Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968"

Transkript

1 0 HELSE s e SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr C)sl isr df rsyi':;^ssj ^t i^ Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Saksnr./Dok. ^ Arkrvnr. Vår referanse: 10/ Saksbehandler: Heidi Nergård, Deres referanse: Dato: Protokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 22. desember 2011 Vedlagt oversendes original av underskrevet protokoll fra foretaksmøte 22. desember 2011 for oppfølging og arkivering i helseforetaket. Det presiseres at helseforetaket selv er ansvarlig for å melde eventuelle endringer til Brønnøysundregisteret. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF c N Heidi Nergård sekretær Vedlegg. 4 Kopi til: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold. Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 0 H KS E * e SØR-ØST PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Onsdag den 22. desember 2010 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Forskningsbygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Saksliste: 1. Foretaksmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3. Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF 4. Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF Til stede var: Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem. I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF: Konserndirektør Atle Brynestad Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også forte protokollen Fra Oslo universitetssykehus HF møtte: Styreleder Steinar Marthinsen I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF: Administrerende direktør Siri Hatlen Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. Sign: r i ^j AB'. Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 22. desember Side 1 av 3

3 Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Steinar Marthinsen og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen. Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen. Innkallingen godkjennes. Foretaksmotet er lovlig satt. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Sak 2: Dagsorden Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Dagsorden godkjennes. Sak 3 : Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF vedtatt i begge helseforetakenes styrer. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmotet stadfester den fremlagte prinsippavtak for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetsykehus HF, vedtatt i styret hos Oslo universitetssykehus HF 17. desember Overforingen innebærer at Akershus universitetssykehus HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomhetenpr. 1. januar 2011, jf helseforetaksloven 150. Dette innebærer at virksomhetenfortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet. Overforing av virksomhet håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Sign: Ø'IJ^-IAB Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 22. desember Side 2 av 3

4 Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkningfra 1. januar De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2010 er avsluttet. Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert i prinsippavtalen for områdeoverføringen, jf. helseforetaksloven Sak 4 : Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF vedtatt i begge helseforetakenes styrer. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmetet stadfester den fremlagte prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, vedtatt i styret hos Oslo universitetsykehus HF 17. desember Overforingen innebærer at Vestre Viken HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 1. januar 201 1,jf. helseforetaksloven Dette innebærer at virksomhetenfortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet. Overføring av virksomhet håndterer regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. januar De endelige balanseverdiene vil først Øre klare etterat årsoppgjøret for 2010 er avsluttet. Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert iprinsippavtalen for områdeoverføringen, jf. helseforetakslaven Møtet ble hevet klokken 11:40. e Brynestad Sign: SM AB Foretaksprotokoll fra foretaksmote i Oslo universitetssykehus HF 22. desember Side 3 av 3

5 HELSE * * * SØR-ØST FULLMAKT Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF den 22. desember Oslo, 22. desember 2010 styreleder, Helse Sør-Øst RHF

6 Prinsippavtale økonomi, Oslo universitetssykehus HF- Vestre Vlken HF Side 1 av 6 PRINSIPPAVTALE ØKONOMI VEDR. ENDRET OPPTAKSOMRÅDE MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) OG VESTRE VIKEN HF (W) Dato: 21:iZ. Z9lo... Dato:. ^.+:.. IZ.: 2^/'3Y` Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF I

7 Prinsippavtale økonorm, Oslo univertssykehus HF - Vestre Viken HF Side 2 av 6 0. Innledning Styret for Helse Sør-Øst RHF har i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen gjort vedtak om inndeling i sykehusområder. Det følger av vedtaket at de lokal- og områdefunksjoner Oslo universitetssykehus HF, heretter kalt OUS har ivaretatt for befolkningen i Asker og Bærum skai overføres til Vestre Viken HF, heretter kalt W, sitt opptaksområde. Ansvaret for å yte områdebaserte spesialisthelsetjenester overføres fra OUS til W fra og med Vedtaket er bekreftet som oppdrag i helseforetakenes foretaksmøter. Den faktiske overføring av de ulike fagområder som omfattes av avtalen skjer i henhold til tidsplanene som fremkommer i "AØIe om Ut-og innfasing av pasientstrømmer" som er inngått mellom OUS og W. På bakgrunn av styret for Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak inngår styrene i OUS og W rammeavtale og delavtaler, jfr. Rammeavtalens vedlegg nr. 1 Avtalestruktur. I hovedsak ivaretas de økonomiske forholdene gjennom tildeling av inntektsrammer fra Helse Sør-Øst RHF og de ordinære prinsippene for gjestepasientoppgjør. Denne avtalen ivaretar øvrige økonomiske forhold og mellomværende knyttet til endret opptaksområde. De ulike delavtalene utdyper prinsippene behandlet i denne avtalen. 1. Overordnede prinsipper Eiendeler og gjeld knyttet til endret opptaksområde overdras fra OUS til W. Alle forpliktelser pådratt før står OUS økonomisk ansvarlig for, og skal innfris av OUS. Det skal etableres en fisjons-/fusjonsbalanse til bokført verdi pr Da regnskapet for 2010 først blir styrebehandlet våren 201 1, vil endelige tall foreligge etter overtakelsestidspunktet Skjæringstidspunkt for ansvar Hovedstruktur for avtalen er at forpliktelser opparbeidet før 2011 knyttet til personell, eiendom, pasienter eller andre forhold står OUS økonomisk ansvarlig for. OUS er ansvarlig for å gjøre opp alle forpliktelser pådratt før Det som eventuelt må utbetales fra W i 2011., og som gjelder forhold før 2011, skal det etableres en oppgjørsordning for. Slike forhold skal, inntil oppgjøret foretas, fremkomme som en fordrings- og gjeldspost i fisjon-/fusjonsbalansen til foretakene. i

8 Prinsippavtale økonomi, Oslo universitetasykahus HF-Vestre Viken HF Side 3 av Pro et contra oppgjør Uforutsette eller urimelige kostnader knyttet til overføringen mellom partene skal behandles i et pro et contra oppgjør. Dette gjelder forhold som i forbindelse med transaksjonen beviselig er håndtert feil eier har fått utlsiktede konsekvenser. Pro et contra kan hevdes både relatert til feil i deling av resultat og balanseposter. Pro et contra faller bort dersom feilen blir finansiert av eier. Perioden for forhold relatert til et eventuelt pro et contra oppgjør løper frem til Vesentlighetsgrense for oppgjør settes ved dokumenterte netto merkostnader I favør av en part som til sammen overstiger kr samlet for alle forhold Tvister Partene forplikter seg til gjennom forhandlinger å søke å nå minnelige løsninger på eventuelle konflikter som oppstår med grunnlag i eller i tilknytning til denne avtalen. Eventuelle forhold som ikke finner sin løsning bes om uttalelse fra ekstern revisor eller annen ekstern tredjepart som avtalepartene blir enige om å benytte. Anbefaling fra revisor eller annen ekstern tredjepart søkes lagt til grunn for områder hvor partene ikke er enige. Dersom en av partene ikke finner å kunne akseptere forslag til løsning fra tredjepart, går tvisten til Helse Sør-øst RHF til avgjørelse. 2. Personell Alt personell som søker seg over til W skal overføres til W med sine rettigheter og plikter, jfr. punktene 1-1, 1-2 og Personalrettede forhold Forpliktelser til ansatte som kommer over i overgangsordningen, opparbeidet før 2011, står OUS økonomisk ansvarlig for. Som hovedprinsipp skal OUS gjøre opp alle forpliktelser til ansatte som kommer over i overgangsordningen når ansettelsesforholdet avsluttes ved OUS. Det som eventuelt må utbetales fra W i 2011, og som gjelder forhold før 2011, skal det etableres en oppgjørsordning for. I punktene under er det satt opp hvordan ulike forhold skal håndteres. Følgende poster gjøres opp av OUS og inngår ikke i fisjons-/fusjonsbalansen; Opptjente feriepenger for ansatte som inngår i overgangsordningen Overførte, ikke avviklede feriedagerfor ansatte som inngår i overgangsordningen Avspasering/tidskonto for ansatte som inngår i overgangsordningen Overtid for ansatte som Inngår i overgangsordningen All variabel lønn for ansatte som inngår f overgangsordningen Eventuell gjenstående etterbetaling av lønnsoppgjør for 2010 for ansatte som inngår i overgangsordningen Utbetaling av reiseregninger for ansatte som inngår i overgangsordningen.

9 Prinsippavtale økonomi, Oslo universifelssykehus HF - Vestre Ydæn HF side 4 av 6 Følgende overføres som egne poster i fisjons -(fusjonsbalansen: overlegepermisjoner; herunder evt andre fagutviklingsavtaler inngått av OUS for ansatte som inngår i overgangsordningen Refusjon sykefravær for ansatte som inngår i overgangsordningen (evt fordring OUS). Det som må utbetales fra W i 2011, og som gjelder forhold før , skal finansieres av OUS. Eventuelle feilutbetalinger vil håndteres fortløpende, og holdes dermed utenom pro et contra oppgjøret. Utdypningen i avtalens punkt 2 gjelder uavhengig av fratredelsestidspunkt i OUS og tiltredelsestidspunkt i W så lenge det er rekruttert med fortrinnsrett og i henhold til Retningslinjen for HR prosess med lokal tilpasning til W sine overenskomster etter godkjenning av OUS. 2.2 Pensjonsavtaler Pensjon håndteres i tråd med prinsippene fastsatt av Helse Sør-Øt RHF. Aktuarberegning skal foretas som grunnlag for endeli g fisjons-(fusjonsbalanse W har i dag følgende pensjonskasser - Vestre Viken pensjonskasse - Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse - KLP Overført personell fra OUS skal beholde sine avtaler i andre pensjonskasser. W vil derfor inngå avtale med følgende pensjonskasser. Jfr. punkt 2-2 pensjoner. - Oslo pensjonsforsikring - States pensjonskasse (eventuell inngåelse av avtale avgjøres senere). 2.3 Avtale med Sykehuspartner HR (SP) OUS, W og Ahus har inngått avtale med SP om at SP skal etablere nødvendig systemplattform, for å sikre riktig flytting av rettigheter til medarbeidere fra OUS til Ahus og W, jfr. punkt 2-4. SP vil fakturere Ahus for totalkostnaden, og Ahus søker refusjon fra W og OUS. Fordelingsnøkkelen mellom partene: OUS 6,5 deler, Ahus 6,5 deler og W 1 del. 2.4 Opplæring Partene er enige om at opplæringskostnader dekkes av det enkelte foretak.

10 Prinsippavtale økonomi. Oslo universitetssykehus HF - Vestre Viken HF Side 5 av 5 3 Eiendom / leieavtaler Det foreligger Ingen eiendom eller leieavtaler som skal overføres mellom partene. 4. Utstyr og driftstjenester Delavtale 4 omhandler utstyr. Utstyr som overdras fremkommer i fisjons-!fusjonsbalansen til bokført verdi pr Behandlingshjelpemidler (BHM) Behandlingshjelpemidler overføres W til bokført verdi per basert på utstyrets verdi og plassering. Partene er enige om verdianslag på 13,5 MNOK. Partene er videre enige om å justere det spesifikke driftstilskuddet fra Helse Sør-Øst RHF med en nøkkel basert på befolkning. Helse Sør-Øst RHF ivaretar omfordelingen av tilskuddet i sine budsjettdokumenter om fordeling av inntektsrammer. 5. Pasienter Økonomisk oppgjør for kjøp av gjestepasientplasser innen somatikk omtales i egen avtale, og beskrives ikke nærmere i dette dokumentet Kjøpsavtaler Psykisk helsevern BUP Det er avtalt kjøp av 720 oppholdsdøgn per år i I år fra Denne avtalen skal dekke de faktiske kostnadene knyttet til OUS sin drift av dette tilbudet og fremkommer som vedlegg til denne avtalen. Det henvises for øvrig fil kap.7 i "Avtale om ut-og innfasing av pasientstrømmer" hvor tidspunkt for faktisk overtakelse av behandling fremgår Pasientskadeerstatning Fremtidige egenandeler relatert til erstatninger som er oppstått før 3. januar 2011, eller det senere tidspunkt som fremkommer av kap.7 i "Avtale om ut-og innfasing av pasientstrømmer" påhviler Oslo universitetssykehus HF selv om skaden er skjedd ved enheter som er overført til Vestre Viken HF. 6. Generelle betingelser Gjestepasientoppgjør følger ordinære betalingsrutiner. Fakturering for øvrig skjer månedlig hvis ikke delavtalene avviker fra dette.

11 Prinsippavtale økonomi Oslo universitetssykehus HF - Vestre Viken HF side 6 av 6 Prisreguleringer gjøres årlig i tråd med statsbudsjettets generelle lønns- og prisforutsetninger (deflator) for spesiaiisthelsetjenesten hvis ikke annet fremkommer i delavtalene. 7. Kontaktpersoner Kontaktperson vedr. avtalen er Økonomidirektør ved foretakene.

12 AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

13 AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Adresse: Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO heretter kalt "OUS" og Navn: Vestre Viken HF Adresse: Grønland 32 B 3045 Drammen Org.nr.: Org.nr.: heretter kalt "W" 1.2 Partenes representanter Qua Kontaktperson: I forhold til avtalen: Administerrende direktør I forhold til gjennomføring: Direktørfor medisin og helsefag VV Kontaktperson: I forhold til avtalen: Adminsiterernde direktør I forhold til gjennomføring: Direktør for medisin og helsefag 2. BAKGRUNN ENDREDE PASIENTSTRØMMER 2.1 Etablering av sykehusområder og endrede opptaksområder Styret for Helse Sør-Øst Ø har i styresak 108/2008 og gjort vedtak om hovedstadsprosessen, om inndeling i sykehusområder og endrede opptaksområder for disse. Oslo universitetssykehus HF har ivaretatt flere lokal- og områdefunksjoner for deler av befolkningen i Vestre Viken HF sitt opptaksonxåde. Det følger av etablering av sykehusområder og ovennevnte vedtak at disse tjenestene skal overføres fra Oslo universitetssykehus HF (heretter kalt OUS) til Vestre Viken HF(heretter kalt VV). Det er lagt ti] grunn at ansvaroverføringen skal skje innen 31. desember Partene er enige om et I

14 dette praktisk gjennomføres med start fra kl 08:00 3. januar 2011 og deretter på avtalte tidspunkter jf punkt 7. Denne avtalen omhandler ordningen for ut- og innfasing av pasientbehandlingen mellom Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken og bygger på foretakenes felles plan for ut- og innfasing mellom sykehusområdene. I hovedsak dreier dette seg om overføringer fra OUS til VV, men i noen enkelt tilfeller flyttes fmmksjoner og pasientstrømmer fra V V til OUS (Se pkt 7.3) 3. HOVEDPRINSIPPER Det avtales følgende hovedprinsipp for overføring av oppgaver mellom foretakene: 3.1 Ansvarsoverføring skjer fra 1. januar ,2 Øyeblikkelig hjelp dreies praktisk fra 3. januar 2011 kl. 08: Henvisninger dreies fra 3. januar 2011 kl. 08: Pasienter under aktiv behandling i OUS ferdigbehandles i OUS 3.5 Ventelister ferdigbehandles i OUS 3.6 Pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres. Det etableres avtaler innen fagområdene. 3.7 Unntak fra hoved~ippene avtales Det ligger til grunn i all planlegging av gjennomføring av hovedprinsippene at vurdering og behandling av pasientene i begge sykehusområdene er medisinskfaglig forsvarlig og at dette sikres under hele overføringsperioden. 4. PASIENTJOURNALOPPLYSNINGER - IKT Vestre Viken sikres tilgang på pasientdokumentasjonen (i EPJ / papirjournal) for pasienter som overføres fra OUS til VV. Overføring av relevant og nødvendig dokumentasjon overføres etter behov for enkeltpasienter, og etter fortløpende bestilling. Det kan avtales en samlet overføring av pasientinformasjon som ligger i definerte W-baser. OUS vil legge til rette for å etterkomme sannsynlig økt volum av slike henvendelser utover 1. halvår Papirjournal skannes og sendes på kryptert fax, mens IKT-basert informasjon enten kan skrives ut, skannes og sendes på kryptert fax eller brennes på en CD som sendes over med bud. 5. ØKONOMI De økonomiske hovedprinsippene og øvrige økonomiske forhold som følger av overføringen samles i en egen prinsippavtale for økonomi mellom foretakene. Økonomisk forutsetninger for avtalen fremgår av vedlegg I

15 6. INFORMASJON Foretakene vil i fellesskap utarbeidet et kommunikasjonsopplegg og informasjonsmateriell for å bidra til å snu pasientstttøntmene jf vedlegg 2. Dette er basert på en felles kommunikasjonsplattform fra Helse Sør-Øst RHF for å sikre enhetlig informasjon 7. JURIDISKE FORHOLD UT FRA PASIENTRETTIGHETSPERSPEKTTV Helse sør-øst RHFs føring om at Fritt sykehusvalg skal ligge til grunn en en forutsetning for overføringen. 8. OVERFØRINGER SOM IVERKSETTES 3. januar 2011kl. 08:00 På følgende områder vil overføringen skje som forutsatt 3. januar 2011 kl. 08:00: 8.1 BEHANDLINGSHJELPEMIDLER Dagens leveranse og omfang Tjenesten leveres i dag fra Ullevål og omfanget svarer til ca 115 av aktiviteten ved OUS Ansvar for tjenesten endres fra 3. januar 2011 kl. 08:00. Særlige forhold 1. Særlige forhold rundt økonomi og MTU er avtalt (se vedlegg I i forhold til økonomi) 2. Forberedelser tri overføring av kopi av Merida-databasen pågår (Se delavtale 3) 8.2 PATOLOGI Daeens leveranse og omfane Omfatter både obduksjoner, cytologi, åistologi og service til Brystdiagnostisk senter EndØest dsnunkt Service for obduksjoner er allerede overtatt og øvrige tjenester overtas fra 3. januar 2011 kl. 08: FØDSELSOMSORG Dens leveranse og omfane Netto overføring fra VV til OUS på ca 500 normalfødsler pr år. Normalfødsler fra Oslo bydelene Ullern og dels Vestre Akerbar siden 2004 vært lagt til Vestre Viken, Bærum sykebus. Disse fødslene skal henhold til de nye sykehusområdene tilbakeføres til Oslo. Endrinestidsowtt Pasientstrømmen endres gradvis fra 3. januar 2011 kl. 08:00

16 8.4 PEDIATRI - STORE BARN Dagens leveranse og omfang "Store barn" er alle utenom nyfødtgruppen 1. Øyeblikkelig hjelp og vurdering av henvisninger dreies $a 3. januar 2011 kl. 08: Pasienter under aktiv behandling ferdigbehandles ved OUS innenfor en ramme på tre måneder. 3. Pasienter med kroniske forløp overføres gradvis fra 3. januar 2011 kl. 08:00 etter individuell tilpasning 8.5 BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Dagens leveranse og omfang Tjenesten overføres fra Ahus til VV Oppgaven endres fra 3. januar 2011 kl. 08:00. Andre forhold Det er inngått avtale om kjøp av institusjonsplasser ved OUS for 2011 for pasienter bosatt i Asker eller Bærum. 9. UNNTAK FRA HOVEDPRINSIPPENE: OVERFØRINGER SOM IKKE IVERKSETTES PR 3. JANUAR 2011 KL. 08:00 For noen fagområder vil det ikke være mulig å iverksette overføringene helt eller delvis pr 1. januar2011 kl. 08:00. For disse fagområdene vil foretakene inngå særskilte delavtaler som omhandler innhold, omfang, varighet og økonomisk oppgjør. For følgende fagområder inngås slike delavtaler: 9.1 HEMATOLOGI DDaeens leveranse og omfang Områdefunksjonene ytes i dag i et samspill mellom "Kirkeveien og Gaustad". Endrinestidsounkt 1. Både ØH og vurdering av henvisninger endres fra 1. september 2011 kl. 08: Kronikere overføres gradvis fra samme dato. Andre forhold Mulighet for tidligere dato vurderes i løpet av januar 2011.

17 91 LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Dagens leveranse og grofang Beskrivelse av omfang pågår. Endring av pasientstrøm avhenger av avklaring i pågående regional prosess i Helse Sør-Øst RHF Andre forhold V V etablerer mottaksprosjekt for LegemiddelAssistertRehabilitering. (LAR) 9.3 MAMMASCREENING OG BRYSTKIRURGI Dagens leveranse o omfan Tenestene omfatter både screening, oppfølgingskonsultasjoner, kirurgi og medikamentell behandling. Dato for overføring av tjenestene er 1. juli 2011 kl. 08:00. 9A NEVROLOGI Dagens leveranse og omfane Tjenesten ytes i dag i første rekke ved Gaustad 1. Øyeblikkelig hjelp og elektive innleggelser fra 3. januar 2011 kl. 08: Nye henvisninger, dagbehandling og poliklinikk fra 1. april 20I 1 kl. 08: Kronikere overføres gradvis fra 1. april 2011 kl. 08: NEFROLOGI OG DIALYSE Dagens leveranse og omfang Ca. 30 pasienter i kronisk dialyse 1. Overføring av planlagt dialyse er gjennomført 2. Vurdering av tidspunkt for overføring av ØH-dialyser pågår og avklaressenest i november PEDIATRI - NYFØDT Dagens leveranse og omfang Tjenestene ytes i dag ved et samspill mellom "Gaustad og Kirkeveien"

18 Vurdering av tidspunkt er avhengig av teknisk prosjektering. Tentativt tidspunkt for endring av pasientstrøm er 2. januar 2012 kl. 08:00. Andre forhold Overtakelse av funksjonen forutsetter ombygging av Nyfødtintensw avdeling i Drammen 9.9 TBC-SCREENING Dagens leveranse og omfang Omfanget er nylig kartlagt og omfstteti 2009 vel 1200 av 9000 undersøkelser ved Diagnosestasjonen ved Ullevål. En tilsvarende tjeneste finnes i dag i Sykehuset Buskerud Endrin stidsnunkt Tidspunkt for endring av oppgavene avklares senest i januar Andre forhold VV oppretter mottaksprosjekt for oppgaven. 9.8 ØNH Dagens leveranse og omfang Omfatter i første rekke ØH tjenester fra Rikshospitalet Elektive oppgaver er i hovedsak videreformidlet til Lovisenberg Diakonale sykehus. Pasientstrømmen endres 1. apri kl. 08: ØYE Dagens leveranse o omfana Tjenestene ytes i dag ved Ullevål. Pasientstrømmen endres 1. september 2011 kl. 08:00. Fremdriftsplanen forutsetter avklaring av areal for avdelingen i VV. Tidspunkt for innflytting klarlegges så snart som mulig. Muligheten for samarbeid om sommerferieavvikling 2011 diskuteres Andre forhold På grunn av behov for mer plass til pediatri, nevrologi, ØNH og andre somatiske oppgaver må Øyeavdelingen flytte ut av høyblokken i Drammen. Avklaring av lokalisering pågår. 10. PREHOSPITALE TJENESTER Organisering av Prehospitale tjenester skal avklares i henhold til de føringer for prosess som er gitt av eier Helse Sør-Øst RHF i brev fra november 2010.

19 11. BEREDSKAP For å ivareta pasientsikkerheten etablerer foretakene tilstrekkelig beredskap knyttet til øyeblikkelig hjelp ved overføringstidspunktene. 12. VEDLEGG Avtalen har følgende vedlegg som utgjør en del av avtalen: 1. Avtale om økonomiske forhold 2. Kommunikasjon 3. Plan for å endre pasientstrømmer fra OUS til W 13. ENDRINGER OG TVISTER Endringer i avtalen avtales mellom partene. Behov for endringer i avtalte tidspunkter skal varsles så snart som mulig etter at forholdet er kjent for parten. Eventuelle justeringer forutsettes å skje under hensyntagen til begge parters behov for praktisk tilpasning. Eventuelle tvister om forståelse av avtalen skal søkes løst mellom partene. Den part som mener at det foreligger brudd på avtalen eller at det er behov for avklaring skal ta det opp skriftlig med den andre part. Dersom partene ikke oppnår enighet skal saken bringes inn for Helse Sør-Øst REF til endelig avgjørelse. 14. SIGNATUR. Avtalen undertegnes i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt ^^/ Dato: 1Z Dato : 2i 1)2 2.a// Siri Øen Administrerende direktør Oslo Universitetssykehus HF Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Vestre Viken HF

OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT

OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Informasjon om omstillingene i hovedstadsområdet Dato: 14.12.10 OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Hvorfor gjøres det endringer i sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Behov for samordning Da regjeringen

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer

AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER

AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER Helse Sør-Øst RHF (Oppdragsgiver) og ( Samarbeidspartneren) Sted og dato: Henvendelser Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Helse

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10/01097-2/008 18.01.11. Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10/01097-2/008 18.01.11. Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 10. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. desember Møtetid: kl. 10.30 16.30

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné. for perioden. 1.3.2015 til 29.2.2016

Rammeavtale om leveranse av. Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné. for perioden. 1.3.2015 til 29.2.2016 Rammeavtale om leveranse av Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné for perioden 1.3.2015 til 29.2.2016 med opsjon på forlengelse i 1+1+1 år mellom Leverandør og Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF Tirsdag 24. januar 2006 kl 1335 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiten Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref i Dato 201103922-/BLS IZ.11.2011 Svar på spørsmål knyttet til omstillingene

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer