OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD"

Transkript

1 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Notat ANWT LRD ULRD

2 INNHOLD 1 Innledning Generelt Planområdet Tilhørende nedbørfelt Gjeldende reguleringsbestemmelsene 3 2 Planlagt håndtering av overvann Gjeldende krav Planlagt håndtering av overvann og flomveier Konflikter ved gjeldende krav 6 3 Dimensjoneringsgrunnlag Beregningsmetode Nedbørintensitet Avrenningskoeffisienter Påslipp til kommunalt nett 8 4 Overvannsberegning for planlagt håndtering av overvann Fordrøyningsanlegg under bakken Fordrøyning i dam 10 VEDLEGG 11

3 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN Innledning 1.1 Generelt COWI har gjennomført en beregning av nødvendig størrelse for fordrøyningsanlegg og eventuell oversvømmelsesvolum for planområdet Idrettsveien 11, Ski, på oppdrag av utbygger. Overvannsberegningen baserer seg på Ski kommunens krav til overvannshåndtering definert i områdereguleringen. 1.2 Planområdet Prosjektet omfatter eiendommen Idrettsveien 11, midt i Ski sentrum og med kort avstand til Ski stasjon. Området på tomta er relativt flatt og har en størrelse på 0,19 ha. Bebyggelsen avgrenses i nord av Idrettsveien og i sør av Torgveien, og utgjør dermed deler av disse gatemiljøene. Tomta utenfor gateløp er i dag i sin helhet bebygget. Bebyggelsen kan beskrives som sammensatt og er på 1-3 etasjer med underliggende kjeller. Det finnes ikke vegetasjon av noe slag på tomta. Vi er ikke kjent med at det eksisterer bekkeløp eller andre overvannsanlegg i området. Figur 1: Eksisterende situasjon Eksisterende bebyggelse planlegges erstattet med ny bolig- og næringsbebyggelse. Dette er i tråd med overordnede rikspolitiske retningslinjer, der det anbefales å legge opp til boligutvikling og fortetting nær inntil kollektivknutepunkt og sentrumsområder. Den nye bebyggelsen vil bli utviklet

4 2 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 mer i tråd med tilliggende bebyggelse langs Idrettsveien og Torgveien. Eksiterende bygg på toppen av parkeringskjelleren rives og blir erstattet av 2 nye leilighetshus, se Figur 2. Figur 2: Planlagt bebyggelse 1.3 Tilhørende nedbørfelt Området i sentrum er relativt flat med små høydeforskjeller. Det forventes derfor at planområdet håndterer bare nedbør innom planområdet, uten avrenning fra naboeiendommene. Nedbørfeltet har en størrelse på 0,19 ha.

5 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN Gjeldende reguleringsbestemmelsene Områderegulering I Ski kommunes områderegulering står det følgende om overvann: «3.13 Overvannshåndtering Alt overvann innenfor planområdet skal håndteres og renses lokalt, på en slik måte at det ikke medfører økt flomfare eller forurensning nedstrøms i vassdraget. For alle tiltak skal det være lokal overvannsdisponering for hensiktsmessig oppsamling og bortledning av overflate vann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Overvann tillates ikke ført direkte til harde flater som ikke er del av anlegg for overvannshåndtering. Ved beregning av overvannsmengder skal klimafaktor 1,5 legges til grunn: - Løsning for overvannshåndtering skal vises i detaljreguleringer for de enkelte felt/kvartal. - Følgende minimumskrav til blågrønn faktor (BGF) skal oppfylles: o Utbygging/prosjekter: 0,8 o Allment tilgjengelige gater og plasser: 0, I hvert felt avsatt til bebyggelse og anlegg skal det sikres tilstrekkelig flomkapasitet tilsvarende 200-årsflom med 50 % klimapåslag. - Trygge og åpne flomveier (herunder spesielt gater, veier, gang-/sykkelstier, fortau) skal sikres og minimum dimensjoneres for 200-årsflom med 50 % klimapåslag. Ved alle nye tiltak skal åpne løsninger så vidt mulig benyttes. Det skal sikres erosjonssikker avrenning av flomvann. Eksisterende konstruksjoner som hindrer flomveiene skal vurderes fjernet. Bygninger og anlegg i områder som berører flomveier skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Gjennomgående nødflomveier fra områder beliggende ovenfor planområdet skal ivaretas.» Områdeplan For Idrettsveien 11 er det krav i områdeplanen om at minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne beplantes, og at det skal være en jorddybde på minst 0,8 m dersom den beplantete delen av uteareal ligger på lokk Påslippskrav Ski kommunens VA-norm, kapittel 7.0, tillater 5 l/s for påslipp til kommunalt nett.

6 4 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 2 Planlagt håndtering av overvann 2.1 Gjeldende krav Det henvises til gjeldende områderegulering og områdeplan, nærmere beskrevet i kapitel 1.4, der det skal oppfylles minimumskravet for blågrønn faktor på 0,8. Videre skal minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng kunne beplantes, og være en jorddybde på minst 0,8 m dersom den beplantete delen av uteareal ligger på lokk. Det forutsettes at overvann håndteres lokalt gjennom fordrøyningsanlegg og at flomvann kan føres til nærmest flomvei utenfor planområdet. 2.2 Planlagt håndtering av overvann og flomveier Det er lagt ned en stor jobb i samarbeid med arkitekt (Dronninga landskap) for å utforme uteoppholdsarealet etter kommunens krav. FRODIG GÅRDSROM Det legges opp til et samlende, frodig gårdsrom mellom den nye bebyggelsen. Gårdsrommet vil gi alle leilighetene en grønn utsikt. Med den innelukkede situasjonen kan gårdsrommet bli et frodig, rolig og vindstille sted. Herfra har man adkomst til leilighetene, plass for sykler og private uteplasser på terreng. I midten er en felles sone med en romslig plen, frukttrær og en kanal beregnet på overvannsfordrøyning. Vannet fra harde flater fra gårdsrommet kan ledes ut her. Skisseforslaget for gårdsrommet, se Figur 3, viser et grønt gårdsrom med store grønne flater bestående av gress, bunndekkende planter, små og store busker, hekker, klatreplanter og blomstrende trær. Siden gårdsrommet i sin helhet ligger på dekke, blir det behov for oppbyggende kanter for å få plass til vekstjord. Kantene kan benyttes til opphold (benker). GRØNNE TAK OG FELLES TAKHAGE Det legges opp til en felles, frodig takhage på det ene taket. Bruk av store plantekasser vil sikre frodighet og dessuten dele opp taket i mindre soner, slik at det blir mer attraktivt å oppholde seg der. På det søndre taket vil bli plantet med sedumdekke, som har noe drenerende egenskaper og gir en vintergrønn flate. Videre legges det opp til flere grønne vegger med et areal på til sammen 200 m². En nærmere beskrivelse av beplanting finnes i beregningsarket for BGF, se vedlegg 1. OVERVANNSHÅNDTERING Avrenning fra gårdsrommet ledes til et åpent basseng. Bassenget kan utformes med konstant vannspeil. Under nedbør fyller seg bassenget og vannstanden øker. Bassenget har strupt utløp til kommunens ledningsnett. Avrenning fra takflater (grønne tak, takterrasse) ledes til et lukket basseng i parkeringskjeller. Bassenget har strupt utløp til kommunens ledningsnett. FLOM Ved flom ledes avrenning fra gårdsrommet til kanalen, der vannstanden øker. Kanalen har et nødoverløp til flomveien fra gårdsrommet til Torgveien. Bassenget i kjelleren er utstyrt med et nødoverløp til gårdsrommet. Fra gårdsrommet ledes vannet ut til gaten. Utformingen av flomveier ivaretas under detaljprosjekteringen. Utregningen basert på skisseforslaget vil gi en BGF på 0,55.

7 Figur 3: Planlagt håndtering av overvann og flomveier OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 5

8 6 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN Konflikter ved gjeldende krav Kommunens krav til blågrønn faktor (BGF) er 0,8 for dette prosjektet. Utregningen basert på skisseforslaget vil gi BGF på 0,55. Dette til tross for at det vil oppfylle alle målsettingene med BGF: Skader fra kraftigere og mer nedbør dempes ved lokal, åpen fordrøyning med god kapasitet. Bærekraftig overvannshåndtering er en sentral kvalitet i gårdsrommet Plantene vil få tilstrekkelig jordvolum tilpasset plantetypen ved store plantekasser Mikroklima, vann- og luftkvalitet forbedres ved bruk av vann og vegetasjon Det tilrettelegges for bedre uterom med mange benker og oppholdssteder I denne trange situasjonen med hverken eksisterende vegetasjon, permeable flater eller flater forbundet med terreng, er det vanskelig å oppnå en faktor over 0,5. Dersom BGF skal økes, vil det kunne gå ut over brukbarheten og kvaliteten i anlegget. Eksempelvis: Mindre arealer med minerale dekker reduserer BGF, men er nødvendige for adkomst og tilgjengelighet. Mer åpent vann gjelder med større vannarealer (mer vann øker BGF). Større mengder vekstjord øker BGF noe, men er strengt tatt ikke nødvendig i dette trange gårdsrommet; vi anbefaler ikke å plante trær som kan bli store, men heller store busker/små trær i store, sammenhengende plantefelt. I dag er tomta bebygget i sin helhet og alle flater er impermeable, dvs. BGF = 0. Så forbedringspotensialet i forhold til eksisterende situasjon er stort.

9 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN Dimensjoneringsgrunnlag 3.1 Beregningsmetode For beregning av dimensjonerende overvannsmengden er den rasjonelle metode (for små felt, A < 2-5 km²) benyttet. Q = C x A x i x φ Q = dimensjonerende vannmengde C = avrenningskoeffisient A = nedslagsfeltets areal (ha) i = regnintensitet (tilrenningstiden for små felt, inkl. klimafaktor) φ = avrenningsfaktor, φ = 1,0 (arealet er lite og vi går ut fra at et nedbørstilfelle vil være likt over hele arealet). 3.2 Nedbørintensitet IVF-kurve For beregning av dimensjonerende nedbørintensitet benyttes IVF kurven for Ås-Rustadskogen (stasjonsnummer: 17870). Tabell 1: Returperioder(År); Nedbørintensitet i liter pr. sekund pr. hektar (10 000m²) (l/s*ha) Gjentaksintervall For dimensjonering av nyanlegg benyttes en gjentaksintervall for nedbørhendelsen på 25 år. For flomhendelser benyttes en gjentaksintervall på 200 år Nedbørvarighet Lengste avstanden fra ytterste punktet av nedbørfeltet til planlagt fordrøyningsanlegget i området er ca. 150 m. Dette tilsier en konsentrasjonstid på mindre enn 10 min ved en antatt vannhastighet på 1 m/s. Det anbefales å benytte alltid en konsentrasjonstid på minst 10 minutter. Nedbørvarigheten, som er lik konsentrasjonstiden, settes derfor til 10 min for planområdet Klimafaktor Forventet klimaendringer kan bidra til en økning av intensiteten av nedbørshendelser og fører til at kapasiteten av overvannsledningsnettet raskt blir for lite. Det benyttes en klimafaktor på 1, Nedbørintensitet Ut fra Tabell 1 gir et gjentaksintervall på 25 år og en varighet på 10 min en nedbørintensitet på 263,7 l/s*ha for planområdet. For flomavrenning gir et gjentaksintervall på 200 år og en varighet på 10 min en nedbørintensitet på 354,4 l/s*ha for planområdet.

10 8 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN Avrenningskoeffisienter Følgende avrenningskoeffisienter er benyttet i dette prosjektet: Type Avrenningskoeffisient Avrenningskoeffisient ved flom Takflater C = 0,9 C = 1,0 Impermeable flater C = 0,8 C = 1,0 Grus C = 0,6 C = 0,8 Grønne tak, jorddybde 20 cm C = 0,6 C = 0,8 Vegetasjon 40 cm jorddybde C = 0,4 C = 0,5 Vegetasjon cm jorddybde C = 0,2 C = 0,3 Vannflate C = 0 C = 0 Ved flom avtar infiltrasjonsevnen til permeable flater. Det er derfor satt en høyre avrenningsfaktor ved flom. Grunnlaget til beregningen av midlere avrenningskoeffisienten er vist i Tabell 2. Det deles inn i avrenningsarealene som ledes til fordrøyningsanlegg under bakken og til dammen i uteoppholdsarealet. Tabell 2: Avrenningskoeffisient og tilhørende areal Overflate Avrenningskoeffisient Avrenningskoeffisient Ved flom Tilknyttet fordrøyningsanlegg Areal Tak 0,9 1,0 577 m² Grønne tak, 20 cm jorddybde 0,6 0,8 480 m² Grønne tak, 40 cm jorddybde 0,4 0,5 54 m² Vegetasjon cm jorddybde 0,2 0,3 25 m² Midlere avrenningskoeffisient 0,73 0, m² Tilknyttet dam Impermeable flater 0,8 1,0 212 m² Grus 0,6 0,8 117 m² Grønne tak, 20 cm jorddybde 0,6 0,8 125 m² Vegetasjon 40 cm jorddybde 0,4 0,5 50 m² Vegetasjon cm jorddybde 0,2 0,3 220 m² Vannflate m² Midlere avrenningskoeffisient 0,5 0, m² 3.4 Påslipp til kommunalt nett Ski kommune har bestemt en maksimal påslippsmengde på 5 l/s fra planområdet til kommunalt nett. Påslippsbegrensningen legges til grunn for dimensjonering av fordrøyningsanlegg.

11 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN Overvannsberegning for planlagt håndtering av overvann 4.1 Fordrøyningsanlegg under bakken Dimensjonerende overvannsmengde Med en nedbørintensitet på 263,7 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,73, et areal på 0,11 ha og en klimafaktor på 1,5, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 33 l/s Dimensjonerende overvannsmengde for flom Med en nedbørintensitet på 354,4 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,87, et areal på 0,11 ha og en klimafaktor på 1,5, gir dette en dimensjonerende flomvannmengde på 53 l/s Nødvendig fordrøyningsvolum Nødvendig fordrøyningsvolum bestemmes av størst differanse mellom tilført vannmengde (dimensjonerende overvannsmengde) og avtappet vannmengde (tillatt påslippsmengde). Kommunen har tillatt en påslippsmengde på 5 l/s, hvilket er den samlede påslippsmengden for planområdet. Påslippsmengden for fordrøyningsanlegget under bakken settes til 3 l/s og 2 l/s for fordrøyning i dammen. Det vurderes nedbørvarigheter fra 1 til 1440 minutter for å finne den dimensjonerende nedbørvarigheten, som gir størst nødvendig fordrøyningsvolum, se prinsippet i Figur 4. Som et resultat, vil det oppstå tilfeller der konsentrasjonstiden for et delfelt er mindre, lik eller større enn regnvarigheten. Figur 4: Prinsipp for å bestemme nødvendig fordrøyningsvolum Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig fordrøyningsvolum for området basert på dimensjonerende overvannsmengde og kommunens maksimal påslippsmengde på 3 l/s. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 90 min. Dette krever et nødvendig utjevningsvolum på 35 m³. Utformingen av bassenget sees nærmere på under detaljprosjekteringen Håndtering av flom Nødvendig oversvømmelsesvolum beregnes på samme måte som nødvendig fordrøyningsvolum. Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig oversvømmelsesvolum for området basert på dimensjonerende flomvannmengde og maksimal påslippsmengde på 3 l/s. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 90 min. Dette krever et nødvendig oversvømmelsesvolum på 62 m³.

12 10 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 Det forventes at flomvann i begynnelsen av nedbørperioden håndteres gjennom fordrøyningsanlegget dimensjonert for 25-årsregn. Det er ikke økonomisk forsvarlig å dimensjonere fordrøyningsanlegg for flomvannmengder. Vanligvis tilrettelegges slik at resterende flomvann, som ikke håndteres av fordrøyningsvolum, sendes via overløp til et åpent flomareal på overflaten av eiendommen, som er avsatt til midlertidig lagring. Pga. MUA-kravet er det ikke mulig å gjennomføre. Det forutsettes derfor at resterende flomvann ledes via overløp til nærmest flomvei via gårdsrommet og ut til Torgveien. Det må sikres at flomvann ikke fører til skader innenfor og utenfor eiendommen. Utformingen sees nærmere på under detaljprosjekteringen. Flomveiene må dimensjoneres for en flomvannmengde på 13 l/s. 4.2 Fordrøyning i dam Dimensjonerende overvannsmengde Med en nedbørintensitet på 263,7 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,5, et areal på 0,08 ha og en klimafaktor på 1,5, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 15 l/s Dimensjonerende overvannsmengde for flom Med en nedbørintensitet på 354,4 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,65, et areal på 0,08 ha og en klimafaktor på 1,5, gir dette en dimensjonerende flomvannmengde på 20 l/s Nødvendig fordrøyningsvolum Nødvendig fordrøyningsvolum bestemmes av størst differanse mellom tilført vannmengde (dimensjonerende overvannsmengde) og avtappet vannmengde (tillatt påslippsmengde). Kommunen har tillatt en påslippsmengde på 5 l/s, hvilket er den samlede påslippsmengden for planområdet. Påslippsmengden for fordrøyningsanlegget under bakken settes til 3 l/s og 2 l/s for fordrøyning i dammen. Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig fordrøyningsvolum for området basert på dimensjonerende overvannsmengde og kommunens maksimal påslippsmengde på 2 l/s. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 90 min. Dette krever et nødvendig utjevningsvolum på 14 m³. Ved et areal for dammen på 40 m² trenges det en økt vannstand på ca. 35 cm Håndtering av flom Nødvendig oversvømmelsesvolum beregnes på samme måte som nødvendig fordrøyningsvolum. Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig oversvømmelsesvolum for området basert på dimensjonerende flomvannmengde og maksimal påslippsmengde på 2 l/s. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 90 min. Dette krever et nødvendig oversvømmelsesvolum på 30 m³. Dammen utformes slik at flomvann midlertidig kan oversvømme dam-arealet opp til toppen av dam-bredden. Dammen dimensjoneres dermed for en flomvannmengde på 30 m³. Det etableres et nødoverløp som er tilknyttet flomveien ut av uteoppholdsarealet til gaten. Utformingen sees nærmere på under detaljprosjekteringen.

13 OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN VEDLEGG Vedlegg 1: Beregning av BGF Vedlegg 2: Landskapsplan Idrettsveien 11 Vedlegg 3: Overvannsberegning

14 BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller VERDI SYMBOL FAKTOR BESKRIVELSE AREAL M2BGF TOMTENS AREAL (Inkludert bebygd areal) Fyll ut tomtens areal i kolonnen til høyre: BLÅGRØNNE FLATER 1 0,3 0,2 ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM FORDRØYER REGNVANN DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomta, uansett om dette er en kanal med betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet telles som areal Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom jorddybden er mindre enn 80 cm ,1 F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet ihht. kommunale krav til påslipp til off. avløpsnett (dvs. at det rommer ca l/m² avrenningsarea l) 0,1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 1 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,05 IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL LOKALT LUKKET OVERVANNSANLEGG ELLER UNDERJORDISK PUKKBASSENG OVERFLATER MED VEGETASJON FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG FJELL I DAGEN OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD >80 cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD cm F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til lukket anlegg for fordrøyning og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er ihht. kommunale krav til påslipp til off. avløpsnett (dvs. at det rommer ca l/m² avrenningsareal) , ,7 Vegetasjon som vokser i jord og med kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige fjellknauser og svaberg. 0 0 Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med jorden/grunnen under; f. eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større trær kan vokse. Som over, men med cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan vokse. Som over, men med cm jord for at stauder og små busker kan vokse ,6 OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE Som over, men med 5-20 cm jord, for at for eksempel sedum, gress, og markdekkere kan vokse. FORBUNDET MED JORD 5-20 cm TILLEGGSKVALITETER = BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER UNDER BLÅ TILLEGGSKVALITETER NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL Vannspeil som er fylt inn over, telles også med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F. eks: bekk, kanal og dam med grønne bredder. Arealet regnes som bredden til bredden rundt vannspeilet REGNBED ELLER TILSVARENDE Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorda/grunnen. Dette gjelder ikke permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater. 0 0 GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK EKSISTERENDE STORE TRÆR, > 10 m Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m2/tre. EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES Å BLI >10 m EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES Å BLI SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m) NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES Å BLI >10 m NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES Å BLI SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m) PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM M2 STEDEGEN VEGETASJON BUSKER OG HEKKER OG SMÅ FLERSTAMMEDE TRÆR 0 0 Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks; alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje og furu med mange flere. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m2/tre (x 0,8). 0 0 Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær, magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m2/tre (x 0,6). 0 0 Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m2/tre (x 0,7). 0 0 Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m2/tre (x 0,5) Areal m2 Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det lokale, historiske natur- og kulturlandskapet som for eksempel furukoller, de rike Oslofjordøyene og varmekjære lier med edelløvskog, som er typisk for det geologiske Oslofeltet. 0 0 Regnes i m2 i dryppsonen til buskene, dvs. kronas utstrekning. GRØNNE VEGGER For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter). Dette vil variere mellom plantetyper. STAUDER OG BUNNDEKKERE SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER OVER 75 m2 Gjelder ikke plen eller sedum Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m2, som for eksempel store gressplener, plantefelt eller annet. PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05 0,05 KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønne struktur utenfor STRUKTUR området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt, sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på 0,05 i BGF. STK ,8 0 0 TOTAL BLÅGRØNN AREALFAKTOR (BGF) 0, ,6

BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling Vedlegg 3 BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling 28.0.204 Sumpbed i Christian Krohgs gate 39-4. Landskapsarkitekt: Dronninga landskap. Foto: Adam Stirling Gatebeplantning på Carl Berners plass. Takhage i Christian

Detaljer

Blågrønn faktor og overvannshåndtering

Blågrønn faktor og overvannshåndtering Blågrønn faktor og overvannshåndtering Fagtreff i Norsk Vannforening Oslo 14. november 2016 dr.ing, Kim H. Paus Norsk Vann sin anbefaling ift. håndtering av overvann Planlegging Fang opp og infiltrer Forsink

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

Nordbyveien , landskapsmessig analyse

Nordbyveien , landskapsmessig analyse Nordbyveien 70-72-74, landskapsmessig analyse Planområdet, dvs tomten er beliggende inntil og rett vest for kommunegrensen mellom Ås og Ski kommuner der Nordbyveien krysser kommunegrensen. Like vest for

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING; BÆREKRAFT FOR LANDSKAPSARKITEKTER, 13. OG 14. NOVEMBER 2013 BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) KATLINN CLAVIER Landskapsarkitekt MNLA For Bærum og Oslo kommune og Framtidens byer

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Virkemidler. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse. 5.Mai 2017 Scandic, Hamar. dr.ing, Kim H. Paus

Virkemidler. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse. 5.Mai 2017 Scandic, Hamar. dr.ing, Kim H. Paus Virkemidler Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 5.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Strategi for overvannshåndtering Planlegging Fang opp og infiltrer

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak 28.0.204 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til:

Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til: Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til: Oslos arbeid med Grønn arealfaktor og Bærums arbeid med Grønne tak, ba Framtidens byer v/miljøverndepartementet de to kommunene utarbeide Nasjonal

Detaljer

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt Blågrønn faktor - miniseminar 18. februar 2015 Kristiansand kommune Program Del 1: 12:00: Kaffe og frukt 12:10: Velkommen v/ Venke Moe 12:15: «Vi må planlegge for klimaendringer» v/ Terje Lilletvedt 12.30:

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Grønn overflatefaktor

Grønn overflatefaktor Byplankontoret Områdeplan for Brøset Vedlegg 2 til bestemmelsene: Grønn overflatefaktor Dato: 08.03.2013 2 Grønn overflatefaktor Hva er grønn overflatefaktor På Brøset planlegges det en tett bydel. For

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak 28.01.2014 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...4

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Lokal overvannsdisponering. løsninger

Lokal overvannsdisponering. løsninger VA DAGENE PÅ SØRLANDET 26. 27. mars 2014 Lokal overvannsdisponering Eksempler Svein Ole Åstebøl, på COWI tekniske AS løsninger Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer Overvann som ressurs/blågrønne løsninger

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Blågrønn struktur i by og tettsted

Blågrønn struktur i by og tettsted Fylkesmannen i Oppland/Oppland fylkeskommune/ KS Hedmark Oppland, 18.- 19. mars 2015 Blågrønn struktur i by og tettsted Svein Ole Åstebøl, COWI AS - overvann som problem og ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn Vedlegg 2 BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn 28.01.2014 Bjølsen studentby. Landskapsarkitekt: Snøhetta. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 1. Introduksjon... 4 Utgangspunkt for blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013 Blågrønn struktur Overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS og grøntområder Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN DS1 Nonneseter-Kronstad - Overvannsberegninger Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15530105 16.09.2016 David T Frøystad Bengt Clausen Filnavn D00_100_not

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Boligplanlegging i by 15. 17. oktober 2012 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering i by Utnytte overvannets rekreasjons- og

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR?

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR? Biotopflächenfaktor Grönytefaktor Biotope Area Factor HVA ER GRØNN AREALFAKTOR? Planleggingsverktøy som ivaretar grønne løsninger. Utviklet i Berlin og hentet til Malmøs boligutstilling. Uttrykker forholdet

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6 REGULERINGSPLAN BERGVEIEN 1 BERGEN - GNR/BNR 19/50 M.FL BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Husbanken Det norske Hageselskap Boligplanlegging i by 29. 31. oktober 2014 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering - fra lukket

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG 24.10.2012 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag:

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS

VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS Beregnet til Reguleringsplan Dokument type VA-Rammeplan Dato 03.06.2015 VA-RAMMEPLAN KROHNSMINDE IDRETTSPLASS Revisjon C Dato 3. juni 2015 Utført av Caroline F. Strømland og Silje Aasgrav Kontrollert av

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

FM Seminar om overvann 6. november 2014

FM Seminar om overvann 6. november 2014 FM Seminar om overvann 6. november 2014 Overvann på overflaten eller i rør? Oddvar Lindholm Institutt for matematiske realfag og teknologi NMBU Tegning: Petter Wang NIVA Prognoser for klimautviklingen

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Overvann og blågrønne prinsipper

Overvann og blågrønne prinsipper Overvann og blågrønne prinsipper Informasjonskveld om overvann Lørenskog 21.juni 2016 dr.ing, Kim H. Paus Agenda 1. Utfordringene 2. 3-trinnsstragi 3. Tiltak 4. Virkemidler Avrenning Utfordring 1: Fortetting

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Disponering av overvann i fremtidens byer

Disponering av overvann i fremtidens byer Disponering av overvann i fremtidens byer 13.Okt 2017 Seminar Norsk Vannforening Blågrønn infrastruktur mer enn bare overvann? dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer