Vintervedlikehold kommunale veger og plasser Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE. Enhet samfunnsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vintervedlikehold kommunale veger og plasser 2012-2016. Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE. Enhet samfunnsutvikling"

Transkript

1 Vintervedlikehold kommunale veger og plasser Konkurransegrunnlag VERRAN KOMMUNE Enhet samfunnsutvikling

2 Innhold 1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Avtaledokument Beskrivelse av oppdraget Spesielle tilbudsregler Spesielle kontraktsbestemmelser Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Vedlegg: 1. HMS-egenerklæring 2. Standard for drift og vedlikehold 3. Rodeinndeling med kart

3 1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Verran kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudsfrist utløper kl 12:00 Tilbud gis på tilbudsskjema, evt. supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket forsendelse merket: Tilbud Drift og vedlikehold av veger i Verran kommune enten direkte eller pr. post. Tilbudet leveres til Verran kommune, Enhet samfunnsutvikling, Liavn. 1, 7790 MALM. Tilbudsåpning vil finne sted hos Verran kommune, Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med tilhørende forskrift. Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: bygg-/anleggsarbeid - EØS terskelverdi: Under EØS-terskelverdi - Anskaffelsesprosedyre: åpen anbudskonkurranse Ved valg av tilbud legges laveste pris til grunn. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B og D1. Vedståelsesfrist: 3 måneder etter tilbudsfrist Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: Navn og funksjon: Per Morten Bjørgum, enhetsleder Telefon: E-post: Malm, Per Morten Bjørgum Enhetsleder

4 2 Avtaledokument (Avtaledokumentet skal ikke fylles ut ved innsendelse av tilbudet) Mellom Verran kommune (Navn entreprenør) inngått følgende avtale: foretaksnr som byggherre og foretaksnr...som entreprenør er 1 Entreprenøren påtar seg å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til kommunale veger i Verran kommune i perioden i samsvar med sitt tilbud datert... 2 Drifts- og vedlikeholdsoppgavene skal utføres for: Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Alt: Turpris Brøyting, strøing og høvling km 5 Levering av strøsand EKSEMPEL M3 3 Mva. godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de dokumenter dette henviser til. 5 Garantierklæring for riktig oppfylling av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden leveres byggherren innen ti hverdager etter kontraktsinngåelse. 6 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis innen ti hverdager etter kontraktsinngåelse. 7 Entreprenøren skal senest 1 måned før kontraktsarbeidenes start dokumentere at utstyret og eiendommene er tingskadeforsikret. 8 Som en del av denne avtalen inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert... 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 5 og 6 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokumentet med eventuelle vedlegg ifølge pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Sted/dato:.. Sted/dato: Oppdragsgiver Entreprenør

5 3 Beskrivelse av oppdraget 3.1 Prosjektets art og omfang Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veger i Verran kommune i henhold til vegliste og kart gitt i vedlegg. Kontrakten gjelder for perioden For rode nr 2 Fergeli tas forbehold om at kontrakten opphører ved eventuelt salg av eiendommen, evt at den overføres til ny eier. For alle roder tas forbehold om at kontrakten opphører ved eventuell nedklassifisering av kommuneveg til privat veg. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag: kommunale veger og gater samt private veger og gater kommunen har påtatt seg driftsansvar for, som beskrevet i vedlegg. Kryss og plasser som beskrevet i vedlegg (areal ikke beregnet) Vegnettet er delt inn i flere roder, som beskrevet i vedlegg. Oppdraget omfatter vintervedlikehold, dvs snøbrøyting, skraping og strøing på vegnettet. Videre omfattes inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet av oppdraget. 3.2 Kontraktsperiode Kontraktsperioden løper fra kl til kl for alle oppgavene. 3.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre pålegg som følge av vedtak fattet på politisk eller forvaltningsmessig nivå tilsier endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller andre tilsvarende endringer. 3.4 Standard og mengdefortegnelse Drift og vedlikehold på vegnettet skal utføres i henhold til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som angitt i vedlegg. Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle vegnettet og utarbeidet en mengdefortegnelse gitt i vedleggsdelen.

6 3.5 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. 3.6 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser og sideentrepriser i det geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider i området. Byggherren skal orientere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har betydning for planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i området. Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området. Entreprenøren må påregne forstyrrelser i eget arbeid pga. arbeid utført av andre entreprenører. Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som vesentlige. 3.7 Spesielle forhold Forhold som ikke gir rett til økonomisk kompensasjon Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold. Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon.

7 4 Spesielle tilbudsregler 4.1 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Det stilles krav til tilbyders kvalifikasjoner (firmakvalifisering). Den formelle vurdering av egnethet utføres etter "Forskrift om offentlige anskaffelser", kap. 8 eventuelt 17. For å vurdere om firmaet har den faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten, skal tilbyder vedlegge tilbudet følgende dokumentasjon: Referanseprosjekter; med angivelse av byggeår, oppdragsgiver og dennes kontaktperson. Sentrale og/eller lokale godkjenninger, eventuelt dokumentasjon som underbygger sikkerheten for å oppnå de påkrevde lokale godkjenninger. Bemanning og plan for gjennomføring CV for den person som skal lede arbeidet Firmaets kvalitetssikringssystem og internkontrollsystem Firmaets omsetning Firmaets likviditet og soliditet Firma som ikke tilfredsstiller overnevnte kriterier må være forberedt på å bli avvist, jf Forskrift om offentlige anskaffelser 8-4 og Planer som skal vedlegges tilbudet Følgende planer med beskrivelser og presentasjoner, skal legges ved tilbudet: 1. Ressursplan (personell og utstyr) for gjennomføring av kontraktsarbeidet Antall personer, med funksjon/oppgaver (f.eks. ledelse, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon, rapportering, drifts- og vedlikeholdsoppgaver planlagt utført av respektive egne ansatte og underentreprenører) Lokaler og depot Maskiner og utstyr firmaet planlegger å bruke til utførelse av arbeidet Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) 2. Beredskapsplan Beredskapsordninger Tilgjengelig materiell, maskiner og utstyr inkl. hovedmaskiner og viktig teknisk utstyr firmaet planlegger å bruke til gjennomføring av beredskapsoppgaver Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) 4.3 Krav til arbeidsfellesskap Ved kvalifikasjonsvurdering skal arbeidsfellesskap behandles som ett selskap, og skal gi felles opplysninger. Hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet skal hver for seg ha tilfredsstillende systemer for HMS og kvalitetssikring. Med tilbudet skal det følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Sikkerhet skal stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

8 4.4 Krav om skatteattest Samtlige leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser 8-7 / Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 4.5 Krav om HMS-egenerklæring Samtlige leverandører skal fremlegge HMS egenerklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 8-8 / Erklæringen skal være utformet på norsk. Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 4.6 Grunnlag for tildeling av kontrakt Ingen tilbyder vil bli tildelt arbeider i større omfang enn han kan godtgjøre å ha kapasitet til å utføre innen de fastsatte tidsfrister. Dersom en tilbyder tildeles oppdrag på flere roder, kan disse slås sammen til en kontrakt. Det er ikke nødvendig å levere pris på alle roder for å komme i betraktning. Det vil bli foretatt en vurdering av maskinens alder (må oppgis) og tilstand, anvendelighet, maskinstørrelse og sjåførens erfaring i liknende arbeid. Tilbud som er basert på biler, maskiner og utstyr som ikke er egnet til å løse oppgaven, vil ikke bli antatt. Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris pr rode eller samlet for flere/alle roder. 4.7 Forbehold Verran kommune forbeholder seg rett til å forkaste alle anbud for en eller flere roder uten ytterligere begrunnelse. Inngåtte kontrakter avvikles ved eventuelt salg av kommunal eiendom. Likeledes avvikles kontraktene ved eventuelle vedtak om nedklassifisering av kommunal veg til privat.

9 5 Spesielle kontraktsbestemmelser 5.1 Grunnleggende regelverk Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider" av januar 2004, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund. I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer som nevnt nedenfor. 5.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav. Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten. Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte. 5.3 Krav til utførelse av drift og vedlikehold Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet. Kontrakten beskriver krav til standard for drift og vedlikehold. Kravene gjelder hele vegnettet. Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og ressurser. 5.4 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. 5.5 Styring og administrasjon Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring og administrasjon sammen med byggherren. Det planlegges følgende møtestruktur: Oppstartmøte Evalueringsmøte vår Evalueringsmøte høst

10 Det skal føres referat fra alle møter. Med mindre noe annet avtales, skal byggherren føre referat fra møtene. Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på møter. Videre vil byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll. 5.6 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget Dersom det oppstår avvik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes så langt mulig lineært på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser. 5.7 Vær- og klimadata Entreprenøren må selv sørge for rutiner for å hente informasjon om utvikling og forventede endringer i vær. 5.8 Informasjon Entreprenørens informasjon og meldinger til publikum (trafikanter, naboer, media, trafikkselskap, offentlige etater m.m.) skal håndteres etter avtale med byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. Nødvendig grunnlag fra entreprenøren for informasjon som skal gis av byggherren, skal være byggherren i hende i god tid. Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet. Henvendelser fra publikum skal behandles etter avtale med byggherren om arbeids- og ansvarsfordelingen. 5.9 Kvalitetssystem/plan, rapportering Entreprenøren skal etablere, innføre, vedlikeholde og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem i kontraktsperioden. Systemet skal også omfatte kontraktsarbeider som utføres av andre enn hovedentreprenøren. Ressursplanen skal vise totaloversikt for kontraktsarbeidene over alt mannskap, lokaler, depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal framgå hvilke ressurser som er entreprenørens egne, og hvilke ressurser som tilhører hvilke underentreprenører. Organisasjonsplanen skal vise oversikt over navngitte nøkkelpersoner på kontrakten, samt stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, kvalitetsfunksjonene og beredskapsfunksjonene, deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer. Beredskapsplan skal inneholde prosedyre for å ivareta kontakten til byggherren og beredskap for å ivareta trafikkavvikling året rundt. Entreprenøren skal rapportere forbruk/mengder for hver måned i den aktuelle sesongen. Rapporteringen skal omfatte: Rapportering av antall kilometer brøytet/høvlet

11 Utført arbeid skal dokumenteres med: - Formål/arbeid - Hvor: Sted - veg (punkt eller strekning) - Når: Tidspunkt/tidsperiode - dato - måned - år i forhold til hva som er relevant for arbeidet (f.eks. bruk av brøytetelefon, automatisk dataoppsamling) - Relevante data for gjennomføringen av arbeidet og resultatet - Hvem som var ansvarlig for arbeidet 5.10 Helse / miljø / sikkerhet Generelt Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), har entreprenøren plikt til å påse at lover og forskrifter innen HMS følges. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde tilsvarende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og rapportering til byggherren som brukt i dette avtaledokumentet. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han får pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som har betydning for gjennomføring av kontraktsarbeidet. HMS-koordinator og HMS-plan Iht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften), har byggherren plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Byggherren utpeker HMS- koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktsstart lager byggherren en HMS-plan for prosjektet. Denne planen er utgangspunkt for prosjektets HMS-plan i gjennomføringsfasen. HMS-planen er byggherrens ansvar, men entreprenøren skal supplere og oppdatere planen kontinuerlig gjennom hele byggeperioden med risikovurderinger, sikkerjobbanalyser (SJA), endringer og andre relevante dokumenter. Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift etter Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 2-2 og Internkontrollforskriftens 6, med ansvar for å organisere verneog miljøarbeidet i henhold til Arbeidsmiljøloven. Opplæring og kompetanse I henhold til Arbeidsmiljølovens 3-2 nr. 1a) skal det gis opplæring i risiko og helsefarer som er forbundet med utførelse av arbeidet på denne kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at den enkelte arbeidstaker/enkeltmannsforetak gis nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i risikomomenter ved aktuelle arbeidsoperasjoner.

12 Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at all bruk av maskiner, utstyr o.l. utføres av kvalifisert personell som har fått nødvendig opplæring. Personell som skal føre kjøretøy/motorredskap skal være fylt 18 år. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kopi av slik dokumentasjon for alle egne og andre kontraktsmedhjelpere skal oppbevares av hovedbedrift. Arbeidsvarsling Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherren. Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet. Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med, og minimum på nivå med Håndbok 051 Arbeidsvarsling. Personlig verneutstyr Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE-godkjent. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er CE-merket og som sammen eller alene utgjør verneklasse 3. Rapportering av uønskede hendelser og yrkesskader Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggherrens representant Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig Øvrige ulykker Senest innen 48 timer Byggherrens representant Verneombud Skriftlig Nestenulykker Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Senest innen 14 dager Når det skjer Når det blir konstatert Byggherrens representant Verneombud Som for alvorlige arbeidsulykker Arbeidstilsynet Byggherrens representant Skriftlig Muntlig i første omgang, deretter skriftlig Skriftlig 5.11 Ekstraordinære værforhold Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvarig som mulig. Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære værforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører. Inntil kontraktskravene igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er mulig med de ressurser som entreprenøren har tilgjengelig. Ekstraordinære værforhold gir ikke krav på tilleggsvederlag.

13 5.12 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg eller fradrag i kontraktens priser. Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Drift og vedlikehold av veger i alt. Regulering 1 gang pr. år pr , første gang Priser og prisnivå I tilbudets priser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ikke mva. Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene i tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som ikke er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll. Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer i trafikkvolum Fakturering Oppgjør vil bli gitt på bakgrunn av dokumenterte mengder og timesedler. Frist for oversendelse av faktura og dokumentasjon er den 15. i påfølgende måned. Faktura sendes til Verran kommune, Felles fakturamottak, Vennalivn 7, 7670 INDERØY og merkes med referansenummer som vil bli oppgitt i kontrakten Skade på vegobjekter Medfører utførelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt, bruer etc) er entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle om byggherren om skade på vegobjekter påført av andre.

14 6 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema 6.1 Tilbudsopplysninger Tilbyder kan velge å gi pris på en eller flere roder, eller alle roder samlet. Det kan gis tilbud med enhetspriser eller et fastpristilbud for roden. I fastpris inngår brøyting jfr oppgitt standard, høvling og strøing inkludert strøsand. Brøyting godtgjøres med en pris pr km (i hht veglengde i rodeoversikten). Snørydding i områder som kreves ryddet med traktor/fres, samt kryss/snuplasser etc, godtgjøres med en pris pr time. For å sammenlikne tilbud vil tilbudspris bli multiplisert med antatt mengde, basert på de siste vintrene. Oppgitte mengder gjelder for 1 år. Alle priser skal oppgis for 1 år. Fakturering skjer etter medgått mengde. Kjøring til og fra roden godtgjøres ikke. Priser skal oppgis eksklusiv merverdiavgift. 6.2 Tilbudskjema Vedlagte tilbudsskjema (vedlegg 3) skal benyttes.

15 VEDLEGG 1 Standardkrav a)generelt Vegen skal være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Det aksepteres snøog isdekke hele, eller deler av vinteren. b) Brøyting Ved snøvær: Brøyting skal gjennomføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider følgende verdier: Start ved snødybde Gjennombrøytet innen kl. Vegklasse Tørr snø (cm) Våt snø (cm) K Ma-Fr Lø/søn/helligd K Ma-Fr Lø/søn/helligd K3 (gang/sykkelveger) 6 4 Ma-Fr Lø/søn/helligd Under vedvarende snøvær, skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes. Ved snøfokk: For alle vegklasser iverksettes tiltak når høyden på snøskavlere midt i kjørefeltet overstiger 15 cm. c) Skraping/høvling og strøing Skraping/høvling og strøing iverksettes etter behov, jfr også standardkrav pkt a. Dersom tilbyder har brøyteutstyr med midtmontert skjær, bes dette oppgitt. Det må også oppgis om tilbyder eventuelt ikke kan tilby høvling.

16 Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær VEDLEGG 2 Oversikt roder Rode 1: Sildervegen Parsell nr Strekning 1-1 X Fv 203- Silderen 2,2 K1 X Ja Ja Nei Rode 2: Fergelivegen Parsell nr Strekning 2-1 Almlien gård-storferga 2,6 K2 X Ja Ja Nei Rode 3: Verrabotn Parsell nr Strekning 3-1 X Fv- forbi kirka- Karlsen 0,7 K2 X Ja Ja Nei 3-2 X Fv 720-Jørum 0,1 K2 X Nei SUM 0,9 Rode 4: Vadanesset Parsell nr Strekning 4-1 Fv 720-Norum-Fv 720 0,6 K2 X Ja Ja Nei

17 Areal I m2 Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Lengde I km Vegklasse med bil med traktor/fres Valgfri bil/traktor Strøing Skraping Krav om undermont. skjær Rode 5: Holden Parsell nr Strekning 5-1 X Fv 202- Holden 3,5 K1 X Ja Ja Nei 5-2 X Fv 202- Kilås 1,2 K1 X Ja Ja Nei SUM 4,7 Rode 6: Tua Parsell nr Strekning 6-1 X Fv 720- Tua-X Fv 720 1,2 K1 X Ja Ja Nei Rode 7: Skjelstad Parsell nr Strekning 7-1 X Fv 720-Skjelstad-X Fv 720 1,1 K2 X Ja Ja Nei 7-2 X Fv 720-Skjelstad kai 0,1 Rode 8: Stranda oppvekstsenter Parsell nr Strekning 8-1 Stranda oppvekstsenter 1500 K2 X Ja Nei Nei

18 TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing inkludert strøsand. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. PRISSKJEMA Pris oppgis for de roder tilbyder ønsker å gi tilbud på. Tilbyder kan velge å gi tilbud på en eller flere roder, eventuelt for alle roder. Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. Stryk ordet "høvling" om veghøvling ikke tilbys. Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 1 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 2 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 3 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong

19 Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 4 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 5 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 6 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Turpris Brøyting, strøing og høvling Km 7 Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Rode nr Arbeidsbeskrivelse Enhet Turpris Brøyting/skraping Per tur 8 Strøing inkl strøsand Per tur Alternativt: Fastpris for roden per vintersesong Alle roder samlet Arbeidsbeskrivelse Enhet Enhetspris Brøyting, strøing og høvling Km Snørydding kryss/plasser Time Levering av strøsand M3 Alternativt: Fastpris for alle roder per vintersesong

20 Tilbudsfrist utløper kl 12:00 Følgende vedlegg skal følge tilbudsskjemaet: 1. Skatteattest fra skatteoppkrever (skatt) og skattekontor (mva) 2. Firmaattest fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) 3. HMS- erklæring på vedlagte skjema 4. Oversikt over tilbyders organisering. 5. Tilbyders kompetanse (kopi av godkjenningsbevis mv) 6. Oversikt over maskiner og utstyr som disponeres 7. Liste over personell som disponeres

21 HMS- ERKLÆRING Det bekreftes at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Dette jfr internkontrollforskriften fastsatt ved kgl.res 6. desember 1996 i medhold av lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977 nr 4. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetens navn: Org.nr: Dato: Signatur daglig leder: Bekreftelse fra ansatte: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse- miljø og sikkerhetslovgivningen. Dato: Signatur tillitsvalg:

22 Oversikt over maskiner og utstyr som tilbyder disponerer og som kan benyttes til oppdraget Kjøretøy Årsmodell Totalvekt Timetall/km.stand

23 Vedlegg nr. 7 Oversikt over personell i bedriften som planlegges benyttet til oppdraget Navn Fødselsår Stilling/funksjon Utdanning/kompetanse Legg eventuelt med CV med oversikt over utdanning og praksis for den enkelte medarbeider som tenkes benyttet til oppdraget.

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Snekker/Tømrerarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Graving, transport, rørlegging og vegarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 1.10.2012-30.09.2016 Verran kommune

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE Enhet for plan og drift Åpen anbudskonkurranse Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 15.09.2014 kl 13:00 Hægebostad

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Elektrikertjenester I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF 16.11.09 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. GENERELL INFORMASJON... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Kantslått langs kommunale

Kantslått langs kommunale Bardu kommune Kantslått langs kommunale veier B A R D U K O M M U N E Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Kantslått langs kommunale veier Tilbudsfrist: 03.08.2015, kl. 15.00 Side 1 Bardu kommune Kantslått

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

SNØRYDDING for Området Sentrum

SNØRYDDING for Området Sentrum STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE SNØRYDDING for Området Sentrum Steinkjer 23.06.08 Anbud 28/08 Snøbrøyting Sentrum sone 1 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av 01.01.2008 (Lov Nr.

Detaljer