og 4 skjer i forhold til de forbildeprosjekt og planprosesser som blir valgt. Prosjektet må ha en aktiv informasjonsstrategi som gjør at en kan bli kontaktet av mulige interessenter i forhold til forbildeprosjekt og planprosesser. 5.2 Oppfølging Evaluering og oppdatering av prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser skjer i hvert styringsgruppemøte. Styringsgruppemøter avholdes kvartalsvis. Framdriften dokumenteres i rapporter til styringsgruppen. 5.3 Milepæler Det vises til pkt 5.1 Beslutningspunkter og pkt 7.2 Tidsplan. Det utarbeides en mer detaljert framdriftsplan så snart prosjektet er startet opp. Denne skal godkjennes av styringsgruppen. Fordi prosjektet kan bygge på erfaringer fra blant annet prosjekt Innlandet en ledende region for trebyggeri bør første prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser finne sted seinest 3. måneder fra prosjektstart. Prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser evalueres kvartalsvis for eventuell endring av forbildeprosjekt og/eller planprosesser. 6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 6.1 Kritiske suksessfaktorer Felles for delmålene: Komme tidlig nok inn i mulige forbildeprosjekt og planprosesser Prioritere de riktige forbildeprosjekt og planprosesser Prosjektleders nettverk i forhold til treindustrien, private og offentlige utbyggere, byggentreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører mv. Erfaring og støtte fra nasjonalt nettverk for tredrivere. En base av kompetente foredragsholdere mv som kan bidra med kompetanse i forhold til et bredt spekter av mulige forbildeprosjekt og planprosesser Å få slippe til for å påvirke i kompetanseinstitusjoner Vite hvilke knapper som det må trykkes på Kompetanse, pris og leveringsdyktighet og vilje til å prøve 6.2 Kvalitetssikring Det vises til kap 4.2 med hensyn til rapportering til styringsgruppen, kap 3.2 med hensyn til revisjon. Ellers er åpenhet om prosjektets disposisjoner en forutsetning (transperens) og dette må også hensyntas i informasjonsarbeidet. Tretorget AS 6

7 7. GJENNOMFØRING 7.1 Hovedaktiviteter Delmål 1:. 1. Løpende kartlegging av mulige forbildeprosjekter. 2. Forstudier av verdiskapingspotensialet av et utvalg av forbildeprosjekt. 3. Prioritere de forbildeprosjekt som har størst industrielt verdiskapingspotensial og der en har rimelig mulighet til å nå fram. 4. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte i de prioriterte forbildeprosjekt. 5. Bistand til aktørene i prioriterte forbildeprosjekt til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe treekspertise. 6. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte forbildeprosjekt og kommunisere erfaringene. 7. Støtte andre initiativ for mer trebyggeri i Hedmark i den utstrekning som det måtte være ressurser til det. Delmål 2: 1. Informere treindustrien i Hedmark om potensial i utvalgte forbildeprosjekt. 2. Organisere leverandører som skal inngå i leverandørutviklingen for det enkelte forbildeprosjekt. 3. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte leverandørene. 4. Bistand til leverandørene i prioriterte forbildeprosjekt til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe tre- og konstruksjonsekspertise. 5. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte forbildeprosjekt og kommunisere erfaringene. 6. I samarbeid med blant annet Norsk Skogmuseum formidle resultater fra arbeidet. Delmål 3: 1. Løpende kartlegging av mulige planprosesser. 2. Forstudier av verdiskapingspotensial og markedsføringsverdi av et utvalg av planprosesser. 3. Prioritere planprosessene som har størst verdiskapingspotensial, markedsføringsverdi og der en har rimelig mulighet til å nå fram. 4. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte i de prioriterte planprosessene. 5. Bistand til aktørene i prioriterte planprosesser til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe treekspertise. 6. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte planprosessene og kommunisere erfaringene. 7. Gi innspill til andre planprosesser i Hedmark i den utstrekning som det måtte være ressurser til dette. Delmål 4: 1. Se delmål 1 pkt 4, 5 og 6, delmål 2 pkt 3, 4 og 5 og delmål 3 pkt 4, 5 og Bidra til å arrangere et årlig seminar med fokus på temaene i hovedmålet. 3. Bidra til å arrangere minst en studietur med fokus på temaene i hovedmålet. 4. Bidra til at det utvikles en temporær utstilling ved Norsk Skogmuseum som kan stilles til disposisjon også for øvrige regionale tredrivere. 7.2 Tids- og ressursplan Prosjektleder vil utarbeide en mer detaljert tidsplan for hvert delprosjekt innenfor de rammer som er satt opp under. Denne tidsplanen skal godkjennes av styringsgruppen. Tretorget AS 7

8 8. ØKONOMI Sum Direkte aktivitets tilknyttet Informasjon: Seminar, web og nyhetsbrev kr kr kr kr Studieturer kr kr kr kr Innkjøp av tjenester til leverandørutvikling mv. kr kr kr kr Sum direkte aktiviteter kr kr kr kr Prosjektleder 100 % i 3 år Lønn og sosiale utg. kr kr kr kr Kontorhold (leie, forbruk etc) kr kr kr kr Prosjektstyring Styrings- og arbeidsgrupper kr kr kr kr Prosjektregnskap, revisjon, lønn mv. Tretorget kr kr kr kr Reise kr kr kr kr TOTALSUM kr kr kr kr Det forutsettes at styringsgruppen har fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom budsjettposter og år innenfor totalrammen. Finansieringsplan Tilskudd fra ERNU kr Tilskudd fra regionrådet i Sør-Østerdal kr Egenfinansiering Tretorget AS kr Tilskudd fra Innovasjon Norge kr Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune kr SUM kr Dett er en foreløpig skisse til finansiering. Skissen må drøftes videre med finansieringskildene før søknad om finansiering blir sendt. I budsjettet er det ikke langt inn verdien av at prosjektet kan overta hjemmeside, nyhetsbrev, adresselister, logo etc etter prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri og Bransjeprogrammet Trefylket. Det er heller ikke lagt inn egeninnsats fra utbyggere, produsenter og planmyndigheter (se blant annet aktørbeskrivelsen i pkt 7.1 over) 9. VEDLEGG 1. Kort informasjon om Trehus Innlandet 2. Omtale av treindustri og trebruk i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Tretorget AS 8

9 Kort informasjon om Trehus Innlandet Vedlegg 1 Trehus Innlandet består av trehusprodusenter, tilhørende underleverandører og FoU/ undervisning og offentlige aktører i Hedmark og Oppland. Trehus Innlandet vil i et forpliktende innovasjonssamarbeid jobbe for økt industrialiseringsgrad i trehusproduksjonen, bedre utdanningstilbud, økt og riktig rekruttering av kompetanse og forbedret omdømme. Som næringsklynge tar Trehus Innlandet utgangspunkt i følgende utfordringer: Manglende samarbeid mellom aktører og lite innovasjon Lavt kunnskapsnivå om industrialisering hos bedriftene Manglende utdanningstilbud innenfor industrialisering av treindustri Lite kunnskap om verdiene ved industriell trehusproduksjon Lav rekruttering til og dårlig omdømme om trehusbransjen Nettverket Trehus Innlandet med koblinger mot andre relevante aktører kan beskrives med følgende figur: Klyngen Trehus Innlandet har som visjon å videreutvikles til et internasjonalt ledende kompetanse- og innovasjonsmiljø for kundetilpasset trehusproduksjon. Hovedmålet er å styrke klyngens evne til innovasjon og verdiskapning innen trehusproduksjon gjennom økt kunnskapsutvikling og samhandling mellom bedrifter, kompetansemiljø og det offentlige. Dette skal resultere i: Et tettere samarbeid i klyngen og mot nasjonale og internasjonale partnere Et samarbeid om å videreutvikle kunnskapsunderlaget for sentrale elementer i systemet for fleksibel industriell trehusproduksjon Etablering av langsiktig samarbeid om utdanningstilbud og FoU-virksomhet for å sikre rekruttering og kompetanse Bedre kommunikasjon av de positive sidene ved industriell trehusproduksjon, øke næringens omdømme og bidra til næringens merkevarebygging Hovedstrategiene er: 1. Utvikling av tettere samarbeid i klyngen og mot eksterne partnere 2. Videreutvikling av kunnskapsunderlaget 3. Samarbeid om etablering av utdanningstilbud og FoU 4. Styrke ekstern og intern kommunikasjon og omdømmebygging Tretorget AS 9

10 Vedlegg 2 Omtale av treindustri og trebruk i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Mål Øke lokal og regional verdiskaping innen treindustri og håndverksproduksjon med 10 % gjennom å: Gi grunnlag for et bærekraftig og langsiktig skogbruk Bidra til satsing på FoU og kompetanseheving både innen tradisjonsbåret materialkunnskap og moderne treindustri Legge til rette for økt lokal foredling Sørge for at flere velger tre som materiale både i tradisjonelle og moderne bygg, spesielt gjennom at offentlige byggherrer utfordrer treindustrien og byggebransjen til å utvikle gode og innovative løsninger Strategier Bidra til å videreutvikle næringsklynger innenfor treindustrien for å utvikle en framtidsrettet industri. Støtte opp under bransjearenaer, innovasjonssentre og større prosjekter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom aktiv bruk av regionale virkemidler Videreføre og eventuelt initiere nye, regionale prosjekter for økt bruk av tre, for å ivareta og videreutvikle miljøer med en permanent driverfunksjon Forsterke Innlandet som skog- og treregion gjennom å støtte opp under byggingen av 2 3 fyrtårn i tre i året og støtte opp under initiativ for å etablere 1-2 trebyer i Innlandet Etablere en ressursgruppe som skal identifisere aktuelle byggprosjekter, kartlegge mulighetene og samordne innsatsen for økt bruk av tre i kommuner og fylkeskommuner Gi innspill til de kommunale planprosessene og bidra til kompetanseoverføring mellom kommuner som planmyndighet Gi innspill til byggebransjen og legge til rette for kompetanseoverføring mellom forskningen og byggebransjen. Bidra til å gjennomføre 1-2 arrangementer årlig for økt kompetanse på trebruk Utarbeide program for å implementere tradisjonell kunnskap om bruk av tre og føre den videre i kulturminnesatsingen, bl.a. for Kulturminneåret 2009 Tretorget AS 10

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012

Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Vi skaper markedsvinnere Tretorget er tremekanisk verdikjede sin egen virksomhet for økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser. Det er vårt mål å bli denne verdikjedens

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Tretorget AS har som visjon å være pådrive Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling PROSJEKTPLAN Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling Et prosjekt for å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet 22. desember 2014 Landsbyen Næringshage Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

15.9. 2+12. Strategisk plattform 2014 Vest-Finnmark regionråd. Vest-Finnmark Regionråd

15.9. 2+12. Strategisk plattform 2014 Vest-Finnmark regionråd. Vest-Finnmark Regionråd 15.9. 2+12 Strategisk plattform 2014 Vest-Finnmark regionråd Vest-Finnmark Regionråd Forord Strategisk plattform 2014 er utformet med utgangspunkt i Strategisk plan 2012 2015 og Strategisk plattform 2013.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer