Innledning. En hilsen til alle medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. En hilsen til alle medlemmer"

Transkript

1 Innledning En hilsen til alle medlemmer Nok en årsmøteperiode er over og som vanlig har den vært full av utfordringer.industri Energi får økende oppslutning og blir større for hver dag. Det er nå så mange aktiviteter på gang at det til tider kan være vanskelig å holde oversikten over mengden av interessante aktiviteter. På samme tid blir forventningene og kravene til oss større for hvert år. Da Stena Don kom til Norge i 2001 var vi ett fagforbund på medlemmer, nå har vi passert i antall medlemmer. Jeg vil kalle det for en formidabel utvikling. Det har vært et suksessfullt år for SDEA. Ved å lese de følgende sider i denne årsrapporten vil du få et innblikk i hvordan SDEA har forholdt seg i de viktigste sakene. Jeg vil gjerne få takke HR Manager Perly Haugen og hennes kollegaer som har utført et eksepsjonelt godt stykke arbeid for de ansatte, veldig profesjonelt og dyktig er vår oppsummering. Det krever mye innsats å vedlikeholde et stabilt og rolig forhold mellom fagforening og selskap. Vi har våre uenigheter, men så har vi en god plattform for å kunne løse dem på lavest mulig nivå. Hva vi trenger nå er flere Stena rigger I Norge. De fleste øvrige selskaper er i ferd med å bygge opp større organisasjoner mens vi blir liggende etter. Stena er et av de få selskapene på norsk sokkel som ikke har fått på plass et bonussystem for sine ansatte. Dette betyr at vi må gjøre en tilnærming til selskapet om saken etter at årets sentrale lønnsforhandlinger er sluttført.målt ut fra stemningen blant medlemmene vil det viktigste for selskapet nå være å sikre en lang kontrakt for Stena Don så snart som mulig. Dette betyr at Statoil og sjefene i Stena har et stykke arbeid å gjøre. I år 2000 var der 23 rigger i arbeid på norsk kontinentalsokkel, nå sier prognosene at dette tallet vil øke til 46 i år Det er ingen hemmelighet at det eksisterer en Klondike feber i det internasjonale markedet. Boreriggen Eirik Raude har oppnådd en dagrate på $ for arbeid utenfor Vest-Afrika. Temperaturen er stigende opp mot de kommende sentrale lønnsforhandlinger, forventningene blir stadig større. Personen som blir utpekt til å lede forhandlingene fra arbeidsgiversiden er nødt til å være svært dyktig ellers vil man fort oppleve at forhandlingene bryter sammen umiddelbart og går direkte til statlig mekling.forbundsleder Leif Sande vil som vanlig lede våre forhandlinger. Sande har vært vår tariff arkitekt og forhandlingsguru siden 1992, jeg er spent, men også avslappet i forhold til det som forestår. Vedlagt årsrapporten fra SDEA følger en rapport fra Industri Energi om ulykken med Deepwater Horizon. Rapporten er tilegnet de 11 livene som gikk tapt på grådighetens alter. Hilsen Wayne Pena leder SDEA 1

2 Oppsummering av aktiviteter i 2011/12 Utestående saker etter 2011/12 # 1 Songa og Stena ankesaken til Høyesterett i Norge: Mye informasjon er blitt distribuert av SDEA og Industri Energi om denne saken over lang tid, den har versert i det norske rettssystemet siden tidlig i Nylig vant vi i lagmannsretten og påførte arbeidsgiversiden en total regning på over Kr 8 millioner å betale, og jobbene tilbake for våre fire (4) medlemmer. Retten holdt ikke noe tilbake ved domsavsigelsen da de uttalte at arbeidsgiverne har forsømt å sørge for at arbeidstakernes rettigheter ble ivaretatt, bærer en økonomisk risiko for sine feil. Stena Drilling er bare passasjerer på dette punktet, retten uttalte at Songa forårsaket tvisten ved ikke å ansette våre medlemmer. Ifølge lovgivningen som gjelder ved virksomhetsoverdragelse er begge selskapene solidarisk ansvarlig. Saken dreier seg om hvordan man skal tolke lovgivningen omkring virksomhetsoverdragelse hvor vi hevder at de ansatte på en rigg skal beskyttes når en rigg blir kjøpt over av et nytt selskap. Lovgivningen er sammensatt, på den siste runden i retten ble mer enn 3000 sider med tekst fremlagt som bevis. Saken er nå akseptert av Ankeutvalget i Høyesterett og vil således bli behandlet av landets høyeste domstol. Deler av saken har allerede gått hele veien til Høyesterett. Retten til å stå i stilling mens saken pågikk er allerede blitt evaluert og vi vant den delen av tvisten. Innsatsen er svært høy fra begge sider. Nå har Norges Rederiforbund inkludert som hjelpeintervenient (rådgiver) sammen med Stena / Songa sine advokater og LO juridiske avdeling vil også bistå Industri Energi sin juridiske avdeling. Det er også en mulighet for at EFTA-domstolen vil bli involvert på et eller annet tidspunkt da norsk lovgivning på dette arbeidsrettslige området bygger tidligere saker behandlet etter europeisk lovgivning. Angående dette siste punktet ønsker SDEA å takke sine hjemlige advokater Eyvind Mossige og Karianne Rettedal som har fremstått som meget dyktige og profesjonelle. #2 Vikarpool-avtalen og reglene i Felleserklæringen Selskapet har nylig henvendt seg til oss for å starte forhandlinger om en ny avtale basert på reglene i Felleserklæringen med et årsverk på 1460 timer. Vår gjeldende avtale er meget omfattende og har virket godt for begge parter, men denne avtalen bygger på et årstimeverk på 1582 timer. For en tid tilbake ble der inngått et forlik mellom Industri Energi og NR, dette ble hovedsakelig gjort for å holde de lokale avtalene innen visse rammer og retningslinjer for å sikre like konkurransevilkår. #3 Pensjon på norsk sokkel Pensjon er et sammensatt emne hvor nye utfordringer dukker opp hele tiden. Hvilket del av pensjon som blir prioritert vil avhenge av hvilket medlem du spør, i virkeligheten er vi alle berørt, direkte eller indirekte, enten i dag eller i morgen. 2

3 De problemene vi står overfor inneholder kompleksiteten fra et mye bredere perspektiv, pensjon er en stor sak i hele Europa, de etablerte systemer og oppnådde rettigheter er under et konstant press. Endringer i Norske statlige pensjonsregler, re-organisering av den gamle Avtalefestede pensjonsordning (AFP), regelverk for førtidspensjon, saker vedrørende samordning/regulering av pensjonsordningen for sjømenn innebærer vår avtale som er nedfelt i tariffavtalen (rosa bok) må tilpasses og sannsynligvis "toppet-opp" hvor der finnes svakheter. Problemet er at der er forsinkelser på lovgivende nivå når det gjelder regulering av Folketrygden hvor regelverket ikke er fastsatt ennå, for ikke å nevne noen motstridende tolkninger av regelverket førte til at noen av våre nylig pensjonerte medlemmer kom svært dårlig ut. Heldigvis har vi en spesiell medlemsfordel for de som er direkte berørt i dag hvor de kan kontakte vår spesialist på pensjonsspørsmål, Tredjepart AS, direkte. Vi benytter rådgiverne til å kjøre kurs for oss, samt å bringe våre saker til topps i det nasjonale systemet når vi anser det nødvendig. Ut fra et sentralt tariffperspektiv er det mest presserende spørsmålet nå hva som vil skje med den midlertidige ordningen som gjelder i dag for de som var 50 år eller eldre pr. 1 juni 2004, ordningen som går under betegnelsen «gavepensjon» gjelder frem til Pr. i dag, antar vi at de nasjonale lovgivere vil ha alt på plass innen den tid, men hvis ikke dette er på plass er Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) blitt enige i prinsippet om at overgangsperioden kan bli ytterligere forlenget fram til 1 juni Vi har etablert en pensjonskomite for flyteriggområdet hvor fokuspunktet er å håndtere alle de sentrale spørsmålene. I mellomtiden har man regelmessige møter for å oppdatere seg på alt som skjer. NSA benytter i denne sammenheng selskapet AON Hewitt som sin pensjonsrådgiver. På lokalt nivå har vi en sak om frivillig medlemskap i Pensjonstrygden for sjømenn for enkelte av våre medlemmer. Vi nærmer oss nå en alternativ løsning. Status på noen av de mest presserende pensjonselementer er beskrevet nedenfor: -Industri Energi og Norges Rederiforbund sin kollektive pensjonsavtale (rosa bok pensjon) Den gjeldende kollektive pensjonsordning består av tre elementer, ordningen med tilleggspensjon (alder 60-67), ordningen med tjenestepensjons (67 år og oppover) og gavepensjonen (AFP pluss 1 G). Bare for å kunne behold det vi har i dag vil bli en utfordring når tiden for reforhandling kommer. Sist vi hadde full streik på flytbare innretninger var i Da gjaldt det å få på plass dagens pensjonsordning, således vet vi hvilken oppgave som ligger foran oss. -Sjømannspensjon (PTS) og tilsvarende for utlendinger i Stena Drilling AS- Den første delen av problemet startet da ulike rådgivere fra PTS-kontoret gav oss motstridende opplysninger til samme spørsmål. Det samme skjedde i andre selskaper hvor PTS gav motstridende tolkninger og svar til samme problemstillinger. Vi har gjennomført flere møter med selskapets pensjonsleverandører og uavhengige rådgivere for å kunne møte utfordringen med å etablere en tilsvarende ordning til Pensjonstrygden for sjømenn. Flere forslag er blitt vurdert de siste månedene, vi nærmer oss en løsning som vil bli foreslått for medlemmene når vi får et konkret tilbud på bordet som vi mener kan aksepteres. -Krav om at godtgjørelse for nattskift skal inkluderes ved beregning av pensjon, sak for norske domstoler. 3

4 Våre advokater mener vi står overfor et tilfelle der vår pensjonsberegning skal inneholde godskriving av godtgjørelse for nattskift. Problemet har egentlig vært hvordan man skal presentere saken for retten som et gruppesøksmål slik at vi slipper å samle inn individuelle fullmakts erklæringer fra hvert enkelt medlem. Saken ligger i dag i startgropen for behandling i retten hvor NR nå skal sende tilsvar til vår stevning. -Brev fra forbundsleder Leif Sande til kommunal- og arbeidsdepartementet- Det kom fram i et møte med PTS at over 53% av bidragene til sjømannspensjon kommer fra arbeidstakere ansatt i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Forbundsleder Leif Sande sendte deretter et brev til departementet hvor vi krever å få en plass i styret til PTS. Det er viktig for oss å være representert på dette nivået når beslutninger skal fattes. #4 Foreslåtte endringer til OLF-024 retningslinjer fra OLF og NR OLF og Rederiforbundet oversendte noen forslag om endringer til Industri Energi sentralt. De foreslåtte endringene var så omfattende at de ville vært vanskelig å gjennomføre, spesielt for selskaper med en stor andel utenlandske arbeidstakere i boreavdelingen. OLF-024 retningslinjene gir interne regler om kompetansekrav for borepersonell, som skoleutdanning og annen relatert utdanning. Dessverre var mange av boreselskapene ikke involvert i høringsprosessen, og vårt selskap ble informert om de forestående endringer av vår lokale fagforening. Vårt selskap har hatt møter med NR og det fremkommer at de har trukket tilbake noen av de uhåndterbare forslagene. Industri Energi sentralt har vært involvert og SDEA har kontaktet OLF ved flere anledninger, og det er planlagt et møte når det er fastslått hva de reviderte forslagene vil inneholde. #5 Protokoll overtidsgodtgjørelse for borere (pre-tour møte med operatørselskapet) På Stena Dee var der tidligere enighet med Hydro om overtidsgodtgjørelse for samme tilfellet. Som en formalitet fremover vil det være god praksis å skrive en protokoll for å stadfeste forholdet offisielt. Lukkede saker etter / : #1 SDEA deltagelse i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og felles stedlig miljøkomite (JLWEC): Da vi tidligere var opptatt med svært vanskelige saker besluttet vi å ikke innta noen sentral rolle i AMU, men etter som antallet slike saker avtok ble vi mer engasjert i arbeidet i AMU og har siden tatt på oss rollen som vi er forpliktet til som den største fagforeningen. Først og fremst måtte vi lage en avtale med minoritetsfagforeningene om sammensetningen av AMU. Dette har fungert bra ved at alle er blitt representert. Vi har hatt 4 møter i 2011, med større innflytelse for hvert møte, da flertallsfagforeningen, SDEA, vil inneha ledervervet i AMU i SDEA har gjort det til et poeng at alle referater skal utarbeides og undertegnes umiddelbart. 4

5 # 2 Nepotisme Dette er en meget sensitiv og viktig sak som mange av våre medlemmer er bekymret over. Vi krevde et forhandlingsmøte med bedriften om saken for å fremme vårt synspunkt offisielt. SDEA følte at situasjonen hadde nådd super-metningspunkt og således påvirket arbeidsmiljøet. Som en seriøs fagforening følte vi at vårt synspunkt ble meddelt på en meget tilfredsstillende. Teksten i den signerte protokollen datert 31 august 2011 viser vår holdning til problemet. # 3 Sentrale forhandlinger mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) Resultatet av forhandlingene var litt bitter søt, det skjedde saker på slutten v den tredje dgen som var litt overraskende. Den generelle lønnsøkningen var 3% på grunnlønn, Kr 2,00 i økningen i godtgjørelse for nattskift (nå Kr 66,00 per time), samt en økning i feriepengegodtgjørelsen til Kr. 1630,00 per dag. Det var ganske mange stillinger som flyttet opp i lønn matrisen: - Assisterende borer, opp til gruppe A -Kranfører, up to gruppe B -DP-operatør, opp til gruppe A -Materialmann, opp til gruppe B -Mannskinromsoperatør, opp til gruppe A -Kontrollromsoperatør, opp til gruppe A Når det gjelder pensjonsspørsmålet, ble man enige i en avtale om å forlenge den eksisterende ordningen fram til 2016, basert på visse kriterier. # 4 Individuelt avlønnede - forhandlinger med Stena Drilling AS Før det sentrale lønnsoppgjøret hadde SDEA et møte med selskapet for å diskutere lønnsstrukturen for senior personell, etter noen innspill fra medlemmene. Dette viste seg å være et fornuftig trekk. Etter det sentrale oppgjøret hadde begge sider nå en god idé om hvor vi skulle ende da vi møttes for å tilpasse 2011 oppgjøret. Hovedfokuset var på senior personell som arbeider utelukkende nattskift. De blir nå kompensert mer rettferdig, betydelig jevnbyrdighet ble gjenopprettet, men der er fremdeles mer arbeid som gjenstår. Lønningene for senior personell er dynamiske, følsomt og utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet i løpet av varierende arbeidsmarked på norsk sokkel. Referansemåling ble også foretatt mellom Stena og øvrige selskaper da begge sider har god informasjon om hva de øvrige selskapene betaler sine ansatte. 5

6 #5 Senior mekaniker oppnår status som individuelt avlønnet i Stena Drilling AS Etter flere møter ble SDEA og selskapet enige om en løsning der Senior Mekaniker (Ass Teknisk Sjef) nå blir individuelt avlønnet. Stena Drilling var et av de første selskapene på norsk sokkel som innførte dette, noen selskaper på sokkelen har ennå ikke klart å komme til enighet ennå. # 6 Protokoll om sikkerhetsbemanning ved konflikt Som de fleste av medlemmene er klar over, klarte ikke SAFE å komme til enighet med NR i løpet av de sentrale forhandlinger i 2011 og meldte kollektiv oppsigelse (streik). Selskapet måtte da sende ut et varsel om permittering til alle ansatte da Don var ble oppført som en av riggene som skulle tas ut i streik. Vi måtte da forhandle frem en avtale om sikkerhetsbemanning med nedbemanningsprosedyrer og noen regler om anvendelse av permitteringsreglene i Hovedavtalen. # 7 Lokal avtale på plass for hovedverneombudet (HVO) HVO er svært aktiv innenfor vårt selskap, han legger ned en enorm mengde arbeid for VOtjenesten på Stena Don. Vi kontaktet selskapet for å få en fast overtidskompensasjon for det arbeidet som utføres i løpet av hans fritid. Vi forhandlet frem et fast beløp på 25 timer med overtidsgodtgjørelse for hver offshoreperiode. # 8 Lokal avtale for tillitsvalgte som returnerer til fast rotasjon offshore Hovedavtalen 4.17 regulerer hva som skal gjelde når en tillitsvalgt returnerer offshore til en permanent rotasjon etter en periode med arbeid på land i verv for den lokale fagforening. Hovedregelen er at den tillitsvalgte ikke skal komme dårligere ut på noen måte på grunn av vervet i land. Avtalen som ble inngått med selskapet i januar 2012 tar alle faktorer i betraktning, slik som: Opplæring for å hente inn erfaring tapt i løpet av den aktuelle perioden; mulighet til stillingsopprykk i perioden samt lønnsutvikling. # 9 Protokoll om kompetansetillegg for Senior DPOs Selskapet kontaktet SDEA for å etablere et offisielt kompetansetillegg for Senior DPO s. I mange år er dette i praksis blitt utbetalt, men ingenting var skriftlig avtalt. Selskapet ønsket også å øke godtgjørelsen. I fellesskap utarbeidet og undertegnet vi en protokoll som at Senior DPO som innehar sertifikat som Master Mariner (Klasse 1) skal få Kr. 3500,00 ekstra i grunnlønn hver måned. #10 Protokoll om pensjon for utenlandske arbeidstakere Lovgiverne som utarbeider de nasjonale pensjonslovene tar sin tid, og kontoret som administrerer sjømannspensjonen har inntatt motstridende standpunkter til hvem som kan ha frivillig medlemskap. Denne situasjonen har satt selskapet og dets arbeidere i en uavklart stilling, således har SDEA og selskapet sett på en rekke løsninger som kan fungere for begge parter. 6

7 Mens forhandlingene pågår for å finne en løsning er det 3,3% av brutto lønn som ikke blir betalt av bedriften for en ansatt som har status som utenlandsk arbeidstaker (expat.). Når en løsning foreligger vil de manglende pensjonsutbetalingene enten bli betalt kontant til den enkelte eller godskrevet den enkeltes pensjonskonto. # 11 Sikkerhetsoffiserer og Materialmenn som var midlertidig ansatt Selskapet ansatte flere ekstra materialmenn og sikkerhetsoffiserer ved oppstart av driften på Trollfeltet, men med arbeidsavtaler som var merket med midlertidig ansettelse. SDEA var kategorisk uenig med selskapet og uttalte at disse ansatte skal ha en avtale om fast ansettelse uten avvik i forhold til arbeidsmiljølovens (AMLs) bestemmelser. Disse ansatte var en del av den etablerte bemanningen på riggen og skal være omfattes fullt ut av all lovgivning og tariffavtaler. Etter flere møter med selskapet fant vi en løsning som sikret fast ansettelse for alle materialmenn og sikkerhetsoffiserer. # 12 Styremøter / årsmøtet osv. SDEA avholdt 3 styremøter i løpet av 2011, samt et ekstraordinært Årsmøte som ble avholdt i november i fjor. #13 Generelt I Industri Energi arrangeres det kurs gjennom hele året, så mange og mangfoldige at det ville være umulig å delta på alle. SDEA deltok på kurset som var tilgjengelig vedrørende pensjoner. I tillegg til at Industri Energi kjører kurs i hvordan man blir en god tillitsvalgt ble det satt opp et spesielt kurs i Aberdeen for våre engelsktalende tillitsvalgte innen flyteriggområdet. Kurset ble ledet av Gudmund Stensen og Fraser Knox. I Industri Energi har vi NR Forum, det er en samarbeidskomite etablert for de tillitsvalgte på flytbare innretninger. Dette er den viktigste kunnskapsbasen for de ansatte i næringen. SDEA deltok i flere møter i løpet av

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 7 2000

SAFE Magasinet. Nr. 7 2000 SAFE Magasinet Nr. 7 2000 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 Historisk landavtale Bjørn Tjessem Side 2 4 Leserinnlegg - Pensjonsopprøret styrkes Side 5 8 Aserbajdsjan: Den internasjonale Bjarte Mjåseth

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Musikernes fellesorganisasjon Innhold Innledning 4 Å være tillitsvalgt 6 Organisasjonstillitsvalgt 6 Vedtektene 6 Prinsipprogram og handlingsprogram 6 Avtaletillitsvalgt 7 Din

Detaljer

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 116 VEDLEGG 6 Vedlegg 7 Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 Notat om sluttpakke Forord I administrasjonsmøte den 11. mars

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2013 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Oljekonferansen ESU Pensjonsreformen Konflikter i Nordsjøen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummeret: Oljekonferansen ESU Pensjonsreformen Konflikter i Nordsjøen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2004 Årgang 9 Deltakere på oljekonferansen! I dette nummeret: Oljekonferansen ESU Pensjonsreformen Konflikter i Nordsjøen Samleskinnen

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2011 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 3 2001

SAFE Magasinet. Nr. 3 2001 SAFE Magasinet Nr. 3 2001 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 2 det juridiske HJØRNE - Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn Side 3 4 Eurest og NHO i klappjakt på OFS-tillitsvalgte Terje Nustad Side

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Aktuelt. Et vakkert eventyr? Seksjon Primær. Nr. 2 juni 2002 Årg. 8

Aktuelt. Et vakkert eventyr? Seksjon Primær. Nr. 2 juni 2002 Årg. 8 Et vakkert eventyr? -Ikke alle vil være villige til å gi årets lønnsoppgjøret den karakteristikken det vanligvis har blitt til del. Når jeg sier "ikke alle", så tenker jeg spesielt på arbeidsgiversiden.

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager KS Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager SLUTTRAPPORT 2. desember 2013 Oppdragsgiver: KS Rapportnr.: 8184 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Erfaringer

Detaljer

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Årsmelding 2014 Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Det største fagforenigsfelleskapet i politi- og lensmannsetaten med over 15 000 medlemmer Aktiv påvirker på flere nivå Økonomisk støtte

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Akademikerne viser til departementets brev som vi

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer