Forstudieplan for. etablering av bedriftsnettverk. 1. februar. Deltakere: Bakgrunn: - Nortrans Alta AS - Pedersens Maskin AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstudieplan for. etablering av bedriftsnettverk. 1. februar. Deltakere: Bakgrunn: - Nortrans Alta AS - Pedersens Maskin AS"

Transkript

1 m Forstudieplan for etablering av bedriftsnettverk for LUEN. 1. februar 2012 Deltakere: - Nortrans Alta AS - Pedersens Maskin AS NorTrans AS ved Jens Stian Johansen er prosjektansvarlig søker. Prosjektledelse utføres av Noodt & Reiding AS Bakgrunn: Formålet med forstudien er å etablere samarbeid mellom en større gruppe bygg- og anleggsbedrifter i Alta. Ved innbyrdes samarbeid skal bedriftene styrke deres konkurransekraft i forbindelse med Statnetts linjeutbygging (LUEN) og i annen større industri utbygging i nord. Forstudien søkes finansiert med støtte fra Alta kommune. I dokumentet beskrives plan for gjennomføring av forstudien.

2 Innhold 1. Bakgrunn og formål Presentasjon av de andre bedriftene i prosjektet Informasjon om prosjektansvarlig søker Nortrans Alta AS Pedersens Maskin AS Andre bedrifter Mål Gjennomføring av forstudien Forarbeid med prosjektetablering og -ledelse Rekruttering av flere bedrifter til nettverket Avgrenset markedsundersøkelse med vekt på LUEN Arbeid med plan for hovedprosjekt Avklare organisering og finansiering for hovedprosjektet Prosjektteam i forstudien Prosjektkostnader og finansiering Milepæler og tidsplan

3 1. Bakgrunn og formål Formålet med forstudien er å etablere samarbeid mellom bygg- og anleggsbedrifter i Alta, eventuelt også noen enkeltbedrifter utenfor Alta. Ved innbyrdes samarbeid skal bedriftene styrke deres konkurransekraft i forbindelse med Statnetts linjeutbygging i Nord-Norge ( ref. LUEN samlingene). Forstudien søkes finansiert med støtte fra Alta kommune. I dette notatet beskrives plan for gjennomføring av forstudien. Med grunnlag i resultatene av forstudiene har partene som intensjon å etablere et 3-årig hovedprosjekt for å få samarbeidet realisert. Hovedprosjektet vil bli søkt delfinansiert av Innovasjon Norge innafor ordningen med bedriftsnettverk. Intensjonene er også å utvikle samarbeidet for andre større industriutbygginger i nord. Da siktes det bl.a. til fremtidig utbygging av vindkraft og utbygging av gruveindustri i Finnmark. NorTrans AS ved Jens Stian Johansen har vært initiativtaker til arbeidet i samarbeid med Noodt & Reiding AS, ved Kurt Johnsen som ivaretar prosjektledelse. Forstudien søkes gjennomført med finansiell støtte fra Alta kommune. 3

4 2. Presentasjon av de andre bedriftene i prosjektet 2.1 Informasjon om prosjektansvarlig søker Nortrans Alta AS Nortrans Alta AS Selskapsinformasjon Daglig leder/ Jens Stian Johansen kontaktperson Org.nr Adresse Humleveien 9 Postadresse 9514 Alta Mobil E-post Web Om virksomheten: Selskapet tilbyr i egen regi og gjennom med partene i Alta Logistics AS transport og logistikktjenester for industri. Her under: Transport av Bulkrelarerte stoffer Spesial transporter ( Bred, langt, høyt) Transport av farlig gods Offshore transporter Annen logistikk med lagring /handling Båt transport Firmaet ble startet i 1987 under navnet Alta Bulktransport. Hovedkunden var Norcem As med sin sementsilo i Alta. Selskapets sluttkunder er byggherrer og entreprenørselskaper. Kundemassen var i starten lokalisert i Alta og Hammerfest, men ble etter hvert utvidet til også å gjelde Øst-Finnmark med Vadsø, Vardø og Kirkenes. Dette krevde mer materiell og bilparken ble utvidet. Alta Bulktransport fikk levere mye av sementen og tilsetningen til byggingen av demningen i Alta Kautokeinovassdraget(Alta utbygningen). I 1999 ble Alta Bulktransport dannet om til Nortrans Alta AS. Selskapet har vært leverandør til de fleste større utbygginger som er foretatt i Finnmark siden 1990-tallet. Det gjelder bl.a. byggingen av tunnell under Magerøysundet til Nordkapp, bygging av tunnell i Stallogargo Hammerfest, og nå sist med ansvaret for all sementleveransene til bygging av Statoil`s gassanlegg på Melkøya. Nortrans Alta AS eier også 50% av bedriften Alta Logistics AS sammen med Stavanger selskapet SR Transport AS. Nortrans Alta AS ble omorganiserert i 2009 i forbindelse med internt genereasjonsskifte 4

5 Økonomisk utvikling: Orgnr: Firmanavn: NORTRANS ALTA AS NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -22,24 9,92 Likviditetsgrad 0,55 0,93 Egenkapitalgrad -0,29 0,07 Gjeldsgrad -4,44 12,4 Orgnr: Firmanavn: NORTRANS ALTA AS NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 16,49 8,77 1,85 2,87 14,76 Likviditetsgrad 1,2 1,11 1,14 0,97 0,82 Egenkapitalgrad 0,31 0,34 0,21 0,15 0,12 Gjeldsgrad 2,27 1,98 3,68 5,54 6,95 5

6 2.2 Pedersens Maskin AS Pedersen Maskin AS Selskapsinformasjon Daglig leder/ Trond Marø kontaktperson Org.nr Adresse Knottveien 9 Postadresse Pb Alta Tlf E-post Web Maskinentreprenørvirksomhet, med variert og moderne maskinpark. Selskapet utfører arbeider innen: - Graving og planering - Boligfeltutbygging - Veiarbeid og asfaltlegging - Vann og avløp og rørutskiftning - Riving - Bellegningsstein arbeid - Rørinspeksjon - Teletining Pedersen Maskin AS har 15 ansatte med god kompetanse. Firmaet startet på 60- tallet med Tore Reidar Pedersen. Han startet med en maskin, men ekspanderte raskt og i 1989 ble det aksjeselskap med familien som aksjonærer. I 1989 overtok Jan Sverre som daglig leder. Pedersen Maskin AS har ansatte med høy faglig kompetanse. Firmaet har sentral godkjenning og er medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund) og NLF (Norges Lastebileiers Forbund). Firmaet er også godkjent som lærebedrift. Orgnr: Firmanavn: PEDERSEN MASKIN AS NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -1,67 5,67 10,81-3,68 6,38 Likviditetsgrad 2,38 1,77 2,22 1,74 1,62 Egenkapitalgrad 0,33 0,31 0,29 0,17 0,4 Gjeldsgrad 2,06 2,23 2,49 4,9 1,5 6

7 2.3 Andre bedrifter I forarbeid med dette prosjektet har Noodt & Reiding v/ Kurt Johnsen vært i dialog med par andre bedrifter. Det gjelder hhv Jaro AS og Alta Kraftlag SA, og Origo Nord AS som er prosjektkoordinator for LUEN i Alta. Jaro AS Jaro vil foreløpig avvente direkte deltakelse i prosjektet. Jaro vil vurdere om prefabrikkering av mastefundament for linjeutbygging kan bli aktuelt. Dette vil bli vurdert når resultatene fra Statnetts konseptstudie er kjent. Hvis Jaro blir å satse på prefabrikkering av mastefundament, så vil det også kreve løsning med transport inn til anleggsområde. I så fall vil Jaro ha behov for samarbeid med lokale leverandører som kan tilby terrengående transport/logistikk løsninger. Da vil deltakelse i et samabeid med andre bedrifter være svært aktuelt. Ref. Samtale med Olav Jørgensen 1. Feb Alta Kraftlag SA Alta Kraftlag har bedt om noe lengere tid for å vurdere hvordan de skal gå videre i forhold til LUEN. Ref. Samtale med Per-Erik Ramstad 1. Feb Origo Nord AS Origo Nord AS er engasjert av Innovasjon Norge og Statnett for å informere om markedsmuligheter innenfor LUEN og informere om Innovasjon Norges nettverkssprogram som et aktuelt virkemiddel til bruk for etablering av bedriftssamarbeid. I den grad lokale bedrifter viser interesse for det, vil Origo hjelpe lokaler bedrifter med å danne nettverk for bedriftssamarbeid. Arbeidet som utføres av Noodt & Reiding og Origo kan oppfattes som konkurrerende. Noodt & Reiding ved Kurt Johnsen og Origo ved Jan Dølør har senest den 1. Feb. orientert hverandre om de initiativ som er på gang slik at dette kan samordnes, i den grad bedriftene som deltar ønsker det. 7

8 3. Mål Hovedmål: 1. Partene har som hovedmålet at de skal oppnå minst ett større delanbud i Statnetts fremtidige LUEN utbygging i nord. Det kan være som kontraktspart direkte med Statnett eller som leverandør til en av Statnetts hovedentreprenører. 2. Videre har partene som mål å utvikle samarbeidet slik at de også kan levere konkurransedyktige anbud til andre større industriutbygginger i nord. Da siktes det bl.a. til fremtidig utbygging av vindkraft og utbygging av gruveindustri i Finnmark. Til grunn for dette er det satt opp følgende foreløpige delmål. Mål for forstudien: 1. Gjennomføre en forstudie der målet å få etablert en kompetent og konkurransedyktig leverandørgruppe. Dette formaliseres med prosjektavtaler. 2. Benytte forstudien til å gjennomføre en avgrenset markedsundersøkelse overfor Statnetts LUENs prosjekt med spørsmålsstillinger bl.a. knyttet til kontraksstrategi og strategi med mht logistikk i anleggsområder uten veitilknytning. 3. Benytte forstudien til å få utarbeidet plan for hovedprosjekt. Gjennom hovedprosjektet skal det jobbes med ulike utviklingstiltak for å styrke samarbeidsgruppens konkurransekraft. 4. Avklare organisering og finansiering for gjennomføringen av hovedprosjektet. Mål for hovedprosjektet utviklingsfasen: Utviklingstiltakene i hovedprosjektet skal være med å støtte opp under prosjektets hovedmål om å oppnå oppdrag innenfor bl.a. Statnetts linjeutbygging i nord. Målene for utviklingsfasen vil bli nøyere gjennomgått og konkretisert ved utarbeidelse av plan for hovedprosjektet. Foreløpig er det satt opp følgende utviklingsmål: 1. Sikre at bedriftene blir prekvalifisert som leverandør til Statnett eller til Statnetts hovedentreprenør. 2. Sikre at partene får levert inn konkurransedyktig anbud på minst ett av delanbudene på linjetrasen fra Balsfjord til Skaidi/Hammerfest, og siden fra Skaidi til Varanger. 8

9 3. Sikre at partene ved innbyrdes utviklingstiltak blir i stand til å gjennomføre oppdragene trygt og effektivt og på en slik måte at det: a. Oppfyller kundekrav til leveransen b. Oppfyller ytrekrav til miljø og andre berørte næringer c. Oppfyller interne krav til lønnsomhet for deltakerne i samarbeidet 4. Gjennomføre utviklings-, kompetanse- og salgstiltak for å sikre at nettverk blir kjent utad og oppfattet som en kompetent og troverdig samarbeidsparter. Herunder: a. Gjennomføre studietur med befaring av tilsvarende anlegg b. Etablere effektiv drift- og ledelse av nettverket, innad mellom partene i samarbeidet, og utad overfor kunden. c. Etablere effektive modeller for samproduksjon mellom partene i nettverket d. Utrede og avklare modeller for terrengående logistikk som supplement til helikopter e. Utrede og avklare modeller for prefabrikkering f. Andre mål og tiltak som avklares gjennom møter med bedriftene 9

10 4. Gjennomføring av forstudien Hovedaktiviteter: - Forarbeid med etablering av prosjektet - Rekruttering av flere bedrifter til nettverket - Avgrenset markedsundersøkelse med vekt på LUEN - Arbeid med plan for hovedprosjekt med beskrivelse av utviklingstiltak - Avklare organisering og finansiering for hovedprosjektet 4.1 Forarbeid med prosjektetablering og -ledelse Nortrans Alta AS har vært en blant flere altabedrifter som har fulgt LUEN prosjektets nettverksmøter. På nettsida gis det bl.a. følgende opplysninger: Partene bak LUEN prosjektet: Statnett, Statkraft og Innovasjon Norge ønsker å bidra til å utvikle nordnorske leverandører for å kunne få et bredere leverandørmarked i Nord-Norge. Statnett vil investerer for 20 milliarder i landsdelen de neste år og ønsker flere leverandører fra nord som kan ta del i denne utbyggingen. Statnett skal bygge neste generasjons nett med stasjoner og koplingsanlegg fra Narvik til Hammerfest og Statkraft skal fornye og utvikle flere av de eldste kraftverkene i landsdelen. I tillegg skal det bygges noen nye kraftverk for produksjon av vannkraft og vindkraft. LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby produkter og tjenester til energisektoren. Delmål for LUEN: Bidra til utvikling av leverandørklynger/ nettverk Kompetanse og kunnskapsbygging Bidra til fokus på forskning og utvikling av teknologi og komponenter Med bakgrunn i innsikten som dette har gitt, har Nortrans Alta AS tatt initiativ til å få dette prosjektet etablert blant entreprenørbedrifter i Alta. Nortrans Alta selv som ambisjon er å utvikle spesialtjenester på logistikk og transport i anleggsområder uten veiforbindelse. Store deler av LUEN prosjektets anleggsområde vil være uten veiforbindelse. 10

11 Nortrans Alta AS har engasjert Noodt & Reiding AS til å bistå med å etablere og utvikle nettverkssamarbeidet, og å lede arbeidet i forstudien, her under også ivareta krav til prosjektrapportering. Noodt & Reiding AS har også vært en av deltakerbedriftene i Statnetts LUEN samlinger, fra tidligere har Noodt & Reiding også erfaring med slikt arbeid fra Snøhvitprosjektets anleggsfase og fra andre samarbeidsprosjekter i næringslivet. 4.2 Rekruttering av flere bedrifter til nettverket Ut fra de signaler som er gitt fra Statnett i Luen samlingene, så er det mest naturlig for nettverket å satse på leveranser som omfatter logistikk inn og ut fra anleggsområdet og grunnarbeider på linjetrasen. Så vil det også bli vurdert om lokale bedrifter kan komme i posisjon på visse deler av arbeidet med mastereising. For å utvikle et komplett og kompetent leverandørgruppe, så vil det være behov for større kapasitet på grunnarbeider og høyere spisskompetanse på byggfaglige ingeniørtjenester for å ivareta grensesnittet mellom grunnarbeid og mastreisingen. Statnett har ennå ikke kunngjort hvordan kontraktsstruktur og størrelse som blir valgt ved anbudskunngjøringen. Selv om Statnett velger å dele anbudene i mindre enheter som vil det fortsatt dreie seg som svært store anbud både ut fra økonomisk størrelse og i geografisk utstrekning. Foreløpig ser det ut som at Statnett vurderer to hovedalternativer mht kontraktsform: a. Som totalentreprise b. Delte entrepriser der grunnarbeid og mastereising med linje strekk kunngjøres adskilt Det neste spørsmålet er hvor lange strekk for linjebygging som velges per kontrakt. Foreløpig kan følgende være aktuelle alternativ: o Strekk 1: Narvik Nordreisa o Strekk 2: Nordreisa Alta o Strekk 3: Alta Skaidi / Hammerfest o Strekk 4: Skaidi Tana o Strekk 5: Tana Pasvik og Nord-Varanger Ett utbyggingsprosjekt som dette vil fordre betydelig kapasitet i mange ledd. Nortrans Alta som er initiativtaker til dette prosjektet, er fullt innforstått med at dette prosjektet vil kreve en vesentlig større deltakelse, for å kunne etablere en konkurransedyktig 11

12 leverandørgruppe fra Alta, med nødvendig kapasitet og kompetansebredde i forhold prosjektets størrelse og faglige utfordringer. Det vil gjelde uansett hvilke kontraktsformer og størrelser som blir valgt. I forbindelse med rekrutteringsarbeidet vil det bli gjort en kvalifisert vurdering av kapasitet og behov dersom Statnett velger en kontraktsstruktur, slik som antydet ovenfor. 4.3 Avgrenset markedsundersøkelse med vekt på LUEN Nortrans Alta AS og Noodt & Reiding AS har fulgt LUEN samlingene og har gjennom det skaffet seg verdifull innsikt om prosjektet og om de krav som stilles til leverandører. To sentrale problemstillinger er viktige for hvordan lokalt næringsliv skal tilpasse seg prosjektet: - Statnetts valg av kontraktsstruktur og vilje til å splitte anbudene i mindre enheter på (anleggslengde) og splitting på delte anbud, jamfør drøfting i punkt Statnetts vilje å bruke bakketransport som kan redusere bruk av helikopter. I forstudien vil det bli gjennomført kontaktmøte med Statnett for å drøfte disse problemsstillingene og synliggjøre for Statnett at det er entreprenørbedrifter i Alta som vil satse på prosjektet slikt Statnett har invitert til gjennom LUEN prosessen. 4.4 Arbeid med plan for hovedprosjekt Plan for hovedprosjektet vil bli utarbeidet under ledelse av Noodt & Reiding. Planen vil følge vanlig modell for prosjektplanlegging. Planen vil beskrive mål, tiltak, tidsplan, kostnader, prosjektorganisering og ansvar, risiko. Se også momenter i kapittel 2, avsnitt om mål for hovedprosjektet med utviklingstiltak. Det vil bli lagte opp til faste rutiner for å sikre løpende evaluering av arbeidet i forhold til oppsatte mål og rutiner for å sikre at alle parter holdes godt oppdatert om prosjektets framdrift. Som del av planen vil det bli utarbeidet prosjektavtaler som skal signeres av alle parter som skal delta videre i hovedprosjektet. 12

13 4.5 Avklare organisering og finansiering for hovedprosjektet Noodt & Reiding vil bistå bedrifene i nettverket med å avklare hvordan nettverket skal organisere seg utad i felles anbud. Videre vil det bli avklart hvordan nettverket skal driftes internt i forhold til ledelse og gjennomføring av de utviklingsoppgaver som skal gjennomføres. Jamfør kapittel 2 med beskrivelse av delmål for hovedprosjektets utviklingsfase. Intensjonen er å søke hovedprosjektet finansiert gjennom ordningen med bedriftsnettverk til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan yte en støtte på inntil kr per år i tre år, mot at bedriftene går inn med samme egenkapital i form av eget arbeid og/eller innbetalt egenkapital til drift av nettverket. 5. Prosjektteam i forstudien Forstudien vil bli gjennomført med følgende organisering: Styringsgrupppe: Daglig leder fra deltakerbedriftene bak forstudien Prosjektansvarlig: Nortrans Alta AS ved Jens Stian Johansen Prosjektleder: Noodt & Reing AS ved Kurt Johnsen Prosjektmedarbeider: Geir Ove Bakken, engasjert av Noodt & Reiding 13

14 6. Prosjektkostnader og finansiering I samarbeid med Noodt & Reiding AS er det utarbeidet følgende ressursplan for forstudien. Deltarbedriftene Forstudie Noodt & Reiding samlet Reiser Sum Timer Honorar Timer Honoar Utlegg kroner Hovedaktiviteter: kr 1200 kr Prosjektetablering, ledelse og rapportering 10 kr kr 7500 kr - kr Rekrutteringsprosess 25 kr kr kr 1000 kr Markedsundersøkelse 20 kr kr 7500 kr 5000 kr Arbeid med plan og avtaler for hovedprosj. 25 kr kr kr - kr Organisering og finansiering hovedprosj. 15 kr kr kr - kr Sum timer og kostnader 95 kr kr kr 6000 kr Noodt & Reiding gjennomfører sin del leveransen i hht de timerammer som er satt inn i prosjektplanen. Prosjektets søkes finansiert med 50% i støtte av Alta kommune. De øvrige kostnadene finansieres av bedriftene med grunnlag i følgende finansieringsplan. Støtte fra Alta kommune kr Egenkapital fra bedriftene kr Eget arbeid ved bedriftene kr Sum finansiering kr Alle kostnader er ekskl. mva. Egenandelen vil bli finansiert av de bedriftene som bli med videre i nettverkssamarbeidet. Hvis prosjektet ikke blir videreført blir egenandel dekt av søkerne bak forstudien. Opprinnelig var planen å gjennomføre en enklere forstudie, med påfølgende forprosjekt og hovedprosjekt. Det gjennomføres nå en noe utvidet forstudie, slik at partene skal kunne komme raskt i gang med utviklingstiltakene som vil være i første del av hovedprosjektet. Dette gjøres for å unngå tap av tid. 14

15 7. Milepæler og tidsplan Forstudien gjennomføres med grunnlag i følgende tidsplan. MP Dato Milepæl og aktiviteter MP 1 Nov.2011 Besluttet å starte arbeid med forstudie - nettverksetablering MP Besluttet å gjennomføre en utvidet forstudie i Alta MP Utarbeidet plan for forstudie MP Godkjent plan for forstudie og levert søknad til Alta kommune MP Iverksatt forstudie MP Rekruttering nettverksutvidelse utført MP Gjennomført markedsstudien overfor Statnett LUEN MP Godkjent plan, finansiering og avtaler for hovedprosjekt MP Levert søknad til Innovasjon Norge på finansiering av hovedprosjekt Neste fase med hovedprosjekt vil avhenge av når søknaden er behandlet av Innovajson Norge. Målsettingen er å være i gang med hovedprosjektet senest mai

Mål forstudie og forprosjekt

Mål forstudie og forprosjekt Mål forstudie og forprosjekt Forstudie og forprosjekt skal gi nødvendig grunnlagsdata til å kunne vurdere prosjektets videreføring og realisering. Det omfatter spesielt innhenting av grunnlagsdata, avklaring

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Anskaffelser i Statnett Narvik 30.05.2013. Morten Kvarme Prosjektanskaffelser

Anskaffelser i Statnett Narvik 30.05.2013. Morten Kvarme Prosjektanskaffelser Anskaffelser i Statnett Narvik 30.05.2013 Morten Kvarme Prosjektanskaffelser Vår anskaffelsesstrategi i nord Store ledningsentrepriser inklusive materiell, fundamentstøping, mastereising, linestrekk og

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER - UTDANNING 1. Prosjektnavn Byggeløfte Bygging av passivhus/lavenergihus, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Neste generasjon sentralnett Planer innen 2025 Offshore elektrifisering og ny næringsvirksomhet i Finnmark

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi

Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Forstudie Generelt om KUPA (Kunnskapsparken Nord as) Hva er bedriftsnettverk og klynger? Forstudien Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Oppsummering Kompetanse kvalitet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknadsprosessen i Enova. ved Marius Thoresen

Søknadsprosessen i Enova. ved Marius Thoresen Søknadsprosessen i Enova ved Marius Thoresen SØKNAD INDUSTRI TIPS OM VIKTIGE PUNKTER Søker Hvem er søker? (navn, selskapsnavn, org.nr.) Hva produseres? Hvor er søker lokalisert? (gateadresse/postboks,

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI skal bidra til innovasjon og dermed økt lønnsomhet ved å: Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Markedsmuligheter Statkraft

Markedsmuligheter Statkraft LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Markedsmuligheter Statkraft PROSJEKTEIERE: LUEN Premisser for leverandørutvikling: Antatte gap mellom krav og leveranseevne Ønske om og vilje til å utvikle

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

GOLIAT Hva er mulig å få til?

GOLIAT Hva er mulig å få til? GOLIAT Hva er mulig å få til? Dialogmøte i Tromsø 18. oktober 2007 1 Goliat presentasjon Sentrale rammebetingelser Kommunikasjonsstrategi Samtalepartnere Kort status av prosjektet Hva er gjort så langt

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark

Kommunereformen i Øst-Finnmark Kommunereformen i Øst-Finnmark Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Petroleumsindustri til Barentshavet. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Petroleumsindustri til Barentshavet. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: - Strategisk nettverksprogram for leverandørindustrien i Nord-Norge og på Vestlandet - prosjektleder ANSKAFFELSESPROSEDYRE: - Konkurranse med forhandling FRIST FOR LEVERING

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Nordområdene dene er Norges viktigste strategiske satsingsområde

Nordområdene dene er Norges viktigste strategiske satsingsområde Nordområdene dene er Norges viktigste strategiske satsingsområde de ) Hva sier regjerningen - og hva gjør r den? 2) Mer politikk inn i sentralnettsdiskusjonene Per-Erik Ramstad, leder i FSNs Nordområdeutvalg

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Gassutvinning og el-produksjon regional involvering og ringvirkninger Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Petro-scenarier

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Markedsmuligheter Statkraft

Markedsmuligheter Statkraft LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Markedsmuligheter Statkraft PROSJEKTEIERE: Markedsmuligheter Statkraft Investeringer omlag 6 mrd kroner 2020 Drift i region nord omlag 3 mrd kroner - 2020

Detaljer

Lønnsom kultur i Finnmark.

Lønnsom kultur i Finnmark. Innovasjon Norge vil i samarbeid med Finnmark fylkeskommune invitere til deltakelse i: Lønnsom kultur i Finnmark. Et bedriftsutviklingsprogram for kulturbedrifter i Finnmark Du driver en kulturbedrift

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Næringsvennlig region Bedre offentlige tjenester for næringsutvikling Gratangen

Næringsvennlig region Bedre offentlige tjenester for næringsutvikling Gratangen Næringsvennlig region Bedre offentlige tjenester for næringsutvikling Gratangen 28.09.2017 Det er vinteren/våren 2017 gjennomført to pilot-forstudier, henholdsvis på Fosen (7 kommuner) og i Sør-Troms (4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

KOM Rigg -inn i ny spennende fase

KOM Rigg -inn i ny spennende fase KOM Rigg -inn i ny spennende fase - Etablering av bedriftsnettverk i Kristiansundsregionen Petropolen 12. juni 2014 Stig Daniel Løfsnæs, styreleder KOM Rigg Historie Initiativ Kristiansund Kommune v/ Ordfører

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 7. desember 2006 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder WTN Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Forny Forprosjekt Administrativ organisering

Forny Forprosjekt Administrativ organisering Levanger kommune Prosjektplan for: Forny 2006 - Forprosjekt Administrativ organisering Via Vassli Olav myntmesters gate 76, 2315 Hamar tlf: 901 35 833, oddbjorn@viavassli.no www.viavassli.no org.nr. 986

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Infrastruktur- Reservekraftaggregat Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Jørstadmoen Infrastruktur- Reservekraftaggregat Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Jørstadmoen Infrastruktur- 2495354 Kontraktsnummer 491191 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Jernbaneverket. Kontraktsstrategi for prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen

Jernbaneverket. Kontraktsstrategi for prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Jernbaneverket Kontraktsstrategi for prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Våre overordnede mål Utbyggingsdivisjonen skal være en lærende organisasjon som skal ligge i front i erfaringsoverføring

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Protokoll styremøte 03/ april 2017

Protokoll styremøte 03/ april 2017 Protokoll styremøte 03/2017 7. april 2017 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 3/17 Side 1 Tid: Fredag 7. april 2017 Sted: SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Meldt forfall: Kirstin

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1 Entreprisestrategi 07.12.2016 1 Begrepsavklaringer Entreprisestrategi - hvordan dele opp (eller holde samlet)? Kontraktstrategi Hvordan vi lager kontrakter som hjelper prosjektet til bedre gjennomføring

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Søknad om midler fra Transnova

Søknad om midler fra Transnova Søknad om midler fra Transnova Dato for innsending av søknad Program: P5-2014 Løpende søknader Saksnummer 2014028990 GRUNNLEGGENDE INFORMASJON OM SØKER Firma/organisasjon Navn Organisasjonsnummer Beskrivelse

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer