Vintervedlikehold kommunale veger og plasser Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE. Enhet samfunnsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vintervedlikehold kommunale veger og plasser 2012-2016. Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE. Enhet samfunnsutvikling"

Transkript

1 Vintervedlikehold kommunale veger og plasser Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE Enhet samfunnsutvikling

2 Innhold 1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Avtaledokument Beskrivelse av oppdraget Spesielle tilbudsregler Spesielle kontraktsbestemmelser Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Vedlegg: 1. HMS-egenerklæring 2. Standard for drift og vedlikehold 3. Rodeinndeling med kart

3 1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Verran kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudsfrist utløper kl 12:00 Tilbud gis på tilbudsskjema, evt. supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket forsendelse merket: Tilbud Drift og vedlikehold av veger i Verran kommune enten direkte eller pr. post. Tilbudet leveres til Verran kommune, Enhet samfunnsutvikling, Liavn. 1, 7790 MALM. Tilbudsåpning vil finne sted hos Verran kommune, Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med tilhørende forskrift. Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: bygg-/anleggsarbeid - EØS terskelverdi: Under EØS-terskelverdi - Anskaffelsesprosedyre: åpen anbudskonkurranse Ved valg av tilbud legges laveste pris til grunn. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B og D1. Vedståelsesfrist: 3 måneder etter tilbudsfrist Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: Navn og funksjon: Per Morten Bjørgum, enhetsleder Telefon: E-post: Malm, Per Morten Bjørgum Enhetsleder

4 2 Avtaledokument (Avtaledokumentet skal ikke fylles ut ved innsendelse av tilbudet) Mellom Verran kommune (Navn entreprenør) inngått følgende avtale: foretaksnr som byggherre og foretaksnr...som entreprenør er 1 Entreprenøren påtar seg å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til kommunale veger i Verran kommune i perioden i samsvar med sitt tilbud datert... 2 Drifts- og vedlikeholdsoppgavene skal utføres for: Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Alt: Turpris Brøyting, strøing og høvling km 5 Levering av strøsand EKSEMPEL M3 3 Mva. godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de dokumenter dette henviser til. 5 Garantierklæring for riktig oppfylling av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden leveres byggherren innen ti hverdager etter kontraktsinngåelse. 6 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis innen ti hverdager etter kontraktsinngåelse. 7 Entreprenøren skal senest 1 måned før kontraktsarbeidenes start dokumentere at utstyret og eiendommene er tingskadeforsikret. 8 Som en del av denne avtalen inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert... 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 5 og 6 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokumentet med eventuelle vedlegg ifølge pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Sted/dato:.. Sted/dato: Oppdragsgiver Entreprenør

5 3 Beskrivelse av oppdraget 3.1 Prosjektets art og omfang Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veger i Verran kommune i henhold til vegliste og kart gitt i vedlegg. Kontrakten gjelder for perioden For rode nr 2 Fergeli tas forbehold om at kontrakten opphører ved eventuelt salg av eiendommen, evt at den overføres til ny eier. For alle roder tas forbehold om at kontrakten opphører ved eventuell nedklassifisering av kommuneveg til privat veg. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag: kommunale veger og gater samt private veger og gater kommunen har påtatt seg driftsansvar for, som beskrevet i vedlegg. Kryss og plasser som beskrevet i vedlegg (areal ikke beregnet) Vegnettet er delt inn i flere roder, som beskrevet i vedlegg. Oppdraget omfatter vintervedlikehold, dvs snøbrøyting, skraping og strøing på vegnettet. Videre omfattes inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet av oppdraget. 3.2 Kontraktsperiode Kontraktsperioden løper fra kl til kl for alle oppgavene. 3.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre pålegg som følge av vedtak fattet på politisk eller forvaltningsmessig nivå tilsier endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller andre tilsvarende endringer. 3.4 Standard og mengdefortegnelse Drift og vedlikehold på vegnettet skal utføres i henhold til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som angitt i vedlegg. Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle vegnettet og utarbeidet en mengdefortegnelse gitt i vedleggsdelen.

6 3.5 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. 3.6 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser og sideentrepriser i det geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider i området. Byggherren skal orientere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har betydning for planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i området. Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området. Entreprenøren må påregne forstyrrelser i eget arbeid pga. arbeid utført av andre entreprenører. Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som vesentlige. 3.7 Spesielle forhold Forhold som ikke gir rett til økonomisk kompensasjon Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold. Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon.

7 4 Spesielle tilbudsregler 4.1 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Det stilles krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifisering). Den formelle vurdering av egnethet utføres etter "Forskrift om offentlige anskaffelser", kap. 8 eventuelt 17. For å vurdere om firmaet har den faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten, skal tilbyder vedlegge tilbudet følgende dokumentasjon: Referanseprosjekter; med angivelse av byggeår, oppdragsgiver og dennes kontaktperson. Sentrale og/eller lokale godkjenninger, eventuelt dokumentasjon som underbygger sikkerheten for å oppnå de påkrevde lokale godkjenninger. Bemanning og plan for gjennomføring CV for den person som skal lede arbeidet Firmaets kvalitetssikringssystem og internkontrollsystem Firmaets omsetning Firmaets likviditet og soliditet Firma som ikke tilfredsstiller overnevnte kriterier må være forberedt på å bli avvist, jf Forskrift om offentlige anskaffelser 8-4 og Planer som skal vedlegges tilbudet Følgende planer med beskrivelser og presentasjoner, skal legges ved tilbudet: 1. Ressursplan (personell og utstyr) for gjennomføring av kontraktsarbeidet Antall personer, med funksjon/oppgaver (f.eks. ledelse, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon, rapportering, drifts- og vedlikeholdsoppgaver planlagt utført av respektive egne ansatte og underentreprenører) Lokaler og depot Maskiner og utstyr firmaet planlegger å bruke til utførelse av arbeidet Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) 2. Beredskapsplan Beredskapsordninger Tilgjengelig materiell, maskiner og utstyr inkl. hovedmaskiner og viktig teknisk utstyr firmaet planlegger å bruke til gjennomføring av beredskapsoppgaver Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) 4.3 Krav til arbeidsfellesskap Ved kvalifikasjonsvurdering skal arbeidsfellesskap behandles som ett selskap, og skal gi felles opplysninger. Hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet skal hver for seg ha tilfredsstillende systemer for HMS og kvalitetssikring. Med tilbudet skal det følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Sikkerhet skal stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

8 4.4 Krav om skatteattest Samtlige leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 8-7 / Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 4.5 Krav om HMS-egenerklæring Samtlige leverandører skal fremlegge HMS egenerklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 8-8 / Erklæringen skal være utformet på norsk. Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 4.6 Grunnlag for tildeling av kontrakt Ingen tilbyder vil bli tildelt arbeider i større omfang enn han kan godtgjøre å ha kapasitet til å utføre innen de fastsatte tidsfrister. Dersom en tilbyder tildeles oppdrag på flere roder, kan disse slås sammen til en kontrakt. Det er ikke nødvendig å levere pris på alle roder for å komme i betraktning. Det vil bli foretatt en vurdering av maskinens alder (må oppgis) og tilstand, anvendelighet, maskinstørrelse og sjåførens erfaring i liknende arbeid. Tilbud som er basert på biler, maskiner og utstyr som ikke er egnet til å løse oppgaven, vil ikke bli antatt. Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris pr rode eller samlet for flere/alle roder. 4.7 Forbehold Verran kommune forbeholder seg rett til å forkaste alle anbud for en eller flere roder uten ytterligere begrunnelse. Inngåtte kontrakter avvikles ved eventuelt salg av kommunal eiendom. Likeledes avvikles kontraktene ved eventuelle vedtak om nedklassifisering av kommunal veg til privat.

9 5 Spesielle kontraktsbestemmelser 5.1 Grunnleggende regelverk Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider" av januar 2004, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund. I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer som nevnt nedenfor. 5.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav. Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten. Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte. 5.3 Krav til utførelse av drift og vedlikehold Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet. Kontrakten beskriver krav til standard for drift og vedlikehold. Kravene gjelder hele vegnettet. Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og ressurser. 5.4 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. 5.5 Styring og administrasjon Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring og administrasjon sammen med byggherren. Det planlegges følgende møtestruktur: Oppstartmøte Evalueringsmøte vår Evalueringsmøte høst

10 Det skal føres referat fra alle møter. Med mindre noe annet avtales, skal byggherren føre referat fra møtene. Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på møter. Videre vil byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll. 5.6 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget Dersom det oppstår avvik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes så langt mulig lineært på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser. 5.7 Vær- og klimadata Entreprenøren må selv sørge for rutiner for å hente informasjon om utvikling og forventede endringer i vær. 5.8 Informasjon Entreprenørens informasjon og meldinger til publikum (trafikanter, naboer, media, trafikkselskap, offentlige etater m.m.) skal håndteres etter avtale med byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. Nødvendig grunnlag fra entreprenøren for informasjon som skal gis av byggherren, skal være byggherren i hende i god tid. Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet. Henvendelser fra publikum skal behandles etter avtale med byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. 5.9 Kvalitetssystem/plan, rapportering Entreprenøren skal etablere, innføre, vedlikeholde og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem i kontraktsperioden. Systemet skal også omfatte kontraktsarbeider som utføres av andre enn hovedentreprenøren. Ressursplanen skal vise totaloversikt for kontraktsarbeidene over alt mannskap, lokaler, depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal framgå hvilke ressurser som er entreprenørens egne, og hvilke ressurser som tilhører hvilke underentreprenører. Organisasjonsplanen skal vise oversikt over navngitte nøkkelpersoner på kontrakten, samt stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, kvalitetsfunksjonene og beredskapsfunksjonene, deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer. Beredskapsplan skal inneholde prosedyre for å ivareta kontakten til byggherren og beredskap for å ivareta trafikkavvikling året rundt. Entreprenøren skal rapportere forbruk/mengder for hver måned i den aktuelle sesongen. Rapporteringen skal omfatte: Rapportering av antall kilometer brøytet/høvlet

11 Utført arbeid skal dokumenteres med: - Formål/arbeid - Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) - Når: Tidspunkt/tidsperiode - dato - måned - år i forhold til hva som er relevant for arbeidet (f.eks. bruk av brøytetelefon, automatisk dataoppsamling) - Relevante data for gjennomføringen av arbeidet og resultatet - Hvem som var ansvarlig for arbeidet 5.10 Helse / miljø / sikkerhet Generelt Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), har entreprenøren plikt til å påse at lover og forskrifter innen HMS følges. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde tilsvarende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og rapportering til byggherren som brukt i dette avtaledokumentet. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han får pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som har betydning for gjennomføring av kontraktsarbeidet. HMS-koordinator og HMS-plan Iht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), har byggherren plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Byggherren utpeker HMS- koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktsstart lager byggherren en HMS-plan for prosjektet. Denne planen er utgangspunkt for prosjektets HMS-plan i gjennomføringsfasen. HMS-planen er byggherrens ansvar, men entreprenøren skal supplere og oppdatere planen kontinuerlig gjennom hele byggeperioden med risikovurderinger, sikkerjobbanalyser (SJA), endringer og andre relevante dokumenter. Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift etter Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 2-2 og Internkontrollforskriftens 6, med ansvar for å organisere verneog miljøarbeidet i henhold til Arbeidsmiljøloven. Opplæring og kompetanse I henhold til Arbeidsmiljølovens 3-2 nr. 1a) skal det gis opplæring i risiko og helsefarer som er forbundet med utførelse av arbeidet på denne kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at den enkelte arbeidstaker/enkeltmannsforetak gis nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i risikomomenter ved aktuelle arbeidsoperasjoner.

12 Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at all bruk av maskiner, utstyr o.l. utføres av kvalifisert personell som har fått nødvendig opplæring. Personell som skal føre kjøretøy/motorredskap skal være fylt 18 år. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kopi av slik dokumentasjon for alle egne og andre kontraktsmedhjelpere skal oppbevares av hovedbedrift. Arbeidsvarsling Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherren. Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet. Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med, og minimum på nivå med Håndbok 051 Arbeidsvarsling. Personlig verneutstyr Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE-godkjent. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er CE-merket og som sammen eller alene utgjør verneklasse 3. Rapportering av uønskede hendelser og yrkesskader Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggherrens representant Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig Øvrige ulykker Senest innen 48 timer Byggherrens representant Verneombud Skriftlig Nestenulykker Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Senest innen 14 dager Når det skjer Når det blir konstatert Byggherrens representant Verneombud Som for alvorlige arbeidsulykker Arbeidstilsynet Byggherrens representant Skriftlig Muntlig i første omgang, deretter skriftlig Skriftlig 5.11 Ekstraordinære værforhold Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvarig som mulig. Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære værforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører. Inntil kontraktskravene igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er mulig med de ressurser som entreprenøren har tilgjengelig. Ekstraordinære værforhold gir ikke krav på tilleggsvederlag.

13 5.12 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg eller fradrag i kontraktens priser. Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Drift og vedlikehold av veger i alt. Regulering 1 gang pr. år pr , første gang Priser og prisnivå I tilbudets priser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ikke mva. Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene i tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som ikke er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll. Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer i trafikkvolum Fakturering Oppgjør vil bli gitt på bakgrunn av dokumenterte mengder og timesedler. Frist for oversendelse av faktura og dokumentasjon er den 15. i påfølgende måned. Faktura sendes til Verran kommune, Felles fakturamottak, Vennalivn 7, 7670 INDERØY og merkes med referansenummer som vil bli oppgitt i kontrakten Skade på vegobjekter Medfører utførelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt, bruer etc) er entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle om byggherren om skade på vegobjekter påført av andre.

14 6 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema 6.1 Tilbudsopplysninger Tilbyder kan velge å gi pris på en eller flere roder, eller alle roder samlet. Det kan gis tilbud med enhetspriser eller et fastpristilbud for roden. I fastpris inngår brøyting jfr oppgitt standard, høvling og strøing inkludert strøsand. Brøyting godtgjøres med en pris pr km (i hht veglengde i rodeoversikten). Snørydding i områder som kreves ryddet med traktor/fres, samt kryss/snuplasser etc, godtgjøres med en pris pr time. For å sammenlikne tilbud vil tilbudspris bli multiplisert med antatt mengde, basert på de siste vintrene. Oppgitte mengder gjelder for 1 år. Alle priser skal oppgis for 1 år. Fakturering skjer etter medgått mengde. Kjøring til og fra roden godtgjøres ikke. Priser skal oppgis eksklusiv merverdiavgift. 6.2 Tilbudskjema Vedlagte tilbudsskjema (vedlegg 3) skal benyttes.

15 VEDLEGG 1 Standardkrav a)generelt Vegen skal være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Det aksepteres snøog isdekke hele, eller deler av vinteren. b) Brøyting Ved snøvær: Brøyting skal gjennomføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider følgende verdier: Start ved snødybde Gjennombrøytet innen kl. Vegklasse Tørr snø (cm) Våt snø (cm) K Ma-Fr Lø/søn/helligd K Ma-Fr Lø/søn/helligd K3 (gang/sykkelveger) 6 4 Ma-Fr Lø/søn/helligd Under vedvarende snøvær, skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes. Ved snøfokk: For alle vegklasser iverksettes tiltak når høyden på snøskavlere midt i kjørefeltet overstiger 15 cm. c) Skraping/høvling og strøing Skraping/høvling og strøing iverksettes etter behov, jfr også standardkrav pkt a. Dersom tilbyder har brøyteutstyr med midtmontert skjær, bes dette oppgitt. Det må også oppgis om tilbyder eventuelt ikke kan tilby høvling.

16 Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær VEDLEGG 2 Oversikt roder Rode 1: Sildervegen Parsell nr Strekning 1-1 X Fv 203- Silderen 2,2 K1 X Ja Ja Nei Rode 2: Fergelivegen Parsell nr Strekning 2-1 Almlien gård-storferga 2,6 K2 X Ja Ja Nei Rode 3: Verrabotn Parsell nr Strekning 3-1 X Fv- forbi kirka- Karlsen 0,7 K2 X Ja Ja Nei 3-2 X Fv 720-Jørum 0,1 K2 X Nei SUM 0,9 Rode 4: Vadanesset Parsell nr Strekning 4-1 Fv 720-Norum-Fv 720 0,6 K2 X Ja Ja Nei

17 Areal I m2 Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Rode 5: Holden Parsell nr Strekning 5-1 X Fv 202- Holden 3,5 K1 X Ja Ja Nei 5-2 X Fv 202- Kilås 1,2 K1 X Ja Ja Nei SUM 4,7 Rode 6: Tua Parsell nr Strekning 6-1 X Fv 720- Tua-X Fv 720 1,2 K1 X Ja Ja Nei Rode 7: Skjelstad Parsell nr Strekning 7-1 X Fv 720-Skjelstad-X Fv 720 1,1 K2 X Ja Ja Nei 7-2 X Fv 720-Skjelstad kai 0,1 Rode 8: Stranda oppvekstsenter Parsell nr Strekning 8-1 Stranda oppvekstsenter 1500 K2 X Ja Nei Nei

18 TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing inkludert strøsand. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. PRISSKJEMA Pris oppgis for de roder tilbyder ønsker å gi tilbud på. Tilbyder kan velge å gi tilbud på en eller flere roder, eventuelt for alle roder. Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. Stryk ordet "høvling" om veghøvling ikke tilbys. Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 1 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 2 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 3 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong

19 Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 4 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 5 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 6 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 7 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Turpris Brøyting/skraping Per tur 8 Strøing inkl strøsand Per tur Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Alle roder samlet Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Brøyting, strøing og høvling Km Snørydding kryss/plasser Time Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for alle roder per vintersesong

20 Tilbudsfrist utløper kl 12:00 Følgende vedlegg skal følge tilbudsskjemaet: 1. Skatteattest fra skatteoppkrever (skatt) og skattekontor (mva) 2. Firmaattest fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) 3. HMS- erklæring på vedlagte skjema 4. Oversikt over tilbyders organisering. 5. Tilbyders kompetanse (kopi av godkjenningsbevis mv) 6. Oversikt over maskiner og utstyr som disponeres 7. Liste over personell som disponeres

21 HMS- ERKLÆRING Det bekreftes at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Dette jfr internkontrollforskriften fastsatt ved kgl.res 6. desember 1996 i medhold av lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977 nr 4. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetens navn: Org.nr: Dato: Signatur daglig leder: Bekreftelse fra ansatte: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse- miljø og sikkerhetslovgivningen. Dato: Signatur tillitsvalg:

22 Oversikt over maskiner og utstyr som tilbyder disponerer og som kan benyttes til oppdraget Kjøretøy Årsmodell Totalvekt Timetall/km.stand

23 Vedlegg nr. 7 Oversikt over personell i bedriften som planlegges benyttet til oppdraget Navn Fødselsår Stilling/funksjon Utdanning/kompetanse Legg eventuelt med CV med oversikt over utdanning og praksis for den enkelte medarbeider som tenkes benyttet til oppdraget.

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ANBUDSBESKRIVELSE VINTERDRIFT KOMMUNALE VEIER BLEIKVASSLI M/OMEGN SESONGENE 2015/2016 TIL OG MED 2018/2019 MED MULIGHETER FOR FORLENGELSE TO SESONGER 1. Innbydelse til

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vedlikeholds- og utbedringsarbeider på Verran kommunes tekniske anlegg, kommunale veger/plasser og på kommunal grunn/eiendommer

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Snekker/Tømrerarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Graving, transport, rørlegging og vegarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 1.10.2012-30.09.2016 Verran kommune

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlag kap A - G Grunnlaget er svært omfattende, bare noen av de viktigste punktene i hvert kapittel blir gjennomgått Det fins en meget nyttig veiledning til hjelp for byggherren (Veiledning

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011 Tilbudsforespørsel vedrørende Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst i Grue kommuneskoger 2011 1 1. Omfang Grue Kommuneskoger forvalter ca. 42.250 dekar produktivt skogareal. Eiendommen består av

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Elektrikertjenester I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43458722.aspx Ekstern anbuds ID 2014-118846 Saksnummer 2013062339 Konkurranse type:

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E1 Dokumentasjon fra tilbyder 03.10.2016 E1 Dokumentasjon fra tilbyder... 2 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner... 2 1 Skatteattester... 2 2 Arbeidsfellesskap: Erklæring om

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

Diverse TS-tiltak Voss/Samnanger 2014

Diverse TS-tiltak Voss/Samnanger 2014 Diverse TS-tiltak Voss/Samnanger 2014 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47504801.aspx Ekstern anbuds ID 2014-380220 Saksnummer 2014123297 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Konkurransegrunnlag del III TILBUDSNUMMER.: 430303 PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Side: - 2 - av 5 1 GENERELT Forsvarsbygg utvikling Oslo (FBUO) støtter Forsvarets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann og avløpsvann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann og avløpsvann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann Innhold 1. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer