Innledning. En hilsen til alle medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. En hilsen til alle medlemmer"

Transkript

1 Innledning En hilsen til alle medlemmer Nok en årsmøteperiode er over og som vanlig har den vært full av utfordringer.industri Energi får økende oppslutning og blir større for hver dag. Det er nå så mange aktiviteter på gang at det til tider kan være vanskelig å holde oversikten over mengden av interessante aktiviteter. På samme tid blir forventningene og kravene til oss større for hvert år. Da Stena Don kom til Norge i 2001 var vi ett fagforbund på medlemmer, nå har vi passert i antall medlemmer. Jeg vil kalle det for en formidabel utvikling. Det har vært et suksessfullt år for SDEA. Ved å lese de følgende sider i denne årsrapporten vil du få et innblikk i hvordan SDEA har forholdt seg i de viktigste sakene. Jeg vil gjerne få takke HR Manager Perly Haugen og hennes kollegaer som har utført et eksepsjonelt godt stykke arbeid for de ansatte, veldig profesjonelt og dyktig er vår oppsummering. Det krever mye innsats å vedlikeholde et stabilt og rolig forhold mellom fagforening og selskap. Vi har våre uenigheter, men så har vi en god plattform for å kunne løse dem på lavest mulig nivå. Hva vi trenger nå er flere Stena rigger I Norge. De fleste øvrige selskaper er i ferd med å bygge opp større organisasjoner mens vi blir liggende etter. Stena er et av de få selskapene på norsk sokkel som ikke har fått på plass et bonussystem for sine ansatte. Dette betyr at vi må gjøre en tilnærming til selskapet om saken etter at årets sentrale lønnsforhandlinger er sluttført.målt ut fra stemningen blant medlemmene vil det viktigste for selskapet nå være å sikre en lang kontrakt for Stena Don så snart som mulig. Dette betyr at Statoil og sjefene i Stena har et stykke arbeid å gjøre. I år 2000 var der 23 rigger i arbeid på norsk kontinentalsokkel, nå sier prognosene at dette tallet vil øke til 46 i år Det er ingen hemmelighet at det eksisterer en Klondike feber i det internasjonale markedet. Boreriggen Eirik Raude har oppnådd en dagrate på $ for arbeid utenfor Vest-Afrika. Temperaturen er stigende opp mot de kommende sentrale lønnsforhandlinger, forventningene blir stadig større. Personen som blir utpekt til å lede forhandlingene fra arbeidsgiversiden er nødt til å være svært dyktig ellers vil man fort oppleve at forhandlingene bryter sammen umiddelbart og går direkte til statlig mekling.forbundsleder Leif Sande vil som vanlig lede våre forhandlinger. Sande har vært vår tariff arkitekt og forhandlingsguru siden 1992, jeg er spent, men også avslappet i forhold til det som forestår. Vedlagt årsrapporten fra SDEA følger en rapport fra Industri Energi om ulykken med Deepwater Horizon. Rapporten er tilegnet de 11 livene som gikk tapt på grådighetens alter. Hilsen Wayne Pena leder SDEA 1

2 Oppsummering av aktiviteter i 2011/12 Utestående saker etter 2011/12 # 1 Songa og Stena ankesaken til Høyesterett i Norge: Mye informasjon er blitt distribuert av SDEA og Industri Energi om denne saken over lang tid, den har versert i det norske rettssystemet siden tidlig i Nylig vant vi i lagmannsretten og påførte arbeidsgiversiden en total regning på over Kr 8 millioner å betale, og jobbene tilbake for våre fire (4) medlemmer. Retten holdt ikke noe tilbake ved domsavsigelsen da de uttalte at arbeidsgiverne har forsømt å sørge for at arbeidstakernes rettigheter ble ivaretatt, bærer en økonomisk risiko for sine feil. Stena Drilling er bare passasjerer på dette punktet, retten uttalte at Songa forårsaket tvisten ved ikke å ansette våre medlemmer. Ifølge lovgivningen som gjelder ved virksomhetsoverdragelse er begge selskapene solidarisk ansvarlig. Saken dreier seg om hvordan man skal tolke lovgivningen omkring virksomhetsoverdragelse hvor vi hevder at de ansatte på en rigg skal beskyttes når en rigg blir kjøpt over av et nytt selskap. Lovgivningen er sammensatt, på den siste runden i retten ble mer enn 3000 sider med tekst fremlagt som bevis. Saken er nå akseptert av Ankeutvalget i Høyesterett og vil således bli behandlet av landets høyeste domstol. Deler av saken har allerede gått hele veien til Høyesterett. Retten til å stå i stilling mens saken pågikk er allerede blitt evaluert og vi vant den delen av tvisten. Innsatsen er svært høy fra begge sider. Nå har Norges Rederiforbund inkludert som hjelpeintervenient (rådgiver) sammen med Stena / Songa sine advokater og LO juridiske avdeling vil også bistå Industri Energi sin juridiske avdeling. Det er også en mulighet for at EFTA-domstolen vil bli involvert på et eller annet tidspunkt da norsk lovgivning på dette arbeidsrettslige området bygger tidligere saker behandlet etter europeisk lovgivning. Angående dette siste punktet ønsker SDEA å takke sine hjemlige advokater Eyvind Mossige og Karianne Rettedal som har fremstått som meget dyktige og profesjonelle. #2 Vikarpool-avtalen og reglene i Felleserklæringen Selskapet har nylig henvendt seg til oss for å starte forhandlinger om en ny avtale basert på reglene i Felleserklæringen med et årsverk på 1460 timer. Vår gjeldende avtale er meget omfattende og har virket godt for begge parter, men denne avtalen bygger på et årstimeverk på 1582 timer. For en tid tilbake ble der inngått et forlik mellom Industri Energi og NR, dette ble hovedsakelig gjort for å holde de lokale avtalene innen visse rammer og retningslinjer for å sikre like konkurransevilkår. #3 Pensjon på norsk sokkel Pensjon er et sammensatt emne hvor nye utfordringer dukker opp hele tiden. Hvilket del av pensjon som blir prioritert vil avhenge av hvilket medlem du spør, i virkeligheten er vi alle berørt, direkte eller indirekte, enten i dag eller i morgen. 2

3 De problemene vi står overfor inneholder kompleksiteten fra et mye bredere perspektiv, pensjon er en stor sak i hele Europa, de etablerte systemer og oppnådde rettigheter er under et konstant press. Endringer i Norske statlige pensjonsregler, re-organisering av den gamle Avtalefestede pensjonsordning (AFP), regelverk for førtidspensjon, saker vedrørende samordning/regulering av pensjonsordningen for sjømenn innebærer vår avtale som er nedfelt i tariffavtalen (rosa bok) må tilpasses og sannsynligvis "toppet-opp" hvor der finnes svakheter. Problemet er at der er forsinkelser på lovgivende nivå når det gjelder regulering av Folketrygden hvor regelverket ikke er fastsatt ennå, for ikke å nevne noen motstridende tolkninger av regelverket førte til at noen av våre nylig pensjonerte medlemmer kom svært dårlig ut. Heldigvis har vi en spesiell medlemsfordel for de som er direkte berørt i dag hvor de kan kontakte vår spesialist på pensjonsspørsmål, Tredjepart AS, direkte. Vi benytter rådgiverne til å kjøre kurs for oss, samt å bringe våre saker til topps i det nasjonale systemet når vi anser det nødvendig. Ut fra et sentralt tariffperspektiv er det mest presserende spørsmålet nå hva som vil skje med den midlertidige ordningen som gjelder i dag for de som var 50 år eller eldre pr. 1 juni 2004, ordningen som går under betegnelsen «gavepensjon» gjelder frem til Pr. i dag, antar vi at de nasjonale lovgivere vil ha alt på plass innen den tid, men hvis ikke dette er på plass er Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) blitt enige i prinsippet om at overgangsperioden kan bli ytterligere forlenget fram til 1 juni Vi har etablert en pensjonskomite for flyteriggområdet hvor fokuspunktet er å håndtere alle de sentrale spørsmålene. I mellomtiden har man regelmessige møter for å oppdatere seg på alt som skjer. NSA benytter i denne sammenheng selskapet AON Hewitt som sin pensjonsrådgiver. På lokalt nivå har vi en sak om frivillig medlemskap i Pensjonstrygden for sjømenn for enkelte av våre medlemmer. Vi nærmer oss nå en alternativ løsning. Status på noen av de mest presserende pensjonselementer er beskrevet nedenfor: -Industri Energi og Norges Rederiforbund sin kollektive pensjonsavtale (rosa bok pensjon) Den gjeldende kollektive pensjonsordning består av tre elementer, ordningen med tilleggspensjon (alder 60-67), ordningen med tjenestepensjons (67 år og oppover) og gavepensjonen (AFP pluss 1 G). Bare for å kunne behold det vi har i dag vil bli en utfordring når tiden for reforhandling kommer. Sist vi hadde full streik på flytbare innretninger var i Da gjaldt det å få på plass dagens pensjonsordning, således vet vi hvilken oppgave som ligger foran oss. -Sjømannspensjon (PTS) og tilsvarende for utlendinger i Stena Drilling AS- Den første delen av problemet startet da ulike rådgivere fra PTS-kontoret gav oss motstridende opplysninger til samme spørsmål. Det samme skjedde i andre selskaper hvor PTS gav motstridende tolkninger og svar til samme problemstillinger. Vi har gjennomført flere møter med selskapets pensjonsleverandører og uavhengige rådgivere for å kunne møte utfordringen med å etablere en tilsvarende ordning til Pensjonstrygden for sjømenn. Flere forslag er blitt vurdert de siste månedene, vi nærmer oss en løsning som vil bli foreslått for medlemmene når vi får et konkret tilbud på bordet som vi mener kan aksepteres. -Krav om at godtgjørelse for nattskift skal inkluderes ved beregning av pensjon, sak for norske domstoler. 3

4 Våre advokater mener vi står overfor et tilfelle der vår pensjonsberegning skal inneholde godskriving av godtgjørelse for nattskift. Problemet har egentlig vært hvordan man skal presentere saken for retten som et gruppesøksmål slik at vi slipper å samle inn individuelle fullmakts erklæringer fra hvert enkelt medlem. Saken ligger i dag i startgropen for behandling i retten hvor NR nå skal sende tilsvar til vår stevning. -Brev fra forbundsleder Leif Sande til kommunal- og arbeidsdepartementet- Det kom fram i et møte med PTS at over 53% av bidragene til sjømannspensjon kommer fra arbeidstakere ansatt i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Forbundsleder Leif Sande sendte deretter et brev til departementet hvor vi krever å få en plass i styret til PTS. Det er viktig for oss å være representert på dette nivået når beslutninger skal fattes. #4 Foreslåtte endringer til OLF-024 retningslinjer fra OLF og NR OLF og Rederiforbundet oversendte noen forslag om endringer til Industri Energi sentralt. De foreslåtte endringene var så omfattende at de ville vært vanskelig å gjennomføre, spesielt for selskaper med en stor andel utenlandske arbeidstakere i boreavdelingen. OLF-024 retningslinjene gir interne regler om kompetansekrav for borepersonell, som skoleutdanning og annen relatert utdanning. Dessverre var mange av boreselskapene ikke involvert i høringsprosessen, og vårt selskap ble informert om de forestående endringer av vår lokale fagforening. Vårt selskap har hatt møter med NR og det fremkommer at de har trukket tilbake noen av de uhåndterbare forslagene. Industri Energi sentralt har vært involvert og SDEA har kontaktet OLF ved flere anledninger, og det er planlagt et møte når det er fastslått hva de reviderte forslagene vil inneholde. #5 Protokoll overtidsgodtgjørelse for borere (pre-tour møte med operatørselskapet) På Stena Dee var der tidligere enighet med Hydro om overtidsgodtgjørelse for samme tilfellet. Som en formalitet fremover vil det være god praksis å skrive en protokoll for å stadfeste forholdet offisielt. Lukkede saker etter / : #1 SDEA deltagelse i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og felles stedlig miljøkomite (JLWEC): Da vi tidligere var opptatt med svært vanskelige saker besluttet vi å ikke innta noen sentral rolle i AMU, men etter som antallet slike saker avtok ble vi mer engasjert i arbeidet i AMU og har siden tatt på oss rollen som vi er forpliktet til som den største fagforeningen. Først og fremst måtte vi lage en avtale med minoritetsfagforeningene om sammensetningen av AMU. Dette har fungert bra ved at alle er blitt representert. Vi har hatt 4 møter i 2011, med større innflytelse for hvert møte, da flertallsfagforeningen, SDEA, vil inneha ledervervet i AMU i SDEA har gjort det til et poeng at alle referater skal utarbeides og undertegnes umiddelbart. 4

5 # 2 Nepotisme Dette er en meget sensitiv og viktig sak som mange av våre medlemmer er bekymret over. Vi krevde et forhandlingsmøte med bedriften om saken for å fremme vårt synspunkt offisielt. SDEA følte at situasjonen hadde nådd super-metningspunkt og således påvirket arbeidsmiljøet. Som en seriøs fagforening følte vi at vårt synspunkt ble meddelt på en meget tilfredsstillende. Teksten i den signerte protokollen datert 31 august 2011 viser vår holdning til problemet. # 3 Sentrale forhandlinger mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) Resultatet av forhandlingene var litt bitter søt, det skjedde saker på slutten v den tredje dgen som var litt overraskende. Den generelle lønnsøkningen var 3% på grunnlønn, Kr 2,00 i økningen i godtgjørelse for nattskift (nå Kr 66,00 per time), samt en økning i feriepengegodtgjørelsen til Kr. 1630,00 per dag. Det var ganske mange stillinger som flyttet opp i lønn matrisen: - Assisterende borer, opp til gruppe A -Kranfører, up to gruppe B -DP-operatør, opp til gruppe A -Materialmann, opp til gruppe B -Mannskinromsoperatør, opp til gruppe A -Kontrollromsoperatør, opp til gruppe A Når det gjelder pensjonsspørsmålet, ble man enige i en avtale om å forlenge den eksisterende ordningen fram til 2016, basert på visse kriterier. # 4 Individuelt avlønnede - forhandlinger med Stena Drilling AS Før det sentrale lønnsoppgjøret hadde SDEA et møte med selskapet for å diskutere lønnsstrukturen for senior personell, etter noen innspill fra medlemmene. Dette viste seg å være et fornuftig trekk. Etter det sentrale oppgjøret hadde begge sider nå en god idé om hvor vi skulle ende da vi møttes for å tilpasse 2011 oppgjøret. Hovedfokuset var på senior personell som arbeider utelukkende nattskift. De blir nå kompensert mer rettferdig, betydelig jevnbyrdighet ble gjenopprettet, men der er fremdeles mer arbeid som gjenstår. Lønningene for senior personell er dynamiske, følsomt og utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet i løpet av varierende arbeidsmarked på norsk sokkel. Referansemåling ble også foretatt mellom Stena og øvrige selskaper da begge sider har god informasjon om hva de øvrige selskapene betaler sine ansatte. 5

6 #5 Senior mekaniker oppnår status som individuelt avlønnet i Stena Drilling AS Etter flere møter ble SDEA og selskapet enige om en løsning der Senior Mekaniker (Ass Teknisk Sjef) nå blir individuelt avlønnet. Stena Drilling var et av de første selskapene på norsk sokkel som innførte dette, noen selskaper på sokkelen har ennå ikke klart å komme til enighet ennå. # 6 Protokoll om sikkerhetsbemanning ved konflikt Som de fleste av medlemmene er klar over, klarte ikke SAFE å komme til enighet med NR i løpet av de sentrale forhandlinger i 2011 og meldte kollektiv oppsigelse (streik). Selskapet måtte da sende ut et varsel om permittering til alle ansatte da Don var ble oppført som en av riggene som skulle tas ut i streik. Vi måtte da forhandle frem en avtale om sikkerhetsbemanning med nedbemanningsprosedyrer og noen regler om anvendelse av permitteringsreglene i Hovedavtalen. # 7 Lokal avtale på plass for hovedverneombudet (HVO) HVO er svært aktiv innenfor vårt selskap, han legger ned en enorm mengde arbeid for VOtjenesten på Stena Don. Vi kontaktet selskapet for å få en fast overtidskompensasjon for det arbeidet som utføres i løpet av hans fritid. Vi forhandlet frem et fast beløp på 25 timer med overtidsgodtgjørelse for hver offshoreperiode. # 8 Lokal avtale for tillitsvalgte som returnerer til fast rotasjon offshore Hovedavtalen 4.17 regulerer hva som skal gjelde når en tillitsvalgt returnerer offshore til en permanent rotasjon etter en periode med arbeid på land i verv for den lokale fagforening. Hovedregelen er at den tillitsvalgte ikke skal komme dårligere ut på noen måte på grunn av vervet i land. Avtalen som ble inngått med selskapet i januar 2012 tar alle faktorer i betraktning, slik som: Opplæring for å hente inn erfaring tapt i løpet av den aktuelle perioden; mulighet til stillingsopprykk i perioden samt lønnsutvikling. # 9 Protokoll om kompetansetillegg for Senior DPOs Selskapet kontaktet SDEA for å etablere et offisielt kompetansetillegg for Senior DPO s. I mange år er dette i praksis blitt utbetalt, men ingenting var skriftlig avtalt. Selskapet ønsket også å øke godtgjørelsen. I fellesskap utarbeidet og undertegnet vi en protokoll som at Senior DPO som innehar sertifikat som Master Mariner (Klasse 1) skal få Kr. 3500,00 ekstra i grunnlønn hver måned. #10 Protokoll om pensjon for utenlandske arbeidstakere Lovgiverne som utarbeider de nasjonale pensjonslovene tar sin tid, og kontoret som administrerer sjømannspensjonen har inntatt motstridende standpunkter til hvem som kan ha frivillig medlemskap. Denne situasjonen har satt selskapet og dets arbeidere i en uavklart stilling, således har SDEA og selskapet sett på en rekke løsninger som kan fungere for begge parter. 6

7 Mens forhandlingene pågår for å finne en løsning er det 3,3% av brutto lønn som ikke blir betalt av bedriften for en ansatt som har status som utenlandsk arbeidstaker (expat.). Når en løsning foreligger vil de manglende pensjonsutbetalingene enten bli betalt kontant til den enkelte eller godskrevet den enkeltes pensjonskonto. # 11 Sikkerhetsoffiserer og Materialmenn som var midlertidig ansatt Selskapet ansatte flere ekstra materialmenn og sikkerhetsoffiserer ved oppstart av driften på Trollfeltet, men med arbeidsavtaler som var merket med midlertidig ansettelse. SDEA var kategorisk uenig med selskapet og uttalte at disse ansatte skal ha en avtale om fast ansettelse uten avvik i forhold til arbeidsmiljølovens (AMLs) bestemmelser. Disse ansatte var en del av den etablerte bemanningen på riggen og skal være omfattes fullt ut av all lovgivning og tariffavtaler. Etter flere møter med selskapet fant vi en løsning som sikret fast ansettelse for alle materialmenn og sikkerhetsoffiserer. # 12 Styremøter / årsmøtet osv. SDEA avholdt 3 styremøter i løpet av 2011, samt et ekstraordinært Årsmøte som ble avholdt i november i fjor. #13 Generelt I Industri Energi arrangeres det kurs gjennom hele året, så mange og mangfoldige at det ville være umulig å delta på alle. SDEA deltok på kurset som var tilgjengelig vedrørende pensjoner. I tillegg til at Industri Energi kjører kurs i hvordan man blir en god tillitsvalgt ble det satt opp et spesielt kurs i Aberdeen for våre engelsktalende tillitsvalgte innen flyteriggområdet. Kurset ble ledet av Gudmund Stensen og Fraser Knox. I Industri Energi har vi NR Forum, det er en samarbeidskomite etablert for de tillitsvalgte på flytbare innretninger. Dette er den viktigste kunnskapsbasen for de ansatte i næringen. SDEA deltok i flere møter i løpet av

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, omfattet av avtale mellom Norges Rederiforbund (NR) og NOPEF

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

NEWS. 6. juli 2006. Det var ikke gjort forsøk på å inngå en nedstengningsavtale (Rammeforskiftens 31).

NEWS. 6. juli 2006. Det var ikke gjort forsøk på å inngå en nedstengningsavtale (Rammeforskiftens 31). 6. juli 2006 Informasjon om konflitknivået i Saipem Heisan Gudmund, og også Bondi for den skyld. Heisan også til dere på cc-listen, spesielt dere tillitsvalgte ute i havet som sliter med en motvillig ledelse

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom 12 avtaler/ 17 ordninger 200 årsverk 274 ansatte Mildevegen bofellesskap Fanafjellsvegen bofellesskap

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3 Notat til pensjonsutvalget under Norges Rederiforbunds overenskomst for flyttbare innretninger m.m. Beregning av AFP + 1G fra 1.januar 2011 20.mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Endringer i folketrygdens

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Brede pensjonsordninger. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO

Brede pensjonsordninger. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Brede pensjonsordninger Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO kristin.diserud.mildal@nho.no 5. juni 2009 Hur bredt har ni hoppat? Bredde når det gjelder høydehopp og pensjon er ikke enkelt å definere

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

«Arbeidstid på sokkelen»

«Arbeidstid på sokkelen» «Arbeidstid på sokkelen» Arbeidstidsutvalget 2015 Leif Sande, Forbundsleder Lovens arbeidstid på sokkelen Halden utvalget konkluderte i sin innstilling av 27 juli 1976 at arbeidsmiljøloven burde gjelde

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Retten til å fortsette i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen 15-11. Retten til å fortsette i stillingen Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 6. og

Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 6. og Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 6. og 7.11.2012 Tema: Samhandlingsreformen/medbestemmelse Frikjøp og organisering Lokale forhandlinger Aktuelle saker Rådgiver Bjørn Holmli, Kompetansesenteret

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Info nr.: 4/ juni JUNI 2016 Infoskriv fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Les om hva som har skjedd den siste tida!

Info nr.: 4/ juni JUNI 2016 Infoskriv fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Les om hva som har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2016 21. juni 2016 JUNI 2016 Infoskriv fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Les om hva som har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL VERNEOMBUDSORDNINGEN PÅ NORSK SOKKEL Kapittel I: FORORD VERNETJENESTEN SKAL I SAMARBEID MED LEDELSEN BIDRA TIL Å ETABLERE ET GOD ARBEIDSMILJØ, VIDEREUTVIKLE DETTE OG SKAPE EN SIKKER ARBEIDSPLASS. Vernetjenestens

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Omdanning av foretakspensjoner Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Arntzen de Besche 14.11.2014 OMDANNING AV FORETAKSPENSJONSORDNINGER? Fra foretakspensjon til innskuddspensjon

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til.

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til. Grimsgaard dissens; Konfliktene mellom Spekter og Akademikerne helse omhandler to prinsipielle spørsmål; om arbeidstakere ved deres organisasjoner skal gis innflytelse på arbeidstidsordninger som ligger

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008:

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: ARBEIDSRETTEN Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) (advokat Bent Endresen) mot Norges Rederiforbund (advokat

Detaljer