Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark Versjon 1.3, 14. mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010"

Transkript

1 Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark Versjon 1.3, 14. mars SAMMENDRAG Dette prosjektet bygger på: Et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum. På bransjens ønske om å videreføre arbeidet som er startet opp i prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri. Ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram. Tredriver`n i Trefylket skal bidra til å realisere en rekke lokale, regionale og nasjonale vedtak, mål og planer. Blant annet: Veilederen for bruk av tre i Elverum. Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Energi- og klimaplan for Hedmark fylke. Trebasert innovasjonsprogram. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO 2 binding i trebruk økes. Tredriver`n i Trefylket skal arbeide mot 4 resultatmål der temaene er forbildeprosjekt, leverandørutvikling, planprosesser og nettverksbygging. En kritisk suksessfaktor vil bli å velge ut de forbildeprosjekt og planprosesser som har størst potensial for å bidra i forhold til hovedmålet. Prosjektet foreslås å bli 3-årig og med en prosjektleder i 100 % stilling lokalisert i Elverumsområdet. Årlig finansieringsbehov er ca 1,4 mill kr. Elverumsregionen Næringsutvikling AS (ERNU) bidrar med midler på vegne av det kommunale initiativet. Hovedfinansieringen vil bli søkt fra Hedmark fylkeskommune og Trebasert Innovasjonsprogram. I tillegg kommer egeninnsats fra de involverte utbyggere, produsenter og planmyndigheter. Det legges opp til et tett samarbeid med Norsk Skogmuseum på blant annet formidlingsoppgavene. 2. MÅL OG RAMMER 2.1 Bakgrunn Trebransjen i Innlandet, og da særlig i Hedmark, preges av tunge industrielle aktører som produserer byggrelaterte varer. I løpet av de siste par årene har det kommet på plass regionale drivere for mer trebyggeri i de fleste fylker i landet, og Trebasert Innovasjonsprogram (Innovasjon Norge: har etablert et nettverk for disse driverne. Når Trebasert Innovasjonsprogram stimulerer til at de regionale tredriverne skal spesialisere seg, er det naturlig at en framtidig pådriver for økt trebruk i Hedmark prioriterer industrielt trebyggeri, de større aktørene Tretorget AS 1

2 og deres verdikjeder, og implementering av lean production 1 i trebransjen. Industrielt byggeri er for øvrig et av tiltaksområdene for Trebasert Innovasjonsprogram i Dette prosjektet tar blant annet utgangspunkt i et ønske om en særskilt regional tresatsing i kommunene Åmot, Våler og Elverum, herunder Elverum kommune sine vedtak rundt Veileder for bruk av tre i Elverum og Våler kommune sin satsing på tre som en av sine 3 viktigste prioriteringer for næringsutvikling (3T: Tre, Trafikk og Turisme). Disse kommunene ønsker mer fokusering på utnyttelsen av eget ressursgrunnlag som base for ny og økt næringsvirksomhet. I dette tilfellet å øke utnyttelsen av skog og trevirke i byggebransjen. Norsk Skogmuseum er et av de største museene i Norge og blir årlig besøkt av over personer. Museet har nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet ønsker å utvikle en utstilling om tre som miljøvennlig materiale. Tredriver`n i Trefylket vil kunne bidra med innspill til dette arbeidet samtidig som prosjektet har mulighet til å trekke veksler på Norsk Skogmuseum sin lange erfaring med hensyn til å formidling og profilering av skog- og trebransjen. Museet er også involvert i et av forbildeprosjektene som det vil være naturlig å følge opp videre (nytt fellesmagasin for museene i Hedmark, Nord-Europas største massivtrebygg). Tredriver`n i Trefylket skal være en viktig bidragsyter til å realisere Strategi for skogog tresektoren i Hedmark og Oppland. Ved å arbeide mot sine mål vil dette prosjektet blant annet bidra til å videreutvikle næringsklynger, bidra til at 2 3 fyrtårn i tre i året blir realisert, gi innspill til de kommunale planprosessene, bidra til kompetanseoverføring mellom kommuner som planmyndighet, gi innspill til byggebransjen og legge til rette for kompetanseoverføring mellom forskningen og byggebransjen. Prosjektet vil også være viktig i forhold til realiseringen av Energi- og klimaplan for Hedmark fylke og Regionalt Utviklingsprogram ( RUP )/Samarbeidsprogram for Hedmark. Bransjeprogrammet Trefylket gjennomførte fra 2006 til 2009 prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri. Prosjektet var den første regionale tredriveren som arbeidet sammen med de nasjonale satsingene Trefokus ( og Trebasert innovasjonsprogram. Da Bransjeprogrammet Trefylket ble lagt ned i november 2009, er Hedmark pr dato uten en regional tredriver. Fordi prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri under ledelse av Tore Andre Sines var en suksess samtidig som det er avdekket at det fortsatt trengs en regional pådriver for økt trebruk, er det svært ønskelig å videreføre arbeidet. Dette prosjektet beskriver hvordan en foreslår å videreføre funksjonen som pådriver for økt trebruk. Prosjektet oppfattes å være så sentralt for skog- og trebransjen at en foreslår å la dette prosjektet videreføre navnet Trefylket. Dette gir noen kommunikasjonsmessige utfordringer, men gir samtidig betydelige administrative gevinster ved at en kan overta logo, nettsted, nyhetsbrev etc. Viktigheten av å øke skogproduksjonen, erstatte mindre miljøvennlige materialer med tre, er kraftig understreket i blant annet: St.meld. nr. 39 Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Energi- og klimaplan for Hedmark fylke KRD sin Bygg for framtid Miljøhandlings-plan for bolig- og byggsektoren KKD sin Arkitektur nå - Norsk arkitekturpolitikk. Lavutslippsutvalgets rapport Et klimavennlig Norge" (NOU 2006:18) Erfaringen fra Innlandet en ledende region for trebyggeri viser at det trengs ressurser for å følge opp disse og tilhørende ambisjoner og planer på kommunalt nivå. En ressurs 1 Lean production, lean manufactoring eller bare lean er en samlebetegnelse for tiltak for en mer ressurseffektiv produksjonsflyt med fokus på hva kunden vil betale for og der alt annet blir betraktet som sløseri. Lean er en organisasjonsfilosofi som mye baserer seg på Toyota Production System (TPS). Tretorget AS 2

3 som synliggjør nye muligheter for bruk av tre og bidrar til at lokale leverandører blir i stand til å levere disse løsningene. En forutsetter at prosjekt Trefylket aktivt spiller sammen med andre prosjekt som Trehus Innlandet, Landbruksbygg i tre, Trevekst i Oppland mv. Under er kort skissert arbeidsdelingen mellom prosjekt Trefylket og disse prosjektene. Trehus Innlandet består av trehusprodusenter, tilhørende underleverandører og FoU/undervisning og offentlige aktører i Hedmark og Oppland. Trehus Innlandet jobber for økt industrialiseringsgrad i trehusproduksjonen, bedre utdanningstilbud, økt og riktig rekruttering av kompetanse, og forbedret omdømme. Vårt prosjekt er kompletterende til Trehus Innlandet og vil bidra til at Trehus Innlandet når sine mål (se vedlegg 1) ved blant annet å løfte fram forbildeprojekter (et eksempel er Vold og Lundegård som ny bydel i Hamar) og bidra til leverandørutvikling knyttet til disse. Prosjekt Trefylket skal også fokusere på andre typer forbildeprosjekt, signalbygg eller fyrtårn i tre som det kalles i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Tilsvarende vil prosjekt Trefylket også fungere i nært samspill med prosjekt Landbruksbygg i tre - en toårig nasjonal satsing som Tretorget AS er tildelt prosjektadministrasjonen for, og som skal utvikle løsninger for konkurransedyktige og bærekraftige landbruksbygg egnet for industriell produksjon basert på tre innen ulike produksjonsformer. Det arbeides også med et eget Interregprosjekt, The Wood Region, som skal øke det grenseoverskridende samarbeidet mellom bedrifter og tredrivere på begge sider av grensen. Andre viktige aktører å spille sammen med vil være: Nasjonalt nettverk for tredrivere, spesielt kollega Trevekst i Oppland, som har særlig fokus på tradisjonsbruk av tre. NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing og industrinettverket 7sterke. Industriinkubatoren Moelven Utvikling og leverandørutviklingsprosjektene LuHo og LuTre. Eventuelle videreføringer av Solørskolen og prosjekt Produksjonsløftet. Denne prosjektplanen er utarbeidet i et forprosjekt finansiert av Elverumsregionen Næringsutvikling og Bransjeprogrammet Trefylket ved Tretorget AS. Prosjektansvarlig har vært daglig leder i ERNU Knut Henrik Aas. Prosjektleder har vært daglig leder ved Tretorget AS Ola Rostad. Arbeidsgruppen som har gitt verdifulle innspill til prosjektplanen har bestått av: Runa Elisabeth Skyrud (Fylkesmannen i Hedmark), Yngve Sætre (Våler kommune), Erik Stenhammer (Elverum kommune), Christian Børresen (Åmot kommune) og Aasmund Bunkholt (Trefokus AS). 2.2 Prosjektmål Prosjektets hovedmål: Bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Effektmål: Bidra til å utvikle løsninger som halverer klimabelastningen oppgitt i tonn CO2- ekvivalenter og kalkulert ved hjelp av Statsbygg sin klimakalkulator (se Tretorget AS 3

4 Delmål 1: Bidra til å utvikle 1-3 offentlige og private forbildeprosjekter 2 (fyrtårn) pr år som drivkraft for konkurransedyktig foredling, utvikling av verdikjeder og ny anvendelse av tre innen industrielt byggeri med sterk miljøprofil. Delmål 2: Formidle forbildeprosjektene slik at det vekker interesse for økt og ny bruk av tre og bygger kompetanse hos alle ledd i byggeprosessen. Delmål 3: Profilere økt bruk av tre som et aktuelt alternativ i miljøriktig by- og stedsutvikling. Bidra til økt miljøfokus og trebruk ved å få dette innarbeidet i kommunale og fylkeskommunale planverk. Delmål 4: Utvikle fora for erfaringsutveksling, kompetansebygging og økt samhandling med andre bransjer og FoU-miljø. 2.3 Rammer For relasjonen til Trebasert innovasjonsprogram, fylkeskommunale planer/strategier og andre prosjekter og aktører, vises det til kap Bruk av navn, logo etc fra Trefylket vil bli avklart med programstyret for Trefylket og styret i Tretorget AS i løpet av november. For designprofil se 3. OMFANG OG AVGRENSING Prosjektet forutsettes å være 3-årig, med en prosjektleder i 100 % stilling. Oppstart så tidlig som mulig i Målgruppen for prosjektet er: Bedrifter som ønsker utvikling av produksjon og/eller treprodukter, med særlig vekt på større, industrielle aktører Offentlige og private byggherrer Entreprenører og rådgivere i utbyggingsprosjekter Offentlige aktører som fastsetter rammefaktorer for byggeri, med særlig vekt på kommunalt nivå Studenter fra regionen, utdannings- og FoU-institusjoner Prosjektet har bedrifter i hele Hedmark fylke som sitt arbeidsområde, men vil mht forbildeprosjekt og øvrige aktører trekke veksler på en større geografi. 2 Det må arbeides videre med å konkretisere kriterier for et prioritert forbildeprosjekt, men det må vektlegges at prosjektene har potensial for å utløse vesentlige volumer med industriell produksjon i Hedmark gjennom forbildeprosjektets potensial for verdiskaping og markedsføring. Tretorget AS 4

5 4. ORGANISERING 4.1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjekteier blir Tretorget AS ved daglig leder. Det foreslås at styringsgruppen settes sammen slik: En representant fra bedriftene En representant fra NHO Innlandet En representant fra Hedmark fra sekretariatet for Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland En representant fra Åmot, Elverum og Våler kommuner / ERNU En representant fra prosjekteier Det gis ellers mulighet for at alle finansieringskilder kan delta i møtene til prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen skal sikre at prosjektet drives fram i samsvar med den framdriftsplan som vil bli utarbeidet og innenfor det budsjett som vedtas. Det er også styringsgruppen som fatter endelig beslutning med hensyn til prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser (se pkt 7.1). Det opprettes en arbeidsgruppe som bistår prosjektleder med hensyn til innstilling av forbildeprosjekt og planprosesser. Her gis det mulighet for at hver av kommunene Åmot, Elverum og Våler kan være representert. I tillegg vil det være ønskelig å knytte til seg representanter fra næringen (produsenter og/eller representanter fra Moelven Utvikling AS og Trehus Innlandet) samt ekspertise fra tilsvarende prioriteringsdiskusjoner i andre deler av landet ved Aasmund Bunkholt fra Trefokus AS. Prosjektleder kan ellers opprette arbeidsgrupper i forhold til konkrete oppgaver der dette måtte være hensiktsmessig. Prosjektleder ansettes i Tretorget AS, men med kontorsted slik at en fortrinnsvis oppnår en samlokalisering med Trehus Innlandet, Landbruksbygg i tre og et eventuelt Interregprosjekt The Wood Region i Elverumsområdet. Prosjekteier skal bidra til at disse prosjektene blir koordinert og at det etableres rutinemessige møteplasser. 4.2 Øvrige roller Prosjektleder er prosjektets sekretariat. I forhold til administrative oppgaver som oppfølging og dokumentasjon av egeninnsats og tilrettelegging av rapporter til eksterne finansieringskilder, kan det benyttes øvrige ressurser ved Tretorget AS i den grad disse har kapasitet. Prosjektregnskapet føres hos Tretorget AS sin regnskapsfører, Grue Regnskapsservice AS. Prosjektregnskapet vil bli revidert etter vilkår for offentlige tilskudd av Tretorget AS sin ordinære revisor, Framaas Revisjon AS. 5. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 5.1 Beslutningspunkter Det skal skje en løpende kartlegging av: Mulige forbildeprosjekter (delmål 1 og 2) Initiativ og planprosesser (delmål 3) På basis av denne kartleggingen gjøres en prioritering av hvilke forbildeprosjekter og hvilke planprosesser prosjektet skal følge opp. I tillegg til styringsgruppa vil prosjektleder måtte bygge opp et nettverk av aktører som kan tipse om mulige forbildeprosjekt og planprosesser. Da en til en viss grad kan støtte seg til oversikter fra prosjekt Innlandet Tretorget AS 5

6 en ledende region for trebyggeri bør første prioritering skje innen 3 måneder fra prosjektstart. Arbeid mot delmål 2 og 4 skjer i forhold til de forbildeprosjekt og planprosesser som blir valgt. Prosjektet må ha en aktiv informasjonsstrategi som gjør at en kan bli kontaktet av mulige interessenter i forhold til forbildeprosjekt og planprosesser. 5.2 Oppfølging Evaluering og oppdatering av prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser skjer i hvert styringsgruppemøte. Styringsgruppemøter avholdes kvartalsvis. Framdriften dokumenteres i rapporter til styringsgruppen. 5.3 Milepæler Det vises til pkt 5.1 Beslutningspunkter og pkt 7.2 Tidsplan. Det utarbeides en mer detaljert framdriftsplan så snart prosjektet er startet opp. Denne skal godkjennes av styringsgruppen. Fordi prosjektet kan bygge på erfaringer fra blant annet prosjekt Innlandet en ledende region for trebyggeri bør første prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser finne sted seinest 3. måneder fra prosjektstart. Prioritering av forbildeprosjekt og planprosesser evalueres kvartalsvis for eventuell endring av forbildeprosjekt og/eller planprosesser. 6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 6.1 Kritiske suksessfaktorer Felles for delmålene: Komme tidlig nok inn i mulige forbildeprosjekt og planprosesser Prioritere de riktige forbildeprosjekt og planprosesser Prosjektleders nettverk i forhold til treindustrien, private og offentlige utbyggere, byggentreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører mv. Erfaring og støtte fra nasjonalt nettverk for tredrivere. En base av kompetente foredragsholdere mv som kan bidra med kompetanse i forhold til et bredt spekter av mulige forbildeprosjekt og planprosesser Å få slippe til for å påvirke i kompetanseinstitusjoner Vite hvilke knapper som det må trykkes på Kompetanse, pris og leveringsdyktighet og vilje til å prøve 6.2 Kvalitetssikring Det vises til kap 4.2 med hensyn til rapportering til styringsgruppen, kap 3.2 med hensyn til revisjon. Ellers er åpenhet om prosjektets disposisjoner en forutsetning (transperens) og dette må også hensyntas i informasjonsarbeidet. Tretorget AS 6

7 7. GJENNOMFØRING 7.1 Hovedaktiviteter Delmål 1:. 1. Løpende kartlegging av mulige forbildeprosjekter. 2. Forstudier av verdiskapingspotensialet av et utvalg av forbildeprosjekt. 3. Prioritere de forbildeprosjekt som har størst industrielt verdiskapingspotensial og der en har rimelig mulighet til å nå fram. 4. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte i de prioriterte forbildeprosjekt. 5. Bistand til aktørene i prioriterte forbildeprosjekt til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe treekspertise. 6. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte forbildeprosjekt og kommunisere erfaringene. 7. Støtte andre initiativ for mer trebyggeri i Hedmark i den utstrekning som det måtte være ressurser til det. Delmål 2: 1. Informere treindustrien i Hedmark om potensial i utvalgte forbildeprosjekt. 2. Organisere leverandører som skal inngå i leverandørutviklingen for det enkelte forbildeprosjekt. 3. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte leverandørene. 4. Bistand til leverandørene i prioriterte forbildeprosjekt til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe tre- og konstruksjonsekspertise. 5. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte forbildeprosjekt og kommunisere erfaringene. 6. I samarbeid med blant annet Norsk Skogmuseum formidle resultater fra arbeidet. Delmål 3: 1. Løpende kartlegging av mulige planprosesser. 2. Forstudier av verdiskapingspotensial og markedsføringsverdi av et utvalg av planprosesser. 3. Prioritere planprosessene som har størst verdiskapingspotensial, markedsføringsverdi og der en har rimelig mulighet til å nå fram. 4. Faglige workshops, kurs etc. for de involverte i de prioriterte planprosessene. 5. Bistand til aktørene i prioriterte planprosesser til å søke om utviklingsmidler og til å skaffe treekspertise. 6. Evaluering for å lære av framdriften i de utvalgte planprosessene og kommunisere erfaringene. 7. Gi innspill til andre planprosesser i Hedmark i den utstrekning som det måtte være ressurser til dette. Delmål 4: 1. Se delmål 1 pkt 4, 5 og 6, delmål 2 pkt 3, 4 og 5 og delmål 3 pkt 4, 5 og Bidra til å arrangere et årlig seminar med fokus på temaene i hovedmålet. 3. Bidra til å arrangere minst en studietur med fokus på temaene i hovedmålet. 4. Bidra til at det utvikles en temporær utstilling ved Norsk Skogmuseum som kan stilles til disposisjon også for øvrige regionale tredrivere. 7.2 Tids- og ressursplan Prosjektleder vil utarbeide en mer detaljert tidsplan for hvert delprosjekt innenfor de rammer som er satt opp under. Denne tidsplanen skal godkjennes av styringsgruppen. Tretorget AS 7

8 8. ØKONOMI Sum Direkte aktivitets tilknyttet Informasjon: Seminar, web og nyhetsbrev kr kr kr kr Studieturer kr kr kr kr Innkjøp av tjenester til leverandørutvikling mv. kr kr kr kr Sum direkte aktiviteter kr kr kr kr Prosjektleder 100 % i 3 år Lønn og sosiale utg. kr kr kr kr Kontorhold (leie, forbruk etc) kr kr kr kr Prosjektstyring Styrings- og arbeidsgrupper kr kr kr kr Prosjektregnskap, revisjon, lønn mv. Tretorget kr kr kr kr Reise kr kr kr kr TOTALSUM kr kr kr kr Det forutsettes at styringsgruppen har fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom budsjettposter og år innenfor totalrammen. Finansieringsplan Tilskudd fra ERNU kr Tilskudd fra regionrådet i Sør-Østerdal kr Egenfinansiering Tretorget AS kr Tilskudd fra Innovasjon Norge kr Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune kr SUM kr Dett er en foreløpig skisse til finansiering. Skissen må drøftes videre med finansieringskildene før søknad om finansiering blir sendt. I budsjettet er det ikke langt inn verdien av at prosjektet kan overta hjemmeside, nyhetsbrev, adresselister, logo etc etter prosjektet Innlandet en ledende region for trebyggeri og Bransjeprogrammet Trefylket. Det er heller ikke lagt inn egeninnsats fra utbyggere, produsenter og planmyndigheter (se blant annet aktørbeskrivelsen i pkt 7.1 over) 9. VEDLEGG 1. Kort informasjon om Trehus Innlandet 2. Omtale av treindustri og trebruk i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Tretorget AS 8

9 Kort informasjon om Trehus Innlandet Vedlegg 1 Trehus Innlandet består av trehusprodusenter, tilhørende underleverandører og FoU/ undervisning og offentlige aktører i Hedmark og Oppland. Trehus Innlandet vil i et forpliktende innovasjonssamarbeid jobbe for økt industrialiseringsgrad i trehusproduksjonen, bedre utdanningstilbud, økt og riktig rekruttering av kompetanse og forbedret omdømme. Som næringsklynge tar Trehus Innlandet utgangspunkt i følgende utfordringer: Manglende samarbeid mellom aktører og lite innovasjon Lavt kunnskapsnivå om industrialisering hos bedriftene Manglende utdanningstilbud innenfor industrialisering av treindustri Lite kunnskap om verdiene ved industriell trehusproduksjon Lav rekruttering til og dårlig omdømme om trehusbransjen Nettverket Trehus Innlandet med koblinger mot andre relevante aktører kan beskrives med følgende figur: Klyngen Trehus Innlandet har som visjon å videreutvikles til et internasjonalt ledende kompetanse- og innovasjonsmiljø for kundetilpasset trehusproduksjon. Hovedmålet er å styrke klyngens evne til innovasjon og verdiskapning innen trehusproduksjon gjennom økt kunnskapsutvikling og samhandling mellom bedrifter, kompetansemiljø og det offentlige. Dette skal resultere i: Et tettere samarbeid i klyngen og mot nasjonale og internasjonale partnere Et samarbeid om å videreutvikle kunnskapsunderlaget for sentrale elementer i systemet for fleksibel industriell trehusproduksjon Etablering av langsiktig samarbeid om utdanningstilbud og FoU-virksomhet for å sikre rekruttering og kompetanse Bedre kommunikasjon av de positive sidene ved industriell trehusproduksjon, øke næringens omdømme og bidra til næringens merkevarebygging Hovedstrategiene er: 1. Utvikling av tettere samarbeid i klyngen og mot eksterne partnere 2. Videreutvikling av kunnskapsunderlaget 3. Samarbeid om etablering av utdanningstilbud og FoU 4. Styrke ekstern og intern kommunikasjon og omdømmebygging Tretorget AS 9

10 Vedlegg 2 Omtale av treindustri og trebruk i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland Mål Øke lokal og regional verdiskaping innen treindustri og håndverksproduksjon med 10 % gjennom å: Gi grunnlag for et bærekraftig og langsiktig skogbruk Bidra til satsing på FoU og kompetanseheving både innen tradisjonsbåret materialkunnskap og moderne treindustri Legge til rette for økt lokal foredling Sørge for at flere velger tre som materiale både i tradisjonelle og moderne bygg, spesielt gjennom at offentlige byggherrer utfordrer treindustrien og byggebransjen til å utvikle gode og innovative løsninger Strategier Bidra til å videreutvikle næringsklynger innenfor treindustrien for å utvikle en framtidsrettet industri. Støtte opp under bransjearenaer, innovasjonssentre og større prosjekter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom aktiv bruk av regionale virkemidler Videreføre og eventuelt initiere nye, regionale prosjekter for økt bruk av tre, for å ivareta og videreutvikle miljøer med en permanent driverfunksjon Forsterke Innlandet som skog- og treregion gjennom å støtte opp under byggingen av 2 3 fyrtårn i tre i året og støtte opp under initiativ for å etablere 1-2 trebyer i Innlandet Etablere en ressursgruppe som skal identifisere aktuelle byggprosjekter, kartlegge mulighetene og samordne innsatsen for økt bruk av tre i kommuner og fylkeskommuner Gi innspill til de kommunale planprosessene og bidra til kompetanseoverføring mellom kommuner som planmyndighet Gi innspill til byggebransjen og legge til rette for kompetanseoverføring mellom forskningen og byggebransjen. Bidra til å gjennomføre 1-2 arrangementer årlig for økt kompetanse på trebruk Utarbeide program for å implementere tradisjonell kunnskap om bruk av tre og føre den videre i kulturminnesatsingen, bl.a. for Kulturminneåret 2009 Tretorget AS 10

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT "TREDRIVER'N I TREFYLKET"

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT TREDRIVER'N I TREFYLKET Saknr. 2937/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT "TREDRIVER'N I TREFYLKET" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Tredrivaren 2015 2017 (18)

Tredrivaren 2015 2017 (18) Tredrivaren 2015 2017 (18) Stranda februar 2016 Effektmål 1. Bidra til auka bruk av tre som byggemateriell i både offentlege og private bygg 2. Bidra til auka kompetanse om bruk av tre som byggemateriell

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivet tar utfordringen Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet 28.03.17 Næringslivet tar utfordringen Innlandet har: 28 % av landets totale skogressurser 40 % av landets avvirkning for salg 42

Detaljer

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune Innlandet skal bli ledende på videreforedling og bruk av tre være ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Velg Skog region Øst Søknad om støtte

Velg Skog region Øst Søknad om støtte Saknr. 15/5911-3 Saksbehandler: Kjell Børresen Velg Skog region Øst 2016-2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner det viktig å videreføre prosjektet VELG SKOG også regionalt, som

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Din kommune kan bidra til økt bruk av tre! Alle kommuner i Innlandet inviteres nå til å lære mer om økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter.

Din kommune kan bidra til økt bruk av tre! Alle kommuner i Innlandet inviteres nå til å lære mer om økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter. Din kommune kan bidra til økt bruk av tre! Alle kommuner i Innlandet inviteres nå til å lære mer om økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter. Hva og hvorfor? Kommunene har en viktig rolle for å få

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR. 7. februar Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR. 7. februar Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR 7. februar 2008 Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet Deres ref.: 2007/3787 Viser til brev av 14.12.2007 fra fylkeskommunene

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Saknr. 2937/10. Ark.nr Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SØKNAD OM OPPDRAGSFINANSIERING - TREHUS INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 2937/10. Ark.nr Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SØKNAD OM OPPDRAGSFINANSIERING - TREHUS INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 2937/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SØKNAD OM OPPDRAGSFINANSIERING - TREHUS INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Trehus Innlandet er forenlig

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan «Stedsutviklingsveileder for Harestua» Sentrum næring - friområder Prosjektplan 02.09.2013 Innhold 1 Bakgrunn for prosjektet... 3 2 Prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 3.1 Ansvarsforhold... 5

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling

Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling Saknr. 14/8705-3 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser med stor tilfredshet at prosjektet

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID- SØKNAD OM STØTTE 2011 Saknr. 08/8183-18 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Ingrid Lundvall PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

Bygging med trekonstruksjoner i større bygg

Bygging med trekonstruksjoner i større bygg Bygging med trekonstruksjoner i større bygg Ole Jonny Kalstad Tredriver i Oppland Utfordringer, næringen på et nasjonalt nivå Ole Jonny Kalstad Erfaring: Prosjektleder i Trevekst Oppland, som tredriver,

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015

Forprosjekt Digital Arena, Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Saknr. 15/1637-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet «Digital Arena»

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Tredrivaren 2015 2017 (18)

Tredrivaren 2015 2017 (18) Tredrivaren 2015 2017 (18) Skogsamling Surnadal februar 2016 Effektmål 1. Bidra til auka bruk av tre som byggemateriell i både offentlege og private bygg 2. Bidra til auka kompetanse om bruk av tre som

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING

FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING MÅLGRUPPER OG VIRKEMIDLER Hallingdal 28. januar, 2016 Gørill Elisabeth Trælstad teamleder næringsutvikling Fylkeskommunens rolle(r) Fasilitator Tilrettelegger Pådriver

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT,- TRE21- TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT,- TRE21- TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-10 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT,- TRE21- TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2640-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vurderer at prosjektet «Økt innovasjonskraft

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Byrådssak 1167/09. Dato: 22. april Byrådet

Byrådssak 1167/09. Dato: 22. april Byrådet Dato: 22. april 2009 Byrådssak 1167/09 Byrådet Tid for tre Framtidsbyen Bergen. Opplegget for et delprosjekt under handlingsprogrammet for Framtidsbyer. Prosjektperiode 2009-2014. Forslag til kommunale

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

FORPROSJEKT "ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION"

FORPROSJEKT ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION Saknr. 1816/10 Ark.nr. 243 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FORPROSJEKT "ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Strategi for nettverk og leverandørutvikling

Strategi for nettverk og leverandørutvikling Strategi for nettverk og leverandørutvikling - erfaringer og valg i TotAl-gruppen - LUEN Tromsø, 22. februar 2012 Tor Holdø, TotAl-gruppen, Raufoss www.total-gruppen.no Presentasjon Om TotAl-gruppen Om

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Grønt byggskifte - vi tar utfordringen!

Grønt byggskifte - vi tar utfordringen! Grønt byggskifte - vi tar utfordringen! Per Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune 28.03.17 Hvordan få til omstilling og vekst? Nasjonal forankring Skogmeldinga «Verdier i vekst» Tremekanisk

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Saknr. 13/14339-1 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» i tråd med

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Hvordan øke bruk av tre i utviklingen i Hordaland? ved seniorrådgiver Loftur Jonsson, Fylkesmannen

Hvordan øke bruk av tre i utviklingen i Hordaland? ved seniorrådgiver Loftur Jonsson, Fylkesmannen Hvordan øke bruk av tre i utviklingen i Hordaland? ved seniorrådgiver Loftur Jonsson, Fylkesmannen 1 Det som er bra for Bergen er bra for Hordaland Det som er bra for Hordaland er bra for Bergen 2 Kulturarv

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL PROSJEKT TERNINGEN NETTVERK

SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL PROSJEKT TERNINGEN NETTVERK Saknr. 3748/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL PROSJEKT TERNINGEN NETTVERK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Saknr. 2760/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET: "NÆRINGSUTVIKLING I GLÅMDALSREGIONEN - ETABLERING

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

Fremtidens byer. Forbildeprosjekt. Kvalitetskriterier og grunnlag for intensjonsavtaler med utbyggere.

Fremtidens byer. Forbildeprosjekt. Kvalitetskriterier og grunnlag for intensjonsavtaler med utbyggere. Dato: 22. februar 2010 Byrådssak 1103/10 Byrådet Fremtidens byer. Forbildeprosjekt. Kvalitetskriterier og grunnlag for intensjonsavtaler med utbyggere. SIDS BBY-83-200603885-239 Hva saken gjelder: Gjennom

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer