FORANALYSE M/ INNARBEIDET PROSJEKTPLAN - Utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr m.m.-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORANALYSE M/ INNARBEIDET PROSJEKTPLAN - Utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr m.m.-"

Transkript

1 Foranalyse/prosjektplan 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE M/ INNARBEIDET PROSJEKTPLAN - Utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr m.m.- Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA

2 Innholdsfortegnelse 1 BESTILLING M.V KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING AV FORANALYSEN FORMÅL MED FORANALYSEN, HERUNDER PROSJEKTPLAN DATAGRUNNLAGET I FORANALYSEN OG PROSJEKTPLANEN METODE FOR DATAINNHENTING UTLEIE OG BRUK AV EIENDOM OG UTSTYR MULIGE VINKLINGER REVISJONSKRITERIER HÅNDTERING/REGISTRERING AV INVENTAR OG KUNST REGISTRERING AV INVENTAR Fylkeskommunal kunstregistrering AVHENDING AV FYLKESKOMMUNALT INVENTAR MULIGE VINKLINGER REVISJONSKRITERIER PLAN FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET (PROSJEKTPLAN) PROBLEMSTILLING KILDER TIL REVISJONSKRITERIER METODEBRUK TIDS- OG RESSURSPLAN KILDER

3 1 Bestilling m.v. Av kommuneloven 77 fjerde ledd går det frem at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune fattet den 18. november 2014, jf. sak 27/14, vedtak om at det skulle utarbeides en foranalyse rettet mot utleie av bygninger og idrettshaller i regi av fylkeskommunen. Kontrollutvalget vedtok også at sekretariatet skulle sørge for at det ble gitt en orientering fra fylkesadministrasjonen om temaet. I møte den 10. februar 2015 gav administrasjonen denne orienteringen. I forkant av orienteringen hadde revisor samtidig utarbeidet et kort notat til utvalget hvor det ble pekt på enkelte vinklinger som kunne være aktuelle å berøre i et mulig prosjekt. Etter at saken ble tatt opp til behandling i møte den 10. februar 2015, fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 1/15 annet punkt: Kontrollutvalget opprettholder bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot Hedmark fylkeskommunes eiendommer bruk og utleievirksomhet. Prosjektet utvides til også å omhandle fylkeskommunens håndtering av eiendeler/kunst/inventar/utstyr. Hedmark Revisjon IKS bes om å vurdere i sin foranalyse om dette kan gjøres i et prosjekt eller om det bør lages to ulike prosjektplaner. I møtet signaliserte kontrollutvalget samtidig at foranalysen burde trekke et klart skille mellom bruk og utleie av eiendommer på den ene siden, og håndtering/registrering av inventar og kunst på den andre siden. Videre burde foranalysen utelate spørsmål knyttet til hvorvidt den avgiftsmessige behandlingen var korrekt i utleieforhold, og heller la dette inngå som et kontrollpunkt i den løpende regnskapsrevisjonen. Revisor slutter seg til kontrollutvalgets signaler, men legger samtidig til grunn at utlån/utleie av utstyr bør behandles sammen med bruk og utleie av eiendom. Eksempelvis dersom ansatte eller eksterne aktører ønsker å benytte en skoles verksted til å reparere egne biler etc. Revisor trekker imidlertid et klart skille mellom dette, og de mer forvaltningsmessige spørsmålene knyttet til håndtering, registrering og avhending av inventar

4 1.1 Kontrollutvalgets behandling av foranalysen Kontrollutvalget behandlet inneværende foranalyse i møte den 24. mars 2015, jf. sak 8/15, og fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Hedmark Revisjon IKS til møtet i mai om «Utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr». Prosjektplanen er inntatt som et eget kapittel i foranalysen, det vil si i kapittel 6, og dette kapittelet har erstattet det opprinnelige kapittelet med vurderinger og anbefalinger i foranalysen. Ut over dette er det foretatt noe bearbeidelse av den den opprinnelige foranalysen, det vil si i kapittel 2-5. Innholdet i disse kapitlene utgjør et viktig bakgrunnsmateriale for prosjektplanen og bør leses i sammenheng med prosjektplanen. Siden undersøkelsesområdet er beskrevet forholdsvis utfyllende i foranalysen, har dette begrenset omfanget på prosjektplanen. Revisjonen ble i kontrollutvalgsmøte 24. mars anmodet om å undersøke status på Hedmark fylkeskommunes arbeid med å revidere fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar. Foranalysen er oppdatert med slik informasjon i punkt Formål med foranalysen, herunder prosjektplan Formålet med foranalysen er å skaffe til veie informasjon slik at kontrollutvalget kan ta stilling til hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med et prosjekt innen området. Videre skal foranalysen bidra til å gi kontrollutvalget et grunnlag for å velge hvilket tema innenfor det beskrevne området som anses som mest aktuelle å fokusere på. Endelig vil en med foranalysen søke å legge til rette for en effektiv gjennomføring av en eventuell forvaltningsrevisjon. Det legges til grunn at foranalysen vil danne basis for en eventuell prosjektplan. I møte den 24. mars 2015 besluttet som nevnt kontrollutvalget å bestilles en prosjektplan, hvilket er innarbeidet i dette dokument, jf. kapittel

5 3 Datagrunnlaget i foranalysen og prosjektplanen metode for datainnhenting Datagrunnlaget i foranalysen/prosjektplanen er innhentet ved dokumentgjennomgang av sentrale fylkeskommunale reglement, samt i form av samtaler / løpende informasjonsutveksling med fylkeskommunens administrasjon. Videre har revisor benyttet deler av materiellet som administrasjonen fremla under orienteringen for kontrollutvalget i møtet den 10. februar Utleie og bruk av eiendom og utstyr I Hedmark fylkeskommune praktiseres internhusleie for å blant annet sikre arealeffektivitet. Ansvaret for utleie av fylkeskommunal eiendom til eksterne parter er delt mellom eiendomsavdelingen og de videregående skolene. Følgende prinsipp gjelder: For alle skolebygg som brukes til skolevirksomhet, er det skolene som forestår utleie. Da enten i form av fremleie etter eiendomsavdelingens godkjenning, eller i form av «tilfeldig» utleie som ikke trenger å godkjennes av eiendomsavdelingen. Med «tilfeldig» utleie menes utleieforhold i mindre omfang og/eller over kort tid, slik som timeutleie i helger eller på kveldstid. All annen utleie administreres av eiendomsavdelingen. Dette omfatter p.t. leieforhold ved følgende bygg: Ajerhallen Ankerskogen (areal i a-blokk) Braset seter (begge hytter og uthus) Fylkeshus I (KS leier noe areal i bygget) Fylkeshus II (hele bygget) Jaktstuen Hellaksetra (hele hytten) Kunstbanken (hele bygget) Leilighet på Børstad (fylkesordfører) Rektorboligen Storsteigen (hele bygget) - 5 -

6 Foruten Ajerhallen som forvaltes av eiendomsavdelingen, leies idrettshaller og gymsaler i hovedsak ut av skolene. Det forekommer imidlertid et unntak for Brumunddalshallen og Trysilhallen som administreres / leies ut i et samarbeid med de respektive kommunene, det vil si henholdsvis Ringsaker kommune og Trysil kommune. Eiendomsavdelingen opplyser at det benyttes skriftlige kontrakter for langvarige og mer omfattende leieforhold. Ved «tilfeldig» utleie er det imidlertid mer varierende om skriftlige kontrakter benyttes. Når det gjelder fastsettelse av utleiepris, har eiendomsavdelingen føringer om at man skal forsøke å oppnå markedspris, men det opplyses at en iblant må avvike fra dette prinsippet. Fylkeskommunen skal derimot ikke kreve markedsleie ved utleie av skoleanlegg til barn og unge. Fylkesrådet har vedtatt egne retningslinjer for utleie til denne gruppen. Av retningslinjene fremgår blant annet følgende: Retningslinjene gjelder for rektors utleie av den videregående skoles anlegg til barn og unge. Med barn og unge forstås alle personer opp til fylte 19 år. Leieprisen til barn og unge skal ha en øvre grense. Husleien skal kun dekke kostnader til strøm, renhold og eventuelt tilsyn/vaktmester. Utleier kan ikke kreve høyere husleie, men den enkelte utleier kan velge å kreve lavere husleie. Ved utleie må utleier og leietaker underskrive leieavtale. Kontrakten må som minimum definere hva som er leietaker og utleiers sitt ansvar. I tillegg må leietaker kjenne til egenandelsordningen ved skade i Hedmark fylkeskommune. Ved utleie skal minst en voksen ansvarlig person, fysisk være tilstede i leieobjektet i leietiden. Denne skal være ansvarlig for ivaretakelse av leieobjektet, samt kjenne til alle rutiner for leieobjektet som for eksempel branninstruks, rømningsveier etc. I en undersøkelse som fylkesadministrasjonen har rettet mot de videregående skolene i 2015, går det frem at graden av utleie synes å variere endel fra skole til skole. Leieprisen for - 6 -

7 utleie til barn og unge beregnes av den enkelte skole, og enkelte skoler anfører at ordningen drives med noe tap for skolen. Hedmark fylkeskommune har ikke vedtatt sentrale retningslinjer for utleie/utlån av utstyr, eksempelvis dersom ansatte eller eksterne parter ønsker å benytte teknisk utstyr, slik som biler og maskiner eid av fylkeskommunen. Det er imidlertid vedtatt et sentralt reglement for salg av elevarbeider. Selv om dette reglementet ikke er direkte relevant for inneværende analyse, er formålet med reglementet å sikre at: Salg av elevarbeider skjer i henhold til forskriftsmessig intern kontroll. Alle inntekter fra salg av elevarbeider blir regnskapsført. Ansatte og elever ikke urettmessig blir utsatt for mistanke om misligheter. 4.1 Mulige vinklinger Med bakgrunn i ovennevnte fremmet revisor, i den opprinnelige foranalysen, følgende mulige vinklinger for et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt (se utarbeidet prosjektplan i kapittel 6 for nærmere utvalg og spesifikasjon av vinklinger): 1. Er fylkeskommunens rutiner og praksis for behandling av søknader om leie tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner som kan bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling? Er saksbehandlingen i henhold til rutiner og anerkjent praksis for forsvarlig saksbehandling? 2. Er fylkeskommunens rutiner og praksis for kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner for kontroll og oppfølging av leieforhold? Er fylkeskommunens kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? - 7 -

8 3. I hvilken grad følges fylkeskommunens retningslinjer for utleie av skoleanlegg til barn og unge? 4. I hvilken grad er det etablert tilstrekkelige og tilfredsstillende rutiner for utleie/utlån av fylkeskommunalt utstyr?. 4.2 Revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstillinger kan for eksempel følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunale retningslinjer innen området, eksempelvis for utleie av skoleanlegg til barn og unge. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. 5 Håndtering/registrering av inventar og kunst Hedmark fylkeskommune har vedtatt et sentralt reglement for registrering og avhending av inventar tilhørende fylkeskommunen. Reglementet ble gjort gjeldende fra 1. januar 2008 og omfatter hele fylkeskommunens organisasjon. Begrepet inventar er i reglementet brukt som fellesbetegnelse på utstyr, inventar og materiell. 5.1 Registrering av inventar Hovedregelen i Hedmark fylkeskommune er at det skal foretas elektronisk registrering av inventar dersom enkeltgjenstanders verdi overstiger kr Formålet med registreringen er: Å ha en mest mulig fullstendig oversikt over inventaret ved de enkelte enheter. Å ha et reglement for inventarregistrering og avhending som tilfredsstiller kravene til en god (økonomisk) intern kontroll

9 Å ha forsvarlige rutiner for avhending av inventar. Å forebygge at noen urettmessig tilegner seg fylkeskommunens utstyr. Å ha en hensiktsmessig merking av tyveriutsatt inventar. Å forebygge at ansatte urettmessig blir utsatt for mistanke om misligheter. I det nevnte reglementet fremgår blant annet følgende hva angår registrering av inventar: Inventar med innkjøpspris på minimum kr for en enkelt gjenstand, eller pakke bestående av flere komponenter som naturlig hører sammen, skal registreres og merkes. Inventar som anslås å ha en markedsverdi lavere enn kr , men som er særlig tyveriutsatt tas også med. Eksempler på slikt inventar er: - Mobiltelefoner - EDB-utstyr - Avansert verktøy - Audiovisuelt utstyr Enhetsleder har det formelle ansvaret for registreringen. Denne kan utpeke en navngitt medarbeider som har det funksjonelle ansvar, for at registrering og kontroll blir gjennomført i samsvar med gjeldende reglement. Enhetsleder er betegnelsen på lederen av en enhet med eget budsjettansvar. Dette er: Fylkessjefer og enhetsledere hos fylkesdirektøren Rektor i videregående skole Leder for eiendom og innkjøp Leder for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten Registreringsversikten ved den enkelte enhet skal, i følge reglementet, være innrettet slik at den minst gir opplysninger om: Hvem som har ansvaret for gjenstanden (avdeling/person) Type gjenstand (dekkende beskrivelse) Bilagsnummer

10 Dato for anskaffelse Anskaffelsesbeløp Serienummer ID-nummer Lokalisering Avgang i beholdning - årsak Aktuell beholdning Kommentarfelt Det skal, i følge reglementet, minst en gang pr. år foretas kontrolltelling av det registrerte inventar. Dokumentasjon for at telling er foretatt skal oppbevares lett tilgjengelig ved enheten, vedlagt oppgave over differanser ved telling, bortkommet inventar i løpet av året og inventar som er kassert. Dokumentasjon skal være signert av vedkommende som er ansvarlig for registret ved enheten og enhetslederen. Avviksliste (oppgave over differanse ved telling) skal følges opp og avviket skal avklares og dokumenteres. *** Fylkesadministrasjonen tilkjennegir til revisor at en p.t. arbeider med å få på plass et skikkelig digitalt registreringssystem. Dagens system opplyses å være litt mangelfullt og noe dårlig kjent. Flere enheter bruker trolig fremdeles regneark. Det tilkjennegis at en arbeidsgruppe er i ferd med å bli satt ned for å revidere det sentrale reglementet for registrering og avhending, og at arbeidsgruppen blant annet vil rette fokus mot forannevnte. Fylkesadministrasjonen opplyser at det første møtet vil bli avholdt i arbeidsgruppen i mai Eventuelle endringer i reglementet vil først bli avklart etter at arbeidsgruppen har startet opp sitt arbeid Fylkeskommunal kunstregistrering Fylkeskommunens kulturenhet, det vil si enhet for kultur, bibliotek og kompetanse, opplyser til revisor at enheten har påbegynt et arbeid med å få på plass et sentralt digitalt kunstregister for alle kunstverk i fylkeskommunen. I august 2015 vil det praktiske arbeidet starte opp for fullt, da en blant annet vil skanne kunstverkene og utstyre dem med strekkoder. Det skal leies inn en ekspert fra Kunstbanken til dette arbeidet. Denne

11 gjennomgangen vil også avdekke om noen av kunstverkene har behov for særskilt vedlikehold. I utgangspunktet er de ulike fylkeskommunale enhetene selv ansvarlig for forvaltning, vedlikehold og tilsyn knyttet til egne kunstverk. Kulturenheten opplyser at enheten har endel papiroversikter der registrerte kunstverk i fylkeskommunen fremkommer. Ca. 400 kunstverk er registrert i papiroversiktene. De fleste av disse verkene befinner seg på fylkeshuset og er utplassert der, men noen av verkene befinner seg også utenfor fylkeshuset, eksempelvis på videregående skoler / tannklinikker. Kulturenheten opplyser at det, i det kommende registreringsarbeidet, trolig vil «dukke opp» noen flere kunstverk enn dem som pr. i dag er nedtegnet i papiroversiktene, og da særlig ved ytre enheter utenfor fylkeshuset. Kulturenheten opplyser at når man har fått registrert alle kunstverkene i det nye systemet, vil man også fortsette å registrere kommende kunstinnkjøp der. Kulturenheten tilkjennegir at den p.t. har en forholdsvis grei oversikt over kunstverk i fylkeskommunen, og en veldig god oversikt over kunstverkene som befinner seg på fylkeshuset. Det skal samtidig bemerkes at fylkeskommunens ulike enheter også er forpliktet til å registrere egne kunstverk i sine respektive inventaroversikter, se ovenfor. For kunstverk skal verkets art, kunstnerens navn, verkets tittel og eventuelt registreringsnummer fremgå av oversikten. Dersom kontrollutvalget ønsker å fokusere særskilt på fylkeskommunens kunstforvaltning, anbefaler revisor at dette arbeidet avventes til etter at det pågående registreringsprosjektet er avsluttet. 5.2 Avhending av fylkeskommunalt inventar Av fylkeskommunens vedtatte reglement for registrering og avhending av inventar fremgår blant annet følgende når det gjelder avhending: Beslutning om avhending av inventar med påfølgende overføring, salg eller kassasjon foretas av enhetsleder. Årsaken til avhending skal fremgå av registreringen. Avhending av inventar skal skje etter følgende rekkefølge: Overføring, salg, kassasjon. Overføring. Overføring innebærer at inventar blir overført til andre enheter i Hedmark fylkeskommune. Overføring til andre enheter skjer ved at en

12 oversikt over inventaret legges ut på fylkeskommunens intranett. I tillegg sendes en e-post til ledere av enheter som det antas vil være spesielt interessert (skoler med tilsvarende linjer etc.) Salg. Salg innebærer at inventar selges eller overdras til andre utenfor fylkeskommunen. Dersom inventaret ikke kan nyttes av andre enheter i fylkeskommunen, skal avhending normalt skje ved salg. Salg skal foretas på den måte som gir størst mulig økonomisk utbytte. Salg skal som hovedregel foretas etter offentlig kunngjøring. I spesielle tilfeller kan også salg skje ved auksjon, etter samråd med fylkesdirektøren. Når inventaret har liten verdi, når omgående salg av spesielle grunner er nødvendig, eller bare et mindre antall kjøpere er aktuelle, kan avhending skje ved direkte salg. Direkte salg innebærer salg som er kommet i stand etter henvendelse til enkelt eller begrenset antall kjøpere. Direkte salg kan i alle tilfelle benyttes når inventarets antatte verdi er under kr Den konkurranse markedet byr, skal utnyttes så langt som mulig, uansett hvilken salgsmetode som benyttes. Kunngjøring. Salg skal skje etter offentlig kunngjøring ved fylkeskommunens fellesannonsering, med henvisning til fylkeskommunens hjemmeside på internett. På internettsiden skal kunngjøringen inneholde: Navn på enheten som foretar salget. Salgsgjenstandens art. Tid og sted for eventuell besiktigelse av salgsgjenstanden. Hvordan tilbudene skal merkes, sted, dato og klokkeslett for innlevering av tilbud og åpning av tilbud. Leverings- og betalingsvilkår. Forbehold om rett til å forkaste samtlige tilbud dersom de tilbudte priser er uakseptable

13 Salgsprotokoll. Det skal føres salgsprotokoll ved salg. I salgsprotokollen skal føres inn: Åpningsdag og klokkeslett. Benevning av materiellet. Tilbudets registreringsnummer og tilbyderens navn. Tilbudt pris og eventuelt andre opplysninger av betydning. Beslutning om salg. Tjenestemann som treffer beslutning om salg eller som deltar i arbeidet med salget, har ikke adgang til å opptre som kjøper. Det samme gjelder den som forvalter inventaret på den tid da salget foregår. Salg skal normalt foretas til den kjøper som byr høyest pris. Denne regel kan bare fravikes dersom det vil være mer fordelaktig for fylkeskommunen å selge til annen kjøper. Kassasjon. Kassasjon er beslutning om at inventar som er nedslitt eller skadet og ikke lar seg reparere uten forholdsmessig store påkostninger, skal tas ut av bruk. Dersom slikt inventar oppbevares på et lager eller lignende før det fraktes til gjenvinningsstasjonen, kan ansatte få anledning til å plukke fra lageret. Dette skal da skje ved at ansatte som er lokalisert på samme sted (en skole, fylkeshuset) skal gis samme anledning til slik plukking. For eksempel kan dette skje ved at en bestemt dag for plukking annonseres via intranettet. *** Fylkesadministrasjonen opplyser til revisor at prosedyren for avhending oppleves som noe omstendelig og ikke alltid er like praktisk å benytte for ting som må byttes raskt ut. Det tilkjennegis at den nevnte arbeidsgruppen, jf. punkt 5.1, også vil fokusere på om prosedyren kan forenkles innen dette området

14 5.3 Mulige vinklinger Med bakgrunn i ovennevnte fremmet revisor, i den opprinnelige foranalysen, følgende mulige vinklinger for et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt (se utarbeidet prosjektplan i kapittel 6 for nærmere utvalg og spesifikasjon av vinklinger): 1. I hvilken grad følges fylkeskommunens reglement for registrering av inventar? 2. I hvilken grad følges fylkeskommunens reglement for avhending av inventar? 5.4 Revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstillinger kan for eksempel følgende kilder til revisjonskriterier være aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. 6 Plan for gjennomføring av prosjektet (prosjektplan) Prosjektplanen er basert på innholdet i overstående foranalyse samt på de signaler som kontrollutvalget formidlet da foranalysen ble behandlet av utvalget i sak 8/15 den 24. mars Nedenfor redegjør prosjektplanen for prosjektets problemstilling, for kilder til revisjonskriterier, for metodebruk, samt for tids- og ressursplan. 6.1 Problemstilling Med bakgrunn i foranalysen og kontrollutvalgets signaler foreslår revisor at problemstillingen gjør seg gjeldende i følgende hovedspørsmål: a) Er fylkeskommunens rutiner og praksis for behandling av søknader om leie tilfredsstillende?

15 Har fylkeskommunen etablert rutiner som kan bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling? Er saksbehandlingen i henhold til rutiner og anerkjent praksis for forsvarlig saksbehandling? b) Er fylkeskommunens rutiner og praksis for kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? Har fylkeskommunen etablert rutiner for kontroll og oppfølging av leieforhold? Er fylkeskommunens kontroll og oppfølging av leieforhold tilfredsstillende? c) I hvilken grad følges fylkeskommunens retningslinjer for utleie av skoleanlegg til barn og unge? d) Føres og ajourholdes det inventaroversikter i samsvar med fylkeskommunens registreringsreglement? e) I hvilken grad er det etablert tilstrekkelige og tilfredsstillende rutiner for utleie/utlån av fylkeskommunalt utstyr, herunder om eventuelle rutiner følges? Overstående problemstillinger er overordnede og det tas forbehold om at det kan bli aktuelt med endringer i første del av en forvaltningsrevisjon. 6.2 Kilder til revisjonskriterier Revisor måler funnene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt opp mot fastsatte revisjonskriterier. Sett i forhold til ovennevnte problemstilling vurderes følgende kilder til revisjonskriterier som aktuelle: Kriterier for god internkontroll (COSO m.m.). Forvaltningsloven og forvaltningsrett. Kommuneloven. Fylkeskommunens reglement for registrering og avhending av inventar

16 Fylkeskommunale retningslinjer for utleie av skoleanlegg til barn og unge. Andre fylkeskommunale reglement, retningslinjer, vedtak etc. Det tas høyde for at det i et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier enn ovennevnte. 6.3 Metodebruk Det er problemstillingen som bør avgjøre valget av metode. Etter en samlet vurdering har det blitt vurdert som hensiktsmessig å gjennomføre kvalitative intervjuer og dokumentanalyse. Dette begrunnes ikke minst ut i fra problemstillingens komplekse karakter. De kvalitative intervjuene kan bringe til veie nyanser og detaljrikdom vedrørende utleie og bruk av eiendommer, inventar og utstyr, mens dokumentanalysen kan fremskaffe et mer skriftlig underlag ved for eksempel å undersøke kontrakter, inventaroversikter m.m. For å sikre en viss bredde, er det naturlig at undersøkelsen rettes mot pluss/minus 10 ulike fylkeskommunale enheter, herunder flere videregående skoler. En bør videre sikre at en velger ut noen videregående skoler som besitter mye utstyr, så som skoler med yrkesfaglige og landbruksfaglige linjer. 6.4 Tids- og ressursplan Prosjektgruppen vil bestå av forvaltningsrevisor Kjetil Kalager og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad. Det er beregnet inntil 500 timer til prosjektet. Oppstart er planlagt til juni/august 2015, og ferdigstillelse til april/mai Planlagt tidspunkt for ferdigstillelse forutsetter at administrasjonen i Hedmark fylkeskommune yter de nødvendige bidrag innen de av revisjonen fastsatte frister

17 Aktivitet Planlegging, utarbeidelse av oppstartsbrev, forberedelse og møte med kontaktperson. Skriftlig utarbeidelse av rapportens innledning, formål, problemstillinger, avgrensning, metode samt utledning av revisjonskriterier Intervjuer(inntil 15 stk) Estimert antall timer 25 t. 100 t. 150 t Dokumentanalyse 80 t. Rapportskrivning, funn, vurderinger og anbefalinger 80 t. Kvalitetssikring 25 t. Høring av rapport hos fylkesrådet 15 t. Uforutsett 25t. Estimat antall timer 500 t

18 7 Kilder Akershus og Østfold fylkesrevisjon (2007): Forvaltning av fylkeskommunens kunst [Østfold fylkeskommune]. Forvaltningsrevisjonsrapport 4/2007. Asker kommunerevisjon (2011): Utleie og forvaltning av kommunale boliger. Forvaltningsrevisjonsrapport 5/2011. COSO (2005): Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk. Oslo: Norges interne revisorers forening. Forvaltningsloven (1967). Hedmark fylkeskommune (2008): Reglement for registrering og avhending av inventar tilhørende Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune (2011): Retningslinjer ved utleie av fylkeskommunale skoleanlegg til barn og unge. Hedmark fylkeskommune (2015): Utleie av bygg i regi av de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune. Oppsamling av tilbakemeldinger. [Fylkesadministrasjonens undersøkelse rettet mot de videregående skolene i Hedmark, februar 2015]. Hedmark fylkeskommune (2015): Utleie av bygninger og idrettshaller i regi av fylkeskommunen. [Fylkesadministrasjonens presentasjon for kontrollutvalget den ]. Kommuneloven (1992). Kommunerevisjonen i Oslo (2012): Utleie av kommunal grunn saksbehandling, kontroll og oppfølging. Forvaltningsrevisjonsrapport 04/2012. Kommunerevisjonen i Oslo (2013): Forvaltning av utplasserte kunstverk. Forvaltningsrevisjonsrapport 16/2013. Lov om voksenopplæring (2009). Rogaland Revisjon (2009): Husleier «næringsbygg». Forvaltningsrevisjonsrapport

19 Vestfold kommunerevisjon (2011): Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst-

FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst- Foranalyse 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE -Bruk og utleie av eiendommer m.m. / håndtering av inventar og kunst- Postboks 84,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Utleie/Utlån av eiendom og utstyr i Hedmark fylkeskommune"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Utleie/Utlån av eiendom og utstyr i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/16203-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Utleie/Utlån av eiendom og utstyr i Hedmark fylkeskommune" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen...

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen... Page 1 of 5 Rundskriv, 18.12.1987 Ansvaret for regelverket er overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. For henvendelse ring tlf 22 24 47 81 Normalinstruks for utrangering og kassasjon av

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget

Møteinnkalling Kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 26.01.2016 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE Saknr. 10/3462-5 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Geir Aalgaard TIL BARN OG UNGE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar vedlagte retningslinjer

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 17/4005-1 Saksbehandler: Kari Lousie Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Prosjektplan 2017 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Elverum kommune PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler Saknr. 16/16215-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet ved Hedmark fylkeskommunes videregående skoler" Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 5.10.2017 Fra sak: Til sak: 18/17 25/17 Fra kl.: Til kl.: 09:30 12:30 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen (Frp)

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune Systematisk håndtering av avvik i kommune BESTILLING Kontrollutvalget i kommune har i sak 20/2016 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2018 står det

Detaljer

1. Kontrollutvalget forutsetter at de alvorligste forholdene er rettet i løpet av regnskapsavleggelsen for 2015.

1. Kontrollutvalget forutsetter at de alvorligste forholdene er rettet i løpet av regnskapsavleggelsen for 2015. 24.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren 3/16 Interimrapportering regnskapsrevisjon.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Tidspunkt onsdag 12. september

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Inventar og utstyrskontroll. Jf. Rapport av november 2013

Inventar og utstyrskontroll. Jf. Rapport av november 2013 Inventar og utstyrskontroll Jf. Rapport av november 2013 Formål Undersøke om Nordland fylkeskommune har tilfredsstillende oversikt og kontroll med inventar og utstyr Undersøke i hvilken grad Nordland fylkeskommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing Saknr. 14/11674-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik

Kontrollutvalget i Narvik Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Havnens hus, Møterommet i 2. etg. 21.4.2017 Fra sak: Til sak: 10/17 19/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Morten Remman (leder)

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: 255 13/3440-8 Dato: 14.11.2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING» Vedlegg Rapport

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen,

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 22.06.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond

Detaljer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. desember 2012 TID: kl 13.00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/17 Dato: 19.01.17 kl. 14.00 15.30. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Torry Røinesdal, medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning

Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning Prosjektplan til kontrollutvalget i Vennesla kommune Prosjektplan januar 2016 Postadr.: Postboks 417 Lund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Møtetid: 14.06.2016 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 3462/11 Ark.nr. 216. Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen VALG AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES REVISOR Sekretariatets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannens stedfortredere

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15 Møtebok Tid Tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp)

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 02.06.2016 kl. 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Representasjon Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap),

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune"

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/3469-3 Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 03.04.14 kl. 16.00 19.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger.

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger. Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 20.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer