Den ulovlige spriten, om holdninger og kjøpevillighet. i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den ulovlige spriten, om holdninger og kjøpevillighet. i Norge"

Transkript

1 INGEBORG ROSSOW Den ulovlige spriten, om holdninger og kjøpevillighet i Norge Innledning I Norge har vi et relativt høyt konsum av ulovlig sprit, dvs. hjemmebrent og innsmuglet brennevin eller sprit. På grunnlag av spørreundersøkelser i den voksne befolkningen i Norge er det beregnet at ulovlig sprit utgjør omkring 10 % av all alkohol som konsumeres i landet og en tredjedel av all sprit som drikkes (Reinås 1991; Nordlund 1992; Horverak et al 2001). Spørreundersøkelser over de siste ti-årene indikerer at det har vært en svak nedgang i konsumet av hjemmebrent i perioden fra 1973 til 1999 (Rossow 2000; Horverak et al 2001). Når det gjelder smuglersprit, derimot, gir tall både fra politi- og tollbeslag og beregninger fra spørreundersøkelser grunnlag for å anta at det har skjedd en betydelig økning i omsetning og konsum fra tidlig på 70-tallet til midt på 90-tallet (Horverak 1995; Rossow 2000). I den samme perioden har det vært en klart nedadgående trend i salget av brennevin, mens salget av vin og øl har øket noe (SIRUS 2002). I den politiske debatten omkring alkoholpolitiske virkemidler i Norge, er det et framtredende synspunkt at et høyt avgiftsnivå og begrenset tilgjengelighet til alkohol fører til et relativt høyt konsum av ulovlig sprit. Særlig på den konservative og liberalistiske siden i norsk politikk er omfanget av konsum av ulovlig sprit blitt et eksplisitt argument for å senke avgiftene på alkohol og bedre tilgjengeligheten ved å fjerne detaljmonopolet på salg av vin og brennevin. Nå kan man imidlertid spørre seg om i hvor stor utstrekning høye priser og begrenset tilgjengelighet er viktige argumenter for etterspørsel etter ulovlig sprit. I en offentlig utredning om norsk alkoholpolitikk (NOU 1995:24) ble det påpekt at med den svært beskjedne prisøkningen på alkohol på 1980-tallet og deretter stabile priser på alkohol, var det neppe grunnlag for å hevde at prisnivået kunne forklare den økte omsetningen av ulovlig sprit. Analyser av kjøp av smuglersprit (Rossow 2000) viste også at det ikke var noen sammenheng med tilgjengelighet til utsalgssteder for sprit (vinmonopolbutikker). En alternativ forklaring på en økende omset- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 349

2 ning av ulovlig sprit kunne derfor være at det er skjedd et skifte i normklima med hensyn til moralske verdier og lovlydighet som kan forklare den (tilsynelatende) økte etterspørselen og konsumet av ulovlig sprit. Hvis dette var tilfelle, kunne vi forvente at moralske verdier og lovlydighet på dette området enten var lite framtredende i befolkningen eller hadde liten betydning for etterspørsel etter ulovlig sprit. Til tross for at konsum av illegal sprit er relativt omfattende i Norge, og at det er betydelig politisk interesse og bekymring knyttet til dette, har vi relativt begrenset kunnskap om etterspørselssiden i det illegale spritmarkedet. Tidligere spørreundersøkelser har beskrevet omfanget av konsum av ulovlig sprit (Nordlund 1977; 1987; 1992; Reinås 1991; Horverak et al. 2001), og i forbindelse med evalueringen av en statlig kampanje mot ulovlig sprit ble både kjøpevillighet og konsum av ulovlig sprit dekket (Aas 1994; Natvig & Aarø 1998). I den samme evalueringsstudien ble det også spurt om hvordan man trodde signifikante andre ville se på kjøp og bruk av ulovlig sprit og hva som ville være et passende straffenivå for ulike lovbrudd i forbindelse med ulovlig sprit. I den internasjonale forskningslitteraturen er det svært få studier som berører aspekter ved opinionsdannelse og holdninger til et ulovlig spritmarked, og litteraturen på holdninger til narkotikamarkedet eller til annen kriminalitet er også forbausende begrenset. Dersom opinionen er et viktig element i politiske beslutningsprosesser og et argument for politiske tiltaks legitimitet, er det åpenbart av betydning at denne blir kartlagt. Tidligere norske studier av holdninger til alkoholpolitiske tiltak (Saglie & Nordlund 1993), holdninger til det ulovlige spritmarkedet (Aas 1994) og til narkotikamarkedet (Ødegård 1996) har imidlertid vist at holdninger kan variere med hvilken sammenheng man ser temaet i, eller hvordan temaet konkretiseres. Innenfor holdningsforskning på andre områder er det også påvist at folk kan ha både en positiv og en negativ holdning til et objekt samtidig (holdningsambivalens), og det er argumentert for at slike ambivalente holdninger bør konseptualiseres som flere uavhengige holdningskomponenter (Kaplan 1972). En hypotese vil derfor være at holdningene til det illegale spritmarkedet neppe kan beskrives langs en enkelt global dimensjon, men snarere omfatter et fler-fassettert sett av holdninger som dekker et vidt spekter. En annen tilnærming til holdningene til det ulovlige spritmarkedet vil være å belyse kjøpevilligheten til ulovlig sprit. Innenfor sosialpsykologisk atferdsteori (f. eks. teorien om overveid handling Theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein 1977), er handlingsintensjoner i stor grad bestemt av holdninger. Kjøpevillighet kan i den forstand betraktes som et mulig samlet uttrykk for ulike holdninger til det ulovlige spritmarkedet. Aas (1994) brukte kjøpevillighet som en indikator på holdninger i sin evaluering av en kampanje mot ulovlig spritomsetning. I denne studien blir holdninger til omsetning av ulovlig sprit beskrevet og analysert ut fra en antakelse om at holdninger representerer ulike dimensjoner. Hvorvidt og hvordan slike holdningsdimensjoner kan henge sammen med kjøpevillighet blir også belyst, og derved hvordan et aktørpotensiale kan være knyttet til vektlegging av ulike holdninger til markedet. Data og metoder Utvalg Studien er basert på en spørreundersøkelse i den voksne norske befolkningen utført av Statistisk Sentralbyrå i september Bruttoutvalget omfattet 1500 personer i aldersgruppen år. Utvalget ble trukket i to 350 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

3 trinn, først et nasjonalt representativt utvalg av kommuner eller bo-områder (basert på geografisk, demografisk og næringsstrukturmessig fordeling) og deretter et sannsynlighetsutvalg innenfor hvert område. Nettoutvalget omfattet personer, dvs. en responsrate på 70,1 %. Aldersgruppen år var noe overrepresentert (+ 1,5 %) og den eldste aldersgruppen var noe underrepresentert ( 2,1 %). Data ble i hovedsak innsamlet gjennom personlige intervjuer i hjemmet, som ledd i en noe større undersøkelse som også omfattet andre oppdrag og spørsmål innenfor helt andre områder. I en del tilfeller var det av ulike årsaker vanskelig å få gjennomført personlige intervjuer i hjemmet, og for en tredjedel av respondentene ble intervjuet gjennomført per telefon. Spørsmålene om holdninger til ulovlig sprit ble stilt helt i begynnelsen av intervjuet, og rekkefølgen av spørsmålene ble reversert for annenhver respondent for å unngå en systematisk bias i forhold til sekvenseringen av spørsmålene. Spørsmål om alkoholkonsum og kjøpevillighet til ulovlig sprit ble stilt på slutten av intervjuet. Dermed ble disse spørsmålene atskilt fra holdningsspørsmålene med en serie spørsmål knyttet til helt andre tema (fra andre oppdragsgivere) for å unngå eller begrense muligheten for at svar på holdningsspørsmålene skulle legge føringer på svarene om kjøpevillighet og alkoholkonsum. Variabler Holdninger til ulovlig sprit Det ble i alt brukt 25 utsagn omkring ulike aspekter ved omsetning av ulovlig sprit på basis av de skisserte perspektivene (se tabell 1). Respondentene ble bedt om å angi om de var helt enig, noe enig, verken enig eller uenig, noe uenig eller helt uenig for hvert enkelt utsagn. Kategoriene ble gitt verdier fra 1 til 5, med 5 for helt enig og 1 for helt uenig. Holdningsdimensjonene er eksplorert i faktoranalyser, og fire faktorer som representerer tolkbare dimensjoner som er rimelig robuste i forhold til litt ulike valg av kriterier for faktoranalysene er brukt i de videre analysene. Disse faktorene er beskrevet i Tabell 2. Faktor 1 ladet høyt på variable som ga uttrykk for at omsetning av ulovlig sprit er eller kan være mindre alvorlig form for kriminalitet ( mindre alvorlig kriminalitet ). Faktor 2 ladet høyt på variable som uttrykker moralsk fordømmelse av ulovlig spritomsetning ( moralsk fordømmelse ). Faktor 3 ladet høyt på variable som uttrykker forståelse for pris- og tilgjengelighetsargumenter for kjøp av ulovlig sprit ( pris- og tilgjengelighetsargumenter ), og faktor 4 ladet høyt på variable som uttrykte bekymring for ulike typer samfunnsmessige konsekvenser av ulovlig spritomsetning ( samfunnsmessige konsekvenser ). Svarverdiene for de enkelte variablene som inngikk i hver faktor ble deretter slått sammen til sum-skårer, slik at høy grad av enighet på variablene innenfor en dimensjon ga en høy verdi, og lav grad av enighet (dvs. høy grad av uenighet) ga en lav verdi på sumskåren. Sum-skåren ble dividert med antall utsagn som inngikk i dimensjonen, slik at høyest mulige verdi på en dimensjon var 5, og lavest mulige verdi var 1. Dette betyr for eksempel at en skåre på 4 eller høyere innebærer at respondenten sa seg noe enig eller helt enig i alle påstandene som inngikk i den aktuelle sumskåren. Dette gir også en sammenliknbarhet på tvers av dimensjoner som er basert på varierende antall variabler. Sum-skårene ble todelt slik at respondenter med sumskåre høyere enn 3,5 ble kategorisert som overveiende enig. Grad av overlapping mellom grupper som var overveiende enig i de ulike typer av argumenter eller verdisyn kunne derved eksploreres i enkle krysstabeller. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 351

4 Tabell 1. Svarfordeling på 25 påstander omkring ulovlig sprit (i prosent). Påstandene er gjengitt i samme rekkefølge som de ble presentert respondentene (i halvparten av utvalget). Antall gyldige svar for hver påstand er angitt i parentes i venstre kolonne. Helt Noe Verken Noe Helt enig enig enig eller uenig uenig uenig S01 (1050) Med de høye brennevinsprisene i Norge er det lett å 43,1 31,7 4,9 6,8 13,2 forstå at mange lar seg friste til å kjøpe hjemmebrent S02 (1049) Med de lange reiseavstandene til Vinmonopolet er 27,9 32,1 7,4 11,2 21,3 det lett å forstå at mange lar seg friste til å kjøpe hjemmebrent S03(1050) Omsetning av hjemmebrent er forkastelig fordi staten 41,0 25,8 12,6 10,3 10,2 derved mister inntekter som ellers kunne vært benyttet til fellesskapets beste (f.eks. barnehager eller sykehus). S04(1049) Omsetning av hjemmebrent er forkastelig rett og 51,7 21,2 10,3 10,7 6,2 slett fordi det er forbudt S05(1047) Brenning av sprit til eget bruk er noe samfunnet bør 29,6 28,6 6,6 11,2 24,1 kunne leve med, i motsetning til brenning med sikte på profesjonelt salg S06 (1047) Så lenge omsetning av hjemmebrent er en frivillig sak 9,8 14,5 7,2 19,6 48,9 mellom voksne mennesker, burde ikke myndighetene blande seg inn i det S07(1049) Den ulovlige omsetningen av hjemmebrent kan føre 50,6 28,3 6,5 9,2 5,4 til en generell svekkelse av respekten for lov og orden S08(1048) Med de høye brennevinsprisene i Norge er det lett å 49,0 29,9 4,4 6,0 10,8 forstå at mange lar seg friste til å kjøpe smuglersprit S09(1047) Med de lange reiseavstandene til Vinmonopolet er det 28,5 28,3 7,4 11,9 23,9 lett å forstå at mange lar seg friste til å kjøpe smuglersprit S10(1052) Omsetning av smuglersprit er forkastelig fordi 40,4 27,5 11,8 9,2 10,9 staten derved mister inntekter som ellers kunne vært benyttet til fellesskapets beste S11(1048) Omsetning av smuglersprit er forkastelig rett og 55,8 20,8 8,2 9,0 6,2 slett fordi det er forbudt S12(1048) Smugling av sprit til eget bruk er noe samfunnet 24,0 27,4 7,6 11,3 29,7 bør kunne leve med, i motsetning til smugling med sikte på profesjonelt salg S13(1049) Så lenge omsetning av smuglersprit er en frivillig sak 7,4 9,2 6,8 17,3 59,3 mellom voksne mennesker, burde ikke myndighetene blande seg inn i det S14(1047) Den ulovlige omsetningen av smuglersprit kan føre til 53,7 28,3 5,3 6,9 5,8 en generell svekkelse av respekten for lov og orden S15(1034) Jeg synes at bøker og filmer som handler om 7,1 11,7 21,3 9,7 50,3 spritsmugling er spennende 352 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

5 Tabell Helt Noe Verken Noe Helt enig enig enig eller uenig uenig uenig S16(1047) Sammenliknet med voldtekt og voldskriminalitet er 33,9 30,9 9,1 13,6 12,5 organisert omsetning av hjemmebrent og smuglersprit beskjedne lovbrudd. S17(1047) Det forkastelige i omsetning av hjemmebrent og 40,2 35,1 9,5 9,3 6,0 smuglersprit ligger først og fremst i at voldskriminaliteten øker fordi den illegale omsetningen fører til at det drikkes mer og/eller oftere S18(1050) Omsetning av hjemmebrent og smuglersprit er 67,8 19,1 4,8 4,3 4,0 betenkelig fordi det betyr at ungdom lettere får tilgang til alkohol. S19(1046) Med dagens høye prisnivå på sprit vil det alltid være 77,7 16,3 2,5 1,7 1,8 nok av dem som er villige til å selge og kjøpe hjemmebrent og smuglersprit. S20 (1047) Det er lite man kan gjøre for å bekjempe det 12,9 20,9 7,4 27,0 31,7 ulovlige spritsalget S21(1048) Vi kan redusere den organiserte omsetningen av 42,8 33,4 6,0 9,4 8,4 hjemmebrent og smuglersprit i betydelig grad, med f. eks. strengere straffer og/eller opprusting av politi og tollvesen S22 (1049) Økt politiinnsats mot hjemmebrenning og 32,5 39,6 12,9 9,9 5,1 spritsmugling er betenkelig dersom det går på bekostning av politiets bekjempelse av annen kriminalitet S23 (1045) Det er grunn til å engste seg for at profesjonelt salg 66,3 23,5 4,7 3,1 2,4 av hjemmebrent og smuglersprit kan føre med seg andre og mer truende former for kriminalitet S24 (1049) Det er urettferdig at noen tjener lettvinte penger på 65,2 14,0 10,1 5,4 5,2 å selge hjemmebrent og smuglersprit, mens flertallet av oss må jobbe og betale våre skatter S25 (1048) Samfunnet bør kunne leve med den organiserte 6,5 13,0 8,0 18,6 53,9 omsetningen av hjemmebrent og smuglersprit så lenge brennerne og smuglerne holder seg unna annen kriminalitet Kjøpevillighet Ulovlig sprit omfatter hjemmebrent, innsmuglet brennevin (vanligvis vodka, whisky eller cognac på flasker) og innsmuglet sprit (vanligvis opp mot 96 % sprit på kanner). Kjøpevillighet ble målt ved følgende tre hypotetiske spørsmål: Hvis du ble tilbudt å kjøpe en liter god hjemmebrent for 80 kroner, ville du da kjøpe den?, Hvis du ble tilbudt å kjøpe en liter originaltappet fint brennevin for kroner, ville du gjort det selv om du trodde den var smuglet inn i landet? og Hvis du ble tilbudt å kjøpe en liter ren sprit for 150 kroner, ville du gjort det selv om du trodde at den var smuglet inn i landet?. Svaralternativene på alle tre spørsmålene var Ja, NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 353

6 Tabell 2. Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 S13 Myndighetene bør ikke blande seg inn, smuglersprit,70 S06 Myndighetene bør ikke blande seg inn, hjemmebrent,70 S25 Organisert omsetning akseptabelt hvis ikke annen kriminalitet,66 S12 Smugling til eget bruk OK, ikke til profesjonelt salg,60 S05 Brenning til eget bruk OK, ikke til profesjonelt salg,55 S22 Ikke økt politiinnsats på bekostning av tiltak mot annen krim.,46 S16 Beskjedne lovbrudd.sammenliknet med voldtekt og vold,42 S03 Hjemmebrent forkastelig, mister inntekter til fellesskapets beste,79 S10 Smuglersprit forkastelig, mister inntekter til fellesskapets beste,76 S04 Hjemmebrent forkastelig, fordi det er forbudt,62 S11 Smuglersprit forkastelig, fordi det er forbudt,58 S02 Kjøpe hjemmebrent forståelig, med lang reise til polet,83 S09 Kjøpe smuglersprit forståelig, med lang reise til polet,79 S01 Kjøpe hjemmebrent forståelig, med høye brennevinspriser,77 S08 Kjøpe smuglersprit forståelig, med høye brennevinspriser,74 S23 Profesjonelt salg kan medføre mer truende kriminalitet,59 S18 Omsetning betenkelig fordi ungdom lettere får alkohol,55 S14 Omsetning av smuglersprit kan svekke respekt for lov og orden,54 S07 Omsetning av hjemmebrent kan svekke respekt for lov og orden,51 S17 Det forkastelige er at volden øker fordi det drikkes mer,43 helt sikkert, Ja, det tror jeg, Jeg vet ikke, Nei, det tror jeg ikke, og Nei, helt sikkert ikke. For de fleste av de etterfølgende analysene ble svarene på spørsmålene om kjøpevillighet slått sammen til to kategorier; de som svarte Ja (dvs. Ja, helt sikkert eller Ja, det tror jeg ) på minst ett av spørsmålene og de som svarte Nei (dvs. Nei, det tror jeg ikke eller Nei, helt sikkert ikke ) på alle tre spørsmålene. Disse to gruppene utgjorde dermed distinkt ulike grupper med hensyn til kjøpevillighet og også størstedelen av utvalget (henholdsvis 39,3 % og 42,1% av alle respondentene). De resterende 18,6 % ble ekskludert fra analysene hvor dette dikotome målet på kjøpevillighet ble brukt. Andre variabler Ettersom omfanget av eget alkoholkonsum henger sammen med kjøp og bruk av ulovlig sprit (Rossow 2000) er det rimelig å anta at det også henger sammen med holdninger til ulovlig sprit. Alkoholkonsum er i denne studien målt med et enkelt frekvensmål: Hvor ofte har du drukket alkohol de siste 12 måneder? med 9 svar-kategorier: 4 7 ganger i uka, 2 3 ganger i uka, omtrent 1 gang i uka, 2 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i måneden, 6 11 ganger i året, 2 5 ganger i året, omtrent 1 gang i året og ikke drukket alkohol de siste 12 måneder. I studien inngikk også en rekke sosio-demografiske variable som tidligere er vist at henger sammen med kjøp og bruk av ulovlig sprit, slik som kjønn, alder og utdanningslengde (Aas 1994; Rossow 2000). 354 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

7 Statistiske analyser I en serie av faktoranalyser ble det spesifisert noe ulike kriterier for ekstraksjon av faktorene for å vurdere om faktorene var rimelig robuste. Den presenterte faktorløsningen som lå til grunn for konstruksjon av sumskårene, var basert på at maksimalt fire faktorer kunne ekstraheres og en varimax rotasjon av faktorene. Forskjeller i holdninger mellom ulike grupper av respondenter er beskrevet og testet for gjennomsnittsskåre på de ulike holdningsdimensjonene. Kjennetegn ved kjøpevillighet for ulovlig sprit er analysert med hensyn til holdningsdimensjoner i diskriminantanalyse og i logistiske regresjonsmodeller. Resultater Tabell 3. Andeler som er overveiende enig i sett av påstander etter grad av enighet i andre sett av påstander. Prosent Av de som er Av de som er overveiende enig overveiende enig lite alvorlig i pris- og tilkriminalitet gjengelighets- (15,5%) argumenter (57%) Andel overveiende enig moralsk forkastelig (64%) 39% 61% Andel overveiende enig bekymret for samfunnsmessige konsekvenser (77%) 53% 75% Som vi ser av Tabell 1, gir det store flertallet av respondenter uttrykk for å ha en mening om de aller fleste av påstandene, i den forstand at det er svært få som ikke besvarer disse spørsmålene, og det er en beskjeden andel som oppgir at de er verken enige eller uenige i påstandene. For mange av påstandene var det et stort flertall som var helt enig eller noe enig i utsagnet, eksempelvis var tre av fire (74,8 %) respondenter helt eller noe enig i at Med de høye brennevinsprisene i Norge er det lett å forstå at mange lar seg friste til å kjøpe hjemmebrent. På den annen side var det også for noen av påstandene en klar overvekt av respondenter som var noe uenig eller helt uenig. I alt 72,5 % av respondentene var helt eller noe uenige i at Samfunnet bør kunne leve med den organiserte omsetningen av hjemmebrent og smuglersprit så lenge brennerne og smuglerne holder seg unna annen kriminalitet. Korrelasjonene mellom holdninger til hjemmebrent og smuglersprit lå i hovedsak mellom 0,60 og 0,70, det vil si at grad av enighet med et utsagn vedrørende hjemmebrent ofte var den samme som for tilsvarende spørsmål vedrørende smuglersprit. Tabell 2 viser faktorladningene på de fire faktorene som ble trukket ut. Det er kun faktorladninger over 0,40 som er vist. Tabell 3 viser overlapping mellom overveiende grad av enighet på de ulike holdningsdimensjonene. På de fire dimensjonene lite alvorlig kriminalitet ; moralsk forkastelig ; pris- og tilgjengelighetsargumenter og bekymret for samfunnsmessige konsekvenser var det hhv. 15,5 %, 64 %, 57 % og 77 % som var overveiende enig i påstandene knyttet til disse dimensjonene. Vi ser her at av de som var overveiende enig i påstandene knyttet til lite alvorlig kriminalitet, var det 39 % som var overveiende enig i påstandene knyttet til moralsk forkastelig og 53 % som var overveiende enig i påstandene knyttet til bekymring for samfunnsmessige konsekvenser. Tilsvarende var det blant de som var overveiende enig i påstandene om pris- og tilgjengelighet, 61 % som var overveiende enig i at ulovlig sprit er moralsk forkastelig og 75 % som var overveiende enig i bekymring for samfunnsmessige konsekvenser. Tabell 4 viser at det var systematiske forskjeller på skårene på de fire holdningsdimensjonene med hensyn til kjønn, drikkefrekvens og villighet til å kjøpe ulovlig sprit. Det var større grad av enighet i holdninger knyttet til lite alvorlig kriminalitet og pris- og tilgjenge- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 355

8 Tabell 4. Skårer på holdningsdimensjonene etter kjønn, alder, husholdsinntekt, urbaniseringsgrad, drikkefrekvens og villighet til å kjøpe ulovlig sprit. Gjennomsnitt. Forskjeller i gjennomsnitt er testet med F-test. Lite alvorlig Moralsk Pris- og Bekymring for kriminalitet forkastelig tilgjengelighet samfunnsmessige konsekvenser Kjønn F=24,2 *** F=28,9*** F=15,4*** F=27,1*** Mann 2,96 3,75 3,75 4,11 Kvinne 2,69 4,08 4,47 4,35 Alder F=1,5 ns F=5,3** F=0,3 ns F=10,2*** ,92 3,76 3,61 4, ,77 3,84 3,65 4, ,87 4,00 3,58 4, ,78 4,14 3,57 4,45 Husholdsinntekt F=1,4 ns F=3,0* F=2,6 ns F=4,7 ** Lav 2,93 4,04 3,80 4,40 Middels 2,81 3,98 3,55 4,26 Høy 2,77 3,82 3,56 4,16 Urbaniseringsgrad F=0,6 ns F=5,2 *** F=0,5 ns F=2,4 * Spredtbygd 2,81 4,04 3,64 4,25 Tettsted 2,80 3,97 3,64 4,30 Mindre by 2,87 3,82 3,54 4,19 Stor by 2,87 3,71 3,58 4,12 Drikkefrekvens F=35,8 *** F=38,2 *** F=25,7 *** F=24,5*** Sjelden/aldri 2,36 4,39 3,09 4,54 Av og til 2,89 3,92 3,71 4,21 Ukentlig/oftere 3,02 3,61 3,78 4,06 Kjøpevillighet F=269,6 *** F=116,5*** F=108,4 *** F=89,7*** Nei 2,39 4,24 3,21 4,45 Ja 3,30 3,52 4,02 3,95 Statistiske signifikansnivåer: *** p <,001 ** p <,01 * p <,05 ns ikke statistisk signifikant lighetsargumentet blant menn; blant de som drakk relativt ofte og blant de som var villige til å kjøpe ulovlig sprit. Motsvarende var det større grad av enighet i holdninger knyttet til moralsk forkastelig og bekymring for samfunnsmessige konsekvenser blant kvinner; blant de som drakk sjelden eller aldri og blant de som ikke ville kjøpe ulovlig sprit. Det var noe økende bekymring for samfunnsmessige konsekvenser med økende alder, men ellers var det relativt små eller ingen forskjeller i holdninger med hensyn til husholdningsinntekt og urbaniseringsgrad. 356 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

9 Kjøpevillighet til ulovlig sprit På spørsmålene om kjøpevillighet til ulovlig sprit var det 20,9 %, 35,4 % og 19, 4 % som svarte at de helt sikkert eller ganske sikkert ville kjøpt henholdsvis hjemmebrent, fint originaltappet brennevin og ren sprit. I alt var det 39,3 % av alle respondentene (48,2 % av alle med gyldig svar på alle tre variablene) som svarte at de helt sikkert eller ganske sikkert ville kjøpt en eller flere av de skisserte typene ulovlig sprit dersom de ble tilbudt det. Forholdet mellom de ulike holdningsdimensjonene og villighet til å kjøpe ulovlig sprit ble eksplorert i en diskriminantanalyse hvor holdningsdimensjonene (som beskrevet i Tabell 2) inngikk i en analyse sammen med drikkefrekvens og sosiodemografiske variable for best mulig å beskrive hvilke sett av holdninger som særlig kjennetegnet de som var villige til å kjøpe ulovlig sprit i forhold til de som ikke var det. Analysen viste at det var tre holdningsdimensjoner som bidro til å skille (diskriminere mellom) disse to gruppene (i nevnte rekkefølge): mindre alvorlig kriminalitet, moralsk forkastelig og pris- og tilgjengelighetsargumentet. Standardiserte kanoniske diskriminantfunksjonskoeffisienter var henholdsvis 0,63, -0,26 og 0,26. Dette betyr at kjøpevillige vektla i større grad enn kjøpeuvillige at ulovlig sprit er mindre alvorlig kriminalitet, de var i mindre grad moralsk fordømmende til omsetning av ulovlig sprit, og de var i større grad enige i pris- og tilgjengelighetsargumentet. Kjønn, alder og utdanningsnivå bidro også til å diskriminere mellom kjøpevillige og kjøpeuvillige. Oppsummering og diskusjon Funnene fra denne studien bekrefter i første rekke hypotesen om et mangefassettert og flerdimensjonalt panorama av holdninger til det illegale spritmarkedet. Folk flest vil, ser det ut til, både uttrykke forståelse eller aksept for omsetning av ulovlig sprit, og samtidig mene at virksomheten er forkastelig. Det er i hovedsak et spørsmål om hvilket aspekt man setter fokus på. Funnene ga ingen støtte for å hevde at holdninger til ulovlig sprit er avhengig av om hvorvidt det dreier seg om hjemmebrenning eller smugling. Både for og i mot Både med tanke på argumentasjon i den alkoholpolitiske debatten og ut fra metodologiske betraktninger, er det interessant å merke seg at holdninger som både reflekterer aksept og fordømmelse i så stor grad hevdes side om side. Funnene illustrerer derved at det er betydelig grad av fler-dimensjonalitet i holdninger til ulovlig sprit, og at holdningene ikke kan la seg måle på noen hensiktsmessig måte ved hjelp av ett enkelt spørsmål. Snarere synes det å være slik at premissene eller konteksten blir svært viktig for hvorvidt folk gir uttrykk for en holdning som kan fortolkes som aksepterende eller fordømmende. Dette er i en viss grad implisitt illustrert av Aas (1994) som fant at et flertall av de som deltok i forundersøkelsen til en statlig kampanje mot ulovlig sprit var enig i at prisene på Vinmonopolet var så høye at det var greit å kjøpe ulovlig sprit, samtidig som det var et flertall som var enig i at kjøp av ulovlig sprit innebærer økt konsum og skadelidende familie. Betydningen av premisser ved utforming av holdningsspørsmål er blant annet diskutert i Knudsens studie av holdninger til innføring av 6-timers arbeidsdag (1990). Også når det gjelder holdninger til alkoholpolitiske tiltak, er betydningen av slike premisser tydelig vist i Nordahl s studie (1999). Her ble et befolkningsutvalg blant annet spurt om de ønsket at vin og sterkøl skulle selges i dagligvareforretninger. I et oppfølgingsspørsmål ble de som svarte Ja eller var usikre, spurt om de ønsket at vin og sterkøl skulle selges i dagligvarefor- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 357

10 retninger dersom dette ville medføre 120 flere alkoholrelaterte dødsfall i året og en 3 % økning i voldskriminaliteten, slik forskningsfunn gir grunn til å anta. Andelen som svarte Ja på det første spørsmålet (uten premisser) var 38,3 %, mens andelen som svarte Ja på oppfølgingsspørsmålet var sunket til 23,8 %. Funnene fra denne studien viser tilsvarende betydningen av å kartlegge holdninger (både av alkoholpolitisk og annen art) ut fra de premissene man tolker holdningene i forhold til, og gjerne med utgangspunkt i at det kan foreligge betydelig grad av holdningsambivalens på området. Kjøpevillighet Noe under halvparten av respondentene svarte at de helt sikkert eller ganske sikkert ville ha kjøpt ulovlig sprit dersom de ble tilbudt det. En så vidt høy andel av kjøpevillige er imidlertid ikke nødvendigvis et uttrykk for omfanget av en udekket etterspørsel eller mål på hvilket potensiale det illegale spritmarkedet har. Innenfor økonomisk litteratur er mål på hypotetisk atferd som betalingsvillighet eller kjøpevillighet gjerne kritisert med at det vanskelig kan måle et etterspørselspotensiale, ettersom hypotetisk atferd ofte kan være forskjellig fra faktisk atferd (diskrepansen mellom stated og revealed preferences (Cairns 1995; NOU 1997, s )). Når det gjelder kjøp av ulovlig sprit, er ikke bare tilbud og pris viktig, men trolig også hvem som tilbyr varen, i hvilken kontekst, og vurdering av varens kvalitet 2. Det er likevel rimelig å anta at målet på kjøpevillighet er et uttrykk for aksepterende holdning til ulovlig spritomsetning. Det er derfor interessant å merke seg at om vi bruker kjøpevillighet som et samlet uttrykk for holdninger til omsetning av ulovlig sprit, blir vurderingen av samfunnsmessige konsekvenser (sosiale kostnader og kriminelle ringvirkninger) uten betydning. Observasjonen er for så vidt på mange måter i tråd med en generell trend i retning av individuelle forbrukerinteresser framfor kollektive hensyn, men likevel noe overraskende tatt i betraktning at denne datainnsamlingen ble gjort relativt kort tid etter den statlige kampanjen mot ulovlig sprit hvor fokus var nettopp kriminelle ringvirkninger og omsetning til ungdom (Aas 1994). Til tross for stor oppslutning om en bekymring for samfunnsmessige konsekvenser av den ulovlige spritomsetningen, ser en slik bekymring likevel ut til å ha liten betydning for hvordan den enkelte selv velger å forholde seg til ulovlig omsetning. Studien viste at kjøpevillighet bare i noen grad fanget opp holdninger til ulovlig sprit, hvilket kan tolkes som en konsekvens av holdningsambivalensen til omsetning av ulovlig sprit. Riktignok var det klare forskjeller i holdninger mellom kjøpevillige og kjøpeuvillige, men flerdimensjonaliteten i holdnings-panoramaet og ambivalensen i holdninger forsvinner dersom man skulle velge å bruke kjøpevillighet som en enkelt indikator på holdninger. Denne studien gir ikke grunnlag for å avgjøre om det er skjedd et skifte i normklima med hensyn til ulovlig spritomsetning parallelt med økningen i omsetning av smuglersprit. Studien viser at det er en betydelig oppslutning om moralske verdier og vektlegging av lovlydighet på dette feltet. Samtidig er det en utbredt aksept for kjøp av ulovlig sprit som begrunnes med høye priser og begrenset tilgjengelighet og som i stor grad forsvares når det dreier seg om omsetning i mindre skala som ikke er ledd i profesjonell virksomhet. I de siste to årene har norske myndigheter senket avgiftene på brennevin betydelig, og omsetningen av brennevin på vinmonopolet har i tråd med forventningene økt (SIRUS 2002). En betydelig avgiftsreduksjon i Danmark fra høsten 2003 kan føre til et ytterligere press på svenske og norske alkoholavgifter. Det vil være viktig å følge utviklingen av det ulovlige spritmarkedet i forhold til endringe- 358 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

11 ne i avgiftsnivået, både med hensyn på etterspørsel og kjøp av ulovlig sprit og holdninger til ulovlig sprit. Acknowledgement: Jeg skylder en stor takk til professor Per Ole Johansen ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo, som har gitt svært verdifulle bidrag til utformingen av denne studien. NOTER 1 Prisen på en flaske (0,75 liter) brennevin på vinmonopolet på samme tidspunkt var fra 250 kroner og oppover. 2 Dette er særlig aktualisert i Norge i løpet av det siste året, hvor det har vært flere dødsfall som skyldtes metanolholdig smuglersprit. REFERANSER Aarø, L.E. (1988): Research on health promotion and life-styles. Helsinki: University of Helsinki Aas, H. (1994): Aksjon mot ulovlig spritomsetning: Data fra evalueringens forundersøkelse. Oslo: National Institute for Alcohol and Drug Research Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977): Attitude behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletins 84: Amundsen, A. & Nordlund, S. & Vale, P. H. (1995): Alkohol og narkotika i Oslo. Oslo: National Institute for Alcohol and Drug Research Cairns, J. A. (1995): Estimating time preference. Paper presented at the 3 rd European Conference on Health Economics, Stockholm Holder, H.D. & Kuhlhorn, E. & Nordlund, S. & Osterberg, E. & Romelsjo, A. & Ugland, T. (1998): European integration and Nordic alcohol policies: Changes in alcohol controls and consequences in Finland, Norway and Sweden, Aldershot, UK: Ashgate Publishing Horverak, Ø. (1995): Alkoholpolitikken i endring? Oslo: Norges Offentlige Utredninger nr. 24 Horverak, Ø. & Nordlund, S. & Rossow, I. (2001): Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk. Statens instituttt for rusmiddelforskning. Rapport # 1, 2001 Kaplan, K.J. (1972): On the ambivalence-indifference problem in attitude theory and measurement: a suggested modification of semantic differential technique. Psychological Bulletin 55: Knudsen, K. (1990) Kostnadsfordeling og reformstøtte. En analyse av holdninger til 6-timersdagen under alternative forutsetninger om lønnskompensasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning; 31: Natvig, H. & Aarø, L.E. (1998): Evaluation of the Norwegian campaign against the illegal spirits trade. Health Education Research 13: Nordahl, J. (1999): Does an undiscovered support of restrictive alcohol policy exist in public opinion? Paper presented at 38 th International Congress on Alcohol, Drugs and other Dependencies, Vienna Nordlund, S. (1992): Metoder og metodeproblemer ved estimering av alkoholforbruk. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Nordlund, S. (1994): Randomized response estimates for the purchase of smuggled liquor in Norway. Addiction 89: Nordlund, S. (1987): Data om alkohol og andre stoffer Tabellarisk oversikt over resultater fra en intervjuundersøkelse. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Nordlund, S. (1977): Data om alkohol. Tabellarisk oversikt over resultater fra intervjuundersøkelser. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Norman R.M.G. (1986): The nature and correlates of health behaviour. Ottawa: Health Promotion Directorate NOU (Norges Offentlige Utredninger) 1995:24 Alkoholpolitikken i endring? Hvordan norske myndigheter kan møte de nye utfordringer nasjonalt og internasjonalt. Oslo: NOU NOU (Norges Offentlige Utredninger) 1997: 27. Nytte-kostnadsanalyser. Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor, s Oslo: NOU Reinås, K. (1991): Alkoholens kilder. Nordmenns totale alkoholforbruk i Oslo: Rusmiddeldirektoratet Rossow, I. (2000): The validity of political arguments in the Norwegian alcohol policy debate: as- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 359

12 sociations between availability of liquor and consumption of illegal spirits. Contemporary Drug Problems 27: Saglie, J. & Nordlund, S. (1993) Alkoholpolitikken og opinionen. SIFA-rapport nr. 3/93. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning. SIRUS (2002): Rusmidler i Norge Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Tufte, P.A. (1994): Svart arbeid. Forbrukeratferd og -erfaringer i det svarte markedet. SIFO-rapport nr. 12. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning Ødegård, E. (1996): How the wording of questions can influence respondents answers. I: Discussing drugs and control policy comparative studies of four Nordic countries Helsinki: NAD publication no. 31, s NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 )

13 Summary Ingeborg Rossow: Illegal spirits in Norway on attitudes and willingness to buy Consumption of illegal spirits constitutes a significant proportion of the total consumption of alcohol in Norway. In the public discourse on alcohol control policy the demand for illegal spirits is frequently referred to as an argument to lower the taxes and increase the availability of alcohol, yet little is known about the demand side of the illegal spirits market. The present study aimed at assessing attitudes to sales of illegal spirits in terms of diversity, consistency and willingness to buy illegal spirits. The analyses are based on a national survey among respondents in the age group 16 to 79 years. The results demonstrated that attitudes to sales of illegal spirits were multi-dimensional. People tended to a large extent to express agreement with statements arguing acceptance due to high prices and limited availability of liquor, yet at the same time expressing agreement with statements on moral condemnation and concern with social consequences. Almost half of the respondents stated that they were willing to buy illegal spirits if offered. This statement was more common among those who agreed that buying illicit alcohol was a crime of minor importance, who agreed with acceptance of this due to high prices and limited availability and who disagreed with attitudes on moral condemnation. Key words: illegal spirits, Norway, attitudes Yhteenveto Ingeborg Rossow: Laiton alkoholi Norjassa asenteista ja ostohalukkuudesta Laittoman viinan kulutus on merkittävää osaa Norjaan kokonaisalkoholinkulutuksesta. Alkoholisäätelyä koskevassa julkisessa keskustelussa laittoman viinan kysyntä mainitaan usein veronalennuksia ja alkoholin saatavuuden lisäämistä puoltavana argumenttina, joskaan kovin paljon tietoa laittomien alkoholimarkkinoiden kysyntäpuolen laajuudesta ei ole olemassa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan laittomaan viinakauppaan liittyvien asenteiden monimuotoisuutta ja yhdenmukaisuutta sekä toisaalta ostohalukkuutta. Suoritetut analyysit perustuvat maanlaajuiseen kyselyyn, johon osallistui yhteensä ikäryhmään vuotta kuuluvaa vastaajaa. Tulokset osoittivat, että laittomaan viinakauppaan liittyvät asenteet ovat monitahoiset. Vastaajat näyttivät olevan pitkälle yhtä mieltä niiden väittämien kanssa, joissa laittoman viinakaupan hyväksyttävyyttä perusteltiin laillisen viinan korkealla hinnalla ja rajatulla saatavuudella. Samalla vastaajat olivat kuitenkin samaa mieltä moraalista närkästystä ilmaisevien ja yhteiskunnallisista seurauksista huolta kantavien väittämien kanssa. Yli puolet vastaajista totesi olevansa halukkaita ostamaan laitonta viinaa sitä tarjottaessa. Tämä kanta oli vielä yleisempi niiden joukossa, jotka olivat taipuvaisia pitämään laittoman viinan kauppaa vähäisenä rikoksena, joiden mielestä hyväksyttävyys liittyi korkeisiin hintoihin ja viinan rajalliseen saatavuuteen ja jotka eivät jakaneet moraalista närkästymistä ilmaisevia asenteita. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003 ( 5 ) 361

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK Øyvind Horverak, Sturla Nordlund og Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2001 ISBN 82-7171-228-4 2 Forord I forbindelse med arbeidet

Detaljer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer SIRUS-Rapport nr. 5/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Innvirker økt tilgjengelighet på bruk

Innvirker økt tilgjengelighet på bruk RAGNAR HAUGE & ARVID AMUNDSEN Innvirker økt tilgjengelighet på bruk av uregistrerte alkoholdrikker? Ragnar Hauge & Arvid Amundsen: Does increased availability of lieit alcohol influence the use of unrecorded

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv Fagrapport nr. 6-2012 Mary Ann Stamsø Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv SIFO 2012 Fagrapport nr. 6-2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET

BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET Olav Irgens-Jensen BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET Resultater av en spørreskjemaundersøkelse høsten 1991 t. # e BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE 1 FORSVARET Resultater

Detaljer

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk Rapport nr. 9-1998 Elling Borgeraas og Per Arne Tufte svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk SIFO 1998 Rapport nr. 9 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger INNLEDNING OG AVGRENSNING - Hvorfor er det en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis? (Journalist Gry Blekastad Almås) - Fordi det ene

Detaljer

DA VINMONOPOLET KOM TIL TRYSIL EN EVALUERING. Øyvind Horverak

DA VINMONOPOLET KOM TIL TRYSIL EN EVALUERING. Øyvind Horverak DA VINMONOPOLET KOM TIL TRYSIL EN EVALUERING Øyvind Horverak SIRUS rapport nr. 3/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2004 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble opprettet 1.

Detaljer

Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de?

Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de? Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan og Henrik Natvig Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de? SIRUS-Rapport nr. 9/2009 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2004. Sidsel Sverdrup Forskningssjef. NIBR-rapport 2004:23

Forord. Oslo, desember 2004. Sidsel Sverdrup Forskningssjef. NIBR-rapport 2004:23 1 Forord Denne forskningsrapporten rapporterer fra prosjektet Forbrukeres holdninger til valg av produkter fra jordbruk og fiskeri. Prosjektet er finansiert av forskningsprogrammet Marked og samfunn i

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge. Øyvind Omholt Alver

Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge. Øyvind Omholt Alver Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge Øyvind Omholt Alver SIRUS rapport nr. 4/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2004 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble opprettet

Detaljer

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført Artikel SVERRE NESVÅG TERJE LIE Rusmiddelbruk blant ansatte i norsk privat arbeidsliv Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført en rekke studier om alkoholbruk blant ansatte i ulike deler av arbeidslivet.

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN 3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN Tema rus og folkehelse: 4 Velferdsstat for de vellykkede 7 Begrensningens

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

NOUNorges offentlige utredninger 2003: 4

NOUNorges offentlige utredninger 2003: 4 NOUNorges offentlige utredninger 2003: 4 Forskning på rusmiddelfeltet En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak Oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 9. september 2001. Avgitt til Sosialdepartementet

Detaljer

Rapport om trygt uteliv. - fakta og tiltak REISE NORGE. Prosjektsamarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Oslo Servitørforening

Rapport om trygt uteliv. - fakta og tiltak REISE NORGE. Prosjektsamarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Oslo Servitørforening REISE NORGE Rapport om trygt uteliv - fakta og tiltak Prosjektsamarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Oslo Servitørforening Dato: 6. februar 2012 Prosjektleder: Øyvind Opdal Olufsen 1 Innledning

Detaljer