ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkje dialektane. Til grunn for målreisinga ligg ein breiare strid for norskdom, nasjonal sjølvråderett og folkeleg daning. Norsk Målungdom vil organisere ungdom til å føre denne striden. Sentralstyret og skrivarstova i Norsk Målungdom held til i Schweigaards gate 16 i Oslo. Det har ikkje vore ulukker eller sjukefråvere i Verksemda Norsk Målungdom ureinar ikkje det ytre miljøet. Norsk Målungdom praktiserer likestilling, og er mot diskriminering på grunnlag av språk, kjønn, seksualitet, etnisitet, livssyn eller funksjonshemming. Landsstyret vurderer det slik at det framleis er grunnlag for vidare drift av organisasjonen. Landsstyret har sett opp årsrekneskapen for 2010 under denne føresetnaden. Ved utgangen av arbeidsåret hadde Norsk Målungdom 19 lokallag. I 2010 hadde Norsk Målungdom 1111 medlemer. 839 medlemer var under 26 år, såkalla teljande medlemer. Talet på lokallag har gått ned med 5. Medlemstalet har gått ned med 165 medlemer; av desse er 137 teljande medlemer. 1 I 2010 har Norsk Målungdom arbeidd for å få oppheve nynorskforbodet i dei største norske nettavisene. Dette har me gjort mellom anna ved å gjennomføre ein kampanje som i hovudsak har vore nettbasert. 2. Organ i Norsk Målungdom 2.1 Landsmøtet Landsmøtet 2010 var mars på Åmdal i Ørsta. Landsmøtetalen var ved direktør for Nynorsk Kultursentrum, Ottar Grepstad. Landsmøtet vedtok desse fråsegnene: Ut med nemninga målform! Eksamen i både nynorsk og bokmål for alle lærarstudentar Eit trugsmål mot kvalitet i skulen 2.2 Landsstyret I perioden har desse sete i landsstyret: Frå landsmøtet til 11. juli 1 Tala i dette avsnittet er enno ikkje reviderte 1

2 Maria Svendsen (leiar) Janne Nygård (nestleiar) Etter 11. juli Janne Nygård (leiar) Bror-Magnus Sviland Strand (nestleiar) På landsmøtet vart desse valde inn i landsstyret Inger-Lise Kvamme Aaland Vegard Andreas Titlestad Nora Haaland Jo Vegar Haugen Solveig Gaundal Torstein Husebø Johanne Marie Kydland Torvund Lars Ola Eide Tone Øvrebø Kristoffer Lim Ersland Anne Straume Ragnhild Hole Møre og Romsdal Hordaland Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland Hordaland Oslo 1. vara: Odin Omdal Hørthe 2. vara: Alma Andersen Øydvin Sogn og Fjordane 3. vara: Ola Haugen Havrevoll 4. vara: Heidi Rossow Akershus 5. vara: Ole Kristian Grønneng Hedmark 6. vara: Kristina Leganger Hordaland Landsstyret er det høgaste politiske organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta, og har hatt 4 møte i perioden. Mange i landsstyret har vore aktive i ulike nemnder. Landsstyret si deltaking på NMU sine tilskipingar har alt i alt vore godt under middels. I perioden har landsstyret vedteke desse fråsegnene Nynorsk i nettavisene no! Krafttak for målstudentar! Landsstyret har òg delt ut den årlege dialektprisen. Denne gongen gjekk han til Lars Vaular. Landsstyret sette ned desse nemndene: Bladstyret Sara Marie Niday Fatemeh Zangeneh Kristian Weibye Tina Fauskanger Vebjørn Sture Bladstyret har ansvaret for medlemsbladet Motmæle. Leiaren i Norsk Målungdom er 2

3 ansvarleg redaktør. Fram til sumaren sat Kristian Weibye som bladstyrar, medan Sara Niday tok over etter sumaren. Bladstyret har utarbeidd ein plan for bladet. Internasjonalt utval Birgitta Lim Ersland Jo Vegar Haugen Tone Øvrebø Tone Rossow Vegard Andreas Titlestad Internasjonalt utval skal skolere organisasjonen i internasjonale spørsmål og har i perioden sytt for internasjonale punkt på fleire tilskipingar. I tillegg har utvalet hatt ei fast spalte om internasjonale emne på trykk i kvart Motmæle i perioden. Studieutvalet Bror-Magnus Sviland Strand Johanne Marie Kydland Torvund Solveig Gaundal Heidi Rossow Per Esben Svelstad I perioden har studieutvalet arbeidd med å utvikle NMU-skulen. I tillegg har utvalet arbeidd for å få til eit ordskifte om tufta. Verkemiddel i dette arbeidet har vore å skrive i Motmæle og ha ordskifte om tufta på to landsstyremøte. Studentutvalet Eva Holthe Enoksen Kristin Fridtun (Studentmållaget i Nidaros) Kristina Leganger (Studentmållaget i Oslo) Idun Lio (Studentmållaget i Kristiansand) Martin Årseth (Studentmållaget i Bergen) Studentutvalet har hatt kontakt gjennom e-post i perioden og sendt ut flygeblad til medlemer som byrjar på universitetet. Strategiutvalet - Tone Rossow - Inger-Lise Aaland - Kristin Fridtun - Eirik Wixøe Svela - Kristoffer Lim Ersland Strategiutvalet har hatt eitt møte i perioden og sett på nokre av arbeidsmetodane til organisasjonen. 3

4 Sentralstyret På landsmøtet vart desse valde inn i sentralstyret: Leiar: Janne Nygård Sogn og Fjordane Nestleiar: Bror-Magnus Sviland Strand Skrivar: Tone Rossow Akershus Økonomiansvarleg: Eva Holthe Enoksen Medlem: Birgitta Lim Ersland Hordaland Medlem: Vebjørn Sture Medlem: Kristian Weibye Oslo 1. vara: Sara Niday 2. vara: Leif Arne Storset Møre og Romsdal 3. vara: Maria Svendsen Oslo Fram til sumarleiren sat desse i sentralstyret: Leiar: Maria Svendsen Oslo Nestleiar: Janne Nygård Sogn og Fjordane Skrivar: Eva Holthe Enoksen Økonomiansvarleg: Vebjørn Sture Medlem: Eirik Wixøe Svela Medlem: Leif Arne Storset Møre og Romsdal Medlem: Birgitta Lim Ersland Hordaland Medlem: Bror-Magnus Sviland Strand Medlem: Jostein Avdem Fretland Sogn og Fjordane 1. vara Odin Hørthe Omdal 2. vara Ingebjørg Før Gjermundsen Hedmark 3. vara Klaus Kristiansen Østfold Sivilarbeidar: Kristian Weibye Oslo Sentralstyret har møte kvar tysdag utanom feriane og legg ned mykje arbeid mellom møta. Arbeidsfellesskapen har jamt over fungert godt. Arbeidet med tilskipingar, målferd og kampanjar har teke store delar av tida. Me har nytta tid på lags- og medlemsoppfylging Medlemsoppfylginga fungerer fint, men lagsoppfylginga kan verte betre. Sentralstyret har hatt to sentralstyresamlingar i perioden der dei har lagt planar for vidare arbeid og skolert seg i akteuelle målpolitiske emne. 2.4 Valnemnda Landsmøtet valde denne valnemnda for arbeidsåret : Kristin Fridtun Kristina Leganger Odin Hørthe Omdal Varafolk 1. Jarle Fagerheim 2. Ola Haugen Havrevoll 2.5 Skrivarstova 4

5 Fram til juli var Maria Svendsen tilsett som leiar i 50 % stilling. Eva Holthe Enoksen var tilsett som skrivar i 100 % stilling fram til august. Kristian Weibye var utplassert som sivilarbeidar fram til 16. august. I juli vart Janne Nygård tilsett som leiar i 50 % stilling. Frå august overtok Tone Rossow som skrivar i 100 % stilling og Eva Holthe Enoksen vart tilsett som jubileumsskrivar i 30 % fram til årsskiftet. Frå april har alle dei tilsette vore lønna med lønstrinn 1 i Statens lønsregularativ og det er teikna pensjonsavtale og yrkesskadetrygding for alle dei tilsette. Skrivarstova har ansvaret for den daglege drifta av Norsk Målungdom. Viktige arbeidsoppgåver er å organisere målferder, praktisk organisering av kurs og konferansar, svare på ulike førespurnader, utsending av tilfang og informasjon til medlemene, lokallagsvitjingar, oppdatering av heimesidene, det daglege økonomiarbeidet, oppdatering av medlemsregisteret og mediearbeid. 3. Dette gjorde Norsk Målungdom i Hovudmål Arbeidsprogrammet for , vedteke på landsmøtet i Ørsta, har hatt nynorsk i media som hovudprioritering. Gjennom dette arbeidet ynskjer Norsk Målungdom å oppheve forbodet mot nynorsk i dei store riksavisene. 3.2 Politiske prioriteringar På landsmøtet vart desse politiske prioriteringane sette opp for arbeidsåret 2009/2010: 1. Nynorsk i media 2. Nynorsk i kvardagen Nynorsk i media Norsk Målungdom har gjennomført ein nettkampanje for å freiste oppheve forbodet mot nynorsk i dei største riksdekkjande nettavisene i Noreg. Sentralt har NMU prioritert å omsetje nettavisene til nynorsk maskinelt på nettadressene nynorskvg.no og nynorskdb.no, noko som fekk mykje merksemd. Me la vekt på å dele informasjon om kampanjen gjennom sosiale media som Twitter og Facebook. Sjølv om nettkampanjen ikkje var sett i gong før seint i november, var flygeblad med argumentasjon klare allereie til bruk i skulestartaksjonane i tidleg august. Me har òg trykt opp ei kampanjeavis med artiklar, lesarbrev og teikneseriar til utdeling på m.a. studiestader. Sentralstyret la til rette for at lokallaga og andre aktivistar lett kunne sende inn lesarbrev til sine lokalaviser, noko som fungerte bra. Dei la òg vekt på å halde resten av organisasjonen oppdatert på kampanjen gjennom nettsidene våre og nyhendebrev på e-post Nynorsk i kvardagen Norsk Målungdom har i perioden prioritert skulemål, integrering og språkpolitikk for å gjere det lettare å vere nynorskbrukar. 5

6 Skulemål Norsk Målungdom har arbeidd med sidemål og omorganisering av norskfaget. Me har vore synlege i ordskiftet gjennom å delta på offentlege møte og radio- og avisordskifte. Me har lukkast med å vere ein kunnskapsbank for slike spørsmål Integrering Det er eit viktig arbeid å få på plass nynorske læremiddel for innvandrarar i nynorskområde, og vi ser på dette som eit viktig arbeid mot målbyte og fråflytting i desse områda. Arbeidet med å få norsklæremiddel for innvandrarar inn under retten til parallellutgåver har gått seint, og burde vore prioritert meir Språkpolitikk I perioden har Norsk Målungdom engasjert seg i ordskiftet om den nye nynorskrettskrivinga. Arbeidet med språklova har ikkje kome skikkeleg i gong i perioden, og såleis ikkje vorte aktualisert. 4. Organisasjonen 4.1 Målungdomslag Lokallaga er grunnplanet i organisasjonen, og har ulike funksjonar og arbeidsfelt. Norsk Målungdom har lag i halvparten av fylka i landet. Talet på lag har gått litt [opp/ned] sidan i fjor, men laga er mindre politisk aktive lokalt enn dei har vore før. Sentralstyret vurderer det som at laga treng meir oppfylging og politisk standardmateriale frå skrivarstova for å engasjere seg lokalpolitisk. Nokre av laga har vore organisatorisk aktive i perioden, med mellom anna regional samling og studiepunkt. I perioden har me hatt fem studentmållag med varierande aktivitet. Studentmållaga gjer eit viktig arbeid for rettane til nynorskstudentar på universitet og høgskular i heile landet, og dei sit på mykje kunnskap som NMU kan gjera seg nytte av. [Fyll inn om studentsamlinga] I perioden har me hatt desse laga: Akershus Asker og Bærum Målungdom Hordaland Bergen Målungdom Kvinnherad Målungdom Studentmållaget i Bergen Møre og Romsdal Romsdal Målungdom Oppland Luggum Målungdom Oslo 6

7 Målungdomen i Oslo Katta Målungdom Studentmållaget i Oslo Jæren Målungdom Midtbygdas Målungdom Målsiddisane (Stavanger) Kongsgård Elevmållag Sogn og Fjordane Firda Målungdom (Sandane) Årdal Målgerilja Førde Målungdom Sør-Trøndelag Studentmållaget i Nidaros Flå Mållag Målungdomen i Nidaros Telemark Bø Målungdom Studentmållaget i Rauland Vest-Agder Agder Målungdom Studentmållaget i Kristiansand 4.2 Organisasjonsbygging Lagsbygging Det vart skipa 2 nye lag i perioden. Vi nådde ikkje målet om å auke talet på lag med Verving Organisasjonen gjennomførte ein vervekampanje frå mai til sommarleiren, med ei superveke i juni, der vervingane gav større premieteljing. Kampanjen var planlagt godt, men fekk ikkje så store resultat. Dette kan kome av at det var den tredje vervekampanjen på eitt år, og at organisasjonen såleis nådde eit slags metningspunkt for vervekampanjar. Totalt fekk me 62 nye medlemer gjennom vervekampanjen. Gjennom året var det 693 personar som melde seg inn eller bad om informasjon frå oss, mot 767 i av desse svara medlemspengar, mot 215 i Me nådde ikkje målet om å auke talet på medlemer med Studieverksemd Me har hatt studiepunkt på landsstyremøta, men sentralstyret har ikkje hatt eigne studiemøte. Skulering er viktig for organisasjonen, og dette arbeidet burde vore prioritert endå høgare. Sentrallekken burde ha vore flinkare til å spreie det studietilfanget vi allereie har. Arbeidet i studieutvalet har halde fram. 7

8 Informasjonsarbeid Pressearbeid Gjennom heile året er det gjort mykje pressearbeid. Organisasjonen sentralt har likevel ikkje vore så synleg som me ynskte, og me har ikkje nådd målet om eitt presseutspel i veka. Me har fått mest dekninga desse sakene Nynorsk omsetjing av vg.no og db.no Dialektprisen Krav om at kulturminister Anniken Huitfeldt må gå av Ein norskkarakter og avsluttande sidemålseksamen i VG2 Lokallaga har dette arbeidsåret vore meir synlege enn i fjor, mykje på grunn av at sentralstyret har lagt til rette for det gjennom ferdige utkast til lesarbrev Motmæle Motmæle er medlemsbladet til Norsk Målungdom. Bladet skal både gje eit godt inntrykk utetter, og byggja tilhøyrsle og identitet internt i organisasjonen. [Evaluering av sjølve utgjevingane kjem til neste LST-møte.] Målferd Å reise på målferd er noko av det viktigaste Norsk Målungdom gjer. Målferd er skulevitjingar på ungdomsskular og vidaregåande skular, der NMU har ein eller to timar i kvar klasse. Vi legg fram synspunkta våre, ordskiftast og utfordrar elevane. Vi får høve til å nå ut til store grupper ungdom og vervar mange. Det er mest sentralstyret og skrivarstova som reiser på målferd, men andre folk har òg reist. I arbeidsåret har vi vore på målferd på 34 skular, der 1 av desse var ungdomsskular. På nokre av skulane har me vore fleire gonger, til saman har me vore på målferd 37 dagar. [MÅ OPPDATERAST ETTER KVART] I perioden har me vitja desse skulane: Akershus Lillestrøm vgs Skedsmo vgs Sørumsand vgs Hordaland Voss gymnas Garnes vgs Garnes ungdomsskule Møre og Romsdal Molde vgs Volda vgs 8

9 Kristiansund vgs Atlanten vgs Nord-Trøndelag Levanger vgs Steinkjer vgs Oppland Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Hjerleid Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Lom Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Otta Oslo Lambertseter vgs Hellerud vgs Elvebakken vgs Grefsen vgs Oslo katedralskule Nordstrand vgs Sogn vgs Stavanger katedralskule Bergeland vgs Time vgs Sogn og Fjordane Sogndal vgs Hafstad vgs Firda vgs Sør-Trøndelag Melhus vgs Troms Heggen vgs Stangnes vgs Breivang vgs Breivika vgs Vestfold Horten vgs Verdsveven Norsk Målungdom driv den nynorske nyhendesida nynorsk.no, har eigne heimesider på målungdom.no og driv ei side om minoritetsspråk i Norden. Me har hatt eigne sider til sumarleiren, til nettaviskampanjen, nynorskvg.no og nynorskdb.no; til vinterleiren, nynorsk.no/nmu/tilskip/vl11/ og til landsmøtet, 9

10 malungdom.no/organisasjon/landsmote/. nynorsk.no fungerer godt som ei nyhendeside om nynorsk og målsak, og tilskipingssidene har fungert godt til å få fram bodskapen me ville formidle. Me har i perioden fått heilt nye heimesider og eigen blogg. Serleg dei nye heimesidene har vore eit stort lyft for den eksterne profileringa. Arbeidet med å fornya nynorsk.no har også kome i gang Elektroniske nyhendebrev Me har sendt ut eitt elektronisk nyhendebrev ein gong i månaden sidan midten av september Tilfang I perioden har Norsk Målungdom produsert refleks med påskrifta Me har ikkje ein nynorskbrukar å mista og Eg <3 nynorsk -handlenett for sal. Me har i tillegg produsert jakkemerke med påskrifta Eg <3 nynorsk for utdeling 4.4 Kurs og tilskipingar Kurs og tilskipingar styrkjer organisasjonen og er ein god møteplass for både nye og gamle medlemer. Dette er den viktigaste plassen for skolering av medlemer, og det er i hovudsak gjennom tilskipingar me får fleire aktive medlemer. I perioden har Norsk Målungdom sentralt skipa til vinterleir, sumarleir og Makt og media-konferanse Makt og media-konferanse november skipa Norsk Målungdom til Makt og media-konferansen på Eidsvoll i Akershus. Målet med konferansen var å skolere og førebu organisasjonen til kampanjen for å få nynorsk inn i dei største nettavisene. Programmet var særs bra, med mange dyktige eksterne innleiarar, men konferansen samla diverre ikkje meir enn 12 deltakarar. Dette kan mellom anna henge i hop med at det tok lang tid å få på plass ein stad å ha konferansen, og at blestinga dermed vart ståande på vent lengre enn kva som var ynskjeleg Sumarleir Sumarleiren var juli i Arendal i Aust-Agder. På programmet kunne ein, mellom anna, finne punkt om norrønt, arabisk og folkedans, i tillegg til tradisjonelle innslag som fotballturnering og Den store melodikappleiken. Det var berre 23 deltakarar på leiren. Dette skuldast truleg at blesten kom igang for seint grunna problem med å finna stad å vere. Leiren vart òg flytta frå Lillesand til Arendal ganske seint i planlegginga, av same grunn Vinterleir Vinterleiren var januar på Geilo i Buskerud. Det var 30 deltakarar på vinterleiren. [FYLL INN] Studentsamling [FYLL INN] Regionale tilskipingar 10

11 [FYLL INN] Lokallagskurs Lokallagskurset var opphavleg planlagt som ei rekkje desentraliserte kurs, der lokale krefter stod for det praktiske, medan sentrallekken skulle ordne progrmainnhaldet. Dette viste seg å vere ein mislukka strategi, då det til slutt berre var Oslo-laga som ville/hadde høve til å vere med på eit kurs. Lokallagskurset skulle ha vore i Oslo september, men det vart ikkje noko av grunna sviktande påmelding. Sjølve kursinnhaldet er derimot ferdig utarbeidd, og klart til bruk. 4.5 Noregs Mållag Landsmøtet valde Janne Nygård til representant i styret til Noregs Mållag med Maria Svendsen og Jostein Avdem Fretland som varafolk. Tone Rossow har vore representanten til Norsk Målungdom i landsrådet til Noregs Mållag, med Kristian Weibye og Leif Arne Storset som varafolk. Til valnemnda i Noregs Mållag vart Bror-Magnus Sviland Strand vald som NMU-representant med Eva Holthe Enoksen og Tone Rossow som varafolk. Birgitta Lim Ersland har vore Norsk Målungdom sin representant i Arbeidsprogramnemnda til Noregs Mållag. Norsk Målungdom har hatt eit godt samarbeid med Noregs Mållag i perioden. Me deler kontor med Noregs Mållag, som fører til tett kontakt, og dei dekkjer mange utloger for oss. Me har samarbeidd om fleire politiske saker, og freistar koordinere oss opp mot styresmakter, media og liknande. 4.6 Organisasjonskultur Av økonomiske årsaker kjøper Norsk Målungdom i liten grad nynorske, økologiske og rettferdige varer. Me har ikkje kjeldesortering på skrivarstova, av di huseigar ikkje vil etablere det. Me har hatt jente- og guteføremøte på landsstyremøte, landsmøtet og sumarleiren. Å ha jamvekt mellom kjønna har vore viktig for arbeidet med å finne innleiarar til tilskipingar og liknande. I det store og det heile ber Norsk Målungdom preg av god organisasjonskultur. 5. Økonomi Økonomien er i stadig betring. Råmevilkåra er framleis tronge, men stabiliteten har dei siste åra vore langt betre enn før. Den daglege økonomistyringa har vore prega av struktur, kontroll og nøktern pengebruk, noko som igjen gjer det lettare å styra økonomien i berekraftig lei frametter. Norsk Målungdom har framleis stor gjeld til staten. Me har ei avtale om attendebetaling med Statens Innkrevjingssentral, og sett at me får halda på desse vilkåra til gjelda er nedbetalt, lyt me framleis gå med nærare kroner i driftsoverskot i fleire år framover. 11

12 Janne-Kristin Svarstad Nygård leiar Eva Holthe Enoksen økonomiandsvarleg Bror-Magnus Sviland Strand nestleiar Tone Rossow skrivar Vebjørn Sture styremedlem 505 Kristian Weibye styremedlem Birgitta Hsiu Lan Lim Ersland styremedlem 12

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velja å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2012-2013 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive

Detaljer

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar INNLEIING Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom

Detaljer

Årsmelding. Noregs Mållag. Mange røyster felles mål

Årsmelding. Noregs Mållag. Mange røyster felles mål Årsmelding Noregs Mållag 2011-2012 noregs mållag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald 4 Føreord 5

Detaljer

Årsmelding Noregs Mållag

Årsmelding Noregs Mållag Årsmelding Noregs Mållag 2007-2008 n o r e g s m å l l ag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald Føreord

Detaljer

Januar: 20.01. Årsmøte på Det Akademiske Kvarter15 møtte, leiar i Norsk Målungdom Vebjørn Sture snakka og vi åt kake.

Januar: 20.01. Årsmøte på Det Akademiske Kvarter15 møtte, leiar i Norsk Målungdom Vebjørn Sture snakka og vi åt kake. Januar: 20.01. Årsmøte på Det Akademiske Kvarter15 møtte, leiar i Norsk Målungdom Vebjørn Sture snakka og vi åt kake. Sakslista var: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av to til å skrive under

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2012 I mål Mange lærarar er blitt meir interesserte i målbytetematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv, seier

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA

ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA Volda 2006 formgjeving: Arild Torvund Olsen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. Resultat 3 2. Organisasjon 4 2.1 Råd 4 2.2 Styre 6 2.3 Administrasjon 6 2.4 Rekneskap og revisjon 7 2.5

Detaljer

Frå kamp mot utviklinga til språkleg frigjering

Frå kamp mot utviklinga til språkleg frigjering kapittel 6 1970-1979 Frå kamp mot utviklinga til språkleg frigjering Olaf Almenningen Den sterke radikaliseringa blant ungdommen var ein føresetnad for den framgangen målrørsla fekk utetter i 1970-åra.

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

INTERESSANTE INNLEIINGAR

INTERESSANTE INNLEIINGAR Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2007 Ein må vera ærleg Arne Braut på Jæren har aldri lagt skjul på at han sel gjødsel frå høner. Det set kundane pris på. MIDTEN Framhald av Fedraheimen og Den

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2011 Rein luksus Eg får utforske både form og inn- hald, og eg får tid til å gjere det, seier Kari Hesthamar i NRK Radiodokumentar. MIDTEN Framhald av Fedraheimen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2008 Teatersuksess Maria Tryti Vennerød skriv teaterstykke og gjer suksess med det. Eg vil hevda at teateret har noko unikt.

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Volda 2008

ÅRSMELDING 2007. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Volda 2008 ÅRSMELDING 2007 nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Volda 2008 formgjeving: Arild Torvund Olsen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 Volda www.nynorsksenteret.no

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

NRK Nynorsk mediesenter Bakgrunn og erfaringar

NRK Nynorsk mediesenter Bakgrunn og erfaringar 1 Arnt Øyvind Siem Gjerdsetbygda 6320 Isfjorden SEMESTEROPPGÅVE I NORSK (NORDISK) FORDJUPINGSSTUDIUM PÅ NETT VED HØGSKULEN I VOLDA NRK Nynorsk mediesenter Bakgrunn og erfaringar INNLEIING, METODE OG PROBLEMSTILLING:

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer