Magasin for fag, kultur og utdanning. lektorbladet. Skolebøker: Misnøye med utlånsordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin for fag, kultur og utdanning. lektorbladet. Skolebøker: Misnøye med utlånsordningen"

Transkript

1 Magasin for fag, kultur og utdanning lektorbladet Skolebøker: Misnøye med utlånsordningen Nr årgang

2 norsk lektorlag MeneR Kvalitet i yrkesfaglige program Av Gro elisabeth Paulsen, nlls leder I høringssvar til NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida har Norsk Lektorlag gitt flere innspill. Norsk Lektorlag er sterkt uenig i forslaget om å fjerne krav om generell studiekompetanse slik at alle program i videregående skole skal gjøre elevene generelt studieforberedt. Siden 1994 har det skapt problemer at de yrkesfaglige studieretningene både skulle gi praksisnær yrkesutdannelse og samtidig gi grunnlag for påbygning til studiekompetanse. Reform 94 innførte flere timer i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger, noe som er videreført i Kunnskapsløftet. Dette passer dårlig for elever som ønsker mindre teori og rent yrkesbasert opplæring. Forslaget om at yrkesfaglige program skal gjøre studieforberedt, gir ytterligere signaler om at yrkesfaglig utdannelse i seg selv ikke er fullverdig. Man overser at ambisjonen om yrkesretting av allmenne fag av ulike grunner er lite vellykket. Norsk Lektorlag mener at de studiespesialiserende og de yrkesfaglige programmene heller bør få utvikle sin egenart både innen teoretiske og praktiske fag og på den måten bidra til et variert skoletilbud. Følgende innspill er gitt: Frafallet i videregående opplæring minskes ikke ved å lage en stadig mer ensartet og obligatorisk 13-årig grunnopplæring. OECD-rapporten Learning for jobs anfører at basisferdighetene til elever som begynner yrkesfagutdanning, er relativt svake. Norsk Lektorlag foreslår å innføre egne forkurs til yrkesopplæringen. Elever som er skoletrøtte, bør i første omgang tilbys rent praktisk yrkesopplæring, jf. ordningen med praksisbrev. Det bør ikke gis insentiver for at skoler skal senke kravene til elevene for at de ikke skal slutte. Dagens lokalgitte eksamener kan lett innrettes på en måte som gir mindre stryk. Forslaget om økonomiske insentiver støttes ikke. Det bør innføres nye læreplaner i fellesfagene der man har én fellesdel og én yrkesrettet del. Den yrkesrettede delen bør være spesialisert og innrettet mot det aktuelle programområdet. Økt yrkesidentitet og yrkesstolthet kan redusere frafall. OECD påpeker at yrkesopplæringen i Norge mangler felles nasjonale standarder for vurdering av lærlingenes praktiske faglige ferdigheter. Norsk Lektorlag mener at dette også gjelder fellesfagene og foreslår å innføre sentralgitte eksamener i teorifagene, med vurderingskriterier som er utarbeidet i samarbeid med de respektive faglige rådene. Forslaget om at lærlinger skal ha rett til å benytte skolenes yrkes- eller sosialpedagogiske rådgivningstjeneste, støttes. Retten bør også gjelde elever inntil 18 måneder etter avsluttet skolegang. Forslag om bedre etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere støttes, og bør også gjelde lærere i fellesfag. Kartlegging har vist at de som underviser i fellesfagene i yrkesfaglige program, har lavere faglig kompetanse enn de som underviser i studieforberedende program. Dagens høye frafall i yrkesfaglige utdanningsprogram kan ha sammenheng med lavere lærerkompetanse nettopp i de teoretiske fellesfagene som ofte oppleves tunge for elever som er innstilt på å lære praktiske yrker. Påbygningskurset for studiekompetanse bør beholdes og utvides med 2. fremmedspråk. Det bør innføres et to-årig løp for elever som ønsker mer tid. Elever i yrkesopplæring bør tilbys engelsk ut over dagens minimum og gis rett til opplæring i 2. fremmedspråk som et frivillig ekstratilbud til dem som vil styrke egen posisjon i forhold til internasjonalt arbeidsliv. Raskere omstilling i arbeidslivet krever kunnskapsutvikling i forhold til de sosiale, verdimessige og miljømessige endringene som følger nye produksjons- og organisasjonsformer. Dette stiller krav til bedre kvalitet i samtlige fag i hele skolesystemet, ikke bare i de enkelte yrkesfagene 2 Lektorbladet nr. 1-09

3 Innhold Norsk Lektorlag mener Kvalitet i yrkesfaglige program... s. 2 Fra sentralstyret Gratis skoletid... s. 4 Fra generalsekretæren En god skole krever gode sensorer... s. 5 Dansk Socialistisk Folkeparti vil kvitte seg med slagordet ansvar for egen læring, skriver avisen Folkeskolen. Partiet ønsker en reform av grunnskolen og er bekymret for skolegangen til barn fra ikke-boklige hjem. Derfor vil det ha bort slagordet ansvar for egen læring, tilby alle elever leksehjelp og gi lærerne mer autoritet. Dansk skole appellerer i dag i stor grad til barn og unge som kan få hjelp hjemme hos akademikerforeldre, og som er oppdratt med ord og koder som gir bonus i skolesystemet. Det må det bli slutt på hvis flere skal lære mer, sier partiets skolepolitiske talskvinne Nanna Westerby til avisen. Forside: Foto: Anne Ivarsen Aktuelt Murring blant bibliotekarene... s. 6 Minoritetsspråklige barn får ikke nok norskopplæring... s. 7 Realfaga er sterkt underfinansierte... s. 9 Ph.D.-graden ligner på hovedfaget... s. 11 Skolen femininiseres... s. 13 Svake resultater, men noe framgang i TIMSS... s. 14 Vil åpne for elevinndeling etter faglig nivå... s. 16 Uakseptabelt forslag om fysisk aktivitet... s. 17 Gjest i LB Talande tal... s. 20 Innsikt Stillhet i skolen... s. 22 Intervjuet Nå må vi slutte å sutre!... s. 24 Presentasjon av fylkesledere Vekk med tidstyvene i skolen!... s. 25 Lektorer bør inn i kapittel 5... s. 26 Jeg er en lidenskapelig filolog... s. 27 Fremmedspråk Hva slags kurs trenger språklærere?...s. 28 Sol og tysk i Kärnten... s. 29 Går nye vegar i etterutdanningsarbeidet... s. 31 Religion, geofag Tur til London for religionslærere... s. 33 Geoprogrammet vil tilby kurs og undervisningsmateriell... s. 33 Juridisk talt Arbeidsgivers adgang til å kontrollere sine ansatte... s. 34 Skjønar regjeringa skilnaden mellom allmennlærarar og lektorar?... s. 36 LEKTORBLADET Magasin for fag, kultur og utdanning Nr. 1, februar årgang ISSN: X Keysers gate 5, O165 Oslo Tlf.: , faks: E-post: Ansvarlig utgiver: Norsk Lektorlag Desk/red.: Svein Magne Sirnes, tlf.: Redaksjo nsråd: Otto Kristiansen Gro Elisabeth Paulsen Wenche Bakkebråten Rasen Svein M. Sirnes Årsabonnement: kr. 350,- Annonser: Marit Sola Cox Bergen AS C. Sundts gate 51, 5004 Bergen Tlf.: , Faks: E-post: Design & trykk: Flisa Trykkeri AS Utgivelsesplan 2009: 03.04, 29.05, 18.09, og Materiellfrist: 1 måned før utgivelsesdato Redaksjonen av dette nummer avsluttet 20. januar 2009 Lektorbladet nr

4 fra SentRAlStyRet Gro Elisabeth Paulsen Gratis skoletid Av Gro elisabeth Paulsen, nlls leder En gjenganger blant henvendelsene til Norsk Lektorlag gjelder spørsmål om tidsbruk i skolen. Temaet dreier seg i bunn og grunn om hva skolen er og skal være. Skal den først og fremst være en trygg oppbevaringsplass og et sosialt samlingspunkt for barn og unge, eller skal skolen først og fremst rette elevenes tid inn mot et faglig undervisningstilbud? Kunnskapsløftet innebærer økt vektlegging av sistnevnte funksjon, noe Norsk Lektorlag er vel tilfreds med. Faglige kunnskaper Den skolepolitiske vinden blåser i retning av mer vekt på faglige kunnskaper, både som læringsresultat hos elevene og som kompetansekrav til lærerne. Likevel har Kunnskapsdepartementet nettopp fremmet et forslag som peker i motsatt retning, nemlig forslaget om å innføre to uketimer til fysisk aktivitet på barnetrinnet. Disse timene skal ikke underlegges læreplanen i kroppsøving, og det skal heller ikke stilles krav til bruk av pedagogisk personale. Norsk Lektorlag mener at å innføre obligatoriske ikkefaglige aktiviteter i skolen er prinsipielt uakseptabelt. Den egentlige begrunnelsen for forslaget er sannsynligvis at flere kroppsøvingstimer vil koste mer enn en utvidet skoledag under ledelse av ufaglært personale. Man vil så gjerne ha mer skole, men ikke betale for faglig kvalitet. Timekutt Med Kunnskapsløftet har vi ellers fått en innskjerpning av at undervisningstimene skal relateres til læreplanene i fagene. Det er meget positivt at Kunnskapsdepartementet vil sette en stopper for timekuttene i videregående skole. Situasjonen var i ferd med å bli uholdbar etter at den såkalte Vestfolddommen i 2006 der Arbeidsretten slo fast at lærernes tariffavtaler ikke forsvarer elevenes rettigheter og vice versa. Stadig flere skoleeiere vedtok reduserte timetall i fagene som metode for budsjettinnsparinger. Seinest i januar i år ble Norsk Lektorlag orientert om en skole der ledelsen dette skoleåret har timeplanlagt 160 timer for fag der læreplanen forutsetter 187. Dette betyr at 27 av timene i faget dekkes av aktiviteter som ikke ledes av noen faglærer. For den enkelte elev som har 5-6 slike fag, innebærer prinsippet at skolen i inneværende skoleår tilbyr dem ca timer med aktiviteter i stedet for undervisning av kvalifisert faglærer. Elendig arbeidsgiverpolitikk Dette er ikke bare faglig og pedagogisk uforsvarlig, det er også elendig arbeidsgiverpolitikk Den faglærer som får 160 undervisningstimer til disposisjon for å dekke læreplanmål som forutsetter 187 timer, utsettes for et respektløst press fra sin arbeidsgiver. Ikke bare blir tida til å arbeide sammen med elevene redusert, men også den tida som skal brukes til for- og etterarbeid. Denne typen timekutt innebærer i realiteten at andelen av årsverket til disposisjon for arbeid med dette faget reduseres med 40 til 60 timer. Arbeidsgiver kalkulerer muligens med at jobben gjøres uansett, i faglæreres fritid. Elevenes rettigheter Både innstrammingen i arbeidsrammene og konfliktene som dette medfører, belaster arbeidsmiljøet på svært mange skoler. Det nasjonale tilsynet med timetall i fagene viste at samtlige fylkeskommuner manglet et system som sikrer elevenes rettigheter når det gjelder timetall. Dessverre ser vi enkelte skoleeiere som nødig vil innrømme at sparetiltakene har vært ulovlige. De samme skoleeiere respekterer heller ikke tariffavtaler som regulerer lærernes arbeidstid. På enkelte skoler har det nasjonale tilsynet ført til umiddelbar forverring av lærenes arbeidsforhold. Kvalifisert arbeidskraft Det gjenstår et stort stykke arbeid for å skape gode ordninger for tidsbruk i skolen. Først må samtlige skoleeiere respektere elevenes rett til undervisning av kvalifisert lærer. Så må samtlige skoleeiere respektere at kvalifisert arbeidskraft koster ganske mye, men skal betales likevel. Også tariffavtaler om arbeidstid skal overholdes. Skal man ha mer skole, må det koste mer. Alternativet er mer ufaglig aktivitet. 4 Lektorbladet nr. 1-09

5 fra GeneRAlSeKRetÆRen Otto Kristiansen en god skole krever gode sensorer Av otto Kristiansen En god skole forutsetter gode, sentralt gitte eksamener, og disse forutsetter igjen et dyktig sensorkorps. Å være sensor er krevende og svært ansvarsfullt. Nye eksamensformer stiller nye og økte krav til sensorene, og da er det rimelig at dette gjenspeiler seg i den godtgjøringen arbeidsgiver tilbyr. Det er langt fra tilfellet i dag. Sensormangel Det er nå registrert sensormangel, først og fremst i norsk. At stadig flere vegrer seg mot å være sensor, skyldes faglig motstand mot eksamensordninger som er endret uten at man får mer tid til å gjøre en faglig forsvarlig jobb. Timelønnen for å være sensor er basert på lønn for lektor med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet, og vil pr være kr. 292,- pr. time. Det er dårlig timelønn for høyt kvalifisert akademisk arbeidskraft, men dette er regulert i en særavtale vi ikke kan få gjort noe med i forbindelse med denne vårens eksamensavvikling. Utdanningsdirektoratets ansvar Utdanningsdirektoratet er gitt fullmakt til å fastsette tidsbruk ved sensurering til sentralt gitte eksamener, inklusive tid til for- og etterarbeid. Dette gjøres etter drøftinger (ikke forhandlinger) med organisasjonene. Det er altså fullt mulig for Utdanningsdirektoratet å heve godtgjøringen betraktelig ved å tilby en tidskompensasjon som tar hensyn til at de nye eksamensformene, som tillater bruk av alle hjelpemidler, inklusive PC, krever mer arbeid av sensorene. Dessverre er det lite som tyder på at Utdanningsdirektoratet vil endre dagens satser. Dagens virkelighet Opprinnelig var sensurering basert på at sensor utførte mye av sensurarbeidet i ordinær arbeidstid. Derfor var honoraret nokså beskjedent. Den som hadde skriftlig sensur, hadde normalt ikke undervisning i det aktuelle faget etter eksamen, og kunne benytte tiden til sensurering. Nå er arbeidsgiver mer bevisst bruken av den ansattes arbeidstid, og den nye arbeidstidsavtalen har medført at 1150-timers rammen utnyttes til fulle. Det er selvsagt ikke noe galt i dette, men det innebærer at forutsetningen for dagens sensorgodtgjøring er endret. Dagens sensorer ved sentralt gitt eksamen må basere seg mye på helgearbeid, og for andre offentlig ansatte er det vanlig at slikt arbeid gis ekstra kompensasjon. Det gjelder ikke sensorene. De får heller ikke regnet reisetid som arbeidstid. Mange sensorer må reise flere timer til fellessensurmøter, og det burde være en selvfølge at dette godskrives som arbeidstid, slik det gjøres for alle andre offentlig ansatte. Tidsbruk ved lokalt gitte eksamener fastsettes av lokal arbeidsgiver etter drøftinger og også på dette nivået er det viktig å få frem ovennevnte synspunkter. Inntil vi vinner gehør for dem, har vi stor forståelse for at stadig flere sier nei til å påta seg sensoroppdrag. Undergraver kvaliteten Politikere fra så å si alle partier har tatt til orde for å heve kvaliteten i skolen. Skal man lykkes med dette, forutsetter det gode, objektive eksamensordninger, og dette forutsetter igjen at man har et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte sensorer. Dersom Staten/ Utdanningsdirektoratet ikke bidrar til å gjøre det mer attraktivt å være sensor, vil de indirekte bidra til å undergrave politikernes uttalte mål om å heve kvaliteten i skolen. Lektorbladet nr

6 Aktuelt Utlån av skolebøker Murring blant bibliotekarene Mange skolebibliotekarer er svært misfornøyd med måten ordningen med utlån av lærebøker praktiseres på i videregående opplæring. Ingen avklaring Mange synes oppgavene som bibliotekarene har fått som følge av utlånsordningen, er tredd nedover hodet på dem, uten at det er foretatt noen skikkelig avklaring av rammene eller gitt kompensasjon for betydelig tilleggsarbeid. Lærebokutlånet er en administrativ oppgave skolene er tildelt av skoleeier (dvs. fylkeskommunene). Bibliotekarene bidrar selvfølgelig gjerne med det de har faglig innsikt i, nemlig biblioteksystemene for registrering, utlån, innlevering og purringer, men vi ønsker ikke å ha hovedansvar for ordningen, sier skolebibliotekarer Lektorbladet har hatt kontakt med. Viktig arena Bibliotekene er en viktig arena for læring og har pedagogiske opplegg innen bl.a. kildebruk, informasjonskompetanse, litteraturformidling og veiledning i bruk av bibliotekets ressurser. I tiden før eksamen benytter elevene bibliotekene svært mye i sine eksamensforberedelser. Personalet bruker da mye tid på personlig veiledning. I forbindelse med skolestart (når mottak og utlån foregår) tilbys opplæringsøkter i bruk av biblioteket. Mange gir klart uttrykk for at det ikke er mulig å drive biblioteket tilfredsstillende dersom skolene ønsker at bibliotekene og bibliotekarene skal ha hovedansvaret for lærebokutlånet. Relativt få av oppgavene knyttet til utlånet er tradisjonelle bibliotekoppgaver. Utover selve registreringen av bøkene i bibliotekbasene kan hvem som helst administrere og utføre de øvrige oppgavene, blir det sagt. Bibliotekarforbundet uttalte bl.a. følgende om utlånsordningen i 2007: Et eksempel på hvilket omfang det vil være snakk om, får vi hvis vi tar utgangspunkt i en videregående skole av normale dimensjoner, eksempelvis 600 elever. Hvis hver av disse skal låne tre bøker i løpet av de første to ukene, blir det utlån fordelt på 10 arbeidsdager, 180 utlån om dagen ellers seks klassesett daglig. Utlånet vil legge beslag på all kapasitet på bibliotekarens PC, og det vil bl.a. si at man ikke kan drive med søking og besvare andre spørsmål. Lærere og elever på andre trinn vil bli avskåret fra å bruke biblioteket til prosjekter og gruppearbeid så lenge lærebokutlånet pågår. Liten innsikt Flere mener at skolenes ledelse har altfor liten innsikt i omfanget av den store operasjonen som lærebokordningen er, ikke minst logistisk. Det resulterer i at bibliotekarene får for små ressurser selv i de mest hektiske fasene. På skoler med mer enn 600 elever, som det finnes mange av, er det et stort apparat å dele ut opptil 10 bøker til hver elev, blir det sagt til Lektorbladet. Noen skoler har valgt å kjøpe ekstern hjelp av firmaer som tar kroner per elev. 6 Lektorbladet nr. 1-09

7 Oslo Minoritetsspråklige barn får ikke nok norskopplæring I Oslo får nyankomne minoritetsspråklige barn og unge tilbud om 10 måneder med særskilt norskopplæring i en såkalt mottaksklasse før de går over i vanlig opplæring. Men er det mulig å lære norsk på 10 måneder? Nei, sier lektor Bjarne Hansen, som har ansvaret for norskopplæringen i en gruppe på 17 minoritetsspråklige elever på trinn ved Rommen skole i Oslo. Ingen eller liten skolegang fra hjemlandet Mange av mine elever har ingen eller svært liten skolegang fra hjemlandet, mens andre har tilnærmet normal skolebakgrunn. For de fleste elevene vil det imidlertid være vanskelig i løpet av så kort tid å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringen, sier han. På Rommen skole, som har ca. 650 elever, er det over 90 pst. minoritetsspråklige, som til sammen representerer mer enn 30 forskjellige språk. I Osloskolen som helhet er det elever fra 125 språkgrupper. I oktober 2008 var det elever i grunnskolen, hvorav fra språklige minoriteter. Disse utgjorde 39 pst. av elevmassen. Av disse får elever særskilt norskopplæring, og 4209 elever får morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Det blir gitt opplæring i/på morsmål i 25 språk. Rett til særskilt norskopplæring Ifølge Opplæringsloven har elever fra språklige minoriteter rett til særskilt norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. I den samme loven sies det at om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Vanlig opplæring betyr å få opplæring i samsvar med Kunnskapsløftet. For mange elever oppleves overgangen fra særskilt norskopplæring til vanlig opplæring som dramatisk. Elevene har etter 10 måneder rett og slett ikke tilstrekkelig norskspråklige verktøy til å bearbeide alt det fagstoffet som møter dem i grunnskolen eller i videregående opplæring. I den vanlige opplæringen er det kun én læreplan som gjelder. Vi har ingen Kunnskapsløftet light for minoritetsspråklige. Dette innebærer at disse elevene, uavhengig av hvor lenge de har bodd i Norge og uavhengig av skolebakgrunn fra hjemlandet, konkurrerer og vurderes på lik linje med alle andre elever. Uten tilstrekkelige norskkunnskaper og til tross for løftet om tilpasset opplæring og tilbud om styrket norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring om nødvendig, blir det vanskelig for mange minoritetsspråklige å nå de faglige målene i L-06, fortsetter Hansen. Blir motløse Han har inntrykk av at ikke så rent få av disse elevene blir motløse og ender opp som såkalte drop-outs. Håpet om å lykkes som minoritetsspråklige barn og unge i mulighetenes land, blir hos mange forvandlet til håpløshet og følelsen av å mislykkes. Det blir altfor kort tid med særskilt norskopplæring, og overgangen til vanlig opplæring blir som å møte veggen, og de kommer ikke videre. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Utdanningsdirektoratet har dessuten fått utarbeidet et utmerket kartleggingsmateriell som også kan benyttes sammen med Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Lektorbladet nr

8 Lektor Bjarne Hansen (nest ytterst til høyre) sammen med sine elever. (Foto: Rommen skole) Kunne alle elever som har behov for det, fått anledning til å følge denne læreplanen til de har norskkunnskaper nok til å følge den vanlige opplæringen, ville dette bidra til å gjøre mulighetene for å lykkes i skole og arbeidsliv større. mulige utdanningstilbudet til minoritetsspråklige. Jeg er spent på hvilke forslag utvalget vil legge fram med hensyn til å ivareta minoritetsspråkliges rett til særskilt norsk inntil de har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge vanlig opplæring, og å ivareta minoritetsspråkliges rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, forteller Hansen. En særlig sårbar gruppe er alle de barn og unge som kommer til Norge med Utvalg Regjeringen oppnevnte høsten 2008 et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning. Utvalget har fått et meget omfattende mandat og skal blant annet vurdere hvordan minoritetsspråklige ivaretas i strukturene (regelverket, finansiering, forvaltningsansvar, organisering) og hvordan dette fungerer i praksis. Jeg har store forventninger til dette utvalgets arbeid. Jeg skulle imidlertid gjerne ha sett at regjeringen hadde gitt dette viktige utvalget en enda bredere sammensetning, med bedre representasjon både fra innvandrer- og forskningsmiljøene. Dessuten burde flere utdanningsorganisasjoner vært med i utvalget, og ikke minst Utdanningsadministrasjonen i Oslo, som er den instans i Norge som har mest erfaring og kunnskap med hensyn til å organisere og gi det best Regjeringen oppnevnte i statsråd et offentlig utvalg som skal se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Utvalget ledes av Sissel Østberg. Utvalget skal levere en delinnstilling om barnehage og grunnskole mot slutten av 2009, og avlegge sin endelige innstilling innen 1. juni Utvalgets medlemmer Sissel Østberg, rektor, Ski (leder) Hasan Ajnadzic, rådgiver, Trondheim Anders Bakken, forsker, Oslo Aina Bigestans, forstander og universitetsadjunkt, Stockholm Petter de Presno Borthen, prosjektleder, Bergen Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør, Stavanger Helge Jagmann, bydelsdirektør, Oslo Bodil Labahå, styrer, Sør-Varanger Bashar Al Raho, koordinator, Bodø Pernille Pettersen Smith, regiondirektør, Bærum Agneta Bolinder, seniorkonsulent, Oslo (Utdanningsforbundet) Nina Tangnæs Grønvold, seniorrådgiver, Oslo (LO) Rita Kumar, leder, Trondheim (KIM) Arne Rekdal Olsen, rådgiver, Fredrikstad (KS) Håvar Vederhus, leder, Oslo (Elevorganisasjonen) 8 Lektorbladet nr. 1-09

9 liten eller ingen formell skolegang, men med mange ferdigheter, viktige erfaringer og kunnskaper som livets skole har gitt dem. Som lektor har jeg valgt å bruke min arbeidskraft nettopp på disse elevene. Jeg har gjennom årene møtt mange minoritetsspråklige barn og unge som har opplevd mye vondt og som bærer på mye ubearbeidet sorg og savn. Men ennå har jeg ikke møtt en eneste minoritetsspråklig elev i mottaksklasse som ikke ønsker å lære. Man lærer så lenge man har elever er en sannhet uten modifikasjoner i mitt tilfelle. Det er krevende, men samtidig svært givende. Med elever fra hele verden samlet i det globale klasserom og i møtet mellom mange språk, kulturer og religioner der man lytter til hverandres livserfaringer og håp, bidrar elevene i høy grad til å gi undervisningen en særegen dynamikk og horisont. Her møtes lærer og elev som lærende, der man preger og preges av hverandre, og der man lærer av hverandre. Mine år som lektor for mottakselever i alderen år regner jeg som den viktigste etterutdannelse jeg har fått i skolen. Hansen håper utvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige, også gjennomgår skoletilbudet som barn og unge får idet de kommer til Norge, og hvordan disse elevene ivaretas i det videre utdanningsløpet. Jeg skulle ønske at utvalget også kunne se skole- og fritidstilbud i sammenheng, og på dette grunnlaget legge fram forslag til et helhetlig opplæringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige barn og unge, og gi dem håp om å lykkes i mulighetenes land. Prorektor Anne Gro Salvanes (UiB) Prorektor ved Universitetet i Bergen: Realfaga er sterkt underfinansierte Realfagsstudentane er sterkt underfinansierte i Noreg, og det er eit kjempeproblem, seier prorektor Anne Gro Salvanes ved Universitetet i Bergen (UiB) til Lektorbladet. Ein biologistudent kostar i praksis nesten like mykje som ein medisinstudent. Realfagsstudentane, som har behov for laboratorium og feltarbeid, krev langt større ressursar enn finansieringsmodellen legg opp til, seier ho. Storleiken på den delen av dei statlege løyvingane til universitets- og høgskulesektoren som skal gå til undervisning, varierer frå fag til fag: Kategori Studium (eksempel) Utteljing i NOK A Klinisk studium etc B Utøvande musikkutdanning, arkitektur etc C Realfag på høgare grads nivå etc D Samfunnsvitskaplege og humanistiske fag høgare grad etc. og sivilingeniørstudiet E Helsefag, lærar og realfag lågare grad F Teorifag og sosialfagleg utdanning lågare grad Utvekslingsstudentar Inn- og utreisande studentar Grunnforsking er nødvendig Det er ikkje berre sjølve studia innan realfaga som er underfinansierte. Mange aktivitetar i matematisk-naturvitskaplege disiplinar har eit stort etterslep på finansiering. Det er fundamentale behov, ikkje minst når det gjeld utstyrsparken, seier Salvanes. For å kunne forske og undervise på høgt nivå innan realfaga, og minst like godt som i Lektorbladet nr

10 Foto: Lars Holger Ursin (UiB) Foto:Thor Brødreskift (UiB) utlandet, må forskarane ha gode arbeidsvilkår. For å få dette til treng universiteta langsiktig finansiering av grunnforskinga og forskarutdanninga grunnmuren i all forsking og skikkeleg finansiering av forskingsinfrastruktur. Mange universitetslærarar og forskarar har inntrykk av at ordet grunnforsking ikkje har så god klang i øyra til politikarar og i samfunnet elles. Det kan verke som om mange ser på grunnforsking som ein leik eller noko ein held på med i verna bedrifter (t.d. universiteta). Ja, mange spør rett ut om skattepengane verkeleg skal gå til slik verksemd, seier Salvanes, som er professor i marin biologi. Men vi må ha grunnforsking, ikkje minst fordi ingen veit i dag kva som er viktige anvendte problemstillingar om f.eks 20 år. Oljeindustrien er eit godt døme. Det var fri grunnforsking i geovitskap ved UiB som la grunnlaget for oljeutvinninga og oljeeventyret som Noreg har og har hatt, understrekar ho. Og kven veit i dag at den zoologi-interesserte presten Michael Sars var ein av pionerane innan marinbiologi og havforsking? Det er heller ikkje så mange som veit at det var kjernefysikarar på CERN i Sveits, eit av dei fremste grunnforskingsmiljøa i verda, som utvikla verdsveven (WWW). Ein kan jo spørje seg korleis utviklinga hadde vore på det feltet dersom CERN ikkje hadde fått dei midlane institusjonen hadde behov for, legg ho til. Treng 400 millionar kroner Kva følgjer vil det få for Noreg dersom våre universitet ikkje får det forskingsutstyret institusjonar i andre land kan skilte med? Dei beste studentane og forskarane vil nok ikkje velje universitet med berre gammalt utstyr. Regjeringa sin ambisjon er at universiteta skal konkurrere i verdstoppen. Det er all grunn til å spørje om regjeringa følgjer opp dette gjennom si finansiering av universiteta og forskingsutstyret der. Kor mange millionar treng UiB for å møte det noverande behovet for utstyr? Omlag 400 millionar kroner dersom vi skal kunne konkurrere med dei beste fagmiljøa i verda innan dei mest utstyrskrevjande fagområda, nemleg medisin og naturvitskap. Sjølv om UiB får omlag 2 milliardar årleg frå Kunnskapsdepartementet, er det langt frå tilstrekkeleg til å dekkje naudsynt modernisering av utstyrsparken i alle fagmiljøa. Vi skal vere forskings- og breiddeuniversitet, og vi har ansvar for forsking og forskarutdanning i mange undervisingsfag, slik at ein stor del av basisbudsjettet går til løn til over 3000 tilsette. Vi er ikkje åleine nasjonalt er det snakk om eit etterslep på utstyr på 2-3 milliardar kroner. Men lat meg også leggje til at fleire av dei fagmiljøa Norges forskningsråd (NFR) har satsa på når det gjeld avansert vitskapleg utstyr, er verdsleiande på sine felt. Felles for dei er at dei har hatt det siste nye innan forskingsutstyr. UiB har fått avansert utstyr til nokre sterke fagmiljø, men vi har også mange andre solide fagmiljø og fag som er sterkt prega av underfinansiering. Å motta avansert forskingsutstyr gjennom NFR har kravd altfor store eigendelar av UiB sitt basisbudsjett. I basisbudsjettet er det årleg rom for ca 30 millionar kroner til utstyr, både småutstyr som ein treng dagleg, og mellomstort utstyr som ikkje blir finansiert gjennom NFR. Krav om eigendelar frå universitetet er ofte over 50 % når det gjeld utstyr finansiert over NFR. Dette har gått ut over UiB si evne til å oppdatere resten av forskings- og undervisningsutstyret til tidsmessig bruk. Sett på spissen kan ein seie at UiB si store eksternfinansiering har vore suksess til fattigdom. Det er særleg tilfellet innan naturvitskaplege og medisinske miljø, som har størst ekstern finansiering. Eigendelen må takast frå basisbudsjettet. Ettersom basisbudsjettet har krympa over tid, har dette redusert handlingsrommet som universitetet har til modernisering og tidsmessig utrusting. Ei styrking av UiB sitt basisbudsjett, kombinert med redusert krav om samfinansiering av avansert vitskapleg utstyr gjennom NFR, vil styrkje UiB si evne til modernisering og til å delta i den internasjonale forskingsfronten. 10 Lektorbladet nr. 4-08

11 Rekordmange doktorgrader Ph.D.-graden ligner på hovedfaget I 2007 ble det for første gang avlagt mer enn 1000 doktorgrader i Norge. Økningen er størst innen medisin og samfunnsvitenskap og kvinneandelen er rekordhøy. Trenden har fortsatt inn i Men begynner den nye Ph.D.-graden mer å ligne på det gamle hovedfaget? Mange universitetslærere frykter det. Normert til tre år Før kvalitetsreformen i 2003 var det ingen tidsbegrensning for dem som ville ta doktorgraden. Det var heller ingen begrensninger når det gjaldt avhandlingens lengde. De kunne gjerne være på sider. I dag er utdanningen normert til tre år, med en øvre grense på seks. Omfanget på besvarelsene varierer fra fakultet til fakultet, men det sies rett ut at det er ønskelig at de ikke er for lange. Dagens doktorgrad innebærer også et krav om et kurs på 30 studiepoeng i tillegg til avhandlingen. Siden 2007 har det vært et krav at 10 av disse er i forskningsetikk. Før 2003 fantes det ingen slike regler, og man kunne heller ikke forlange veiledning. Man trengte heller ikke å være tilknyttet et universitet for å kunne ta doktorgraden. Man forsket selvstendig og leverte deretter avhandlingen inn til bedømmelse. Professor Kristian Gundersen. (Foto: Ola Sæther) Ligner på hovedfaget Det er klart at en økning i antall grader innebærer inflasjon når gradens innhold samtidig minker. Jeg er redd dagens doktorgrad er i ferd med å nærme seg det gamle hovedfaget i omfang, sier professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo til Lektorbladet. Han understreker imidlertid at det er innholdet i graden som bekymrer ham mest. Etter hans syn virker det som om universitetsledelsen er ensidig opptatt av gjennomstrømning og mindre av forskningens kvalitet. Dette kan gjøre doktorgradsproblemer til elevøvelser og føre til en trivialisering av graden, legger han til. At graden kan gjennomføres på kun tre år, bidrar etter hans mening til en slik utvikling. Dagens Ph.D.-grad gir ikke mulighet til alvorlig forskning i samme grad som før, sier han. Dr.philos.-graden Fra 1800-tallet og fram til 1970-årene tok det normalt 5-7 år å ta embetseksamenen, som ble regnet som den viktigste høyere graden i Norge. Bare noen få allerede erfarne forskere gikk videre og avla Lektorbladet nr

12 en doktorgrad, som var forbundet med stor prestisje. Avhandlingen, og forskningen som lå til grunn for den, ble sett på som et personlig prosjekt man gjerne brukte mange år, ja, ofte hele livet, på. I 1975 vedtok Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo etter langvarig motstand fra de andre fakultetene å opprette et organisert doktorgradsstudium som en forskerutdanning ut over embetseksamen. Argumentene mot var at en ikke kunne sette opp en studieplan for noe så individuelt og personlig som et forskningsprosjekt. På denne tiden opplevde Norge også en utdanningseksplosjon, med en tredobling i antall studenter ved UiO, fra omtrent 6000 studenter i 1960 til omtrent i 1970, noe som bidrog til økt utdanningsetterspørsel. Den gamle doktorgraden, dr.philos.- graden, lever på sett og vis videre den dag i dag, som en fri, selvfinansiert og ikke-veiledet grad som man kan bruke så mange år en ønsker på. Men svært få benytter seg av denne muligheten. I regelen er doktorgraden i dag noe man utdanner seg til. I tiden etter 1975 har de andre fakultetene gradvis fulgt etter reformen fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Deltakermedalje Gundersen, som er professor i fysiologi, er ikke i tvil om at doktorgradens omfang er redusert. Etter hans syn er dybden mer uheldig enn omfanget. Det er etter hvert så pass stort press på gjennomstrømning at Ph.D.-graden kan bli mer av en deltakermedalje. Før måtte man faktisk løse et vitenskapelig problem ved forskningsfronten. Gjorde man ikke det, ble det ingen grad. Det var dette som gav graden mye av den prestisjen den hadde. Jeg tror det er bra at moderne grader er veiledet, men jeg synes ikke man skal redusere den til en alminnelig eksamen. Han er også kritisk til at faglig fordypning i universitetets lektorutdanning er erstattet med pedagogikk. (Foto: Jeg mener også at det er uheldig at man lager egne fagkurs for lærere, altså at for eksempel Det utdanningsvitenskaplige fakultet skal gi biologiundervisning. Dette blir ofte biologi light. Man burde ha beholdt systemet med en skikkelig fagutdanning i bunnen, og så med en kortere pedagogisk etterutdanning. Det er vel åpenbart at det er blitt for lite faglighet, men ikke like åpenbart at mer formell pedagogisk utdanning er nødvendig. Hovedoppgaver ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er etter hvert også redusert til semesteroppgaver. At også de faglige mastergradene er mindre enn en gammel cand. real.- eller cand.philol.-grad er et mindre problem sammenlignet med dette. Dessverre virker det ikke som dette budskapet er nådd gjennom. Skolen er for viktig til å overlates til pedagogene alene. Etter Gundersens syn ville det være gunstig dersom flere med forskerutdanning kom inn i skolen. Men da må veien inn gjøres lettere i dag. Man kan ikke kreve en lang pedagogisk tilleggsutdanning etter at man har fullført et solid fagstudium. Jeg kunne tenke meg et system der kandidater med særlig gode faglige kvalifikasjoner kunne tilbys en snarvei til lektorkompetanse, sier han. 12 Lektorbladet nr. 1-09

13 Skolen femininiseres Norsk skole femininiseres. Det gjelder spesielt barneskolen, men tendensen er også synlig på ungdomstrinnet og merkes i økende grad i videregående opplæring. Det sier førsteamanuensis Christian W. Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo til Lektorbladet. Mor står for kontakten med skolen Beck har undersøkt foreldres meninger om og forhold til skolen barna deres går på. Funnene viser at kvinnene dominerer. Vi tok for oss foreldre med barn i barneskolen og spurte dem hvem som tok seg av kontakten med skolen. I 68 prosent av tilfellene er det mor og mor alene som tar på seg denne oppgaven. I 28 prosent av familiene er det mor og far i fellesskap, mens bare i 4 prosent av tilfellene tar far ansvaret alene. Etter Becks syn kan dette sees i sammenheng med at kvinnelige lærere er flertall i grunnskolen. 92 prosent av lærerne på småskoletrinnet og 68 prosent på mellomtrinnet er kvinner. Kvinner er også i flertall på ungdomstrinnet. Samme tendens gjør seg etter hvert gjeldende i videregående opplæring. Guttene sitter i en krok Etter Becks syn er situasjonen alvorlig. Skolen som feminin arena går på bekostning av guttenes læringsmiljø og muligheter. Guttene mangler mannlige rollemodeller og blir i mange klasserom sittende med dataspill i en krok. Det gir nemlig høyere status å være skoleflink blant jenter enn blant gutter, noe som særlig er tilfellet i arbeiderklassen. Jeg tror det er viktig at fedre aktiviserer seg, og at vi får inn flere mannlige lærere på alle nivåer i skolen, men jeg tviler på om dette vil skje. Beck kan vise til fyldig statistikk som bekrefter hans funn. De siste årene har jentene gått forbi guttene i karaktersnitt i alle teoretiske fag. Til og med i de tidligere mannsdominerte realfagene er jentene best. Det er bare i kroppsøving guttene gjør det bedre. Oppgavene i matematikk er etter hvert blitt veldig tekstorienterte, dvs. at elevene må dekode en tekst for å kunne løse dem. Det er nok en av grunnene til at jentene lykkes bedre med disse utfordringene enn guttene, men det er flere grunner til femininiseringen av skolen. Skolebyråkratiet, fra lærerutdanning til direktoratet, er kvinnedominert. Det samme gjelder PP-tjenesten. Det er ingen ting galt med det i og for seg, men jeg frykter at systemet reproduserer seg selv. (Foto: Ikke-akademisk seminaristkultur Ser man samme tendens i andre land? For barnetrinnets vedkommende er svaret ja. Høyere oppe i skolesystemet er bildet noe mer sammensatt. Men det lar seg nok ikke benekte at norsk skole i mange tiår har vært gjennomsyret av det jeg vil kalle en folkelig og ikkeakademisk seminaristkultur. Faktum er at den ser ut til å spre seg inn i videregående opplæring. De akademisk utdannede lektorene, en gruppe med jevnere fordeling mellom kvinner og menn, har totalt sett fått en svekket posisjon i norsk skole. I dag trenger man ikke være akademiker for å lede en stor norsk videregående skole hvor de fleste elevene leser allmennfag og tar sikte på studier ved høyskoler og universiteter. Lektorbladet nr

14 Svake resultater, men noe framgang i TIMSS Av Wenche B. Rasen, kommunikasjonsrådgiver, NLL Det er svært bekymringsfullt at over halvparten av norske elever på åttende trinn presterer på lavt nivå eller under i matematikk og naturfag. Det er også bekymringsfullt at det nesten ikke finnes elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå. Dette viser at ansvar for egen læring er en flopp, sier leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen. Resultater fra TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) viser en svak framgang i elevenes resultater innen matematikk for fjerde og åttende trinn. Naturfagsresultatene er noe forbedret for fjerde trinn, mens elevene presterer noe dårligere nå enn for fire år siden på åttende trinn. Spesielt gjelder dette for fysikk. Felles for både fjerde og åttende trinn er at de ligger langt etter et internasjonalt gjennomsnitt. Ingen på avansert nivå Ingen elever presterer på avansert nivå i matematikk på åttende trinn, mens alle referanselandene har elever på avansert nivå. Samtidig sliter over halvparten av norske elever med matematikk i så stor grad at de presterer på det laveste nivå eller under. Det snakkes mye om at Norge skal konkurrere på kunnskapsbasert næringsliv i framtida. Det forblir en illusjon hvis ikke skolen får flere elever opp på høyeste nivå. Myten om at de flinke elevene klarer seg selv, bør avlives. Norsk skole fungerer for dårlig både for de svakeste og for de sterkeste elevene. Vi har en stor utfordring i det å skulle lykkes med å gi alle elevene et Gro Elisabeth Paulsen, Morten Trudeng og Sigrid Skogan undervisningstilbud som er passe vanskelig for dem, sier Paulsen. Krever ikke nok Forskerne skriver i TIMSS-rapporten at nedprioriteringen av faglig krevende emner, som algebra og fysikk, bidrar til at flinke elever ikke får de faglige utfordringene de har krav på. De ser dette i sammenheng med målsettingen om tilpasset opplæring, som verken nås for de som sliter mest med fagene eller de flinkeste. Vi har ingen tradisjon for oppfølging av de mest begavede elevene i Norge. Leter vi i pedagogisk litteratur, er det lite å finne om flinke elever. Det er imidlertid et ofte uttalt mål at alle elever skal få utfordringer og noe å strekke seg mot, skriver forskerne i TIMSS-rapporten. Privatisert læring Førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo ved UiO framhever lærernes svake faglige kompetanse som en årsak til at Norge ligger under gjennomsnittet internasjonalt. Grønmo framhever også for lite oppfølging og tilbakemeldinger til elevene, mangel på etterutdanning, for lite pugging, for mye individuelt arbeid for elevene med bruk av arbeidsplaner som årsaker til de dårlige resultatene. Hun mener at fokuset på individualisering og arbeidsplaner i norsk skole har gått veldig langt, og ønsker nå mer tradisjonell klasseromsundervisning. Norsk Lektorlag mener at lærerstyrt, 14 Lektorbladet nr. 1-09

15 systematisk undervisning, med bruk av varierte metoder, gir best læringsresultat. Vi er glade for at kunnskapsminister Solhjell slutter seg til dette. TIMSSresultatene viser at ansvar for egen læring er en flopp. Skola 2000, ansvar for egen læring og åpne skolelandskap har gått av moten, sier Gro Elisabeth Paulsen. Må definere faglig kompetanse Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell sa nylig på en fagkonferanse om TIMSS-resultatene at styrking av lærerkompetansen er et prioritert område. Han varslet at det legges opp til et differensiert lærerutdanningsløp i den kommende stortingsmeldingen om lærerutdanning. Det vurderes å innføre kompetansekrav for undervisning. Solhjell sa at det må skje en snuoperasjon slik at undervisningen blir organisert slik at elevene i mye mindre grad sitter alene. Vi er svært positive til at statsråd Solhjell presiserer viktigheten av faglig kompetanse og en snuoperasjon slik at elevene ikke sitter alene med ansvar for sin egen læring. Norsk Lektorlag ser fram til hva dette vil innebære når skolepolitikken skal utformes i praksis, sier Sigrid Skogan og Morten Trudeng. Skogan og Trudeng er ledere for fagutvalgene for (henholdsvis) matematikk og fysikk. Hovedfunnene i TIMSS 2007: Framgang i faglige prestasjoner for norske elever fra 2003 til 2007 Klar framgang i både matematikkprestasjoner og naturfagprestasjoner på 4. trinn Klar framgang i matematikkprestasjoner på 8. trinn Svake norske prestasjoner i et internasjonalt perspektiv Svak representasjon av norske elever på de høyeste kompetansenivåene Få eller ingen elever på høyeste kompetansenivå i matematikk og naturfag på både fjerde og åttende trinn Mange elever under laveste kompetansenivå i begge fag og på begge trinn Svake kunnskaper i formell matematikk, som regning på fjerde trinn og algebra på åttende trinn Svake kunnskaper i fysikk på begge trinn Mye individualisert undervisning Lite oppfølging og tilbakemelding på elevenes leksearbeid Mange lærere i matematikk og naturfag har lav faglig kompetanse (Kilde: Utdanningsdirektoratet) TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en sammenlignende studie av realfagundervisning i skolen for 4. og 8. trinn. Mer enn 50 land var med i 2003, og mer enn 65 land i TIMSS skjer i regi av den internasjonale organisasjonen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Det er etablert en nasjonal prosjektgruppe i hvert land. Den norske delen av prosjektet er lagt til Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Vi ønsker at Norsk Lektorlag skal arbeide for at for eksempel 60 studiepoeng i matematikk betyr at innholdet i disse studiepoengene ligger over høyeste nivå som blir undervist på videregående skole, og at didaktiske emner kommer i tillegg til 60 studiepoeng i fag, forteller Skogan og Trudeng. (Foto: Lektorbladet nr

16 Vil åpne for elevinndeling etter faglig nivå Av Wenche B. Rasen, kommunikasjonsrådgiver, NLL Norsk Lektorlag ønsker å endre opplæringsloven slik at det til en viss grad blir mulig å dele inn elevene etter faglig nivå. Vi mener at loven må tillate at elever deles inn i grupper som gjør det praktisk mulig å drive tilpasset opplæring. Organiseringen av elever skal aldri skje etter etnisk tilhørighet, og til vanlig skal den ikke skje etter kjønn. Det kan derimot i visse tilfeller være behov for å dele elevene inn etter faglig nivå, særlig på høyere klassetrinn, sier leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen. Organisatorisk differensiering Norsk Lektorlag mener at det er meget uheldig at loven omtaler inndeling av grupper etter faglig nivå omtales i en sammenheng som skal verne elever mot (utilbørlig) diskriminering. På den måten kan lovens ordlyd legge opp til at fagligpedagogisk begrunnet differensiering er like uønsket som rasediskriminering. Norsk Lektorlag mener at dagens intensjoner om tilpasset opplæring, tidligere kalt differensiering, i praksis gjennom mange år har slått feil. Dette vises blant annet i de store undersøkelsene om utviklingen i norske elevers læringsresultater. - Skolesystemet makter verken å ta vare på de svakeste eller de flinkeste elevenes innenfor de ulike fagene. Forsterket tidlig innsats kan bøte på noe av dette, men skolene må også kunne drive organisatorisk differensiering i noe større grad enn i dag. Dette vil særlig være aktuelt på ungdomstrinnet og i videregående skole der elevenes faglige nivå vil variere meget sterkt innenfor ulike fag, sier Paulsen. Norsk Lektorlag forslår en annen ordlyd i Opplæringsloven 8-2: Organisering av elevane i klasser eller basisgrupper. I opplæringa skal elevane delast i klasser eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov, herunder behov for tilpassa opplæring. Organiseringa skal ikkje skje etter etnisk tilhøyr. Klassene, basisgruppene og gruppene skal til vanleg ikkje inndelast etter kjønn og skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk formålstenleg og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa, mellom anna kontakten med heimane. Tilhørighet og forutsigbarhet Regjeringen foreslår å endre opplæringsloven slik at det blir tydeligere at elevene skal deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. Norsk Lektorlag er enig i betydningen av sosial tilhørighet. Gro Elisabeth Paulsen Elevenes sosiale behov, og behov for stabile grupper, bør sikres gjennom loven. En sterkt skiftende skolehverdag kan forverre situasjonen for elever som trenger fast struktur, og dette vil særlig gjelde elever med urolige hjemmeforhold. Skolesystemet bør derfor heller tendere mot konservative og forutsigbare organisasjonsformer enn eksperimenterende modernisering. Stadig innføring av nye begreper som basegrupper, baseareal og formidlingsareal virker ofte fremmedgjørende, og det er derfor positivt at begrepet klasse gjeninnføres. Samtidig må det være slik at retten til 16 Lektorbladet nr. 1-09

17 (Foto: stabile grupper ikke bør hindre muligheten for å omgruppere klasser der sosiale, faglig-pedagogiske eller praktiske grunner tilsier det, sier Paulsen. Pedagogisk formålstjenlig Departementet peker i sitt høringsnotat på at opphevingen av delingstallet for gruppe-/klassestørrelse ikke skulle medføre innsparinger. Norsk Lektorlag har erfart at skoleeiere dessverre ikke har fulgt opp disse intensjonene. Blant annet viser en rapport fra Riksrevisjonen at mange skoleeiere unnlater å foreta en pedagogisk vurdering av om gruppestørrelsene er forsvarlige. Det er derfor behov for en innstamming og klargjøring av begrepet pedagogisk forsvarlig. Norsk Lektorlag foreslår derfor en endring slik at gruppene ikke skal være større en det som er pedagogisk formålstjenlig. Også begrepet formålstjenlig er relativt og vanskelig kontrollerbart, men kan i større grad enn begrepet forsvarlig operasjonaliseres og gjøres til gjenstand for tilsyn. Det trengs klarere føringer overfor skoleeierne på dette området. I dagens situasjon blir ambisjonen om tett oppfølging av hver enkelt elev, kun en talemåte. - Intensjonen om tilpasset opplæring, klarere krav og tydeligere faglig underveisvurdering, både for svake og for sterke elever innen samtlige fag, kan ikke oppfylles dersom enkeltlærere ukentlig har ansvaret for enkeltelever, slik praksis er i fellesfagene i videregående skole i dag. Hvis det pedagogiske formålet er en summarisk og skjemabasert samlebåndbehandling av elevene, kan antallet være et helt annet enn dersom formålet er å ivareta eleven som individ. Norsk Lektorlag mener at denne problematikken må følges opp ved tilsyn og rapportering, sier Paulsen. Uakseptabelt forslag om fysisk aktivitet Regjeringen foreslår en endring i opplæringsloven som innebærer lovfestet rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen. De vil innføre to uketimer til fysisk aktivitet på barnetrinnet, men disse timene skal ikke brukes til undervisning i kroppsøving. Den fysiske aktiviteten skal ikke underlegges kompetansemål, og det skal heller ikke stilles krav til bruk av pedagogisk personale. Norsk Lektorlag er svært kritisk til endringsforslaget som legger opp til obligatorisk deltakelse i fysiske aktiviteter som ikke reguleres av læreplaner i fag, og der det ikke skal stilles faglige kvalifikasjonskrav til dem som leder aktiviteten, sier leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen. I Kunnskapsdepartementets høringsnotat er utgangspunktet regjeringens mål om at fysisk aktivitet skal være del av en utvidet skoledag på barnetrinnet. Regjeringen ønsker imidlertid ikke at undervisningstimetallet skal utvides med to uketimer i kroppsøvingsfaget. Departementet gir ingen faglig begrunnelse for dette forslaget. Lektorbladet nr

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt Nr. 3-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter Nr. 2-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leiar Svein Magne Sirnes Ansvarleg redaktør

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Velkommen til Bergen!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Velkommen til Bergen! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Velkommen til Bergen! Nr. 1-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Tommy Ødegaard Svein Magne Sirnes Fungerende ansvarlig redaktør Ja til mer rettferdige

Detaljer

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nye Hamar katedralskole kostet over 649 mill. kroner, men må bygges om Åpne løsninger fungerer ikke Nr. 1-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Utfordringar for nynorsken

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Utfordringar for nynorsken Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Utfordringar for nynorsken Nr. 5-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leiar Svein Magne Sirnes Fung. ansvarleg redaktør Når elevane manglar

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet å Fokus på vurdering Nr. 6-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs leder Et dårlig forslag Norsk Lektorlag mener Et utvalg

Detaljer

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Fokus på

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Fokus på Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Fokus på Nr. 4-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Svein Magne Sirnes Fungerende ansvarlig redaktør Et nytt og spennende skoleår Skoleåret

Detaljer

Høringsuttalelse om innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen/ Karlsen-utvalget

Høringsuttalelse om innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen/ Karlsen-utvalget Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19.01.09 Høringsuttalelse om innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen/ Karlsen-utvalget Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på Arbeidsmiljø

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på Arbeidsmiljø Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Fokus på Arbeidsmiljø Nr. 2-2010 9. årgang www.norsklektorlag.no norsk lektorlag mener Redelig ledelse. Destruktiv ledelse. Arbeidsmiljø er et ledelsesansvar,

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Mange er opptatt av vurdering i skolen

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Mange er opptatt av vurdering i skolen Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Mange er opptatt av vurdering i skolen Nr. 3-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Norsk Lektorlag mener Bedre vurdering eller mer byråkrati? Norsk Lektorlag

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Siri Kalvig trekker jenter til realfag

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Siri Kalvig trekker jenter til realfag Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Siri Kalvig trekker jenter til realfag Nr. 1-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Valgåret 2007 Leder

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Lektorbladet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning. www.norsklektorlag.no Nr. 1-2014, 13. årgang. Illustrasjon: Pål Dybwik

Lektorbladet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning. www.norsklektorlag.no Nr. 1-2014, 13. årgang. Illustrasjon: Pål Dybwik Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet www.norsklektorlag.no Nr. 1-2014, 13. årgang Illustrasjon: Pål Dybwik Leder Foto: Johnny Syversen Drømmelærer Redaktør Inger Johanne Rein i KS-mareritt

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Reform på universitet og høyskoler Nr. 5-2003 2. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Trekk rundskrivet

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kompetanse i alle fag Nr. 1-2011 10. årgang www.norsklektorlag.no Marit Kleppe Egge Redaktør Kompetanse i alle fag Kompetansekrav for undervisning heter

Detaljer

Lektorbladet. PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles. Muntlig eksamen og PowerPoint. Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder

Lektorbladet. PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles. Muntlig eksamen og PowerPoint. Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder Muntlig eksamen og PowerPoint PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles www.norsklektorlag.no Nr. 6-2013,

Detaljer

Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer

Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer Kunnskaps-, utdannings- og kompetansepolitikk: Status og utfordringer Av Kristin Clemet, utdannings- og forskningsminister 1 Mye kunnskap om norsk skole Vi har i dag mer kunnskap enn noen gang om norsk

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning

Magasin for fag, skole og utdanning Magasin for fag, skole og utdanning Bokmål: Ny rettskrivning 1. juli 2005 Nr. 2-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Svein Magne Sirnes Fungerande ansvarleg redaktør Universitet og skule Om våren må elevar

Detaljer

LEKTORBLADET VURDERING TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET VURDERING TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: VURDERING w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 2/2012 11. årgang 1 Lektorbladet 02/2012 LEDER FOTO: TOM EGIL JENSEN Marit Kleppe Egge, redaktør

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Nr. 6-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Tommy Ødegaard Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Clemet fester grepet? Det var ikke overskrifter

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Tema: Kunst og kultur

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Tema: Kunst og kultur Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Tema: Kunst og kultur Nr. 4-2010 9. årgang www.norsklektorlag.no Marit Kleppe Egge Redaktør Tid for kultur I vid forstand kan kultur defineres som det

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer