ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkje dialektane. Til grunn for målreisinga ligg ein breiare strid for norskdom, nasjonal sjølvråderett og folkeleg daning. Norsk Målungdom vil organisere ungdom til å føre denne striden. Sentralstyret og skrivarstova i Norsk Målungdom held til i Schweigaards gate 16 i Oslo. Det har ikkje vore ulukker eller sjukefråvere i Verksemda Norsk Målungdom ureinar ikkje det ytre miljøet. Norsk Målungdom praktiserer likestilling, og er mot diskriminering på grunnlag av språk, kjønn, seksualitet, etnisitet, livssyn eller funksjonshemming. Landsstyret vurderer det slik at det framleis er grunnlag for vidare drift av organisasjonen. Landsstyret har sett opp årsrekneskapen for 2010 under denne føresetnaden. Ved utgangen av arbeidsåret hadde Norsk Målungdom 19 lokallag. I 2010 hadde Norsk Målungdom 1111 medlemer. 839 medlemer var under 26 år, såkalla teljande medlemer. Talet på lokallag har gått ned med 5. Medlemstalet har gått ned med 165 medlemer; av desse er 137 teljande medlemer. 1 I 2010 har Norsk Målungdom arbeidd for å få oppheve nynorskforbodet i dei største norske nettavisene. Dette har me gjort mellom anna ved å gjennomføre ein kampanje som i hovudsak har vore nettbasert. 2. Organ i Norsk Målungdom 2.1 Landsmøtet Landsmøtet 2010 var mars på Åmdal i Ørsta. Landsmøtetalen var ved direktør for Nynorsk Kultursentrum, Ottar Grepstad. Landsmøtet vedtok desse fråsegnene: Ut med nemninga målform! Eksamen i både nynorsk og bokmål for alle lærarstudentar Eit trugsmål mot kvalitet i skulen 2.2 Landsstyret I perioden har desse sete i landsstyret: Frå landsmøtet til 11. juli 1 Tala i dette avsnittet er enno ikkje reviderte 1

2 Maria Svendsen (leiar) Janne Nygård (nestleiar) Etter 11. juli Janne Nygård (leiar) Bror-Magnus Sviland Strand (nestleiar) På landsmøtet vart desse valde inn i landsstyret Inger-Lise Kvamme Aaland Vegard Andreas Titlestad Nora Haaland Jo Vegar Haugen Solveig Gaundal Torstein Husebø Johanne Marie Kydland Torvund Lars Ola Eide Tone Øvrebø Kristoffer Lim Ersland Anne Straume Ragnhild Hole Møre og Romsdal Hordaland Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland Hordaland Oslo 1. vara: Odin Omdal Hørthe 2. vara: Alma Andersen Øydvin Sogn og Fjordane 3. vara: Ola Haugen Havrevoll 4. vara: Heidi Rossow Akershus 5. vara: Ole Kristian Grønneng Hedmark 6. vara: Kristina Leganger Hordaland Landsstyret er det høgaste politiske organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta, og har hatt 4 møte i perioden. Mange i landsstyret har vore aktive i ulike nemnder. Landsstyret si deltaking på NMU sine tilskipingar har alt i alt vore godt under middels. I perioden har landsstyret vedteke desse fråsegnene Nynorsk i nettavisene no! Krafttak for målstudentar! Landsstyret har òg delt ut den årlege dialektprisen. Denne gongen gjekk han til Lars Vaular. Landsstyret sette ned desse nemndene: Bladstyret Sara Marie Niday Fatemeh Zangeneh Kristian Weibye Tina Fauskanger Vebjørn Sture Bladstyret har ansvaret for medlemsbladet Motmæle. Leiaren i Norsk Målungdom er 2

3 ansvarleg redaktør. Fram til sumaren sat Kristian Weibye som bladstyrar, medan Sara Niday tok over etter sumaren. Bladstyret har utarbeidd ein plan for bladet. Internasjonalt utval Birgitta Lim Ersland Jo Vegar Haugen Tone Øvrebø Tone Rossow Vegard Andreas Titlestad Internasjonalt utval skal skolere organisasjonen i internasjonale spørsmål og har i perioden sytt for internasjonale punkt på fleire tilskipingar. I tillegg har utvalet hatt ei fast spalte om internasjonale emne på trykk i kvart Motmæle i perioden. Studieutvalet Bror-Magnus Sviland Strand Johanne Marie Kydland Torvund Solveig Gaundal Heidi Rossow Per Esben Svelstad I perioden har studieutvalet arbeidd med å utvikle NMU-skulen. I tillegg har utvalet arbeidd for å få til eit ordskifte om tufta. Verkemiddel i dette arbeidet har vore å skrive i Motmæle og ha ordskifte om tufta på to landsstyremøte. Studentutvalet Eva Holthe Enoksen Kristin Fridtun (Studentmållaget i Nidaros) Kristina Leganger (Studentmållaget i Oslo) Idun Lio (Studentmållaget i Kristiansand) Martin Årseth (Studentmållaget i Bergen) Studentutvalet har hatt kontakt gjennom e-post i perioden og sendt ut flygeblad til medlemer som byrjar på universitetet. Strategiutvalet - Tone Rossow - Inger-Lise Aaland - Kristin Fridtun - Eirik Wixøe Svela - Kristoffer Lim Ersland Strategiutvalet har hatt eitt møte i perioden og sett på nokre av arbeidsmetodane til organisasjonen. 3

4 Sentralstyret På landsmøtet vart desse valde inn i sentralstyret: Leiar: Janne Nygård Sogn og Fjordane Nestleiar: Bror-Magnus Sviland Strand Skrivar: Tone Rossow Akershus Økonomiansvarleg: Eva Holthe Enoksen Medlem: Birgitta Lim Ersland Hordaland Medlem: Vebjørn Sture Medlem: Kristian Weibye Oslo 1. vara: Sara Niday 2. vara: Leif Arne Storset Møre og Romsdal 3. vara: Maria Svendsen Oslo Fram til sumarleiren sat desse i sentralstyret: Leiar: Maria Svendsen Oslo Nestleiar: Janne Nygård Sogn og Fjordane Skrivar: Eva Holthe Enoksen Økonomiansvarleg: Vebjørn Sture Medlem: Eirik Wixøe Svela Medlem: Leif Arne Storset Møre og Romsdal Medlem: Birgitta Lim Ersland Hordaland Medlem: Bror-Magnus Sviland Strand Medlem: Jostein Avdem Fretland Sogn og Fjordane 1. vara Odin Hørthe Omdal 2. vara Ingebjørg Før Gjermundsen Hedmark 3. vara Klaus Kristiansen Østfold Sivilarbeidar: Kristian Weibye Oslo Sentralstyret har møte kvar tysdag utanom feriane og legg ned mykje arbeid mellom møta. Arbeidsfellesskapen har jamt over fungert godt. Arbeidet med tilskipingar, målferd og kampanjar har teke store delar av tida. Me har nytta tid på lags- og medlemsoppfylging Medlemsoppfylginga fungerer fint, men lagsoppfylginga kan verte betre. Sentralstyret har hatt to sentralstyresamlingar i perioden der dei har lagt planar for vidare arbeid og skolert seg i akteuelle målpolitiske emne. 2.4 Valnemnda Landsmøtet valde denne valnemnda for arbeidsåret : Kristin Fridtun Kristina Leganger Odin Hørthe Omdal Varafolk 1. Jarle Fagerheim 2. Ola Haugen Havrevoll 2.5 Skrivarstova 4

5 Fram til juli var Maria Svendsen tilsett som leiar i 50 % stilling. Eva Holthe Enoksen var tilsett som skrivar i 100 % stilling fram til august. Kristian Weibye var utplassert som sivilarbeidar fram til 16. august. I juli vart Janne Nygård tilsett som leiar i 50 % stilling. Frå august overtok Tone Rossow som skrivar i 100 % stilling og Eva Holthe Enoksen vart tilsett som jubileumsskrivar i 30 % fram til årsskiftet. Frå april har alle dei tilsette vore lønna med lønstrinn 1 i Statens lønsregularativ og det er teikna pensjonsavtale og yrkesskadetrygding for alle dei tilsette. Skrivarstova har ansvaret for den daglege drifta av Norsk Målungdom. Viktige arbeidsoppgåver er å organisere målferder, praktisk organisering av kurs og konferansar, svare på ulike førespurnader, utsending av tilfang og informasjon til medlemene, lokallagsvitjingar, oppdatering av heimesidene, det daglege økonomiarbeidet, oppdatering av medlemsregisteret og mediearbeid. 3. Dette gjorde Norsk Målungdom i Hovudmål Arbeidsprogrammet for , vedteke på landsmøtet i Ørsta, har hatt nynorsk i media som hovudprioritering. Gjennom dette arbeidet ynskjer Norsk Målungdom å oppheve forbodet mot nynorsk i dei store riksavisene. 3.2 Politiske prioriteringar På landsmøtet vart desse politiske prioriteringane sette opp for arbeidsåret 2009/2010: 1. Nynorsk i media 2. Nynorsk i kvardagen Nynorsk i media Norsk Målungdom har gjennomført ein nettkampanje for å freiste oppheve forbodet mot nynorsk i dei største riksdekkjande nettavisene i Noreg. Sentralt har NMU prioritert å omsetje nettavisene til nynorsk maskinelt på nettadressene nynorskvg.no og nynorskdb.no, noko som fekk mykje merksemd. Me la vekt på å dele informasjon om kampanjen gjennom sosiale media som Twitter og Facebook. Sjølv om nettkampanjen ikkje var sett i gong før seint i november, var flygeblad med argumentasjon klare allereie til bruk i skulestartaksjonane i tidleg august. Me har òg trykt opp ei kampanjeavis med artiklar, lesarbrev og teikneseriar til utdeling på m.a. studiestader. Sentralstyret la til rette for at lokallaga og andre aktivistar lett kunne sende inn lesarbrev til sine lokalaviser, noko som fungerte bra. Dei la òg vekt på å halde resten av organisasjonen oppdatert på kampanjen gjennom nettsidene våre og nyhendebrev på e-post Nynorsk i kvardagen Norsk Målungdom har i perioden prioritert skulemål, integrering og språkpolitikk for å gjere det lettare å vere nynorskbrukar. 5

6 Skulemål Norsk Målungdom har arbeidd med sidemål og omorganisering av norskfaget. Me har vore synlege i ordskiftet gjennom å delta på offentlege møte og radio- og avisordskifte. Me har lukkast med å vere ein kunnskapsbank for slike spørsmål Integrering Det er eit viktig arbeid å få på plass nynorske læremiddel for innvandrarar i nynorskområde, og vi ser på dette som eit viktig arbeid mot målbyte og fråflytting i desse områda. Arbeidet med å få norsklæremiddel for innvandrarar inn under retten til parallellutgåver har gått seint, og burde vore prioritert meir Språkpolitikk I perioden har Norsk Målungdom engasjert seg i ordskiftet om den nye nynorskrettskrivinga. Arbeidet med språklova har ikkje kome skikkeleg i gong i perioden, og såleis ikkje vorte aktualisert. 4. Organisasjonen 4.1 Målungdomslag Lokallaga er grunnplanet i organisasjonen, og har ulike funksjonar og arbeidsfelt. Norsk Målungdom har lag i halvparten av fylka i landet. Talet på lag har gått litt [opp/ned] sidan i fjor, men laga er mindre politisk aktive lokalt enn dei har vore før. Sentralstyret vurderer det som at laga treng meir oppfylging og politisk standardmateriale frå skrivarstova for å engasjere seg lokalpolitisk. Nokre av laga har vore organisatorisk aktive i perioden, med mellom anna regional samling og studiepunkt. I perioden har me hatt fem studentmållag med varierande aktivitet. Studentmållaga gjer eit viktig arbeid for rettane til nynorskstudentar på universitet og høgskular i heile landet, og dei sit på mykje kunnskap som NMU kan gjera seg nytte av. [Fyll inn om studentsamlinga] I perioden har me hatt desse laga: Akershus Asker og Bærum Målungdom Hordaland Bergen Målungdom Kvinnherad Målungdom Studentmållaget i Bergen Møre og Romsdal Romsdal Målungdom Oppland Luggum Målungdom Oslo 6

7 Målungdomen i Oslo Katta Målungdom Studentmållaget i Oslo Jæren Målungdom Midtbygdas Målungdom Målsiddisane (Stavanger) Kongsgård Elevmållag Sogn og Fjordane Firda Målungdom (Sandane) Årdal Målgerilja Førde Målungdom Sør-Trøndelag Studentmållaget i Nidaros Flå Mållag Målungdomen i Nidaros Telemark Bø Målungdom Studentmållaget i Rauland Vest-Agder Agder Målungdom Studentmållaget i Kristiansand 4.2 Organisasjonsbygging Lagsbygging Det vart skipa 2 nye lag i perioden. Vi nådde ikkje målet om å auke talet på lag med Verving Organisasjonen gjennomførte ein vervekampanje frå mai til sommarleiren, med ei superveke i juni, der vervingane gav større premieteljing. Kampanjen var planlagt godt, men fekk ikkje så store resultat. Dette kan kome av at det var den tredje vervekampanjen på eitt år, og at organisasjonen såleis nådde eit slags metningspunkt for vervekampanjar. Totalt fekk me 62 nye medlemer gjennom vervekampanjen. Gjennom året var det 693 personar som melde seg inn eller bad om informasjon frå oss, mot 767 i av desse svara medlemspengar, mot 215 i Me nådde ikkje målet om å auke talet på medlemer med Studieverksemd Me har hatt studiepunkt på landsstyremøta, men sentralstyret har ikkje hatt eigne studiemøte. Skulering er viktig for organisasjonen, og dette arbeidet burde vore prioritert endå høgare. Sentrallekken burde ha vore flinkare til å spreie det studietilfanget vi allereie har. Arbeidet i studieutvalet har halde fram. 7

8 Informasjonsarbeid Pressearbeid Gjennom heile året er det gjort mykje pressearbeid. Organisasjonen sentralt har likevel ikkje vore så synleg som me ynskte, og me har ikkje nådd målet om eitt presseutspel i veka. Me har fått mest dekninga desse sakene Nynorsk omsetjing av vg.no og db.no Dialektprisen Krav om at kulturminister Anniken Huitfeldt må gå av Ein norskkarakter og avsluttande sidemålseksamen i VG2 Lokallaga har dette arbeidsåret vore meir synlege enn i fjor, mykje på grunn av at sentralstyret har lagt til rette for det gjennom ferdige utkast til lesarbrev Motmæle Motmæle er medlemsbladet til Norsk Målungdom. Bladet skal både gje eit godt inntrykk utetter, og byggja tilhøyrsle og identitet internt i organisasjonen. [Evaluering av sjølve utgjevingane kjem til neste LST-møte.] Målferd Å reise på målferd er noko av det viktigaste Norsk Målungdom gjer. Målferd er skulevitjingar på ungdomsskular og vidaregåande skular, der NMU har ein eller to timar i kvar klasse. Vi legg fram synspunkta våre, ordskiftast og utfordrar elevane. Vi får høve til å nå ut til store grupper ungdom og vervar mange. Det er mest sentralstyret og skrivarstova som reiser på målferd, men andre folk har òg reist. I arbeidsåret har vi vore på målferd på 34 skular, der 1 av desse var ungdomsskular. På nokre av skulane har me vore fleire gonger, til saman har me vore på målferd 37 dagar. [MÅ OPPDATERAST ETTER KVART] I perioden har me vitja desse skulane: Akershus Lillestrøm vgs Skedsmo vgs Sørumsand vgs Hordaland Voss gymnas Garnes vgs Garnes ungdomsskule Møre og Romsdal Molde vgs Volda vgs 8

9 Kristiansund vgs Atlanten vgs Nord-Trøndelag Levanger vgs Steinkjer vgs Oppland Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Hjerleid Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Lom Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Otta Oslo Lambertseter vgs Hellerud vgs Elvebakken vgs Grefsen vgs Oslo katedralskule Nordstrand vgs Sogn vgs Stavanger katedralskule Bergeland vgs Time vgs Sogn og Fjordane Sogndal vgs Hafstad vgs Firda vgs Sør-Trøndelag Melhus vgs Troms Heggen vgs Stangnes vgs Breivang vgs Breivika vgs Vestfold Horten vgs Verdsveven Norsk Målungdom driv den nynorske nyhendesida nynorsk.no, har eigne heimesider på målungdom.no og driv ei side om minoritetsspråk i Norden. Me har hatt eigne sider til sumarleiren, til nettaviskampanjen, nynorskvg.no og nynorskdb.no; til vinterleiren, nynorsk.no/nmu/tilskip/vl11/ og til landsmøtet, 9

10 malungdom.no/organisasjon/landsmote/. nynorsk.no fungerer godt som ei nyhendeside om nynorsk og målsak, og tilskipingssidene har fungert godt til å få fram bodskapen me ville formidle. Me har i perioden fått heilt nye heimesider og eigen blogg. Serleg dei nye heimesidene har vore eit stort lyft for den eksterne profileringa. Arbeidet med å fornya nynorsk.no har også kome i gang Elektroniske nyhendebrev Me har sendt ut eitt elektronisk nyhendebrev ein gong i månaden sidan midten av september Tilfang I perioden har Norsk Målungdom produsert refleks med påskrifta Me har ikkje ein nynorskbrukar å mista og Eg <3 nynorsk -handlenett for sal. Me har i tillegg produsert jakkemerke med påskrifta Eg <3 nynorsk for utdeling 4.4 Kurs og tilskipingar Kurs og tilskipingar styrkjer organisasjonen og er ein god møteplass for både nye og gamle medlemer. Dette er den viktigaste plassen for skolering av medlemer, og det er i hovudsak gjennom tilskipingar me får fleire aktive medlemer. I perioden har Norsk Målungdom sentralt skipa til vinterleir, sumarleir og Makt og media-konferanse Makt og media-konferanse november skipa Norsk Målungdom til Makt og media-konferansen på Eidsvoll i Akershus. Målet med konferansen var å skolere og førebu organisasjonen til kampanjen for å få nynorsk inn i dei største nettavisene. Programmet var særs bra, med mange dyktige eksterne innleiarar, men konferansen samla diverre ikkje meir enn 12 deltakarar. Dette kan mellom anna henge i hop med at det tok lang tid å få på plass ein stad å ha konferansen, og at blestinga dermed vart ståande på vent lengre enn kva som var ynskjeleg Sumarleir Sumarleiren var juli i Arendal i Aust-Agder. På programmet kunne ein, mellom anna, finne punkt om norrønt, arabisk og folkedans, i tillegg til tradisjonelle innslag som fotballturnering og Den store melodikappleiken. Det var berre 23 deltakarar på leiren. Dette skuldast truleg at blesten kom igang for seint grunna problem med å finna stad å vere. Leiren vart òg flytta frå Lillesand til Arendal ganske seint i planlegginga, av same grunn Vinterleir Vinterleiren var januar på Geilo i Buskerud. Det var 30 deltakarar på vinterleiren. [FYLL INN] Studentsamling [FYLL INN] Regionale tilskipingar 10

11 [FYLL INN] Lokallagskurs Lokallagskurset var opphavleg planlagt som ei rekkje desentraliserte kurs, der lokale krefter stod for det praktiske, medan sentrallekken skulle ordne progrmainnhaldet. Dette viste seg å vere ein mislukka strategi, då det til slutt berre var Oslo-laga som ville/hadde høve til å vere med på eit kurs. Lokallagskurset skulle ha vore i Oslo september, men det vart ikkje noko av grunna sviktande påmelding. Sjølve kursinnhaldet er derimot ferdig utarbeidd, og klart til bruk. 4.5 Noregs Mållag Landsmøtet valde Janne Nygård til representant i styret til Noregs Mållag med Maria Svendsen og Jostein Avdem Fretland som varafolk. Tone Rossow har vore representanten til Norsk Målungdom i landsrådet til Noregs Mållag, med Kristian Weibye og Leif Arne Storset som varafolk. Til valnemnda i Noregs Mållag vart Bror-Magnus Sviland Strand vald som NMU-representant med Eva Holthe Enoksen og Tone Rossow som varafolk. Birgitta Lim Ersland har vore Norsk Målungdom sin representant i Arbeidsprogramnemnda til Noregs Mållag. Norsk Målungdom har hatt eit godt samarbeid med Noregs Mållag i perioden. Me deler kontor med Noregs Mållag, som fører til tett kontakt, og dei dekkjer mange utloger for oss. Me har samarbeidd om fleire politiske saker, og freistar koordinere oss opp mot styresmakter, media og liknande. 4.6 Organisasjonskultur Av økonomiske årsaker kjøper Norsk Målungdom i liten grad nynorske, økologiske og rettferdige varer. Me har ikkje kjeldesortering på skrivarstova, av di huseigar ikkje vil etablere det. Me har hatt jente- og guteføremøte på landsstyremøte, landsmøtet og sumarleiren. Å ha jamvekt mellom kjønna har vore viktig for arbeidet med å finne innleiarar til tilskipingar og liknande. I det store og det heile ber Norsk Målungdom preg av god organisasjonskultur. 5. Økonomi Økonomien er i stadig betring. Råmevilkåra er framleis tronge, men stabiliteten har dei siste åra vore langt betre enn før. Den daglege økonomistyringa har vore prega av struktur, kontroll og nøktern pengebruk, noko som igjen gjer det lettare å styra økonomien i berekraftig lei frametter. Norsk Målungdom har framleis stor gjeld til staten. Me har ei avtale om attendebetaling med Statens Innkrevjingssentral, og sett at me får halda på desse vilkåra til gjelda er nedbetalt, lyt me framleis gå med nærare kroner i driftsoverskot i fleire år framover. 11

12 Janne-Kristin Svarstad Nygård leiar Eva Holthe Enoksen økonomiandsvarleg Bror-Magnus Sviland Strand nestleiar Tone Rossow skrivar Vebjørn Sture styremedlem 505 Kristian Weibye styremedlem Birgitta Hsiu Lan Lim Ersland styremedlem 12

Innleiing ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2011-2012

Innleiing ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2011-2012 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2011-2012 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkje dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velja å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009

ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2008-2009 1. Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal velje å skrive nynorsk i staden for bokmål, og for å styrkja dialektane. Til grunn for målreisinga

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk Målungdom. «Vend vinden»

Arbeidsprogram for Norsk Målungdom. «Vend vinden» Arbeidsprogram for Norsk Målungdom 2009 2010 «Vend vinden» ARBEIDSPROGRAM FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009-2010 Til grunn for dette arbeidsprogrammet ligg politikken til NMU slik han er formulert i tufta og andre

Detaljer

REKNESKAP FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009

REKNESKAP FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009 REKNESKAP FOR NORSK MÅLUNGDOM 2009 1.0 INNKOMER Notar Rek 2009 Rek 2008 Rev bud 2009 Bud 2010 Rev bud 2010 Bud 2011 1.1.0 Medlemspengar 106 018 102 385 110 000 115 000 110 000 115 000 1.2.0 Målgåver 1

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2012-2013 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde

Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde Paragraf: 3 Paragraf: 5 LST-1 Stryk «Einskildpersonar

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2012-2013 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars Frå 1530 Innsjekking og brødmat 1630 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar, møteskrivarar, nemnder

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

LM15-12 Fråsegner. Kva gjeld saka. Saksutgreiing. Framlegg til vedtak. Landsmøtet handsamar innkomne fråsegner.

LM15-12 Fråsegner. Kva gjeld saka. Saksutgreiing. Framlegg til vedtak. Landsmøtet handsamar innkomne fråsegner. LM1-1 Fråsegner Kva gjeld saka Landsmøtet handsamar innkomne fråsegner. Saksutgreiing Det har kome inn ni fråsegner innan fristen: Kvifor bokmål, Møre og Romsdal? (frå Studentmållaget i Nidaros) Kvifor

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HORDALAND SENTERUNGDOM 2012 2013

ÅRSMELDING FOR HORDALAND SENTERUNGDOM 2012 2013 ÅRSMELDING FOR HORDALAND SENTERUNGDOM 2012 2013 Årsmøte 2012 Hordaland Senterungdom hadde årsmøte fredag 12. oktober i Bergen. Årsmøtet godkjende årsmelding, diskuterte økonomi, regionalt kurs, fråsegner

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle.

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle. Gode landsmøte! Takk for eit år med mykje godt samarbeid og mange gode idear. Norsk Målungdom er i høgste grad ein tenkjande organisasjon, og denne perioden har me nytta mykje tid på å utfordra det etablerte.

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 15. mars. Innsjekking på Litteraturhuset i Fredrikstad.

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 15. mars. Innsjekking på Litteraturhuset i Fredrikstad. SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 15. mars Frå 1230 Innsjekking på Litteraturhuset i Fredrikstad. 1300 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar,

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2013 2014 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skriva nynorsk,

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Organ og verv i Norsk Målungdom

Organ og verv i Norsk Målungdom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÅRSMELDING FOR NORSK MÅLUNGDOM 2013 2014 Innleiing Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skriva

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar INNLEIING Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer