Beredskapsplan. Studentsamskipnaden i Oslo. Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. Studentsamskipnaden i Oslo. Sist revidert 29.03.07"

Transkript

1 Beredskapsplan Studentsamskipnaden i Oslo Sist revidert

2 Beredskapsplan Studentsamskipnaden i Oslo Beredskapsplan, SiO Side 1 av 22

3 Innhold DEL 1 - GENERELT... 3 INNLEDNING... 3 MÅL OG HENSIKT... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 NIVÅER OG ANSVARSOMRÅDER... 3 HVA SKAL BEREDSKAPSPLANEN DEKKE... 4 KJENNETEGN PÅ KRISE... 4 NÅR ER SIO I KRISE... 4 AVGRENSNINGER... 4 FULLMAKTER... 5 OPPFØLGING... 5 DEL 2 - HANDLINGSPLAN VARSLING LOKALISERING AV BEREDSKAPSLEDELSEN VIKTIGE TELEFONNUMRE BEREDSKAPSLEDELSE STØTTETEAM INSTRUKSER BEREDSKAPSGRUPPENS OPPGAVER INSTRUKS FOR BEREDSKAPSLEDER INSTRUKS FOR SKADESTEDKONTAKT INSTRUKS FOR LOGGFØRER, MED MAL FOR LOGG INSTRUKS FOR SENTRALBORDANSVARLIG INSTRUKS FOR INFORMASJONSANSVARLIG INSTRUKS FOR PERSONELL- OG PÅRØRENDEKONTAKT INSTRUKS FOR LOGISTIKK/IKT/TEKNISK ASSISTANSE Beredskapsplan, SiO Side 2 av 22

4 DEL 1 - GENERELT Innledning Mål og hensikt Det vil alltid være en risiko for at kriser eller kritiske hendelser vil ramme virksomheten. Problemet er at man ikke kan vite når. Det som er sikkert er at kriser alltid kommer uventet og vil kreve ressurser og kompetanse innenfor området krisehåndtering/krisekommunikasjon. Formålet med planen er å sikre en god håndtering av aktuelle krisesituasjoner. Planen skal gi retningslinjer for hvordan beredskapsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo skal håndtere kritiske situasjoner for å forhindre, eventuelt minimalisere skade på mennesker, miljø, materiell eller omdømme, samt sikre at driften normaliseres raskest mulig. Planens del 1 er ment å avklare forholdet mellom strategisk og operativt nivå, samt å definere når beredskapsplanen skal iverksettes. Planens del 2 og del 3 er handlingsplaner for å hjelpe beredskapsledelsen i arbeidet med å håndtere en krise. Hovedelementer i krisehåndtering: Beredskapsorganisasjonen Nivåer og ansvarsområder Beredskapsorganisasjonen i SiO skal arbeide på 3 nivåer og skal raskt varsle de instanser som må involveres i skadereduserende arbeid på personell og materiell, samt håndtere krisen overfor de som er involvert og omverden. Operativt nivå Første linje skal håndtere situasjonen der den oppstår (skadested) Andre linje (beredskapsledelse) skal sørge for at første linje har de nødvendige ressurser for å løse oppgavene operativ koordinering med andre aktører ta hånd om alle som berøres av hendelsen Operativt nivå ivaretas av beredskapsledelsen og styres av instrukser beskrevet i del 2 i Beredskapsplanen. Strategisk nivå Tredje linje (overordnet konsernnivå) har ansvar for sørge for at andre linje får tilgang til de ressurser som er nødvendig i den aktuelle situasjon. Omdømmevurdering Strategisk nivå ivaretas av administrerende direktør og SiOs ledergruppe. Disse trer eventuelt inn i beredskapsledelsen. Beredskapsplan, SiO Side 3 av 22

5 Hva skal beredskapsplanen dekke Kjennetegn på krise Kjennetegn for å identifisere en krisesituasjon: - Krisen kommer overraskende - Mangel på kontroll - Vitale interesser står på spill - Mange aktører - Tidspress - Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen - Fokus på kortsiktige løsninger - Usikkerhet - Mangel på informasjon - Intens interesse og oppfølging fra utenforstående Når er SiO i krise SiO er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true organisasjonens kjernevirksomhet, troverdighet og/eller overskrider normal kapasitet, og som kan få konsekvenser for studenter og/eller tilsatte. Eksempler på dette kan være: Ved større ulykker på SiOs område eller ved arrangementer i SiOs regi, som innebærer dødsfall, sykdom, personskader, eller fare for dødsfall/personskader. Brann eller eksplosjon som medfører store materielle skader. Større ran med påfølgende trussel mot liv og helse. Større hærverk, sabotasje eller terrorangrep. Større materielle skader. Større forurensninger/utslipp. Opptøyer uro blant studenter Bortfall av virksomhetsledelse Situasjonen kan oppstå i én virksomhet, eller berøre flere virksomheter og hvor krisehåndteringen må koordineres. Beredskapsplanen skal iverksettes ved fysiske el materielle skader, og/eller skader på ytre miljø utover normal drift. Det skal være lav terskel for å iverksette beredskapsplanen. Når krisesituasjonen er avklart, tilpasses ressursene til de faktiske behov. Virksomhetsleder i samråd med adm. dir. drøfter om den sentrale beredskapsplanen skal iverksettes i hvert enkelte tilfelle. Avgrensninger Nasjonale eller globale hendelser Hendelser som skjer som følge av globale eller nasjonale kriser (årsak utenfor virksomhetene) anses ikke som krise for SiO, men det kan være nødvendig å håndtere ettervern og medieinteresse. Ulykker i virksomhetene Ulykkeshendelser i driftssituasjon dekkes ikke av kriseplanen. Da følges ordinære administrative linjer, og interne instrukser følges. Ved utvidet behov for mediahåndtering hentes ressurser fra SiOs kommunikasjonsavdeling. Eventuell bistand til ettervern og annen omsorg for å ivareta ansatte og pårørende, avklares i samråd med Studentrådgivningen og Studenthelsetjenesten. Beredskapsplan, SiO Side 4 av 22

6 Forholdet til myndigheter Studenthelsetjenesten inngår i nasjonal beredskapsplan. Hvis denne iverksettes samtidig med iverksettelse av SiOs beredskap skal Studenthelsetjenesten være representert i SiOs beredskapsplan med stedfortreder. Forholdet til UiO UiO har ansvaret i de bygninger UiO eier. Men den som driver virksomhet i bygningen må ha beredskapsplan for virksomheten sin, f.eks må studentkafeene ha beredskap for ran og matsikkerhet. Når det gjelder evakuering er det imidlertid slik at UiOs områdeleder, som er UiOs lokale beredskapsleder i hver av UiOs bygninger, skal sikre seg at deres virksomhet har utpekt en etasjeansvarlig med vikar som skal stå for evakuering ved brannalarm. Det kommer normalt ingen fra UiO og evakuererer folk i de områdene SiO disponerer til deres virksomhet. UiO v/vaktsentralen skal varsles ved alvorlige hendelser i UiOs bygninger. Virksomhetsleder er ansvarlig for at slik varsling skjer. I Domus Athletica har SiO beredskapsansvar. Fullmakter 4.1 Administrerende direktør sørger for at Beredskapsleder i en krisesituasjon har tilstrekkelige fullmakter for økonomi, bruk av lokaler, utstyr og menneskelige ressurser og overtidsarbeid. 4.2 Dersom SiOs administrerende direktør og styret forulykker iverksettes følgende organisering: Styret i aksjeselskapene oppnevner ny styreleder for selskapet Stedfortreder for SiOs administrerende direktør fungerer som konstituert adm dir Fungerende adm dir skal, sammen med SiOs ledergruppe, iverksette tiltak for at nytt styre blir valg Oppfølging Det tilligger SiOs administrerende direktør å vedlikeholde beredskapsplanen og holde denne oppdatert. Alle endringer i planen skal meddeles direkte til beredskapsledelsen som har ansvar for å informere videre. Beredskapsplanen gjennomgås og revideres hvert år. Planen er elektronisk lagret på område K/ALLE/Beredskapsplan. Alle medlemmer ha et skriftlig eksemplar hjemme. Etter en hendelse/ulykke utarbeider beredskapsleder rapport som oversendes SiOs adm dir. Etter større ulykker skal det avholdes et oppsummeringsmøte for gjennomgang av hendelsen og evaluering av beredskapsgruppene og de berørtes innsats. Beredskapsleder innkaller til oppsummeringsmøte med beredskapsgruppene, andre berørte parter, samt eventuelt offentlig myndigheter. Øvelser: Leder av beredskapsgruppen innkaller beredskapsgruppen til gjennomgang av beredskapsplanen én gang pr år med en teoretisk øvelse. Beredskapsplan, SiO Side 5 av 22

7 DEL 2 - HANDLINGSPLAN 1 Varsling 2.1 Hvis situasjonen tilsier dette varsles BRANN POLITI AMBULANSE 2.2 Deretter varsles beredskapsledelsen Virksomhetsleder kontakter Adm. dir. eller dennes stedfortreder. 2.3 SiOs Adm dir i samråd med virksomhetsleder avgjør hvilken beredskapsledelse/virksomhet som skal håndtere krisen og varsler leder for denne, eventuelt innkaller den virksomhetsuavhengige beredskapsledelsen. 2.4 Beredskapsleder varsler kommunikasjonsdirektør og sentralbordansvarlig. 2.5 Sentralbordansvarlig informerer SiOs sentralbord og iverksetter tiltak. 2.6 Beredskapsleder etablerer kontakt med politiets skadesteds-/operative leder på stedet. 2.7 Beredskapsleder sørger for loggføring av alle henvendelser og varsling videre for senere kunne dokumentere et hendelsesforløp. 2.8 Situasjonen håndteres videre etter foreliggende planer 2 Lokalisering av beredskapsledelsen Sted Domus Athletica, 4. etg., store møterom Alternativt sted (reserve) Beredskapsrom, Sentralverkstedet, Sogn Studentby, Sogsnvn 85 Samband/kommunikasjon Telefon /00 Fax: Telefon: Sentralbord Sogn: Beredskapsplan, SiO Side 6 av 22

8 3 Viktige telefonnumre Se også egen telefonliste for hvert team. Viktige tlf. i SiO Sentralbordet Domus Athletica Beredskapsrom Domus Athletica (store møterom) SiO IT (Erik Fjeld) Studentrådgivningen Blindern (Åsne Njølstad) Helsetjenesten, øyeblikkelig hjelp Viktige tlf. i Studentboligene: Sentralbordet Sogn Møterom v/resepsjonen Sogn Beredskapsrom, Sogn Viktige tlf. UiO: Sentralbordet UiO Vaktsentralen Blindern Felles beredskap (SiOs tjenester i UiOs bygg); Teknisk avdeling, direktør (Frode Meinich) Sikkerhetsrådgiver (Trond Eriksen) Studentregister; Studieavdelingen v/studiedirektør (Monica Bakken) Mediainformasjon; UiOs informasjonsdirektør v/seksjonssjef (Ann Elin B. Andersen) Studentprest Viktige tlf. utenfor SiO. Brannvesenet Politi Securitas Nordre Aker bydel Henvendelser fra media: Mediarom 1 Domus Athletica xx (lille møterom) Mediarom 2 Domus Athletica Nina Langeland / Siri Moe Megaard / (fra ) Vibeke Vesterhagen / (fra ) Anne Bente Skaarud / Hilde Haugen / Beredskapsplan, SiO Side 7 av 22

9 4 Beredskapsledelse Beredskapsledelsen nedenfor dekker hendelser i følgende virksomheter: - Akademika - Studentliv - Karrieresenteret - Studentrådgivningen - Studentbarnehagene - Studenthelsetjenesten - Studentidretten - Studentkafeene Det er opprettet egen beredskapsledelse i Studentboligene. Navn Ansvarsom råde Kommentar Kontor Mobil Privat Adm dir Lisbeth Dyrberg Stedfortreder: Marit Eskeland Virksomhetsleder Beredskapsledelse Skadestedkontakt Konserndirektør Odd Wilhelmsen Stedfortreder Kurt F. Larsen Konserndirektør Kenneth Smørdal Stedfortreder: Erik Fjeld Komm.direktør Nina Langeland Stedfortreder: Jakob Berg Økonomi og sentralbord Logistikk/ Teknisk adm/ikt Media og kommunikasjon Adm overlege Marit Eskeland Stedfortreder: Anne Marit Gleditsch Ledende sosionom Åsne Njølstad Stedfortreder: Einar Nerland Trond Rakkestad Stedfortreder: Jonn Eggerud Medisinskfaglig rådgiver Personell og pårørende Alt.epost: gledits.ch Loggfører Stedfortredere skal kalles inn når gruppen samles til første møte. Disse orienteres om situasjon og forberedes på at de kan bli satt i aksjon dersom krisen blir langvarig (mer enn 6 til 8 timer). Beredskapsplan, SiO Side 8 av 22

10 5 Støtteteam Ansvarsområde Leder (= beredskapsledelse) Sentralbord SiOs økonomidirektør Media Personell- og pårørendekontakt SiOs kommunikasjonsdirektør Studentrådgvning en v/ledende sosionom Deltakere i team Instruks Lokalisering SiOs resepsjonist, Studentboligenes sentralbordteam SiOs kommunikasjonsdir., SiOs kommunikasjonsavdeling, Studentboligenes mediateam Studentrådgivningen, Studentboligenes omsorgsteam, HMS-avdelingen. Helse Adm overlege Studenthelsetjenesten Logistikk/teknisk IKT-direktør SiO IT, administrasjon Studentidrettens driftsavd, Studentkafeene Sentral instruks og Studentboligenes beredskapsplan Sentral mediaplan og Studentboligenes beredskapsplan Studentboligenes beredskapsplan Domus Athletica, alternativt Studentboligenes resepsjon på Sogn Domus Athletica, Lille møterom og tilstøtende kontorer, alternativt Studentboligenes informasjonsavd på Sogn Studentboligenes omsorgsrom. For pårørendetelefoner: Domus Athletica, sentralbord, alternativt Studentboligenes resepsjon på Sogn Domus Athletica, alternativt IT-sentral Blindern Beredskapsplan, SiO Side 9 av 22

11 6 Instrukser 6.1 Beredskapsgruppens oppgaver Beredskapsledelsen skal skaffe seg oversikt over situasjonen og holde seg løpende orientert Koordinere SiOs bistand til skadestedledelsen i virksomheten, UiO og myndighetene Gi nødvendige utvidete fullmakter (f.eks økonomiske fullmakter, bruk av lokaler og utstyr, overtidsarbeid og opprettelse av kostnadssted) Vurdere behovet for krisepsykiatri og eventuelt sørge for tilbud om dette Vurdere situasjonen kontinuerlig og treffe nye tiltak etter situasjonens art Innkalle ekstramannskap/vektere fra Vaktsentralen/vakteselskap til sikring og vakthold Loggføre alle hendelser Ved beredskap i forbindelse med alvorlige hendelser og ulykker hvor beredskapen går over flere dager forventes det at de berørte enheter avgir de ønskede ressurser til sentral beredskapsgruppe. De personer som er avgitt til beredskapsgruppen må selv skaffe avløsning fra egen enhet, og ha kjennskap til hvilke personer som kan innkalles Normalisere virksomheten for øvrig 6.2 Instruks for Beredskapsleder Motta varsel om hendelsen og innkalle beredskapsledelsen. Vær tydelig i innkallingen om at dette er en krisesituasjon Skaff oversikt over situasjonen og sørg for fortløpende oppdatering av denne Sørg for at alle viktige målgrupper informeres direkte og at det utvikles klare budskap til alle som deltar i krisehåndteringen og de som berøres av krisen Sikre at de nødvendige myndigheter er varslet Gi krisen førsteprioritet. Vurder å kalle inn ressurser fra andre enheter for å støtte beredskapsledelsen dersom det er behov Planlegg for det verst tenkelige scenario og øremerk tilstrekkelig med ressurser til å møte dette. Sett ressursene i beredskap for eventuelt senere å kansellere dersom det ikke blir behov for å bruke dem Planlegg bruk av ressurser med tanke på at krisen kan vare lenge. Disponer ressursene slik at beredskapsledelsen kan klare å arbeide over flere døgn (vaktordninger) Isoler krisen og påse at de deler av virksomheten som ikke er rammet fortsetter så normalt som mulig. Den daglige driften må flyttes til de enheter som ikke er berørt og det må informeres om hvilke grep som er utført for å sikre normal drift Samarbeid med media og myndigheter. Følg opp at medias informasjonsbehov dekkes og at mediene brukes aktivt som informasjonsformidlere der det er hensiktsmessig. Følg opp at den informasjonen som går ut i egen organisasjon og til myndigheter er relevant og dekkende Ta godt vare på ansatte, pårørende og andre involverte gjennom informasjonsarbeid og direkte tiltak Iverksett nødvendige tiltak for å få iverksatt nødvendig rapportering under og etter krisen til myndigheter, forsikringsselskaper og egen organisasjon Gjennomfør statusmøtene med fokus på at krisehåndteringen stopper delvis opp i de perioder status møtene gjennomføres. Beredskapsplan, SiO Side 10 av 22

12 6.3 Instruks for Skadestedkontakt Beredskapsledelsen ved utpekt ansvarlig er ansvarlig for denne funksjonen, dersom politiet ikke har overtatt ansvaret. Skadestedskontakt er ansvarlig for kommunikasjonen mellom beredskapsledelsen og det stedet som er involvert i hendelsen. Hovedoppgave er å fremskaffe situasjonsbildet, gi støtte i forbindelse med nødvendig teknisk informasjon og dokumentasjon samt sørge for å dekke de logistiske behovene Møt opp i beredskapsrommet, hjelp til med etableringen av rommet med fokus på å etablere oversikt over situasjonen Vurder bruken av skadestedskontakten og sørg for kontinuerlig kontakt dersom denne sendes til skadestedet Personer pekes ut for å møte politi, ambulansepersonell etc Hold beredskapsledelsen informert om arbeidet i teamet. Beredskapsplan, SiO Side 11 av 22

13 6.4 Instruks for loggfører, med mal for logg Loggførers hovedoppgave er å formidle situasjonsbildet, føre fokus og aksjoner på tavlene på en slik måte at det er til felles nytte i beredskapsledelsen i deres arbeide med hendelsen. Etablere logg som beskriver hvordan SiO har håndtert krisen. Loggfører fungerer på samme måte både ved strategisk og operativt beredskapsgruppe Møt opp i SiOs beredskapsrom så fort som mulig etter innkalling og hjelp til i etableringen av beredskapsrommet Delta på statusgjennomgang og sørg for at status oppdateres fortløpende og at tavlene føres riktig. Tavlene skal fungere som et hjelpemiddel for beredskapsledelsen i forhold til å ha kontroll på situasjonen Sørg for å informere alle medlemmene i beredskapsledelsen når situasjonen endrer seg og følg opp at de som har ansvaret for at aksjoner blir utført melder tilbake innen gitt tidsfrist Loggbok og fokustavle føres elektronisk med prosjektor på vegg slik at samtlige deltakere kan følge med på endringene Loggfør tidspunkter for all ekstern og intern kontakt Sørg for at viktige hendelser/endringer i situasjonen blir fanget opp av alle i beredskapsledelsen Sørg for at beredskapsrommet til enhver tid under hendelsen er utrustet med det materiellet som er nødvendig. Utstyret i beredskapsrommet: o Beredskapsmanualer o Kart over området o Adresser til SiOs bygninger o Telefonlister til personer tilknyttet SiOs beredskapsorganisasjon o Elektronisk personellarkiv o Organisasjonsplan o Telefoner, en linje dedikert for hvert medlem av beredskapsledelsen. Alternativt telefonsystem er mobiltelefoner o Batterilader til mobiltelefon og til PC o Barbar PC, internettilkopling o Nødvendig kontormateriell o Låsbart skap o 3 tavler: Situasjonslogg, Fokustavle og Mediatavle Følgende utstyr skal være i et tilstøtende rom: o Telefaks o TV/video og radio o Kopimaskin Beredskapsplan, SiO Side 12 av 22

14 Malene er lagret på K/ALLE/Beredskapsplan LOGGFØRERS HENDELSESSKJEMA. HENDELSE Tid Aksjon/Hendelse Ansvar Status Beredskapsplan, SiO Side 13 av 22

15 Loggførers fokus og aksjonstavle. Hendelse Fokus Tid Aksjon Ansvar Status Beredskapsplan, SiO Side 14 av 22

16 6.5 Instruks for sentralbordansvarlig SiOs økonomidirektør er ansvarlig for denne funksjonen og får assistanse av ressursene i sentralbordteamet for å løse oppgavene. Sentralbordsansvarlig skal sørge for at SiOs sentralbord er betjent og fungerer under en krise uansett når på døgnet krisen oppstår. Hovedoppgaven er å formidle telefonhenvendelser til den riktige personen ut i fra gitte bestemmelser. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord Kalle inn og bemanne sentralbordet Åpne sentralbordet og teste alle linjer. Dersom sentralbordet er ute av drift anvendes linje , alternativt sentralbord på Sogn, telefon Evt endre nattstilling og lese inn meldinger i sentralbordet menysystem i forhold til krisens karakter Oppnevn en nestleder for sentralbordteamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Sørge for at sentralbordet er bemannet med tilstrekkelig personell Ansvarlig for at sentralbordbetjeningen er oppdatert med siste gjeldene info Etablere portvakt i resepsjonen for å håndtere eventuelle pårørende i samråd med pårørende ansvarlig Framskaffe nødvendige nøkler/nøkkelkort etter behov Informere beredskapsledelsen om hvilke typer henvendelser sentralbordet mottar og hvilken intensitet det er på trafikken Ved en beredskapssituasjon utenom kontortiden, skal sentralbordpersonell innkalles hvis beredskapslederen bestemmer det. Sentralbordbetjening i S85 el Kringsjå er stedfortreder. Personell fra vikarbyrå kan innkalles hvis behov Ved behov opphev nattstegning av sentralbordet og loggfør alle henvendelser vedrørende hendelsen. Henvendelser som ikke omhandler hendelsen settes til andre sentralbord i SiO Sørg for snarest mulig å få et budskap / informasjon fra beredskapsledelsen om hva som kan gis av informasjon om hendelsen til eventuelle beboere, media, pårørende og andre berørte De henvendelser som ikke kan besvares av sentralbordet settes over til mediateamet eller omsorgsteamet. Beredskapsplan, SiO Side 15 av 22

17 6.6 Instruks for Informasjonsansvarlig SiOs kommunikasjonsdirektør er ansvarlig for denne funksjonen og får assistanse av ressursene i mediateamet for å løse oppgavene. Informasjonsansvarlig er ansvarlig for å tilrettelegge for all intern og ekstern kommunikasjon fra beredskapsledelsen og ut til alle aktører, samt følge mediebildet og holde beredskapsledelsen oppdatert. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord. Se for øvrig vedlegg om mediakommunikasjon i kriser, samt faktaark for virksomhetene. Vedleggene ligger lagret på K/alle/media og krisekommunikasjon Oppgaver for informasjonsleder Sørge for at SiOs mediastrategi følges, samt oppnevne talsperson og opprette pressesenter Sørge for adekvat informasjon til Østlandssendingen/lokal radiostasjon Varsle alle aktuelle informasjonsressurser og kall inn etter behov. Iverksett etablering av informasjonsrommet. Informasjonsrommet lokaliseres i det lille møterommet, Domus Athletica. Alternativt sted er Studentboligenes mediarom, Sogn Oppnevn en nestleder for informasjonsteamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Vær beredskapsleders rådgiver m.h.t. informasjon og avklar med beredskapsledelsen hvilket budskap skadestedsrepresentanten, informasjonsteamet, omsorgsteamet, sentralbordet skal ha til media og pårørende. Linjeledere er ansvarlig for å formidle informasjon og aktuelle budskap til sine enheter. Anbefal hvordan media kan nyttes for å minske presset på egen beredskapsorganisasjon Vurdere kontakt med lærestedenes infoansvarlig Sørge for informasjon til studenter/beboere/ansatte (oppslag og rundskriv) Opprett webside for intern og ekstern bruk og oppdater denne med informasjon om hendelsen Initier utarbeidelse av pressemeldinger og få disse godkjent hos beredskapsleder før utsendelse Forbered og gjennomfør eventuelle pressekonferanser Vurdere hvorvidt det skal sendes en talsperson til skadestedet Føre logg for kommunikasjonsprosessen Oppgaver for Informasjonsteamet Informasjonsteamet er Informasjonsansvarliges medarbeidere på informasjonssiden. De skal følge mediabildet etter hvert som en hendelse utvikler seg og være informasjonsansvarliges rådgivere i forhold til hvordan hendelsen bør håndteres informasjonsmessig. De skal på eget initiativ utvikle forslag til budskap for intern og ekstern kommunikasjon. De skal forberede forslag til pressemeldinger og være forberedt på å skulle forberede og gjennomføre pressekonferanser samt etablere og oppdatere websider for intern og ekstern informasjon Klargjøring/etablering av Info/media rommet Loggføre alle begivenheter og pressemeldinger på Informasjons tavlen Hold oversikt over hvilken informasjon som er bekreftet og hva som kan frigis til media Holde Informasjonsansvarlig kontinuerlig informert og oppdatert om hva media formidler om krisen og hvilket fokus de har Besvare telefonhenvendelser fra media og yt all nødvendig service til pressen/media Utarbeid forslag til budskap for sentralbord betjening, skadestedskontakt, resepsjonister og pårørende team, i takt med utviklingene av situasjonen Oppdater websider og Intranett med informasjon om hendelsen Gi råd til Informasjonsansvarlig i forbindelse med utgivelser av pressemeldinger og utarbeid forslag til pressemeldinger etter behov Beredskapsplan, SiO Side 16 av 22

18 Håndtering av telefonhenvendelser fra pressen Alle telefonhenvendelser fra media skal settes over til Informasjonsgruppen eller Informasjonsansvarlig. Følgende retningslinjer skal følges ved telefonhenvendelser fra Presse/Media: Etabler et godt forhold med innringer ved å opptre høflig og ha en god oppmerksomhet. Loggfør alle telefonsamtaler. Unngå for lang ventetid før telefonhenvendelser blir besvart. Vær sikker på at all informasjon som blir gitt er korrekt og oppdatert. Forsikre innringer om SiO sin besluttsomhet til å bekjempe situasjonen effektivt i samsvar med alle uformelle og formelle krav. Ikke gi ut villedende informasjon ved å gjøre antagelser eller spekulasjoner. Dersom du ikke kjenner fakta, forklar dette og tilby å komme med oppdatert informasjon når denne er tilgjengelig. Rett opp umiddelbart dersom feil informasjon er gitt ut. Informer innringer dersom en eventuell intern undersøkelse skal iverksettes (Uttrykk vilje til fullt samarbeid med enhver ekstern undersøkelse). Vis forståelse for innringer sine perspektiver og behov. Hjelp dem i å gjøre jobben for at de skal møte sine frister. Ha riktige opplysninger, og henvis for eksempel til politi eller sykehus, dersom du ikke kan svare på forespørselen. Behold roen og ikke la deg bli vippet av pinnen Uttrykk beklagelse, men ikke aksepter eller fordel skyld eller ansvar. Unngå interne slanguttrykk eller komplekse tekniske uttrykk. Gi aldri ut informasjon om personellet som er involvert i hendelsen. Innredning kommunikasjonsrom Kart over området Adresser til SiOs bygninger Telefonlister til personer tilknyttet SiOs beredskapsorganisasjon Elektronisk personellarkiv Organisasjonsplan Telefoner Batterilader til mobiltelefon og til PC Barbar PC, internettilkopling Nødvendig kontormateriell Låsbart skap Engangskamera og digitalt kamera Pressemappe med utstyr: Pressemeldingsark (mal finnes på K/alle/media/pressemelding Relevant billedmateriale Kortfattede opplysninger om organisasjonen, bygninger, fasiliteter og utstyr Informasjon som beskriver SiOs organisasjon og aktiviteter Liste med navn og telefonnummer til aktuelle medieorganer Tomme kassetter for video og tale (nyhetssendinger) Følgende utstyr skal være i et tilstøtende rom Telefaks TV/video og radio Kopimaskin Beredskapsplan, SiO Side 17 av 22

19 Kontaktliste media ved kriser Medium Epost for pressemelding Telefon Aftenposten Aften Aftenposten Morgen NRK Østlandssendingen radio NRK Dagsrevyen NRK Dagsnytt NRK Petre nyheter Dagbladet nyheter Dagens næringsliv nyheter Dagsavisen nyheter Kanal24 Nyheter Nettavisen nyheter P4 nyheter TV2 Nyheter VG nyheter Universitas Inside Beredskapsplan, SiO Side 18 av 22

20 6.7 Instruks for personell- og pårørendekontakt SiOs ledende sosionom er ansvarlig for denne funksjonen. Leder får assistanse av ressursene i personell- og pårørendeteamet for å løse oppgavene. Personell- og pårørendekontakt er ansvarlig for at ansatte/studenter som er berørt av en hendelse og deres pårørende blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. I dette ligger det å ta vare på ansatte/studenter som er evakuert i forbindelse med en hendelse, varsling av deres pårørende og ivaretakelse av disse dersom de møter hos SiO eller på et sykehus. Teamet skal sørge for at det tilbys psykososial bistand dersom dette er nødvendig. Med psykososial omsorg menes å etablere nødvendig kontakt mellom pårørende til skadede og personell som er kompetent til å vise relevant forståelse for den enkeltes situasjon, enten i samarbeid med Studenthelsetjenesten, HMS- tjenesten eller gjennom f. eks. studentenes prestetjeneste. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord. Oppgaver for teamleder Motta varsel om hendelsen Møt opp i beredskapsrommet så fort som mulig etter at innkalling er iverksatt og hjelp til i etableringen av beredskapsrommet Varsle alt disponibelt personell i Omsorgs- og pårørendeteamet, kall inn ved behov, og forbered etablering av lokaler for mottak av pårørende og evakuerte ansatte/beboere Oppnevn en nestleder for omsorgsteamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Fremskaffe nødvendig dokumentasjon for politiets varsling av pårørende (se nedenfor) Fremskaff ajourført personellinformasjon og sørg for at aktuelle lister og oversikter sendes til skadestedskontakt/skadestedsleder, samt til pårørenderommet og evakuerte-beboere rommet Ved behov etableres lokaler for mottak av pårørende og evakuerte beboere. Påsé at alle berørte/pårørendes behov blir dekket som for eksempel klær, penger, transport, og kontakt med myndigheter Innhent nødvendig informasjon om skadede/savnede personer og be om avklaring på hvilken informasjon/hvilket budskap som kan gis til pårørende Formidle aktuell informasjon (mottatt fra informasjonsansvarlig)og aktuelle budskap til pårørende til pårørende-/personellteamet Sørge for at teamet har tilgang til oppdatert varslingsplan for SiO, ekstern og intern telefonkatalog, ressursplan (hvilke ressurser har vi) og operasjonsplan (hvem har ansvar for hva) Hold beredskapsledelsen informert om arbeidet i teamet Ved arbeidsulykker varsle arbeidstilsynet og sørg for at rapportering gjøres i henhold til forskrifter. Informasjon Tilgjengelig informasjon må dekke: Personellinformasjon om ansatte og beboere Pårørende informasjon ansatte (navn, telefonnummer privat/jobb) Interne telefonlister Eksterne telefonlister (politi, sykehus, hotell, reisebyrå etc.) Annen personinformasjon der det er relevant Organisasjonssjef er ansvarlig for oppdatert personell- og pårørende informasjon for ansatte. Studentboligene er ansvarlig for å oppdatere personell- og pårørendeinformasjon for beboere. Informasjon om studenter innhentes hos UiO, se telefonliste. Beredskapsplan, SiO Side 19 av 22

21 Retningslinjer ved varsling av pårørende NB! Kun politiet kan gi informasjon til pårørende om omkomne personer : Pårørende til ansatte eller beboer som er savnet eller omkommet varsles av politiet Pårørende til skadet ansatt eller beboer som er innlagt på sykehus, varsles av vedkommende sykehus, eventuelt av politiet. Kan også varsles av representanter fra Omsorgsteamet når dette er avklart med sykehuset. Pårørende til ansatt personell som er i god behold, varsles primært av den enkelte selv, eller etter avtale med den ansatte, av Omsorgsteamet. Pårørende til andre varsles primært av den enkelte selv, sekundært av representanter for BD etter samråd med vedkommende. Retningslinjer for personell-/pårørendeteam - Det må stilles telefoner til disposisjon slik at berørte kan ringe til pårørende. Det skal lages en mal for hva omsorgsteamet kan si til pårørende som tar kontakt. - Pårørende til en ansatt eller beboer som er skadet og innlagt på sykehus, gis nødvendig assistanse, billetter, hotell innkvartering etc. til å besøke den skadede, hvis dette er nødvendig - Beboer som mister alt kan få utbetalt kroner til kjøp av nødvendig klær, toalettsaker etc. - Personell- og pårørendeteamet skal sørge for at det etableres vakthold for å skjerme de berørte. - Teamet må ha tilgang til minst 2 PC-er med tilgang til Internett og internt nettverk i SiO. - Teamet må ha tilgang til teknisk assistanse - Teamet skal ha tilgang til oppdatert varslingsplan for SiO, ekstern og intern telefonkatalog, ressursplan (hvilke ressurser har vi) og operasjonsplan (hvem har ansvar for hva) - På forhånd må følgende være klart: Registreringsskjema for logging av pårørende henvendelser pr. telefon Oversikt over relevante lokale ressurser Intensjonsavtale med hotell. Møteplass Ved større ulykker skal Beredskapsledelsen etablere et egnet sted som møteplass for informasjon og omsorg. (Her er det lagt til rette for dataoppkobling og TV i tillegg.). Personell innkalles for praktisk hjelp med mat, drikke og andre behov fra berørte. Rommet skal inneholde følgende utstyr: - Telefonapparater - PC - Vann - Pledd - Førstehjelpsutstyr Beredskapsplan, SiO Side 20 av 22

22 6.8 Instruks for Logistikk/IKT/teknisk assistanse Beredskapsledelsen ved utpekt ansvarlig er ansvarlig for denne funksjonen. Hovedoppgave er å fremskaffe situasjonsbildet, gi støtte i forbindelse med nødvendig IKT- og annen teknisk informasjon og dokumentasjon samt sørge for å dekke de logistiske behovene. Leder av teamet skal opprette en telefonbok som inneholder de mest aktuelle telefonnumrene til bruk for teamet. Telefonboken ajourholdes av SiOs sentralbord Møt opp i beredskapsrommet, hjelp til med etableringen av rommet med fokus på å etablere oversikt over situasjonen Oppnevn en nestleder for teamet som har lederansvar når lederen er opptatt i møter med beredskapsledelsen Sørge for at aktuelle tegninger over bygninger fremskaffes Sørge for at alle operative rom er operative Sørg for at teknisk og administrativ støtte ytes der det oppstår behov, inklusive alle transportbehov Ved behov varsle arbeidstilsynet 2.distrikt, telefon Varsle Forsikringsselskap ved behov for utvidelse av forsikring, evt endring ved for eksempel brann og større ødeleggelser på bygningsmasse. Beredskapsplan, SiO Side 21 av 22

23 Beredskapsplan, SiO Side 22 av 22

24 Navn Ansvarsområde Kontor Mobil Privat Adm dir Lisbeth Dyrberg Beredskaps-ledelse Stedfortreder: Marit Eskeland Virksomhetsleder Skadested-kontakt Konserndirektør Odd Wilhelmsen Økonomi Stedfortreder Kurt F. Larsen og sentralbord Konserndirektør Kenneth Smørdal Logistikk/ Stedfortreder: Erik Fjeld Teknisk adm/ikt Komm.direktør Nina Langeland Media og Stedfortreder: Jakob Berg kommunikasjon Adm overlege Marit Eskeland Medisinsk Stedfortreder: Anne Marit Gleditsch faglig rådgiver Alt. epost: Ledende sosionom Åsne Njølstad Personell og Stedfortreder: Einar Nerland pårørende Trond Rakkestad Loggfører Stedfortreder: Jonn Eggerud

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse Amot kommune Plan for kommunal kriseledelse 2012 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen... 3 1.3 Risiko og sårbarhet... 3 1.4 Forebyggende og

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Revidert administrativt 01.06.2015 FORORD BEREDSKAPSPRINSIPPENE De overordnede prinsippene om ansvar, likhet og nærhet ligger til grunn for alt sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Beredskapsplan for Gosen skole 2015

Beredskapsplan for Gosen skole 2015 Beredskapsplan for Gosen skole 2015 Versjon 2 Sist endret: 07.01.15 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Om Gosen skole... 2 Organisasjonskart Gosen skole... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 UTKAST pr 18.2.2014 MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 Utarbeidet dato: 18.2.2014 Oppdatert dato: 1 Innhold INNHOLD... 2 1.

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

Felles plan for Evakuerte- og pårørendesenter (EPS) i Gjøvikregionen 01.03.2015

Felles plan for Evakuerte- og pårørendesenter (EPS) i Gjøvikregionen 01.03.2015 Felles plan for Evakuerte- og pårørendesenter (EPS) i Gjøvikregionen 01.03.2015 Prinsippskisse for EPS «I need your hug» på forsiden, baksiden og på vedleggene er tegnet av: Little Princess (Vivi) http://litttle-princess.deviantart.com

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE Hemne videregående skole - Beredskapsplan versjon 1. 2009 BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE r Krisedefinisjon: En situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet

Detaljer

Beredskapsledelsens beredskapsplan DEL 2

Beredskapsledelsens beredskapsplan DEL 2 2012 Beredskapsledelsens beredskapsplan DEL 2 Innhold: Adresseliste over andre kommuner i Vest Finnmark Utstyrsliste Media håndtering Håndtering av pårørende Varslingsprosedyrer Tiltakskort for stabsmedlemmer

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

Utarbeidet juni 2008

Utarbeidet juni 2008 Utarbeidet juni 2008 Revideres fortløpende KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN FOR SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD Side 1: INNLEDNING 3 2: BEREDSKAPSPLANENS ADMINISTRATIVE DEL 3 1. Målsetting for planen 2. Administrasjon

Detaljer