Vintervedlikehold kommunale veger og plasser Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE. Enhet samfunnsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vintervedlikehold kommunale veger og plasser 2012-2016. Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE. Enhet samfunnsutvikling"

Transkript

1 Vintervedlikehold kommunale veger og plasser Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE Enhet samfunnsutvikling

2 Innhold 1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Avtaledokument Beskrivelse av oppdraget Spesielle tilbudsregler Spesielle kontraktsbestemmelser Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Vedlegg: 1. HMS-egenerklæring 2. Standard for drift og vedlikehold 3. Rodeinndeling med kart

3 1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Verran kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudsfrist utløper kl 12:00 Tilbud gis på tilbudsskjema, evt. supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket forsendelse merket: Tilbud Drift og vedlikehold av veger i Verran kommune enten direkte eller pr. post. Tilbudet leveres til Verran kommune, Enhet samfunnsutvikling, Liavn. 1, 7790 MALM. Tilbudsåpning vil finne sted hos Verran kommune, Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med tilhørende forskrift. Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: bygg-/anleggsarbeid - EØS terskelverdi: Under EØS-terskelverdi - Anskaffelsesprosedyre: åpen anbudskonkurranse Ved valg av tilbud legges laveste pris til grunn. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B og D1. Vedståelsesfrist: 3 måneder etter tilbudsfrist Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: Navn og funksjon: Per Morten Bjørgum, enhetsleder Telefon: E-post: Malm, Per Morten Bjørgum Enhetsleder

4 2 Avtaledokument (Avtaledokumentet skal ikke fylles ut ved innsendelse av tilbudet) Mellom Verran kommune (Navn entreprenør) inngått følgende avtale: foretaksnr som byggherre og foretaksnr...som entreprenør er 1 Entreprenøren påtar seg å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til kommunale veger i Verran kommune i perioden i samsvar med sitt tilbud datert... 2 Drifts- og vedlikeholdsoppgavene skal utføres for: Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Alt: Turpris Brøyting, strøing og høvling km 5 Levering av strøsand EKSEMPEL M3 3 Mva. godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de dokumenter dette henviser til. 5 Garantierklæring for riktig oppfylling av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden leveres byggherren innen ti hverdager etter kontraktsinngåelse. 6 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis innen ti hverdager etter kontraktsinngåelse. 7 Entreprenøren skal senest 1 måned før kontraktsarbeidenes start dokumentere at utstyret og eiendommene er tingskadeforsikret. 8 Som en del av denne avtalen inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert... 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 5 og 6 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokumentet med eventuelle vedlegg ifølge pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Sted/dato:.. Sted/dato: Oppdragsgiver Entreprenør

5 3 Beskrivelse av oppdraget 3.1 Prosjektets art og omfang Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veger i Verran kommune i henhold til vegliste og kart gitt i vedlegg. Kontrakten gjelder for perioden For rode nr 2 Fergeli tas forbehold om at kontrakten opphører ved eventuelt salg av eiendommen, evt at den overføres til ny eier. For alle roder tas forbehold om at kontrakten opphører ved eventuell nedklassifisering av kommuneveg til privat veg. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag: kommunale veger og gater samt private veger og gater kommunen har påtatt seg driftsansvar for, som beskrevet i vedlegg. Kryss og plasser som beskrevet i vedlegg (areal ikke beregnet) Vegnettet er delt inn i flere roder, som beskrevet i vedlegg. Oppdraget omfatter vintervedlikehold, dvs snøbrøyting, skraping og strøing på vegnettet. Videre omfattes inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet av oppdraget. 3.2 Kontraktsperiode Kontraktsperioden løper fra kl til kl for alle oppgavene. 3.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre pålegg som følge av vedtak fattet på politisk eller forvaltningsmessig nivå tilsier endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller andre tilsvarende endringer. 3.4 Standard og mengdefortegnelse Drift og vedlikehold på vegnettet skal utføres i henhold til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som angitt i vedlegg. Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle vegnettet og utarbeidet en mengdefortegnelse gitt i vedleggsdelen.

6 3.5 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. 3.6 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser og sideentrepriser i det geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider i området. Byggherren skal orientere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har betydning for planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i området. Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området. Entreprenøren må påregne forstyrrelser i eget arbeid pga. arbeid utført av andre entreprenører. Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som vesentlige. 3.7 Spesielle forhold Forhold som ikke gir rett til økonomisk kompensasjon Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold. Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon.

7 4 Spesielle tilbudsregler 4.1 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Det stilles krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifisering). Den formelle vurdering av egnethet utføres etter "Forskrift om offentlige anskaffelser", kap. 8 eventuelt 17. For å vurdere om firmaet har den faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten, skal tilbyder vedlegge tilbudet følgende dokumentasjon: Referanseprosjekter; med angivelse av byggeår, oppdragsgiver og dennes kontaktperson. Sentrale og/eller lokale godkjenninger, eventuelt dokumentasjon som underbygger sikkerheten for å oppnå de påkrevde lokale godkjenninger. Bemanning og plan for gjennomføring CV for den person som skal lede arbeidet Firmaets kvalitetssikringssystem og internkontrollsystem Firmaets omsetning Firmaets likviditet og soliditet Firma som ikke tilfredsstiller overnevnte kriterier må være forberedt på å bli avvist, jf Forskrift om offentlige anskaffelser 8-4 og Planer som skal vedlegges tilbudet Følgende planer med beskrivelser og presentasjoner, skal legges ved tilbudet: 1. Ressursplan (personell og utstyr) for gjennomføring av kontraktsarbeidet Antall personer, med funksjon/oppgaver (f.eks. ledelse, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon, rapportering, drifts- og vedlikeholdsoppgaver planlagt utført av respektive egne ansatte og underentreprenører) Lokaler og depot Maskiner og utstyr firmaet planlegger å bruke til utførelse av arbeidet Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) 2. Beredskapsplan Beredskapsordninger Tilgjengelig materiell, maskiner og utstyr inkl. hovedmaskiner og viktig teknisk utstyr firmaet planlegger å bruke til gjennomføring av beredskapsoppgaver Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) 4.3 Krav til arbeidsfellesskap Ved kvalifikasjonsvurdering skal arbeidsfellesskap behandles som ett selskap, og skal gi felles opplysninger. Hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet skal hver for seg ha tilfredsstillende systemer for HMS og kvalitetssikring. Med tilbudet skal det følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Sikkerhet skal stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

8 4.4 Krav om skatteattest Samtlige leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 8-7 / Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 4.5 Krav om HMS-egenerklæring Samtlige leverandører skal fremlegge HMS egenerklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 8-8 / Erklæringen skal være utformet på norsk. Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 4.6 Grunnlag for tildeling av kontrakt Ingen tilbyder vil bli tildelt arbeider i større omfang enn han kan godtgjøre å ha kapasitet til å utføre innen de fastsatte tidsfrister. Dersom en tilbyder tildeles oppdrag på flere roder, kan disse slås sammen til en kontrakt. Det er ikke nødvendig å levere pris på alle roder for å komme i betraktning. Det vil bli foretatt en vurdering av maskinens alder (må oppgis) og tilstand, anvendelighet, maskinstørrelse og sjåførens erfaring i liknende arbeid. Tilbud som er basert på biler, maskiner og utstyr som ikke er egnet til å løse oppgaven, vil ikke bli antatt. Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris pr rode eller samlet for flere/alle roder. 4.7 Forbehold Verran kommune forbeholder seg rett til å forkaste alle anbud for en eller flere roder uten ytterligere begrunnelse. Inngåtte kontrakter avvikles ved eventuelt salg av kommunal eiendom. Likeledes avvikles kontraktene ved eventuelle vedtak om nedklassifisering av kommunal veg til privat.

9 5 Spesielle kontraktsbestemmelser 5.1 Grunnleggende regelverk Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider" av januar 2004, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund. I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer som nevnt nedenfor. 5.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav. Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten. Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte. 5.3 Krav til utførelse av drift og vedlikehold Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet. Kontrakten beskriver krav til standard for drift og vedlikehold. Kravene gjelder hele vegnettet. Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og ressurser. 5.4 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. 5.5 Styring og administrasjon Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring og administrasjon sammen med byggherren. Det planlegges følgende møtestruktur: Oppstartmøte Evalueringsmøte vår Evalueringsmøte høst

10 Det skal føres referat fra alle møter. Med mindre noe annet avtales, skal byggherren føre referat fra møtene. Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på møter. Videre vil byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll. 5.6 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget Dersom det oppstår avvik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes så langt mulig lineært på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser. 5.7 Vær- og klimadata Entreprenøren må selv sørge for rutiner for å hente informasjon om utvikling og forventede endringer i vær. 5.8 Informasjon Entreprenørens informasjon og meldinger til publikum (trafikanter, naboer, media, trafikkselskap, offentlige etater m.m.) skal håndteres etter avtale med byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. Nødvendig grunnlag fra entreprenøren for informasjon som skal gis av byggherren, skal være byggherren i hende i god tid. Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet. Henvendelser fra publikum skal behandles etter avtale med byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. 5.9 Kvalitetssystem/plan, rapportering Entreprenøren skal etablere, innføre, vedlikeholde og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem i kontraktsperioden. Systemet skal også omfatte kontraktsarbeider som utføres av andre enn hovedentreprenøren. Ressursplanen skal vise totaloversikt for kontraktsarbeidene over alt mannskap, lokaler, depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal framgå hvilke ressurser som er entreprenørens egne, og hvilke ressurser som tilhører hvilke underentreprenører. Organisasjonsplanen skal vise oversikt over navngitte nøkkelpersoner på kontrakten, samt stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, kvalitetsfunksjonene og beredskapsfunksjonene, deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer. Beredskapsplan skal inneholde prosedyre for å ivareta kontakten til byggherren og beredskap for å ivareta trafikkavvikling året rundt. Entreprenøren skal rapportere forbruk/mengder for hver måned i den aktuelle sesongen. Rapporteringen skal omfatte: Rapportering av antall kilometer brøytet/høvlet

11 Utført arbeid skal dokumenteres med: - Formål/arbeid - Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) - Når: Tidspunkt/tidsperiode - dato - måned - år i forhold til hva som er relevant for arbeidet (f.eks. bruk av brøytetelefon, automatisk dataoppsamling) - Relevante data for gjennomføringen av arbeidet og resultatet - Hvem som var ansvarlig for arbeidet 5.10 Helse / miljø / sikkerhet Generelt Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), har entreprenøren plikt til å påse at lover og forskrifter innen HMS følges. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde tilsvarende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og rapportering til byggherren som brukt i dette avtaledokumentet. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han får pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som har betydning for gjennomføring av kontraktsarbeidet. HMS-koordinator og HMS-plan Iht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), har byggherren plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Byggherren utpeker HMS- koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktsstart lager byggherren en HMS-plan for prosjektet. Denne planen er utgangspunkt for prosjektets HMS-plan i gjennomføringsfasen. HMS-planen er byggherrens ansvar, men entreprenøren skal supplere og oppdatere planen kontinuerlig gjennom hele byggeperioden med risikovurderinger, sikkerjobbanalyser (SJA), endringer og andre relevante dokumenter. Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift etter Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 2-2 og Internkontrollforskriftens 6, med ansvar for å organisere verneog miljøarbeidet i henhold til Arbeidsmiljøloven. Opplæring og kompetanse I henhold til Arbeidsmiljølovens 3-2 nr. 1a) skal det gis opplæring i risiko og helsefarer som er forbundet med utførelse av arbeidet på denne kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at den enkelte arbeidstaker/enkeltmannsforetak gis nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i risikomomenter ved aktuelle arbeidsoperasjoner.

12 Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at all bruk av maskiner, utstyr o.l. utføres av kvalifisert personell som har fått nødvendig opplæring. Personell som skal føre kjøretøy/motorredskap skal være fylt 18 år. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kopi av slik dokumentasjon for alle egne og andre kontraktsmedhjelpere skal oppbevares av hovedbedrift. Arbeidsvarsling Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherren. Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet. Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med, og minimum på nivå med Håndbok 051 Arbeidsvarsling. Personlig verneutstyr Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE-godkjent. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er CE-merket og som sammen eller alene utgjør verneklasse 3. Rapportering av uønskede hendelser og yrkesskader Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggherrens representant Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig Øvrige ulykker Senest innen 48 timer Byggherrens representant Verneombud Skriftlig Nestenulykker Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Senest innen 14 dager Når det skjer Når det blir konstatert Byggherrens representant Verneombud Som for alvorlige arbeidsulykker Arbeidstilsynet Byggherrens representant Skriftlig Muntlig i første omgang, deretter skriftlig Skriftlig 5.11 Ekstraordinære værforhold Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvarig som mulig. Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære værforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører. Inntil kontraktskravene igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er mulig med de ressurser som entreprenøren har tilgjengelig. Ekstraordinære værforhold gir ikke krav på tilleggsvederlag.

13 5.12 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg eller fradrag i kontraktens priser. Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Drift og vedlikehold av veger i alt. Regulering 1 gang pr. år pr , første gang Priser og prisnivå I tilbudets priser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ikke mva. Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene i tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som ikke er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll. Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer i trafikkvolum Fakturering Oppgjør vil bli gitt på bakgrunn av dokumenterte mengder og timesedler. Frist for oversendelse av faktura og dokumentasjon er den 15. i påfølgende måned. Faktura sendes til Verran kommune, Felles fakturamottak, Vennalivn 7, 7670 INDERØY og merkes med referansenummer som vil bli oppgitt i kontrakten Skade på vegobjekter Medfører utførelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt, bruer etc) er entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle om byggherren om skade på vegobjekter påført av andre.

14 6 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema 6.1 Tilbudsopplysninger Tilbyder kan velge å gi pris på en eller flere roder, eller alle roder samlet. Det kan gis tilbud med enhetspriser eller et fastpristilbud for roden. I fastpris inngår brøyting jfr oppgitt standard, høvling og strøing inkludert strøsand. Brøyting godtgjøres med en pris pr km (i hht veglengde i rodeoversikten). Snørydding i områder som kreves ryddet med traktor/fres, samt kryss/snuplasser etc, godtgjøres med en pris pr time. For å sammenlikne tilbud vil tilbudspris bli multiplisert med antatt mengde, basert på de siste vintrene. Oppgitte mengder gjelder for 1 år. Alle priser skal oppgis for 1 år. Fakturering skjer etter medgått mengde. Kjøring til og fra roden godtgjøres ikke. Priser skal oppgis eksklusiv merverdiavgift. 6.2 Tilbudskjema Vedlagte tilbudsskjema (vedlegg 3) skal benyttes.

15 VEDLEGG 1 Standardkrav a)generelt Vegen skal være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Det aksepteres snøog isdekke hele, eller deler av vinteren. b) Brøyting Ved snøvær: Brøyting skal gjennomføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider følgende verdier: Start ved snødybde Gjennombrøytet innen kl. Vegklasse Tørr snø (cm) Våt snø (cm) K Ma-Fr Lø/søn/helligd K Ma-Fr Lø/søn/helligd K3 (gang/sykkelveger) 6 4 Ma-Fr Lø/søn/helligd Under vedvarende snøvær, skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes. Ved snøfokk: For alle vegklasser iverksettes tiltak når høyden på snøskavlere midt i kjørefeltet overstiger 15 cm. c) Skraping/høvling og strøing Skraping/høvling og strøing iverksettes etter behov, jfr også standardkrav pkt a. Dersom tilbyder har brøyteutstyr med midtmontert skjær, bes dette oppgitt. Det må også oppgis om tilbyder eventuelt ikke kan tilby høvling.

16 Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær VEDLEGG 2 Oversikt roder Rode 1: Sildervegen Parsell nr Strekning 1-1 X Fv 203- Silderen 2,2 K1 X Ja Ja Nei Rode 2: Fergelivegen Parsell nr Strekning 2-1 Almlien gård-storferga 2,6 K2 X Ja Ja Nei Rode 3: Verrabotn Parsell nr Strekning 3-1 X Fv- forbi kirka- Karlsen 0,7 K2 X Ja Ja Nei 3-2 X Fv 720-Jørum 0,1 K2 X Nei SUM 0,9 Rode 4: Vadanesset Parsell nr Strekning 4-1 Fv 720-Norum-Fv 720 0,6 K2 X Ja Ja Nei

17 Areal I m2 Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Rode 5: Holden Parsell nr Strekning 5-1 X Fv 202- Holden 3,5 K1 X Ja Ja Nei 5-2 X Fv 202- Kilås 1,2 K1 X Ja Ja Nei SUM 4,7 Rode 6: Tua Parsell nr Strekning 6-1 X Fv 720- Tua-X Fv 720 1,2 K1 X Ja Ja Nei Rode 7: Skjelstad Parsell nr Strekning 7-1 X Fv 720-Skjelstad-X Fv 720 1,1 K2 X Ja Ja Nei 7-2 X Fv 720-Skjelstad kai 0,1 Rode 8: Stranda oppvekstsenter Parsell nr Strekning 8-1 Stranda oppvekstsenter 1500 K2 X Ja Nei Nei

18 TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing inkludert strøsand. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. PRISSKJEMA Pris oppgis for de roder tilbyder ønsker å gi tilbud på. Tilbyder kan velge å gi tilbud på en eller flere roder, eventuelt for alle roder. Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. Stryk ordet "høvling" om veghøvling ikke tilbys. Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 1 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 2 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 3 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong

19 Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 4 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 5 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 6 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 7 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Turpris Brøyting/skraping Per tur 8 Strøing inkl strøsand Per tur Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Alle roder samlet Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Brøyting, strøing og høvling Km Snørydding kryss/plasser Time Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for alle roder per vintersesong

20 Tilbudsfrist utløper kl 12:00 Følgende vedlegg skal følge tilbudsskjemaet: 1. Skatteattest fra skatteoppkrever (skatt) og skattekontor (mva) 2. Firmaattest fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) 3. HMS- erklæring på vedlagte skjema 4. Oversikt over tilbyders organisering. 5. Tilbyders kompetanse (kopi av godkjenningsbevis mv) 6. Oversikt over maskiner og utstyr som disponeres 7. Liste over personell som disponeres

21 HMS- ERKLÆRING Det bekreftes at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Dette jfr internkontrollforskriften fastsatt ved kgl.res 6. desember 1996 i medhold av lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977 nr 4. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetens navn: Org.nr: Dato: Signatur daglig leder: Bekreftelse fra ansatte: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse- miljø og sikkerhetslovgivningen. Dato: Signatur tillitsvalg:

22 Oversikt over maskiner og utstyr som tilbyder disponerer og som kan benyttes til oppdraget Kjøretøy Årsmodell Totalvekt Timetall/km.stand

23 Vedlegg nr. 7 Oversikt over personell i bedriften som planlegges benyttet til oppdraget Navn Fødselsår Stilling/funksjon Utdanning/kompetanse Legg eventuelt med CV med oversikt over utdanning og praksis for den enkelte medarbeider som tenkes benyttet til oppdraget.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ANBUDSBESKRIVELSE VINTERDRIFT KOMMUNALE VEIER BLEIKVASSLI M/OMEGN SESONGENE 2015/2016 TIL OG MED 2018/2019 MED MULIGHETER FOR FORLENGELSE TO SESONGER 1. Innbydelse til

Detaljer

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER

TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER TILBUDSSKJEMA MASKINENTREPRENØRTJENESTER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vedlikeholds- og utbedringsarbeider på Verran kommunes tekniske anlegg, kommunale veger/plasser og på kommunal grunn/eiendommer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

D1 Spesielle tilbudsregler

D1 Spesielle tilbudsregler D1 Spesielle tilbudsregler D1 Spesielle tilbudsregler Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Krav til tilbyders kvalifikasjoner...3 2 Planer som skal vedlegges tilbudet...3 3 Krav til egenkapital...3 4 Krav til arbeidsfellesskap...4

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _ Jot?/22% ÅFJORD KOMMUNE f: n...,.. f' TEKNISKE TJENESTER AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN 2017-2022 Ratvika ', O, á. 5, " \\ (få. 507 StOr. ` f s \ I' 'Noraskíörin -., -' «" f-._ 7` "' f

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Snekker/Tømrerarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE Kantslått kommunale veier Hemnes kommune2012 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Hemnes kommune innbys det herved til tilbud på brøyting av Brøyterode Bleikvassli

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune. Geosynteter og filterlag

KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune. Geosynteter og filterlag KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune Geosynteter og filterlag Harstad, 10. august 2012 0. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Tilbudsinnbydelse 3 2. Tilbudsregler 4 3. Bedriften og finanser 6 4. Kontraktsvilkår

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

1 Dokumentasjon fra tilbyder

1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Sør E - Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet Referanse i (evt. også med tilhørende vedlegg). konkurransegrunnlaget HMS-egenerklæring Kap. B, pkt. Kap.

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 4.1 KONTRAKTSDOKUMENTER... 2 2 JUSTERING PUNKT 4.2 TOLKNINGSREGLER... 2 3 JUSTERING PUNKT 4.3 KONTRAKTSTID... 2 4 JUSTERING

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Graving, transport, rørlegging og vegarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 1.10.2012-30.09.2016 Verran kommune

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring... 3 4.1.1 Erfaringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Side 2 av 10 I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette tilbudsskjemaet bekrefte

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

TILBUDSGRUNNLAG - DYKKERUNDERSØKELSE VED SALTHELLA AUSTEVOLL KOMMUNE HORDALAND FYLKE

TILBUDSGRUNNLAG - DYKKERUNDERSØKELSE VED SALTHELLA AUSTEVOLL KOMMUNE HORDALAND FYLKE TILBUDSGRUNNLAG - DYKKERUNDERSØKELSE VED SALTHELLA AUSTEVOLL KOMMUNE HORDALAND FYLKE Salthella Juni 2012 Kystverket Prisforespørsel Side 1 av 10 Innhold 1 Tilbudsskjema... 3 2 Innbydelse... 4 2.1 Innbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning Konkurransegrunnlag for for kjøp av utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning For levering til Rendalen kommune 2011 Konkurransegrunnlag - 1 - 1 OPPDRAGET

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region Øst, avdeling Østfold E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: erklæring om

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer