LANDBRUKSPLAN FOR BØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSPLAN FOR BØ"

Transkript

1 LANDBRUKSPLAN FOR BØ

2 INNHALD side 1.BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3 Mandat og organisering 2. SITUASJON OG UTVIKLINGSTREKK FOR LANDBRUKET I BØ: 4 Jordbruk Skogbruk 3. UTFORDRINGAR FOR LANDBRUKET I BØ 6 STRATEGISK DEL 4. VISJON FOR LANDBRUKET I BØ 7 MÅL, STRATEGIAR FOR LANDBRUKET I BØ Jordbruket - Mål og strategiar 4.2 Skogbruket - Mål og strategiar 4.3 Tilleggsnæringar knytt til landbruket - Mål og strategiar 5. TILTAK 9 5 Forvalting av økonomiske verkemiddel til miljø- og næringstiltak. 6 Andre tiltak i jordbruket 7 Tiltak i tilleggsnæringar knytt til landbruket. 6. AREAL- OG EIGEDOMSFORVALTING Kommunen som landbruksmyndigheit 6.2 Buplikt etter odels- og konsesjonslov. 6.3 Frådeling og omdisponering i LNF-område. 2

3 LANDBRUKSPLAN FOR BØ KOMMUNE BAKGRUNN: I 1996 vedtok Bø kommunestyre Tiltaksretta ressursplan for landbruket i Bø. Planen kom fram gjennom eit pilotprosjekt og danna ein mal for det som seinare har blitt omgrepet kommunale landbruksplanar. I Midt-Telemark har Sauherad og Nome laga landbruksplanar. Kommunestyret vedtok i sak 079/02 at landbruksplanen skulle rullerast. Det vart oppnemnd ei styringsgruppe med ein representant for kvar av desse organa/organisasjonane: Bø bondelag Bø skogeigarlag Utval for landbruk og næring Næringsetaten, jord Næringsetaten, skog Planarbeidet kom i gang i 2002, men av forskjellige årsaker stoppa det opp. Med noverande bemanning på landbrukskontoret har ein valt å engasjere sivilagronom Lars Veum på eit korttidsengasjement med sikte på å lage utkast til ny landbruksplan for Bø kommune. Styringsgruppa har på bakgrunn av dei tilhøve som ligg føre valt å legge følgjande føresetnader til grunn for planarbeidet: 1. Ein tek utgangspunkt i planen frå 1996 og følgjer hovudopplegget for strategidelen i den. Sidan kommunen har fått nye oppgåver og mynde sidan førre planprosess bør dette avspegle seg i planen. 2. Planen bør tilpassast ny strategisk næringsplan for Midt-Telemark. 3. Som grunnlag for analysen ser ein på utviklinga av Bø-landbruket i perioden frå 1996 til no. Dette bør gjerast på ein kortfatta måte. 3

4 2. SITUASJON OG UTVIKLINGSTREKK FOR LANDBRUKET I BØ Tal søkjarar om produksjonstillegg i Bø dei Søkjarar UTVIKLING AV MJØLKEPRODUKSJONEN I BØ Tal søkjarar om produksjonstillegg i Bø har visar ein jamn nedgang i siste 10 åra Bruk med mjølk Antall mjølkekyr Mjølkeproduksjonen i Bø har ein sårbar struktur. Sidan 1995 er tal produsentar redusert frå 15 til 7 i VERPEHØNER Verpehøner over 20 veker 4 Eggproduksjonen hadde ein dramatisk nedgang i perioden 95-98, men har stabilisert seg på eit nivå rundt stk verpehøner.

5 Tal for vinterfora sau og avlspurker i Bø Vinterfora sau Avlspurker Tal vinterfora sau har variert i perioden, men er no stabilisert på eit nivå rundt 700 v.f.s. Tal avlspurker har vore stabilt. Tal for slaktegris er vanskeleg å samanlikne p.g.a. teljemåten. Tal slaktegrisprodusentar har gått attende, men dei som er attende har gjennomført store investeringar dei siste åra. AREAL MED EPLER OG ENGFRØ Dyrking av eple hadde ein nedgang i perioden , men har stabilisert seg i overkant av 300 daa. 600 DAA Engfrø m.m. Epler Areal nytta til engfrø og anna frø til modning auka sterkt i tida etter 1997, men har stabilisert seg rundt 700 daa KORNDYRKING I BØ DEKAR 6000 Korndyrkinga har vore stabil i perioden Kveite Høstkveite Bygg Havre 5

6 M3 Avvirkning i Bø-skogbruket År Avverkinga i Bø-skogbruket visar store årsvariasjonar, men ligg over tid rundt m³ pr år Utvikling skogkultur Daa Figuren visar utviklinga i perioden når det gjeld skogkulturarbeid Planting Markberedning Ungskogpleie 3. UTFORDRINGAR FOR BØ-LANDBRUKET 3.1 Sterke sider ved landbruket i Bø. Allsidig ressursgrunnlag og gunstig geografisk plassering gjev fridom ved val av produksjonsform. Bø har store unytta ressursar i skogbruket. Auka hogst i samsvar med tilrådd hogstkvantum kan auke bruttosalet av tømmer med 5-6 mill. kroner. Sterke fagmiljø innan fjørfé og gris. 6

7 Aktivt miljø innan frukt- og bærdyrking i Midt-Telemark med potensial for utviding. Bø Gardsturisme visar nye vegar for inntektsskaping knytt til landbruk. Mykje kompetanse innan skuleverk, forsking og næringsliv er samla i Bø. Det er ei utfordring å utnytte dette i samband med næringsutvikling. 3.2 Svake sider ved landbruket i Bø. Om lag 75 % av jordbruksarealet i Bø vert nytta til korn. Pr var gjennomsnittleg kornareal pr. brukseining berre ca. 111 daa. Mjølkeproduksjonen er sårbar på grunn av få produsentar og små kvotar. Gjennomsnittsskogen i Bø er på ca. 420 daa. Dette er truleg ei sterk medverkande årsak til at avverkinga svingar så sterkt i høve til tømmerprisane. Grovfôrressursane, slik som beite og halmressursar, er ikkje godt nok utnytta. Bø har relativt små ressursar i utmark. 4. VISJON Landbruket i Bø skal forvalte ressursane på ein måte som fremjar ei berekraftig utvikling, samstundes som ein held oppe landbruket sitt bidrag til sysselsetjing og verdiskaping i Bø. Bø må utnytte dei særlege føremonene bygda har på grunn av høg fagleg kompetanse, sentral geografisk plassering og eksisterande miljø. 4.1 Jordbruket MÅL OG STRATEGIAR FOR LANDBRUKET I BØ Hovudmål for jordbruket er å forvalte jordbruksressursane for produksjon av mat på ein måte som gjev grunnlag for sikre arbeidsplassar. Produksjonen skal skje på ein måte som tek omsyn til miljøet og tek vare på ressursane som framtidig produksjonsgrunnlag. Strategiar: Landbruksplanen for Bø er samordna med i Strategisk næringsplan for landbruket i Midt-Telemark (SNPL). Eit viktig tiltak er oppretting av Midt-Telemark landbruksfaglige kompetansesenter (MTLK). 7

8 Viktige strategiar for Bø kommune er desse: Skape optimisme i næringa. Kompetanse- og kunnskapsutfordringa. Arbeida for samarbeidstiltak. Nyskaping og entreprenørskap Marknadsorientering 4.2 Skogbruket i Bø Hovudmålet er å leggje til rette for aktiv bruk av skogressursane på kort og lang sikt, samstundes som ein tek vare på og utviklar miljøverdiane vidare. Målet er å auke skogbruket sitt bidrag til sysselsetjing og verdiskaping i Bø. Strategiar: Kurs, rådgjeving og haldningsskapande arbeid. Utnytte skogbruksplanar og områdetakst for å halde oppe ein høg aktivitet i skogbruket spesielt når det gjeld avverking og skogkultur. Arbeide for meir bruk av bioenergi i Bø. 4.3 Tilleggsnæringar knytt til landbruket Hovudmål er å skape betre og breiare næringsgrunnlag og lønsame arbeidsplassar med sikte på auka verdiskaping og trivsel i Bø-landbruket. Grunnleggande føresetnad for tilleggsnæringar i Bø. Bø Sommarland med over overnattingsdøgn i året representerer eit stort marknadspotensial både på overnattingssida og for andre landbruksrelaterte produkt. Dette medfører ein heilt spesiell situasjon for landbruksnæringa i Bø og for delar av Midt-Telemark. Strategiar: Auka samarbeid mellom reiseliv og landbruk med sikte på auka lønsemd og verdiskaping. Arbeide for utvikling og vidareforedling av lokale matprodukt. Auke kommersiell utnytting av utmarksressursane i Bø. Marknadsføre Grøn omsorg over for kommunen og aktuelle vertskap i Bø. 8

9 5. TILTAK 5.1 TILTAKSSTRATEGI FOR FORVALTNING AV ØKONOMISKE VERKEMIDDEL TIL MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET Økonomiske verkemiddel til miljø- og næringstiltak er ein årleg pott som kommunane vert tilført. Bø kommune fekk for 2004 ei totalramme på kr ,-. I samband med landbruket sine organisasjonar skal landbruksforvaltinga kvart år prioritere bruken av desse midlane MILJØ OG NÆRINGSTILTAK I SKOGBRUKET Utfordringar Redusert avvirkning Lønnsemd og avsetning Skogkulturaktivitet Arealavkastning skogbruk og utmarksnæring Tradisjonelt skogbruk Tiltak som blir prioritert innafor årleg ramme: Vinteren 2006 har Bø ferdig områdetakst. På grunnlag av den vil ein i planperioden prioritere tiltak i samsvar med den: Tilskott til markberedning Tilskott til ungskogpleie Tilskott til tynning Tilskott til utbetring av skogsvegar der dette utløyser avverking. Andre skogtiltak: Bioenergi Det blir no utreda etablering av eit fjernvarmeanlegg i Bø sentrum. Også andre bioprosjekt t.d. bondevarmeanlegg er aktuelle, men ein treng truleg økonomiske verkemiddel for å få realisert dei. Landbruksforvaltninga har saman med Bø skogeigarlag har satt i gang eit prosjekt for å få til ei satsing på dette området. Dette skal gjerast gjennom informasjonsarbeid, konsulentbistand og investeringstilskot. 9

10 5.1.2 MILJØTILTAK JORDBRUKET Utfordringar: Arealpolitikk Kulturlandskap rundt sentrumsnære område Attgroing i kulturlandskapet. Bruk og bevaring av gamle bygningar og kulturminne Erosjon og arealavrenning under marin grense. Tiltak som blir prioritert innafor årleg ramme: Hydrotekniske tiltak Fangdammar Restaurering av bygningar/kulturminne Opparbeiding/restaurering av tidlegare dyrka mark. 5.2 ANDRE TILTAK I JORDBRUKET Styrkje eksisterande produsentmiljø innan fjørfe. Viktig å ha eggproduksjon nær eggsentralen for å kunna ha ferske egg til ei kvar tid. Bø må ta vare på og styrkje det gode fagmiljøet for gris. Auka satsing på grovfôrbasert husdyrhald ( halm og utmarksareal). Satsing på auka dyrking av frukt, bær og grønsaker. Ta initiativ til samarbeidstiltak mellom gardbrukarane. Vurdere grunnlag for å starte Bygdeservice i Bø. 5.3 TILTAK I TILLEGGSNÆRINGAR KNYTT TIL LANDBRUKET I samarbeid med Sommarland utvikle lokale/regionale mattilbod for turistar som besøker Sommarland. Bø-burger. Utvikle tilbod om opplevingar i tilknyting til Bø Gardsturisme og andre aktørar i landbruket. Bilvandring (CarWalks) kan vera eit aktuelt produkt i Bø. Etablere samarbeid med reisemål Bø for organisering og sal av pakker der landbruksrelaterte produkt inngår. Kartleggje utleigeressursane i landbruket og stimulere til auka utleige både av lokaler og feriehus. Arbeide vidare med aktivitetar knytt til Bø-elva. Utvikle produktpakker i samarbeid med reiselivsnæringa, Reisemål Bø, AT- Skog og HiT der opplevingsbaserte produkt inngår som ein del av ei totalpakke. 10

11 6. AREAL- OG EIGEDOMSFORVALTING 6.1 Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen har fått vedtaksmyndigheit for dei fleste saker etter konsesjonslova, jordlova, odelslova og skogbrukslova. Dette medfører eit auka ansvar for ansvarleg og prinsipiell handsaming av desse sakene. Med dette som bakgrunn har ein utarbeida retningsliner for sakshandsaminga når det gjeld saker som tradisjonelt skaper debatt og tvil i samband med politisk handsaming: 6.2 Buplikt etter odelslov og konsesjonslov I Bø kommune er buplikta ikkje noko stort problem i sentrale strok, men ein møter problema i aukande grad i andre delar av kommunen. 1) Kommunen vil ha ei restriktiv haldning til fritak ut over 5 år der dette gjeld eigedomar som har ein storleik som gjer at dei kan karakteriserast som odelseigedomar (minst 20 daa jordbruksareal eller minst 100 daa produktiv skog). 2) I samband med buplikt på mindre bruk bør kommunen medverke til frådeling av tun med romslege tomter i saker der dette kan medføre at andre bruk kan få kjøpt resten av bruket som tilleggsjord. 3) Det bør gjevast fritak for reine skogeigedomar utan bygningar dersom eigaren bur i rimeleg avstand frå eigedomen. 4) Kommunen bør ha ei strengare haldning til fritak/utsetjing av buplikt ved odelsløysing enn ved overtaking innafor familien. 6.3 Frådeling og omdisponering i LNF-område 1) I LNF-område skal det ved frådeling/omdisponering takast særlege omsyn til dyrka og dyrkbar mark og til kulturlandskapet. 2) I område som er utpeika som særleg viktige kulturlandskapsområde skal det til vanleg ikkje gjevast løyve til omdisponering/frådeling. Unntak frå dette kan berre gjevast etter å ha innhenta faglege råd om tiltaket verkar uheldig for kulturlandskapet eller ikkje. 3) Kommunen vil i utgangspunktet ha ei restriktiv haldning til oppføring av kårbygningar på gardsbruk. Slike bygg skaper vanskar ved eigedomsskifte 11

12 og er oftast vanskelege å innpasse i kulturlandskapet. I staden for kårbygning i gardstunet bør det vurderast å gi løyve til frådeling av eventuell bustadtomt i god avstand frå tunet. Dersom det likevel vert gjeve løyve til oppføring av kårbygning på gardsbruk skal takast særskilt omsyn ved plassering, utsjånad og fargeval slik at dette høver saman med eksisterande bygningar på garden. 12

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE 2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE Strategisk næringsplan 11.5.2015 1 INNHALD INNHALD... 2 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Mål for Hemsedal... 5 1.2 Strategiske næringar, mål og tiltak... 5 1.3 Utfordringar og moglegheit

Detaljer

Landbruks- og matmelding for Telemark 2013. Foto: Aud Torild Stensrød. www.telemark.no

Landbruks- og matmelding for Telemark 2013. Foto: Aud Torild Stensrød. www.telemark.no Landbruks- og matmelding for Telemark 2013 Foto: Aud Torild Stensrød www.telemark.no 2 Foto: Francisco Javiér Granados Perez Innhold Innleiing... 5 Del 1 Status og utviklingstrekk... 7 Generelt...7 Landbruksproduksjonen

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2.

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2. 1. INNLEIING 2 1.1. FORORD 2 1.2. FORHOLD TIL ANDRE PLANVERK 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. MANDAT 4 1.5. MÅLING AV RESULTAT/RULLERING 4 5 2. STATUS FOR ÅL 2.1. KORT INFORMASJON OM ÅL 5 2.1.1 Folketalsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa... 4 2.2 Gjennomført

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 www.sfj.no www.sfj.no Biletbidrag: Sogn og Fjordane bondelag v/ Merete Støfring (kyr, sau og mjølkeproduksjon)

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 7 1 Oversikt over budsjettframlegget på programområde

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Strategisk næringsplan 2009-2013 Side 1 av 27

Strategisk næringsplan 2009-2013 Side 1 av 27 Strategisk næringsplan 2009 2013 Side 1 av 27 Strategisk næringsplan 20152018 Strategisk næringsplan 2015 2018 Side 2 av 27 Forord Årdal er den mest reindyrka industrikommunen i landet og vi har merka

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Detaljer

Kommuneplan 2015-2027

Kommuneplan 2015-2027 Ål kommune Kommuneplan 2015-2027 Foto: Heidi M. Oskam 2 Ål kommune Torget 1, 3570 Ål Tlf: 32 08 50 00 www.aal.kommune.no Innhald Føreord 4 1 Innleiing 5 1.1 Det kommunale plansystemet i Ål 5 1.2 Planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Framlegg til planprogram Regional plan for verdiskaping Januar 2013 www.sfj.no www.sfj.no Innhald 1. Føremål... 3 1.1 Kvifor regional plan for verdiskaping... 3 1.2 Kritiske suksessfaktorar for arbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2011 Vi får Telemark til å gro Står du framfor viktige valg for fremtiden? TINE Strategi og Veivalg Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på lang sikt. Strategiprosesser

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Landbruk 2007-19 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1.0 Innledning. 5 1.1 Bakgrunn. 5 1.2 Organisering og tematisering 5 1.3 Forholdet til kommuneplanen... 5 1.4 Revisjon

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

Kommuneval- program 2015

Kommuneval- program 2015 Miljøpartiet Dei Grøne Kvinnherad Kommuneval- program 2015 Vedteke av programkomiteen 09.06.2015 Tenk globalt handle lokalt Målet til Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer