Beredskapsplan. Studentsamskipnaden i Oslo. Sist revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. Studentsamskipnaden i Oslo. Sist revidert 29.03.07"

Transkript

1 Beredskapsplan Studentsamskipnaden i Oslo Sist revidert

2 Beredskapsplan Studentsamskipnaden i Oslo Beredskapsplan, SiO Side 1 av 22

3 Innhold DEL 1 - GENERELT... 3 INNLEDNING... 3 MÅL OG HENSIKT... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 NIVÅER OG ANSVARSOMRÅDER... 3 HVA SKAL BEREDSKAPSPLANEN DEKKE... 4 KJENNETEGN PÅ KRISE... 4 NÅR ER SIO I KRISE... 4 AVGRENSNINGER... 4 FULLMAKTER... 5 OPPFØLGING... 5 DEL 2 - HANDLINGSPLAN VARSLING LOKALISERING AV BEREDSKAPSLEDELSEN VIKTIGE TELEFONNUMRE BEREDSKAPSLEDELSE STØTTETEAM INSTRUKSER BEREDSKAPSGRUPPENS OPPGAVER INSTRUKS FOR BEREDSKAPSLEDER INSTRUKS FOR SKADESTEDKONTAKT INSTRUKS FOR LOGGFØRER, MED MAL FOR LOGG INSTRUKS FOR SENTRALBORDANSVARLIG INSTRUKS FOR INFORMASJONSANSVARLIG INSTRUKS FOR PERSONELL- OG PÅRØRENDEKONTAKT INSTRUKS FOR LOGISTIKK/IKT/TEKNISK ASSISTANSE Beredskapsplan, SiO Side 2 av 22

4 DEL 1 - GENERELT Innledning Mål og hensikt Det vil alltid være en risiko for at kriser eller kritiske hendelser vil ramme virksomheten. Problemet er at man ikke kan vite når. Det som er sikkert er at kriser alltid kommer uventet og vil kreve ressurser og kompetanse innenfor området krisehåndtering/krisekommunikasjon. Formålet med planen er å sikre en god håndtering av aktuelle krisesituasjoner. Planen skal gi retningslinjer for hvordan beredskapsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo skal håndtere kritiske situasjoner for å forhindre, eventuelt minimalisere skade på mennesker, miljø, materiell eller omdømme, samt sikre at driften normaliseres raskest mulig. Planens del 1 er ment å avklare forholdet mellom strategisk og operativt nivå, samt å definere når beredskapsplanen skal iverksettes. Planens del 2 og del 3 er handlingsplaner for å hjelpe beredskapsledelsen i arbeidet med å håndtere en krise. Hovedelementer i krisehåndtering: Beredskapsorganisasjonen Nivåer og ansvarsområder Beredskapsorganisasjonen i SiO skal arbeide på 3 nivåer og skal raskt varsle de instanser som må involveres i skadereduserende arbeid på personell og materiell, samt håndtere krisen overfor de som er involvert og omverden. Operativt nivå Første linje skal håndtere situasjonen der den oppstår (skadested) Andre linje (beredskapsledelse) skal sørge for at første linje har de nødvendige ressurser for å løse oppgavene operativ koordinering med andre aktører ta hånd om alle som berøres av hendelsen Operativt nivå ivaretas av beredskapsledelsen og styres av instrukser beskrevet i del 2 i Beredskapsplanen. Strategisk nivå Tredje linje (overordnet konsernnivå) har ansvar for sørge for at andre linje får tilgang til de ressurser som er nødvendig i den aktuelle situasjon. Omdømmevurdering Strategisk nivå ivaretas av administrerende direktør og SiOs ledergruppe. Disse trer eventuelt inn i beredskapsledelsen. Beredskapsplan, SiO Side 3 av 22

5 Hva skal beredskapsplanen dekke Kjennetegn på krise Kjennetegn for å identifisere en krisesituasjon: - Krisen kommer overraskende - Mangel på kontroll - Vitale interesser står på spill - Mange aktører - Tidspress - Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen - Fokus på kortsiktige løsninger - Usikkerhet - Mangel på informasjon - Intens interesse og oppfølging fra utenforstående Når er SiO i krise SiO er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true organisasjonens kjernevirksomhet, troverdighet og/eller overskrider normal kapasitet, og som kan få konsekvenser for studenter og/eller tilsatte. Eksempler på dette kan være: Ved større ulykker på SiOs område eller ved arrangementer i SiOs regi, som innebærer dødsfall, sykdom, personskader, eller fare for dødsfall/personskader. Brann eller eksplosjon som medfører store materielle skader. Større ran med påfølgende trussel mot liv og helse. Større hærverk, sabotasje eller terrorangrep. Større materielle skader. Større forurensninger/utslipp. Opptøyer uro blant studenter Bortfall av virksomhetsledelse Situasjonen kan oppstå i én virksomhet, eller berøre flere virksomheter og hvor krisehåndteringen må koordineres. Beredskapsplanen skal iverksettes ved fysiske el materielle skader, og/eller skader på ytre miljø utover normal drift. Det skal være lav terskel for å iverksette beredskapsplanen. Når krisesituasjonen er avklart, tilpasses ressursene til de faktiske behov. Virksomhetsleder i samråd med adm. dir. drøfter om den sentrale beredskapsplanen skal iverksettes i hvert enkelte tilfelle. Avgrensninger Nasjonale eller globale hendelser Hendelser som skjer som følge av globale eller nasjonale kriser (årsak utenfor virksomhetene) anses ikke som krise for SiO, men det kan være nødvendig å håndtere ettervern og medieinteresse. Ulykker i virksomhetene Ulykkeshendelser i driftssituasjon dekkes ikke av kriseplanen. Da følges ordinære administrative linjer, og interne instrukser følges. Ved utvidet behov for mediahåndtering hentes ressurser fra SiOs kommunikasjonsavdeling. Eventuell bistand til ettervern og annen omsorg for å ivareta ansatte og pårørende, avklares i samråd med Studentrådgivningen og Studenthelsetjenesten. Beredskapsplan, SiO Side 4 av 22

6 Forholdet til myndigheter Studenthelsetjenesten inngår i nasjonal beredskapsplan. Hvis denne iverksettes samtidig med iverksettelse av SiOs beredskap skal Studenthelsetjenesten være representert i SiOs beredskapsplan med stedfortreder. Forholdet til UiO UiO har ansvaret i de bygninger UiO eier. Men den som driver virksomhet i bygningen må ha beredskapsplan for virksomheten sin, f.eks må studentkafeene ha beredskap for ran og matsikkerhet. Når det gjelder evakuering er det imidlertid slik at UiOs områdeleder, som er UiOs lokale beredskapsleder i hver av UiOs bygninger, skal sikre seg at deres virksomhet har utpekt en etasjeansvarlig med vikar som skal stå for evakuering ved brannalarm. Det kommer normalt ingen fra UiO og evakuererer folk i de områdene SiO disponerer til deres virksomhet. UiO v/vaktsentralen skal varsles ved alvorlige hendelser i UiOs bygninger. Virksomhetsleder er ansvarlig for at slik varsling skjer. I Domus Athletica har SiO beredskapsansvar. Fullmakter 4.1 Administrerende direktør sørger for at Beredskapsleder i en krisesituasjon har tilstrekkelige fullmakter for økonomi, bruk av lokaler, utstyr og menneskelige ressurser og overtidsarbeid. 4.2 Dersom SiOs administrerende direktør og styret forulykker iverksettes følgende organisering: Styret i aksjeselskapene oppnevner ny styreleder for selskapet Stedfortreder for SiOs administrerende direktør fungerer som konstituert adm dir Fungerende adm dir skal, sammen med SiOs ledergruppe, iverksette tiltak for at nytt styre blir valg Oppfølging Det tilligger SiOs administrerende direktør å vedlikeholde beredskapsplanen og holde denne oppdatert. Alle endringer i planen skal meddeles direkte til beredskapsledelsen som har ansvar for å informere videre. Beredskapsplanen gjennomgås og revideres hvert år. Planen er elektronisk lagret på område K/ALLE/Beredskapsplan. Alle medlemmer ha et skriftlig eksemplar hjemme. Etter en hendelse/ulykke utarbeider beredskapsleder rapport som oversendes SiOs adm dir. Etter større ulykker skal det avholdes et oppsummeringsmøte for gjennomgang av hendelsen og evaluering av beredskapsgruppene og de berørtes innsats. Beredskapsleder innkaller til oppsummeringsmøte med beredskapsgruppene, andre berørte parter, samt eventuelt offentlig myndigheter. Øvelser: Leder av beredskapsgruppen innkaller beredskapsgruppen til gjennomgang av beredskapsplanen én gang pr år med en teoretisk øvelse. Beredskapsplan, SiO Side 5 av 22

7 DEL 2 - HANDLINGSPLAN 1 Varsling 2.1 Hvis situasjonen tilsier dette varsles BRANN POLITI AMBULANSE 2.2 Deretter varsles beredskapsledelsen Virksomhetsleder kontakter Adm. dir. eller dennes stedfortreder. 2.3 SiOs Adm dir i samråd med virksomhetsleder avgjør hvilken beredskapsledelse/virksomhet som skal håndtere krisen og varsler leder for denne, eventuelt innkaller den virksomhetsuavhengige beredskapsledelsen. 2.4 Beredskapsleder varsler kommunikasjonsdirektør og sentralbordansvarlig. 2.5 Sentralbordansvarlig informerer SiOs sentralbord og iverksetter tiltak. 2.6 Beredskapsleder etablerer kontakt med politiets skadesteds-/operative leder på stedet. 2.7 Beredskapsleder sørger for loggføring av alle henvendelser og varsling videre for senere kunne dokumentere et hendelsesforløp. 2.8 Situasjonen håndteres videre etter foreliggende planer 2 Lokalisering av beredskapsledelsen Sted Domus Athletica, 4. etg., store møterom Alternativt sted (reserve) Beredskapsrom, Sentralverkstedet, Sogn Studentby, Sogsnvn 85 Samband/kommunikasjon Telefon /00 Fax: Telefon: Sentralbord Sogn: Beredskapsplan, SiO Side 6 av 22

8 3 Viktige telefonnumre Se også egen telefonliste for hvert team. Viktige tlf. i SiO Sentralbordet Domus Athletica Beredskapsrom Domus Athletica (store møterom) SiO IT (Erik Fjeld) Studentrådgivningen Blindern (Åsne Njølstad) Helsetjenesten, øyeblikkelig hjelp Viktige tlf. i Studentboligene: Sentralbordet Sogn Møterom v/resepsjonen Sogn Beredskapsrom, Sogn Viktige tlf. UiO: Sentralbordet UiO Vaktsentralen Blindern Felles beredskap (SiOs tjenester i UiOs bygg); Teknisk avdeling, direktør (Frode Meinich) Sikkerhetsrådgiver (Trond Eriksen) Studentregister; Studieavdelingen v/studiedirektør (Monica Bakken) Mediainformasjon; UiOs informasjonsdirektør v/seksjonssjef (Ann Elin B. Andersen) Studentprest Viktige tlf. utenfor SiO. Brannvesenet Politi Securitas Nordre Aker bydel Henvendelser fra media: Mediarom 1 Domus Athletica xx (lille møterom) Mediarom 2 Domus Athletica Nina Langeland / Siri Moe Megaard / (fra ) Vibeke Vesterhagen / (fra ) Anne Bente Skaarud / Hilde Haugen / Beredskapsplan, SiO Side 7 av 22

9 4 Beredskapsledelse Beredskapsledelsen nedenfor dekker hendelser i følgende virksomheter: - Akademika - Studentliv - Karrieresenteret - Studentrådgivningen - Studentbarnehagene - Studenthelsetjenesten - Studentidretten - Studentkafeene Det er opprettet egen beredskapsledelse i Studentboligene. Navn Ansvarsom råde Kommentar Kontor Mobil Privat Adm dir Lisbeth Dyrberg Stedfortreder: Marit Eskeland Virksomhetsleder Beredskapsledelse Skadestedkontakt Konserndirektør Odd Wilhelmsen Stedfortreder Kurt F. Larsen Konserndirektør Kenneth Smørdal Stedfortreder: Erik Fjeld Komm.direktør Nina Langeland Stedfortreder: Jakob Berg Økonomi og sentralbord Logistikk/ Teknisk adm/ikt Media og kommunikasjon Adm overlege Marit Eskeland Stedfortreder: Anne Marit Gleditsch Ledende sosionom Åsne Njølstad Stedfortreder: Einar Nerland Trond Rakkestad Stedfortreder: Jonn Eggerud Medisinskfaglig rådgiver Personell og pårørende Alt.epost: gledits.ch Loggfører Stedfortredere skal kalles inn når gruppen samles til første møte. Disse orienteres om situasjon og forberedes på at de kan bli satt i aksjon dersom krisen blir langvarig (mer enn 6 til 8 timer). Beredskapsplan, SiO Side 8 av 22

10 5 Støtteteam Ansvarsområde Leder (= beredskapsledelse) Sentralbord SiOs økonomidirektør Media Personell- og pårørendekontakt SiOs kommunikasjonsdirektør Studentrådgvning en v/ledende sosionom Deltakere i team Instruks Lokalisering SiOs resepsjonist, Studentboligenes sentralbordteam SiOs kommunikasjonsdir., SiOs kommunikasjonsavdeling, Studentboligenes mediateam Studentrådgivningen, Studentboligenes omsorgsteam, HMS-avdelingen. Helse Adm overlege Studenthelsetjenesten Logistikk/teknisk IKT-direktør SiO IT, administrasjon Studentidrettens driftsavd, Studentkafeene Sentral instruks og Studentboligenes beredskapsplan Sentral mediaplan og Studentboligenes beredskapsplan Studentboligenes beredskapsplan Domus Athletica, alternativt Studentboligenes resepsjon på Sogn Domus Athletica, Lille møterom og tilstøtende kontorer, alternativt Studentboligenes informasjonsavd på Sogn Studentboligenes omsorgsrom. For pårørendetelefoner: Domus Athletica, sentralbord, alternativt Studentboligenes resepsjon på Sogn Domus Athletica, alternativt IT-sentral Blindern Beredskapsplan, SiO Side 9 av 22

11 6 Instrukser 6.1 Beredskapsgruppens oppgaver Beredskapsledelsen skal skaffe seg oversikt over situasjonen og holde seg løpende orientert Koordinere SiOs bistand til skadestedledelsen i virksomheten, UiO og myndighetene Gi nødvendige utvidete fullmakter (f.eks økonomiske fullmakter, bruk av lokaler og utstyr, overtidsarbeid og opprettelse av kostnadssted) Vurdere behovet for krisepsykiatri og eventuelt sørge for tilbud om dette Vurdere situasjonen kontinuerlig og treffe nye tiltak etter situasjonens art Innkalle ekstramannskap/vektere fra Vaktsentralen/vakteselskap til sikring og vakthold Loggføre alle hendelser Ved beredskap i forbindelse med alvorlige hendelser og ulykker hvor beredskapen går over flere dager forventes det at de berørte enheter avgir de ønskede ressurser til sentral beredskapsgruppe. De personer som er avgitt til beredskapsgruppen må selv skaffe avløsning fra egen enhet, og ha kjennskap til hvilke personer som kan innkalles Normalisere virksomheten for øvrig 6.2 Instruks for Beredskapsleder Motta varsel om hendelsen og innkalle beredskapsledelsen. Vær tydelig i innkallingen om at dette er en krisesituasjon Skaff oversikt over situasjonen og sørg for fortløpende oppdatering av denne Sørg for at alle viktige målgrupper informeres direkte og at det utvikles klare budskap til alle som deltar i krisehåndteringen og de som berøres av krisen Sikre at de nødvendige myndigheter er varslet Gi krisen førsteprioritet. Vurder å kalle inn ressurser fra andre enheter for å støtte beredskapsledelsen dersom det er behov Planlegg for det verst tenkelige scenario og øremerk tilstrekkelig med ressurser til å møte dette. Sett ressursene i beredskap for eventuelt senere å kansellere dersom det ikke blir behov for å bruke dem Planlegg bruk av ressurser med tanke på at krisen kan vare lenge. Disponer ressursene slik at beredskapsledelsen kan klare å arbeide over flere døgn (vaktordninger) Isoler krisen og påse at de deler av virksomheten som ikke er rammet fortsetter så normalt som mulig. Den daglige driften må flyttes til de enheter som ikke er berørt og det må informeres om hvilke grep som er utført for å sikre normal drift Samarbeid med media og myndigheter. Følg opp at medias informasjonsbehov dekkes og at mediene brukes aktivt som informasjonsformidlere der det er hensiktsmessig. Følg opp at den informasjonen som går ut i egen organisasjon og til myndigheter er relevant og dekkende Ta godt vare på ansatte, pårørende og andre involverte gjennom informasjonsarbeid og direkte tiltak Iverksett nødvendige tiltak for å få iverksatt nødvendig rapportering under og etter krisen til myndigheter, forsikringsselskaper og egen organisasjon Gjennomfør statusmøtene med fokus på at krisehåndteringen stopper delvis opp i de perioder status møtene gjennomføres. Beredskapsplan, SiO Side 10 av 22

12 6.3 Instruks for Skadestedkontakt Beredskapsledelsen ved utpekt ansvarlig er ansvarlig for denne funksjonen, dersom politiet ikke har overtatt ansvaret. Skadestedskontakt er ansvarlig for kommunikasjonen mellom beredskapsledelsen og det stedet som er involvert i hendelsen. Hovedoppgave er å fremskaffe situasjonsbildet, gi støtte i forbindelse med nødvendig teknisk informasjon og dokumentasjon samt sørge for å dekke de logistiske behovene Møt opp i beredskapsrommet, hjelp til med etableringen av rommet med fokus på å etablere oversikt over situasjonen Vurder bruken av skadestedskontakten og sørg for kontinuerlig kontakt dersom denne sendes til skadestedet Personer pekes ut for å møte politi, ambulansepersonell etc Hold beredskapsledelsen informert om arbeidet i teamet. Beredskapsplan, SiO Side 11 av 22

13 6.4 Instruks for loggfører, med mal for logg Loggførers hovedoppgave er å formidle situasjonsbildet, føre fokus og aksjoner på tavlene på en slik måte at det er til felles nytte i beredskapsledelsen i deres arbeide med hendelsen. Etablere logg som beskriver hvordan SiO har håndtert krisen. Loggfører fungerer på samme måte både ved strategisk og operativt beredskapsgruppe Møt opp i SiOs beredskapsrom så fort som mulig etter innkalling og hjelp til i etableringen av beredskapsrommet Delta på statusgjennomgang og sørg for at status oppdateres fortløpende og at tavlene føres riktig. Tavlene skal fungere som et hjelpemiddel for beredskapsledelsen i forhold til å ha kontroll på situasjonen Sørg for å informere alle medlemmene i beredskapsledelsen når situasjonen endrer seg og følg opp at de som har ansvaret for at aksjoner blir utført melder tilbake innen gitt tidsfrist Loggbok og fokustavle føres elektronisk med prosjektor på vegg slik at samtlige deltakere kan følge med på endringene Loggfør tidspunkter for all ekstern og intern kontakt Sørg for at viktige hendelser/endringer i situasjonen blir fanget opp av alle i beredskapsledelsen Sørg for at beredskapsrommet til enhver tid under hendelsen er utrustet med det materiellet som er nødvendig. Utstyret i beredskapsrommet: o Beredskapsmanualer o Kart over området o Adresser til SiOs bygninger o Telefonlister til personer tilknyttet SiOs beredskapsorganisasjon o Elektronisk personellarkiv o Organisasjonsplan o Telefoner, en linje dedikert for hvert medlem av beredskapsledelsen. Alternativt telefonsystem er mobiltelefoner o Batterilader til mobiltelefon og til PC o Barbar PC, internettilkopling o Nødvendig kontormateriell o Låsbart skap o 3 tavler: Situasjonslogg, Fokustavle og Mediatavle Følgende utstyr skal være i et tilstøtende rom: o Telefaks o TV/video og radio o Kopimaskin Beredskapsplan, SiO Side 12 av 22

14 Malene er lagret på K/ALLE/Beredskapsplan LOGGFØRERS HENDELSESSKJEMA. HENDELSE Tid Aksjon/Hendelse Ansvar Status Beredskapsplan, SiO Side 13 av 22

15 Loggførers fokus og aksjonstavle. Hendelse Fokus Tid Aksjon Ansvar Status Beredskapsplan, SiO Side 14 av 22

16 6.5 Instruks for sentralbordansvarlig SiOs økonomidirektør er ansvarlig for denne funksjonen og får assistanse av ressursene i sentralbordteamet for å løse oppgavene. Sentralbordsansvarlig skal sørge for at SiOs sentralbord er betjent og fungerer under en krise uansett når på døgnet krisen oppstår. Hovedoppgaven er å formidle telefonhenvendelser til den riktige personen ut i fra gitte bestemmelser. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord Kalle inn og bemanne sentralbordet Åpne sentralbordet og teste alle linjer. Dersom sentralbordet er ute av drift anvendes linje , alternativt sentralbord på Sogn, telefon Evt endre nattstilling og lese inn meldinger i sentralbordet menysystem i forhold til krisens karakter Oppnevn en nestleder for sentralbordteamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Sørge for at sentralbordet er bemannet med tilstrekkelig personell Ansvarlig for at sentralbordbetjeningen er oppdatert med siste gjeldene info Etablere portvakt i resepsjonen for å håndtere eventuelle pårørende i samråd med pårørende ansvarlig Framskaffe nødvendige nøkler/nøkkelkort etter behov Informere beredskapsledelsen om hvilke typer henvendelser sentralbordet mottar og hvilken intensitet det er på trafikken Ved en beredskapssituasjon utenom kontortiden, skal sentralbordpersonell innkalles hvis beredskapslederen bestemmer det. Sentralbordbetjening i S85 el Kringsjå er stedfortreder. Personell fra vikarbyrå kan innkalles hvis behov Ved behov opphev nattstegning av sentralbordet og loggfør alle henvendelser vedrørende hendelsen. Henvendelser som ikke omhandler hendelsen settes til andre sentralbord i SiO Sørg for snarest mulig å få et budskap / informasjon fra beredskapsledelsen om hva som kan gis av informasjon om hendelsen til eventuelle beboere, media, pårørende og andre berørte De henvendelser som ikke kan besvares av sentralbordet settes over til mediateamet eller omsorgsteamet. Beredskapsplan, SiO Side 15 av 22

17 6.6 Instruks for Informasjonsansvarlig SiOs kommunikasjonsdirektør er ansvarlig for denne funksjonen og får assistanse av ressursene i mediateamet for å løse oppgavene. Informasjonsansvarlig er ansvarlig for å tilrettelegge for all intern og ekstern kommunikasjon fra beredskapsledelsen og ut til alle aktører, samt følge mediebildet og holde beredskapsledelsen oppdatert. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord. Se for øvrig vedlegg om mediakommunikasjon i kriser, samt faktaark for virksomhetene. Vedleggene ligger lagret på K/alle/media og krisekommunikasjon Oppgaver for informasjonsleder Sørge for at SiOs mediastrategi følges, samt oppnevne talsperson og opprette pressesenter Sørge for adekvat informasjon til Østlandssendingen/lokal radiostasjon Varsle alle aktuelle informasjonsressurser og kall inn etter behov. Iverksett etablering av informasjonsrommet. Informasjonsrommet lokaliseres i det lille møterommet, Domus Athletica. Alternativt sted er Studentboligenes mediarom, Sogn Oppnevn en nestleder for informasjonsteamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Vær beredskapsleders rådgiver m.h.t. informasjon og avklar med beredskapsledelsen hvilket budskap skadestedsrepresentanten, informasjonsteamet, omsorgsteamet, sentralbordet skal ha til media og pårørende. Linjeledere er ansvarlig for å formidle informasjon og aktuelle budskap til sine enheter. Anbefal hvordan media kan nyttes for å minske presset på egen beredskapsorganisasjon Vurdere kontakt med lærestedenes infoansvarlig Sørge for informasjon til studenter/beboere/ansatte (oppslag og rundskriv) Opprett webside for intern og ekstern bruk og oppdater denne med informasjon om hendelsen Initier utarbeidelse av pressemeldinger og få disse godkjent hos beredskapsleder før utsendelse Forbered og gjennomfør eventuelle pressekonferanser Vurdere hvorvidt det skal sendes en talsperson til skadestedet Føre logg for kommunikasjonsprosessen Oppgaver for Informasjonsteamet Informasjonsteamet er Informasjonsansvarliges medarbeidere på informasjonssiden. De skal følge mediabildet etter hvert som en hendelse utvikler seg og være informasjonsansvarliges rådgivere i forhold til hvordan hendelsen bør håndteres informasjonsmessig. De skal på eget initiativ utvikle forslag til budskap for intern og ekstern kommunikasjon. De skal forberede forslag til pressemeldinger og være forberedt på å skulle forberede og gjennomføre pressekonferanser samt etablere og oppdatere websider for intern og ekstern informasjon Klargjøring/etablering av Info/media rommet Loggføre alle begivenheter og pressemeldinger på Informasjons tavlen Hold oversikt over hvilken informasjon som er bekreftet og hva som kan frigis til media Holde Informasjonsansvarlig kontinuerlig informert og oppdatert om hva media formidler om krisen og hvilket fokus de har Besvare telefonhenvendelser fra media og yt all nødvendig service til pressen/media Utarbeid forslag til budskap for sentralbord betjening, skadestedskontakt, resepsjonister og pårørende team, i takt med utviklingene av situasjonen Oppdater websider og Intranett med informasjon om hendelsen Gi råd til Informasjonsansvarlig i forbindelse med utgivelser av pressemeldinger og utarbeid forslag til pressemeldinger etter behov Beredskapsplan, SiO Side 16 av 22

18 Håndtering av telefonhenvendelser fra pressen Alle telefonhenvendelser fra media skal settes over til Informasjonsgruppen eller Informasjonsansvarlig. Følgende retningslinjer skal følges ved telefonhenvendelser fra Presse/Media: Etabler et godt forhold med innringer ved å opptre høflig og ha en god oppmerksomhet. Loggfør alle telefonsamtaler. Unngå for lang ventetid før telefonhenvendelser blir besvart. Vær sikker på at all informasjon som blir gitt er korrekt og oppdatert. Forsikre innringer om SiO sin besluttsomhet til å bekjempe situasjonen effektivt i samsvar med alle uformelle og formelle krav. Ikke gi ut villedende informasjon ved å gjøre antagelser eller spekulasjoner. Dersom du ikke kjenner fakta, forklar dette og tilby å komme med oppdatert informasjon når denne er tilgjengelig. Rett opp umiddelbart dersom feil informasjon er gitt ut. Informer innringer dersom en eventuell intern undersøkelse skal iverksettes (Uttrykk vilje til fullt samarbeid med enhver ekstern undersøkelse). Vis forståelse for innringer sine perspektiver og behov. Hjelp dem i å gjøre jobben for at de skal møte sine frister. Ha riktige opplysninger, og henvis for eksempel til politi eller sykehus, dersom du ikke kan svare på forespørselen. Behold roen og ikke la deg bli vippet av pinnen Uttrykk beklagelse, men ikke aksepter eller fordel skyld eller ansvar. Unngå interne slanguttrykk eller komplekse tekniske uttrykk. Gi aldri ut informasjon om personellet som er involvert i hendelsen. Innredning kommunikasjonsrom Kart over området Adresser til SiOs bygninger Telefonlister til personer tilknyttet SiOs beredskapsorganisasjon Elektronisk personellarkiv Organisasjonsplan Telefoner Batterilader til mobiltelefon og til PC Barbar PC, internettilkopling Nødvendig kontormateriell Låsbart skap Engangskamera og digitalt kamera Pressemappe med utstyr: Pressemeldingsark (mal finnes på K/alle/media/pressemelding Relevant billedmateriale Kortfattede opplysninger om organisasjonen, bygninger, fasiliteter og utstyr Informasjon som beskriver SiOs organisasjon og aktiviteter Liste med navn og telefonnummer til aktuelle medieorganer Tomme kassetter for video og tale (nyhetssendinger) Følgende utstyr skal være i et tilstøtende rom Telefaks TV/video og radio Kopimaskin Beredskapsplan, SiO Side 17 av 22

19 Kontaktliste media ved kriser Medium Epost for pressemelding Telefon Aftenposten Aften Aftenposten Morgen NRK Østlandssendingen radio NRK Dagsrevyen NRK Dagsnytt NRK Petre nyheter Dagbladet nyheter Dagens næringsliv nyheter Dagsavisen nyheter Kanal24 Nyheter Nettavisen nyheter P4 nyheter TV2 Nyheter VG nyheter Universitas Inside Beredskapsplan, SiO Side 18 av 22

20 6.7 Instruks for personell- og pårørendekontakt SiOs ledende sosionom er ansvarlig for denne funksjonen. Leder får assistanse av ressursene i personell- og pårørendeteamet for å løse oppgavene. Personell- og pårørendekontakt er ansvarlig for at ansatte/studenter som er berørt av en hendelse og deres pårørende blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. I dette ligger det å ta vare på ansatte/studenter som er evakuert i forbindelse med en hendelse, varsling av deres pårørende og ivaretakelse av disse dersom de møter hos SiO eller på et sykehus. Teamet skal sørge for at det tilbys psykososial bistand dersom dette er nødvendig. Med psykososial omsorg menes å etablere nødvendig kontakt mellom pårørende til skadede og personell som er kompetent til å vise relevant forståelse for den enkeltes situasjon, enten i samarbeid med Studenthelsetjenesten, HMS- tjenesten eller gjennom f. eks. studentenes prestetjeneste. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord. Oppgaver for teamleder Motta varsel om hendelsen Møt opp i beredskapsrommet så fort som mulig etter at innkalling er iverksatt og hjelp til i etableringen av beredskapsrommet Varsle alt disponibelt personell i Omsorgs- og pårørendeteamet, kall inn ved behov, og forbered etablering av lokaler for mottak av pårørende og evakuerte ansatte/beboere Oppnevn en nestleder for omsorgsteamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Fremskaffe nødvendig dokumentasjon for politiets varsling av pårørende (se nedenfor) Fremskaff ajourført personellinformasjon og sørg for at aktuelle lister og oversikter sendes til skadestedskontakt/skadestedsleder, samt til pårørenderommet og evakuerte-beboere rommet Ved behov etableres lokaler for mottak av pårørende og evakuerte beboere. Påsé at alle berørte/pårørendes behov blir dekket som for eksempel klær, penger, transport, og kontakt med myndigheter Innhent nødvendig informasjon om skadede/savnede personer og be om avklaring på hvilken informasjon/hvilket budskap som kan gis til pårørende Formidle aktuell informasjon (mottatt fra informasjonsansvarlig)og aktuelle budskap til pårørende til pårørende-/personellteamet Sørge for at teamet har tilgang til oppdatert varslingsplan for SiO, ekstern og intern telefonkatalog, ressursplan (hvilke ressurser har vi) og operasjonsplan (hvem har ansvar for hva) Hold beredskapsledelsen informert om arbeidet i teamet Ved arbeidsulykker varsle arbeidstilsynet og sørg for at rapportering gjøres i henhold til forskrifter. Informasjon Tilgjengelig informasjon må dekke: Personellinformasjon om ansatte og beboere Pårørende informasjon ansatte (navn, telefonnummer privat/jobb) Interne telefonlister Eksterne telefonlister (politi, sykehus, hotell, reisebyrå etc.) Annen personinformasjon der det er relevant Organisasjonssjef er ansvarlig for oppdatert personell- og pårørende informasjon for ansatte. Studentboligene er ansvarlig for å oppdatere personell- og pårørendeinformasjon for beboere. Informasjon om studenter innhentes hos UiO, se telefonliste. Beredskapsplan, SiO Side 19 av 22

21 Retningslinjer ved varsling av pårørende NB! Kun politiet kan gi informasjon til pårørende om omkomne personer : Pårørende til ansatte eller beboer som er savnet eller omkommet varsles av politiet Pårørende til skadet ansatt eller beboer som er innlagt på sykehus, varsles av vedkommende sykehus, eventuelt av politiet. Kan også varsles av representanter fra Omsorgsteamet når dette er avklart med sykehuset. Pårørende til ansatt personell som er i god behold, varsles primært av den enkelte selv, eller etter avtale med den ansatte, av Omsorgsteamet. Pårørende til andre varsles primært av den enkelte selv, sekundært av representanter for BD etter samråd med vedkommende. Retningslinjer for personell-/pårørendeteam - Det må stilles telefoner til disposisjon slik at berørte kan ringe til pårørende. Det skal lages en mal for hva omsorgsteamet kan si til pårørende som tar kontakt. - Pårørende til en ansatt eller beboer som er skadet og innlagt på sykehus, gis nødvendig assistanse, billetter, hotell innkvartering etc. til å besøke den skadede, hvis dette er nødvendig - Beboer som mister alt kan få utbetalt kroner til kjøp av nødvendig klær, toalettsaker etc. - Personell- og pårørendeteamet skal sørge for at det etableres vakthold for å skjerme de berørte. - Teamet må ha tilgang til minst 2 PC-er med tilgang til Internett og internt nettverk i SiO. - Teamet må ha tilgang til teknisk assistanse - Teamet skal ha tilgang til oppdatert varslingsplan for SiO, ekstern og intern telefonkatalog, ressursplan (hvilke ressurser har vi) og operasjonsplan (hvem har ansvar for hva) - På forhånd må følgende være klart: Registreringsskjema for logging av pårørende henvendelser pr. telefon Oversikt over relevante lokale ressurser Intensjonsavtale med hotell. Møteplass Ved større ulykker skal Beredskapsledelsen etablere et egnet sted som møteplass for informasjon og omsorg. (Her er det lagt til rette for dataoppkobling og TV i tillegg.). Personell innkalles for praktisk hjelp med mat, drikke og andre behov fra berørte. Rommet skal inneholde følgende utstyr: - Telefonapparater - PC - Vann - Pledd - Førstehjelpsutstyr Beredskapsplan, SiO Side 20 av 22

22 6.8 Instruks for Logistikk/IKT/teknisk assistanse Beredskapsledelsen ved utpekt ansvarlig er ansvarlig for denne funksjonen. Hovedoppgave er å fremskaffe situasjonsbildet, gi støtte i forbindelse med nødvendig IKT- og annen teknisk informasjon og dokumentasjon samt sørge for å dekke de logistiske behovene. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord Møt opp i beredskapsrommet, hjelp til med etableringen av rommet med fokus på å etablere oversikt over situasjonen Oppnevn en nestleder for teamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Sørge for at aktuelle tegninger over bygninger fremskaffes Sørge for at alle operative rom er operative Sørg for at teknisk og administrativ støtte ytes der det oppstår behov, inklusive alle transportbehov Ved behov varsle arbeidstilsynet 2.distrikt, telefon Varsle Forsikringsselskap ved behov for utvidelse av forsikring, evt endring ved for eksempel brann og større ødeleggelser på bygningsmasse. Beredskapsplan, SiO Side 21 av 22

23 Beredskapsplan, SiO Side 22 av 22

24 Navn Ansvarsområde Kontor Mobil Privat Adm dir Lisbeth Dyrberg Beredskaps-ledelse Stedfortreder: Marit Eskeland Virksomhetsleder Skadested-kontakt Konserndirektør Odd Wilhelmsen Økonomi Stedfortreder Kurt F. Larsen og sentralbord Konserndirektør Kenneth Smørdal Logistikk/ Stedfortreder: Erik Fjeld Teknisk adm/ikt Komm.direktør Nina Langeland Media og Stedfortreder: Jakob Berg kommunikasjon Adm overlege Marit Eskeland Medisinsk Stedfortreder: Anne Marit Gleditsch faglig rådgiver Alt. epost: Ledende sosionom Åsne Njølstad Personell og Stedfortreder: Einar Nerland pårørende Trond Rakkestad Loggfører Stedfortreder: Jonn Eggerud

BEREDSKAPSPLAN. Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Lege/Ambulanse. Politi. Brannvesen

BEREDSKAPSPLAN. Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Lege/Ambulanse. Politi. Brannvesen BEREDSKAPSPLAN Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Lege/Ambulanse 113 Politi 112 Brannvesen 110 SISOFs administrerende direktør: Randi Marie Sjøholt, tlf: 57 67 62 98 / 952 35 874 evt. Stedfortreder:

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE?

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Kunde X - Sjømat Page 1 HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Frank Skapalen, BDO Ulik situasjonsforståelse Ikke klar nok ledelse Manglende informasjonsdeling Manglende ressurser Svak informasjonshåndtering 2Sid

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert

BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert 22.01.2013 Innhold: Varsling ved ulykker Kriseinformasjonsplan Beredskapsplanens virkeområder Rutiner for oppdatering av beredskapsplan Logg Nøkkelinformasjon

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret 01.05.2016 Side: 1 av 6 01.05.2016 Side: 2 av 6 1.0 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å oppnå ei effektiv handtering av ein beredskapssituasjon som kan føre til ei krise for Kaupanger fotball.

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN Planen beskriver aktuelle tiltak den første tiden etter krisehendelsen. Omfanget avhenger av krisen. Rolleavklaringer REKTOR og DIREKTØR er HBVs talspersoner.

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Kriseberedskapsplan. for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: 23 26 43 00

Kriseberedskapsplan. for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: 23 26 43 00 Kriseberedskapsplan for Norges idrettshøgskole KRISEBEREDSKAPSNUMMER: 23 26 43 00 Versjon: november 2013 1 Viktige telefonnummer: Brann 110 - Politi 112 - Sykehus 113 Legevakt Oslo 22 93 22 93 NIHs beredskapstelefon:

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Beredskapskonferansen 2009

Beredskapskonferansen 2009 Beredskapskonferansen 2009 27.-28. 28. mai 2009 Avdeling for utredning og nasjonal beredskap, enhet for strategisk sk krisehåndtering og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Murphy

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Beredskapsplan for norske busselskap

Beredskapsplan for norske busselskap Beredskapsplan for norske busselskap DEL 2 DEL 2 1 15 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Gyldighet... 2 1.3 Varslingsliste mønstring kriseteam/støttestab... 2 2 Funksjonskort... 4 2.1 Funksjonskort

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Beredskapsplan Havbruk

Beredskapsplan Havbruk Utarbeidet av: Kenneth Samland Dok.ansv.: Beredskapsplan Havbruk trei Godkjent av: Willy Berglund Dok ID: 4.2 Ver: 3.00 Dato: 19.08.2015 Side 1 av 11 1. Introduksjon 2. Beredskapsgruppen 2.1 Informasjon

Detaljer

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit.

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit. Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator Uønskede hendelser: Hendelser som kan true / skade studenter og ansatte (både mentalt og fysisk) ved UiT Hendelser som kan true bygninger, eiendeler

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Beredskapsplan for Høvik Blommenholm Løkeberg Skolekorps

Beredskapsplan for Høvik Blommenholm Løkeberg Skolekorps Beredskapsplan for Høvik Blommenholm Løkeberg Skolekorps 1. Innledning Beredskapsplanen for HBL-Korps bygger på den generelle beredskapsplan til NMF og er nedfelt i korpsets vedtekter 5.6. Formål med beredskapsplanen:

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer