Naturbruksfagskolen i Midt- Norden- STUDIEPLAN- Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturbruksfagskolen i Midt- Norden- STUDIEPLAN- Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Fagskoletilbud ved Åsbygdens naturbruksgymnasium i Jämtland skal ikke godkjennes av NOKUT).Det er tatt med til orientering, og har mørkere bakgrunn) Fagskoletilbudet Dyr i næringsvirksomhet kombinerer emner som gir deg grunnleggende innføring i husdyrfag og emner med fokus på dyrevelferd og næringsvirksomhet. Langsiktig mål Å øke kompetansen i husdyrbruket og videreutvikle sektoren som økonomisk og økologisk bærekraftig næringsvei i Midt-Norden. Kortsiktige mål: Å gi en fremtidsrettet yrkesutdanning på fagskolenivå for å utøve og videreutvikle husdyrproduksjon. Kompetanseøkning for studenter som tenker seg i gang med andre studier med relasjon til husdyrbruk, for eksempel landbruksøkonomi, veterinærmedisin eller dyrepleie. Å kvalifisere til nytenkning og entreprenørskap i husdyrsektoren, til ulike arbeidsoppgaver i de faglige organisasjonene i landbruket og i landbruksforvaltningen. Faglig innhold Det viktigste fundamentet for studiet er emnene husdyrmiljø, dyrevelferd og husdyrhelse. Dessuten er det nødvendig å skaffe seg en grunnleggende kjennskap til praktisk stell av dyr. Husdyrenes velferd er et kunnskapsområde som blir stadig viktigere og mer etterspurt. Velferdsbegrepet er også en av de sentrale profiler innen "kvalitetssystem i landbruket" (KSL). Fagskoletilbudet har 2/3 obligatoriske emner. Studentene velger i tillegg fordypningsemner, som tilsvarer 1/3 av studieåret. De fordypningsemnene elevene kan velge mellom, står oppført under studieplanen nedenfor, med navnet på det skolestedet der fordypningsfagemnene undervises. Undervisningsopplegg Det legges stor vekt på å kombinere den teoretiske undervisninga med praktiske eksempler og øvinger. Noe av undervisninga vil være basert på samlinger og nettbasert undervisning. Omfanget av hvert fagemne er målt i antall årstimer, der et helt undervisningsår er satt til 720 årstimer, som tilsvarer 60 studiepoeng ved høgskolestudier. De obligatoriske fagemnene utgjør 2/3 av fagskoletilbudet (tilsvarer 480 årstimer), og vil foregå ved samlingsbasert undervisning med nettstøtte mellom samlingene. Denne delen av undervisningen vil være HiNT s ansvar. Lærere på det enkelte skolested vil fungere som veiledere i arbeidet med disse fagemnene mellom hver samling. På hver samling vil et eller flere emner bli behandlet. Særlig på oppstartsamlingene vil studenter ved flere medlemsskoler kunne delta samtidig. Seinere samlinger vil delvis være basert på nettbaserte forelesninger og videokonferanseløsninger. Det vil i alle tilfelle være en lokal kontaktlærer som har lokalt ansvar for faget ved det enkelte skolestedet. Mellom samlingene vil kontaktlæreren ha regi- ansvar lokalt når det gjelder gjennomføring av oppgaver og annen nettbasert undervisning som gis av HiNTs ansatte. Nettbasert undervisning i Naturbruksfagskolen i Midt-Norden vil være basert på HiNTs løsning med Classfronter. 1

2 1/3 av tilbudet (tilsvarende 240 årstimer) utgjøres av fordypningsemner, og vil bli gjennomført i regi av den enkelte medlemsskole med undervisning gjennom hele skoleåret, eller samlinger med nettstøtte på samme måte som de obligatoriske fagemnene. Ved at undervisninga organiseres som samlinger, er det lagt til rette for å tilby deler av fagskolens fagemner som kortkurs til folk som er i arbeid og trenger oppfrisking eller faglig påfyll. Men som hovedregel vil man basere undervisningen på forelesninger, øvinger og ekskursjoner gjennom hele skoleåret. Under hver emnebeskrivelse spesifiseres prosjektoppgaver, ekskursjoner, praktiske øvinger, gruppeoppgaver m.m. Studieleder for seksjon for landbruk og utmarksfag ved HiNT er faglig ansvarlig for undervisningen ved naturbruksfagskolen i kraft av leder for faggruppene, som består av lærerne som underviser ved det enkelte studietilbudet. Studieplan for fagskoletilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Antall årstimer i parentes) 1.semester 2.semester Fordypningsemne (240) Innføring i markedsføring (60) ØKA151 Etologi (60) BIO 109 Fysiologi og anatomi(120)hus120 Husdyrmiljø (120) HUS109 Dyrevelferd (60) HUS 110 Innovasjon og entreprenørskap (60) ØKA 264 Tilgjengelige fordypningsemner(alt etter undervisningssted) LAN911 Hest og helse (240) VAL, SKJETLEIN LAN914 Hest i næring (240) SKJETLEIN LAN917 Dyr i helse og terapi. (240) ØYA LAN912 Hund i næring(240) SKJETLEIN LAN915 Jord- og plantekultur (240) MÆRE LAN913 Sports- og familiedyr (240) SKJETLEIN LAN916 Moderne husdyrproduksjon. (240) VAL LAN919 Økologisk fór og husdyrproduksjon (240) ÅSBYGDEN Kompetanse Studiet gir kompetanse til faglig ledelse av husdyrproduksjon på en effektiv måte etter moderne prinsipper og med innpass av nye næringer, og til arbeid hvor forbedring av dyras velferd er i fokus. Eksempler kan være bedre hestehold, dyr i hobby og næringssammenheng, og utvikling av fremtidsrettet husdyrhold. Beståtte eksamener i alle fagskolens emner gir Vitnemål for fagskole i naturbruk, studietilbudet Dyr i næringsvirksomhet. Det legges ved karakterutskrift for enkeltemner. Videre studier Studentene kan etter individuell vurdering få innpasset fullført fagskole i HiNTs bachelorgradsstudium i husdyrfag med ekstra studiebelastning i andre studieår, eller i HiNTs frie bachelorgradsstudium i landbruks- og utmarksfag. Opptakskrav Fullført og bestått videregående opplæring med vg1, vg2 og vg3 i utdanningsprogrammet naturbruk eller tilsvarende.. Generell studiekompetanse som ved opptak ved universiteter og høgskoler er ikke nødvendig. 2

3 EMNEBESKRIVELSER... 3 BIO 109 Etologi... 3 HUS 120 Fysiologi og anatomi... 4 HUS 109 Husdyrmiljø... 4 HUS 110 Dyrevelferd... 5 ØKA 151 Innføring i markedsføring... 6 ØKA 264 Innovasjon og entreprenørskap I, Teoretisk fundament... 7 LAN 911 Hest og helse... 8 LAN 912 Hund i næring... 9 LAN 913 Sports- og familiedyr LAN 914 Hest i næring LAN 915 Jord- og plantekultur LAN 916 Moderne husdyrproduksjon LAN 917 Dyr i helse og terapi LAN 919 Økologisk fór og husdyrproduksjon EMNEBESKRIVELSER BIO 109 Etologi 60 årstimer Rolf Terje Kroglund, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet. Faget skal gi en kort innføring i etologiske prinsipper. Videre vil de viktigste mekanismene bak dyrenes atferd og funksjonelle aspekter av atferden bli behandlet. Følgende tema blir vektlagt: Instinkt og læring Ritualisering og kommunikasjon Interaksjoner byttedyr/predator Ressurskonkurranse Gruppeatferd Seksuell seleksjon Parbindingssystemer Statussignaler og dominansforhold Altruisme og hjelperfunksjoner. Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger. 3

4 Ingen. Krebs, J.R. og N.B. Davies (1993): An introduction to behavioural ecology. 3th ed. Oxford : Blackwell Scientific Publications ISBN Individuell muntlig eksamen. HUS 120 Fysiologi og anatomi 120 årstimer Håvard Okkenhaug, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet har som mål å gi studentene grunnleggende kunnskaper om husdyras anatomi og fysiologi og sjukdomsproblemer i husdyrproduksjon Gjennomgang av kroppens oppbygging og de normale kroppsfunksjonene hos husdyra. Sjukdommer relatert til husdyras produksjon, fôring og omgivelser. Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger, demonstrasjoner, utferder, innleveringsoppgaver, studentpresentasjoner. Alle utferder, øvinger og oppgaver er obligatoriske og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Grønstøl, H., Ødegaard, S.A og Gausemel, J Storfesjukdommer. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Gjein, H Helse og sjukdom i grisehuset.- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: ,. Aunsmo, L.G Saueboka. 2. utg.- NSG, Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Sand, O, Bjålie, J.G, Haug, E. og Sjaastad, Ø.V Menneskekroppen: fysiologi og analtomi. 2. utg.- Gyldendal, Oslo. ISBN: Individuell skriftlig skoleeksamen (3 timer). Ingen hjelpemidler. HUS 109 Husdyrmiljø 120 årstimer 4

5 Geir Næss, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet har som mål å gi studentene solide kunnskaper i grunnleggende og anvendt husdyrmiljø så som etologi og sosial adferd hos husdyr, prinsippene ved ventilasjon av husdyrrom samt virkningen av golvet og innredningen på dyras produksjon, helse og velferd. Termiske omgivelsesfaktorer for husdyr Gasser, støv, lys og lyd i husdyrrom Grunnleggende husdyretologi (adferdslære) Sosial adferd hos husdyr Arbeidsmiljøet i husdyrrom Teknisk utvikling og normer for husdyrmiljø Prinsippene ved ventilasjon av husdyrrom Golvets egenskaper og virkning på husdyr Innredningens utforming og virkning på husdyr Studentene skal også gjennom øvinger ute i husdyrrom lære å registrere de faktorene som påvirker og bestemmer miljøet både til dyra og menneskene som bruker rommet. Undervisning/arbeidsform Forelesninger,gruppearbeid, gårdsbesøk, to individuelle oppgave og tre praktiske gruppeøvinger. To dagers gårdsbesøk, to gruppeøvinger og to individuelle oppgaver. Oppgavene og øvingen må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Borgaard, Dorit m.fl: 1999,Etikk, velfærd og adfærd i husdyrbruget, 2. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Eskholm, Thorkild. m.fl., 1998, Klimateknikk i landbruget, 3. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert semesteroppgave og emner som er gjennomgått. HUS 110 Dyrevelferd 60 årstimer Håvard Okkenhaug, HiNT 5

6 Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet skal gi en innføring i klassiske problemstillinger omkring dyrevelferd, sett i et historisk, kulturelt, biologisk og filosofisk perspektiv. Fysiologiske vurderinger av dyrevelferd Dyras krav ut fra lovverk og regler Dyras krav fra et etologisk utgangspunkt Etikk og moral Håndtering og oppstalling Domestisering, sosialisering og tilpassing Undervisning/arbeidsform Forelesninger,gruppearbeid, gårdsbesøk, individuelle oppgaver og en praktisk gruppeøving. En gruppeøving og en individuell oppgave. Oppgaven og øvingen må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Borgaard, Dorit m.fl: 1999,Etikk, velfærd og adfærd i husdyrbruget, 2. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Eskholm, Thorkild. m.fl., 1998, Klimateknikk i landbruget, 3. utg., Landbrugsforlaget, Århus. Jensen, P. 1993: Dyras atferd: om husdyra våre og deres ville forfedre- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: , Helsetjenesten for storfe, Hus for storfe Norske anbefalinger., ( Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert semesteroppgave og emner som er gjennomgått. ØKA 151 Innføring i markedsføring 60 årstimer Marit Hoven, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet skal gi en innføring i sentrale problemstillinger og metoder i markedsføring, samt trening i å problematisere markedsføringsbeslutninger. 6

7 Markedsføringens rolle og oppgaver Markedsføringens omgivelser Strategi og markedsplanlegging Kjøpsatferd Segmentering Relasjonsmarkedsføring Markedsanalyser Produktutvikling Distribusjon Markedskommunikasjon og salg Undervisning/arbeidsform Forelesninger, gruppearbeid, individuelle oppgaver. En skriftlig semesteroppgave. Oppgaven må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Framnes, Runar, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjøme (2006): Markedsføringsledelse. 7. utg. Oslo : Universitetsforlaget ISBN Individuell 4 timers skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen. ØKA 264 Innovasjon og entreprenørskap I, Teoretisk fundament 60 årstimer Marit Hoven, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Emnet skal gi en innføring i behovet for innovasjon i tilknytning til eksisterende virksomheter (intraprenørskap) og nyetableringer (entreprenørskap), tilgang på gründererfaringer, utvikling og kommersialisering av forretningsidéer og introduksjon til forretningsplan og forretningsutvikling. Emnet vektlegger særlig tre fagområder: Behovet for innovasjon ved intraprenørskap og entreprenørskap Idé- og forretningsutvikling Etableringsprosessen fra idé til forretningsplanplan Undervisning/arbeidsform Forelesninger, gruppearbeid og bedriftsbesøk. 7

8 Obligatorisk oppmøte og deltakelse på undervisningen.. Dollinger, Marc J (2002): Entrepreneurship, Strategies and Resources, 3rd edition. Prentice Hall. ISBN: (kap 1-5). (176 s) Spilling, Olav R., red. (2002): Nyskapings Norge, Fagbokforlaget, Bergen. ISBN: Del 1-3 (149 s) Spilling, Olav R., red. (2006): Entreprenørskap på norsk, Fagbokforlaget, Bergen. ISBN: (Kap.1-6) 141 s. Støttelitteratur McKinsey & Company (2000): Fra ide til ny virksomhet. En håndbok for vekstselskaper, McKinsey & Company, Oslo. ISBN: Heimeeksamen, innlevering av teorinotat over oppgitt tema. Karaktersetting: Bestått/ ikke bestått. LAN 911 Hest og helse 240 årstimer Barbro Skretting, Val videregående skole/ Evelyn Stene Skjetlein vgs. 20 i teorifag. 8 stk i praktiske øvinger 4 år hestefagutdanning, 3 år naturbruksutdanning og relevant yrkeskompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig relevant og realkompetanse. Det er i tillegg en fordel med kompetanse i helsefag Studiet er retta mot studenter som ønsker å videreutvikle teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i bruk og hold av hest, samt ulike måter å bruke hesten på i forebyggende og behandlende virksomhet av mennesker med ulike behov Handtering, utdanning og trening av hest Hold av hest og drift av stall Krav til hester, utstyr, fasiliteter og personell Regelverk og forskrifter som regulerer virksomheten Se muligheter for næringsvirksomhet med hest i kombinasjon med helsebringende arbeid Inn på tunet Prosjektledelse og prosjektstyring for små foretak Økonomi, etablererkunnskap, markedsføring, tilskuddsordninger og tverrfaglig samarbeid Innføring i de vanligste fysiske og psykiske funksjonshemninger Bruk av hest i psykiatri og terapi Bruk av hest i behandling av rusmiddelmisbrukere Hesten som sosialpedagogisk virkemiddel Videreformidle hesterelaterte aktiviteter Undervisnings- og arbeidsform 8

9 Skjetlein: Forelesninger, praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. Skolens samling av hester vil stå sentralt i den praktiske opplæringen, samt ekskursjon / observasjon i etablerte bedrifter. Val: Undervisninga organiseres med 6 samlinger av 3 dagers varighet. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert. Det legges opp til forelesninger, gruppeoppgaver, praktiske demonstrasjoner og øvinger, samt ekskursjon /observasjon i etablerte bedrifter. Antall oppgaver: 4. Samlinger: Alle 6 Falch, S.T (red): Terapiridning -den firbente fysioterapeut, ISBN Mc Kewan, J: Hestens stell og helse, ISBN Bird, Naturlig hestehold, ISBN Pelicano, R.: Gjør hesten bombesikker, ISBN Diverse forfattere: Utdelte kompendier Hver innleveringsoppgave vurderes med karakter og kommentar. Bestått alle obligatoriske deler. 2 dags praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. LAN 912 Hund i næring 240 årstimer Turid Buvik, Skjetlein vdg skole (og leder av Trondheim hundeskole). 20 studenter pr. gruppe i teorifag, 10 studenter i praktiske øvinger. Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i trening og samarbeid med hund, eller realkompetanse som er tilsvarende og som har planer om egen bedrift eller næringsvirksomhet. Relevant kompetanse kan være ulike typer næringsvirksomhet hvor hunder er involvert, bred erfaring i trening av flere hunder til nærmere angitt ferdighetsnivå (må dokumenteres) eller hunderelatert konkurransevirksomhet. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig relevant og realkompetanse hvert år. Absolutt krav: En hund må disponeres de praktiske øvingsdagene gjennom hele kurset Gi grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for og ferdighet i trening av hund og allsidig hundehold, og synliggjøre de muligheter dette gir for egen næringsvirksomhet med hund.. Synliggjøre ulike retninger og muligheter for næringsvirksomhet med hund, samt hvordan identifisere nye næringsmuligheter. Inn på tunet. Hvordan etablere egen virksomhet og fungere som entreprenør med hund. 9

10 Prosjektledelse og prosjektstyring for småskalabedrifter Grunnleggende prinsipper for salg og markedsføring innen virksomheter i og rundt hund og hundehold. Innføring i hundens fysiologi, genetikk, sykdommer, velferd og atferd som mulighet og begrensning for næringsvirksomhet med hund Viktige treningsprinsipper, motivasjons- og læringsteori. Grunnleggende forståelse for raseforskjeller og hunders (og eieres) ulike forutsetninger, herunder atferdsanalyse og genetikk relatert til næringsvirksomhet med hund Forståelse for praktisk og allsidig trening av hund til konkrete ferdighetsmål, basert på individuelle metoder, som verktøy for næringsvirksomhet Praktisk ferdighet i trening av egen og fremmed hund som grunnlag for næring Problematferd, årsak, forebygging og noen forslag til løsning. Bruk av ulike tekniske hjelpemidler video og data i trening av hund, og Bruk av ulike tekniske hjelpemidler som salg-og formidlingskanal i næring. Gjennom gjesteforelesere innblikk i ulike leveveier og muligheter hva angår hund. Gi innblikk i og gjennomføre trening av hund i ulike hundesporter og yrkesutøvelse med hund. Lover og regler for hund, hundehold og næring med hund med praktiske eksempler Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger med praktiske øvinger og eksempler, samt prosjektoppgaver og gruppeoppgaver. Teoretiske og praktiske krav til gjennomførelse. 1 obligatorisk prosjektoppgave bestått. Minimum 2 praktiske prøver/øvelser bestått. 1 bestått skriftlig prøve. Det skal føres en egen treningsjournal. Pryor, K Ikke skyt hunden.- Canis, Tromsø: 214s. ISBN: ) Kulturkollisjonen mellom menneske og hund (Jean Donaldson, Canis.com, ISBN: ) Svartdal, F. og Flaten, M.A Læringspsykologi. - AdNotam Gyldendal, Oslo. ISBN: ) Horne, H.A. og Øyen, B rettet miljøarbeid del 1- G.R.D. Forlag, Oslo ISBN: Rugaas, T På talefot med hunden: de dempende signalene- Canis AS, Melhus: 99s. ISBN: Tapper, I Etologiboken: Om hundars beteende. - Prisma, Stockholm ISBN: : 178s. Ahlbom, Å. og Geneborg, A. (In press).rasekunnskap. kommer ny Hallgren, A. Lexicon i Hundspråk - MB Förlag, Stockholm. ISBN: Fält, L. Hundens språk och flockliv - Prisma, ISBN: ) Støttelitteratur: Lindsay, S.R. Applied Dog Behavior and Training vol 1.Adaption and learning - Dogwise.com, ISBN: Abrantes, R. Dog language - Dogwise.com, ISBN: R. Fjellanger et al. Hundens beste venn - H.A.L.S. Forlag, ISBN: dagers praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler er tillatt. Merknader Samarbeid med Trondheim Hundeskole som har fagutdannede instruktører fra universitet og høyskole. Instruktørene har også minimum 1-årig instruktørutdannelse, og gjennomført 1 årig praktisk opplæringsløp som instruktører, med lang praktisk erfaring i å trene hund. Trondheim Hundeskole har gjennom flere år bygd opp et solid nettverk av 10

11 lokale, nasjonale og internasjonale kontakter og samarbeidspartnere med lang erfaring innenfor sine områder. Kurset vil derfor ha solid og allsidig forankring i hundesport, så vel som yrkesutøvelse med og relatert til hund. LAN 913 Sports- og familiedyr 240 årstimer Margot Fiske Hokstad, Skjetlein vg skole 20 studenter pr. gruppe i teorifag, 10 studenter i praktiske øvinger. Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i dyrehold og stell, eller realkompetanse som er tilsvarende og som har planer om egen bedrift eller næringsvirksomhet. Relevant kompetanse kan være ulike typer næringsvirksomhet hvor sports- og familiedyr er involvert, erfaring i trening av dyr til nærmere angitt ferdighetsnivå (må dokumenteres) eller dyrehold (landbruk/kjæledyr), eller konkurransevirksomhet relatert til sports- og familiedyr. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig relevant og realkompetanse hvert år. Gi kjæledyr og hundeinteresserte grunnleggende teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i foring, stell og håndtering av sports- og familiedyr som grunnlag for entreprenørskap og næringsvirksomhet. Studiet gir innblikk i forskjellige sports- og familiedyr innen ulike dyregrupper som insekter, fisk, fugler og pattedyr, samt ulike næringsmuligheter knyttet til de enkelte. Studiet skal gi kunnskap om: Synliggjøre ulike retninger og muligheter for næringsvirksomhet med sports- og familiedyr, samt hvordan identifisere nye næringsmuligheter. Inn på tunet. Hvordan etablere egen virksomhet og fungere som entrepenør med sports- og familiedyr. Prosjektledelse og prosjektstyring for småskalabedrifter Grunnleggende prinsipper for salg og markedsføring innen virksomheter i og rundt sports- og familiedyr og dyrehold. Ulike dyrs anatomi og fysiologi som mulighet og begrensning for næringsvirksomhet Ulike fordøyelsessystemer og behov for nærings- og byggestoffer i forhold til foring. Helse og miljø omkring dyr og dyrehold i næring Aktuelle sykdommer, forebyggende tiltak, hygieniske krav og tiltak for å forhindre smittespredning i forhold til foring og stell av ulike dyr. Genetikk, avl og reproduksjonssystemer hos noen utvalgte arter (kanin, marsvin og hund). Ulike dyrs økologi, opprinnelse, miljøkrav og naturlig atferd i forhold til foring og stell av ulike dyr. - Atferd spesielt hos hund med fordypning i treningsprinsipper, motivasjons- og læringsteori. - Praktisk og allsidig trening av hund (individuelle metoder) 11

12 - Grunnleggende forståelse for raseforskjeller og hunders (og eieres) ulike forutsetninger, herunder atferdsanalyse. - Problematferd, årsak og forebygging. Innblikk i ulike leveveier og etablering av virksomhet knyttet til ulike sports- og familiedyr (hund, kanin, akvarium) Innblikk i lover og regler knyttet til dyrehold og næringsvirksomhet med dyr (hund som eksempel) Bruk av ulike tekniske hjelpemidler som salg-og formidlingskanal i næring. Gjennom gjesteforelesere innblikk i ulike leveveier og muligheter hva angår sports- og familiedyr. Undervisnings- og arbeidsform I tillegg til forelesninger har emnet praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. 1 obligatorisk prosjektoppgave bestått. Minimum 2 praktiske prøver/øvelser bestått. 1 bestått skriftlig prøve. Det skal føres en egen treningsjournal for egen trening gjennom hele studiet. Myhre, H.I Husdyras fysiologi og anatomi. - Landbruksforlaget, Oslo: 52s. (samt heftene for hvert dyreslag) Jensen, P Dyras atferd: om husdyra våre og deres ville forfedre - Landbruksforlaget, Oslo. ISBN : 271s. Køste, C. og Egtvedt, M Lydighetstrening i teori og praksis. - Canis AS, Melhus: 654s. Wilhelmsen, D.K Stell av smådyr: grunnkurs Assistent i dyrepleie.- NKS fjernundervisning, Oslo.ISBN: : 112s. Ukkelberg, B Kaninhold. - Landbruksforlaget, Oslo. ISBN : 175s. Relevante fagbøker som publisereres vurderes opp mot eksisterende pensumliste. 2 dagers praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler er tillatt Merknader Samarbeid med Trondheim Hundeskole, veterinærer med spesialisering innen sports- og familiedyr og andre med spesiell kompetanse. LAN 914 Hest i næring 240 årstimer Evelyn Stene, Skjetlein videregående skole Antallsbegrensing 20 studenter i teorifag, 8 i praktiske øvinger 12

13 4 år hestefagutdanning, 3 år naturbruksutdanning og relevant yrkeskompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig og relevant realkompetanse. Studium og semester Fordypningsemne i studietilbudet Dyr i næringsvirksomhet. Undervisningen går over både høst- og vårsemesteret. Studiet er rettet mot studenter som ønsker å videreutvikle teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innen ridning og kjøring med hest til ulike næringsforemål. Det legges stor vekt på sikkerhet i all handtering og omgang med hesten. Hestens naturlige atferd er sentral i all trening. Handtering, utdanning og trening av hest Hold av hest og drift av stall Krav til hester, utstyr, fasiliteter og personell Regelverk og forskrifter som regulerer virksomheten Se muligheter for næringsvirksomhet med hest Inn på tunet Prosjektledelse og prosjektstyring for små foretak Økonomi, etablererkunnskap, tilskuddsordninger og tverrfaglig samarbeid Sertifiseringsordninger for kusker Kjøring av hest i ulike former med vogn, slede og redskap Kjøre oppdrag med hest Ridning i ulike disipliner Videreformidle hesterelaterte aktiviteter Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger, praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. Skolens samling av hester vil stå sentralt i den praktiske opplæringen, samt ekskursjon / observasjon i etablerte bedrifter. Sensor Skal ha relevant høyere utdanning på hest. Skal også vise til egen relevant erfaring fra ulike typer næringsvirksomhet relatert til hest. 1 obligatorisk prosjektoppgave bestått. 2 praktiske prøver/øvelser bestått. 1 bestått skriftlig prøve. McKewan, Hestens stell og helse, ISBN Bird, Naturlig hestehold, ISBN Kragh, Kjøring med hest, ISBN B.D.S., Bok om Körning, ISBN Hedlung, G. Dette er ridning. ISBN Relevante kompendier. Valgfri tilleggslitteratur: Söderstrand, Sprangridning, ISBN Kyrklund, Dressur med Kyra,

14 Bestått alle obligatoriske deler. 2 dags praktisk/muntlig prosjekteksamen med karaktervurdering. Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. LAN 915 Jord- og plantekultur 240 årstimer Geir Fisknes, Mære landbruksskole 20 Ingen utover opptakskravet Kurset har to hovedmål: Jordlære: Studentene skal kunne vurdere hvilken betydning biologiske, kjemiske og fysiske forhold har for dyrkingsformål og plantevekst, og vurdere jordmessige forhold i tilknytning til miljø. Plantelære: Studentene skal ha god innsikt i produksjon, produktforedling og omsetning av planter innen en del utvalgte vekstgrupper, og kunne planlegge produksjonene slik at det biologiske mangfoldet ivaretas. I fageområdene inngår også utarbeiding av tekniske planer for jordbruksarealer. Jordlæredelen er felles for alle. I plantedelen kan studentene fordype seg innenfor en av hovedkulturene, korn eller grovfòr. Innenfor kornproduksjon legges grunnleggende vekt på dyrkingsteknikk. I tillegg settes fokus på gjeldende kornpolitikk og framtidsutsikter for kornproduksjon i Norge sett i lys av EU og WTO. Grovfordyrking omfatter særlig eng-og beitedyrking, samt dyrking av rot- og grønnforvekster. Det legges vekt på produksjon av kvalitetsmessig godt grovfor som det viktigste grunnlaget for god økonomi i melk og kjøttproduksjon. Foruten grunnleggene kunnskaper i jord- og plantekultur, legges vekt på eng- og beitefrøblandinger og kombinasjoner engvekster/grønnforvekster til surfor og fullfor. Utarbeiding av gjødselplan og plantevernplan, samt miljømessige forhold vil bli belyst i forhold til de krav som forskrift til utarbeiding av miljøplan krever. Undervisnings- og arbeidsform Forelesninger, praktiske øvelser, utferder, og arbeidsoppgaver på og mellom samlingene. Det legges vekt på praktisk forankring av fagene gjennom arbeid med aktuelle case i forhold til eget gårdsbruk eller evt. skolegårdsbruket på Mære. To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske øvinger legges inn både i jord- og plantedelen. Skøien, S. 2000: Jordlære, -GAN Forlag,Oslo. ISBN:

15 Bratberg, E. m.fl. 2003: Dyrking av jord- og hagebruksvekster.-gan Forlag, Oslo. ISBN: Moen, R. og Fisknes, G. 2005: Plantevekst og engdyrking.- Kompendium, HiNT, Steinkjer. ISBN: Mjærum, J. 1999: Jordbruksvekster til frømodning. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skår, Jostein. 1999: Fòrvekster.- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skøien, S og Østerud, J.G.1995: Miljø- og ressursplan i landbruke, Norges bondelag, Oslo. ISBN: Munthe, K. og Hofsvang, T. 2006: Handtering og bruk av plantevernmidler.7. utg.- Tun forlag, Oslo. ISBN: , h., , h., Flere forfattere Grønn kunnskap.- Bioforsk, FOKUS, Vol.1 ( ny utgave hvert år) En ukes skriftlig gruppevis hjemmeeksamen der den skriftlige delen utgjør 60 % samt en individuell muntlig del som utgjør 40 %. Den skriftlige besvarelsen legges til grunn for muntlig utspørring. Under besvarelse av den skriftlige delen er alle hjelpemidler tillatt. Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig del, unntatt den skriftlige besvarelsen. med bokstavkarakter. Merknader Denne studieenheten er retta mot studenter og næringsutøvere i landbruket, og kan danne grunnlag for videre studier, og gi yrkesutøvere oppdaterte kunnskaper for fortsatt lønnsomt drift. LAN 916 Moderne husdyrproduksjon 240 årstimer Knut Aarsland, Val videregående skole 20 Ingen utover opptakskravet. Undervisninga organiseres med 3 samlinger med 3 dagers varighet for hver modul. Studieenheten består av 4 moduler à 60 årstimer der studenten selv må velge ut 2 moduler i sin fordypning. Studieenheten er retta mot studenter og næringsutøvere i landbruket som har praktisk erfaring og ønsker å fordype seg innen flere fagområder. Dette kan danne grunnlag for videre studier eller gi yrkesutøvere muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper for fortsatt lønnsomt drift. Modul 1 Moderne grovfôrproduksjon Studiet skal gi kunnskaper innen grovfôrdyrking. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom dyrking og bruk av grovfôr, grovfôrkvalitet og økonomien i denne produksjonen. Modulen fokuserer på den nære sammenhengen mellom produksjon av kvalitetsmessig godt grovfôr og økonomien i storfèproduksjon. Det legges særlig vekt på ulike eng- og 15

16 beitefrøblandinger, grønnfôrblandinger og kombinasjoner av disse som basis for beite, surfôr og fullfôr til storfè. Skøien, S. 2000: Jordlære, -GAN Forlag,Oslo. ISBN: Moen, R. og Fisknes, G. 2005: Plantevekst og engdyrking.- Kompendium, HiNT, Steinkjer. ISBN: Mjærum, J. 1999: Jordbruksvekster til frømodning. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skøien, S og Østerud, J.G.1995: Miljø- og ressursplan i landbruket, Norges bondelag, Oslo. ISBN: Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ( ny utgave hvert år) Modul 2 Melk- og kjøttproduksjon på storfè Studiet skal gi kunnskaper om moderne kjøtt- og melkeproduksjon på storfè. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom driften og økonomien i denne produksjonen. Fôring Helse og fruktbarhet Kjøtt produksjon Melkekvalitet Økonomien i melk- og kjøttproduksjon Hallstein Grønstøl og Stig Anders Ødegaard Storfesjukdommer. Landbruksforlaget, ISBN Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ( ny utgave hvert år) Modul 3 Svineproduksjon Studiet skal gi kunnskaper om moderne svineproduksjon. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom driften og økonomien i denne produksjonen. Fôring Helse og fruktbarhet Smågrisproduksjon Slaktegrisproduksjon Økonomien i svineproduksjon Gjein, H Helse og sjukdom i grisehuset.- Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: ,. Knut Egil Bøe m.fl Tekniske løsninger og husdyras atferd. GAN Forlag AS, ISBN ,. Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ,. ( ny utgave hvert år) Modul 4 Sau 16

17 Studiet skal gi kunnskaper om ulike driftsopplegg for sau. Det er i tillegg et viktig mål å kunne se sammenhengen mellom drift og økonomien i denne produksjonen. Fôring Helse og fruktbarhet Beiting Avl Ulike driftsopplegg Økonomien i saueproduksjon Aunsmo, L.G Saueboka. 2. utg.- NSG, Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Handbok for driftsplanlegging 2005/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). ISBN: ( ny utgave hvert år) Undervisnings- og arbeidsform (for alle modulene) Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte. Det legges vekt på praktisk forankring av fagene gjennom arbeid med aktuelle case i forhold til eget gårdsbruk eller evt. skolegårdsbruket på Val videregående skole. Antall oppgaver: 3 pr. modul Samlinger: Alle Hver innleveringsoppgave vurderes med karakter og kommentar. Oppgavene vektlegges totalt til 50 % av sluttkarakter. Skriftlig eksamen (4 t pr modul) vektlegges 50 % LAN 917 Dyr i helse og terapi 240 årstimer Arnt Narve Bordal, Øya videregående skole 20 Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i dyrehold og stell. Det er en fordel med kompetanse i helsefag. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig og relevant realkompetanse. Emnet skal gi studentene innføring i hvordan dyr kan påvirke menneskers helse og trivsel. Emnet skal videre gi en innføring i hvordan dyr kan brukes i forbindelse med helsearbeid, undervisning, spesialundervisning og som miljøtiltak. Emnet skal også gi studentene en innføring i hvordan smådyr kan brukes som grunnlag for næringsvirksomhet. 17

18 Artskunnskap og avl Dyrestell Dyrehelse Kunnskap om dyrs innvirkning på menneskers helse Dyr og barn Dyr og undervisning Dyr og spesialundervisning Inn på tunet/ næringsetablering Undervisnings- og arbeidsform Undervisninga organiseres med 6 samlinger av 3 dagers varighet. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert. Det legges opp til: Forelesninger Befaringer Prosjekt- og praksisorienterte undervisningsopplegg Arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe Nettverksarbeid Obligatorisk oppmøte på alle 6 samlinger. Arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe til sammen 4 obligatoriske oppgaver. Indrebø, A Obstetrikk hos hund og katt. 2. opplag.- Tell forlag ISBN Indrebø, A.(red) Genetikk, avl og oppdrett 3. utg. - NKK. ISBN Thear, K., Fraser, A. (ed.) 1980.The complete book of raising livestock and poultry. A smallholders guide. - Pan Books, London. ISBN Vangen, O., Steine, T., Olesen, I., Hårdnes, T Avlslære. - Landbruksforlaget. ISBN Agas, S Small animal nutrition. - Butterworth Heineman,Oxford. ISBN X Sjaastad, Ø., Hove, K., Sand, O Physiology of domestic animals. - Scandinavian Veterinary Press. ISBN Bagley, F.M Fjørfeboka.- Landbruksforlaget. ISBN Utdelte artikler. To innleveringsoppgaver der den første teller 40 % og den siste 60 % på sluttkarakteren. LAN 919 Økologisk fór og husdyrproduksjon 240 årstimer Sture Marklund, Åsbygden Lars Linder, Åsbygden 20 Anbefalt grunnkurs i stell av husdyr. Kjøring med basmaskin, jordbearbeiding og hydroteknikk, vekstnæring og gjødsling 18

19 Kurset skal gi kunnskaper om økologiske dyrkingsmetoder for forvekster, samt gi studenten ferdigheter i å anvende og vedlikeholde maskiner ved forproduksjon, høsting og lagring. Kurset skal dessuten gi kunnskaper om ergonomi, miljø og sikkerhet. Studentene skal gis grunnleggende prinsipper i økologisk husdyrproduksjon. Gi forståelse for dyrs grunnleggende behov og atferd, og kunnskap om hvordan effektiv produksjon kan drives når det er tatt hensyn til dette. Det skal også gi de kunnskaper som trengs for å planlegge og å stelle flere ulike dyreslag i økologisk produksjon. Først og fremst ku og svin, men også høns, geit med flere. redegjøre for regler for økologisk drift opprette en omleggingsplan for overgang til økologisk drift ha kunnskap om ulike typer økologiske vekstskifter foreslå og gjennomføre økologiske metoder for jordbearbeiding, gjødsling, og bekjempning av skadegjørere anlegge og holde i gang en kompost med optimal nedbrytning og med minimalt tap av næringsinnhold redegjøre for noen av de vanligste forveksters dyrkningsmetoder identifisere de aktuelle kulturvekster i ulike utviklings-/vekstfaser identifisere vanlige typer ugress, og redegjøre for deres egenskaper og betydning gi eksempler på ulike metoder for økologisk ugressbekjempelse kjenne til viktigheten av godt frømateriale og kunne velge rett sort redegjøre for de faktorer og tiltak/virkemidler som påvirker forets kvantitet, hygieniske og næringsmessige kvalitet bedømme passende tidspunkt for ulike dyrkingstiltak så, høste, transportere og lagre forvekster på en miljømessig bra måte opprette en økonomisk kalkyle for driften bruke og ta daglig vedlikehold på maskinparken, samt kunne redegjøre for funksjonen til de ulike maskinene og kunne forebygge risikofylte arbeidssituasjoner Økologisk produksjon av melk og kjøtt på storfe Økologisk produksjon av smågris og slaktegris Økologisk produksjon av andre dyreslag Kombinere fôrmidler på en økologisk, biologisk og økonomisk riktig måte Fôrplaner for ulike dyreslag Forerstatning for ulike produksjonsfaser for ulike dyreslag Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr, samt gjøre rede for utstyrets funksjon og egenskaper. Bruke pc i planleggings- og analysearbeidet Utnytte resultatanalyser for å finne forbedringsområder i produksjonen Avlsarbeid i besetningen Oppdage, behandle og forebygge produksjonssykdommer Beskrive hvordan man kan påvirke produktkvaliteten og effekt på økonomien Bedømme arbeidsresultat og arbeidsorganisasjon, samt ta initiativ til forandringer i arbeidsmåte dersom forholdene krever dette Produsere i samsvar med miljø og sikkerhetsforskrifter Kjenne til og kunne forebygge risiko i arbeidet/ulykkesforebygging Undervisning/arbeidsform I tillegg til forelesninger så er det praktiske øvinger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver og lignende. Praktisk arbeid på Åsbygdens store gårdsbruk vil også være en del av undervisnings- og arbeidsformen. 19

20 8 gruppeoppgaver som vil karaktersettes og telle med i vurderingsgrunnlaget. Alle 8 må være bestått for å få avlegge skriftligeksamen. Törnqvist, L. Naturbrukets ekologi. -Natur och Kulturs förlag, Stockholm Kellander, I.och Ögren, E. Ekologiskt lantbruk. - Natur och Kultur, Stiockholm. Granstedt, A m.fl. Ekologiskt lantbruk fördjupning.- Natur och Kultur, Stockholm. Weidow,B. Växtodlingens grunder. -Natur och kultur/lt. ISBN x Källander, I. Jordbruksbok för alternativ-(ekologisk) odlare.- Natur och kultur/lt. ISBN Dessin m.fl Aa. Ekologiskt lantbruk. Introduktion - Natur och Kultur/LT, ISBN Granstedt,A. m.fl. Ekologiskt lantbruk, Fördjupning, - Natur och Kultur/LT, ISBN Jafner,N. Lönsammare vallodling. - Natur och Kultur/LT, ISBN Tuvesson, M. och Åberg, E. Nyttoväxter på åkern. - Natur och Kultur/LT. ISBN Ighe, I. Och Åberg, E. Ogräs på åkern. - Natur och Kultur/LT. ISBN Eriksson, I. och Zetterberg, G. Jordbrukets fältmaskiner. - Natur o Kultur/LT, ISBN Eriksson, L. (red.) Norrländsk växtodling.- ISSN Tilleggslitteratur: Lärn-Nilsson,J. m.fl. Naturbrukets husdjur 1 och 2.- Natur och Kultur, Stockholm. 4 timers skriftlig skoleeksamen (40 %) og 8 gruppeoppgavene (60 %) Merknader Dette emnet blir tilbudt på Åsbygden Naturbruksgymnasium, Østersund. 20

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1 Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart T.Kvam, HiNT 1 Struktur for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden HiNT, 3. Kl HiNT, 2. Kl Modell for samarbeid om videreføring av utdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING Fagskoletilbudet bedriftsutvikling er utviklet for deg som skal utøve eller etablere ny virksomhet innenfor naturbruk, eller

Detaljer

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) 30 studiepoeng Antall studieplasser 30 Innledning Forbrukernes krav til riktig utseende, smak og pris krever at potetprodusentene hele tiden må utvikle produksjonen og tilpasse seg kravene fra markedet.

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING Fagskoletilbudet Utmarksnæring er utviklet for deg med interesse for utmarka. Som ser bruksverdien i utmarka, i skog og skogbruk.

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i agronomi Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en 60 studiepoeng grunnutdanning som tas på heltid over ett år. Innledning Norsk landbruk er inne

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2013 2015

Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2013, og avslutning i mai 2015. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK Fagskoletilbudet skogbruk er utviklet for deg med interesse for skogsdrift, og som ser bruksverdien i utmarka og i skogen. Den er

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11 STUDIE- OG ÅRSPLAN Pr 1.5.11 VOKSENAGRONOM I OPPLAND 2011-2013 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2014-2015 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Betenkning Førsteamanuensis i etologi

Betenkning Førsteamanuensis i etologi Betenkning Førsteamanuensis i etologi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et av Norges fremste fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø og natur- og ressursforvaltning. UMB skal gjennom utdanning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha økt bredde- og dybdekompetanse for undervisning i restaurant-

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2012 2014

Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2012, og avslutning i mai 2014. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2012-2013 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR HEST

STUDIEPLAN BACHELOR HEST STUDIEPLAN BACHELOR HEST Nedenfor vises planen for bachelor i hestefag med de obligatoriske husdyrfagene i grønt. De gule fagene er obligatoriske fag som tas ved andre institutter enn IHA. De 25 obligatoriske

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Navn Instruktør Scooter klasse S Emnekode SCOOT. Videreutdanningsemne. Emnetype Emnet

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Landbruk Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere Studieplan Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere 30 studiepoeng FS-kode: K2GLSM Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 10.06.14 A. Overordnet beskrivelse av

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET

OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET Opplæringsbokens hovedområder: Stalldrift og bedriftslære s. 3 Aktiviteter med hest s. 14 Hest og hestehold s. 27 2 Stalldrift og bedriftslære Hovudområdet omfatter arbeidsprosesser

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Gartnernæring Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert?

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? 2010-2011 2 Da bør du ta en titt på hva naturbruk har

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer