Forstudieplan for. etablering av bedriftsnettverk. 1. februar. Deltakere: Bakgrunn: - Nortrans Alta AS - Pedersens Maskin AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstudieplan for. etablering av bedriftsnettverk. 1. februar. Deltakere: Bakgrunn: - Nortrans Alta AS - Pedersens Maskin AS"

Transkript

1 m Forstudieplan for etablering av bedriftsnettverk for LUEN. 1. februar 2012 Deltakere: - Nortrans Alta AS - Pedersens Maskin AS NorTrans AS ved Jens Stian Johansen er prosjektansvarlig søker. Prosjektledelse utføres av Noodt & Reiding AS Bakgrunn: Formålet med forstudien er å etablere samarbeid mellom en større gruppe bygg- og anleggsbedrifter i Alta. Ved innbyrdes samarbeid skal bedriftene styrke deres konkurransekraft i forbindelse med Statnetts linjeutbygging (LUEN) og i annen større industri utbygging i nord. Forstudien søkes finansiert med støtte fra Alta kommune. I dokumentet beskrives plan for gjennomføring av forstudien.

2 Innhold 1. Bakgrunn og formål Presentasjon av de andre bedriftene i prosjektet Informasjon om prosjektansvarlig søker Nortrans Alta AS Pedersens Maskin AS Andre bedrifter Mål Gjennomføring av forstudien Forarbeid med prosjektetablering og -ledelse Rekruttering av flere bedrifter til nettverket Avgrenset markedsundersøkelse med vekt på LUEN Arbeid med plan for hovedprosjekt Avklare organisering og finansiering for hovedprosjektet Prosjektteam i forstudien Prosjektkostnader og finansiering Milepæler og tidsplan

3 1. Bakgrunn og formål Formålet med forstudien er å etablere samarbeid mellom bygg- og anleggsbedrifter i Alta, eventuelt også noen enkeltbedrifter utenfor Alta. Ved innbyrdes samarbeid skal bedriftene styrke deres konkurransekraft i forbindelse med Statnetts linjeutbygging i Nord-Norge ( ref. LUEN samlingene). Forstudien søkes finansiert med støtte fra Alta kommune. I dette notatet beskrives plan for gjennomføring av forstudien. Med grunnlag i resultatene av forstudiene har partene som intensjon å etablere et 3-årig hovedprosjekt for å få samarbeidet realisert. Hovedprosjektet vil bli søkt delfinansiert av Innovasjon Norge innafor ordningen med bedriftsnettverk. Intensjonene er også å utvikle samarbeidet for andre større industriutbygginger i nord. Da siktes det bl.a. til fremtidig utbygging av vindkraft og utbygging av gruveindustri i Finnmark. NorTrans AS ved Jens Stian Johansen har vært initiativtaker til arbeidet i samarbeid med Noodt & Reiding AS, ved Kurt Johnsen som ivaretar prosjektledelse. Forstudien søkes gjennomført med finansiell støtte fra Alta kommune. 3

4 2. Presentasjon av de andre bedriftene i prosjektet 2.1 Informasjon om prosjektansvarlig søker Nortrans Alta AS Nortrans Alta AS Selskapsinformasjon Daglig leder/ Jens Stian Johansen kontaktperson Org.nr Adresse Humleveien 9 Postadresse 9514 Alta Mobil E-post Web Om virksomheten: Selskapet tilbyr i egen regi og gjennom med partene i Alta Logistics AS transport og logistikktjenester for industri. Her under: Transport av Bulkrelarerte stoffer Spesial transporter ( Bred, langt, høyt) Transport av farlig gods Offshore transporter Annen logistikk med lagring /handling Båt transport Firmaet ble startet i 1987 under navnet Alta Bulktransport. Hovedkunden var Norcem As med sin sementsilo i Alta. Selskapets sluttkunder er byggherrer og entreprenørselskaper. Kundemassen var i starten lokalisert i Alta og Hammerfest, men ble etter hvert utvidet til også å gjelde Øst-Finnmark med Vadsø, Vardø og Kirkenes. Dette krevde mer materiell og bilparken ble utvidet. Alta Bulktransport fikk levere mye av sementen og tilsetningen til byggingen av demningen i Alta Kautokeinovassdraget(Alta utbygningen). I 1999 ble Alta Bulktransport dannet om til Nortrans Alta AS. Selskapet har vært leverandør til de fleste større utbygginger som er foretatt i Finnmark siden 1990-tallet. Det gjelder bl.a. byggingen av tunnell under Magerøysundet til Nordkapp, bygging av tunnell i Stallogargo Hammerfest, og nå sist med ansvaret for all sementleveransene til bygging av Statoil`s gassanlegg på Melkøya. Nortrans Alta AS eier også 50% av bedriften Alta Logistics AS sammen med Stavanger selskapet SR Transport AS. Nortrans Alta AS ble omorganiserert i 2009 i forbindelse med internt genereasjonsskifte 4

5 Økonomisk utvikling: Orgnr: Firmanavn: NORTRANS ALTA AS NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -22,24 9,92 Likviditetsgrad 0,55 0,93 Egenkapitalgrad -0,29 0,07 Gjeldsgrad -4,44 12,4 Orgnr: Firmanavn: NORTRANS ALTA AS NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 16,49 8,77 1,85 2,87 14,76 Likviditetsgrad 1,2 1,11 1,14 0,97 0,82 Egenkapitalgrad 0,31 0,34 0,21 0,15 0,12 Gjeldsgrad 2,27 1,98 3,68 5,54 6,95 5

6 2.2 Pedersens Maskin AS Pedersen Maskin AS Selskapsinformasjon Daglig leder/ Trond Marø kontaktperson Org.nr Adresse Knottveien 9 Postadresse Pb Alta Tlf E-post Web Maskinentreprenørvirksomhet, med variert og moderne maskinpark. Selskapet utfører arbeider innen: - Graving og planering - Boligfeltutbygging - Veiarbeid og asfaltlegging - Vann og avløp og rørutskiftning - Riving - Bellegningsstein arbeid - Rørinspeksjon - Teletining Pedersen Maskin AS har 15 ansatte med god kompetanse. Firmaet startet på 60- tallet med Tore Reidar Pedersen. Han startet med en maskin, men ekspanderte raskt og i 1989 ble det aksjeselskap med familien som aksjonærer. I 1989 overtok Jan Sverre som daglig leder. Pedersen Maskin AS har ansatte med høy faglig kompetanse. Firmaet har sentral godkjenning og er medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund) og NLF (Norges Lastebileiers Forbund). Firmaet er også godkjent som lærebedrift. Orgnr: Firmanavn: PEDERSEN MASKIN AS NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -1,67 5,67 10,81-3,68 6,38 Likviditetsgrad 2,38 1,77 2,22 1,74 1,62 Egenkapitalgrad 0,33 0,31 0,29 0,17 0,4 Gjeldsgrad 2,06 2,23 2,49 4,9 1,5 6

7 2.3 Andre bedrifter I forarbeid med dette prosjektet har Noodt & Reiding v/ Kurt Johnsen vært i dialog med par andre bedrifter. Det gjelder hhv Jaro AS og Alta Kraftlag SA, og Origo Nord AS som er prosjektkoordinator for LUEN i Alta. Jaro AS Jaro vil foreløpig avvente direkte deltakelse i prosjektet. Jaro vil vurdere om prefabrikkering av mastefundament for linjeutbygging kan bli aktuelt. Dette vil bli vurdert når resultatene fra Statnetts konseptstudie er kjent. Hvis Jaro blir å satse på prefabrikkering av mastefundament, så vil det også kreve løsning med transport inn til anleggsområde. I så fall vil Jaro ha behov for samarbeid med lokale leverandører som kan tilby terrengående transport/logistikk løsninger. Da vil deltakelse i et samabeid med andre bedrifter være svært aktuelt. Ref. Samtale med Olav Jørgensen 1. Feb Alta Kraftlag SA Alta Kraftlag har bedt om noe lengere tid for å vurdere hvordan de skal gå videre i forhold til LUEN. Ref. Samtale med Per-Erik Ramstad 1. Feb Origo Nord AS Origo Nord AS er engasjert av Innovasjon Norge og Statnett for å informere om markedsmuligheter innenfor LUEN og informere om Innovasjon Norges nettverkssprogram som et aktuelt virkemiddel til bruk for etablering av bedriftssamarbeid. I den grad lokale bedrifter viser interesse for det, vil Origo hjelpe lokaler bedrifter med å danne nettverk for bedriftssamarbeid. Arbeidet som utføres av Noodt & Reiding og Origo kan oppfattes som konkurrerende. Noodt & Reiding ved Kurt Johnsen og Origo ved Jan Dølør har senest den 1. Feb. orientert hverandre om de initiativ som er på gang slik at dette kan samordnes, i den grad bedriftene som deltar ønsker det. 7

8 3. Mål Hovedmål: 1. Partene har som hovedmålet at de skal oppnå minst ett større delanbud i Statnetts fremtidige LUEN utbygging i nord. Det kan være som kontraktspart direkte med Statnett eller som leverandør til en av Statnetts hovedentreprenører. 2. Videre har partene som mål å utvikle samarbeidet slik at de også kan levere konkurransedyktige anbud til andre større industriutbygginger i nord. Da siktes det bl.a. til fremtidig utbygging av vindkraft og utbygging av gruveindustri i Finnmark. Til grunn for dette er det satt opp følgende foreløpige delmål. Mål for forstudien: 1. Gjennomføre en forstudie der målet å få etablert en kompetent og konkurransedyktig leverandørgruppe. Dette formaliseres med prosjektavtaler. 2. Benytte forstudien til å gjennomføre en avgrenset markedsundersøkelse overfor Statnetts LUENs prosjekt med spørsmålsstillinger bl.a. knyttet til kontraksstrategi og strategi med mht logistikk i anleggsområder uten veitilknytning. 3. Benytte forstudien til å få utarbeidet plan for hovedprosjekt. Gjennom hovedprosjektet skal det jobbes med ulike utviklingstiltak for å styrke samarbeidsgruppens konkurransekraft. 4. Avklare organisering og finansiering for gjennomføringen av hovedprosjektet. Mål for hovedprosjektet utviklingsfasen: Utviklingstiltakene i hovedprosjektet skal være med å støtte opp under prosjektets hovedmål om å oppnå oppdrag innenfor bl.a. Statnetts linjeutbygging i nord. Målene for utviklingsfasen vil bli nøyere gjennomgått og konkretisert ved utarbeidelse av plan for hovedprosjektet. Foreløpig er det satt opp følgende utviklingsmål: 1. Sikre at bedriftene blir prekvalifisert som leverandør til Statnett eller til Statnetts hovedentreprenør. 2. Sikre at partene får levert inn konkurransedyktig anbud på minst ett av delanbudene på linjetrasen fra Balsfjord til Skaidi/Hammerfest, og siden fra Skaidi til Varanger. 8

9 3. Sikre at partene ved innbyrdes utviklingstiltak blir i stand til å gjennomføre oppdragene trygt og effektivt og på en slik måte at det: a. Oppfyller kundekrav til leveransen b. Oppfyller ytrekrav til miljø og andre berørte næringer c. Oppfyller interne krav til lønnsomhet for deltakerne i samarbeidet 4. Gjennomføre utviklings-, kompetanse- og salgstiltak for å sikre at nettverk blir kjent utad og oppfattet som en kompetent og troverdig samarbeidsparter. Herunder: a. Gjennomføre studietur med befaring av tilsvarende anlegg b. Etablere effektiv drift- og ledelse av nettverket, innad mellom partene i samarbeidet, og utad overfor kunden. c. Etablere effektive modeller for samproduksjon mellom partene i nettverket d. Utrede og avklare modeller for terrengående logistikk som supplement til helikopter e. Utrede og avklare modeller for prefabrikkering f. Andre mål og tiltak som avklares gjennom møter med bedriftene 9

10 4. Gjennomføring av forstudien Hovedaktiviteter: - Forarbeid med etablering av prosjektet - Rekruttering av flere bedrifter til nettverket - Avgrenset markedsundersøkelse med vekt på LUEN - Arbeid med plan for hovedprosjekt med beskrivelse av utviklingstiltak - Avklare organisering og finansiering for hovedprosjektet 4.1 Forarbeid med prosjektetablering og -ledelse Nortrans Alta AS har vært en blant flere altabedrifter som har fulgt LUEN prosjektets nettverksmøter. På nettsida gis det bl.a. følgende opplysninger: Partene bak LUEN prosjektet: Statnett, Statkraft og Innovasjon Norge ønsker å bidra til å utvikle nordnorske leverandører for å kunne få et bredere leverandørmarked i Nord-Norge. Statnett vil investerer for 20 milliarder i landsdelen de neste år og ønsker flere leverandører fra nord som kan ta del i denne utbyggingen. Statnett skal bygge neste generasjons nett med stasjoner og koplingsanlegg fra Narvik til Hammerfest og Statkraft skal fornye og utvikle flere av de eldste kraftverkene i landsdelen. I tillegg skal det bygges noen nye kraftverk for produksjon av vannkraft og vindkraft. LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby produkter og tjenester til energisektoren. Delmål for LUEN: Bidra til utvikling av leverandørklynger/ nettverk Kompetanse og kunnskapsbygging Bidra til fokus på forskning og utvikling av teknologi og komponenter Med bakgrunn i innsikten som dette har gitt, har Nortrans Alta AS tatt initiativ til å få dette prosjektet etablert blant entreprenørbedrifter i Alta. Nortrans Alta selv som ambisjon er å utvikle spesialtjenester på logistikk og transport i anleggsområder uten veiforbindelse. Store deler av LUEN prosjektets anleggsområde vil være uten veiforbindelse. 10

11 Nortrans Alta AS har engasjert Noodt & Reiding AS til å bistå med å etablere og utvikle nettverkssamarbeidet, og å lede arbeidet i forstudien, her under også ivareta krav til prosjektrapportering. Noodt & Reiding AS har også vært en av deltakerbedriftene i Statnetts LUEN samlinger, fra tidligere har Noodt & Reiding også erfaring med slikt arbeid fra Snøhvitprosjektets anleggsfase og fra andre samarbeidsprosjekter i næringslivet. 4.2 Rekruttering av flere bedrifter til nettverket Ut fra de signaler som er gitt fra Statnett i Luen samlingene, så er det mest naturlig for nettverket å satse på leveranser som omfatter logistikk inn og ut fra anleggsområdet og grunnarbeider på linjetrasen. Så vil det også bli vurdert om lokale bedrifter kan komme i posisjon på visse deler av arbeidet med mastereising. For å utvikle et komplett og kompetent leverandørgruppe, så vil det være behov for større kapasitet på grunnarbeider og høyere spisskompetanse på byggfaglige ingeniørtjenester for å ivareta grensesnittet mellom grunnarbeid og mastreisingen. Statnett har ennå ikke kunngjort hvordan kontraktsstruktur og størrelse som blir valgt ved anbudskunngjøringen. Selv om Statnett velger å dele anbudene i mindre enheter som vil det fortsatt dreie seg som svært store anbud både ut fra økonomisk størrelse og i geografisk utstrekning. Foreløpig ser det ut som at Statnett vurderer to hovedalternativer mht kontraktsform: a. Som totalentreprise b. Delte entrepriser der grunnarbeid og mastereising med linje strekk kunngjøres adskilt Det neste spørsmålet er hvor lange strekk for linjebygging som velges per kontrakt. Foreløpig kan følgende være aktuelle alternativ: o Strekk 1: Narvik Nordreisa o Strekk 2: Nordreisa Alta o Strekk 3: Alta Skaidi / Hammerfest o Strekk 4: Skaidi Tana o Strekk 5: Tana Pasvik og Nord-Varanger Ett utbyggingsprosjekt som dette vil fordre betydelig kapasitet i mange ledd. Nortrans Alta som er initiativtaker til dette prosjektet, er fullt innforstått med at dette prosjektet vil kreve en vesentlig større deltakelse, for å kunne etablere en konkurransedyktig 11

12 leverandørgruppe fra Alta, med nødvendig kapasitet og kompetansebredde i forhold prosjektets størrelse og faglige utfordringer. Det vil gjelde uansett hvilke kontraktsformer og størrelser som blir valgt. I forbindelse med rekrutteringsarbeidet vil det bli gjort en kvalifisert vurdering av kapasitet og behov dersom Statnett velger en kontraktsstruktur, slik som antydet ovenfor. 4.3 Avgrenset markedsundersøkelse med vekt på LUEN Nortrans Alta AS og Noodt & Reiding AS har fulgt LUEN samlingene og har gjennom det skaffet seg verdifull innsikt om prosjektet og om de krav som stilles til leverandører. To sentrale problemstillinger er viktige for hvordan lokalt næringsliv skal tilpasse seg prosjektet: - Statnetts valg av kontraktsstruktur og vilje til å splitte anbudene i mindre enheter på (anleggslengde) og splitting på delte anbud, jamfør drøfting i punkt Statnetts vilje å bruke bakketransport som kan redusere bruk av helikopter. I forstudien vil det bli gjennomført kontaktmøte med Statnett for å drøfte disse problemsstillingene og synliggjøre for Statnett at det er entreprenørbedrifter i Alta som vil satse på prosjektet slikt Statnett har invitert til gjennom LUEN prosessen. 4.4 Arbeid med plan for hovedprosjekt Plan for hovedprosjektet vil bli utarbeidet under ledelse av Noodt & Reiding. Planen vil følge vanlig modell for prosjektplanlegging. Planen vil beskrive mål, tiltak, tidsplan, kostnader, prosjektorganisering og ansvar, risiko. Se også momenter i kapittel 2, avsnitt om mål for hovedprosjektet med utviklingstiltak. Det vil bli lagte opp til faste rutiner for å sikre løpende evaluering av arbeidet i forhold til oppsatte mål og rutiner for å sikre at alle parter holdes godt oppdatert om prosjektets framdrift. Som del av planen vil det bli utarbeidet prosjektavtaler som skal signeres av alle parter som skal delta videre i hovedprosjektet. 12

13 4.5 Avklare organisering og finansiering for hovedprosjektet Noodt & Reiding vil bistå bedrifene i nettverket med å avklare hvordan nettverket skal organisere seg utad i felles anbud. Videre vil det bli avklart hvordan nettverket skal driftes internt i forhold til ledelse og gjennomføring av de utviklingsoppgaver som skal gjennomføres. Jamfør kapittel 2 med beskrivelse av delmål for hovedprosjektets utviklingsfase. Intensjonen er å søke hovedprosjektet finansiert gjennom ordningen med bedriftsnettverk til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan yte en støtte på inntil kr per år i tre år, mot at bedriftene går inn med samme egenkapital i form av eget arbeid og/eller innbetalt egenkapital til drift av nettverket. 5. Prosjektteam i forstudien Forstudien vil bli gjennomført med følgende organisering: Styringsgrupppe: Daglig leder fra deltakerbedriftene bak forstudien Prosjektansvarlig: Nortrans Alta AS ved Jens Stian Johansen Prosjektleder: Noodt & Reing AS ved Kurt Johnsen Prosjektmedarbeider: Geir Ove Bakken, engasjert av Noodt & Reiding 13

14 6. Prosjektkostnader og finansiering I samarbeid med Noodt & Reiding AS er det utarbeidet følgende ressursplan for forstudien. Deltarbedriftene Forstudie Noodt & Reiding samlet Reiser Sum Timer Honorar Timer Honoar Utlegg kroner Hovedaktiviteter: kr 1200 kr Prosjektetablering, ledelse og rapportering 10 kr kr 7500 kr - kr Rekrutteringsprosess 25 kr kr kr 1000 kr Markedsundersøkelse 20 kr kr 7500 kr 5000 kr Arbeid med plan og avtaler for hovedprosj. 25 kr kr kr - kr Organisering og finansiering hovedprosj. 15 kr kr kr - kr Sum timer og kostnader 95 kr kr kr 6000 kr Noodt & Reiding gjennomfører sin del leveransen i hht de timerammer som er satt inn i prosjektplanen. Prosjektets søkes finansiert med 50% i støtte av Alta kommune. De øvrige kostnadene finansieres av bedriftene med grunnlag i følgende finansieringsplan. Støtte fra Alta kommune kr Egenkapital fra bedriftene kr Eget arbeid ved bedriftene kr Sum finansiering kr Alle kostnader er ekskl. mva. Egenandelen vil bli finansiert av de bedriftene som bli med videre i nettverkssamarbeidet. Hvis prosjektet ikke blir videreført blir egenandel dekt av søkerne bak forstudien. Opprinnelig var planen å gjennomføre en enklere forstudie, med påfølgende forprosjekt og hovedprosjekt. Det gjennomføres nå en noe utvidet forstudie, slik at partene skal kunne komme raskt i gang med utviklingstiltakene som vil være i første del av hovedprosjektet. Dette gjøres for å unngå tap av tid. 14

15 7. Milepæler og tidsplan Forstudien gjennomføres med grunnlag i følgende tidsplan. MP Dato Milepæl og aktiviteter MP 1 Nov.2011 Besluttet å starte arbeid med forstudie - nettverksetablering MP Besluttet å gjennomføre en utvidet forstudie i Alta MP Utarbeidet plan for forstudie MP Godkjent plan for forstudie og levert søknad til Alta kommune MP Iverksatt forstudie MP Rekruttering nettverksutvidelse utført MP Gjennomført markedsstudien overfor Statnett LUEN MP Godkjent plan, finansiering og avtaler for hovedprosjekt MP Levert søknad til Innovasjon Norge på finansiering av hovedprosjekt Neste fase med hovedprosjekt vil avhenge av når søknaden er behandlet av Innovajson Norge. Målsettingen er å være i gang med hovedprosjektet senest mai

Mål forstudie og forprosjekt

Mål forstudie og forprosjekt Mål forstudie og forprosjekt Forstudie og forprosjekt skal gi nødvendig grunnlagsdata til å kunne vurdere prosjektets videreføring og realisering. Det omfatter spesielt innhenting av grunnlagsdata, avklaring

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte Retningslinjer for tildeling av støtte Visjon og mål Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon har som felles mål å bidra til økt verdiskaping gjennom bred medvirkning i bedriftene.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 2015

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 2015 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Om rapporten Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Et fellesprosjekt i Nord-Troms mellom kommunene: Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen Sluttrapport 31.09 2009 Red. 01.12.2009 Initiert av: Partnere: I samarbeid med:

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal

Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal 2012 Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal Å skape en basis for vekst i distriktene fordrer at enkeltaktører som allerede har lyktes tar grep for

Detaljer

15.9. 2+12. Strategisk plattform 2014 Vest-Finnmark regionråd. Vest-Finnmark Regionråd

15.9. 2+12. Strategisk plattform 2014 Vest-Finnmark regionråd. Vest-Finnmark Regionråd 15.9. 2+12 Strategisk plattform 2014 Vest-Finnmark regionråd Vest-Finnmark Regionråd Forord Strategisk plattform 2014 er utformet med utgangspunkt i Strategisk plan 2012 2015 og Strategisk plattform 2013.

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer