Den ulovlige spriten, om holdninger og kjøpevillighet. i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den ulovlige spriten, om holdninger og kjøpevillighet. i Norge"

Transkript

1 INGEBORG ROSSOW Den ulovlige spriten, om holdninger og kjøpevillighet i Norge Innledning I Norge har vi et relativt høyt konsum av ulovlig sprit, dvs. hjemmebrent og innsmuglet brennevin eller sprit. På grunnlag av spørreundersøkelser i den voksne befolkningen i Norge er det beregnet at ulovlig sprit utgjør omkring 10 % av all alkohol som konsumeres i landet og en tredjedel av all sprit som drikkes (Reinås 1991; Nordlund 1992; Horverak et al 2001). Spørreundersøkelser over de siste ti-årene indikerer at det har vært en svak nedgang i konsumet av hjemmebrent i perioden fra 1973 til 1999 (Rossow 2000; Horverak et al 2001). Når det gjelder smuglersprit, derimot, gir tall både fra politi- og tollbeslag og beregninger fra spørreundersøkelser grunnlag for å anta at det har skjedd en betydelig økning i omsetning og konsum fra tidlig på 70-tallet til midt på 90-tallet (Horverak 1995; Rossow 2000). I den samme perioden har det vært en klart nedadgående trend i salget av brennevin, mens salget av vin og øl har øket noe (SIRUS 2002). I den politiske debatten omkring alkoholpolitiske virkemidler i Norge, er det et framtredende synspunkt at et høyt avgiftsnivå og begrenset tilgjengelighet til alkohol fører til et relativt høyt konsum av ulovlig sprit. Særlig på den konservative og liberalistiske siden i norsk politikk er omfanget av konsum av ulovlig sprit blitt et eksplisitt argument for å senke avgiftene på alkohol og bedre tilgjengeligheten ved å fjerne detaljmonopolet på salg av vin og brennevin. Nå kan man imidlertid spørre seg om i hvor stor utstrekning høye priser og begrenset tilgjengelighet er viktige argumenter for etterspørsel etter ulovlig sprit. I en offentlig utredning om norsk alkoholpolitikk (NOU 1995:24) ble det påpekt at med den svært beskjedne prisøkningen på alkohol på 1980-tallet og deretter stabile priser på alkohol, var det neppe grunnlag for å hevde at prisnivået kunne forklare den økte omsetningen av ulovlig sprit. Analyser av kjøp av smuglersprit (Rossow 2000) viste også at det ikke var noen sammenheng med tilgjengelighet til utsalgssteder for sprit (vinmonopolbutikker). En alternativ forklaring på en økende omset- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 349

2 ning av ulovlig sprit kunne derfor være at det er skjedd et skifte i normklima med hensyn til moralske verdier og lovlydighet som kan forklare den (tilsynelatende) økte etterspørselen og konsumet av ulovlig sprit. Hvis dette var tilfelle, kunne vi forvente at moralske verdier og lovlydighet på dette området enten var lite framtredende i befolkningen eller hadde liten betydning for etterspørsel etter ulovlig sprit. Til tross for at konsum av illegal sprit er relativt omfattende i Norge, og at det er betydelig politisk interesse og bekymring knyttet til dette, har vi relativt begrenset kunnskap om etterspørselssiden i det illegale spritmarkedet. Tidligere spørreundersøkelser har beskrevet omfanget av konsum av ulovlig sprit (Nordlund 1977; 1987; 1992; Reinås 1991; Horverak et al. 2001), og i forbindelse med evalueringen av en statlig kampanje mot ulovlig sprit ble både kjøpevillighet og konsum av ulovlig sprit dekket (Aas 1994; Natvig & Aarø 1998). I den samme evalueringsstudien ble det også spurt om hvordan man trodde signifikante andre ville se på kjøp og bruk av ulovlig sprit og hva som ville være et passende straffenivå for ulike lovbrudd i forbindelse med ulovlig sprit. I den internasjonale forskningslitteraturen er det svært få studier som berører aspekter ved opinionsdannelse og holdninger til et ulovlig spritmarked, og litteraturen på holdninger til narkotikamarkedet eller til annen kriminalitet er også forbausende begrenset. Dersom opinionen er et viktig element i politiske beslutningsprosesser og et argument for politiske tiltaks legitimitet, er det åpenbart av betydning at denne blir kartlagt. Tidligere norske studier av holdninger til alkoholpolitiske tiltak (Saglie & Nordlund 1993), holdninger til det ulovlige spritmarkedet (Aas 1994) og til narkotikamarkedet (Ødegård 1996) har imidlertid vist at holdninger kan variere med hvilken sammenheng man ser temaet i, eller hvordan temaet konkretiseres. Innenfor holdningsforskning på andre områder er det også påvist at folk kan ha både en positiv og en negativ holdning til et objekt samtidig (holdningsambivalens), og det er argumentert for at slike ambivalente holdninger bør konseptualiseres som flere uavhengige holdningskomponenter (Kaplan 1972). En hypotese vil derfor være at holdningene til det illegale spritmarkedet neppe kan beskrives langs en enkelt global dimensjon, men snarere omfatter et fler-fassettert sett av holdninger som dekker et vidt spekter. En annen tilnærming til holdningene til det ulovlige spritmarkedet vil være å belyse kjøpevilligheten til ulovlig sprit. Innenfor sosialpsykologisk atferdsteori (f. eks. teorien om overveid handling Theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein 1977), er handlingsintensjoner i stor grad bestemt av holdninger. Kjøpevillighet kan i den forstand betraktes som et mulig samlet uttrykk for ulike holdninger til det ulovlige spritmarkedet. Aas (1994) brukte kjøpevillighet som en indikator på holdninger i sin evaluering av en kampanje mot ulovlig spritomsetning. I denne studien blir holdninger til omsetning av ulovlig sprit beskrevet og analysert ut fra en antakelse om at holdninger representerer ulike dimensjoner. Hvorvidt og hvordan slike holdningsdimensjoner kan henge sammen med kjøpevillighet blir også belyst, og derved hvordan et aktørpotensiale kan være knyttet til vektlegging av ulike holdninger til markedet. Data og metoder Utvalg Studien er basert på en spørreundersøkelse i den voksne norske befolkningen utført av Statistisk Sentralbyrå i september Bruttoutvalget omfattet 1500 personer i aldersgruppen år. Utvalget ble trukket i to 350 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

3 trinn, først et nasjonalt representativt utvalg av kommuner eller bo-områder (basert på geografisk, demografisk og næringsstrukturmessig fordeling) og deretter et sannsynlighetsutvalg innenfor hvert område. Nettoutvalget omfattet personer, dvs. en responsrate på 70,1 %. Aldersgruppen år var noe overrepresentert (+ 1,5 %) og den eldste aldersgruppen var noe underrepresentert ( 2,1 %). Data ble i hovedsak innsamlet gjennom personlige intervjuer i hjemmet, som ledd i en noe større undersøkelse som også omfattet andre oppdrag og spørsmål innenfor helt andre områder. I en del tilfeller var det av ulike årsaker vanskelig å få gjennomført personlige intervjuer i hjemmet, og for en tredjedel av respondentene ble intervjuet gjennomført per telefon. Spørsmålene om holdninger til ulovlig sprit ble stilt helt i begynnelsen av intervjuet, og rekkefølgen av spørsmålene ble reversert for annenhver respondent for å unngå en systematisk bias i forhold til sekvenseringen av spørsmålene. Spørsmål om alkoholkonsum og kjøpevillighet til ulovlig sprit ble stilt på slutten av intervjuet. Dermed ble disse spørsmålene atskilt fra holdningsspørsmålene med en serie spørsmål knyttet til helt andre tema (fra andre oppdragsgivere) for å unngå eller begrense muligheten for at svar på holdningsspørsmålene skulle legge føringer på svarene om kjøpevillighet og alkoholkonsum. Variabler Holdninger til ulovlig sprit Det ble i alt brukt 25 utsagn omkring ulike aspekter ved omsetning av ulovlig sprit på basis av de skisserte perspektivene (se tabell 1). Respondentene ble bedt om å angi om de var helt enig, noe enig, verken enig eller uenig, noe uenig eller helt uenig for hvert enkelt utsagn. Kategoriene ble gitt verdier fra 1 til 5, med 5 for helt enig og 1 for helt uenig. Holdningsdimensjonene er eksplorert i faktoranalyser, og fire faktorer som representerer tolkbare dimensjoner som er rimelig robuste i forhold til litt ulike valg av kriterier for faktoranalysene er brukt i de videre analysene. Disse faktorene er beskrevet i Tabell 2. Faktor 1 ladet høyt på variable som ga uttrykk for at omsetning av ulovlig sprit er eller kan være mindre alvorlig form for kriminalitet ( mindre alvorlig kriminalitet ). Faktor 2 ladet høyt på variable som uttrykker moralsk fordømmelse av ulovlig spritomsetning ( moralsk fordømmelse ). Faktor 3 ladet høyt på variable som uttrykker forståelse for pris- og tilgjengelighetsargumenter for kjøp av ulovlig sprit ( pris- og tilgjengelighetsargumenter ), og faktor 4 ladet høyt på variable som uttrykte bekymring for ulike typer samfunnsmessige konsekvenser av ulovlig spritomsetning ( samfunnsmessige konsekvenser ). Svarverdiene for de enkelte variablene som inngikk i hver faktor ble deretter slått sammen til sum-skårer, slik at høy grad av enighet på variablene innenfor en dimensjon ga en høy verdi, og lav grad av enighet (dvs. høy grad av uenighet) ga en lav verdi på sumskåren. Sum-skåren ble dividert med antall utsagn som inngikk i dimensjonen, slik at høyest mulige verdi på en dimensjon var 5, og lavest mulige verdi var 1. Dette betyr for eksempel at en skåre på 4 eller høyere innebærer at respondenten sa seg noe enig eller helt enig i alle påstandene som inngikk i den aktuelle sumskåren. Dette gir også en sammenliknbarhet på tvers av dimensjoner som er basert på varierende antall variabler. Sum-skårene ble todelt slik at respondenter med sumskåre høyere enn 3,5 ble kategorisert som overveiende enig. Grad av overlapping mellom grupper som var overveiende enig i de ulike typer av argumenter eller verdisyn kunne derved eksploreres i enkle krysstabeller. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 351

4 Tabell 1. Svarfordeling på 25 påstander omkring ulovlig sprit (i prosent). Påstandene er gjengitt i samme rekkefølge som de ble presentert respondentene (i halvparten av utvalget). Antall gyldige svar for hver påstand er angitt i parentes i venstre kolonne. Helt Noe Verken Noe Helt enig enig enig eller uenig uenig uenig S01 (1050) Med de høye brennevinsprisene i Norge er det lett å 43,1 31,7 4,9 6,8 13,2 forstå at mange lar seg friste til å kjøpe hjemmebrent S02 (1049) Med de lange reiseavstandene til Vinmonopolet er 27,9 32,1 7,4 11,2 21,3 det lett å forstå at mange lar seg friste til å kjøpe hjemmebrent S03(1050) Omsetning av hjemmebrent er forkastelig fordi staten 41,0 25,8 12,6 10,3 10,2 derved mister inntekter som ellers kunne vært benyttet til fellesskapets beste (f.eks. barnehager eller sykehus). S04(1049) Omsetning av hjemmebrent er forkastelig rett og 51,7 21,2 10,3 10,7 6,2 slett fordi det er forbudt S05(1047) Brenning av sprit til eget bruk er noe samfunnet bør 29,6 28,6 6,6 11,2 24,1 kunne leve med, i motsetning til brenning med sikte på profesjonelt salg S06 (1047) Så lenge omsetning av hjemmebrent er en frivillig sak 9,8 14,5 7,2 19,6 48,9 mellom voksne mennesker, burde ikke myndighetene blande seg inn i det S07(1049) Den ulovlige omsetningen av hjemmebrent kan føre 50,6 28,3 6,5 9,2 5,4 til en generell svekkelse av respekten for lov og orden S08(1048) Med de høye brennevinsprisene i Norge er det lett å 49,0 29,9 4,4 6,0 10,8 forstå at mange lar seg friste til å kjøpe smuglersprit S09(1047) Med de lange reiseavstandene til Vinmonopolet er det 28,5 28,3 7,4 11,9 23,9 lett å forstå at mange lar seg friste til å kjøpe smuglersprit S10(1052) Omsetning av smuglersprit er forkastelig fordi 40,4 27,5 11,8 9,2 10,9 staten derved mister inntekter som ellers kunne vært benyttet til fellesskapets beste S11(1048) Omsetning av smuglersprit er forkastelig rett og 55,8 20,8 8,2 9,0 6,2 slett fordi det er forbudt S12(1048) Smugling av sprit til eget bruk er noe samfunnet 24,0 27,4 7,6 11,3 29,7 bør kunne leve med, i motsetning til smugling med sikte på profesjonelt salg S13(1049) Så lenge omsetning av smuglersprit er en frivillig sak 7,4 9,2 6,8 17,3 59,3 mellom voksne mennesker, burde ikke myndighetene blande seg inn i det S14(1047) Den ulovlige omsetningen av smuglersprit kan føre til 53,7 28,3 5,3 6,9 5,8 en generell svekkelse av respekten for lov og orden S15(1034) Jeg synes at bøker og filmer som handler om 7,1 11,7 21,3 9,7 50,3 spritsmugling er spennende 352 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

5 Tabell Helt Noe Verken Noe Helt enig enig enig eller uenig uenig uenig S16(1047) Sammenliknet med voldtekt og voldskriminalitet er 33,9 30,9 9,1 13,6 12,5 organisert omsetning av hjemmebrent og smuglersprit beskjedne lovbrudd. S17(1047) Det forkastelige i omsetning av hjemmebrent og 40,2 35,1 9,5 9,3 6,0 smuglersprit ligger først og fremst i at voldskriminaliteten øker fordi den illegale omsetningen fører til at det drikkes mer og/eller oftere S18(1050) Omsetning av hjemmebrent og smuglersprit er 67,8 19,1 4,8 4,3 4,0 betenkelig fordi det betyr at ungdom lettere får tilgang til alkohol. S19(1046) Med dagens høye prisnivå på sprit vil det alltid være 77,7 16,3 2,5 1,7 1,8 nok av dem som er villige til å selge og kjøpe hjemmebrent og smuglersprit. S20 (1047) Det er lite man kan gjøre for å bekjempe det 12,9 20,9 7,4 27,0 31,7 ulovlige spritsalget S21(1048) Vi kan redusere den organiserte omsetningen av 42,8 33,4 6,0 9,4 8,4 hjemmebrent og smuglersprit i betydelig grad, med f. eks. strengere straffer og/eller opprusting av politi og tollvesen S22 (1049) Økt politiinnsats mot hjemmebrenning og 32,5 39,6 12,9 9,9 5,1 spritsmugling er betenkelig dersom det går på bekostning av politiets bekjempelse av annen kriminalitet S23 (1045) Det er grunn til å engste seg for at profesjonelt salg 66,3 23,5 4,7 3,1 2,4 av hjemmebrent og smuglersprit kan føre med seg andre og mer truende former for kriminalitet S24 (1049) Det er urettferdig at noen tjener lettvinte penger på 65,2 14,0 10,1 5,4 5,2 å selge hjemmebrent og smuglersprit, mens flertallet av oss må jobbe og betale våre skatter S25 (1048) Samfunnet bør kunne leve med den organiserte 6,5 13,0 8,0 18,6 53,9 omsetningen av hjemmebrent og smuglersprit så lenge brennerne og smuglerne holder seg unna annen kriminalitet Kjøpevillighet Ulovlig sprit omfatter hjemmebrent, innsmuglet brennevin (vanligvis vodka, whisky eller cognac på flasker) og innsmuglet sprit (vanligvis opp mot 96 % sprit på kanner). Kjøpevillighet ble målt ved følgende tre hypotetiske spørsmål: Hvis du ble tilbudt å kjøpe en liter god hjemmebrent for 80 kroner, ville du da kjøpe den?, Hvis du ble tilbudt å kjøpe en liter originaltappet fint brennevin for kroner, ville du gjort det selv om du trodde den var smuglet inn i landet? og Hvis du ble tilbudt å kjøpe en liter ren sprit for 150 kroner, ville du gjort det selv om du trodde at den var smuglet inn i landet?. Svaralternativene på alle tre spørsmålene var Ja, NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 353

6 Tabell 2. Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 S13 Myndighetene bør ikke blande seg inn, smuglersprit,70 S06 Myndighetene bør ikke blande seg inn, hjemmebrent,70 S25 Organisert omsetning akseptabelt hvis ikke annen kriminalitet,66 S12 Smugling til eget bruk OK, ikke til profesjonelt salg,60 S05 Brenning til eget bruk OK, ikke til profesjonelt salg,55 S22 Ikke økt politiinnsats på bekostning av tiltak mot annen krim.,46 S16 Beskjedne lovbrudd.sammenliknet med voldtekt og vold,42 S03 Hjemmebrent forkastelig, mister inntekter til fellesskapets beste,79 S10 Smuglersprit forkastelig, mister inntekter til fellesskapets beste,76 S04 Hjemmebrent forkastelig, fordi det er forbudt,62 S11 Smuglersprit forkastelig, fordi det er forbudt,58 S02 Kjøpe hjemmebrent forståelig, med lang reise til polet,83 S09 Kjøpe smuglersprit forståelig, med lang reise til polet,79 S01 Kjøpe hjemmebrent forståelig, med høye brennevinspriser,77 S08 Kjøpe smuglersprit forståelig, med høye brennevinspriser,74 S23 Profesjonelt salg kan medføre mer truende kriminalitet,59 S18 Omsetning betenkelig fordi ungdom lettere får alkohol,55 S14 Omsetning av smuglersprit kan svekke respekt for lov og orden,54 S07 Omsetning av hjemmebrent kan svekke respekt for lov og orden,51 S17 Det forkastelige er at volden øker fordi det drikkes mer,43 helt sikkert, Ja, det tror jeg, Jeg vet ikke, Nei, det tror jeg ikke, og Nei, helt sikkert ikke. For de fleste av de etterfølgende analysene ble svarene på spørsmålene om kjøpevillighet slått sammen til to kategorier; de som svarte Ja (dvs. Ja, helt sikkert eller Ja, det tror jeg ) på minst ett av spørsmålene og de som svarte Nei (dvs. Nei, det tror jeg ikke eller Nei, helt sikkert ikke ) på alle tre spørsmålene. Disse to gruppene utgjorde dermed distinkt ulike grupper med hensyn til kjøpevillighet og også størstedelen av utvalget (henholdsvis 39,3 % og 42,1% av alle respondentene). De resterende 18,6 % ble ekskludert fra analysene hvor dette dikotome målet på kjøpevillighet ble brukt. Andre variabler Ettersom omfanget av eget alkoholkonsum henger sammen med kjøp og bruk av ulovlig sprit (Rossow 2000) er det rimelig å anta at det også henger sammen med holdninger til ulovlig sprit. Alkoholkonsum er i denne studien målt med et enkelt frekvensmål: Hvor ofte har du drukket alkohol de siste 12 måneder? med 9 svar-kategorier: 4 7 ganger i uka, 2 3 ganger i uka, omtrent 1 gang i uka, 2 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i måneden, 6 11 ganger i året, 2 5 ganger i året, omtrent 1 gang i året og ikke drukket alkohol de siste 12 måneder. I studien inngikk også en rekke sosio-demografiske variable som tidligere er vist at henger sammen med kjøp og bruk av ulovlig sprit, slik som kjønn, alder og utdanningslengde (Aas 1994; Rossow 2000). 354 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

7 Statistiske analyser I en serie av faktoranalyser ble det spesifisert noe ulike kriterier for ekstraksjon av faktorene for å vurdere om faktorene var rimelig robuste. Den presenterte faktorløsningen som lå til grunn for konstruksjon av sumskårene, var basert på at maksimalt fire faktorer kunne ekstraheres og en varimax rotasjon av faktorene. Forskjeller i holdninger mellom ulike grupper av respondenter er beskrevet og testet for gjennomsnittsskåre på de ulike holdningsdimensjonene. Kjennetegn ved kjøpevillighet for ulovlig sprit er analysert med hensyn til holdningsdimensjoner i diskriminantanalyse og i logistiske regresjonsmodeller. Resultater Tabell 3. Andeler som er overveiende enig i sett av påstander etter grad av enighet i andre sett av påstander. Prosent Av de som er Av de som er overveiende enig overveiende enig lite alvorlig i pris- og tilkriminalitet gjengelighets- (15,5%) argumenter (57%) Andel overveiende enig moralsk forkastelig (64%) 39% 61% Andel overveiende enig bekymret for samfunnsmessige konsekvenser (77%) 53% 75% Som vi ser av Tabell 1, gir det store flertallet av respondenter uttrykk for å ha en mening om de aller fleste av påstandene, i den forstand at det er svært få som ikke besvarer disse spørsmålene, og det er en beskjeden andel som oppgir at de er verken enige eller uenige i påstandene. For mange av påstandene var det et stort flertall som var helt enig eller noe enig i utsagnet, eksempelvis var tre av fire (74,8 %) respondenter helt eller noe enig i at Med de høye brennevinsprisene i Norge er det lett å forstå at mange lar seg friste til å kjøpe hjemmebrent. På den annen side var det også for noen av påstandene en klar overvekt av respondenter som var noe uenig eller helt uenig. I alt 72,5 % av respondentene var helt eller noe uenige i at Samfunnet bør kunne leve med den organiserte omsetningen av hjemmebrent og smuglersprit så lenge brennerne og smuglerne holder seg unna annen kriminalitet. Korrelasjonene mellom holdninger til hjemmebrent og smuglersprit lå i hovedsak mellom 0,60 og 0,70, det vil si at grad av enighet med et utsagn vedrørende hjemmebrent ofte var den samme som for tilsvarende spørsmål vedrørende smuglersprit. Tabell 2 viser faktorladningene på de fire faktorene som ble trukket ut. Det er kun faktorladninger over 0,40 som er vist. Tabell 3 viser overlapping mellom overveiende grad av enighet på de ulike holdningsdimensjonene. På de fire dimensjonene lite alvorlig kriminalitet ; moralsk forkastelig ; pris- og tilgjengelighetsargumenter og bekymret for samfunnsmessige konsekvenser var det hhv. 15,5 %, 64 %, 57 % og 77 % som var overveiende enig i påstandene knyttet til disse dimensjonene. Vi ser her at av de som var overveiende enig i påstandene knyttet til lite alvorlig kriminalitet, var det 39 % som var overveiende enig i påstandene knyttet til moralsk forkastelig og 53 % som var overveiende enig i påstandene knyttet til bekymring for samfunnsmessige konsekvenser. Tilsvarende var det blant de som var overveiende enig i påstandene om pris- og tilgjengelighet, 61 % som var overveiende enig i at ulovlig sprit er moralsk forkastelig og 75 % som var overveiende enig i bekymring for samfunnsmessige konsekvenser. Tabell 4 viser at det var systematiske forskjeller på skårene på de fire holdningsdimensjonene med hensyn til kjønn, drikkefrekvens og villighet til å kjøpe ulovlig sprit. Det var større grad av enighet i holdninger knyttet til lite alvorlig kriminalitet og pris- og tilgjenge- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 355

8 Tabell 4. Skårer på holdningsdimensjonene etter kjønn, alder, husholdsinntekt, urbaniseringsgrad, drikkefrekvens og villighet til å kjøpe ulovlig sprit. Gjennomsnitt. Forskjeller i gjennomsnitt er testet med F-test. Lite alvorlig Moralsk Pris- og Bekymring for kriminalitet forkastelig tilgjengelighet samfunnsmessige konsekvenser Kjønn F=24,2 *** F=28,9*** F=15,4*** F=27,1*** Mann 2,96 3,75 3,75 4,11 Kvinne 2,69 4,08 4,47 4,35 Alder F=1,5 ns F=5,3** F=0,3 ns F=10,2*** ,92 3,76 3,61 4, ,77 3,84 3,65 4, ,87 4,00 3,58 4, ,78 4,14 3,57 4,45 Husholdsinntekt F=1,4 ns F=3,0* F=2,6 ns F=4,7 ** Lav 2,93 4,04 3,80 4,40 Middels 2,81 3,98 3,55 4,26 Høy 2,77 3,82 3,56 4,16 Urbaniseringsgrad F=0,6 ns F=5,2 *** F=0,5 ns F=2,4 * Spredtbygd 2,81 4,04 3,64 4,25 Tettsted 2,80 3,97 3,64 4,30 Mindre by 2,87 3,82 3,54 4,19 Stor by 2,87 3,71 3,58 4,12 Drikkefrekvens F=35,8 *** F=38,2 *** F=25,7 *** F=24,5*** Sjelden/aldri 2,36 4,39 3,09 4,54 Av og til 2,89 3,92 3,71 4,21 Ukentlig/oftere 3,02 3,61 3,78 4,06 Kjøpevillighet F=269,6 *** F=116,5*** F=108,4 *** F=89,7*** Nei 2,39 4,24 3,21 4,45 Ja 3,30 3,52 4,02 3,95 Statistiske signifikansnivåer: *** p <,001 ** p <,01 * p <,05 ns ikke statistisk signifikant lighetsargumentet blant menn; blant de som drakk relativt ofte og blant de som var villige til å kjøpe ulovlig sprit. Motsvarende var det større grad av enighet i holdninger knyttet til moralsk forkastelig og bekymring for samfunnsmessige konsekvenser blant kvinner; blant de som drakk sjelden eller aldri og blant de som ikke ville kjøpe ulovlig sprit. Det var noe økende bekymring for samfunnsmessige konsekvenser med økende alder, men ellers var det relativt små eller ingen forskjeller i holdninger med hensyn til husholdningsinntekt og urbaniseringsgrad. 356 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

9 Kjøpevillighet til ulovlig sprit På spørsmålene om kjøpevillighet til ulovlig sprit var det 20,9 %, 35,4 % og 19, 4 % som svarte at de helt sikkert eller ganske sikkert ville kjøpt henholdsvis hjemmebrent, fint originaltappet brennevin og ren sprit. I alt var det 39,3 % av alle respondentene (48,2 % av alle med gyldig svar på alle tre variablene) som svarte at de helt sikkert eller ganske sikkert ville kjøpt en eller flere av de skisserte typene ulovlig sprit dersom de ble tilbudt det. Forholdet mellom de ulike holdningsdimensjonene og villighet til å kjøpe ulovlig sprit ble eksplorert i en diskriminantanalyse hvor holdningsdimensjonene (som beskrevet i Tabell 2) inngikk i en analyse sammen med drikkefrekvens og sosiodemografiske variable for best mulig å beskrive hvilke sett av holdninger som særlig kjennetegnet de som var villige til å kjøpe ulovlig sprit i forhold til de som ikke var det. Analysen viste at det var tre holdningsdimensjoner som bidro til å skille (diskriminere mellom) disse to gruppene (i nevnte rekkefølge): mindre alvorlig kriminalitet, moralsk forkastelig og pris- og tilgjengelighetsargumentet. Standardiserte kanoniske diskriminantfunksjonskoeffisienter var henholdsvis 0,63, -0,26 og 0,26. Dette betyr at kjøpevillige vektla i større grad enn kjøpeuvillige at ulovlig sprit er mindre alvorlig kriminalitet, de var i mindre grad moralsk fordømmende til omsetning av ulovlig sprit, og de var i større grad enige i pris- og tilgjengelighetsargumentet. Kjønn, alder og utdanningsnivå bidro også til å diskriminere mellom kjøpevillige og kjøpeuvillige. Oppsummering og diskusjon Funnene fra denne studien bekrefter i første rekke hypotesen om et mangefassettert og flerdimensjonalt panorama av holdninger til det illegale spritmarkedet. Folk flest vil, ser det ut til, både uttrykke forståelse eller aksept for omsetning av ulovlig sprit, og samtidig mene at virksomheten er forkastelig. Det er i hovedsak et spørsmål om hvilket aspekt man setter fokus på. Funnene ga ingen støtte for å hevde at holdninger til ulovlig sprit er avhengig av om hvorvidt det dreier seg om hjemmebrenning eller smugling. Både for og i mot Både med tanke på argumentasjon i den alkoholpolitiske debatten og ut fra metodologiske betraktninger, er det interessant å merke seg at holdninger som både reflekterer aksept og fordømmelse i så stor grad hevdes side om side. Funnene illustrerer derved at det er betydelig grad av fler-dimensjonalitet i holdninger til ulovlig sprit, og at holdningene ikke kan la seg måle på noen hensiktsmessig måte ved hjelp av ett enkelt spørsmål. Snarere synes det å være slik at premissene eller konteksten blir svært viktig for hvorvidt folk gir uttrykk for en holdning som kan fortolkes som aksepterende eller fordømmende. Dette er i en viss grad implisitt illustrert av Aas (1994) som fant at et flertall av de som deltok i forundersøkelsen til en statlig kampanje mot ulovlig sprit var enig i at prisene på Vinmonopolet var så høye at det var greit å kjøpe ulovlig sprit, samtidig som det var et flertall som var enig i at kjøp av ulovlig sprit innebærer økt konsum og skadelidende familie. Betydningen av premisser ved utforming av holdningsspørsmål er blant annet diskutert i Knudsens studie av holdninger til innføring av 6-timers arbeidsdag (1990). Også når det gjelder holdninger til alkoholpolitiske tiltak, er betydningen av slike premisser tydelig vist i Nordahl s studie (1999). Her ble et befolkningsutvalg blant annet spurt om de ønsket at vin og sterkøl skulle selges i dagligvareforretninger. I et oppfølgingsspørsmål ble de som svarte Ja eller var usikre, spurt om de ønsket at vin og sterkøl skulle selges i dagligvarefor- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 357

10 retninger dersom dette ville medføre 120 flere alkoholrelaterte dødsfall i året og en 3 % økning i voldskriminaliteten, slik forskningsfunn gir grunn til å anta. Andelen som svarte Ja på det første spørsmålet (uten premisser) var 38,3 %, mens andelen som svarte Ja på oppfølgingsspørsmålet var sunket til 23,8 %. Funnene fra denne studien viser tilsvarende betydningen av å kartlegge holdninger (både av alkoholpolitisk og annen art) ut fra de premissene man tolker holdningene i forhold til, og gjerne med utgangspunkt i at det kan foreligge betydelig grad av holdningsambivalens på området. Kjøpevillighet Noe under halvparten av respondentene svarte at de helt sikkert eller ganske sikkert ville ha kjøpt ulovlig sprit dersom de ble tilbudt det. En så vidt høy andel av kjøpevillige er imidlertid ikke nødvendigvis et uttrykk for omfanget av en udekket etterspørsel eller mål på hvilket potensiale det illegale spritmarkedet har. Innenfor økonomisk litteratur er mål på hypotetisk atferd som betalingsvillighet eller kjøpevillighet gjerne kritisert med at det vanskelig kan måle et etterspørselspotensiale, ettersom hypotetisk atferd ofte kan være forskjellig fra faktisk atferd (diskrepansen mellom stated og revealed preferences (Cairns 1995; NOU 1997, s )). Når det gjelder kjøp av ulovlig sprit, er ikke bare tilbud og pris viktig, men trolig også hvem som tilbyr varen, i hvilken kontekst, og vurdering av varens kvalitet 2. Det er likevel rimelig å anta at målet på kjøpevillighet er et uttrykk for aksepterende holdning til ulovlig spritomsetning. Det er derfor interessant å merke seg at om vi bruker kjøpevillighet som et samlet uttrykk for holdninger til omsetning av ulovlig sprit, blir vurderingen av samfunnsmessige konsekvenser (sosiale kostnader og kriminelle ringvirkninger) uten betydning. Observasjonen er for så vidt på mange måter i tråd med en generell trend i retning av individuelle forbrukerinteresser framfor kollektive hensyn, men likevel noe overraskende tatt i betraktning at denne datainnsamlingen ble gjort relativt kort tid etter den statlige kampanjen mot ulovlig sprit hvor fokus var nettopp kriminelle ringvirkninger og omsetning til ungdom (Aas 1994). Til tross for stor oppslutning om en bekymring for samfunnsmessige konsekvenser av den ulovlige spritomsetningen, ser en slik bekymring likevel ut til å ha liten betydning for hvordan den enkelte selv velger å forholde seg til ulovlig omsetning. Studien viste at kjøpevillighet bare i noen grad fanget opp holdninger til ulovlig sprit, hvilket kan tolkes som en konsekvens av holdningsambivalensen til omsetning av ulovlig sprit. Riktignok var det klare forskjeller i holdninger mellom kjøpevillige og kjøpeuvillige, men flerdimensjonaliteten i holdnings-panoramaet og ambivalensen i holdninger forsvinner dersom man skulle velge å bruke kjøpevillighet som en enkelt indikator på holdninger. Denne studien gir ikke grunnlag for å avgjøre om det er skjedd et skifte i normklima med hensyn til ulovlig spritomsetning parallelt med økningen i omsetning av smuglersprit. Studien viser at det er en betydelig oppslutning om moralske verdier og vektlegging av lovlydighet på dette feltet. Samtidig er det en utbredt aksept for kjøp av ulovlig sprit som begrunnes med høye priser og begrenset tilgjengelighet og som i stor grad forsvares når det dreier seg om omsetning i mindre skala som ikke er ledd i profesjonell virksomhet. I de siste to årene har norske myndigheter senket avgiftene på brennevin betydelig, og omsetningen av brennevin på vinmonopolet har i tråd med forventningene økt (SIRUS 2002). En betydelig avgiftsreduksjon i Danmark fra høsten 2003 kan føre til et ytterligere press på svenske og norske alkoholavgifter. Det vil være viktig å følge utviklingen av det ulovlige spritmarkedet i forhold til endringe- 358 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

11 ne i avgiftsnivået, både med hensyn på etterspørsel og kjøp av ulovlig sprit og holdninger til ulovlig sprit. Acknowledgement: Jeg skylder en stor takk til professor Per Ole Johansen ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo, som har gitt svært verdifulle bidrag til utformingen av denne studien. NOTER 1 Prisen på en flaske (0,75 liter) brennevin på vinmonopolet på samme tidspunkt var fra 250 kroner og oppover. 2 Dette er særlig aktualisert i Norge i løpet av det siste året, hvor det har vært flere dødsfall som skyldtes metanolholdig smuglersprit. REFERANSER Aarø, L.E. (1988): Research on health promotion and life-styles. Helsinki: University of Helsinki Aas, H. (1994): Aksjon mot ulovlig spritomsetning: Data fra evalueringens forundersøkelse. Oslo: National Institute for Alcohol and Drug Research Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977): Attitude behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletins 84: Amundsen, A. & Nordlund, S. & Vale, P. H. (1995): Alkohol og narkotika i Oslo. Oslo: National Institute for Alcohol and Drug Research Cairns, J. A. (1995): Estimating time preference. Paper presented at the 3 rd European Conference on Health Economics, Stockholm Holder, H.D. & Kuhlhorn, E. & Nordlund, S. & Osterberg, E. & Romelsjo, A. & Ugland, T. (1998): European integration and Nordic alcohol policies: Changes in alcohol controls and consequences in Finland, Norway and Sweden, Aldershot, UK: Ashgate Publishing Horverak, Ø. (1995): Alkoholpolitikken i endring? Oslo: Norges Offentlige Utredninger nr. 24 Horverak, Ø. & Nordlund, S. & Rossow, I. (2001): Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk. Statens instituttt for rusmiddelforskning. Rapport # 1, 2001 Kaplan, K.J. (1972): On the ambivalence-indifference problem in attitude theory and measurement: a suggested modification of semantic differential technique. Psychological Bulletin 55: Knudsen, K. (1990) Kostnadsfordeling og reformstøtte. En analyse av holdninger til 6-timersdagen under alternative forutsetninger om lønnskompensasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning; 31: Natvig, H. & Aarø, L.E. (1998): Evaluation of the Norwegian campaign against the illegal spirits trade. Health Education Research 13: Nordahl, J. (1999): Does an undiscovered support of restrictive alcohol policy exist in public opinion? Paper presented at 38 th International Congress on Alcohol, Drugs and other Dependencies, Vienna Nordlund, S. (1992): Metoder og metodeproblemer ved estimering av alkoholforbruk. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Nordlund, S. (1994): Randomized response estimates for the purchase of smuggled liquor in Norway. Addiction 89: Nordlund, S. (1987): Data om alkohol og andre stoffer Tabellarisk oversikt over resultater fra en intervjuundersøkelse. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Nordlund, S. (1977): Data om alkohol. Tabellarisk oversikt over resultater fra intervjuundersøkelser. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Norman R.M.G. (1986): The nature and correlates of health behaviour. Ottawa: Health Promotion Directorate NOU (Norges Offentlige Utredninger) 1995:24 Alkoholpolitikken i endring? Hvordan norske myndigheter kan møte de nye utfordringer nasjonalt og internasjonalt. Oslo: NOU NOU (Norges Offentlige Utredninger) 1997: 27. Nytte-kostnadsanalyser. Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor, s Oslo: NOU Reinås, K. (1991): Alkoholens kilder. Nordmenns totale alkoholforbruk i Oslo: Rusmiddeldirektoratet Rossow, I. (2000): The validity of political arguments in the Norwegian alcohol policy debate: as- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 359

12 sociations between availability of liquor and consumption of illegal spirits. Contemporary Drug Problems 27: Saglie, J. & Nordlund, S. (1993) Alkoholpolitikken og opinionen. SIFA-rapport nr. 3/93. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning. SIRUS (2002): Rusmidler i Norge Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Tufte, P.A. (1994): Svart arbeid. Forbrukeratferd og -erfaringer i det svarte markedet. SIFO-rapport nr. 12. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning Ødegård, E. (1996): How the wording of questions can influence respondents answers. I: Discussing drugs and control policy comparative studies of four Nordic countries Helsinki: NAD publication no. 31, s NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

13 Summary Ingeborg Rossow: Illegal spirits in Norway on attitudes and willingness to buy Consumption of illegal spirits constitutes a significant proportion of the total consumption of alcohol in Norway. In the public discourse on alcohol control policy the demand for illegal spirits is frequently referred to as an argument to lower the taxes and increase the availability of alcohol, yet little is known about the demand side of the illegal spirits market. The present study aimed at assessing attitudes to sales of illegal spirits in terms of diversity, consistency and willingness to buy illegal spirits. The analyses are based on a national survey among respondents in the age group 16 to 79 years. The results demonstrated that attitudes to sales of illegal spirits were multi-dimensional. People tended to a large extent to express agreement with statements arguing acceptance due to high prices and limited availability of liquor, yet at the same time expressing agreement with statements on moral condemnation and concern with social consequences. Almost half of the respondents stated that they were willing to buy illegal spirits if offered. This statement was more common among those who agreed that buying illicit alcohol was a crime of minor importance, who agreed with acceptance of this due to high prices and limited availability and who disagreed with attitudes on moral condemnation. Key words: illegal spirits, Norway, attitudes Yhteenveto Ingeborg Rossow: Laiton alkoholi Norjassa asenteista ja ostohalukkuudesta Laittoman viinan kulutus on merkittävää osaa Norjaan kokonaisalkoholinkulutuksesta. Alkoholisäätelyä koskevassa julkisessa keskustelussa laittoman viinan kysyntä mainitaan usein veronalennuksia ja alkoholin saatavuuden lisäämistä puoltavana argumenttina, joskaan kovin paljon tietoa laittomien alkoholimarkkinoiden kysyntäpuolen laajuudesta ei ole olemassa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan laittomaan viinakauppaan liittyvien asenteiden monimuotoisuutta ja yhdenmukaisuutta sekä toisaalta ostohalukkuutta. Suoritetut analyysit perustuvat maanlaajuiseen kyselyyn, johon osallistui yhteensä ikäryhmään vuotta kuuluvaa vastaajaa. Tulokset osoittivat, että laittomaan viinakauppaan liittyvät asenteet ovat monitahoiset. Vastaajat näyttivät olevan pitkälle yhtä mieltä niiden väittämien kanssa, joissa laittoman viinakaupan hyväksyttävyyttä perusteltiin laillisen viinan korkealla hinnalla ja rajatulla saatavuudella. Samalla vastaajat olivat kuitenkin samaa mieltä moraalista närkästystä ilmaisevien ja yhteiskunnallisista seurauksista huolta kantavien väittämien kanssa. Yli puolet vastaajista totesi olevansa halukkaita ostamaan laitonta viinaa sitä tarjottaessa. Tämä kanta oli vielä yleisempi niiden joukossa, jotka olivat taipuvaisia pitämään laittoman viinan kauppaa vähäisenä rikoksena, joiden mielestä hyväksyttävyys liittyi korkeisiin hintoihin ja viinan rajalliseen saatavuuteen ja jotka eivät jakaneet moraalista närkästymistä ilmaisevia asenteita. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 361

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Alkoholbruk og skader på tredjeperson

Alkoholbruk og skader på tredjeperson Alkoholbruk og skader på tredjeperson Inger Synnøve Moan Elisabet E. Storvoll FMRs fagdag, 8. november 2013 Disposisjon Elisabet E. Storvoll Oversikt over feltet Egenrapporterte problemer Inger Synnøve

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013 Rus som risikofaktor for skader og ulykker Hans Olav Fekjær, 2013 Holdepunkter for at rusmidler øker risikoen for skader/ulykker Overhyppigheten av påvirkning ved skader/ulykker Eksperimentelle studier

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Inger Synnøve Moan Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Forbundet Mot Rusgift, 13. oktober 2010 Alkoholkonsum i Norge Alkohol 2. viktigste årsak

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene

NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 17. oktober 07 NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene På vegne av Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) oversendes høringsuttalelse til NOU

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012 ISBN: 978-82-7171-375-1 (pdf) SIRUS arbeider for tiden med et prosjekt

Detaljer

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95 Norsk Epidemiologi 1996; 6 (1): 77-84 77 Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95 Astrid Skretting Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, Dannevigsveien 10, 0463 Oslo SAMMENDRAG Fra 1970

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Alkoholkonsum og skader Globalt forårsaker alkohol tap av friske leveår i like stor grad som tobakk I rike vestlige land er alkohol nest viktigste

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk

7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk 7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk Nordmenn er blitt mer positive til innvandring og innvandrere utover på 1990-tallet. Velviljen økte særlig fra 1995 til 1996. I årene 1993-1995 endret

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Spørsmål og svar: 1. Hvorfor gjennomfører HL-senteret slike spørreundersøkelser om holdninger til minoritetsgrupper? Befolkningsundersøkelser om holdninger

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 :

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Ingeborg Rossow, NOVA 24. oktober 2002 Ung i Norge 2002 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i februar 2002 blant et nasjonalt representativt

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Holdninger til. narkotikapolitikken

Holdninger til. narkotikapolitikken ningen om omsetningsreglene økt fra 1985 til 1990. Dette kan ha sammenheng med den store oppmerksomhet som ble den organiserte smuglingen til del i norsk presse høsten 1990 (oppgavene ble innhentet i desember

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN 2013 I Statsvitenskap innføring. STV 1020 / Metode og statistikk

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN 2013 I Statsvitenskap innføring. STV 1020 / Metode og statistikk SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN 2013 I Statsvitenskap innføring. STV 1020 /1021 - Metode og statistikk Tirsdag 21. mai 2013, 4 timer Alle oppgaver skal besvares. Spørsmål om fattigdom og sosial ulikhet

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Alkohol og sosial ulikhet. Ståle Østhus

Alkohol og sosial ulikhet. Ståle Østhus Alkohol og sosial ulikhet Ståle Østhus (stoe@fhi.no) Sosioøkonomisk status og alkoholbruk i Norge Eiendoms-klassen Arbeids-klassen Ædruelige Ikke sikkre Forfaldne Sum Ædruelige Ikke sikkre Forfaldne Sum

Detaljer

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984-2008 1 TA nettavisa - respons på hvit måned herre hær e tøv. Forbannja bedrevitere, la mæ sup brennvin. Vil heller ha

Detaljer

Innvirker økt tilgjengelighet på bruk

Innvirker økt tilgjengelighet på bruk RAGNAR HAUGE & ARVID AMUNDSEN Innvirker økt tilgjengelighet på bruk av uregistrerte alkoholdrikker? Ragnar Hauge & Arvid Amundsen: Does increased availability of lieit alcohol influence the use of unrecorded

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Evaluering av alkoholkampanjen Alvorlig talt

Evaluering av alkoholkampanjen Alvorlig talt Evaluering av alkoholkampanjen Alvorlig talt Jostein Rise Henrik Natvig 1 Elisabet E. Storvoll 1 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo SIRUS rapport nr. 1/2005 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Alkohol og arbeidsliv

Alkohol og arbeidsliv Alkohol og arbeidsliv En undersøkelse blant norske arbeidstakere Rapport publisert juni 2016 Forfattere: Inger Synnøve Moan og Torleif Halkjelsvik Folkehelseinstituttet (FHI) Kartlegge: Hovedformål med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Modellering av fartsvalg. Trafikdage Aalborg 2009

Modellering av fartsvalg. Trafikdage Aalborg 2009 Modellering av fartsvalg Trafikdage Aalborg 2009 Bakgrunn I perioden 2006-2008 gjennomførte IRIS et feltforsøk, hvor vi undersøkte effekten av Intelligent Speed Adaptation Kjørestilen til 50 unge førere

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Statistiske metoder Bokmål Dato: Torsdag 19. desember Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 8 Antall oppgaver: 3 Oppsettet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012

Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012 Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012 Monica Lillefjell Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU, Enhet for beste praksis Hva vil vi si noe om: Oppdraget Metode

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey 2004.

Detaljer

Personvern og andre hensyn

Personvern og andre hensyn Personvern og andre hensyn Respondentenes svar på påstander og utsagn om personvern Delrapport 8 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Alkoholkonsum og alkoholpolitiske virkemidler

Alkoholkonsum og alkoholpolitiske virkemidler Alkoholkonsum og alkoholpolitiske virkemidler Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) Forelesning Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Bergen 11. november 2015 Alkoholbruk,

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

Norge hadde i 2015 den laveste andelen åringer som oppga at de røykte daglig sammenlignet med andre land i Europa (figur 1).

Norge hadde i 2015 den laveste andelen åringer som oppga at de røykte daglig sammenlignet med andre land i Europa (figur 1). Noen nøkkeltall ESPAD 2015 Positiv utvikling European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) legger i dag fram resultater fra den store europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (the European

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder Alkohol ER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL? Tyngre rusmidler Tobakk

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Innhold Innledning Holdninger til eldre i arbeidslivet Holdninger til eldre utenfor arbeidslivet Positive

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free. Utarbeidet for Travel Retail Norway AS

Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free. Utarbeidet for Travel Retail Norway AS Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free Utarbeidet for Travel Retail Norway AS Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner.

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 11.12.2013 Eksamenstid (fra-til):09:00 13:00

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

ALKOHOLRELATERTE SKADER I

ALKOHOLRELATERTE SKADER I ALKOHOLRELATERTE SKADER I ET SAMFUNNSMEDISINSK PERSPEKTIV Ingeborg Rossow, Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) Forelesning på årsmøtekonferanse Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

Passiv drikking hva er det?

Passiv drikking hva er det? Passiv drikking hva er det? Av Inger Synnøve Moan og Elisabet E. Storvoll, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) (2015) Negative konsekvenser av alkoholbruk for andre enn konsumenten selv blir

Detaljer

Vedr. alkoholavgiftene

Vedr. alkoholavgiftene Særavgiftsutvalget Finansdepartementet v/torhild Martinsen Oslo 3.mai 2007 Vedr. alkoholavgiftene I dette notatet har vi foretatt en kort gjennomgang av tilgjengelig statistikk og fakta knyttet til nivået

Detaljer