MØTEBOK. Fylkestinget. Grand hotell Terminus, Bergen. Kl.: Stad: Dato: 13. mars mars Saknr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Grand hotell Terminus, Bergen. Kl.: 11.00-17.00 09.00-14.00. Stad: Dato: 13. mars 2012 14. mars 2012. Saknr."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. mars mars 2012 Kl.: Stad: Grand hotell Terminus, Bergen Saknr.: 1/12-21/12 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen FORFALL Marte Malones Anne-Line Innvær Jørn Eggum Peder Sjo Slettebø Ingrid Reitan MØTANDE VARAMEDLEMER Helge Nævdal Øyvind Hardeland Inger Johanne Seim Silja Ekeland Bjørkly Roe Lauvås Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Ruth Grung 2. Sveinung Valle 3. Astrid F. Selsvold 4. Nils-Olav Nøss 5. Helge Nævdal 6. Rasmus Rasmussen 7. Torill Vebenstad 8. Siri Klokkerstuen 9. Christopher Ray Beckham 10. Marianne Bjorøy 11. Toralv Mikkelsen 12. Øyvind Hardeland 13. Atle Kvåle 14. Jette Lunemann Hansen 1

2 15. Inger Johanne Seim 16. Jane Kirsti Stangeland FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Rosalind Fosse 4. Helge Andre Njåstad Gunnar Bakke 5. Sigbjørn Framnes 6. Silje Hjemdal 7. Inger Signe Ulvund 8. Gustav Bahus HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Inge Reidar Kallevåg 4. Birthe Eriksen 5. Hans Kjellby 6. Torill Eidsheim 7. Einar Lutro 8. Stein Inge Ryssdal 9. Eli Årdal Berland 10. Dan Femoen John Torgeir Torsvik 11. Svein Halleraker 12. Børge Lunde 13. Iril Schau Johansen 14. Nils Marton Aadland 15. Morten Storebø 16. Silja Ekeland Bjørkly 17. Roe Lauvås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Vegard Ask 5. Kristian Helland MILJØPARTIET DE GRØNNE 1. Tom Sverre Tomrern 2

3 RAUDT 1. Natalie Antonia Golis SENTERPARTIET 1. Benthe Bondhus 2. Jostein Ljones 3. Alexander Fosse Andersen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Aud Karin Oen 2. Torunn Hovland Ljone VENSTRE 1. Mona Haugland Hellesnes 2. Alf Helge Greaker 3. Anne Beth Njærheim 4. Bjørnar Hamre MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Astrid F. Selsvold og Alf Helge Greaker valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. FYLKESTINGET Etter talane var det ordskifte. 19 representantar hadde ordet. I samband med ordskiftet etter talane sette Jostein Ljones fram slikt forslag til fråsegn: Hordaland fylkesting krev betre fordeling av midlane i NTP Det må investerast i framtidsretta, effektiv og miljøvenleg infrastruktur i heile landet. Fagetatane sine framlegg har underprioritert Vestlandet og Hordaland. Fylkestinget stiller krav til samferdsleministeren om at den politiske handsaminga vil gje ei meir rettferdig fordeling av midlane mellom regionane. Fylkestinget krev at det vert bygd ut intercity-strekningar mellom Bergen-Voss og Oslo- Hønefoss (Ringeriksbanen). Vestlandet har ikkje tid til å venta på at det skal byggjast ferdig intercity-triangel på Austlandet før desse strekningane vert prioriterte. For å auke kapasiteten 3

4 og framkomsten for gods vil me også krevje fleire kryssingsspor for godstog mellom Voss og Hønefoss. Det er avgjerande for kommunikasjonen på Vestlandet at det vert realisert ferjefri E39 med gode tverrsamband (E16 og E134) så raskt som råd. Fylkestinget vil prioritere rask realisering framfor store prestisjeprosjekt med lange fjordkryssingar. Aud Karin Oen sette fram slikt forslag til fråsegn: Statsminister Jens Stoltenberg Justisminister Grethe Faremo Barne- likestillings- og inkluderingsminister Kristin Halvorsen Barneombod Reidar Hjermann Leiarane for dei politiske partia Dei parlamentariske leiarane på Stortinget Protest mot tvangsutsending av Nathan Eshete og foreldra hans Gjennom både lokale media og riksmedia er vi gjort kjende med at Nathan Eshete på seks år og foreldra hans kan forventast å bli tvangsutsende til Etiopia når den nyleg framforhandla returavtalen vert iverksett 15. mars. Dette tek vi til motmæle mot. Gjennom vesle Nathan sine mange støttespelarar veit vi at Nathan er fødd, døypt og oppvaksen i Noreg, i Ytre Arna i Bergen. Han har gått fire år i Ytre Arna barnehage og går no i fyrste klasse på Ytre Arna barne- og ungdomsskule. Nathan snakkar kav bergensk, som andre bergensborn på hans alder, han spelar fotball på Arna-Bjørnar og drøymer om ein dag å spela på Brann nett slik som mange andre smågutar i Bergen. Etter vårt skjøn har Nathan ei sterk tilknyting til riket gjennom å ha budd heile sitt liv i Ytre Arna. Det er Bergen og Hordaland som er heimstaden til Nathan. Foreldra hans er godt integrerte, mellom anna gjennom kyrkjelyden dei er ein del av. Dei var også i arbeid inntil dei mista arbeidsløyvet i januar i fjor. Vi er kjende med at ei stortingsmelding om born på flukt er undervegs til Stortinget. Vi er også kjende med at meir enn 400 born har venta i meir enn tre år utan endeleg avklåring om opphald. Nathan har levd og budd i Bergen i heile sitt liv. Vi registrerer også at doktor og pensjonert seniorforskar Siegfred Pausewang ved Christian Michelsens institutt nyleg har uttala til Bergensavisen at det vil vera skandaløst å senda denne familien attende til Etiopia på grunn av bakgrunnen til Nathan sin far. Antropologiprofessor Kjetil Tronvoll, ekspert på forholda i Etiopia, påpeika til BA den negative demokratiske utviklinga som har vore i landet siste åra og at han meiner dei som har fått avslag, må få sakene sine vurderte på nytt. Dette registrerer vi. Vårt hovudfokus er likevel vesle Nathan, barnet. Vi ser engasjementet i lokalmiljøet for Nathan, som altså har levd heile sitt liv i Arna og som no er i sitt sjuande år. Når det gjeld Nathan Eshete, finn vi det som ansvarlege fylkestingspolitikarar rett å seia frå om at vi meiner Nathan høyrer til i Bergen og i Noreg. Vi ber ansvarlege styresmakter syta for at Nathan og foreldra hans kan halda fram med å bu i Bergen. Vesle Nathan høyrer heime her. Forslaga til fråsegner vart behandla av fylkestinget

5 Torunn Hovland Ljone sette fram slikt oversendingsforslag I: Nynorsk arena i Bergen sentrum Det er kjend at Hordaland teater ynskjer å flytta til sentrum av Bergen, og Tanks skole er nemnd som alternativ lokalisering. Nynorsk kultursentrum, som i dag og driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og utviklar og driv Olav H. Hauge senteret i Ulvik, eig og skal forvalta Jon Fosse-arkivet. Det er utarbeidd eit forprosjekt for forvalting av dette arkivet. Styret i Nynorsk kultursentrum har interesse i å utvikla ein nynorsk arena i Bergen. Dei ser gjerne på ei samlokalisering mellom eit levande nynorsk teater og ein arena for forfattarskapen til Jon Fosse. Fylkestinget ber om at det vert sett i gang ein prosess med å finna eigna lokale for Hordaland teater og Jon Fosse-arkivet. Ljone sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. Torunn Hovland Ljone sette fram slikt oversendingsforslag II: Rasproblematikk i Sørfjorden/snøggbåtrute Lofthus-Norheimsund Eit utvida rutetilbod for snøggbåt Lofthus-Norheimsund vil sikra beredskapen i vinterhalvåret, og dessutan gjera at sørfjørene på ein god måte kan reisa til og frå Bergen på ein dag. Fylkestinget ber om at det vert gjort ei utgreiing om eit utvida snøggbåtrutetilbod Lofthus- Norheimsund som sikrar beredskapen og gjer at fastbuande langs Sørfjorden kan reisa kollektivt til og frå Bergen på ein og same dag. Ljone sitt forslag vart samrøystes vedteke oversend til fylkesrådmannen. Etter førespurnad frå Ruth Grung fekk fylkestinget utdelt svar på spørsmål i fylkesutvalet om kollektivmeldinga 2011 og svar frå Statens vegvesen på spørsmål om kompensasjon for prisstiging på renter på eventuelle lån. Dagleg leiar i filmfondet Fuzz, Lars Leegaard Marøy, orienterte om filmfondet sitt arbeid med investering i kinofilmar, tv-seriar og dataspel. Leiar i kontrollutvalet, Torill Vebenstad, orienterte om rolle, ansvar og arbeid i kontollutvalet. Miljøprisen 2011 vart delt ut til Bærekraftig Liv på Landås ved Liv Karin Thomassen, Agnes Vevle Tvinnereim og Lars Ove Kvalbein. Bærekraftig liv på Landås fekk prisen på kr for å ha utvikla ein samhandlingsmodell for lokalsamfunn, individ og bedrifter som ønskjer å oppnå ei meir berekraftig tilpassing og for å ha gjennomført gode, konkrete tiltak i nærmiljøet. Leiar i kultur- og ressursutvalet Anne Beth Njærheim stod for utdeling av miljøprisen. Fylkestinget behandla sakene slik: 1, 4, 2, 3, 5 og deretter i rekkjefølgje til og med sak 9/12. FYLKESTINGET Fylkestinget vitja Ungt Entreprenørskap Hordaland i Grieghallen. Fylkestinget arbeidde med slagord for Hordaland fylkeskommune (gruppearbeid). 5

6 Interpellasjonar Interpellasjon av frå Alexander Fosse Andersen til fylkesordføraren: Lærarvald og mobbing Det har i den siste tida vore fleire medieoppslag om vald mot lærarar. Mellom anna vert det hevda at lærar sluttar i jobben sin som følgje av vald og mobbing. I skuledebatten har mobbing i all hovudsak handla om elevar, men mobbing av tilsette skjer òg, og det er sjølvsagt like alvorleg som om ein elev vert mobba. Samstundes syner medieoppslaga at det er usikkert kor stort problemet med lærarvald eigentleg er, ettersom statistikken er mangelfull. Det gjer debatten vanskeleg. Skal ein kunna gjera ein god jobb for å førebyggja lærarvald og mobbing, må ein vita kor stort problemet er. Med bakgrunn i den siste tidas oppslag om lærarvald og mobbing ynskjer eg å stilla desse spørsmåla: 1. Kva statistikk har fylkeskommunen når det gjeld vald, mobbing og overgrep mot lærarar og andre tilsette i den vidaregåande skulen i Hordaland? 2. Kva rutinar har fylkeskommunen for å fanga opp dette i den vidaregåande skulen? 3. Kva tiltak vert sett i verk for å førebyggja vald og mobbing mot lærarar og andre tilsette i den vidaregåande skulen i Hordaland? Oversendingsforslag 1. Hordaland fylkeskommune gjennomfører ei undersøking blant dei tilsette i den vidaregåande skulen for å kartleggja vald og mobbing retta mot lærarar og andre tilsette i den vidaregåande skulen i Hordaland. 2. Resultatet av undersøkinga vert lagt fram for opplærings- og helseutvalet og fylkestinget med framlegg på vidare tiltak. Fylkesordføraren hadde slikt svar: Til spørsmål 1 Fylkesrådmannen har gjeve organisasjonsavdelinga i oppdrag å gjennomføre ei årleg rapportering i høve krav i AML, kalla eigenkontroll, ved alle fylkeskommunale verksemder, skulane medrekna. I arbeidsmiljørapporten/eigenkontrollen er det to spørsmål som omhandlar trugsmål og vald mot tilsette samt personskadar. Terskelen for å registrere utagerande åtferd som dytting, spytting, lugging og uakseptable gestar som avvik skal vere låg. Tal for melde avvik for åra 2009, 2010 og 2011: Det er registrert høvesvis 66, 45 og 112 avvik innanfor kategorien Uønskte hendingar som omhandlar trugsmål og vald mot tilsette. I same perioden er tala for Uønskte hendingar som omhandlar personskadar 11, 139 og 111. Til spørsmål 2 Opplæringslova og arbeidsmiljølova (AML) set dei ytre rammene for å sikre eit godt arbeids- og læringsmiljø. Hordaland fylkeskommune har gjennom vedtak i fylkestinget fastsett forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane med heimel i opplæringslova. I dette reglementet er det også bestemt kva reaksjonsformer som skal nyttast ved uønskt åtferd. For dei tilsette gjeld i tillegg dei allmenne rammene i arbeidsmiljølova, utfyllande personalreglement og særlege vilkår for handtering av konflikt ved fylkeskommunale verksemder. Arbeidsmiljølova stiller krav om systematisk HMTarbeid for å sikre arbeidsmiljøet til alle tilsette. Det er skulen ved rektor som har det direkte ansvaret for å ivareta arbeidsmiljøet for dei tilsette. 6

7 Til spørsmål 3: HMT-seksjonen har gjennom fleire år gjeve tilbod om todagarskurset Meistring av trugsmål og vald til alle skular, og vi får opplyst at interessa for dette kurset er aukande. Gjennom ulike forum for skuleleiarar er emnet arbeids- og læringsmiljø tematisert, og HMT-seksjonen er ein viktig ressursbase for å halde dette leiaransvaret varmt. Omgrepa mobbing, vald og trugsmål om vald er vanskelege å definere presist, og vi kan ikkje seie noko sikkert om korleis elevar og tilsette i skulen forstår dei. Det er likevel presisert gjennom reglementet for handtering av konflikt og kurs i HMT-arbeid, at ingen formelle saksvegar eller ulik forståing av konfliktinnhaldet skal stå i vegen for å gripe inn når det er mistanke om at det psykososiale miljøet er dårleg eller står i fare. Dette betyr at spytting, lugging og trugande gestar skal meldast som avvik på linje med slag og spark. Terskelen for å melde mobbing og vald til politiet er nok mykje høgare enn dette. Personalseksjonen har registert særs få slike tilfelle dei siste ti åra. Konklusjon: Det er ikkje ynskjeleg at vi lagar konkurrerande undersøkingar om arbeidsmiljøet for dei tilsette i fylkeskommunen. Eigenkontrollen kan eventuelt justerast med tanke på å få fram meir nyanserte data. Fylkerådmannen vil ved eit seinare høve leggje fram ei sak for opplærings- og helseutvalet om dei aktuelle problemstillingane. Forslaget frå Andersen var samrøystes vedteke oversendt til administrasjonsutvalet. Interpellasjon av frå Ruth Grung til fylkesordføraren: Systematisk samarbeid mellom skolenivåene for at elevene skal få større faglige utfordringer Med Kunnskapsløftet i 2006 ble det åpnet for at elever på ungdomstrinnet kunne ta matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag på videregående. Formålet var å gi elevene større faglige utfordringer ved å gjøre skoleløpet mer fleksibelt. Men få har fått glede av ordningen, dette skoleåret er det kun 956 elever på landsbasis og 70 % av disse er i Oslo eller Akershus. Arbeiderpartiet vil at alle elever skal ha noe å strekke seg etter. Ingen har rett til å ta fag fra videregående opplæring mens de er elever i grunnskolen. Dette er et tilbud vi som skoleeiere har ansvar for å tilrettelegge og gjøre det praktisk gjennomførbart. Det betyr samordning av timeplaner, fordeling av kostnader og løse mulige transportutfordringer. Regjeringen vil utvide ordningen fra høsten 2012, slik at det vil omfatte alle fag og at elevene kan ta avsluttende ungdomsskoleeksamen mens de går i niende klasse. Det legges også til rette for at fag fra videregående kan tas som valgfag, ved innføring av nye valgfag i ungdomsskolen til høsten, samt nettundervisning i matematikk, der avstandene til nærmeste videregående skole er store. Ordningen gir skolene mulighet til å tilpasse opplæringen enda bedre ved å gi sterke elever større faglige utfordringer og øke motivasjonen og læringsutbytte. Spørsmål 1. Hvor mange ungdomsskoleelever benytter seg av denne ordningen i Hordaland dette skoleåret? 2. Hvilke fag får de opplæring i? 3. Hvilke ungdomskole/kommune og videregående skoler i Hordaland er det som har klart å tilrettelegge for denne ordningen i vårt fylke? 7

8 Arbeiderpartiet vil at Hordaland skal være et ledende kompetansefylke, og at vi målrettet tar i bruk de mulighetene vi har i et fleksibelt opplæringssystem. Forslag til vedtak Fylkestinget vil at flest mulig ungdomsskoleelever i Hordaland skal få mulighet til å ta fag i videregående. Ber fylkesrådmannen fremme en sak om hvordan få til et formålstjenlig samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skoler allerede fra høsten 2012, slik at flest mulig ungdomsskoleelever får mulighet til økt læringsutbytte. Fylkesordføraren hadde slikt svar: 1. I Hordaland er det 29 ungdomsskoleelevar skoleåret som tek fag i vidaregåande opplæring. 2. Elevane får opplæring i faga engelsk, spansk, matematikk og samfunnsfag. 3. I fylket er det 6 vidaregåande skolar som gir undervisning for elevar i ungdomsskolen. Desse vidaregåande skolane får elevar frå 9 ungdomsskolar. Askøy vgs har elevar frå Erdal ungdomsskole, Fana gymnas har elevar frå Hop, Storetveit og Slåtthaug ungdomsskole, Garnes vgs frå Garnes ungdomsskole, Laksevåg vgs frå Sandgotna og Holen ungdomsskole, Osterøy vgs frå Osterøy ungdomsskole og Stord har elevar frå Nordbygdo ungdomsskole. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget frå Grung. Forslaget vart samrøystes vedteke. VEDTAK ( ) Fylkestinget vil at flest mogleg ungdomsskoleelevar i Hordaland skal få høve til å ta fag i vidaregåande. Ber fylkesrådmannen fremje ei sak om korleis få til eit føremålstenleg samarbeid mellom ungdomsskole og vidaregåande skolar allereie frå hausten 2012, slik at flest mogleg ungdomsskoleelevar får høve til større læringsutbyte. Spørsmål Spørsmål av frå Tom Sverre Tomren til fylkesordføraren (innsendt som interpellasjon, men kom for seint i forhold til fristen og vart difor behandla som spørsmål). Tilrettelegging for el-bilar I kom første generasjons el-biler med rekkevidde på inntil 15 mil til Bergen og Hordaland. Dette har medført at salget av el-biler i har eksplodert. I løpet av 2013 er det varslet kommersiell lansering av el-biler med en rekkevidde på mellom mil pr. ladning. Parallelt med dette har Bergen rekordhøye måleverdier på lokal luftforurensing både i byen og rundt flere av kjøpesentrene. Dette indikerer at luftforurensingsproblematikken er i ferd med å utvikle seg frå å ha vært et sentrumfenomen, til å bli et regionalt fenomen. Bergen kommune leter etter gode grep for å få ned forurensingen, så langt uten å lykkes. 8

9 (Om jeg får legge til som en politisk ytring: Enten på grunn av manglende kompetanse, evne eller vilje hos partiene som styrer Bergen.) Nå kan fylkeskommunen selvsagt avfeie dette som et Bergensproblem. Men dette vil etter MDG sin oppfatning være ansvarsfraskrivelse. For det første er problemet i ferd med å bli regionalt, og for det andre er årsakene til luftforurensingen regionale transportmønster, like mye som lokale transportmønster. Luftforurensing kommer blant annet av at folk pendler mellom kommunene, mangel på gjennomslag for miljøtenking i regional transportplanlegging, dårlige kollektivløsninger og en regional arealplanlegging der arbeidsplasser befinner seg langt utenfor kollektive transporttraséer. Ansvaret for luftforurensingen må med andre ord deles mellom Bergen kommune, omlandskommunene og fylkeskommunen. Vi kan gjerne også legge til Regjeringen, med de føringene de legger for transportinvesteringene. Dette gjør at alle partiene med styringsansvar må dele ansvaret for at det er farlig å puste i Bergen på dårlige, kalde dager. De lokale og regionale styringpartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF må bære hovedansvaret, men og manglende satsing på bybane i regionen hos SV, Sp og AP ligger bak luftforurensingssituasjonen. Hovedpoenget for oss i MDG er likevel ikke å peke på skyldige. Hovedpoenget er å lete etter løsninger, og her kommer koblingen til elbiler inn i bildet: Vi i De Grønne ser at elektriske, utslippsfrie transportkilder må utgjøre en del av løsningen på luftforurensingsproblemet. Bybane, T- bane, tog, elektriske hurtigbåter og: el-biler. Etter å ha prøvd ut teknologien, er jeg overbevist om at en utstrakt satsing på el-biler må være en viktig del av løsningen på luftforurensingsproblemet. Med fortsatt gode og langsiktige statlige rammevilkår, god og massiv utbygging av hurtigladingspunkter for el-biler, massiv satsing på parkeringsplasser for el-bil både i byene og i regionsentrene, i kombinasjon med tiltak for å begrense den forurensende diesel og bensintrafikken kan en løse luftforurensingsproblemet i Bergen. Det er fullt ut mulig, det står bare på vilje og evne. Mitt spørsmål er firedelt og knyttet til tilrettelegging for el-biler. 1. Hvordan vil fylkesordføreren stille seg til et forslag om at det blir utarbeidet en samlet fylkesplan og en samlet strategi for elektrisk transport i Hordaland? 2. Hvilket potensiale ser fylkesordføreren for el-biler som løsning på lokal luftforurensing i Bergen? 3. Vil fylkesordføreren være pådriver for reservering gratis P-plasser for el-biler på bekostning av dieselbiler og bensinbiler både i Bergen og i omlandskommunene? 4. Kan fylkesordføreren tenke seg å ta et inititaitiv der Hordaland fylkeskommune henvender seg til Regjering (og Storting) med forespørsel om å sikre at el-biler får beholde de langsiktige og gode rammevilkårene som de nyter godt av i dag (moms, kollektivfelt, parkeringsfordeler, bro- og bomavgifter). 9

10 Fylkesordføraren hadde slikt svar: Til spørsmål 1 Fylkesordføraren ser det ikkje som aktuelt å lage ein eigen regional plan for elektrisk transport og viser til at Klimaplan for Hordaland som vart vedteke i juni 2010, har mange mål om klimavenleg transport. Strategi D: Redusere utslepp frå køyretøy og fartøy, har som delmål 12 følgjande: Innan 2020 skal minst 20% av alle lette køyretøy vere ladbare motorvogner. Ein meir handlingsretta strategi på elektrisk transport bør i tilfelle vurderast i neste rullering av handlingsprogrammet til klimaplanen. Det skal til handsaming i fylkestinget i desember Til spørsmål 2 Elbilar er eit av fleire tiltak som kan vere med på å redusere lokal luftforureining. Til spørsmål 3 Dersom klimaplanens delmål om 20% ladbare bilar i 2020 skal vere realistisk, er det klart at også parkeringspolitikken må stimulere til det. Det trengst fleire parkeringsplassar for elbilar. Om, og kor lenge dei skal vere gratis, må vi kome tilbake til. Til spørsmål 4 Klimaråd Hordaland sendte fråsegn til finansministeren om elbilar og behovet for stabile og langsiktige statlege rammevilkår. I brev av svarte finansministeren at han ikkje finn grunnlag for å vurdere ei utviding av kompensasjonsordninga for mva til å gjelde leasing av elbilar. Han viser til at mva-fritak indirekte inneber ei form for subsidiering gjennom avgiftssystemet, og at det er andre måtar for å oppnå auka bruk av elbilar i Noreg som er meir målretta. Klimarådet var ikkje nøgd med svaret frå finansministeren, og sende derfor eit brev til finanskomiteen på Stortinget med ei fråsegn om rammevilkår for elbil. Klimarådet ber om at ordninga med at leasing av elbil ikkje får kompensasjon for meirverdiavgift, må opphevast i statsbudsjettet for Det er ikkje registrert noko svar på dette brevet. Interpellasjonen frå Tom Sverre Tomren vert lagt fram for fylkestinget i juni Spørsmål av frå Torill Selsvold Nyborg til fylkesordføraren. Manglande statlege løyvingar til Bergensprogrammet Det har kome fram gjennom media at Samferdselsdepartementet ikkje har følgt opp føresetnadane i bompengeavtalen til gjeldande Bergensprogram. I høve avtalen skuldar staten 500 millionar kroner. Frå politisk leiing i departementet har det kome signal om at desse pengane vil koma til utbetaling i slutten av avtaleperioden. Samstundes vert det signalisert usikkerheit om beløpets størrelse. Kor mykje pengar er det som gjenstår av statens sine forpliktingar, og kva initiativ vil fylkesordføraren ta for at Samferdselsdepartementet innfrir sin del av avtalen? 10

11 Fylkesordføraren hadde slikt svar: I den første bompengeproposisjonen om Bergensprogrammet, St.prp. 76 ( ), var det føresett ei totalramme på mill kr. Av dette skulle staten sitt bidrag utgjera mill kr og bompengane vart rekna til å vera mill kr. I tillegg vart det føresett 250 mill kr i fylkeskommunale og kommunale midlar. Forholdet statleg bidrag/bompengar er her 44/66, som omtalt i BT Men Stortinget har seinare utvida Bergensprogrammet, etter fylkeskommunal og kommunal tilslutnad. I St.prp. nr. 75 ( ) vart det lagt til grunn mill. kr i 2005-prisnivå til investeringar i perioden I St.prp. 108 ( ) er dette beløpet og løyvingane i perioden rekna fram til 2009 kroner. Tabellen nedanfor, som er basert på St.prp. nr. 108 ( ), syner fordelinga mellom statleg finansiering og bompengar: Finansieringskjelde St.prp. nr. 75 ( ) Løyvd i perioden Differanse Perioden Statlege midlar, øvrig riksveg Statlege midlar, stamveg Bompengar Sett i høve til St.prp. 108 ( ) er dei statleg løyvingane i 2009 kr. 206 (242-36) mill. kr for låge og bompengane 585 mill. kr for høge. I proposisjonen vert dette kommentert slik: For perioden er dei statlege løyvingane til øvrige riksvegar om lag 240 mill. kr lågare enn lagt til grunn i St. prp. nr. 75 Endringane i løyvingar er meir enn kompenserte ved at bompengar til investeringar er auka med om lag 590 mill. kr. Her inngår om lag 260 mill. kr frå bompengeordninga før Forholdet statleg bidrag/bompengar er her 26/74. I periodane og kom dei offentlege midlane over riksvegbudsjettet. Frå 2010 er det fylkeskommunen som løyver dei offentlege midlane til Bergensprogrammet. BT har rekna statleg del basert på den første proposisjonen og lengre enn til 2009 (ved å rekna dei 10 siste åra frå 2002, i følgje BT). Det er diskutabelt om ein bør leggja tala i den første eller i den andre proposisjonen om Bergensprogrammet til grunn i ein skuldrekneskap ovanfor staten. Men det er eit faktum at dei statleg løyvingane i 2009 kr er 206 mill. kr. for låge og bompengane 585 mil. kr for høge, i høve til kva som vart føresett i St.prp. nr. 75 ( ). Staten løyver midlar til Bergensprogrammet og andre bompengeprosjekt gjennom statsbudsjetta og er ikkje juridisk forplikta til å løyva dei beløpa som vert lagt til grunn i dei føregåande bompengeproposisjonane. Fylkesordføraren finn det likevel svært urimeleg at staten ikkje har stått ved sin del av det spleiselaget som eit bompengeprosjekt er. Overoppfylling av bompengedelen burde ikkje føra til at staten bidrar mindre enn føresett. Manglande statleg oppfølging verkar undergravande på heile bompengeordninga. Fylkesordføraren er derfor nøgd med at statssekretær Sveinulf Tungesvik i BT lovar ekstraløyvingar dei komande åra og at For mye eller for lite statsmidler de første årene, vil bli korrigert i løpet av prosjektets levetid. Eg vil ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få stadfesta denne uttalen og å drøfta korleis staten kan følgja opp det manglande statlege bidraget i form av ekstramidlar til Bergensprogrammet. 11

12 Spørsmål av frå Ruth Grung til fylkesordføraren. Fylkeskommunens søknad om å få utbetalt belønningsmidler for 2011 Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har inngått en avtale med Samferdselsdepartementet om 550 mill. kr i belønningsmidler til kollektivtrafikken i bergensområdet for perioden I avtalen forplikter vi oss til å utforme en politikk som får flere til å reise kollektivt og redusere biltrafikken. Målet for 4-årsperioden: 1. Den samlede biltrafikken i bompengeringen i Bergen skal ikke øke i avtaleperioden selv om befolkningen og/eller tallet på arbeidsplasser øker. 2. Biltrafikken inn mot Bergen sentrum skal i perioder med stor andel arbeidsreiser, reduseres med 5 % i 4-årsperioden. Spørsmål 1. Hva er de konkrete måleparametrene som legges til grunn for de to målene? Hvordan måles de, hvilke tidsperiode har man definert som rushtid og hva er man blitt enig om skal være de konkrete måltall som er utgangspunkt for perioden? 2. Hvilke måltall/måloppnåelse har fylkeskommunen sendt inn til departementet for utbetaling for 2011? 3. På møte om Regionpakke Bergen kom det frem at Statens Vegvesen sine prognosemodeller for avvisningseffekt ved økte bompenger ikke var i stand til å modellere effekt i forhold til arbeidsreiser/rushtid. Prisfølsomheten er mindre for bruk av bil til arbeidsreiser enn til handel og annen fritidsbruk. Hvordan mener fylkesordfører at vi vil klare å redusere biltrafikken i rushen med 5 % ved å øke bompengesatsene likt gjennom hele døgnet? Fylkesordføraren hadde slikt svar: Svar på spørsmål 1 Fylkesutvalet vedtok den 29. november 2011 Tiltaksplan : Betre kollektivtransport og mindre bilbruk i Bergensområdet. Følgjande svar har teke utgangspunkt i kap. 2.1 Operasjonalisering av omgrepa i hovudmåla i avtalen. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har i effektmål 1 forplikta seg til at trafikknivået i bompengeringen i 2014 skal vere likt trafikknivået ved utgangen av Biltrafikken i bompengeringen er definert som sum ÅDT, målt ved årsskiftet, i følgjande bompengestasjonar: Nye Nygårdsbro, Gamle Nygårdsbro, Sandviken, Løvstakktunnelen, Gravdal, Gyldenpris Kalfarbakken, Staume bro, Fjøsanger, Storetveit, Michael Krohngt., Damsgårdsveien, Nattland og Dolvik. Ved utgangen av 2010 var sum ÅDT i bompengeringen på Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har i effektmål 2 forplikta seg til at trafikknivået i sentrumstrafikken, i rush, skal vere 5 % lågare ved utgangen av 2014 enn ved utgangen av Periodar med stor del av arbeidsreiser er definert som rushtida dvs. tida mellom kl.7.00 og 9.00 og mellom kl og Sentrumstrafikken er definert som sum ÅDT, målt ved årsskiftet, i følgjande faste teljepunkt: Nøstegaten, Sydnestunnellen, Gamle Nygårdsbro, Kalfarbakken, Sandviksveien, Fløyfjellet Danmarksplass og Nygårdstunnelen. Ved utgangen av 2010 var sum ÅDT i sentrumstrafikken, i rush, Frå belønningsmiddelavtalen går det fram at Statens vegvesen (SVV) vil følgja trafikkutviklinga i teljepunkt også utanom bomringen, for å sikra at passeringar gjennom bomringen gjev eit representativt bilete av trafikken over tid. 12

13 Svar på spørsmål 2 Hordaland fylkeskommune har i tråd med belønningsavtalen sendt inn årsrapport for 2011: Betre kollektivtransport og mindre bilbruk i Bergensområdet: Årsrapport Årsrapporten vart gitt som meldingssak 49/11 til møtet i samferdselsutvalet den 15. februar Følgjande svar er henta frå kap. 4 Måloppnåing i avtaleperioden (sjå årsrapporten for fullstendig oversikt over rapporteringa til dep.). Jamfør effektmål 1 er det rapportert inn at den samla biltrafikken i bompengeringen i Bergen har auka med 2,1 % frå 2010 til 2011, frå ÅDT på til (+ 2979). Jamfør effektmål 2 er det rapportert inn at trafikken mot Bergen sentrum har gått ned med 2,4% i rushtida (frå og frå til 17.00), frå 2010 til 2011, frå ÅDT til (-281). Svar på spørsmål 3 Som vist i årsrapporten frå 2011 så held den positive trenden knytt til effektmål 2 fram. Det vert forventa at ei dobling av taksten i bompengeringen, som det er lagt opp til i bompengesaka, vil gje ein trafikkreduksjon som vil vere eit sentralt bidrag til å nå mål 2. Auken i bompengesatsane er derimot berre eit av tiltaka i den samla tiltaksplanen. Andre restriktive tiltak som til dømes strengare parkeringsnorm for nybygg og innføring av sambruksfelt, vil saman med positive tiltak som til dømes generell forbetring av kollektivtilbodet, auka satsing på gjennomgåande sykkelvegar og ein meir samordna areal og transportplanlegging, i sum gjere det mogleg å nå mål 2. Spørsmål av frå Toralv Mikkelsen til fylkesordføraren. Fylkeskommunen som rollemodell for inntak av lærlingar Arbeiderpartiet meiner bestemt at fylkeskommunen i større grad enn kva tilfelle er i dag, bør framstå som ein rollemodell for inntak av lærlingar innan eige verksemdområde. Innafor dei ulike lærefaga meiner Arbeiderpartiet at lærlingane bør representera minst % av årsverka innanfor dei ulike fagområda. Spørsmål 1) Kor mange lærlingar har fylkeskommunen i dag? Spørsmål 2) Innan kva fagområde fordeler lærlingane seg? Spørsmål 3) Kva vil fylkeskommunen gjera for å informera meir aktivt om kor stort behovet for fagarbeidarar er i åra framover? Fylkesordføraren hadde slikt svar: Hordaland hadde ved siste årsskifte rundt løpande lærekontraktar, fordelt på om lag 120 lærefag. Vi har 43 opplæringskontor og ca godkjende lærebedrifter i fylket. Hordaland fylkeskommune er også lærebedrift, men har ikkje hatt lærlingar i så mange fag dei siste åra. Pr i dag er det totalt 11 lærlingar i IKT-driftsfaget i Hordaland fylkeskommune. IT-seksjonen i fylkesadministrasjonen har to lærlingar, og ni lærlingar fordeler seg på åtte vidaregåande skular. I tillegg ønskjer opplæringsavdelinga å ta inn ein lærling i kontorfaget frå sommaren/hausten av. Fagopplæringsseksjonen vil ha hovudansvaret for denne lærlingen. Yrkesopplæringa er ein svært viktig del av vidaregåande opplæring. Fagopplæringsseksjonen er bindeleddet mellom næringsliv og skule, og skal saman med yrkesopplæringsnemnda og 13

14 politiske utval syte for at det er balanse i forholdet mellom kva bedriftene etterspør av fagarbeidarar og talet på elevar som går ut av skulen. Fagopplæringsseksjonen har eit godt samarbeid med partane i arbeidslivet på dette området. Forholdet mellom etterspurnad etter fagarbeidarar og tal på elevar som blir utdanna er tema mellom anna i samband med den årlege klassesaka. Fagopplæringsseksjonen har også godt samarbeid med lærebedriftene, og særleg med opplæringskontora, i høve til å behovet for læreplassar. Fagopplæringsseksjonen deltek på informasjonsmøte m.a. i grunnskulen og hjå NAV, i samarbeid med Senter for yrkesrettleiing. Behovet for informasjon er svært stort på dette området, og det er pr i dag vanskeleg å få gjort alt som bør gjerast. Mikkelsen sitt spørsmål og svaret frå fylkesordføraren vart samrøystes vedteke oversendt til opplærings- og helseutvalet. Spørsmål av frå Jette Lunemann Hansen til fylkesordføraren. Bøter i forbindelse med bussanbudene Busselskapene har fått bøter i henhold til kontraktsbetingelsene i anbudet. Hvordan har fylkesordføreren/fylkesrådmannen bestemt seg for å forholde seg til denne inntekten? Hvor i budsjettet skal denne inntekt føres? Og hvordan har man tenkt å bruke pengene? Fylkesordføraren hadde slikt svar: I kontrakten med busselskapa ligg det eit sanksjonsreglement med eit sett av sanksjonar som kan nyttast når selskapa ikkje utfører rutedrifta i samsvar med det som er avtalt. Bøtene og gebyra som vert pålagt selskapa vert inntektsført hjå Skyss. Motposten til bøtene/gebyra er bonusutbetalingane til selskapa. Ved budsjetteringa av bonus, som i 2012-budsjettet er på 13,5 mill. kr, er det teke omsyn til at det vil koma inntekter frå bøter/gebyr. Dei inntektene som kjem frå dette er såleis alt innarbeidd i budsjettet. Spørsmål av frå Øyvind Hardeland til fylkesordføraren. Ferjesambandet Ranavik-Skjersholmane Kva grep tek fylkeskommunen i forhold til ferje problematikken på strekninga Ranavik- Skjærsholmane? Korleis følgjer ein opp konsesjonen i forhold til krav i kontrakten? Kva sanksjonar kan ein nytta og korleis følgjer ein desse slik at ein opprettheld kontinutet og forutsigbarhet i sambandet? Fylkesordføraren hadde slikt svar: Skyss har alt hatt to driftsmøte med Norled i Sambandet Skjersholmane-Ranavik har m.a. vore tema. Partane er ikkje nøgde med driftsavviklinga i Sambandet har hatt for mange driftsavbrot. Nokre få av desse er knytt til dårleg ver og kaiproblem, medan hovudårsakene har vore tekniske problem med ferjene. 14

15 Norled har for tida pågåande arbeid med M/F Høgsfjord. Fartøyet vert utrusta med nye motorar og tilpassa teknisk anlegg. M/F Høgsfjord er venta tilbake i rute ca 20. april Ein ventar då god og stabil drift. M/F Strand vil trafikkera sambandet som ferje 1, medan M/F Høgsfjord vil trafikkera sambandet som ferje 2 i kontraktsperioden. Skyss får fortløpande rapportar på alle driftsavvik. I tillegg er det skriftleg månadsrapportering. Avvika vert gjennomgått og drøfta i driftsmøta. I kontrakten er det avtalt når reservemateriell skal setjast inn i samband med driftsavbrot. Dersom Norled ikkje har reservemateriell på plass innan to døgn kan oppdragsgjevar gjere trekk i vederlaget. Dette vart gjort ein gong i Spørsmål av frå Ruth Grung til fylkesordføraren. Fortgang i realisering av ny scene for Teatergarasjen og Carte Blanche Carte Blanche Norges nasjonale kompani for samtidsdans har i alle år vært uten fast scene i Bergen. Teatergarasjen mistet sin scene da Neumann fikk rive på Nøstet. Finanskrisen har gjort at nybygget er utsatt på ubestemt tid. Teatergarasjen og Carte Blanche samarbeider nå om etablering av en felles scene på tomten nedenfor Sentralbadet. I og med at området ligger tett opp til den fredede husrekken langs Nøstegaten er fylkeskommunens verneinteresser involvert. Tidsaspektet er en kritisk faktor og Arbeiderpartiet ber om at dette prosjektet blir prioritert. Etterlyser tilbakemelding på om det kan tillates et moderne bygg på denne tomten? De har fått ulike signaler fra fylkeskommunen og har brukt millionbeløp på å utrede ulike alternativer. Fylkesordføraren hadde slikt svar: Hordaland fylkeskommune er oppteken av at Carte Blanche og BIT Teatergarasjen må få gode vilkår for kunstnarisk verksemd, og er glad for at det er teke initiativ til realisering av ein ny scene i Bergen sentrum. Frå representantar for Bergen kommune og BIT Teatergarasjen har Hordaland fylkeskommune fått presentert ulike skisser til nytt scenebygg i kvartalet mellom Nøstegaten og Sentralbadet. Som den eldste samanhengjande trehusbusetnaden i landet, vart Nøstegaten erklært automatisk freda av Riksantikvaren i Bruk av den føreslegne tomten føreset difor at det vert gjort vedtak om dispensasjon etter kulturminnelova. Endeleg avklåring av kulturminneinteressene vil måtte gjerast gjennom ordinær handsaming av søknad om dispensasjon etter kulturminnelova og reguleringsplansak etter plan- og bygningslova. Bergen kommune har meldt oppstart av ny reguleringsplan, men planforslaget er pr. i dag ikkje sendt ut til høyring. Hordaland fylkeskommune har heller ikkje motteke søknad om dispensasjon etter kulturminnelova. Spørsmål av frå Benthe Bondhus til fylkesordføraren. Fv 550 mellom Utne og Herand Etter ein heller kronglete lang prosess vart arbeid med utbetring på Fv 550 Utne-Herand starta opp i november Arbeidet har gått seint og er stoppa heilt opp. Grunngjeving for dette; firmaet som fekk anbodet er konkurs. 15

16 Innbyggjarane langs denne strekkja har vore tolmodige. Vegen er i svært dårleg forfatning, den vert nytta som skuleveg, sjukehusveg, næringsveg og turistveg. Spørsmål 1. Korleis skal ein ivareta vidare framdrift på arbeidet med utbetring av Fv 550 Utne- Herand? 2. Anleggsområdet står i dag usikra. Kva vil fylkeskommunen som vegeigar gjera for å ivareta tryggleiken? Fylkesordføraren hadde slikt svar: 1. Arbeidet er utlyst på ny. Det er halde tilbodsbefaring og leveringsfrist for tilboda er sett til 29. mars. På denne bakgrunnen er det von om oppstart av arbeidet i månadsskiftet april/mai. 2. Det er gjort avtale med driftsentreprenøren for området, om at han skal sikre/sperre av anleggsområdet slik at det skal verte trygt å ferdast på vegen. Synfaring er planlagt til seinast i morgon. 3. Situasjonen vil etter Statens vegvesen si vurdering ikkje gje vesentlege økonomiske konsekvensar for prosjektet og vegeigar. Behandling av forslag til fråsegner Behandling av forslaget til fråsegn frå Jostein Ljones Hordaland fylkesting krev betre fordeling av midlane i NTP. 25 representantar (H, Frp) røysta mot å realitetsbehandle Ljones sitt forslag. Forslaget vart difor ikkje behandla. Behandling av forslaget til fråsegn frå Aud Karin Oen Protest mot tvangsutsending av Nathan Eshete og foreldra hans. 8 representantar (Frp) røysta mot å realitetsbehandle Oen sitt forslag. Forslaget vart difor behandla. Mona Haugland Hellesnes sette på vegner av V, Sp og H fram slikt forslag: Endring: Nytt avsnitt etter første avsnitt: "Nathan har gjeve ansikt til ei gruppe som ikkje kan heve røysta si i den offentlege debatten. Fylkestinget protesterer mot ei inhuman behandling av born som har levd lenge i Noreg og har sterk tilknyting til landet." Tredje avsnitt, første setning: Endre riket til Noreg. Fjerde avsnitt: Vi er kjende med til heile sitt liv blir endra til Det er likevel viktig å hugsa på at situasjonen til Nathan ikkje er eineståande. Vi er kjende med at fleire enn 400 born har venta i meir enn tre år utan endeleg avklåring om opphald. Femte avsnitt, første setning: Stryk også. Femte avsnitt, siste setning: Endre vesle Nathan, barnet til kva som er det beste for barnet. Sjette avsnitt: Stryk heile avsnittet. 16

17 Sjuande avsnitt: Når det gjeld til høyrer heime her blir endra til Vi er kjende med at ei stortingsmelding om born på flukt er underveges til Stortinget. Som ansvarlege fylkespolitikarar er det vår plikt å seia frå at Nathan høyrer til i Bergen og i Noreg. I påvente av stortingsmeldinga ber vi ansvarlege styresmakter om å frysa utsendingane av dei borna som har venta meir enn tre år utan endeleg avklåring om opphald. Terje Søviknes sette fram slik protokollmerknad: Fremskrittspartiet meiner på generelt grunnlag at Hordaland fylkesting ikkje er rett arena for handsaming av korkje einskildasylsøknader eller rammene for norsk flyktning- og innvandringspolitikk. Mynde i slike saker er lagt til utlendingsmyndigheitene og Regjering/Storting. Frp si gruppe røysta difor imot realitetshandsaming av fråsegna om tvangsutsending av Nathan Eshete og foreldra hans. Når fråsegna kom til realitetshandsaming støtta Fremskrittspartiet den justerte fråsegna der ein oppmodar om at effektuering av utsendingsvedtak for desse borna vert utsett til den varsla Stortingsmeldinga om born på flukt er handsama i Stortinget. Røysting Oen sitt forslag med forslaget frå Hellesnes vart samrøystes vedteke. VEDTAK Statsminister Jens Stoltenberg Justisminister Grethe Faremo Barne- likestillings- og inkluderingsminister Kristin Halvorsen Barneombod Reidar Hjermann Leiarane for dei politiske partia Dei parlamentariske leiarane på Stortinget Protest mot tvangsutsending av Nathan Eshete og foreldra hans Gjennom både lokale media og riksmedia er vi gjort kjende med at Nathan Eshete på seks år og foreldra hans kan forventast å bli tvangsutsende til Etiopia når den nyleg framforhandla returavtalen vert iverksett 15. mars. Dette tek vi til motmæle mot. Nathan har gjeve ansikt til ei gruppe som ikkje kan heva røysta si i det offentlege debatten. Fylkestinget protesterer mot ei inhuman behandling av born som har levd lenge i Noreg og har sterk tilknyting til landet. Gjennom vesle Nathan sine mange støttespelarar veit vi at Nathan er fødd, døypt og oppvaksen i Noreg, i Ytre Arna i Bergen. Han har gått fire år i Ytre Arna barnehage og går no i fyrste klasse på Ytre Arna barne- og ungdomsskule. Nathan snakkar kav bergensk, som andre bergensborn på hans alder, han spelar fotball på Arna-Bjørnar og drøymer om ein dag å spela på Brann nett slik som mange andre smågutar i Bergen. Etter vårt skjøn har Nathan ei sterk tilknyting til Noreg gjennom å ha budd heile sitt liv i Ytre Arna. Det er Bergen og Hordaland som er heimstaden til Nathan. Foreldra hans er godt integrerte, mellom anna gjennom kyrkjelyden dei er ein del av. Dei var også i arbeid inntil dei miste arbeidsløyvet i januar i fjor. Det er likevel viktig å hugse at situasjonen til Nathan ikkje er eineståande. Vi er kjende med at fleire enn 400 born har venta i meir enn tre år utan endeleg avklåring om opphald. Vi registrerer at doktor og pensjonert seniorforskar Siegfred Pausewang ved Christian Michelsens institutt heilt nyleg (7. februar) har uttala til Bergensavisen at det vil vera skandaløst å senda denne familien attende til Etiopia på grunn av bakgrunnen til Nathan sin far. Antropologiprofessor Kjetil 17

18 Tronvoll, ekspert på forholda i Etiopia, påpeika til BA den negative demokratiske utviklinga som har vore i landet siste åra og at han meiner dei som har fått avslag, må få sakene sine vurderte på nytt. Dette registrerer vi. Vårt hovudfokus er likevel kva som er det beste for barnet. Vi er kjende med at ei stortingsmelding om born på flukt er undervegs til Stortinget. Som ansvarleg fylkestingspolitikar er det vår plikt å seia frå at Nathan høyrer til i Bergen og i Noreg. I påvente av stortingsmeldinga ber vi ansvarlege styresmakter om å fryse utsendinga av dei borna som har venta lenge utan endeleg avklåring om opphald. Protokollmerknad frå Frp Fremskrittspartiet meiner på generelt grunnlag at Hordaland fylkesting ikkje er rett arena for handsaming av korkje einskildasylsøknader eller rammene for norsks flyktning- og innvandringspolitikk. Mynde i slike saker er lagt til utlendingsmyndigheitene og Regjering/Storting. Frp si gruppe røysta difor imot realitetshandsaming av fråsegna om tvangsutsending av Nathan Eshete og foreldra hans. Når fråsegna kom til realitetshandsaming støtta Fremskrittspartiet den justerte fråsegna der ein oppmodar om at effektuering av utsendingsvedtak for desse borna vert utsett til den varsla Stortingsmeldinga om born på flukt er handsama i Stortinget. Sakene 10/12-21/12 vart behandla i rekkjefølgje. 18

19 MELDINGAR Periode: 19. oktober mars 2012 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 1/ Kommuneplan Bybane til alle bydelar - forslag i desembertinget / Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - årsmelding / Slagord for Hordaland fylkeskommune 19

20 SAKNR. 1/12 VAL AV REVISOR VEDTAK ( ) Fylkestinget vel Deloitte AS som revisor frå til med opsjon for Hordaland fylkeskommune til å forlengje avtalen med 2 år. 2/12 ÅRSMELDING KLAGENEMNDA Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om at sakshandsamingstid for kvar einskild sak vert teke med i framtidige årsmeldingar. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber om at Transportordninga for funksjonshemma vert gjennomgått med tanke på rettane til menneske med psykiske lidingar. Alexander Fosse Andersen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ynskjer at saksgangen skal kortast ned så mykje som det let seg gjera. Røysting Oen sitt forslag fekk 2 røyster (SV) og fall. Oen sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Andersen sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. VEDTAK ( ) Fylkestinget tek klagenemnda si årsmeldinga for 2011 til orientering. 3/12 NDLA - VEDTEKTSENDRING VEDTAK ( ) 1. I vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet nasjonal digital læringsarena, NDLA, skal 7 ha slik ordlyd: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregione Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. 20

21 Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. 2. Hordaland fylkeskommune sin representant i styret til NDLA er opplæringsdirektøren. 4/12 BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET - UTVIDA PROSJEKTPORTEFØLJE OG NYE BOMPENGETAKSTAR. Silje Hjemdal sette fram slikt forslag: Hordaland fylkesting meiner at det er eit statleg ansvar å finansiera det sentrale vegsystemet og turvande kollektivsatsing med skinnegåande materiell i og rundt Bergen, og vil av den grunn gå i mot den nye bompengesøknaden. Ein større del av oljeinntektene bør nyttast til innanlandske infrastrukturinvesteringar, t.d. ved å etablera eit nasjonalt infrastrukturfond som kan sikra statleg fullfinansiering av prioriterte prosjekt. Mona Hellesnes sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget tilrår opplegget for bompengeinnkrevjing og finansiering av vidareføringa av bergensprogrammet i samsvar med innstillinga frå Bergen bystyre, med følgjande tillegg: a. Det blir innført rushtidsdifferensierte bompengar, slik at det i trengselsperiodar på kvardagar blir betalt meir enn andre tidspunkt på døgnet. Satsen for dei tidsdifferensierte bompengane og tidsrommet for auken vert fastsett i eiga sak i tråd med faglege berekningar på kvar knekkpunktet for å redusere biltrafikken inn til sentrum ligg. Ei slik sak blir lagt fram snarast. b. Det er ein føresetnad at bygging av Skansentunnelen avlastar sentrum for biltrafikk og ikkje kjem i konflikt med klimaplanen for Hordaland. Om dei alternative utgreiingane rundt tunnelen viser at han ikkje er føremålstenleg med omsyn på miljøgevinst og samfunnsnytte, skal midlane i heilskap overførast til utbygging av Bybanen. c. Fylkestinget ber byrådet iverksetje oppstart av regulering av Bybanen til Haukeland via Minde til Fyllingsdalen innan august Fylkestinget legg til grunn at Bybanen bør stå ferdig til NHH innan 2018, Åsane innan 2020, Fyllingsdalen innan 2023, og Loddefjord innan d. Om tiltaka i Birkelandskrysset og Sandslikrysset skal finansierast av posten programområder må dette gjerast gjennom omprioriteringar av eksisterande postar til vegtiltak, slik at satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelvegar ikkje lir under dette. 2. Fylkestinget legg til grunn at ordninga med belønningsmidlar til betre kollektivtransport og mindre bilbruk eller anna tilsvarande ordning vert vidareført og at Bergensområdet vil kunna motta slike midlar for perioden Om staten ikkje løyver belønningsmidlar eller andre tilsvarande midlar, vedtek fylkestinget å garantera for 200 mill.kr. i perioden til kollektivinfrastruktur, i vidareføringa av Bergensprogrammet. Dette beløpet vil då eventuelt koma i tillegg til dei ordinære løyvingane av fylkesvegmidlar til Bergensprogrammet. 21

22 Ruth Grung sette på vegner av A og Sp fram slikt forslag: 1. Fylkestinget rår til at dagens bompengeordning vedteke i St.prp.108 ( ), vert endra ved at prosjektportefølgjen vert utvida og at nye takstar vert innført frå 1. januar Dagens bompengeperiode t.o.m vert oppretthalden, og fylkestinget rår til fylgjande endringar i høve til det som ligg i bordet frå Bergen bystyre, i tråd med føresetnadane for belønningsordninga. Taksten vert sett til kr 20 for liten bil og kr 40 for stor bil. Taksten vert dobla inn til sentrum mellom kl på kvardagar. I tillegg må regelverket for køprising brukast til å miljødifferensiere slik regelverket opnar for. Fylkestinget føreset at inntektsutviklinga vert følgt opp i tråd med denne saka og føringar gjeve i St.prp.108 ( ). Det vert framleis tilrådd låneopptak for gjennomføring av programmet. 3. Fylkestinget føreset at Nasjonal Transportplan avklarar rammene for Staten sitt bidrag til vidare utbygging av Bybanen i Bergen. Dei statlege midlane må utgjere ein betydeleg del av dei framtidige kostnadane. 4. Fylkestinget vil tilrå å setje av 700 millionar til bygging av bybane til Åsane, framfor Skansentunnellen. 5. Fylkestinget rår vidare til at dei årlege sekkepostmidlane vert prioriterte til framkomsttiltak og trygge skulevegar. Vidare skal sykkelnettet i sentrum prioriterast saman med kollektivfelt. 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremje ei sak om korleis kollektivtilbodet skal kunne ta fleire arbeidsreisande med arbeidsplass i sentrum. 7. Fylkestinget ber staten intensivere arbeidet med å få redusert kostnadene for innkrevjing av bompengar. Tom Sverre Tomren sette fram slikt forslag: 1. Hordaland fylkeskommune (HFK) tilrår at dagens bompengeordning vedteken i St.prp. 108 ( ) vert avslutta og erstatta av ein miljøring med nye takstar frå 1. januar Taksten for å passera miljøringen vert sett til kr 25 (same takst som kollektivtransport) for liten bil og kr 50 for stor bil, i begge retningar, utanom rushtid. Taksten i rushtida vert sett til kr 100 f.o.m. 1. august Inntektene frå miljøringen skal fordelast slik: 50% til bybana sitt byggjetrin 2-5, med sikte på å realisera bybane til alle bydelar innan % til drift av og tilrettelegging for kollektivtransport. Dette skal m.a. dekkja redusert einingstakst på kollektivtransport (inkludert lokaltog Arna-Bergen) til maks kr 25, etablering av kollektivfelt på alle innfartsårer, høgare rutefrekvens og etablering av fleire anlegg for parkering med skyss. 15% til samanhengande sykkelvegnett i heile Bergen kommune og utbygging av parkeringsplassar for sykkel. Samanhengande sykkelvegnett gjennom Bergen sentrum har fyrste prioritet. 5% til miljø- og trafikksikringstiltak. 22

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. mars 2012 Kl.: 10.00 Stad: Fylkesutvalsalen; Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 15/12-17/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Dato: 21. mars 2013 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13

Dato: 21. mars 2013 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 21. mars 2013 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle,

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: 11.00-12.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Fylkesordførar

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland.

Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland. Saksprotokoll i fylkestinget - 03. og 04.10.2017 Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland. Kathrin Innvær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Vedlegg: doc; doc

Vedlegg: doc; doc Høyringsuttale Fra: Anne Hjermann [Anne.Hjermann@post.hfk.no] Sendt: 29. oktober 2007 12:02 Til: Postmottak KD Emne: Høyringsuttale Vedlegg: 110205599-4-200705131-2.doc; 110205599-2-200705131-5.doc Vedlagt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Godkjenning av tre prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-3 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer