Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968"

Transkript

1 0 HELSE s e SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr C)sl isr df rsyi':;^ssj ^t i^ Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Saksnr./Dok. ^ Arkrvnr. Vår referanse: 10/ Saksbehandler: Heidi Nergård, Deres referanse: Dato: Protokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 22. desember 2011 Vedlagt oversendes original av underskrevet protokoll fra foretaksmøte 22. desember 2011 for oppfølging og arkivering i helseforetaket. Det presiseres at helseforetaket selv er ansvarlig for å melde eventuelle endringer til Brønnøysundregisteret. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF c N Heidi Nergård sekretær Vedlegg. 4 Kopi til: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold. Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 0 H KS E * e SØR-ØST PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Onsdag den 22. desember 2010 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Forskningsbygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Saksliste: 1. Foretaksmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3. Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF 4. Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF Til stede var: Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem. I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF: Konserndirektør Atle Brynestad Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også forte protokollen Fra Oslo universitetssykehus HF møtte: Styreleder Steinar Marthinsen I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF: Administrerende direktør Siri Hatlen Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. Sign: r i ^j AB'. Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 22. desember Side 1 av 3

3 Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Steinar Marthinsen og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen. Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen. Innkallingen godkjennes. Foretaksmotet er lovlig satt. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Sak 2: Dagsorden Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Dagsorden godkjennes. Sak 3 : Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF vedtatt i begge helseforetakenes styrer. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmotet stadfester den fremlagte prinsippavtak for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetsykehus HF, vedtatt i styret hos Oslo universitetssykehus HF 17. desember Overforingen innebærer at Akershus universitetssykehus HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomhetenpr. 1. januar 2011, jf helseforetaksloven 150. Dette innebærer at virksomhetenfortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet. Overforing av virksomhet håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Sign: Ø'IJ^-IAB Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 22. desember Side 2 av 3

4 Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkningfra 1. januar De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2010 er avsluttet. Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert i prinsippavtalen for områdeoverføringen, jf. helseforetaksloven Sak 4 : Overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Vestre Viken HF Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF vedtatt i begge helseforetakenes styrer. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmetet stadfester den fremlagte prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, vedtatt i styret hos Oslo universitetsykehus HF 17. desember Overforingen innebærer at Vestre Viken HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten pr. 1. januar 201 1,jf. helseforetaksloven Dette innebærer at virksomhetenfortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet. Overføring av virksomhet håndterer regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. januar De endelige balanseverdiene vil først Øre klare etterat årsoppgjøret for 2010 er avsluttet. Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert iprinsippavtalen for områdeoverføringen, jf. helseforetakslaven Møtet ble hevet klokken 11:40. e Brynestad Sign: SM AB Foretaksprotokoll fra foretaksmote i Oslo universitetssykehus HF 22. desember Side 3 av 3

5 HELSE * * * SØR-ØST FULLMAKT Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF den 22. desember Oslo, 22. desember 2010 styreleder, Helse Sør-Øst RHF

6 Prinsippavtale økonomi, Oslo universitetssykehus HF- Vestre Vlken HF Side 1 av 6 PRINSIPPAVTALE ØKONOMI VEDR. ENDRET OPPTAKSOMRÅDE MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) OG VESTRE VIKEN HF (W) Dato: 21:iZ. Z9lo... Dato:. ^.+:.. IZ.: 2^/'3Y` Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF I

7 Prinsippavtale økonorm, Oslo univertssykehus HF - Vestre Viken HF Side 2 av 6 0. Innledning Styret for Helse Sør-Øst RHF har i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen gjort vedtak om inndeling i sykehusområder. Det følger av vedtaket at de lokal- og områdefunksjoner Oslo universitetssykehus HF, heretter kalt OUS har ivaretatt for befolkningen i Asker og Bærum skai overføres til Vestre Viken HF, heretter kalt W, sitt opptaksområde. Ansvaret for å yte områdebaserte spesialisthelsetjenester overføres fra OUS til W fra og med Vedtaket er bekreftet som oppdrag i helseforetakenes foretaksmøter. Den faktiske overføring av de ulike fagområder som omfattes av avtalen skjer i henhold til tidsplanene som fremkommer i "AØIe om Ut-og innfasing av pasientstrømmer" som er inngått mellom OUS og W. På bakgrunn av styret for Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak inngår styrene i OUS og W rammeavtale og delavtaler, jfr. Rammeavtalens vedlegg nr. 1 Avtalestruktur. I hovedsak ivaretas de økonomiske forholdene gjennom tildeling av inntektsrammer fra Helse Sør-Øst RHF og de ordinære prinsippene for gjestepasientoppgjør. Denne avtalen ivaretar øvrige økonomiske forhold og mellomværende knyttet til endret opptaksområde. De ulike delavtalene utdyper prinsippene behandlet i denne avtalen. 1. Overordnede prinsipper Eiendeler og gjeld knyttet til endret opptaksområde overdras fra OUS til W. Alle forpliktelser pådratt før står OUS økonomisk ansvarlig for, og skal innfris av OUS. Det skal etableres en fisjons-/fusjonsbalanse til bokført verdi pr Da regnskapet for 2010 først blir styrebehandlet våren 201 1, vil endelige tall foreligge etter overtakelsestidspunktet Skjæringstidspunkt for ansvar Hovedstruktur for avtalen er at forpliktelser opparbeidet før 2011 knyttet til personell, eiendom, pasienter eller andre forhold står OUS økonomisk ansvarlig for. OUS er ansvarlig for å gjøre opp alle forpliktelser pådratt før Det som eventuelt må utbetales fra W i 2011., og som gjelder forhold før 2011, skal det etableres en oppgjørsordning for. Slike forhold skal, inntil oppgjøret foretas, fremkomme som en fordrings- og gjeldspost i fisjon-/fusjonsbalansen til foretakene. i

8 Prinsippavtale økonomi, Oslo universitetasykahus HF-Vestre Viken HF Side 3 av Pro et contra oppgjør Uforutsette eller urimelige kostnader knyttet til overføringen mellom partene skal behandles i et pro et contra oppgjør. Dette gjelder forhold som i forbindelse med transaksjonen beviselig er håndtert feil eier har fått utlsiktede konsekvenser. Pro et contra kan hevdes både relatert til feil i deling av resultat og balanseposter. Pro et contra faller bort dersom feilen blir finansiert av eier. Perioden for forhold relatert til et eventuelt pro et contra oppgjør løper frem til Vesentlighetsgrense for oppgjør settes ved dokumenterte netto merkostnader I favør av en part som til sammen overstiger kr samlet for alle forhold Tvister Partene forplikter seg til gjennom forhandlinger å søke å nå minnelige løsninger på eventuelle konflikter som oppstår med grunnlag i eller i tilknytning til denne avtalen. Eventuelle forhold som ikke finner sin løsning bes om uttalelse fra ekstern revisor eller annen ekstern tredjepart som avtalepartene blir enige om å benytte. Anbefaling fra revisor eller annen ekstern tredjepart søkes lagt til grunn for områder hvor partene ikke er enige. Dersom en av partene ikke finner å kunne akseptere forslag til løsning fra tredjepart, går tvisten til Helse Sør-øst RHF til avgjørelse. 2. Personell Alt personell som søker seg over til W skal overføres til W med sine rettigheter og plikter, jfr. punktene 1-1, 1-2 og Personalrettede forhold Forpliktelser til ansatte som kommer over i overgangsordningen, opparbeidet før 2011, står OUS økonomisk ansvarlig for. Som hovedprinsipp skal OUS gjøre opp alle forpliktelser til ansatte som kommer over i overgangsordningen når ansettelsesforholdet avsluttes ved OUS. Det som eventuelt må utbetales fra W i 2011, og som gjelder forhold før 2011, skal det etableres en oppgjørsordning for. I punktene under er det satt opp hvordan ulike forhold skal håndteres. Følgende poster gjøres opp av OUS og inngår ikke i fisjons-/fusjonsbalansen; Opptjente feriepenger for ansatte som inngår i overgangsordningen Overførte, ikke avviklede feriedagerfor ansatte som inngår i overgangsordningen Avspasering/tidskonto for ansatte som inngår i overgangsordningen Overtid for ansatte som Inngår i overgangsordningen All variabel lønn for ansatte som inngår f overgangsordningen Eventuell gjenstående etterbetaling av lønnsoppgjør for 2010 for ansatte som inngår i overgangsordningen Utbetaling av reiseregninger for ansatte som inngår i overgangsordningen.

9 Prinsippavtale økonomi, Oslo universifelssykehus HF - Vestre Ydæn HF side 4 av 6 Følgende overføres som egne poster i fisjons -(fusjonsbalansen: overlegepermisjoner; herunder evt andre fagutviklingsavtaler inngått av OUS for ansatte som inngår i overgangsordningen Refusjon sykefravær for ansatte som inngår i overgangsordningen (evt fordring OUS). Det som må utbetales fra W i 2011, og som gjelder forhold før , skal finansieres av OUS. Eventuelle feilutbetalinger vil håndteres fortløpende, og holdes dermed utenom pro et contra oppgjøret. Utdypningen i avtalens punkt 2 gjelder uavhengig av fratredelsestidspunkt i OUS og tiltredelsestidspunkt i W så lenge det er rekruttert med fortrinnsrett og i henhold til Retningslinjen for HR prosess med lokal tilpasning til W sine overenskomster etter godkjenning av OUS. 2.2 Pensjonsavtaler Pensjon håndteres i tråd med prinsippene fastsatt av Helse Sør-Øt RHF. Aktuarberegning skal foretas som grunnlag for endeli g fisjons-(fusjonsbalanse W har i dag følgende pensjonskasser - Vestre Viken pensjonskasse - Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse - KLP Overført personell fra OUS skal beholde sine avtaler i andre pensjonskasser. W vil derfor inngå avtale med følgende pensjonskasser. Jfr. punkt 2-2 pensjoner. - Oslo pensjonsforsikring - States pensjonskasse (eventuell inngåelse av avtale avgjøres senere). 2.3 Avtale med Sykehuspartner HR (SP) OUS, W og Ahus har inngått avtale med SP om at SP skal etablere nødvendig systemplattform, for å sikre riktig flytting av rettigheter til medarbeidere fra OUS til Ahus og W, jfr. punkt 2-4. SP vil fakturere Ahus for totalkostnaden, og Ahus søker refusjon fra W og OUS. Fordelingsnøkkelen mellom partene: OUS 6,5 deler, Ahus 6,5 deler og W 1 del. 2.4 Opplæring Partene er enige om at opplæringskostnader dekkes av det enkelte foretak.

10 Prinsippavtale økonomi. Oslo universitetssykehus HF - Vestre Viken HF Side 5 av 5 3 Eiendom / leieavtaler Det foreligger Ingen eiendom eller leieavtaler som skal overføres mellom partene. 4. Utstyr og driftstjenester Delavtale 4 omhandler utstyr. Utstyr som overdras fremkommer i fisjons-!fusjonsbalansen til bokført verdi pr Behandlingshjelpemidler (BHM) Behandlingshjelpemidler overføres W til bokført verdi per basert på utstyrets verdi og plassering. Partene er enige om verdianslag på 13,5 MNOK. Partene er videre enige om å justere det spesifikke driftstilskuddet fra Helse Sør-Øst RHF med en nøkkel basert på befolkning. Helse Sør-Øst RHF ivaretar omfordelingen av tilskuddet i sine budsjettdokumenter om fordeling av inntektsrammer. 5. Pasienter Økonomisk oppgjør for kjøp av gjestepasientplasser innen somatikk omtales i egen avtale, og beskrives ikke nærmere i dette dokumentet Kjøpsavtaler Psykisk helsevern BUP Det er avtalt kjøp av 720 oppholdsdøgn per år i I år fra Denne avtalen skal dekke de faktiske kostnadene knyttet til OUS sin drift av dette tilbudet og fremkommer som vedlegg til denne avtalen. Det henvises for øvrig fil kap.7 i "Avtale om ut-og innfasing av pasientstrømmer" hvor tidspunkt for faktisk overtakelse av behandling fremgår Pasientskadeerstatning Fremtidige egenandeler relatert til erstatninger som er oppstått før 3. januar 2011, eller det senere tidspunkt som fremkommer av kap.7 i "Avtale om ut-og innfasing av pasientstrømmer" påhviler Oslo universitetssykehus HF selv om skaden er skjedd ved enheter som er overført til Vestre Viken HF. 6. Generelle betingelser Gjestepasientoppgjør følger ordinære betalingsrutiner. Fakturering for øvrig skjer månedlig hvis ikke delavtalene avviker fra dette.

11 Prinsippavtale økonomi Oslo universitetssykehus HF - Vestre Viken HF side 6 av 6 Prisreguleringer gjøres årlig i tråd med statsbudsjettets generelle lønns- og prisforutsetninger (deflator) for spesiaiisthelsetjenesten hvis ikke annet fremkommer i delavtalene. 7. Kontaktpersoner Kontaktperson vedr. avtalen er Økonomidirektør ved foretakene.

12 AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

13 AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Adresse: Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO heretter kalt "OUS" og Navn: Vestre Viken HF Adresse: Grønland 32 B 3045 Drammen Org.nr.: Org.nr.: heretter kalt "W" 1.2 Partenes representanter Qua Kontaktperson: I forhold til avtalen: Administerrende direktør I forhold til gjennomføring: Direktørfor medisin og helsefag VV Kontaktperson: I forhold til avtalen: Adminsiterernde direktør I forhold til gjennomføring: Direktør for medisin og helsefag 2. BAKGRUNN ENDREDE PASIENTSTRØMMER 2.1 Etablering av sykehusområder og endrede opptaksområder Styret for Helse Sør-Øst Ø har i styresak 108/2008 og gjort vedtak om hovedstadsprosessen, om inndeling i sykehusområder og endrede opptaksområder for disse. Oslo universitetssykehus HF har ivaretatt flere lokal- og områdefunksjoner for deler av befolkningen i Vestre Viken HF sitt opptaksonxåde. Det følger av etablering av sykehusområder og ovennevnte vedtak at disse tjenestene skal overføres fra Oslo universitetssykehus HF (heretter kalt OUS) til Vestre Viken HF(heretter kalt VV). Det er lagt ti] grunn at ansvaroverføringen skal skje innen 31. desember Partene er enige om et I

14 dette praktisk gjennomføres med start fra kl 08:00 3. januar 2011 og deretter på avtalte tidspunkter jf punkt 7. Denne avtalen omhandler ordningen for ut- og innfasing av pasientbehandlingen mellom Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken og bygger på foretakenes felles plan for ut- og innfasing mellom sykehusområdene. I hovedsak dreier dette seg om overføringer fra OUS til VV, men i noen enkelt tilfeller flyttes fmmksjoner og pasientstrømmer fra V V til OUS (Se pkt 7.3) 3. HOVEDPRINSIPPER Det avtales følgende hovedprinsipp for overføring av oppgaver mellom foretakene: 3.1 Ansvarsoverføring skjer fra 1. januar ,2 Øyeblikkelig hjelp dreies praktisk fra 3. januar 2011 kl. 08: Henvisninger dreies fra 3. januar 2011 kl. 08: Pasienter under aktiv behandling i OUS ferdigbehandles i OUS 3.5 Ventelister ferdigbehandles i OUS 3.6 Pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres. Det etableres avtaler innen fagområdene. 3.7 Unntak fra hoved~ippene avtales Det ligger til grunn i all planlegging av gjennomføring av hovedprinsippene at vurdering og behandling av pasientene i begge sykehusområdene er medisinskfaglig forsvarlig og at dette sikres under hele overføringsperioden. 4. PASIENTJOURNALOPPLYSNINGER - IKT Vestre Viken sikres tilgang på pasientdokumentasjonen (i EPJ / papirjournal) for pasienter som overføres fra OUS til VV. Overføring av relevant og nødvendig dokumentasjon overføres etter behov for enkeltpasienter, og etter fortløpende bestilling. Det kan avtales en samlet overføring av pasientinformasjon som ligger i definerte W-baser. OUS vil legge til rette for å etterkomme sannsynlig økt volum av slike henvendelser utover 1. halvår Papirjournal skannes og sendes på kryptert fax, mens IKT-basert informasjon enten kan skrives ut, skannes og sendes på kryptert fax eller brennes på en CD som sendes over med bud. 5. ØKONOMI De økonomiske hovedprinsippene og øvrige økonomiske forhold som følger av overføringen samles i en egen prinsippavtale for økonomi mellom foretakene. Økonomisk forutsetninger for avtalen fremgår av vedlegg I

15 6. INFORMASJON Foretakene vil i fellesskap utarbeidet et kommunikasjonsopplegg og informasjonsmateriell for å bidra til å snu pasientstttøntmene jf vedlegg 2. Dette er basert på en felles kommunikasjonsplattform fra Helse Sør-Øst RHF for å sikre enhetlig informasjon 7. JURIDISKE FORHOLD UT FRA PASIENTRETTIGHETSPERSPEKTTV Helse sør-øst RHFs føring om at Fritt sykehusvalg skal ligge til grunn en en forutsetning for overføringen. 8. OVERFØRINGER SOM IVERKSETTES 3. januar 2011kl. 08:00 På følgende områder vil overføringen skje som forutsatt 3. januar 2011 kl. 08:00: 8.1 BEHANDLINGSHJELPEMIDLER Dagens leveranse og omfang Tjenesten leveres i dag fra Ullevål og omfanget svarer til ca 115 av aktiviteten ved OUS Ansvar for tjenesten endres fra 3. januar 2011 kl. 08:00. Særlige forhold 1. Særlige forhold rundt økonomi og MTU er avtalt (se vedlegg I i forhold til økonomi) 2. Forberedelser tri overføring av kopi av Merida-databasen pågår (Se delavtale 3) 8.2 PATOLOGI Daeens leveranse og omfane Omfatter både obduksjoner, cytologi, åistologi og service til Brystdiagnostisk senter EndØest dsnunkt Service for obduksjoner er allerede overtatt og øvrige tjenester overtas fra 3. januar 2011 kl. 08: FØDSELSOMSORG Dens leveranse og omfane Netto overføring fra VV til OUS på ca 500 normalfødsler pr år. Normalfødsler fra Oslo bydelene Ullern og dels Vestre Akerbar siden 2004 vært lagt til Vestre Viken, Bærum sykebus. Disse fødslene skal henhold til de nye sykehusområdene tilbakeføres til Oslo. Endrinestidsowtt Pasientstrømmen endres gradvis fra 3. januar 2011 kl. 08:00

16 8.4 PEDIATRI - STORE BARN Dagens leveranse og omfang "Store barn" er alle utenom nyfødtgruppen 1. Øyeblikkelig hjelp og vurdering av henvisninger dreies $a 3. januar 2011 kl. 08: Pasienter under aktiv behandling ferdigbehandles ved OUS innenfor en ramme på tre måneder. 3. Pasienter med kroniske forløp overføres gradvis fra 3. januar 2011 kl. 08:00 etter individuell tilpasning 8.5 BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Dagens leveranse og omfang Tjenesten overføres fra Ahus til VV Oppgaven endres fra 3. januar 2011 kl. 08:00. Andre forhold Det er inngått avtale om kjøp av institusjonsplasser ved OUS for 2011 for pasienter bosatt i Asker eller Bærum. 9. UNNTAK FRA HOVEDPRINSIPPENE: OVERFØRINGER SOM IKKE IVERKSETTES PR 3. JANUAR 2011 KL. 08:00 For noen fagområder vil det ikke være mulig å iverksette overføringene helt eller delvis pr 1. januar2011 kl. 08:00. For disse fagområdene vil foretakene inngå særskilte delavtaler som omhandler innhold, omfang, varighet og økonomisk oppgjør. For følgende fagområder inngås slike delavtaler: 9.1 HEMATOLOGI DDaeens leveranse og omfang Områdefunksjonene ytes i dag i et samspill mellom "Kirkeveien og Gaustad". Endrinestidsounkt 1. Både ØH og vurdering av henvisninger endres fra 1. september 2011 kl. 08: Kronikere overføres gradvis fra samme dato. Andre forhold Mulighet for tidligere dato vurderes i løpet av januar 2011.

17 91 LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Dagens leveranse og grofang Beskrivelse av omfang pågår. Endring av pasientstrøm avhenger av avklaring i pågående regional prosess i Helse Sør-Øst RHF Andre forhold V V etablerer mottaksprosjekt for LegemiddelAssistertRehabilitering. (LAR) 9.3 MAMMASCREENING OG BRYSTKIRURGI Dagens leveranse o omfan Tenestene omfatter både screening, oppfølgingskonsultasjoner, kirurgi og medikamentell behandling. Dato for overføring av tjenestene er 1. juli 2011 kl. 08:00. 9A NEVROLOGI Dagens leveranse og omfane Tjenesten ytes i dag i første rekke ved Gaustad 1. Øyeblikkelig hjelp og elektive innleggelser fra 3. januar 2011 kl. 08: Nye henvisninger, dagbehandling og poliklinikk fra 1. april 20I 1 kl. 08: Kronikere overføres gradvis fra 1. april 2011 kl. 08: NEFROLOGI OG DIALYSE Dagens leveranse og omfang Ca. 30 pasienter i kronisk dialyse 1. Overføring av planlagt dialyse er gjennomført 2. Vurdering av tidspunkt for overføring av ØH-dialyser pågår og avklaressenest i november PEDIATRI - NYFØDT Dagens leveranse og omfang Tjenestene ytes i dag ved et samspill mellom "Gaustad og Kirkeveien"

18 Vurdering av tidspunkt er avhengig av teknisk prosjektering. Tentativt tidspunkt for endring av pasientstrøm er 2. januar 2012 kl. 08:00. Andre forhold Overtakelse av funksjonen forutsetter ombygging av Nyfødtintensw avdeling i Drammen 9.9 TBC-SCREENING Dagens leveranse og omfang Omfanget er nylig kartlagt og omfstteti 2009 vel 1200 av 9000 undersøkelser ved Diagnosestasjonen ved Ullevål. En tilsvarende tjeneste finnes i dag i Sykehuset Buskerud Endrin stidsnunkt Tidspunkt for endring av oppgavene avklares senest i januar Andre forhold VV oppretter mottaksprosjekt for oppgaven. 9.8 ØNH Dagens leveranse og omfang Omfatter i første rekke ØH tjenester fra Rikshospitalet Elektive oppgaver er i hovedsak videreformidlet til Lovisenberg Diakonale sykehus. Pasientstrømmen endres 1. apri kl. 08: ØYE Dagens leveranse o omfana Tjenestene ytes i dag ved Ullevål. Pasientstrømmen endres 1. september 2011 kl. 08:00. Fremdriftsplanen forutsetter avklaring av areal for avdelingen i VV. Tidspunkt for innflytting klarlegges så snart som mulig. Muligheten for samarbeid om sommerferieavvikling 2011 diskuteres Andre forhold På grunn av behov for mer plass til pediatri, nevrologi, ØNH og andre somatiske oppgaver må Øyeavdelingen flytte ut av høyblokken i Drammen. Avklaring av lokalisering pågår. 10. PREHOSPITALE TJENESTER Organisering av Prehospitale tjenester skal avklares i henhold til de føringer for prosess som er gitt av eier Helse Sør-Øst RHF i brev fra november 2010.

19 11. BEREDSKAP For å ivareta pasientsikkerheten etablerer foretakene tilstrekkelig beredskap knyttet til øyeblikkelig hjelp ved overføringstidspunktene. 12. VEDLEGG Avtalen har følgende vedlegg som utgjør en del av avtalen: 1. Avtale om økonomiske forhold 2. Kommunikasjon 3. Plan for å endre pasientstrømmer fra OUS til W 13. ENDRINGER OG TVISTER Endringer i avtalen avtales mellom partene. Behov for endringer i avtalte tidspunkter skal varsles så snart som mulig etter at forholdet er kjent for parten. Eventuelle justeringer forutsettes å skje under hensyntagen til begge parters behov for praktisk tilpasning. Eventuelle tvister om forståelse av avtalen skal søkes løst mellom partene. Den part som mener at det foreligger brudd på avtalen eller at det er behov for avklaring skal ta det opp skriftlig med den andre part. Dersom partene ikke oppnår enighet skal saken bringes inn for Helse Sør-Øst REF til endelig avgjørelse. 14. SIGNATUR. Avtalen undertegnes i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt ^^/ Dato: 1Z Dato : 2i 1)2 2.a// Siri Øen Administrerende direktør Oslo Universitetssykehus HF Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Vestre Viken HF

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Org.nr.: Adresse: heretter kalt OUS

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar HELSE rø SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 oestmottakhelse-sørost. no Org nr 991 324 968

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen fra OUS til Ahus 1 Innledning... 3 Relevante styrevedtak... 3 Driftsøkonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF telefon: G2411?os:beks 404 Te(efaKs: 62 så 55 01 2300 Hamar oostmottakt+^h-_wse-sorestao Oro.nr. 324 ^68

Helse Sør-Øst RHF telefon: G2411?os:beks 404 Te(efaKs: 62 så 55 01 2300 Hamar oostmottakt+^h-_wse-sorestao Oro.nr. 324 ^68 6 H E LS E.x. -- 9 SØR-ØST... ^^.. ^. Helse Sør-Øst RHF telefon: G2411?os:beKs 404 Te(efaKs: 62 så 55 01 2300 Hamar oostmottakt+^h-_wse-sorestao Oro.nr. 324 ^68 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950

Detaljer

Helse Sør -Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks. 62 58 55 01 2303 Hamar postmottakga helse-sorost.no Org.nr 991 324968

Helse Sør -Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks. 62 58 55 01 2303 Hamar postmottakga helse-sorost.no Org.nr 991 324968 HELSE SØRØST Helse Sør -Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks. 62 58 55 01 2303 Hamar postmottakga helse-sorost.no Org.nr 991 324968 Oslo universitetssykehus HF Sa ksbeh. Oslo universitetssykehus

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Postboks 16 8 JAN' 2015 1603 Fredrikstad

Postboks 16 8 JAN' 2015 1603 Fredrikstad H ELSE es t* 0 SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62585501 Q 2303 Hamar goslmottak@helse soros1.no Org nr. 991 324 968 Sykehuset Østfold HF M OTFATT SYKI HUSY: l' OS FFOLP

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 048-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 23. mai 2013

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom < Avgivende HF > og Pasientreiser HF INNHOLD 1. BAKGRUNN OG PARTER...2 2. OVERTAKELSE OG OVERFØRINGSDATO...2 3. VIRKSOMHETEN...2 4. PRO & CONTRA...4 5. DIVERSE

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. februar 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1300 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom [Avgivende virksomhet] og Sykehusinnkjøp HF INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 2. VIRKSOMHETEN... 2 3. PRO & CONTRA... 5 4. OVERTAKELSE OG OVERTAKELSESDATO... 6 5. FORSIKRINGER...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^.. HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no

Detaljer

Strategisk utvikling i Vestre Viken HF

Strategisk utvikling i Vestre Viken HF Strategisk utvikling i Vestre Viken HF Sundvolden 18. mai 2011 Nils Fr. Wisløff Adm. direktør Innhold 1. Fakta om Vestre Viken HF 2. Kort om økonomi 3. Vårt strategiarbeid fram mot 2025 4. Nytt sykehus

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv. Foretaksmøteprotokoll 19. desember 2014 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Omdanning, vedtak om oppløsning valg av avviklingsstyre mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

UTKAST. Avtale. om virksomhetsoverdragelse av. Rettsmedisinske fag. fra. Folkehelseinstituttet. til. Oslo universitetssykehus HF

UTKAST. Avtale. om virksomhetsoverdragelse av. Rettsmedisinske fag. fra. Folkehelseinstituttet. til. Oslo universitetssykehus HF UTKAST Avtale om virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus HF Dato:. Dato:.... Camilla Stoltenberg direktør Folkehelseinstituttet Bjørn Erikstein

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadm. dir. Medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Drøfteprotokoll Rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Delrapport Rapportperiode Pr. 20.08.2010 Ansvarlig Adm. Dir Nils Fr. Wisløff og adm. Dir Øyvind

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Styresak Dato dok.: 11.12.2017 Administrerende direktør Møtedato: 20.12.2017 Vår ref.: 17/00058-28 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll 14.12.2017 Sak 94/17 Protokoll fra styremøte

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 19.11.2013, kl 10.15-17.15

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 1 PROTOKOLL

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 13/01054-1 16.09.

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 13/01054-1 16.09. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Kommunene i Helse Sør-Øst Landets fylkeskommuner Sametinget Vår referanse: Deres

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013 SAK NR 038-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2013 Forslag til vedtak: Protokoll og B-protokoll

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Anne Cathrine

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 041-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 24. mai 2012

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/00058-11 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Protokoll 27.04.2017 2 Protokoll 03.05.2017 3 Protokoll 05.05.2017

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Fra kl 0930 Bernadette Kumar Geir Nilsen

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Fra kl 0930 Bernadette Kumar Geir Nilsen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 27. april 2017 Tidspunkt: Kl 0830-1500 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF Onsdag 31. mai 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (7. etg), Oslo. Dagsorden: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Risiko- og mulighetsanalyse ved endring

Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Risiko- og mulighetsanalyse ved endring Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Risiko- og mulighetsanalyse ved

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 27. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 kl. 8:00-15:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 29.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: 20062013 20062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (A): Ja Notater (N): Ja 08/00210-46 Sørlandet sykehus HF Sak: Forvaltning - EPJ / PAS Dok: Regionale

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag Avtale om leveranse av IKT-tjenester Del IV Kundespesifikke Bilag Versjon: 1.0 Dato oppdatert : 22.03.11 Avtale om leveranse av IKT-tjenester Side : 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1. GENERELLE LEVERANSEVILKÅR...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 36/13 Stiftelse av helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Nils Hermann Eriksson Saksmappe 2012/585 Dato for styremøte

Detaljer