NÆRINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSPLAN 2011-2021"

Transkript

1 NÆRINGSPLAN KORTVERSJON Vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2012 K-sak 19/12 NORE OG UVDAL KOMMUNE

2 Dette er kortversjonen av næringsplan for Nore og Uvdal kommune Et fullstendig plandokument finnes på 4. Kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel for ble vedtatt i kommunestyret i november Satsingsområdene er: Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser Kommuneplanens arealdel for perioden ble vedtatt 26. juni Rullering startet i 2004 og pågår fremdeles. 5. Andre viktige planer og føringer Næringsplanen må gjenspeile nasjonale og regionale vedtatte føringer. Kommunen og næringslivet bør aktivt benytte seg av de muligheter som kommer gjennom nasjonale og regionale satsninger og virkemiddelbruk. Planer, føringer og virkemiddelbruk fra følgende instanser vil være av særskilt betydning for næring og næringsutvikling: Statlige føringer Kongsbergregionsamarbeidet Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Innovasjon Norge Men det vil også kunne være andre sentrale aktører og virkemidler som kan bidra til og utløse næringsutvikling i egen kommune. Utover offentlige instanser vil også en rekke større foretak og sammenslutninger påvirke mulighetene i egen kommune. Det kan nevnes Kongsbergindustrien og samvirkeorganisasjonenes planer og satsninger, som også vil kunne legge viktige føringer for næringsarbeidet i Nore og Uvdal. I tillegg er det flere og viktige lokale planer og satsninger, både i privat og offentlig regi, som vil kunne legge føringer for næringsarbeidet fremover. Herunder nevnes eksempelvis: Sentrumsplanen for Rødberg (vedtatt mars 2011) Forvaltningsplan for kulturminner (vedtatt mars 2011) Plan for sti og løyper (vedtatt februar 2009) Plan for kommunale veier (vedtatt i 2004) Føringer for bruk av kommunale virkemidler ligger så vel som i internasjonale, nasjonale som kommunale regler, inkludert for bruken av næringsfondet. 5.1 Kongsbergregionsamarbeidet Kongsbergregionsamarbeidet vil både kunne kreve noe av og tilføre noe til næringsarbeidet i Nore og Uvdal kommune. Gjennom et strategisk samarbeid mellom flere eller alle de sju kommunene i Kongsbergregionen, vil også Nore og Uvdal ha betydelig mer innflytelse og påvirkningsmulighet i et regionalt og nasjonalt perspektiv, enn å jobbe alene. Nore og Uvdal kommune må fra sak til sak vurdere hvorvidt man skal løfte den opp til Kongsbergregionen, eller om man bør gjennomføre tiltak i egen regi. Vedtatt strategiplan for Kongsbergregionen i 2010 angir hvor Kongsbergregionssamarbeidet ønsker å legge trykk, også i forhold til næringsarbeidet, og dermed hvor man lokalt kan få viktig drahjelp gjennom samarbeidet. 5.2 Øvrige samarbeidspartnere og deres virkemidler Kommunen har mulighet for å spille på og inngå samarbeid om næringsutvikling også med en rekke andre aktører med interesser for næringsarbeid i kommunen. Kommunens satsninger bør spille på også deres planer og virkemidler. Herunder kan nevnes blant annet Nore og Uvdal næringsselskap, Nore og Uvdal næringshage, SIVA, Numedalsutvikling IKS, mv.

3 6. Strategiene for næringsutvikling i Nore og Uvdal kommune Kommunen skal medvirke til og være en pådriver for bevaring av miljøet og for bærekraftig utvikling. Kommuneplanen har følgende målsettinger for næringsutviklingen i kommunen: 1) Kommunen skal være aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv. 2) Kommunen skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele perioden. 3) Kommunen skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte. Med bakgrunn i tiltaksområdene skal det utarbeides fire årlige tiltaksplaner som rulleres og evalueres årlig. Det gjennomføres en analyse som ser på den framtidige utviklingen av næringslivet og spesielt landbruksnæringen og reiselivet, konklusjonene i analysen skal danne grunnlag for kommunens prioriteringer av framtidig næringsarbeid. 6.1 Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser Strategiene knyttet til satsningsområdet tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser er å utløse en positiv utvikling innen: 1) Basisnæringer 2) Besøksnæringer 3) Lokale næringer Utvikling innen basisnæringer Basisnæringer er definert som naturbasert virksomhet, industri og teknologiske tjenester. Naturbasert virksomhet inkluderer landbruk, fiske, havbruk og bergverk. Teknologiske tjenester er IT, telekom, engineering og liknende. Overordnet målsetting er vekst innen basisnæringene i planperioden. Bevisene for vekst i basisnæringene vil kunne måles gjennom perioden i form av: Økt etableringsfrekvens Økt inntjening i basisnæringene Positiv vekst i antall arbeidsplasser innen industri og teknologi Vekst i produksjon og lokal foredling fra landbruket Mål 1: Vekst i de større og eksisterende industrivirksomhetene Prioriterte tiltaksområder er de som: Sikrer og beholder viktig industriproduksjon i kommunen Stimulerer til og tilrettelegger for utvidet industrivirksomhet Stimulerer til utvikling av nye teknologiske tjenester med base i kommunen

4 Mål 2: Vekst i produksjonen i de naturbaserte næringene Prioriterte tiltaksområder er de som stimulerer eller bidrar til: Tidligere generasjonsoverdragelser i landbruket Økt satsning innen produksjonene melk, sau og kjøtt Opprettholde jordas produksjonsegenskaper (grøfting etc.) Etablere oversikt over ledig jord/beite og bidra til formidling, evt. nydyrking der det er mest fordelaktig for brukt Investeringer og oppgraderinger av driftsbygninger Innkjøp av melkekvote Utarbeidelse av beitebruksplan Økt videreforedling og salg av lokale råvarer og ressurser basert på: Mat som produseres og høstes Skog og ved Bioenergi og småvannkraft Masser og bergverk Økt skogavvirkning Også i områder med vanskelig terreng Økt avvirkningskapasitet i Øvre Numedal Sikre fortsatt tilstedeværelse av tømmerkjøperorganisasjoner i kommunen Økt skogkultur Øke tilgang på entreprenører/kompetanse/ personell/utstyr Skogplanting Markberedning Ungskogpleie og avstandsregulering Økt utnyttelse av utmark og ressursene her Tilrettelagt fisketurisme og pakking av opplevelser Videreutvikle fiskekortordninger i vann som ikke benyttes i næringsfiske Organisere eiendommer i hensiktsmessige enheter for utleie av også småviltjakt Tilby opplevelser i kommersiell sammenheng Økt utnyttelse og utleie av eksisterende setrer og skogshusværer Økt markedsføring og effektive salgs-/ distribusjonskanaler Kompetansehevningstiltak Informasjon om og formidling av kurstilbud Gjennomføring og deltakelse også gjennom bruk av skogfond Ressursplan for det enkelte bruk Informasjon og bevisstgjøring om skogfondsordningene og støtteordninger i landbruket med tilleggsnæringer Aktiv forvaltning av kommuneskogene og ressursene her, evt. i samarbeid med naboeiendommer og andre aktører Mål 3: Økt nyetablering, samarbeid og internasjonalisering Etablere og vedlikeholde plan for utvikling, drift og felles forvaltning av eksisterende næringsområder og -lokaler Oppdatert oversikt over ledige arealer Markedsføre, formidle og fylle ledige næringseiendommer Kartlegge nye aktuelle næringsarealer og aktuell oppgradering/tilpasning av eksisterende eiendommer Stimulere til økt samarbeid omkring innovasjon, nyetableringer og internasjonalisering Støtte opp om eksisterende og aktive samarbeid/organisasjoner Bidra til ordninger/avtaler som styrker egenfinansieringen fra næringslivet til samarbeidet over tid Privat og offentlig deltakelse i interkommunale, regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og miljø som kan fremme innovasjon, nyetablering og internasjonalisering i egen kommune.

5 6.1.2 Utvikling innen besøksnæringer Besøksnæringer er definert som reiseliv, aktiviteter og handel. Overordnet målsetting er vekst innen besøksnæringene i planperioden. Bevisene for vekst kan måles gjennom: Økt antall gjester på fyrtårnene Økt antall hytter Økt antall høystandardhytter blant eksisterende hytter (oppgradert med innlagt vann og avløp) Økt antall overnattingsdøgn i kommersielle overnattingsbedrifter Økt omsetning og økt antall bedrifter med overskudd innen besøksnæringene Positiv vekst i antall arbeidsplasser innen besøksnæringene Mål 1: Vekst og økt attraktivitet for kommunen som hytteområde, reisemål og stoppested Aktiv og gjennomgående bruk av Uvdal tettere på naturen i profilering/markedsføring av reisemålet Nore og Uvdal Forvalte og utvikle det unike i profilen og produktet Middelalderuka i Numedal, stavkirkene og bygdetunene i Numedal Middelalderdalen Kanalisere tyngre reiselivsutbygging til øvre Uvdal Bidra til implementering og gjennomføring i tråd med overordnede og helhetlige utviklingsplaner fra næringslivet, som er i tråd med kommunale vedtak og planer Herunder utviklingsplanen Uvdal 2030 Utnytte destinasjonens fyrtårn: Hardangervidda nasjonalpark, Trillemarka- Rollagsfjell og Langedrag villmarkspark. Bidra til, og støtte opp om nye fyrtårn Videreutvikle vertskapstjenestene, også regionalt Utvikle arrangement og møteplasser med våre fritidsbeboere Nore og Uvdal som nasjonalparkkommune, utrede potensialet for økt attraktivitet Avklare om det er behov for en egen sektorplan for reiselivsbransjen, er det behov bør kommunen i samarbeid med næringen utarbeide en sektorplan for reiselivsbransjen. Mål 2: Økt handel Implementere og gjennomføre i tråd med reguleringsplan for Rødberg Bidra til attraktive stoppe- og handelssteder i kommunen Stimulere til økt samarbeid om investering og utvikling av handelstilbudet i sentrumsområder/knutepunkt i kommunen Mål 3: Økt tilbud av attraktive aktiviteter, overnattings- og serveringstilbud Stimulere til bruk og utnyttelse av historien og kulturarven - Herunder industrialiseringen (krafthistorien mv) Stimulere til utvikling av aktiviteter og arrangementer, samt kommersialisering av disse Videreutvikle bygdetunets rolle som attraksjon, arena og møteplass - Utvikle tilbud som markedsføres og selges i pakke med andre tilbydere Bidra til avklaring omkring vern, etterbruk og mulig næringsutvikling i tilknytning til Numedalsbanen med bygninger og infrastruktur Tilrettelagte tur- og opplevelsestilbud - Kart og skilting - Kulturminner Videreutvikling av vertskap og guiding - Kurs, tilrettelegging

6 6.1.3 Utvikling innen lokale næringer Lokale næringer er bygg og anlegg og personlige tjenester utenom besøksnæringene. Mål: Lokale næringer som er tilpasningsdyktige og som utnytter markedet og veksten i basis- og besøksnæringene og innbyggernes etterspørsel. Samarbeid innad og mellom bransjene i de lokale næringene Rekruttering av personell og bedrifter til kommunen Stimulere til kurs, utdanning og rekruttering av håndverkere basert på historie og kunnskap, og tilgang til dette Stimulere til etablering av KIFT-næringer (kunnskapsintensive forretnings- og tjenesteytende næringer) Tilpasse kommunale investeringsprosjekter til markedssituasjonen for øvrig 6.2 Kommunikasjon, infrastruktur, samferdsel Strategi: Utvikling av vei, bredbåndstilbud og kollektivtilbud Mål: Infrastruktur med god kvalitet for brukerne Påvirke for en snarlig oppgradering av Fv. 40 Vedlikeholde og videreutvikle Numedalsruta fra Geilo til Larvik som nasjonal sykkelrute Utarbeide plan for vedlikehold og oppgradering av kommunale veier Påvirke og tilrettelegge for videre utbygging av fiber til hytteområder og adsl-områder Støtte opp om og påvirke Kongsbergregionens arbeid for kollektivtilbud Stimulere til økt bruk av kollektivtilbudet, til/fra kommunen og regionen Utrede mulighet for trase for motorisert ferdsel på vinterføre i utmark Være pådriver i å bygge ut mobilnettet. 6.3 Steds- og områdeutvikling Strategi: Utvikling av omdømme og identitet. Mål 1: En attraktiv og synlig kommune Snakke bygda god Markedsføre kommunen og boligområdene Strategi: Utvikling av bolig- og fritidsboligområder med tilhørende infrastruktur og fellesgoder. Mål 2: Helhetlige og attraktive områder for boliger og fritidsboliger med gode finansieringsløsninger for investering og drift av infrastruktur og fellesgoder i kommunen. Bidra i utviklingen av attraktive områder for boliger og fritidsboliger - Herunder tilpassede boligtilbud for rekruttering av nye arbeidstakere til kommunen Inngå utbyggingsavtaler ved godkjenning av nye reguleringsplaner vedrørende; - Grønn og teknisk infrastruktur - Andel varme senger - Gjennomføring av rekkefølge bestemmelser - Fellesområder Støtte opp om private utbyggingsavtaler og andre private initiativ som sikrer utvikling og drift av fellesgoder og infrastruktur Støtte opp under fellesgodefinansiering som sti-/løype mv. Gjennomføre etterskjøtsel etter prosjektet Kvalitetsheving av Numedal, utsiktsrydding langs Fv. 40 Stimulere til pleie og vedlikehold av kulturlandskapet og vern av kulturminner primært gjennom aktiv bruk

7 6.4 Kunnskapsutvikling Strategi: Utvikling av kunnskap og tilbud som sikrer næringslivet kompetent arbeidskraft. Mål: Økt synliggjøring av jobbtilbudene i kommunen, økt tilstedeværelse i utdanningsmiljøene i og utenfor kommunen, og bidra i videreutviklingen av Numedal videregående skole som et fortsatt attraktivt tilbud for ungdom. Synliggjøring av jobbmulighetene i kommunen overfor elever og lærere i grunnskole, videregående og høyskoler - Årlig jobbmesse - Årlig treff på høyskolene - Bruk av (sosiale) medier Privat-offentlig samarbeid om utvikling av Numedal videregående skole Støtte opp under lærlingordning i næringslivet Etablere kommunale lærlingplasser Tilbud for lokale håndverkere som styrker kompetanse om å ta vare på og videreføre håndverkstradisjonene Aktuelt samarbeid med bl.a. Kompetansesenter for bygningsvern i Buskerud 6.5 Tjenesteutvikling Strategi: Utvikling av kommunale tjenester Mål: Effektivitet, kvalitet og økt flyt i behandling av plan, bygg- og næringssaker Tilrettelagt informasjon - Kommunens hjemmesider - Andre informasjonskanaler, herunder sosiale medier Tilgjengelighet og rutiner for god kommunikasjon mellom kommunen og næringen Formidling og gjennomføring av relevante kurs og kompetansetiltak overfor næringen Forutsigbar behandling og behandlingstid i kommunen - Innføre mottakskontroll med kort frist for tilbakemelding ved feil/mangler på byggesaker Fortløpende vurdere interkommunalt samarbeid og Kongsbergregionsamarbeidet for økt effektivitet og kapasitet i planarbeid, saksbehandling og tilsyn Aktiv veiledning og oppfølgning av etablerere og bedrifter i utviklingsfase - Koordinert innsats mellom aktørene Markedsføre mulighetene for etablering og videreutvikling i kommunen - Utnytte veksten i Kongsbergregionen og samarbeidet i regionen - Tilgjengelige arealer, virkemidler, kapital, bosteder m.m.

8 Nore og Uvdal kommune Sentrum 16, 3630 Rødberg Tlf: Reklamemakeriet

Næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021. Vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2012 K-sak 19/12

Næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021. Vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2012 K-sak 19/12 Næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021 Vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2012 K-sak 19/12 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Evaluering av forrige næringsplan...3 3 Status og utviklingstrekk 2000-2010...6

Detaljer

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet... 1 1.1. Innledning...1

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2015 2018 Budsjett 2015 K-sak 74/2014 behandlet 15.desember 2014 Innhold Vedtak Kommunestyret- 15.12.2014:... 3 Kommuneplanen og prioriterte

Detaljer

Planprogram med planstrategi

Planprogram med planstrategi Planprogram med planstrategi Revisjon kommuneplan Rollag kommune 2011-2021 Vedtatt i Rollag kommunestyre den 06.05.2010 sak 29/10 Innhold 1. Innledning... 5 2. Planprosessen... 5 2.1 Fremdriftsplan for

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Lysaker, 8. desember 2011 Roald A Johansen partner ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA Strategisk utviklingsanalyse for Rollag kommune Side 1 1. Sammendrag...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10.

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2010 2022 Samfunnsdelen Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. Foto: B. Furuseth 1 Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG PLANFORUTSETNINGER... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ORGANISERING

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 1. Status for Sørum Sørum er blant kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst siden årtusenskiftet. Kommunen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022

Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022 Foto: Harald Oanes Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022 Foto: Harald Oanes Finn ut mer om mulighetene i Rennesøy. Ta kontakt med Rennesøy kommune på tlf.:

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN HALDEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN HALDEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN HALDEN 2015-2020 2 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 2015 2020 Planen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Halden næringsråd og Halden kommune, og er vedtatt i Halden næringsråd 19.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 1 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013 2020 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av dokumentet... 3 1.2 Finansiering... 3 1.3 Spesielle moment for reiselivet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE Innhold 1 Innledning... 2 2 Utfordringer og satsingsområder... 2 2.1 Finnmark - utfordringer og satsingsområder... 2 2.2 Vest Finnmark Region - utfordringer

Detaljer

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14.

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14. Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2015 2018 Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14 Arkiv 15/47-1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Målsettinger og strategier...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 1 Forord Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er utarbeidet av Vekst i Grenland AS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid

Detaljer