TARIFFOPPGJØRET SAFE i ODFJELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARIFFOPPGJØRET 2008. SAFE i ODFJELL"

Transkript

1 TARIFFOPPGJØRET 2008 SAFE i ODFJELL

2 INNHOLD, 1 UTVIKLING Utsiktene for norsk økonomi Lønnsutvikling Lønn i Norge sammenlignet med andre land 4 2 OLJE OG GASS Hovedtall Sysselsetting Tjenestenæringen Oljefondet 5 3 LØNNSOPPGJØRET Hva forventer arbeidsgiverne Utsiktene fremover Forskjellsbehandling Lederlønningene 8 - Rettferdig fordeling 10 4 ÅRETS HOVEDFORHANDLING SISTE NYTT 13 FAGFORBUNDET SAFE 16 2

3 1 UTVIKLING 1.1 Utsiktene for norsk økonomi Statistisk sentral byrå (SSB) sier i Økonomisk Analyser 1/ 2007 bla. følgende om utviklingen i norsk økonomi (utdrag): Den høye veksten i norsk økonomi fortsatte med uforminsket styrke og vi har aldri tidligere registrert en så kraftig økning i sysselsettingen som i fjor.. Til tross for det sterkt økte presset i arbeidsmarkedet har en så langt sett lite utslag i form av økt lønns- og prisvekst, selv om det finnes unntak. Som en respons på aktivitetsveksten har Norges Bank satt opp styringsrenten med 2 prosentpoeng i løpet av halvannet år. Det sterke presset i arbeidsmarkedet sammen med gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet, bidrar til at vi tror lønnsveksten kommer klart opp i tiden fremover. -Den skandinaviske modellen innebærer at både menneskenes velferd og bedriftenes konkurranseevne er i verdenstoppen. -Aldri før har verdiskapningen i Norge vært høyere og aldri før har flere vært i arbeid. Produktiviteten er høyere i Norge enn i EU og USA, sier Stoltenberg. Statsminister Stoltenberg 1.2 Lønnsutvikling Gjennomsnittlig månedslønn for lønnstakere, heltid- og deltidsansatte i Norge, var på kroner per 3. kvartal Dette var 4,8 prosent mer enn på samme tidspunkt i 2005.Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i verkstedsindustrien 2006 utgjorde kroner. Tall for 2005 er endelige, mens tall for 2006 er foreløpige til lønnsstatistikken for 2007 blir frigitt (ssb.no). Norge er i verdenstoppen når det gjelder konkurranseevne og produktivitet, hvem tjener på det? Bedriftseierne tar den største delen av kaka, deretter kommer lederne og nederst står arbeideren. Dette er den normale fordelingen og det må vi akseptere så lenge det finns en rettferdig fordeling. Spørsmålet er gjerne; Hva er en rettferdig fordeling? Bedriftseierne stiller med kapital, lederne skal ha ansvaret og se til at det legges til rette for en lønnsom produktivitet, arbeiderne gjør drømmene til virkelighet. Spørsmålet kan da gjerne bli, Hvem kan en være foruten.? Svaret må bli: Ingen. Hva er da en rettferdig fordeling? 3

4 1.3 Lønn i Norge sammenlignet med andre land I figur 2 vises nominell årslønn og kjøpekraftjustert årslønn for heltidsansatte i industri i Av figuren fremgår det at Island har det høyeste nominelle lønnsnivået. Sammenlignet med for eksempel Sverige er lønnsnivået på Island nesten 50 prosent høyere. Bildet endre seg en del dersom årslønna justeres med hensyn til prisnivået i de enkelte landene. Tyskland har det klart høyeste kjøpekraftjusterte lønnsnivået. Fig. 2 Sammenligner en Norge og Tyskland, ser en at det nominelle lønnsnivået er ca det samme - Men sammenligner en kjøpekraftjustert lønn har tyskerne nesten 42 prosent høyere kjøpekraft! En sammenligning mellom Norge og Sverige viser at Norge har nesten 24 prosent høyere nominell årslønn, men kjøpekraften er ikke høyere en ca 8 prosent. 2 OLJE OG GASS Hovedtall Oljenæringen har siden starten tidlig på 1970-tallet hatt en verdiskapning på mer enn milliarder kroner, og stod i 2005 for 25 prosent av den totale verdiskapningen i Norge. Sysselsetting I underkant av personer er direkte sysselsatt i oljenæringene. I 2005 rapporterte utvinningsnæringen at de hadde totalt sysselsatte. 4

5 Tjenestenæringen Med tjenestenæringen menes bedrifter som driver med oljeboring, både produksjons- og leteboring, og andre foretak som leverer tekniske tjenester til oljeselskapene. I 2005 produserte disse verdier for over 32 milliarder kroner, en økning på nesten 20 prosent fra året før. Fratrukket en vareinnsats på 18 milliarder ga dette en verdiskapning på drøye 14 milliarder i næringen, opp hele 60 prosent fra Samlet sysselsetting i næringen i 2005 cirka Oljefondet Statens pensjonsfond, også kalt oljefondet vokser til tross for internasjonal finansuro. Det siste offisielle tallet er fra 30. november i fjor. Da var oljeformuen 2085 milliarder kroner. Med en befolkning på 4,7 millioner nordmenn, vil hver og en av oss gammel som ung, ha ,- oljekroner på "bok". (som en kuriositet kan en nevne at det for en familie på 4, samlet ville hatt ,- kr) I løpet av 2006 passerte oljefondet det nederlandske fondet ABP, og ble det største i Europa og USA. Ingen av verdens store pensjonsfond får tilført så mye nye penger årlig som oljefondet. De andre fondene er modne pensjonsfond som både administrerer pensjoner til offentlig ansatte og forvalter store penger. Vårt eget oljefond driver bare pengeforvaltning, og øker i takt med at oljeformuen omgjøres fra verdier i bakken til penger på bok. Gjennomsnittlige års-priser for eksport av norskprodusert råolje fra 1997 til Kr/ tonn Fig. 3 5

6 3 LØNNSOPPGJØRET 2008 Gjennom DnB NORs årlige bedriftsundersøkelse inviterer 2100 bedriftsledere LO og de andre organisasjonene inn i lønnsoppgjøret på følgende måte: 77 prosent av lederne svarer at bedriften tåler "økt lønnspress" i år. For 2007 havner lønnsveksten trolig noe over 5,5 prosent. Bedriftslederne er ærlige og sier nå: Vi tåler mer. - Ved årets hovedoppgjør vil fagforeningene stå ekstremt sterkt. Dette gjør at arbeidstakerne vil komme svært godt ut av det. Derfor anslår vi at lønnsveksten i 2008 vil ligge rundt 6 prosent, sier Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets. Norge er ikke alene om å oppleve lønnsvekst. Også i resten av Europa begynner lønnspresset å melde sin ankomst. - Vi ser at industriens største fagforeninger i Tyskland nå krever en lønnsvekst på 8 prosent, som IG Metall og Ver. di, sier DnB Nors eurosone-ekspert, Bjørn-Erik Orskaug. 6

7 3.2 Utsiktene fremover Arbeidsmarkedet ser lyst ut fremover, lysere enn det har gjort på veldig lang tid. Det investeres i nye felt og boreprogram. Felt operatørene, boreselskapene og service selskapene skriker etter folk nye stillinger, nesten ingen å ta av! Awilco Offshore Semi, Odfjell Drilling, Aker Drilling og Saipem trenger til sammen personer for å bemanne 7 nye rigger på norsk sokkel i løpet av de neste årene. Aker drilling har ansatt 100 men mangler fortsatt 300 personer. Awilco Offshore Semi trenger 500 personer. Saipem trenger rundt 200 personer til Scarabeo 8. Odfjell Drilling ansetter mellom nye i året. Egentlig mange flere I denne omgangen velger Oilinfo Weekend å ikke inkludere Seadrill som stadig har store ansettelse program på gang. Ett annet selskap som vil trenge folk er Songa Offshore de vil trenge mellom mann innen utgangen av skriver Oilinfo. no den Feltoperatørselskapene vil fremover ha behov for flere ny ansettelser da det er en stor gruppen som er på vei ut i pensjonist tilværelsen. Det er nå arbeidstakernes marked!!! Men Forskjellsbehandling Utsiktene ser lyse ut fremover og den verdiskapningen som blir gjort er ikke alltid rettferdig fordelt. Vi opplevde i sommeren 2007 at de ikke tarifferte fikk lønnsforhøyelser på opptil 33 prosent. Dette ble gjort selv om det ble inngått en fredningstid for lønnsforhandlinger i 2007 der alle skulle få et flatt tillegg på kr 3 000,- Denne avtalen klarte rederne å unngå ved å bruke en tolkning av avtalen som ga dem et smutthull til å gi de ikke tarifferte en formidabel lønnsøkning, samtidig som det var stengt for all lønnsforhandling for de på tarifflønn. Er dette en rettferdig måter å håndtere avtaler på? Landansatte i borebransjen og ansatte hos operatørene har lukrative bonusprogram og lojalitets program med store utbetalinger. Dette kommer ikke oss ute på sokkelen til gode. Vi som står mitt oppi verdiskapningen opplever at det ikke lenger er noen nevneverdig lønnsforskjell mellom land og offshore ansatte som vi kan sammenligne oss med. Vi som er arbeidstakere Offshore har i stedet for alle Champagne korker og festivitas merket at det gjørs stor forskjellsbehandling mellom gruppen arbeidstakere og ledere, der nå lønnsforskjellen er urimelig stor. 7

8 3.3 Lederlønningene - Menneskelig motivasjon skapes av langt mer enn økonomiske insentiver, sier professor Alexander Cappelen ved Norges Handelshøyskole. Økonomiprofessoren mener bruk av økonomiske insentiver kan virke mot sin hensikt. Resultatbasert lønn kan rett og slett redusere innsatsen. - Urettferdighet demper innsatsen Et lederlønnssystem som oppfattes som urettferdig vil kunne svekke produktiviteten og innsatsen hos de øvrige ansatte, hevder Cappelen. Han kommer med ett eksempel: - En sjenerøs gest kan oppfattes som urettferdig. Alexander Cappelen Hvis de ansatte får bonus tilsvarende én månedslønn, men toppsjefen får bonus tilsvarende en årslønn, så blir ikke de ansatte fornøyd selv om det å få bonus er noe de ikke er vant med, forteller han. Større forskjeller Gapet mellom lederlønningene og lønnen til øvrige ansatte blir større og større. Er lederlønningene rettferdige, spør Cappelen. - Reflekterer lederlønningene produktiviteten? Gjør de ikke det, har vi et rettferdighetsspørsmål, hevder økonomiprofessoren. Fortjener ledere det de skaper i verdi Personlige egenskaper er veldig forskjellige. Noen har lettere for det, mens andre må slite mer. Fortjener folk det de skaper i verdi, spør han. Og det er det ulike oppfatninger om. Ser vi på lønnsutviklingen til ledere i forhold til arbeiderne viser den helt klart at lønnsveksten mellom gruppene ikke følger en annen. Tall fra 2007 er ikke klare men det er en kjent sak at lønnsåret 2007 (da vi fikk kr 3 000,-) ble atter en gang en lønnsfest for lederne, der enkelte grupper har fått opp til 33 prosent lønnsøkning. Fra 2005 til 2006 fikk lederne 11 prosent mens arbeiderne fikk 4,6 prosent. figurer hentet fra SSB.no 8

9 Farvel, moderasjon Norske toppledere har tredoblet lønnen siden Sunt og riktig, mener Jens Ulltveit-Moe. Tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe, synes det bare er rett og rimelig og forsvarer at toppledernes lønninger siden 1996 har økt med over 200 prosent. Hvor mye har lønnsnivået til vanlige arbeidere steget siden 1996? - Cirka 50 prosent. Jens Ulltveit-Moe - Er dette en sunn utvikling? - Ja. Dette er sunt. Og riktig. Næringslivet må tiltrekke seg topp talent. Kostnaden ved ikke å ha topp talent er mye høyere sier Jens Ulltveit-Moe. Beregnet årslønn i verkstedsindustrien Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i verkstedsindustrien 2006 utgjorde kroner. Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2005 er endelige, mens tall for 2006 er foreløpige til lønnsstatistikken for 2007 blir frigitt (ssb.no). Gjennomsnittlig månedslønn for en forskallingssnekker i 2006 var kr ,- Hva er din månedslønn Offshore, inkludert offshoretillegget på 47%?? Hvor går offshore lønningene Offshore har vi noe som heter offshoretillegg på lønna. Dette skal være på 47 prosent. Meningen er at en skal ta utgangspunkt i en sammenlignbar landlønn (dette ble i 1976 for første gang sammenlignet med en sveiserlønn på Rosenberg verft i Stavanger) og plusses på med 47 prosent. Har du offshore lønn med 47% offshore tillegg? 9

10 Rettferdig fordeling? Forskjellene øker! Dersom en deler husholdningen inn i ti like store inntektsklasser (desilgrupper), og sorterer de etter størrelse på husholdningsinntekt per forbruker, får vi ett bilde på hvordan husholdningsinntekten er fordelte i befolkningen. Desil 1 vil da være tidelen av befolkningen med lavest inntekt, mens desil 10 er tidelen med høyest inntekt. Den rikeste tidelen (desil 10) disponerte 29,5 prosent av all inntekt i Dette var en økning på 4,3 prosentpoeng fra året før. Tidelen av befolkningen med høyest inntekt hadde med dette en husholdningsinntekt i 2005 som var mer enn ni ganger så høy som inntekten til personene i den laveste inntektsklassen. Året før hadde tidelen med høyeste inntekt en inntekt som var sju ganger høyere enn tidelen med laveste inntekt. Den sterke inntektskonsentrasjonen i toppen av fordelingen ser videre ut til å ha ført til at alle andre inntektsklasser har fått redusert sin del av de totale inntektene i samfunnet. figur hentet fra SSB.no Alle inntektsklassene hadde realvekst i inntektene frå 2004 og til 2005, men det er en klar tendens til at det er de høyeste inntektsklassene som har hatt den beste inntektsutviklingen. Mens den laveste inntektsklassen bare hadde en realvekst på vel 1 prosent, hadde inntektsklassene til og med desil 9 en realvekst på mellom 3 og 6 prosent. 10

11 Det er likevel den høyeste inntektsklassen som klart skiller seg ut fra alle andre, med en realvekst i inntektene på nær 30 prosent. ÅRETS HOVEDFORHANDLING 2008 Vi i fagforeningen SAFE ønsker å stå for et Rettferdig Arbeidsliv Det innbefatter og en rettferdig fordeling av verdiskapningen vi alle er med på. I forbindelse med årets hovedoppgjør møter vi selvfølgelig Moderasjons spøkelset fra rederne, vi må vise moderasjon! Hvis ikke Hva viss ikke? Vil det ikke være nok til fordeling blant eiere å ledere? Som vi alle har hørt om så er det AFP som står som prioritert punkt for LO i år. Det vil si at alle underliggende fagforeninger må gå for AFP i år! Dette gjelder og IE. Det vil si, at i år har ikke IE muligheten til å fremme lønnskrav som det viktigste punktet og får heller ikke lov til å bruke streikeretten i forbindelse med lønnsforhandlingene, kun ved AFP forhandlingene. Den pålagte AFP prioriteringen er SAFE delvis underlagt via YS. IE er helt underlagt dette fra LO og må kjøre AFP som prioritert forhandlings sak under årets oppgjør. SAFE er fagforeningen for alle offshore arbeidere og har kun dette som arbeidsområde. Vi er ikke bundet av LO, og ikke noe av vår kontingent går videre som økonomisk støtte til Arbeiderpartiet. Vi i SAFE mener at politikk og fagforening ikke hører sammen og er derfor et helt partipolitisk uavhengig fagforbund. Eierne og lederne har fått sitt, nå er det vår tur til å få en rettferdig del av gevinsten! Støtt opp om SAFE sitt arbeid for offshorearbeideren! 11

12 I følge ovennevnt informasjonen er det satt et lite søkelys på hvilke enorme summer som er i omløp i bransjen vi jobber i og litt om lønnsutviklingen som har vært for den landbaserte industriarbeider mot offshore arbeiderne. Det hevet over enhver tvil at selskapene i oljebransjen tjener enorme summer på den verdiskapningen vi alle gjør. Men det er ikke bare i oljerelatert industri det er stor verdiskapning, det ser vi og på den landbaserte industrien, ikke minst på lønnsnivået på land. Som et eksempel kan en ta en forskalingssnekker som har en gjennomsnittlig månedslønn på kr ,- Offshore skal vi ha offshoretillegg på 47% i forhold til sammenlignbar landlønn. Gjennomsnittlig månedlige offshore lønninger (lønnstrinn 3/ 12+f.p.): Hjelpearbeider: ,- Mekaniker: ,- Elektriker: ,- Heltidsansatte i industri ¹ Gjennomsnittlig månedslønn i alt, etter næring Kroner og endringer i prosent. Lønnsstatestikk. Ansatte i industri per 1. oktober 2006 Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien utgjorde per 1. oktober Månedslønna omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet samt uregelmessige tillegg i gjennomsnitt over året. Næring Månedslønn Endring i prosent Kroner Prosent Industri i alt ,3 Kjemisk og mineralsk industri mv ,2 Kjemisk råvare ,3 Metallindustri ,9 Verkstedindustri ,9 Bygging av skip og oljeplattformer ,0 ¹ NOS Standard for næringsgrupper. 12

13 Siste nytt! 22 februar 2008 OLF og NR har avholdt uformelle møter med organisasjonene vedrørende sysselsettingsspørsmålet som en antar vil kunne bli et problemområde fremover. Skrevet av Terje Nustad Aktiviteten er høy i næringen, nye felt skal bemannes, nye selskap og rigger skal fylle opp sine organisasjoner, Ekofisk har et aldringsproblem, og StatoilHydro har Arbeidsgiverne ønsket derfor at fagorganisasjonene skulle være villige til å bidra til en høyere utnyttelse av den arbeidskraften som er tilgjengelig. De mente at en ny arbeidsrotasjon på 2-3 ville være et godt bidrag i så måte. Dette ville være en ordning som de ønsket skulle vare noen år for så å gå tilbake til 2-4, og det skulle selvfølgelig kompenseres godt. SAFE avholdte derfor et klubbledermøte hvor alle berørte klubber deltok og hvor problemstillingen ble behørig diskutert. De fleste kjente seg ikke igjen i den sysselsettingsproblematikken som OLF/NR "gjemte" seg bak. Dersom selskapene hadde fått slike problemer, var det i så fall problemer de selv hadde bidratt til. Selskapene må gå i seg selv og se på sin egen lønns- og personalpolitikk, samtidig som de oppdaterer sin egne planlegging i et mer langsiktig perspektiv. Det blir derfor helt feil at våre medlemmer skal frasi seg den beste sosiale ordningen som er opparbeidet av SAFE og gjennomført i samarbeide med IE. Hvis SAFE skulle gå inn for en slik ordning vil denne ble svært vanskelig å reversere. Det vil betyr en internasjonalisering av sokkelen med tilhørende undergraving av våre hardt opparbeidete tariffavtaler. Tilbakemeldingen fra klubbene til SAFE var krystallklar, NEI til 2-3, 2-4 skal vernes. Det gjelder både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. SAFE forventer at IE vil innta det samme standpunktet. Det store spørsmålet nå er om arbeidsgiverne vil fremme dette som et krav under vårens tarifforhandlinger. Da blir våre motkrav så store at de umulig vil kunne aksepteres, og arbeidsgiverne ber derfor om bråk. 13

14 27 februar 2008 INFORMASJON VEDRØRENDE TARIFFOPPGJØRET FOR OLF SOKKEL OG LANDAVTALE 2008 Skrevet av: Kari Bukve YS vedtok i dag 27. februar å delta i et samordnet oppgjør i NHO området. Dette betyr at SAFE må forholde seg til vedtak fra YS som vil legge sterke begrensninger til forbundenes muligheter til å kunne forhandle frem et akseptabelt økonomisk forhandlingsresultat. YS mener det er nødvendig og følge LO inn i et samdordnet oppgjør for å kunne forsvare AFP ordningen med de økonomiske rammer som er akseptabel for dem dette gjelder. SAFE kan ikke akseptere en forverring av AFP ordningen da vi vet at 70 til 90 % av våre medlemmer ikke vil kunne arbeide frem til normal pensjonsalder. Helkontunierlig skiftarbeid, påvirkning av kjemiske stoffer og hardt arbeidspress betyr også lavere levealder og en kan derfor ikke staffes økonomisk på grunn av dette, eller at de skal subsidiere akademikere og andre som arbeider i et mer beskyttet arbeidsmiljø som gir høyere levealder. SAFE har avtalt forhandlinger med OLF på oljeavtalene på land og sokkel 10 og 11 MARS. Forhandlingene vil foregå i OLF sine forhandlingslokaler i Stavanger, SAFE er imidlertid usikker på omfanget av disse forhandlingene da de vil være begrenset av de samordnet oppgjøret og den tidsrammen som er planlagt. SAFE viser til at det er kun et engere utvalg som skal være med i forhandlingene. Mest sannsynlig vil det bli en bredere forhandlingsrunde med fredsplikt i mai måned. Eventuelle krav som fremmes vil bli foretatt av forbundstyret. 14

15 08 mars 2008 Årets tariffoppgjør en økonomisk vits? Skrevet av: Terje Nustad SAFE er en del av et samordnet oppgjør iscenesatt av NHO/LO og myndighetene, med YS som haleheng. Dette skjer selv om LO aktivt går ut i pressen med løgnaktige påstander om YS ikke vil streike for AFP, og ta æren for noe de ikke har oppnådd. YS har varslet at de vil gå inn i en konflikt for å forsvare AFP-ordningen, og vil støtte opp om LO sine krav på dette punktet. Alle avtaler er "tvunget" til å være med samordnet, enten du er omfattet av AFP eller ikke. Kampen står om prinsipper og dilemmaer vedrørende AFP opp mot pensjonsreformen og den såkalte arbeidslinja. Dette er problemstillinger organisasjonene har bidratt til å skape gjennom å akseptere reformen. LO møter seg selv i døra, de har tross alt akseptert dette da de fikk manipulerende lovnader fra Jens Stoltenberg om at AFP-ordningen skulle kunne fortsette som på dagens nivå. Vi har erfart Stoltenberg fra talerstolen tidligere. Da hevdet han at innføringen av OTP ikke skulle kunne benyttes for å svekke allerede etablerte ytelsesbaserte pensjonsordninger, men hva har skjedd? YS har tatt del i disse aktørenes "ansvarlige" lønnsstrategier, der pampene først har sørget for sine egne pensjonsavtaler og går selv av ved 60 år, samtidig som de arbeider for at alle andre skal kunne tvinges til å arbeide til de er 70 år. SAFE støtter selvsagt kampen for å beholde AFP som en solidarisk ordning for de som er slitne og som ønsker å gå av med en akseptabel økonomisk kompensasjon. Vi beklager at LO og YS har akseptert en protokoll der oljesektoren er ekskludert i fra å delta i en eventuell konflikt. Det er LO og frontfaget som kjører lønnsoppgjøret, YS er som nevnt et haleheng. Disse har nå blitt enige med NHO om såkalte forbundsvise tilpasningsforhandlinger. SAFE har nå mottatt disse retningslinjene eller begrensningene, og betegner utspillet som et narrespill. Vi skal kunne forhandle over flere dager med en økonomisk ramme på inntil 50 øre. Det betyr ca kroner pr. år pr. medlem som kan fordeles på tekniske bestemmelser eller at det blir en del av det generelle tillegget. Blir man ikke enige, blir det et generelt tillegg og eventuelle uenigheter kan ikke taes med videre til en eventuell mekling. Hvis dette er betegnende for den totale økonomien i oppgjøret, vil mange få seg en skikkelig nedtur. SAFE velger fortsatt å være optimist i forhold til at rammen for generelle tillegg vil bli langt høyere. Hvis ikke blir hele oppgjøret en stor vits, selv med AFP. Forhandlingene begynner mandag 10. mars. 15

16 Hva er Energiforbundet SAFE? SAFE er det nye fagforbundet for ansatte i energisektoren til lands og til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld. Energiforbundet SAFE skal ha et bredt nedslagsfelt SAFE er en konsekvens av den utviklingen vi ser når det gjelder organisering av arbeidet både innen offshoresektoren og energisektoren på land. Det skjer store endringer, og utfordringene som følger av disse, viser at det er behov for et sterkt forbund som kan ivareta de ansattes rettigheter. SAFE er et partipolitisk uavhengig forbund i YS. SAFE vil være YS sin organisasjon for personell i energisektoren i videste forstand. Etableringen er organisert slik at tidligere OFS medlemmer automatisk er medlemmer av den nye organisasjonen, mens andre må melde seg inn enkeltvis. SAFE fagforbundet for ansatte i energisektoren SAFE samler personell i hele energisektoren Målet vårt er et rettferdig arbeidsliv! SAFE preges av ekte engasjement, handlekraft, gjennomslagskraft og utholdenhet SAFE har fokus på enkeltmedlemmer Vi er opptatt av sikkerhet og holder fokus på arbeidsmiljøet Vi vil at et inkluderende arbeidsliv skal bety langt mer enn fine ord Vi ønsker en god dialog med våre arbeidsgivere SAFE er rede til å sette makt bak standpunktene Hvorfor er det smart å melde seg inn i energiforbundet SAFE? SAFE er forbundet for deg som vil bli ivaretatt i et arbeidsliv som blir råere og tøffere for den enkelte Målet vårt er å skape et rettferdig arbeidsliv SAFE griper fatt i saker som truer norske arbeidsforhold SAFE tør å bruke makt for å få gjennomslag for våre synspunkt SAFE vil redusere innleie av arbeidskraft og midlertidige kontrakter SAFE krever at alle som jobber i Norge på sjø eller land, skal ha ansettelse i et norskregistrert selskap 16

17 SAFE krever at alle selskap som driver virksomhet på land eller sokkel skal ha fast ansatte arbeidstakere SAFE krever at alle som arbeider i energisektoren skal følge våre tariffavtaler Safe vil arbeide for fleksible pensjonsavtaler tilpasset enkelte grupper og individuelle behov SAFE vil videreutvikle demokratiske rettigheter både nasjonalt og internasjonalt SAFE har et godt juridisk nettverk som kan hjelpe deg uansett problem SAFE kan også tilby gode forsikringsordninger for deg og din familie SAFE skal bli enda bedre til å ivareta eksisterende og nye medlemmer Tilgjengelighet Tilgjengelighet er ett av nøkkelpunktene våre. Vi skal holde en flat organisasjonsstruktur som sikrer deg som medlem lett tilgang til forbundets ledelse. Ganske enkelt fordi du er grunnen til at vi gjør dette. Vi er en organisasjon av og for arbeidstakere i energisektoren. Du kan være med å påvirke og utvikle din egen organisasjon i et felleskap. Størrelse gir slagkraft Slagkraft er nødvendig for å stå imot den tiltakende kynismen i næringslivet, som vi ser på som et uttrykk for globaliseringen av den norske økonomien. Internasjonale aktører tar med seg internasjonale måter å drive forretning på og det er ofte regimer som setter rettighetene til norske arbeidstakere flere titalls år tilbake. Ingen tar samfunnsansvar lenger Bedriftene er blitt børsslaver, og alt er blitt bedriftsregnskap. Dagens krav til inntjening fører stadig oftere til at arbeidskraften blir salderingsposten i regnestykket. Derfor er det behov for en slagkraftig organisasjon som kan kjempe for individets sikkerhet og mot midlertidig arbeidskraft og kontrakter. Hva med gamle OFS? Takket være tidligere OFS har oljearbeiderne på norsk sokkel så gode betingelser! Det er ikke bare noe gamle OFS-folk sier selv, men en utbredt oppfatning. Det er disse resultatene gjennom medlemmenes innsats og erfaringer, som vi vil bygge videre på i energiforbundet SAFE. Det er dette fellesskapet du nå kan være med på å utvikle. Husk, ingen organisasjon er bedre enn det medlemmene gjør den til! Meld deg inn i SAFE i dag og motta en Apple ipod Verv to nye medlemmer og motta en Apple ipod Eller: Verv 6 nye medlemmer og motta en Apple iphone Med norsk meny og alfabet! Innmelding og Verveskjema på 17

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2013 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005

SAFE MAGASINET 01. Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 SAFE: Det

Detaljer

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014 lønn FINANS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2014 coachens tips: slik får du høyere lønn ellevill eierne tar kaka bonusfest Det store lønnsforskjellene øker lønnsspillet LØNN FRONTFAGET YS BONUSVINNERE

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 7 2000

SAFE Magasinet. Nr. 7 2000 SAFE Magasinet Nr. 7 2000 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 Historisk landavtale Bjørn Tjessem Side 2 4 Leserinnlegg - Pensjonsopprøret styrkes Side 5 8 Aserbajdsjan: Den internasjonale Bjarte Mjåseth

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Kårstø: Ungdom etterlyser opplæring og kompetanse!

SAFE MAGASINET 01. Kårstø: Ungdom etterlyser opplæring og kompetanse! SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2008 Kårstø: Ungdom

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. ROV trenger Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet, slår SAFE i DSN fast. s.32

SAFE MAGASINET 01. ROV trenger Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet, slår SAFE i DSN fast. s.32 SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mai 2011 Foto: Keith Basset

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 3 2001

SAFE Magasinet. Nr. 3 2001 SAFE Magasinet Nr. 3 2001 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 2 det juridiske HJØRNE - Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn Side 3 4 Eurest og NHO i klappjakt på OFS-tillitsvalgte Terje Nustad Side

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2008 Det nye

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014. Tariffpolitiske utfordringer til fordyping og debatt

Tariffoppgjøret 2014. Tariffpolitiske utfordringer til fordyping og debatt Tariffoppgjøret 2014 Tariffpolitiske utfordringer til fordyping og debatt Innledning 11. oktober 2013 er fristen avdelingene har for å sende inn forslag til tariffoppgjøret i 2014. Fellesforbundet er opptatt

Detaljer

Kvinnelønna. Av Siri Jensen

Kvinnelønna. Av Siri Jensen Kvinnelønna Av Siri Jensen Kvinnelønna av Siri Jensen, leder av faglig utvalg i Rødt Utgitt av tidsskriftet Rødt!. 2008, 3. reviderte utgave Tidligere utgaver i 1995 og 2000 ISBN nummer 978-82-917784-8

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007

Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007 Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007 forsvarafp.no Side 1 Innehold: I pose og sekk? side 3 Dør du tidlig, mer på oss side 6 I det stille side 8 Pensjonister

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Oljekonferansen ESU Pensjonsreformen Konflikter i Nordsjøen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummeret: Oljekonferansen ESU Pensjonsreformen Konflikter i Nordsjøen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2004 Årgang 9 Deltakere på oljekonferansen! I dette nummeret: Oljekonferansen ESU Pensjonsreformen Konflikter i Nordsjøen Samleskinnen

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 3 2003

SAFE Magasinet. Nr. 3 2003 SAFE Magasinet Nr. 3 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 3 Å være tillitsvalgt når en arbeidskamerat Mette Møllerop dør i arbeidsulykke Side 4 5 Koneklubben Mette Møllerop Side 6 LEDER Terje

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2011 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

Omstridt og elsket s.14-27

Omstridt og elsket s.14-27 NR.2 FEBRUAR 2008 23. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Omstridt og elsket s.14-27 Offshore få vekk forskjellene! s. 3 s a k e r En uønsket reprise 3 Vil ha samordnet oppgjør 14 Alle skal jobbe lengre 16 AFP-optimist

Detaljer

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 4651 Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 93): 1. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer