SLUTTRAPPORT. Fjordvegen. Fjordvegen FOR PROSJEKTET RUTE 13 FJORDVEGEN Volda. Måløy. Stryn Loen. Florø. Førde. Gaularfjellet. Voss.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. Fjordvegen. Fjordvegen FOR PROSJEKTET RUTE 13 FJORDVEGEN 31.12.10. Volda. Måløy. Stryn Loen. Florø. Førde. Gaularfjellet. Voss."

Transkript

1 Måløy Florø Volda Stryn Loen G Førde Fjordvegen Dragsvik Gaularfjellet Vangsnes Voss Bergen Norheimsund Hardanger Kvanndal Fjordvegen Odda Bruravik Brimnes Kinsarvik Ullensvang Eidfjord Sauda Røldal Haugesund Ropeid Ryfylke Sand Tau Stavanger Sandnes Nesvik Hjelmeland Fjordvegen Jørpeland Preikestolen Til Oslo Fjordvegen Nasjonal Turistveg SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET RUTE 13 FJORDVEGEN

2 Prosjektplan. Prosjektplanen vart lagd fram og prosjektet starta formelt med varighet 3 år fram til Prosjektet hadde følgjande visjon. IS Fjordvegen skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og bedrifter til å skaffa midlar til fullverdig riksvegstandard med gul stripe på Rv13. Mål for prosjektet. Gjennom eit 3-årig prosjekt revitalisera IS Fjordvegen som ein nyttig, effektivt og resultatorientert utviklingsselskap som er å rekna med i debatten om vegmidlar i 3 Vestlandsfylke. Setja utviklinga av Rv13 på kartet til fylkeskommunale og sentrale styresmakter slik at det vert løyvd vesentlege midlar gjennom NTP til Rv13. At Rv 13 gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal får stamvegstatus. Rammer for prosjektet. Prosjektet er ei 3-årig satsing med eigen finansiering og eige prosjektstyre. Årlege budsjett om lag 1,5 mill kroner samla 4,5 mill kroner. Organisering av prosjektet. Prosjekteigar (PE): IS Fjordvegen v/styreleiar Prosjektansvarleg (PA): Arne Kleppa Styringsgruppe for prosjektet (PS): Prosjektstyreleiar Roald G. Bergsaker, Sandnes (innleigd), Frå styret: o Arne Kleppa styreleiar Fjordvegen o Marta Finden Halset styremedlem Fjordvegen o Leiv Vambheim dagleg leiar Fjordvegen Prosjektleiar (PL): Innleigd frå Sauda Vekst AS Harald H. Løland Referansegruppe: Styret i IS Fjordvegen Avtalen med Roald G. Bergsaker og Harald H. Løland gjeld for perioden til Prosjekt Rute 13 3

3 PROSJEKT Rute 13 Prosjektleiinga Rute 13 Fjordvegen Heile prosjektplanen er vedlagt Vedlegg 1. Nærings- og attraktivitetsanalyse. Styringsgruppa inngjekk tidleg i prosjektet avtale med Telemarksforskning om utarbeiding av ein nærings- og attraktivitetsanalyse der tema omkring befolknings- og næringsutvikling i regionen vart tatt opp. Målet med dette var å få ein oversikt over utviklinga i heile regionen frå Sandnes i sør til Førde i nord. I samandraget og hovudkonklusjonen seier Telemarksforskning: Utviklingen i disse kommunene er svært ulik. I sør er kommunene Sandnes, Strand og Forsand en del av det funksjonelle arbeidsmarkedet i Stavangerregionen. Dette er det mest dynamiske næringsområdet i landet, og kjennetegnes av høy vekst og lønnsomhet i næringslivet, vekst i sysselsetting og befolkningsvekst. Førde lengst i nord, har også en god næringsutvikling og høy befolkningsvekst. Kommunene mellom disse har imidlertid sine utfordringer. Næringsutviklingen er varierende i dette området, men flere av kommunene har hatt en god næringsutvikling. Nesten alle kommunene mellom kraftsentrene i nord og sør har likevel stor netto utflytting til andre deler av landet. Høy utflytting over en lengre periode fører gradvis til at befolkningen blir eldre, ettersom det er de unge som flytter oftest. Dermed får disse kommunene også et fødselsunderskudd som ytterligere reduserer befolkningen fra år til år. Prosjekt Rute 13 5

4 PROSJEKT Rute 13 Analysen frå Telemarksforskning er presentert for stortingsrepresentantar frå dei 3 Vestlandsfylka, for fylkespolitikarar, kommunar og næringsliv. Styringsgruppa meiner dette har vore eit svært nyttig reiskap i prosjektet, særleg finn ein grunn til å trekkja fram nytten i samband med arbeidet for å oppnå framtidig riksvegstatus på Fjordvegen. Næringsanalysen er å finna på heimesida: Fjordvegen har no tinga ein ny, oppdatert næringsanalyse. Mykje av innhaldet blir som den første, men med ny analyse av attraktivitet langs tre dimensjonar Bustad, Bedrift og Besøk. Dei to siste er nye. Stortingsmelding nr. 16 Nasjonal Transportplan Fokus for prosjektarbeidet frå starten 2008 fram til sommaren 2009 retta seg først og fremst mot arbeidet med revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) Frå høyringsuttalen blei gitt og fram til handsaming av NTP i Stortinget la IS Fjordvegen og prosjektet Rute 13 vesenleg vekt på at Rv13 måtte bli ein del av stamvegnettet (riksvegnettet) i Norge. Dette var ikkje på plass i høyringsutkastet, men ved handsaminga i Transport- og kommunikasjonskomiteen blei stamvegstatus sikra frå Sandnes fram til Vangsnes og Sognefjorden. Etter godt arbeid frå fleire hald lukkast det ved endeleg handsaming av NTP i Stortinget å få riksvegstatus også på Rv55 frå Hella til Sogndal og tilknyting til stamvegnettet (E5). Som fylgjande bilete syner var det takksemd for vedtaket som vart endeleg vedtatt i Stortinget: Ettersom næringsutviklingen er forholdsvis god mange steder, ser det ikke ut til at det er svak næringsutvikling som er årsaken til denne utflyttingen. Utflyttingen reduserer imidlertid markedet for næringslivet som er basert på lokal etterspørsel, slik at veksten i antall arbeidsplasser blir svakere. Hovedproblemet synes derfor å være at mange kommuner har lav attraktivitet som bosteder. Attraktivitet i denne sammenhengen er definert som områdenes evne til å tiltrekke seg bosetting, utover det som skyldes vekst i arbeidsplasser. Attraktivitet som bosted er i høy grad avhengig at kommunenes egen størrelse og integrasjon med arbeidsmarkeder utenfor kommunen. Denne arbeidsmarkedsintegrasjonen er igjen direkte påvirket av kommunikasjonene til alternative arbeidsmarkeder. Når kommunene er relativt spredtbygde, og vegnettet ikke er egnet for dagpendling, blir ikke kommunene attraktive for innflyttere, fordi stedene ikke er forbundet med tilstrekkelig stort arbeidsmarked. Dette er spesielt viktig for familier, som ofte må finne arbeid til to. En oppgradering av riksveg 13 vil dermed kunne få stor betydning for utviklingen i kommunene i regionen. En oppgradering som reduserer reisetid til alternative arbeidsmarkeder, vil gjøre kommunene mer attraktive som bosteder. Dersom kommunene oppnår netto innflytting, vil dette over tid også påvirke fødselsbalansen, og ytterligere forsterke befolkningsutviklingen. Dette vil gi vekstimpulser til næringslivet, med økt antall arbeidsplasser. Bedre kommunikasjoner vil også påvirke næringsutviklingen direkte, ved at transportkostnader reduseres, og rekrutteringsgrunnlaget økes. 6 Prosjekt Rute 13 Prosjekt Rute 13 7

5 Rute 13 PROSJEKT Rute 13 Som nemnt var det eit mål å få riksvegstatus på heile strekninga, også frå Dragsvik til Førde. Dette lukkast ikkje, og denne delen av Rv13 er frå 1. januar 2010 fylkesveg. Det kom elles fleire positive signal i transportplanen til beste for utvikling av Rv13, der m.a. midlar til Hardangerbrua, Vossapakken og rassikring var inne. I samband med statsbudsjettet for 2010 blei det sett av statlege midlar til utarbeiding av reguleringsplan for ny veg (15 km lang tunnel) over Vikafjellet, samt midlar til rassikring både i Hardanger og Ryfylke. Alle tiltak som har hatt høg prioritet i prosjektet Rute 13. Elles er det gledeleg at arbeidet med rassikring, Hardangerbrua og Vossapakken er godt i gang. At Sandsfjordbrua med tilførselvegar og rassikringstiltak på Rv13, er finansiert kjem også absolutt på plussida. Prosjektet har og arbeidd vidare med det overordna mål å heva standarden på heile strekninga Rv13. Av enkeltprosjekt som no har høg prioritet og som det må arbeidast vidare med nemner ein her: Oddapakken Odda-dalen og Odda sentrum Vikafjellet 15 km lang tunnel Rassikring o Joberget i Granvin o Strekninga Odda Kinsarvik i kommunane Odda og Ullensvang o Tysdalsstranda i Strand og Hjelmeland Vedlikehald og sikkerhet. o Gaularfjellet i Balestrand og Gaular (vegdekke) o Røldalsfjellet i Sauda og Odda (vegdekke og sikring) Regional utvikling: I Stortingsmeldinga NTP blei det understreka at eit godt utbygd transporttilbod og effektiv infrastruktur er ein føresetnad for regional utvikling. Det er naudsynt å sjå ting i samanheng og investering i infrastruktur og gode transportsystem kan sikra vekst i næringslivet og auke i folketalet. Prosjektet gir sin fulle tilslutning til dette synet. Gjennom auka veginvesteringar vil det bli lagt til rette for ei positiv utvikling i mindre lokalsamfunn og danna grunnlag for utvikling av sterke bu- og arbeidsmarknadsregionar (regionforstørring). Profilering Profilering av Fjordvegen var også eit prioritert tiltak og er gjennomført m.a. med artikkel i bladet Næringsliv, annonsering i FjordNorge og LNK-avisa, utarbeiding av eigen brosjyre og ved utvikling av eiga heimeside. Ut over dette har prosjektet møtt representantar frå kommunar og fylkeskommunar langs strekninga og det er halde møte med NHO og LO i dei 3 fylka i regionen. Styremedlemmer og prosjektleiing har møtt på fleire vegkonferansar både lokalt, regionalt og sentralt. Samarbeid Nasjonal Turistveg (NT) / Diktarvegen Av andre prosjekt som har tilknyting til arbeidet i Fjordvegen og Rute 13 nemner ein her samarbeida med Nasjonal Turistveg (NT) og Diktarvegen. NT har tre strekningar langs Rv13 som vil få turistvegstatus i 2011/2012, Ryfylke, Hardanger og Gaularfjell. Det er Statens vegvesen, turistveggruppa, som har ansvaret for framdrifta av prosjektet, men framtidig nytte vil i stor grad vera ei utfordring til kommunar og næringsliv langs vegen. Det same gjeld Diktarvegen som er eit prosjekt der forfattarane Jakob Sande, Per Sivle, Ola H. Hauge, Rasmus Løland og Arne Garborg er ryggrada. Alle var fødde og/eller budde nær der vegen går i dag. Målet er å bruka denne grunnmuren til å samla det breie kulturuttrykket regionane har utvikla gjennom generasjonar. Diktarvegen er eit pilotprosjekt og det første i sitt slag i Norge. Arbeidet med å etablera eit felles litteratur- og kulturnettverk, med Fjordvegen som bindeledd, starta med ein konferanse i Ulvik i april Prosjektet Rute 13 meiner at både Nasjonal turistveg og Diktarvegen er med og styrkjer grunnlaget for ei positiv utvikling av Rv13 Fjordvegen den indre stamvegen på. Elles blir det synt til heimesider: Samarbeid med næringslivet. Siste tida av prosjektperioden er nytta til å utfordra næringslivet til eit tettare samarbeid. Hovudfokus i arbeidet er som nemnt betre standard på Rv13 frå Sandnes i sør til Førde i nord, til beste for næringsliv, fastbuande og reisande. Dette var og ein vesentleg årsak til at selskapet valde å prioriterte arbeidet med å halda på Rv13 som ein del av stamvegnettet og såleis oppnådde framtidig rikesvegstatus ved den store omorganiseringa av vegnettet som blei gjort gjeldande frå 1. januar 2010 Framtidig organisering IS Fjordvegen. Prosjektet Rute 13 er slutt ved utgangen av året Fokuset i selskapet framover vil vera å etablera ei breiast muleg plattform for påverknad om midlar til vidare utvikling av Fjordvegen. Då med eit spleiselag der kommunane, fylkeskommunane og næringslivet blir bærebjelken og med det offentlege som hovudinteressent. Ønskje er å få flest mulege selskap/verksemder som medlemmer i IS Fjordvegen. Dette vil skapa større interesse for arbeidet i selskapet og gi sterkare ryggdekning i påverknadsarbeidet. Saka blei handsama i årsmøte i IS Fjordvegen og fekk full tilslutning om følgjande framtidige medlemskategori: Medlems- Medlemmer Årskontingent kategori 1 Kommunar, fylkeskommunar, offentlege selskap Kr Næringsselskap / interesseselskap over 50 medlemmer Kr Næringsselskap / interesseselskap inntil 50 medlemmer Kr Andre Kr Prosjekt Rute 13 Prosjekt Rute 13 9

6 PROSJEKT Rute 13 Rute 13 Så langt har Næringsforeningen i Stavangerregionen takka ja til medlemskap. Vi ønskjer dei velkomne i Fjordvegen og vonar mange andre næringsforeningar i dei ulike kommunane vil fylgja etter. Dei kontaktar som har vore så langt, har vore udelt positive. Dette arbeidet vil halda fram ut året. Økonomi. I prosjektplanen var det lagt opp til eit budsjett på 4,5 mill kroner 1,5 mill kroner pr år. Prosjektet blei av ulike årsaker ikkje fullfinansiert og prosjektkostnaden måtte reduserast til om lag 3,0 mill kroner. Dette har m.a. ført til at prosjektperioden blir redusert med 3 månader og blir avslutta mot planlagt Sluttkommentar Mål for prosjektet var i prosjektplanen sett opp i 3 strekpunkt: Gjennom eit 3-årig prosjekt revitalisera IS Fjordvegen som ein nyttig, effektivt og resultatorientert utviklingsselskap som er å rekna med i debatten om vegmidlar i 3 Vestlandsfylke. Setja utviklinga av Rv 13 på kartet til fylkeskommunale og sentrale styresmakter slik at det vert løyvd vesentlege midlar gjennom NTP til Rv 13. At Rv 13 gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal får stamvegstatus. Som ein direkte følgje av denne oversikta vil eit samarbeid med vegselskapa Haukelivegen AS og Selskapet for Rv 7 over Hardangervidda vera nærliggjande. Det første møtet blei på det grunnlag halde i Eidfjord i oktober etter initiativ frå Fjordvegen. Prosjektleiinga meinar selskapet er revitalisert. Samarbeidet mellom eigarane er godt og næringslivet er på veg inn i selskapet med tyngre engasjement enn før. Det lovar bra. Prosjekta Nasjonal turistveg og Diktarvegen vil vera med og synleggjera vegen til eit breiare publikum utafor regionen. Dette kan ha fordelar, men kan og føra til utfordringar. Med det siste tenkjer ein i første rekkje på tradisjonelle interessemotsetningar som ein ofte finn. Ønskje frå næringslivet om raskare og sikrare transport mot vern og sikring av det beståande. I prosjektperioden er fylkeskommunen blitt ein stor aktør på vegsektoren. Utanom Rv13 E134, E16 og E39, er det meste av vegane i regionen frå nyttår 2010 blitt fylkesvegar. Dette er ei endring som må takast med når ein skal vurdera den framtidige organiseringa av samarbeidet for ein utbetra Rv13. Sauda, Alt er ikkje like målbart, men prosjektet vil våga å meina at organisasjonen Fjordvegen er styrka og at arbeidet kom så langt som det kunne forventast i prosjektperioden. Alle som har arbeidd med denne type spørsmål veit at ting tek tid og det er enno langt fram før det er gul midtstripe på heile strekninga. I planane til Statens vegvesen som blei presentert på vegkonferansen i Balestrand i april blei det lagt fram oversikt som syner rutevis planlegging av riksvegnettet, som Fjordvegen no er blitt ein del av. Nedanfor er gitt ei framstilling av korleis dette er tenkt gjennomført frå Statens vegvesen si side: Roald G. Bergsaker Leiar prosjektgruppa Marta Finden Halset styringsgruppa Arne Kleppa styringsgruppa Leiv Vambheim styringsgruppa Rutevis plan - legging Riksvegar (tidlegare stamvegar): E39 Kyststamvegen Rv15 over Strynefjellet E16 over Filefjell og Rv 5 til Florø Rv 7/52 til til Bu og over Hemsedal E16 over Filefjell og Rv 5 til Flor ø E134 over Haukeli og og Rv Rv13 13 til til Sandnes Rv13/55 Jøsendal Voss Vik Sogndal Harald H. Løland prosjektleiar 10 Prosjekt Rute 13 Prosjekt Rute 13 11

7 Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen Fase RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Hovudprosjekt med aktivitetar og økonomi i 3 år Målsetjing å intensivera arbeidet med utviklinga av Rv13/Fjordvegen STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 GRUPPE 2 EIGENVALDE Prosjektplan Rute 13 1

8 Rute 3 Prosjekt for den indre hovudvegen på MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I/S Fjordvegen Rv13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra på som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Side 3 Rv13 Fjordvegen er ei livsnerve for kommunane den går gjennom, både for næringsliv/næringsliv og innbyggjarar. I året 2007 ar selskapet 14 kommunar, 1 regionråd, 3 fylkeskommunar og 3 verksemder som medlemar: Strand kommune Hardangerrådet Førde kommune Hjelmeland kommune Suldal kommune Forsand kommune Odda kommune Eidfjord kommune Ullensvang herad Voss kommune Balestrand kommune Hardangerbrua Gaular kommune Vik kommune I/L Vikafjellsvegen (nytt medlem) Ulvik herad Granvin herad Sauda kommune Ryfylkevegen AS Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Selskapet hadde i året 2006 desse assosierte medlemane: HSD/Tide Stiftelsen Preikestolen Førdesarrangørane Kinsarvik Fjordhotel Folgefonntunnelen AS Ullensvang Gjesteheim Fleichers s hotel Suldal Billag Suldal Utviklingsselskap IS Fjordvegen/Rv13 går gjennom kommunar og regionar i 3 fylke. Felles for desse regionane er at dei gjennom oljealderen på har tapt arbeidsplassar og folketal. I eit moderne samfunn er gode kommunikasjonar avgjerande for attraktive arbeids-, bu- og serviceregionar. For lokalsamfunna langs Rv13 er Fjordvegen hovudkommunikasjonsåra og utviklinga på vegen er bestemmande for utviklinga i kommunane. Dessverre har Rv13 ikkje nådd fram i kampen om dei store vegmidlane slik at bompengepakkar, rasskikringsmidlar og forskotteringar har vorte hovudfinansieringa av den vegen. Slik kan det ikkje halda fram, for då vert Rv13 bremsen på utviklinga av dei fruktbare indre fjordområda på. Styret i IS Fjordvegen har sett ned eit interimsstyre for å gjennomføra eit prosjekt som skal setja ny fart i arbeidet med å skaffa heile Rv13 gul stripe. Potensialet for auka verdiskaping på det indre er stort, særleg innan naturbaserte små og mellomstore verksemder og reiseliv. Tilflyttinga til det gode livet i livskraftige, passeleg store lokalsamfunn har eit internasjonalt perspektiv. 1.2 Prosjektmål Visjon: IS Fjordvegen skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og bedrifter til å skaffa midlar til fullverdig riksvegstandard med gul stripe på Rv Prosjektplan Rute 13 Prosjektplan Rute 13 3

9 Rute 3 Prosjekt for den indre hovudvegen på Side 4 Rute 3 Prosjekt for den indre hovudvegen på Mål for prosjektet. Gjennom eit 3-årig prosjekt revitalisera IS Fjordvegen som ein nyttig, effektivt og resultatorientert utviklingsselskap som er å rekna med i debatten om vegmidlar i 3 Vestlandsfylke. Setja utviklinga av Rv13 på kartet til fylkeskommunale og sentrale styresmakter slik at det vert løyvd vesentlege midlar gjennom NTP til Rv13. At Rv13 gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal får stamvegstatus. 1.3 Rammer Prosjektet er ei 3 årig satsing med eigen finansiering og eige prosjektstyre. Årlege budsjett om lag kr. 2. OMFANG 2.1 Oppgåveomfang og avgrensing Omfang. Gjeld arbeid for IS Fjordvegen der prosjektleiar, prosjektstyret, kommunar og private verksemder skal jobba med profilering, påverknad og konsolidering av interessene for Rv13. Prosjektleiar i 100 % stilling/engasjement. Avgrensing. Prosjektet si finansiering er avgrensa til prosjektkostnader og inneheld ikkje utgifter til aktørane ved oppfølging av konkrete nettverk. Eigeninnsatsen i prosjektet er synleggjort som kostnad. Det ligg ikkje inne midlar til individuelle prosjekt til deltakarane. Prosjektet dekkar utgifter til kurs for deltakarane og tapt arbeidsforteneste og reisekostnader etter dokumentert søknad. 2.2 Andre forhold: Samarbeid med destinasjonsselskap og reiselivslag langs Rv13 samt 3 nasjonale turistvegar. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektleiing Prosjekteigar (PE): IS Fjordvegen v/styreleiar Prosjektansvarleg (PA): Arne Kleppa Prosjektleiar (PL): Innleigd / tilsett 3.2 Øvrige roller Styringsgruppe (PS): Olav Seim, Arne Kleppa, Marta Finden Halset og dagleg leiar i IS Fjordvegen Referansegruppe: Styret i IS Fjordvegen 4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Beslutningspunkt statusmøte. Haust Oppstart, Prosjektfinansiering, Godkjenning, PL på plass - Prosjektstart snarast mogeleg i 2008 Vår 2008 Strategisk plan for Prosjektet og Konkret handlingsplan for 2008 Presentasjon av RUTE 13 på Fjordvegkonferansen Etablera kontaktnett for NTP-arbeidet. Haust Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak. Handlingsplan for 2009 Vår Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak Haust Løypemelding og vegval Handlingsplan for 2010 Gjennomføring av tiltak Vår Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak. Avgjerd om vegen vidare for selskapet. Haust Løypemelding / Sluttrapportering Gjennomføring av tiltak. 4.2 Oppfølging Tidspunkt for statusmøta må setjast når Strategien og Handlingsplanane er klar. Styringsgruppa skal orienterast om framdrifta via e-post. Regelmessig kontakt mellom Prosjektleiar og Prosjektansvarleg. 4.3 Milepælar Ved oppstart og godkjenning av prosjektplan hausten 2007 Vedtak om Strategiplan og Handlingsplan 2008 våren 2008 Årlege oppsummeringar om status, resultat og vidare framdrift. Sluttrapportering hausten RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1. Kritiske suksessfaktorar Få finansieringa på plass. Gjennomslag hos kommunale, fylkeskommunale og statlege beslutningsorgan. Oppslutnad frå lokalt næringsliv langs Rv13 som støttar prosjektet ved å gi tyngde i argumentasjonen. Kultur for samarbeid og felles mål Kvalitetssikring av prosjektet. Aktiv styrings- og referansegruppe som sikrar god framdrift økonomisk styring og god måloppnåing. Fleksibel i forhold til å vera tilstades der påverknad og avgjerder vert tekne. Seriøs bruk av tal og sikra avgjerder om prioriteringar Prosjektplan Rute 13 Prosjektplan Rute 13 5

10 Rute 3 Prosjekt for den indre hovudvegen på 6. GJENNOMFØRING Side Hovudaktivitetar Utarbeida strategi og årlege handlingsplanar for prosjektet. Setja mediafokus på Rute 13. Utviklingsplan for gul stripe/stamvegstatus på Rute 13 gjennomgåande regionplan for Rute 13 gjennom 3 fylke. Bindeledd mellom dei mange lokalt initierte og statlege prosjekt og tiltak langs Rute 13. Bindeledd mellom dei politiske og faglege miljøa for god kommunikasjon. Arbeida for at Rute 13 vert stamveg gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal. Skaffa midlar i NTP for tiltak og prosjekt langs Rute 13. Samla destinasjonsselskapa langs Rute 13 og Nasjonale Turistvegar for felles profilering av Rute 13. Aktiv kommunikasjon med Vestlandsrådet Handlingsplan og oversikt over økonomi Handlingsplan vert utarbeidd av PL. Ressursplan: PL vert etablert tilsvarande eit årsverk. Lønsmidlar til prosjektstøtte, styringsgruppe og referansegruppe vert ikkje utbetalte, men rekna som kostnad av eigeninnsats frå dei respektive organisasjonane dei representerer. Reiseutgifter vert dekka. Konkrete oppdrag frå medlemmer i styringsgruppa kan vert betalte. Rute 3 Prosjekt for den indre hovudvegen på Side 7 Budsjett for 3 år: Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Utgifter PL x kommunar à Styringsgruppe Hardangerrådet Regionalt Næringsfond Kjøp av tenester Ryfylkefondet Reiser Næringsfondet Voss-Vik Drift (tlf, porto, anna) fylkeskommunar à kr Presentasjon, AGA-midlar, Marknadsføring Diff.arbeidsgjevaravgift Kurs Kompetanseheving Diverse Arbeidsgruppe, Prosjektstyret Eigeninnsats: og Referansegruppa Prosjektstyret og referansegruppe Sum ØKONOMI Årleg budsjett i 3 år. Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Utgifter PL x kommunar à Styringsgruppe Hardangerrådet Regionalt Næringsfond Kjøp av tenester Ryfylkefondet Reiser Næringsfondet Voss-Vik Drift (tlf, porto, anna) fylkeskommunar à kr Presentasjon, AGA-midlar Marknadsføring Diff.arb.gjevaravgift. Kurs Kompetanseheving Diverse Arbeidsgruppe, Prosjektstyret Eigeninnsats: og Referansegruppa Prosjektstyret og referansegruppe Sum Prosjektplan Rute 13 Prosjektplan Rute 13 7

11 IS Fjordvegen Pb. 78, 5782 Kinsarvik Tlf E-post: Rv13 Fjordvegen Den indre riksvegen på

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret 22.10.07 TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen

Detaljer

IS Fjordvegen Rute 13

IS Fjordvegen Rute 13 Interesseselskapet Fjordvegen Rute 13 = Riksveg 13 og Fylkesveg 13 Ved dagleg leiar Leiv Vambheim (foto: Hanne Sundbø og L.V.) IS Fjordvegen er samarbeidselskap for utvikling av den viktige indre samferdselsåra

Detaljer

IS Fjordvegen Rute 13

IS Fjordvegen Rute 13 Interesseselskapet (IS) Fjordvegen Rute 13 = Riksveg 13 & Fylkesvegn 13 Av dagleg leiar Leiv Vambheim Sogn Regionråd Bergen 26.02.2015 UTFORDRINGANE STÅR I KØ. Dette er også IS Fjordvegen SLIK KAN ME IKKJE

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

7. 5 m, Arkivnr. j 3 5- Eksp. U.off. Fjordvegen søkjer med dette om 200 000 kr til gjennomføring av eit treårig informasjonsprosjekt.

7. 5 m, Arkivnr. j 3 5- Eksp. U.off. Fjordvegen søkjer med dette om 200 000 kr til gjennomføring av eit treårig informasjonsprosjekt. HORDALAND FYLKESKOMM», Hordaland fylkeskommune v/dir.jan P. Styve Postboks 7900 5020 BERGEN Arkivnr. j 3 5- Eksp. U.off. 7. 5 m, Dok.nr. / s^^rr K-insarvikr-2-3-l-lT04 FJORDVEGEN - INFORMASJONSPROSJEKT

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Medlemskap: Alle som støttar føremålet, kan verte medlem og betala etter kategori.

Medlemskap: Alle som støttar føremålet, kan verte medlem og betala etter kategori. ÅRSMELDING 2013 Generelt. I/S Fjordvegen Rute 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT SAK 41/12 HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT Saksopplysningar I sak 34/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal er samd i dei strategiske vegval

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Valnemnd 2015 : Hans Petter Thorbjørnsen, Nils Moldøen, Trude Underbakke.

Valnemnd 2015 : Hans Petter Thorbjørnsen, Nils Moldøen, Trude Underbakke. ÅRSMELDING 2014 Generelt. I/S Fjordvegen Rute 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV GLOPPEN KOMMUNE PROSJEKTPLAN Dato: 15. august 2005 FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV PROSJEKTPLAN - FORPROSJEKTET Vedteken i Teknisk-, Landbruk- og Kulturutvalet 24.8.2005 Foto: Terje Rakke/Nordic

Detaljer

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Klokka 13:15 16:00

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Klokka 13:15 16:00 Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 08.06.2016 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Klokka 13:15 16:00 Møtte: Gerd Helen Bø, John Opdal, Bjørn Laugaland, Sigbjørn Hauge, Arnstein Menes, Morten Midlang,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

PROSJEKTPLAN Gul midtstripe til Hovden Utbygging av Rv 9

PROSJEKTPLAN Gul midtstripe til Hovden Utbygging av Rv 9 PROSJEKTPLAN Gul midtstripe til Hovden Utbygging av Rv 9 Kort omtale av prosjektet: Tilrettelegging og utbygging innanfor kommunikasjon er eit av dei aller sterkaste virkemidla for samfunnsutvikling. Riksveg

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Hjelmeland Forsand Eidfjord Sauda Strand Ulvik Ullensvang Odda Granvin Sandnes Voss Vik Suldal Balestrand

Hjelmeland Forsand Eidfjord Sauda Strand Ulvik Ullensvang Odda Granvin Sandnes Voss Vik Suldal Balestrand Ikke attraktiv som bosted Attraktiv som bosted Hjelmeland Forsand Eidfjord Ulvik Strand Sauda Ullensvang Ikke attraktiv for næring 2008-2013 Odda Attraktiv for næring Sandnes Granvin Voss Vik Balestrand

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09 Statsbudsjettet 2010 Møte med stortingsbenken 09.11.09 Nytt inntektssystem Nye kostnadsnøklar frå 2011 Vert lagt fram i kommuneproposisjonen mai 2011 Bygger på Borge-utvalet med nokre tilleggsutgreiingar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet er starta av tidlegare Reisemål Sunnfjord as, Stiftinga Jansbua og Fjord Tours as for å få meir

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord

Ny kommune i indre Sunnfjord Ny kommune i indre Sunnfjord Felles formannskapsmøte i Balestrand 15.02.17 Anne Karin Hamre Nasjonal status 94 kommunar med gjensidige vedtak i 39 samanslåingar o 59 kommunar har positive, men einsidige

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon: PROSJEKTAN Hovudprosjekt v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Stagepass 2010 Oktober 2009 Visjon: Tilrettelagt bumiljø for born og vaksne, slik at også jobbpendling gjev ein stressless kvardag for familien.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 Generelt. Nye vedtekter godkjende på Årsmøtet 2013 Styret 2016: Styret i 2016: 2015/16 Varamedlemmer i rekkefølgje:

ÅRSMELDING 2016 Generelt. Nye vedtekter godkjende på Årsmøtet 2013 Styret 2016: Styret i 2016: 2015/16 Varamedlemmer i rekkefølgje: ÅRSMELDING 2016 Generelt. Fjordvegen Rute 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom dei 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fjordvegen

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD

SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD Notat Dato: 30.01.2017 Arkivsak: 2017/895-1 Saksbehandlar: mattorg Til: Utval for miljø og samferdsel, Fylkesutvalet Frå: Fylkesrådmannen Organisering

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

< ul. E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan. i o. (^gument oo 1/5. < cu D. c -S cl fc if js 9. ^ ^^-» ^ ft" CM (S. & oo. ul C.

< ul. E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan. i o. (^gument oo 1/5. < cu D. c -S cl fc if js 9. ^ ^^-» ^ ft CM (S. & oo. ul C. w z i o Cfl UJ j o* D Z < J < Q & O X 2T ul C J* 0 Q oo 1/5 00 x3 & oo < ul J* BJ 1/3 JC c/: ^^ S on ca OJ ^ ^^-» ^ ft" CM (S 0 c -S cl fc if js 9 < cu D E39 Kyststamvegen - kommunikasjonsplan (^gument

Detaljer

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardangerrådet iks Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim akk for invitasjon til rødsherad Den vakre bygda betegnes om Østlandets Hardanger.»

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3 Prosjektplan Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober 2008 - v.3 1. Mål og rammer.1 Bakgrunn Høyanger kommune har over lengre tid hatt negativ folketalsutvikling, i hovudsak knytt til aldersgruppa 20-40

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL GUL MIDTSTRIPE til hovden innan 2023 RV 9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv 9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

statens vegvesen Rv. 13 - Utbetring Bratlandsdalen - Forskottering RYFYLKE - kommunane IKS 4130 HJELMELAND

statens vegvesen Rv. 13 - Utbetring Bratlandsdalen - Forskottering RYFYLKE - kommunane IKS 4130 HJELMELAND statens vegvesen RYFYLKE - kommunane IKS 4130 HJELMELAND Behandlende eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Per Steffen Myhren -55516534 2006/079396-006

Detaljer

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 27.11.2015 Stad: Hotel Ryfylke Fjordhotel, Sand Klokka 08:00 10:30

Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 27.11.2015 Stad: Hotel Ryfylke Fjordhotel, Sand Klokka 08:00 10:30 Møtebok IS Fjordvegen Rute 13 Styremøte 27.11.2015 Stad: Hotel Ryfylke Fjordhotel, Sand Klokka 08:00 10:30 Møtte: Torkel Myklebust, Bjørn Laugaland, Einar Horvei, Arne Bergsvåg, varamedlem Edmund H Utne,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Vinterdrift av høgfjellsvegar. Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept Pelle Engesæter, Norconsult. høgfjellsvegar. Forundersøking av lokale og

Vinterdrift av høgfjellsvegar. Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept Pelle Engesæter, Norconsult. høgfjellsvegar. Forundersøking av lokale og Vinterdrift av høgfjellsvegar Forundersøking av lokale og regionale verknader av vinterdrift av høgfjellsvegar Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept. 2008 Pelle Engesæter, Norconsult Ei kvalitativ vurdering

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer