SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lillehammer kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lillehammer kommune. www.fylkesmannen."

Transkript

1 SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lillehammer kommune

2

3 Dato for tilsyn: 16. april 2012 Tilsynsgruppe: rådgiver Berit Myhren Kristiansen, tilsynsleder rådgiver Tord E. Smestad Generelt Kommunene har et ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Ansvaret omfatter blant annet planlegging for å forebygge og begrense skader ved uønskede hendelser som kan inntreffe lokalt i fredstid, samt å håndtere kriser som har inntruffet. I en krisesituasjon har kommunen ansvar for å videreføre oppgaver og funksjoner den til daglig har ansvar for. Fylkesmannen har i henhold til kgl.res. av 18. april 2008 Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen, ansvar for å samordne og føre tilsyn med alt beredskapsarbeid i fylket. St.meld. nr. 17 ( ) Samfunnssikkerhet, samt Justisdepartementets oppdragsbrev for 2011, legger vekt på at Fylkesmannen har en viktig rolle som veileder og pådriver, med spesielt vekt på kommunene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte dokumenttilsyn med Lillehammer og Øyer brannvesen januar Brannvesenet har avgitt tilbakemelding på denne rapporten, hvor fristen var satt til Formål: Kommunene er pålagt et ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannens formål med tilsynet er å vurdere om kommunens rutiner på dette området er tilfredsstillende ivaretatt. Konklusjon: Ved tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lillehammer kommune fant Fylkesmannen avvik i henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) 15. Hovedinntrykk: Lillehammer kommune var godt representert under tilsynet med både politisk og administrativ ledelse samt flere fagpersonell. Planene vedrørende samfunnssikkerhet og beredskap ble presentert, av respektive faggrupper, på en god og oversiktlig måte. Kommunen har gjennomført mange, gode tverrfaglige prosesser i forbindelse med planarbeid, og samfunnssikkerhet og beredskap blir godt ivaretatt i all planlegging. Fylkesmannen har i denne sammenheng henvist andre kommuner til å henvende seg til Lillehammer. Kommunen har egen hjemmeside med temaet samfunnssikkerhet. Lillehammer kommune er en kommune med mange små og store arrangement. I den forbindelse har kommunen utarbeidet en arrangementsveileder og lagt denne ut på hjemmesiden til kommunen. Kommunen har også i samarbeid med Trondheim kommune søkt om fornyingsmidler til et utviklingsprosjekt, som dreier seg om web-basert system til bruk for arrangører og arrangementer. Formålet med prosjektet er å bedre samfunnssikkerhet, redusert sårbarhet og effektivisering av planlegging/forarbeid. Videre at dette web-baserte systemet kan komme til nytte for hele landet. Tanken er at kommuner som benytter CIM, som verktøy for risikostyring og krisestøtte, skal kunne dra nytte av dette utviklingsarbeidet. Felles brannberedskap for Lillehammer og Øyer er tilfredsstillende. Imidlertid er det en utfordring for utrykningskjøretøyer at enkelte bruker gamle stedsnavn ved tilkalling for eksempel til hyttefelt.

4 Kommunen er i sluttfasen på adressering til hytteområder i fjellet og regner med at dette da vil bedre seg. Kommunen vil informere aktuelle eiere om ny adresse/nummerering og sette fokus på dette. Lillehammer kommune har foretatt radonmåling til flere boliger ca. 600 boliger med gratis måling. Hovedplan for vann og avløp er under utarbeidelse. Tema 1. Kommunens overordnete risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2. Samfunnssikkerhet og beredskap i planprosesser (kommuneplanen, reguleringsplaner)(bis) 3. Kommunens krisehåndteringsevne beredskapsplan Program Felles åpningsmøte Gjennomføring av tilsynet inklusive presentasjon av kommunens planverk samt lunsj Felles sluttmøte Gjennomføringen En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i, eller i medhold av, lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i, eller i medhold av, lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Formøte Det er ikke gjennomført formøte. Grunnlag for kommunens forberedelser ble gjort kjent gjennom tilsynsplan i brev datert 5. januar og 15. mars samt e-poster og telefonsamtaler. Fylkesmannen sendte ut spørreskjema til kommunen om samfunnssikkerhet og beredskap, som måtte fylles ut, og tilbakesendes før tilsynet. Videre måtte kommunen også innsende alle sine planer vedrørende samfunnssikkerhet og beredskap elektronisk til Fylkesmannen. Tilsynet Tilsynet startet med åpningsmøte der tilsynsplan, samt bakgrunn og formål med tilsynet, ble presentert. Selve tilsynet ble gjennomført ved at kommunen hadde fått i oppdrag å presentere alle sine planer som berører samfunnssikkerhet og beredskap. Under denne presentasjonen var det mulighet for spørsmål, oppklaringer samt råd og veiledning. Deretter ble utvalgte personer intervjuet for verifikasjon. Sluttmøtet ble gjennomført samme dag med en oppsummering. Oppsummeringen ble drøftet for å skape enighet om hvilke konklusjoner og eventuelle avvik samt merknader som ville bli behandlet i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.

5 Dokumentunderlag Kommunens dokumentasjon Plan for kommunal kriseledelse, vedt. i komm. styret (oppdat samt utkast til ny plan datert med vedleggene: varslingsplan, kriseinformasjonsplan, ressursplan og evakueringsplan) Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse -Risiko og sårbarhet i Lillehammer vedt. juni 2008, hvor det er gjort tilleggs-ros for temaene: Luftkvalitet samt Arrangement Kommuneplan for Lillehammer Samfunnsdelen, vedt. i komm. styret (nytt utkast utdelt under tilsynet) Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret med unntak av de forhold det er innsigelse til fra statlige og regionale myndigheter Kartlegging av potensielle forurensningskilde langs bekker med tilknytning til Korgen Vannverk mars 2010 (utdelt under tilsynet) Tiltaksrapport Flomvernanlegg i Lillehammer kommune høsten 2011 Fylkesmannens dokumentasjon (aktuelle lover, forskrifter, veiledere, brev m.m.) Det vises til dokumentasjon som i stor grad er tatt i bruk etter Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) iverksatt revidert Plan- og bygningsloven (plandelen) ny 2008, iverksatt 1. juli 2009 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelser etter PBL (DSB) Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard - iverksatt Stortingsmelding nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning Veileder i effektiv planbehandling i Oppland. Operativ webside fra St.melding nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk Temaveiledning: Utbygging i fareområder (2008) Tema 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Status Kommunen har foretatt en delvis gjennomgang av ROS-analysen fra To nye temaer er utredet i tillegg til den eksisterende. Luftkvalitet i Lillehammer er utredet og kommet inn som nytt tema samt at arrangementsveileder er utviklet. Kvalitetsmessig forbedring av teamet klima og natur blir sentralt i det pågående revisjonsarbeid. Planstrategien for Lillehammer kommune ( ) vil bli behandlet i kommunestyret 21. juni Avvik Ingen avvik. Merknad Fylkesmannen ber kommunen, ved fullføring av ROS-analysen, å beskrive målsetting for analysen. Aktuell GIS-info på samfunnssikkerhet og beredskap bør vurderes tatt inn som eget vedlegg eller knyttet til hvert aktuelt tema.

6 Fylkesmannen anbefaler videre å installere korttidsnedbørsmåler i forbindelse med klima, slik at digital datainformasjon kan sendes til met.no. Ved en slik måling vil kommunen få et bedre grunnlag for å vurdere eventuelle klimatiltak. Tidsfrist: ROS-analysen vil snarest gjennomgås med vekt på klima hvor aktuelle merknader blir tatt inn. Tema 2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS) Det gis ikke avvik på tema som hjemles i plan- og bygningsloven. Status Samfunnsdel og Arealdel Kommunen informerer om at samfunnssikkerhet og beredskap er tema i ny Planstrategi. Arealdelens ROS-analyse er i samsvar med planbestemmelsene. Samfunnsdelen har tatt inn samfunnssikkerheten på en tilfredsstillende måte, og alle elementer som gjelder beredskapsplan og arealplan er ivaretatt. Tema 3 Krisehåndtering Status Kommunens beredskapsplan er under revidering, og utkast til planen var sendt Fylkesmannen rett før tilsynet. Høringsutkastet ble fra kommunens side presentert og gjennomgått under tilsynet. Den forrige planen var oppdatert i Beredskapsplanen inneholder lovens minimumskrav i hht sivilbeskyttelseslovens 15, 2.ledd og generell del var innholdsrik. Beredskapsrådet har ikke hatt møte i løpet av siste år. Politirådet er oppnevnt og har ca. to møter i året. Kommunen ble sist øvet i Har ikke hatt noen egen initiert øvelse i 2011, men var tiltenkt som deltaker i øvelse Skibladner, men øvelsen ble flyttet til Biri (Gjøvik kommune). Under tilsynet ble det nevnt øvelse med brann i Lillehammer kino. Dette kunne for eksempel nyttes som en tabletop-øvelse. Avvik Det gis avvik ift Sivilbeskyttelsesloven 15 jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt 6 siden beredskapsplanen ikke er oppdatert siden Merknad: Planen bør benevnes som Beredskapsplan for Lillehammer kommune. Lillehammer kommune må gjennomføre en egeninitiert øvelse i 2012 for å tilfredsstille Forskrift om kommunal beredskapsplikt 7, første ledd (Kommunens beredskapsplan skal øves annenhvert år). Tidsfrist: Beredskapsplan for Lillehammer kommune ferdigstilles i løpet av september Kommunen skal gjennomføre en øvelse i løpet av Sluttkommentarer

7 Fylkesmannen minnet kommunen om temaet personellsikkerhet i henhold til Sikkerhetslovens bestemmelser når det gjelder krav til sikkerhetsklarering og autorisasjon. Kommunen har startet prosessen med å klarere nyansatte. Ny Personopplysningsblankett samt veiledning for utfylling ligger på Nasjonal sikkerhetsmyndighets nettside under linken Sikkerhetsklareringer Personopplysningsblankett. Husk: sikkerhetsklarering gis for 5 år. Re-klarering skal skje seks måneder før klarering utgår. Berit Myhren Kristiansen rådgiver Tord E. Smestad rådgiver

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Forsidefoto: Irfan view

Forsidefoto: Irfan view Forsidefoto: Irfan view Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 12 1 Innledning... 13 1.1 Formål og problemstillinger... 13 1.2 Revisjonskriterier og metode... 13 2 Faktabeskrivelse...

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014

Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014 RAPPORT Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014 Juni 2015 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-365-2

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

N,{ØTEINI[KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. t3l82l VALG AV I\TY PENSJONSLEVERANDØR/FLYTTING AV KOMMUNENS PENSJONSORDNING.

N,{ØTEINI[KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. t3l82l VALG AV I\TY PENSJONSLEVERANDØR/FLYTTING AV KOMMUNENS PENSJONSORDNING. STEIGEN KOMMUNE N,{ØTEINI[KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 18.06.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

DSBs årsrapport for 2013 Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 31.1.2014

DSBs årsrapport for 2013 Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 31.1.2014 DSBs årsrapport for 2013 Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 31.1.2014 1. Innledning... 3 2. Status tilleggsoppdrag til DSB i henhold til oppdragsbrev mottatt i 2013... 4 3. DSB og kommunikasjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1 Innledning... 9 2 Hvordan er beredskaps-arbeidet ivaretatt?... 10 2.1 Overordnende planer og rutiner...

Detaljer

Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene. en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap

Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene. en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap FORORD Stadig skjer det skader og ulykker som kunne ha vært unngått, eller som kunne ha vært

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

RAPPORT. Valdresekspressen. Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013. Mars 2014

RAPPORT. Valdresekspressen. Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013. Mars 2014 RAPPORT Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013 Mars 2014 Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen på Valdresekspressen i Årdal (Sogn og Fjordane)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010 BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forvaltningsrevisjon - Juni 2010 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENE EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENES RAPPORT FOR TILSYNSPERIODEN 2007-2009 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Metodikk... 4 Oppsummeringer...

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Metodehåndbok Tilsyn med kommunenes forvaltning av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Innhold 1. Innledning... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel Forholdet til kommuneloven

Detaljer

Internkontroll Forvaltningsrevisjon 2009/2010 Tønsberg kommune

Internkontroll Forvaltningsrevisjon 2009/2010 Tønsberg kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon 2009/2010 Tønsberg kommune 1 Forord Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon rettet mot Tønsberg kommunes internkontrollsystem. Formålet med forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E- post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer