Naturbruksfagskolen i Midt- Norden- STUDIEPLAN- Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturbruksfagskolen i Midt- Norden- STUDIEPLAN- Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Fagskoletilbud ved Åsbygdens naturbruksgymnasium i Jämtland skal ikke godkjennes av NOKUT).Det er tatt med til orientering, og har mørkere bakgrunn) Fagskoletilbudet Dyr i næringsvirksomhet kombinerer emner som gir deg grunnleggende innføring i husdyrfag og emner med fokus på dyrevelferd og næringsvirksomhet. Langsiktig mål Å øke kompetansen i husdyrbruket og videreutvikle sektoren som økonomisk og økologisk bærekraftig næringsvei i Midt-Norden. Kortsiktige mål: Å gi en fremtidsrettet yrkesutdanning på fagskolenivå for å utøve og videreutvikle husdyrproduksjon. Kompetanseøkning for studenter som tenker seg i gang med andre studier med relasjon til husdyrbruk, for eksempel landbruksøkonomi, veterinærmedisin eller dyrepleie. Å kvalifisere til nytenkning og entreprenørskap i husdyrsektoren, til ulike arbeidsoppgaver i de faglige organisasjonene i landbruket og i landbruksforvaltningen. Faglig innhold Det viktigste fundamentet for studiet er emnene husdyrmiljø, dyrevelferd og husdyrhelse. Dessuten er det nødvendig å skaffe seg en grunnleggende kjennskap til praktisk stell av dyr. Husdyrenes velferd er et kunnskapsområde som blir stadig viktigere og mer etterspurt. Velferdsbegrepet er også en av de sentrale profiler innen "kvalitetssystem i landbruket" (KSL). Fagskoletilbudet har 2/3 obligatoriske emner. Studentene velger i tillegg fordypningsemner, som tilsvarer 1/3 av studieåret. De fordypningsemnene elevene kan velge mellom, står oppført under studieplanen nedenfor, med navnet på det skolestedet der fordypningsfagemnene undervises. Undervisningsopplegg Det legges stor vekt på å kombinere den teoretiske undervisninga med praktiske eksempler og øvinger. Noe av undervisninga vil være basert på samlinger og nettbasert undervisning. Omfanget av hvert fagemne er målt i antall årstimer, der et helt undervisningsår er satt til 720 årstimer, som tilsvarer 60 studiepoeng ved høgskolestudier. De obligatoriske fagemnene utgjør 2/3 av fagskoletilbudet (tilsvarer 480 årstimer), og vil foregå ved samlingsbasert undervisning med nettstøtte mellom samlingene. Denne delen av undervisningen vil være HiNT s ansvar. Lærere på det enkelte skolested vil fungere som veiledere i arbeidet med disse fagemnene mellom hver samling. På hver samling vil et eller flere emner bli behandlet. Særlig på oppstartsamlingene vil studenter ved flere medlemsskoler kunne delta samtidig. Seinere samlinger vil delvis være basert på nettbaserte forelesninger og videokonferanseløsninger. Det vil i alle tilfelle være en lokal kontaktlærer som har lokalt ansvar for faget ved det enkelte skolestedet. Mellom samlingene vil kontaktlæreren ha regi- ansvar lokalt når det gjelder gjennomføring av oppgaver og annen nettbasert undervisning som gis av HiNTs ansatte. Nettbasert undervisning i Naturbruksfagskolen i Midt-Norden vil være basert på HiNTs løsning med Classfronter. 1

2 1/3 av tilbudet (tilsvarende 240 årstimer) utgjøres av fordypningsemner, og vil bli gjennomført i regi av den enkelte medlemsskole med undervisning gjennom hele skoleåret, eller samlinger med nettstøtte på samme måte som de obligatoriske fagemnene. Ved at undervisninga organiseres som samlinger, er det lagt til rette for å tilby deler av fagskolens fagemner som kortkurs til folk som er i arbeid og trenger oppfrisking eller faglig påfyll. Men som hovedregel vil man basere undervisningen på forelesninger, øvinger og ekskursjoner gjennom hele skoleåret. Under hver emnebeskrivelse spesifiseres prosjektoppgaver, ekskursjoner, praktiske øvinger, gruppeoppgaver m.m. Studieleder for seksjon for landbruk og utmarksfag ved HiNT er faglig ansvarlig for undervisningen ved naturbruksfagskolen i kraft av leder for faggruppene, som består av lærerne som underviser ved det enkelte studietilbudet. Studieplan for fagskoletilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Antall årstimer i parentes) 1.semester 2.semester Fordypningsemne (240) Innføring i markedsføring (60) ØKA151 Etologi (60) BIO 109 Fysiologi og anatomi(120)hus120 Husdyrmiljø (120) HUS109 Dyrevelferd (60) HUS 110 Innovasjon og entreprenørskap (60) ØKA 264 Tilgjengelige fordypningsemner(alt etter undervisningssted) LAN911 Hest og helse (240) VAL, SKJETLEIN LAN914 Hest i næring (240) SKJETLEIN LAN917 Dyr i helse og terapi. (240) ØYA LAN912 Hund i næring(240) SKJETLEIN LAN915 Jord- og plantekultur (240) MÆRE LAN913 Sports- og familiedyr (240) SKJETLEIN LAN916 Moderne husdyrproduksjon. (240) VAL LAN919 Økologisk fór og husdyrproduksjon (240) ÅSBYGDEN Kompetanse Studiet gir kompetanse til faglig ledelse av husdyrproduksjon på en effektiv måte etter moderne prinsipper og med innpass av nye næringer, og til arbeid hvor forbedring av dyras velferd er i fokus. Eksempler kan være bedre hestehold, dyr i hobby og næringssammenheng, og utvikling av fremtidsrettet husdyrhold. Beståtte eksamener i alle fagskolens emner gir Vitnemål for fagskole i naturbruk, studietilbudet Dyr i næringsvirksomhet. Det legges ved karakterutskrift for enkeltemner. Videre studier Studentene kan etter individuell vurdering få innpasset fullført fagskole i HiNTs bachelorgradsstudium i husdyrfag med ekstra studiebelastning i andre studieår, eller i HiNTs frie bachelorgradsstudium i landbruks- og utmarksfag. Opptakskrav Fullført og bestått videregående opplæring med vg1, vg2 og vg3 i utdanningsprogrammet naturbruk eller tilsvarende.. Generell studiekompetanse som ved opptak ved universiteter og høgskoler er ikke nødvendig. 2

3 EMNEBESKRIVELSER... 3 BIO 109 Etologi... 3 HUS 120 Fysiologi og anatomi... 4 HUS 109 Husdyrmiljø... 4 HUS 110 Dyrevelferd... 5 ØKA 151 Innføring i markedsføring... 6 ØKA 264 Innovasjon og entreprenørskap I, Teoretisk fundament... 7 LAN 911 Hest og helse... 8 LAN 912 Hund i næring... 9 LAN 913 Sports- og familiedyr LAN 914 Hest i næring LAN 915 Jord- og plantekultur LAN 916 Moderne husdyrproduksjon LAN 917 Dyr i helse og terapi LAN 919 Økologisk fór og husdyrproduksjon EMNEBESKRIVELSER BIO 109 Etologi 60 årstimer Rolf Terje Kroglund, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet. Faget skal gi en kort innføring i etologiske prinsipper. Videre vil de viktigste mekanismene bak dyrenes atferd og funksjonelle aspekter av atferden bli behandlet. Følgende tema blir vektlagt: Instinkt og læring Ritualisering og kommunikasjon Interaksjoner byttedyr/predator Ressurskonkurranse Gruppeatferd Seksuell seleksjon Parbindingssystemer Statussignaler og dominansforhold Altruisme og hjelperfunksjoner. Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger. 3

4 Ingen. Krebs, J.R. og N.B. Davies (1993): An introduction to behavioural ecology. 3th ed. Oxford : Blackwell Scientific Publications ISBN Individuell muntlig eksamen. HUS 120 Fysiologi og anatomi 120 årstimer Håvard Okkenhaug, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet har som mål å gi studentene grunnleggende kunnskaper om husdyras anatomi og fysiologi og sjukdomsproblemer i husdyrproduksjon Gjennomgang av kroppens oppbygging og de normale kroppsfunksjonene hos husdyra. Sjukdommer relatert til husdyras produksjon, fôring og omgivelser. Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger, demonstrasjoner, utferder, innleveringsoppgaver, studentpresentasjoner. Alle utferder, øvinger og oppgaver er obligatoriske og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Grønstøl, H., Ødegaard, S.A og Gausemel, J Storfesjukdommer. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Gjein, H Helse og sjukdom i grisehuset.- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: ,. Aunsmo, L.G Saueboka. 2. utg.- NSG, Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Sand, O, Bjålie, J.G, Haug, E. og Sjaastad, Ø.V Menneskekroppen: fysiologi og analtomi. 2. utg.- Gyldendal, Oslo. ISBN: Individuell skriftlig skoleeksamen (3 timer). Ingen hjelpemidler. HUS 109 Husdyrmiljø 120 årstimer 4

5 Geir Næss, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet har som mål å gi studentene solide kunnskaper i grunnleggende og anvendt husdyrmiljø så som etologi og sosial adferd hos husdyr, prinsippene ved ventilasjon av husdyrrom samt virkningen av golvet og innredningen på dyras produksjon, helse og velferd. Termiske omgivelsesfaktorer for husdyr Gasser, støv, lys og lyd i husdyrrom Grunnleggende husdyretologi (adferdslære) Sosial adferd hos husdyr Arbeidsmiljøet i husdyrrom Teknisk utvikling og normer for husdyrmiljø Prinsippene ved ventilasjon av husdyrrom Golvets egenskaper og virkning på husdyr Innredningens utforming og virkning på husdyr Studentene skal også gjennom øvinger ute i husdyrrom lære å registrere de faktorene som påvirker og bestemmer miljøet både til dyra og menneskene som bruker rommet. Undervisning/arbeidsform Forelesninger,gruppearbeid, gårdsbesøk, to individuelle oppgave og tre praktiske gruppeøvinger. To dagers gårdsbesøk, to gruppeøvinger og to individuelle oppgaver. Oppgavene og øvingen må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Borgaard, Dorit m.fl: 1999,Etikk, velfærd og adfærd i husdyrbruget, 2. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Eskholm, Thorkild. m.fl., 1998, Klimateknikk i landbruget, 3. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert semesteroppgave og emner som er gjennomgått. HUS 110 Dyrevelferd 60 årstimer Håvard Okkenhaug, HiNT 5

6 Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet skal gi en innføring i klassiske problemstillinger omkring dyrevelferd, sett i et historisk, kulturelt, biologisk og filosofisk perspektiv. Fysiologiske vurderinger av dyrevelferd Dyras krav ut fra lovverk og regler Dyras krav fra et etologisk utgangspunkt Etikk og moral Håndtering og oppstalling Domestisering, sosialisering og tilpassing Undervisning/arbeidsform Forelesninger,gruppearbeid, gårdsbesøk, individuelle oppgaver og en praktisk gruppeøving. En gruppeøving og en individuell oppgave. Oppgaven og øvingen må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Borgaard, Dorit m.fl: 1999,Etikk, velfærd og adfærd i husdyrbruget, 2. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Eskholm, Thorkild. m.fl., 1998, Klimateknikk i landbruget, 3. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Jensen, P. 1993: Dyras atferd: om husdyra våre og deres ville forfedre- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: , Helsetjenesten for storfe, Hus for storfe Norske anbefalinger., ( Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert semesteroppgave og emner som er gjennomgått. ØKA 151 Innføring i markedsføring 60 årstimer Marit Hoven, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet skal gi en innføring i sentrale problemstillinger og metoder i markedsføring, samt trening i å problematisere markedsføringsbeslutninger. 6

7 Markedsføringens rolle og oppgaver Markedsføringens omgivelser Strategi og markedsplanlegging Kjøpsatferd Segmentering Relasjonsmarkedsføring Markedsanalyser Produktutvikling Distribusjon Markedskommunikasjon og salg Undervisning/arbeidsform Forelesninger, gruppearbeid, individuelle oppgaver. En skriftlig semesteroppgave. Oppgaven må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Framnes, Runar, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjøme (2006): Markedsføringsledelse. 7. utg. Oslo : Universitetsforlaget ISBN Individuell 4 timers skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen. ØKA 264 Innovasjon og entreprenørskap I, Teoretisk fundament 60 årstimer Marit Hoven, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet skal gi en innføring i behovet for innovasjon i tilknytning til eksisterende virksomheter (intraprenørskap) og nyetableringer (entreprenørskap), tilgang på gründererfaringer, utvikling og kommersialisering av forretningsidéer og introduksjon til forretningsplan og forretningsutvikling. Emnet vektlegger særlig tre fagområder: Behovet for innovasjon ved intraprenørskap og entreprenørskap Idé- og forretningsutvikling Etableringsprosessen fra idé til forretningsplanplan Undervisning/arbeidsform Forelesninger, gruppearbeid og bedriftsbesøk. 7

8 Obligatorisk oppmøte og deltakelse på undervisningen.. Dollinger, Marc J (2002): Entrepreneurship, Strategies and Resources, 3rd edition. Prentice Hall. ISBN: (kap 1-5). (176 s) Spilling, Olav R., red. (2002): Nyskapings Norge, Fagbokforlaget, Bergen. ISBN: Del 1-3 (149 s) Spilling, Olav R., red. (2006): Entreprenørskap på norsk, Fagbokforlaget, Bergen. ISBN: (Kap.1-6) 141 s. Støttelitteratur McKinsey & Company (2000): Fra ide til ny virksomhet. En håndbok for vekstselskaper, McKinsey & Company, Oslo. ISBN: Heimeeksamen, innlevering av teorinotat over oppgitt tema. Karaktersetting: Bestått/ ikke bestått. LAN 911 Hest og helse 240 årstimer Barbro Skretting, Val videregående skole/ Evelyn Stene Skjetlein vgs. 20 i teorifag. 8 stk i praktiske øvinger 4 år hestefagutdanning, 3 år naturbruksutdanning og relevant yrkeskompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig relevant og realkompetanse. Det er i tillegg en fordel med kompetanse i helsefag Studiet er retta mot studenter som ønsker å videreutvikle teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i bruk og hold av hest, samt ulike måter å bruke hesten på i forebyggende og behandlende virksomhet av mennesker med ulike behov Handtering, utdanning og trening av hest Hold av hest og drift av stall Krav til hester, utstyr, fasiliteter og personell Regelverk og forskrifter som regulerer virksomheten Se muligheter for næringsvirksomhet med hest i kombinasjon med helsebringende arbeid Inn på tunet Prosjektledelse og prosjektstyring for små foretak Økonomi, etablererkunnskap, markedsføring, tilskuddsordninger og tverrfaglig samarbeid Innføring i de vanligste fysiske og psykiske funksjonshemninger Bruk av hest i psykiatri og terapi Bruk av hest i behandling av rusmiddelmisbrukere Hesten som sosialpedagogisk virkemiddel Videreformidle hesterelaterte aktiviteter Undervisnings- og arbeidsform 8

9 Skjetlein: Forelesninger, praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. Skolens samling av hester vil stå sentralt i den praktiske opplæringen, samt ekskursjon / observasjon i etablerte bedrifter. Val: Undervisninga organiseres med 6 samlinger av 3 dagers varighet. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert. Det legges opp til forelesninger, gruppeoppgaver, praktiske demonstrasjoner og øvinger, samt ekskursjon /observasjon i etablerte bedrifter. Antall oppgaver: 4. Samlinger: Alle 6 Falch, S.T (red): Terapiridning -den firbente fysioterapeut, ISBN Mc Kewan, J: Hestens stell og helse, ISBN Bird, Naturlig hestehold, ISBN Pelicano, R.: Gjør hesten bombesikker, ISBN Diverse forfattere: Utdelte kompendier Hver innleveringsoppgave vurderes med karakter og kommentar. Bestått alle obligatoriske deler. 2 dags praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. LAN 912 Hund i næring 240 årstimer Turid Buvik, Skjetlein vdg skole (og leder av Trondheim hundeskole). 20 studenter pr. gruppe i teorifag, 10 studenter i praktiske øvinger. Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i trening og samarbeid med hund, eller realkompetanse som er tilsvarende og som har planer om egen bedrift eller næringsvirksomhet. Relevant kompetanse kan være ulike typer næringsvirksomhet hvor hunder er involvert, bred erfaring i trening av flere hunder til nærmere angitt ferdighetsnivå (må dokumenteres) eller hunderelatert konkurransevirksomhet. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig relevant og realkompetanse hvert år. Absolutt krav: En hund må disponeres de praktiske øvingsdagene gjennom hele kurset Gi grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for og ferdighet i trening av hund og allsidig hundehold, og synliggjøre de muligheter dette gir for egen næringsvirksomhet med hund.. Synliggjøre ulike retninger og muligheter for næringsvirksomhet med hund, samt hvordan identifisere nye næringsmuligheter. Inn på tunet. Hvordan etablere egen virksomhet og fungere som entreprenør med hund. 9

10 Prosjektledelse og prosjektstyring for småskalabedrifter Grunnleggende prinsipper for salg og markedsføring innen virksomheter i og rundt hund og hundehold. Innføring i hundens fysiologi, genetikk, sykdommer, velferd og atferd som mulighet og begrensning for næringsvirksomhet med hund Viktige treningsprinsipper, motivasjons- og læringsteori. Grunnleggende forståelse for raseforskjeller og hunders (og eieres) ulike forutsetninger, herunder atferdsanalyse og genetikk relatert til næringsvirksomhet med hund Forståelse for praktisk og allsidig trening av hund til konkrete ferdighetsmål, basert på individuelle metoder, som verktøy for næringsvirksomhet Praktisk ferdighet i trening av egen og fremmed hund som grunnlag for næring Problematferd, årsak, forebygging og noen forslag til løsning. Bruk av ulike tekniske hjelpemidler video og data i trening av hund, og Bruk av ulike tekniske hjelpemidler som salg-og formidlingskanal i næring. Gjennom gjesteforelesere innblikk i ulike leveveier og muligheter hva angår hund. Gi innblikk i og gjennomføre trening av hund i ulike hundesporter og yrkesutøvelse med hund. Lover og regler for hund, hundehold og næring med hund med praktiske eksempler Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger med praktiske øvinger og eksempler, samt prosjektoppgaver og gruppeoppgaver. Teoretiske og praktiske krav til gjennomførelse. 1 obligatorisk prosjektoppgave bestått. Minimum 2 praktiske prøver/øvelser bestått. 1 bestått skriftlig prøve. Det skal føres en egen treningsjournal. Pryor, K Ikke skyt hunden.- Canis, Tromsø: 214s. ISBN: ) Kulturkollisjonen mellom menneske og hund (Jean Donaldson, Canis.com, ISBN: ) Svartdal, F. og Flaten, M.A Læringspsykologi. - AdNotam Gyldendal, Oslo. ISBN: ) Horne, H.A. og Øyen, B rettet miljøarbeid del 1- G.R.D. Forlag, Oslo ISBN: Rugaas, T På talefot med hunden: de dempende signalene- Canis AS, Melhus: 99s. ISBN: Tapper, I Etologiboken: Om hundars beteende. - Prisma, Stockholm ISBN: : 178s. Ahlbom, Å. og Geneborg, A. (In press).rasekunnskap. kommer ny Hallgren, A. Lexicon i Hundspråk - MB Förlag, Stockholm. ISBN: Fält, L. Hundens språk och flockliv - Prisma, ISBN: ) Støttelitteratur: Lindsay, S.R. Applied Dog Behavior and Training vol 1.Adaption and learning - Dogwise.com, ISBN: Abrantes, R. Dog language - Dogwise.com, ISBN: R. Fjellanger et al. Hundens beste venn - H.A.L.S. Forlag, ISBN: dagers praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler er tillatt. Merknader Samarbeid med Trondheim Hundeskole som har fagutdannede instruktører fra universitet og høyskole. Instruktørene har også minimum 1-årig instruktørutdannelse, og gjennomført 1 årig praktisk opplæringsløp som instruktører, med lang praktisk erfaring i å trene hund. Trondheim Hundeskole har gjennom flere år bygd opp et solid nettverk av 10

11 lokale, nasjonale og internasjonale kontakter og samarbeidspartnere med lang erfaring innenfor sine områder. Kurset vil derfor ha solid og allsidig forankring i hundesport, så vel som yrkesutøvelse med og relatert til hund. LAN 913 Sports- og familiedyr 240 årstimer Margot Fiske Hokstad, Skjetlein vg skole 20 studenter pr. gruppe i teorifag, 10 studenter i praktiske øvinger. Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i dyrehold og stell, eller realkompetanse som er tilsvarende og som har planer om egen bedrift eller næringsvirksomhet. Relevant kompetanse kan være ulike typer næringsvirksomhet hvor sports- og familiedyr er involvert, erfaring i trening av dyr til nærmere angitt ferdighetsnivå (må dokumenteres) eller dyrehold (landbruk/kjæledyr), eller konkurransevirksomhet relatert til sports- og familiedyr. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig relevant og realkompetanse hvert år. Gi kjæledyr og hundeinteresserte grunnleggende teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i foring, stell og håndtering av sports- og familiedyr som grunnlag for entreprenørskap og næringsvirksomhet. Studiet gir innblikk i forskjellige sports- og familiedyr innen ulike dyregrupper som insekter, fisk, fugler og pattedyr, samt ulike næringsmuligheter knyttet til de enkelte. Studiet skal gi kunnskap om: Synliggjøre ulike retninger og muligheter for næringsvirksomhet med sports- og familiedyr, samt hvordan identifisere nye næringsmuligheter. Inn på tunet. Hvordan etablere egen virksomhet og fungere som entrepenør med sports- og familiedyr. Prosjektledelse og prosjektstyring for småskalabedrifter Grunnleggende prinsipper for salg og markedsføring innen virksomheter i og rundt sports- og familiedyr og dyrehold. Ulike dyrs anatomi og fysiologi som mulighet og begrensning for næringsvirksomhet Ulike fordøyelsessystemer og behov for nærings- og byggestoffer i forhold til foring. Helse og miljø omkring dyr og dyrehold i næring Aktuelle sykdommer, forebyggende tiltak, hygieniske krav og tiltak for å forhindre smittespredning i forhold til foring og stell av ulike dyr. Genetikk, avl og reproduksjonssystemer hos noen utvalgte arter (kanin, marsvin og hund). Ulike dyrs økologi, opprinnelse, miljøkrav og naturlig atferd i forhold til foring og stell av ulike dyr. - Atferd spesielt hos hund med fordypning i treningsprinsipper, motivasjons- og læringsteori. - Praktisk og allsidig trening av hund (individuelle metoder) 11

12 - Grunnleggende forståelse for raseforskjeller og hunders (og eieres) ulike forutsetninger, herunder atferdsanalyse. - Problematferd, årsak og forebygging. Innblikk i ulike leveveier og etablering av virksomhet knyttet til ulike sports- og familiedyr (hund, kanin, akvarium) Innblikk i lover og regler knyttet til dyrehold og næringsvirksomhet med dyr (hund som eksempel) Bruk av ulike tekniske hjelpemidler som salg-og formidlingskanal i næring. Gjennom gjesteforelesere innblikk i ulike leveveier og muligheter hva angår sports- og familiedyr. Undervisnings- og arbeidsform I tillegg til forelesninger har emnet praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. 1 obligatorisk prosjektoppgave bestått. Minimum 2 praktiske prøver/øvelser bestått. 1 bestått skriftlig prøve. Det skal føres en egen treningsjournal for egen trening gjennom hele studiet. Myhre, H.I Husdyras fysiologi og anatomi. - Landbruksforlaget, Oslo: 52s. (samt heftene for hvert dyreslag) Jensen, P Dyras atferd: om husdyra våre og deres ville forfedre - Landbruksforlaget, Oslo. ISBN : 271s. Køste, C. og Egtvedt, M Lydighetstrening i teori og praksis. - Canis AS, Melhus: 654s. Wilhelmsen, D.K Stell av smådyr: grunnkurs Assistent i dyrepleie.- NKS fjernundervisning, Oslo.ISBN: : 112s. Ukkelberg, B Kaninhold. - Landbruksforlaget, Oslo. ISBN : 175s. Relevante fagbøker som publisereres vurderes opp mot eksisterende pensumliste. 2 dagers praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler er tillatt Merknader Samarbeid med Trondheim Hundeskole, veterinærer med spesialisering innen sports- og familiedyr og andre med spesiell kompetanse. LAN 914 Hest i næring 240 årstimer Evelyn Stene, Skjetlein videregående skole Antallsbegrensing 20 studenter i teorifag, 8 i praktiske øvinger 12

13 4 år hestefagutdanning, 3 år naturbruksutdanning og relevant yrkeskompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig og relevant realkompetanse. Studium og semester Fordypningsemne i studietilbudet Dyr i næringsvirksomhet. Undervisningen går over både høst- og vårsemesteret. Studiet er rettet mot studenter som ønsker å videreutvikle teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innen ridning og kjøring med hest til ulike næringsforemål. Det legges stor vekt på sikkerhet i all handtering og omgang med hesten. Hestens naturlige atferd er sentral i all trening. Handtering, utdanning og trening av hest Hold av hest og drift av stall Krav til hester, utstyr, fasiliteter og personell Regelverk og forskrifter som regulerer virksomheten Se muligheter for næringsvirksomhet med hest Inn på tunet Prosjektledelse og prosjektstyring for små foretak Økonomi, etablererkunnskap, tilskuddsordninger og tverrfaglig samarbeid Sertifiseringsordninger for kusker Kjøring av hest i ulike former med vogn, slede og redskap Kjøre oppdrag med hest Ridning i ulike disipliner Videreformidle hesterelaterte aktiviteter Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger, praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. Skolens samling av hester vil stå sentralt i den praktiske opplæringen, samt ekskursjon / observasjon i etablerte bedrifter. Sensor Skal ha relevant høyere utdanning på hest. Skal også vise til egen relevant erfaring fra ulike typer næringsvirksomhet relatert til hest. 1 obligatorisk prosjektoppgave bestått. 2 praktiske prøver/øvelser bestått. 1 bestått skriftlig prøve. McKewan, Hestens stell og helse, ISBN Bird, Naturlig hestehold, ISBN Kragh, Kjøring med hest, ISBN B.D.S., Bok om Körning, ISBN Hedlung, G. Dette er ridning. ISBN Relevante kompendier. Valgfri tilleggslitteratur: Söderstrand, Sprangridning, ISBN Kyrklund, Dressur med Kyra,

14 Bestått alle obligatoriske deler. 2 dags praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. LAN 915 Jord- og plantekultur 240 årstimer Geir Fisknes, Mære landbruksskole 20 Ingen utover opptakskravet Kurset har to hovedmål: Jordlære: Studentene skal kunne vurdere hvilken betydning biologiske, kjemiske og fysiske forhold har for dyrkingsformål og plantevekst, og vurdere jordmessige forhold i tilknytning til miljø. Plantelære: Studentene skal ha god innsikt i produksjon, produktforedling og omsetning av planter innen en del utvalgte vekstgrupper, og kunne planlegge produksjonene slik at det biologiske mangfoldet ivaretas. I fageområdene inngår også utarbeiding av tekniske planer for jordbruksarealer. Jordlæredelen er felles for alle. I plantedelen kan studentene fordype seg innenfor en av hovedkulturene, korn eller grovfòr. Innenfor kornproduksjon legges grunnleggende vekt på dyrkingsteknikk. I tillegg settes fokus på gjeldende kornpolitikk og framtidsutsikter for kornproduksjon i Norge sett i lys av EU og WTO. Grovfordyrking omfatter særlig eng-og beitedyrking, samt dyrking av rot- og grønnforvekster. Det legges vekt på produksjon av kvalitetsmessig godt grovfor som det viktigste grunnlaget for god økonomi i melk og kjøttproduksjon. Foruten grunnleggene kunnskaper i jord- og plantekultur, legges vekt på eng- og beitefrøblandinger og kombinasjoner engvekster/grønnforvekster til surfor og fullfor. Utarbeiding av gjødselplan og plantevernplan, samt miljømessige forhold vil bli belyst i forhold til de krav som forskrift til utarbeiding av miljøplan krever. Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger, praktiske øvelser, utferder, og arbeidsoppgaver på og mellom samlingene. Det legges vekt på praktisk forankring av fagene gjennom arbeid med aktuelle case i forhold til eget gårdsbruk eller evt. skolegårdsbruket på Mære. To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske øvinger legges inn både i jord- og plantedelen. Skøien, S. 2000: Jordlære, -GAN Forlag,Oslo. ISBN:

15 Bratberg, E. m.fl. 2003: Dyrking av jord- og hagebruksvekster.-gan Forlag, Oslo. ISBN: Moen, R. og Fisknes, G. 2005: Plantevekst og engdyrking.- Kompendium, HiNT, Steinkjer. ISBN: Mjærum, J. 1999: Jordbruksvekster til frømodning. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skår, Jostein. 1999: Fòrvekster.- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skøien, S og Østerud, J.G.1995: Miljø- og ressursplan i landbruke, Norges bondelag, Oslo. ISBN: Munthe, K. og Hofsvang, T. 2006: Handtering og bruk av plantevernmidler.7. utg.- Tun forlag, Oslo. ISBN: , h., , h., Flere forfattere Grønn kunnskap.- Bioforsk, FOKUS, Vol.1 ( ny utgave hvert år) En ukes skriftlig gruppevis hjemmeeksamen der den skriftlige delen utgjør 60 % samt en individuell muntlig del som utgjør 40 %. Den skriftlige besvarelsen legges til grunn for muntlig utspørring. Under besvarelse av den skriftlige delen er alle hjelpemidler tillatt. Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig del, unntatt den skriftlige besvarelsen. med bokstavkarakter. Merknader Denne studieenheten er retta mot studenter og næringsutøvere i landbruket, og kan danne grunnlag for videre studier, og gi yrkesutøvere oppdaterte kunnskaper for fortsatt lønnsomt drift. LAN 916 Moderne husdyrproduksjon 240 årstimer Knut Aarsland, Val videregående skole 20 Ingen utover opptakskravet. Undervisninga organiseres med 3 samlinger med 3 dagers varighet for hver modul. Studieenheten består av 4 moduler à 60 årstimer der studenten selv må velge ut 2 moduler i sin fordypning. Studieenheten er retta mot studenter og næringsutøvere i landbruket som har praktisk erfaring og ønsker å fordype seg innen flere fagområder. Dette kan danne grunnlag for videre studier eller gi yrkesutøvere muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper for fortsatt lønnsomt drift. Modul 1 Moderne grovfôrproduksjon Studiet skal gi kunnskaper innen grovfôrdyrking. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom dyrking og bruk av grovfôr, grovfôrkvalitet og økonomien i denne produksjonen. Modulen fokuserer på den nære sammenhengen mellom produksjon av kvalitetsmessig godt grovfôr og økonomien i storfèproduksjon. Det legges særlig vekt på ulike eng- og 15

16 beitefrøblandinger, grønnfôrblandinger og kombinasjoner av disse som basis for beite, surfôr og fullfôr til storfè. Skøien, S. 2000: Jordlære, -GAN Forlag,Oslo. ISBN: Moen, R. og Fisknes, G. 2005: Plantevekst og engdyrking.- Kompendium, HiNT, Steinkjer. ISBN: Mjærum, J. 1999: Jordbruksvekster til frømodning. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skøien, S og Østerud, J.G.1995: Miljø- og ressursplan i landbruket, Norges bondelag, Oslo. ISBN: Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ( ny utgave hvert år) Modul 2 Melk- og kjøttproduksjon på storfè Studiet skal gi kunnskaper om moderne kjøtt- og melkeproduksjon på storfè. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom driften og økonomien i denne produksjonen. Fôring Helse og fruktbarhet Kjøtt produksjon Melkekvalitet Økonomien i melk- og kjøttproduksjon Hallstein Grønstøl og Stig Anders Ødegaard Storfesjukdommer. Landbruksforlaget, ISBN Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ( ny utgave hvert år) Modul 3 Svineproduksjon Studiet skal gi kunnskaper om moderne svineproduksjon. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom driften og økonomien i denne produksjonen. Fôring Helse og fruktbarhet Smågrisproduksjon Slaktegrisproduksjon Økonomien i svineproduksjon Gjein, H Helse og sjukdom i grisehuset.- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: ,. Knut Egil Bøe m.fl Tekniske løsninger og husdyras atferd. GAN Forlag AS, ISBN ,. Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ,. ( ny utgave hvert år) Modul 4 Sau 16

17 Studiet skal gi kunnskaper om ulike driftsopplegg for sau. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom drift og økonomien i denne produksjonen. Fôring Helse og fruktbarhet Beiting Avl Ulike driftsopplegg Økonomien i saueproduksjon Aunsmo, L.G Saueboka. 2. utg.- NSG, Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ( ny utgave hvert år) Undervisnings- og arbeidsform (for alle modulene) Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte. Det legges vekt på praktisk forankring av fagene gjennom arbeid med aktuelle case i forhold til eget gårdsbruk eller evt. skolegårdsbruket på Val videregående skole. Antall oppgaver: 3 pr. modul Samlinger: Alle Hver innleveringsoppgave vurderes med karakter og kommentar. Oppgavene vektlegges totalt til 50 % av sluttkarakter. Skriftlig eksamen (4 t pr modul) vektlegges 50 % LAN 917 Dyr i helse og terapi 240 årstimer Arnt Narve Bordal, Øya videregående skole 20 Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i dyrehold og stell. Det er en fordel med kompetanse i helsefag. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig og relevant realkompetanse. Emnet skal gi studentene innføring i hvordan dyr kan påvirke menneskers helse og trivsel. Emnet skal videre gi en innføring i hvordan dyr kan brukes i forbindelse med helsearbeid, undervisning, spesialundervisning og som miljøtiltak. Emnet skal også gi studentene en innføring i hvordan smådyr kan brukes som grunnlag for næringsvirksomhet. 17

18 Artskunnskap og avl Dyrestell Dyrehelse Kunnskap om dyrs innvirkning på menneskers helse Dyr og barn Dyr og undervisning Dyr og spesialundervisning Inn på tunet/ næringsetablering Undervisnings- og arbeidsform Undervisninga organiseres med 6 samlinger av 3 dagers varighet. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert. Det legges opp til: Forelesninger Befaringer Prosjekt- og praksisorienterte undervisningsopplegg Arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe Nettverksarbeid Obligatorisk oppmøte på alle 6 samlinger. Arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe til sammen 4 obligatoriske oppgaver. Indrebø, A Obstetrikk hos hund og katt. 2. opplag.- Tell forlag ISBN Indrebø, A.(red) Genetikk, avl og oppdrett 3. utg. - NKK. ISBN Thear, K., Fraser, A. (ed.) 1980.The complete book of raising livestock and poultry. A smallholders guide. - Pan Books, London. ISBN Vangen, O., Steine, T., Olesen, I., Hårdnes, T Avlslære. - Landbruksforlaget. ISBN Agas, S Small animal nutrition. - Butterworth Heineman,Oxford. ISBN X Sjaastad, Ø., Hove, K., Sand, O Physiology of domestic animals. - Scandinavian Veterinary Press. ISBN Bagley, F.M Fjørfeboka.- Landbruksforlaget. ISBN Utdelte artikler. To innleveringsoppgaver der den første teller 40 % og den siste 60 % på sluttkarakteren. LAN 919 Økologisk fór og husdyrproduksjon 240 årstimer Sture Marklund, Åsbygden Lars Linder, Åsbygden 20 Anbefalt grunnkurs i stell av husdyr. Kjøring med basmaskin, jordbearbeiding og hydroteknikk, vekstnæring og gjødsling 18

19 Kurset skal gi kunnskaper om økologiske dyrkingsmetoder for forvekster, samt gi studenten ferdigheter i å anvende og vedlikeholde maskiner ved forproduksjon, høsting og lagring. Kurset skal dessuten gi kunnskaper om ergonomi, miljø og sikkerhet. Studentene skal gis grunnleggende prinsipper i økologisk husdyrproduksjon. Gi forståelse for dyrs grunnleggende behov og atferd, og kunnskap om hvordan effektiv produksjon kan drives når det er tatt hensyn til dette. Det skal også gi de kunnskaper som trengs for å planlegge og å stelle flere ulike dyreslag i økologisk produksjon. Først og fremst ku og svin, men også høns, geit med flere. redegjøre for regler for økologisk drift opprette en omleggingsplan for overgang til økologisk drift ha kunnskap om ulike typer økologiske vekstskifter foreslå og gjennomføre økologiske metoder for jordbearbeiding, gjødsling, og bekjempning av skadegjørere anlegge og holde i gang en kompost med optimal nedbrytning og med minimalt tap av næringsinnhold redegjøre for noen av de vanligste forveksters dyrkningsmetoder identifisere de aktuelle kulturvekster i ulike utviklings-/vekstfaser identifisere vanlige typer ugress, og redegjøre for deres egenskaper og betydning gi eksempler på ulike metoder for økologisk ugressbekjempelse kjenne til viktigheten av godt frømateriale og kunne velge rett sort redegjøre for de faktorer og tiltak/virkemidler som påvirker forets kvantitet, hygieniske og næringsmessige kvalitet bedømme passende tidspunkt for ulike dyrkingstiltak så, høste, transportere og lagre forvekster på en miljømessig bra måte opprette en økonomisk kalkyle for driften bruke og ta daglig vedlikehold på maskinparken, samt kunne redegjøre for funksjonen til de ulike maskinene og kunne forebygge risikofylte arbeidssituasjoner Økologisk produksjon av melk og kjøtt på storfe Økologisk produksjon av smågris og slaktegris Økologisk produksjon av andre dyreslag Kombinere fôrmidler på en økologisk, biologisk og økonomisk riktig måte Fôrplaner for ulike dyreslag Forerstatning for ulike produksjonsfaser for ulike dyreslag Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr, samt gjøre rede for utstyrets funksjon og egenskaper. Bruke pc i planleggings- og analysearbeidet Utnytte resultatanalyser for å finne forbedringsområder i produksjonen Avlsarbeid i besetningen Oppdage, behandle og forebygge produksjonssykdommer Beskrive hvordan man kan påvirke produktkvaliteten og effekt på økonomien Bedømme arbeidsresultat og arbeidsorganisasjon, samt ta initiativ til forandringer i arbeidsmåte dersom forholdene krever dette Produsere i samsvar med miljø og sikkerhetsforskrifter Kjenne til og kunne forebygge risiko i arbeidet/ulykkesforebygging Undervisning/arbeidsform I tillegg til forelesninger så er det praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. Praktisk arbeid på Åsbygdens store gårdsbruk vil også være en del av undervisnings- og arbeidsformen. 19

20 8 gruppeoppgaver som vil karaktersettes og telle med i vurderingsgrunnlaget. Alle 8 må være bestått for å få avlegge skriftligeksamen. Törnqvist, L. Naturbrukets ekologi. -Natur och Kulturs förlag, Stockholm Kellander, I.och Ögren, E. Ekologiskt lantbruk. - Natur och Kultur, Stiockholm. Granstedt, A m.fl. Ekologiskt lantbruk fördjupning.- Natur och Kultur, Stockholm. Weidow,B. Växtodlingens grunder. -Natur och kultur/lt. ISBN x Källander, I. Jordbruksbok för alternativ-(ekologisk) odlare.- Natur och kultur/lt. ISBN Dessin m.fl Aa. Ekologiskt lantbruk. Introduktion - Natur och Kultur/LT, ISBN Granstedt,A. m.fl. Ekologiskt lantbruk, Fördjupning, - Natur och Kultur/LT, ISBN Jafner,N. Lönsammare vallodling. - Natur och Kultur/LT, ISBN Tuvesson, M. och Åberg, E. Nyttoväxter på åkern. - Natur och Kultur/LT. ISBN Ighe, I. Och Åberg, E. Ogräs på åkern. - Natur och Kultur/LT. ISBN Eriksson, I. och Zetterberg, G. Jordbrukets fältmaskiner. - Natur o Kultur/LT, ISBN Eriksson, L. (red.) Norrländsk växtodling.- ISSN Tilleggslitteratur: Lärn-Nilsson,J. m.fl. Naturbrukets husdjur 1 och 2.- Natur och Kultur, Stockholm. 4 timers skriftlig skoleeksamen (40 %) og 8 gruppeoppgavene (60 %) Merknader Dette emnet blir tilbudt på Åsbygden Naturbruksgymnasium, Østersund. 20

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING Fagskoletilbudet bedriftsutvikling er utviklet for deg som skal utøve eller etablere ny virksomhet innenfor naturbruk, eller

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING Fagskoletilbudet Utmarksnæring er utviklet for deg med interesse for utmarka. Som ser bruksverdien i utmarka, i skog og skogbruk.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK Fagskoletilbudet skogbruk er utviklet for deg med interesse for skogsdrift, og som ser bruksverdien i utmarka og i skogen. Den er

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Anlegg Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium oktober

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 28.10.2013 Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken. 13.12.2013 Andre utkast, revidert etter høring Bakken, From,

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon Bachelor in Tourism Experiences Production 3-årig studium 1. studieår 180 studiepoeng Studieåret 2013/14 Institutt for økonomi

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 28.10.2013 Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken. 13.12.2013 Andre utkast, revidert etter høring Bakken, From,

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) 30 studiepoeng Antall studieplasser 30 Innledning Forbrukernes krav til riktig utseende, smak og pris krever at potetprodusentene hele tiden må utvikle produksjonen og tilpasse seg kravene fra markedet.

Detaljer

Studieplan for Grønn Fagskole

Studieplan for Grønn Fagskole Studieplan for Grønn Fagskole Toårig fagskoleutdanning for gartnere og blomsterdekoratører 2005 1 Forord Vedlegg 2.2.2a Vi har valgt å kalle hele dette dokumentet for Studieplan for Grønn Fagskole. Dokumentet

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN Elektrolinjen med fordypning automatisering

STUDIEPLAN Elektrolinjen med fordypning automatisering TRONDHEIM FAGSKOLE STUDIEPLAN Elektrolinjen med fordypning automatisering 2-årig heltidsstudium INNHOLD 1.0 Elektrolinjen med fordypning automatisering... 4 2-årig heltidsstudium ved Trondheim fagskole...

Detaljer

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Automatisering Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 180 STUDIEPOENG, 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING 3-årig heltid 4-årig desentralisert/deltid HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE- OG SOSIALFAG 2007 Revidert juni 2007 INNHOLD

Detaljer

Fagretning: Datateknikk Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Datateknikk Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Datateknikk Studieplan for Programmering Studieplan gjelder for: 2-årig utdanning som heltidsstudium 2-årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september 2015 Innhold

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 avdeling for ingeniørutdanning Oslo, 02.02.11 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer