Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat sak RS 67/14 Budsjett 2015/Økonomiplan Orientering 2014/386 RS 68/14 RS 69/14 RS 70/14 RS 71/14 RS 72/14 RS 73/14 RS 74/14 RS 75/14 RS 76/14 3/101,139 SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Liten fredagsoppmuntring: Ad. saksbehandling i kommune 2/18 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, ny garasje 9/58 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg garasje 41/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - renovering av naust 46/26 og 68 Svar på søknad om deling av grunneiendom, tillegg tomt 46/09 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - plasthall Varsel om mulig retting av gårdsnummergrensene i matrikkelen, gnr 16, 17 og 18 i Dyrøy Gårdsnummergrensene mellom Sortevik, Kastneshamn og Kastnes RS 77/14 Klagesak - Dyrøy kommune, Troms /9/15 - Dispensasjon 2014/ / / / / / / / / /714 RS 78/14 Pålegg Espenesbogen 2012/173 Saker til behandling PS 28/14 21/12 Ny klagebehandling sjøvannstasjon i Sørfjorden 2014/225 Terje Johansen utvalgsleder

4 Referatsak

5 Referatsak

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Svein Holbø Algeveien ANKENES Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/455 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/455 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak i ett trinn - 3/101, Tverrveien 7 og 9 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om nytt tilbygg 824 m 2 BYA, 804 m 2 BRA med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Tillatelsen omfatter ikke godkjenning av søknad om ansvarsrett. Før igangsettingstillatelse kan gies må søknad om ansvarsretter være mottatt og godkjent av bygningsmyndighetene, sak Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra byggelinjer og takutforming, jf pbl 12-4 og (rettsvirkning av reguleringsplan). Tillatelsen gis på følgende vilkår: Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, veg og hovedledning for vann- og avløpsanlegg være opparbeidet, jf pbl Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

7 Ansvar og kontroll Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde Sein Holbø consulting L SØK/PRO/KPR/2/arkitektur * S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning Søknaden Nytt tilbygg til Dyrøymat, forretning. Saksgang/historikk Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven Ingen merknader er registrert i saken. Uttalelse fra andre myndigheter Nei Plangrunnlag Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Finnlandsmoen vedtatt forretninger I områdene Fo 1-3, Fo 6-7 og Fo 10 skal oppføres forretningsbebyggelse, herunder forretninger med nødvendige lagerlokaler og kontorer. d) I området Fo 3 skal det der det er vist på plankartet, oppføres bygning(er) for lokaler til bank og/eller post. e) Bebyggelsen kan være sammenhengende eller bestå av frittliggende bygninger. Bygninger kan føres opp i inntil 2 etasjer. Hva angår bygging i områdene Fo 1 og 8, vises det spesielt til 12. Bygninger tillates ikke oppført med flatt tak. Dersom arkitektoniske og/eller tekniske grunner taler for det kan det faste utvalg for plansaker fravike dette kravet. For øvrig fastsettes takvinkel av det faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal godkjennes av det faste utvalg for plansaker. Veg og atkomst Det gis utvidet bruk av avkjørslene etter plan, veglovens Side 2 av 5

8 Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger Som omsøkt. Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold tildets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven Beliggenhet og høydeplassering Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde som Dyrøymatbygget, jf pbl 29-4 første ledd. Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf standarden Plassering og beliggenhetskontroll. Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta. Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, jf pbl Sikkerhet mot fare Ingen kjente Vann- og avløp Vann- og avløpsanlegg tilkoples kommunale anlegg. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er søkt om dispensasjon fra byggegrenser, takkonstruksjon og utnyttelsesgrad, pbl Byggegrensen: Overskrides på sørvestsiden av tilbygget. På grunn av veiene FA2 bak bygget og Tverrveien skrår sydøstover, blir tilbygget på det meste 3,90 meter ut over byggegrensen. Avstanden til veiskulder vil være 5,6 m. Flatt tak: Dyrøy Mat-bygget har flatt tak. Likeså Nordavindshagen i Tverrveien 1. Det brytes av bygget i Tverrveien 9. Byggene ligger i flukt med hverandre og må kunne Side 3 av 5

9 aksepteres ut fra omgivelsene og planbestemmelsene. Utnyttelsesgrad av tomta: Tomta FO3 har en utnyttelse på gamle U=0,4. Hensynene er her arkitektonisk utforming og til bygninger i området. Utnyttelsesgraden er overskredet til 57 % BYA. Plan U=0,4. Eiendommene 3/139 vil bli splittet opp ved tillatelsen. Overskridelsen kan aksepteres her. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Oppsummering og konklusjon Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker PBL 1 Kr.6079,60 B5 Ansvarsretter 0 Kr. D3 Dispensasjon reguleringsplan 1 Kr.1057,00 Totalt gebyr å betale Kr.7136,00 Purregebyr Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Ekstern kopi til: Dyrøymat as Tverrveien BRØSTADBOTN Side 4 av 5

10 Orientering om klageadgang Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven 1-9 jf forvaltningsloven 28 og 29. Klagefrist Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Klagens innhold og form Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven 32. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven 42. Innsyn i saksdokumentene Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken. Vedlegg: Om klageadgang Faktura Side 5 av 5

11 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\70780_fix.html Page 1 of Ref PNU Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Stig Stokkland Dato: 10. oktober 2014 kl CEST Til: Frank Moldvik Inge Bones Randi Lillegård Ørjan Higraff Emne: Liten fredagsoppmuntring: Ad. saksbehandling i kommune Utklipp av mail fra fra Holbø consulting i anledning utbygging Dyrøymat: "Ellers er jo byggemeldingen ferdigbehandlet og alle dispensasjoner innvilget. Det må være verdensrekord i saksbehandling! - har aldri opplevd maken... :-)» God helg! Mvh Stig S

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Ørjan Gamst Heimveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/468 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/468 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 2/18, Heimveien 112 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om ny garasje på 63 m 2 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra arealdelen, jf 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Område var frigitt som bolig men har ikke vært bebygd til nå. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

13 Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker PBL 1 Kr. 994,00 Totalt gebyr å betale Kr. 994,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Side 2 av 2

14 Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Ef. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: om klageadgang faktura generell informasjon om tillatelsen Side 3 av 3

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Carina Jakobsen Bjørkebakkveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/488 Inge Bones, tlf.: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/488 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver -, 9/58 Bjørkebakkveien 191 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om nytt tilbygg, garasje på 49,8 m 2 BYA med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra "Klikk her og fyll inn beskrivelse", jf pbl <12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) eller 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) > jf Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Reguleringsbestemmelsene i Bjørkebakken boligfelt: BOLIGOMRÅDER. 2 a) Frittliggende bolighus skal oppføres i l. etasje. Sokkeletasje kan, hvor terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims og sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet. b) For hver enkelt leilighet skal det avsettes plass for l garasje samt plass for oppstilling av minst l bil. Garasje skal fortrinnsvis bygges sammen med bolighuset. Bygningsrådet kan i særlige tilfelle tillate frittliggende garasjer. Frittliggende garasjer skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farger. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

16 Tiltaket ser ut til å legge innfor rammen av bestemmelsene. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker PBL 1 Kr. 440,00 Totalt gebyr å betale Kr. 440,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Side 2 av 2

17 Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Klageadgang Generell informasjon til tillatelsen Faktura Side 3 av 3

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Tormod Jensvoll Wanny Woldstadvei TROMSØ Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/491 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/491 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 41/1, Vinjeveien 403 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om restaurering av naust med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker PBL 1 Kr. 510,00 Totalt gebyr å betale Kr. 510,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

19 Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Side 2 av 2

20 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Klageadgang Generell informasjon til tillatelser Faktura Side 3 av 3

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Tor Odd Torheim Nordmarkveien HARSTAD Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/419 Inge Bones, tlf.: /26 og 68 Svar på søknad om deling av grunneiendom, tillegg tomt Saksopplysninger: Saken har vært forelagt kulturetaten i fylke. Vi har ikke mottatt merknader derfra. Skylddelingsforretningen for tomta er av beskriver et areal på 1,3 da. Grensebeskrivelsen har meterangivelse på 3 av grensene, bortsett fra den langs Kaffeveien. En vil anta grensen til ca. 40 meter. Grensene er feil registret i matrikkelen. Vurderinger: En vurderer søknaden slik at tillegget, som det her er søkt om, ligger innenfor det som i matrikkelloven omhandles som grensejustering. Vedtak: Under henvisning til Deres søknad mottatt her innvilges De herved delingstillatelse med på gnr 46 bnr 26 på følgende vilkår: 1. Deling må ikke legge hinder i veien for gnr 46 bnr 26 s bruk av avkjørselen. 2. Ingen sikkerhetsrisiko ved justeringen 3. Justere grensen mellom 46/26 og 46/68 vil ikke vanskeliggjøre gjennomføringen av arealplanen og godkjennes. Det vises til behovet få å rydde opp i eiendomsforholdet rundt garasjen tilhørende tomta 46/68 og at arealene i overføringene er små. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ: Beskrivelse Antall Beløp C2-3 Fradeling av tilleggsparseller 1 kr. 854,00 Sum kr. 854,00 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

22 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker. Klagen skal sendes via bygningssjefen. Det vises til Pbl 15 jfr. forvaltningslovens bestemmelser. Det vises til vedlagte skjema med nærmere opplysninger. Saken overlates oppmålingsavdelingen. Det må rekvireres oppmålingsforretning, se våre hjemmesider tjenestebeskrivera-å, rekvsisjon oppmålingsforretning. Vedlegg: - Skjema "Vedlegg til forvaltningssak" - Saksdokumenter kart - om klageadgang - faktura Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Ekstern kopi til: Erna Marie Torheim Postboks FINNSNES Side 2 av 2

23 Dyrøy kommune Den lærende kommune Vidar Karlsen Espenesveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/383 Inge Bones, tlf.: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/383 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver -,46/9 Espenesveien Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om ny plasthall påp 180 m 2 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra arealdelen, jf pbl 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) > jf Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er søkt om dispensasjon fra LNF-område. Hensyn landbruk. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

24 Søker er næringsaktør i forbindelse med kommunale veier, byggetiltak og behovet for lagringsplass for materiale i den forbindelse er stort. Fordelene ved etableringene på gården som omsøkt er klart i overvekt. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker PBL 1 Kr. 540,00 D3 Dispensasjoner regulering 1 Kr. 880,00 Totalt gebyr å betale Kr.1420,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av Side 2 av 2

25 fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Klageadgang Generell informasjon til tillatelsen Faktura Side 3 av 3

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Eiere Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/288 Inge Bones, tlf.: / Varsel om mulig retting av gårdsnummergrensene i matrikkelen, gnr 16, 17 og 18 i Dyrøy Noen av eierne og forvalterne på Kastnes gnr 18; nemlig Odd Kastnes 18/1, Odd Johan Bolle 18/25 og Per Gunnar Cruickshank 18/9 skriver i brev til kommunen at gårdsnummergrensen mellom gnr 16, 17 og 18 er feil opptegnet på økonomisk kartverk og nå i matrikkelen. De ber om at kommunen retter opp grensen som fremkommer på kartverket nå etter deres påstand om grenseforløp. Påstanden de er kommet fram til er grensebeskrivelsen fra 1874, se vedlegg. Kartverket, Tromsø, som gjennomførte kartleggingen av eiendomsgrensene, ved overingeniør Nils-Arne Larsen skriver i epost bla. dette om grensedragningene: På førsteutgaven av Økonomisk kartverk mangler gårdnummergrensa, og det er ikke registrert noen grense her under ØK-arbeidet i Det var Falkseth som inventerte her. På ØK stoppet grensene stort sett et stykke nede i lia, men ikke så langt ned som grensepåstanden fra gnr. 18. Innlegging av grense langs vannskillet og forlenging av grensene opp dit er gjort i forbindelse med DEK-digitaliseringa på 1980-tallet, og i den forbindelse har vi trolig ikke hatt kontakt verken med grunneiere eller kommunen. I noen tilfeller var kommunen eller landbrukskontoret involvert i arbeidet med DEK-manus, men vi har ingen oversikt i dag over dette. På bakgrunn av innsendte krav om retting av feil i matrikkelen, plan og naturutvalgets henstilling i saken om å tilskrive naboene til grensen, varsles berørte parter, jfr. matrikkelloven 26 og forvaltningsloven 16. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger og adresser. For ytterligere informasjon om matrikkel og matrikulering, se hjemmesidene til kartverket. Avgrensing Vi vil avgrense innsatsen til gårdsnummergrensen til mellom Hamneskolten(utmark) og Vardefjell. Grensen i matrikkelen er langs vannskjellet. Tilskriverne gnr 18 hevder at grensen avlagt med rødt på kartet, se vedlegg om grensebeskrivelse. Du kan se grensene i matrikkelen på flere websider, er en. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

27 Til uttalelse Frist for å uttale seg settes til 3 uker. Eventuelle endringer eller nye krav om retting må sendes kommunen skriftlig, og kan føre til at rettingen ikke blir i henhold til oversendt forslag i denne varslingen. Har kommunen ikke mottatt henvendelser eller ytterligere dokumentasjon innen 3 uker rettes matrikkelen. Kommunen vil gjøre egne undersøkelser med hensyn til grensepåstanden i område. Alle parter i saken vil underrettes når rettingen er gjennomført. Vi minner om at grensene kan bli lagt inn med dårlig stedfestingsnøyaktighet da det ikke til nå har vært utført ny oppmåling i marka. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Vedlegg: Kartskisse som viser dagens matrikkelkart Grensebeskrivelse med grensepåstand Partsliste Matrikkelloven 26 og forvaltningsloven 16 Side 2 av 2

28 Partsliste Vedl. S. av Navn Adresse Parter Varsling Under oppmålingsforretningen Sendt Svar Gnr./Bnr./ Partsstilling Signatur ved stedfortreder (rolle) Mottakskvitt. fullm. Signatur - registrert eier 2) Ev. Oppmøte Godkj. Fnr./Snr. Dato Måte 1) 3) ID 4) 1) Hjemmelshaver: (HH) Nabo: (NB) Reg. eier: (RE) Gjenboer: (GB) Aktuell eier: (AE) Rekvirent: (RR) Rettighetshaver (RH) 2) Ikke varslet: (IV) Ant. sendinger Sign. 3) Stedfortreder: (SUF) Stedfortreder med beslutningsfullmakt: (SMF) 4) Førerkort: (F) Pass: (P) Bankkort m/ bilde: (B) Blankett 5883 Fastsatt av Statens Kartverk Nr Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo

29 Partsliste Vedl. S. av Navn Adresse Parter Varsling Under oppmålingsforretningen Sendt Svar Gnr./Bnr./ Partsstilling Signatur ved stedfortreder (rolle) Mottakskvitt. fullm. Signatur - registrert eier 2) Ev. Oppmøte Godkj. Fnr./Snr. Dato Måte 1) 3) ID 4) 1) Hjemmelshaver: (HH) Nabo: (NB) Reg. eier: (RE) Gjenboer: (GB) Aktuell eier: (AE) Rekvirent: (RR) Rettighetshaver (RH) 2) Ikke varslet: (IV) Ant. sendinger Sign. 3) Stedfortreder: (SUF) Stedfortreder med beslutningsfullmakt: (SMF) 4) Førerkort: (F) Pass: (P) Bankkort m/ bilde: (B) Blankett 5883 Fastsatt av Statens Kartverk Nr Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo

30 Grensebeskrivelse mellom Kastneshamn gnr 17 og Kastnes gnr 18 og påstand om feil avlagt grense(mottatt fra Per Gunnar Cruickshank) Beskrivelsen begynner i Kjerkenesskogen(reguleringsplan Kastnes boligfelt)..flat bjerg lidt opp av søen hvori X, derfra opover efter kompasset, omtrent Ost til Sydost over en Myhr til fjeldet Brenna hvori X i et Bjerg, derfra opover Brenna omtrent i Ost til Nord til en stor Steen hvori X, videre samme linje til en Steen hvori X, videre samme Linje til en stor Steen hvori X, derfra norost til Ost omtrent til en stor firkantet Steen hvori X, derfra til en Tue i høieste Fjeld og videre i samme Linje til høieste Fjelde og ender. Grensepåstand Vannskjellgrensen Fig.1 Grensebeskrivelse Kastneshamn gnr 17 og Sortevik gnr 16 Skjellet begynder ved Søen i X i Berg på nordre side af en liten Elv i Storvignæset og gaar derfra opefter til X i Berg og fortsetter til stort Fjeld X i Sten bortenom paralellinien og nordlig i samme Retning til høieste Fjeld.

31 Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt. Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte. Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres, b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 2014 nr. 101).

32 26. Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining Kommunen kan rette, endre og leggje til opplysningar som kommunen fører i matrikkelen, når det kan gjerast utan å halde oppmålingsforretning. Andre organ som fører opplysningar i matrikkelen, kan tilsvarande rette, endre og leggje til vedkommande opplysningar. Kommunen kan slette matrikkeleining frå matrikkelen dersom eininga er urett oppretta. Det same gjeld for matrikkeleining som fysisk ikkje lenger eksisterer. Dersom eininga er ført inn i grunnboka, kan ho berre slettast i matrikkelen dersom ho samtidig blir sletta i grunnboka. Ein part kan krevje at matrikkelen blir retta når det blir dokumentert at opplysningane er urette eller ufullstendige, eller at grunnlaget for registreringa er falle bort. Dersom det er behandla opplysningar som er urette, ufullstendige eller som det ikkje er høve til å behandle, skal det organet, som har lagt inn opplysningane, av eige tiltak rette opplysningane. Opplysningar om grenser som er fastlagde i oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lovgiving, kan berre rettast på grunnlag av ny oppmålingsforretning eller rettskraftig avgjerd ved domstolane. Part som retting, endring eller tilføying har noko å seie for, skal underrettast. Denne paragrafen går framom personopplysningslova 27 om retting av mangelfulle personopplysningar. Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om rettingar, endringar og tilføyingar til matrikkelen, og om sletting av matrikkeleining, under dette om underretting og når underretting kan sløyfast. 0 Endra med lov 29 juni 2007 nr. 94 (ikr. 29 juni 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 760). 27. Komplettering av opplysningane i matrikkelen Sentral matrikkelstyresmakt eller kommunen kan påleggje eigar, rettshavar eller leigar til eigedom, bygning eller bygningsdel å framskaffe opplysningar om eksisterande matrikkeleiningar, bygningar, bustader og adresser, når det går fram av lov eller forskrift at matrikkelen skal innehalde slike opplysningar. Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om slik komplettering, under dette bestemme kva for organ som skal føre opplysningane i matrikkelen, og offentlege organ si plikt til å rapportere slike opplysningar. 0 Vert endra med lov 20 jan 2012 nr. 7 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

33 Tove K.Hind Seljenes Kårvikhamn 9300 Finnsnes Magdalene Hind Kastnesveien Brøstadbotn Kjell Noralv Marin Olsen Sommarfjøsvegen Tromsdalen Liv Nilsen Kari Lofthus gate Stavanger Gunnhild Johnsen Faksfjordveien Brøstadbotn Jack Olivius Hansen Øvreveien Narvik Sverre Ivar John Hansen, v/per Johansen Fredensborgveien Bodø Ann M Lysaker Bergheim /Sverre Bergheim Faksfjordveien Brøstadbotn Viggo Rudolf Lillevik Kantarellstien Moss Per Kristian Krogstad Strandvegen 99 A 9006 Tromsø Markus Olai Kastnes v/odd Kastnes Faksfjordveien Brøstadbotn Per Gunnar Cruickshank Faksfjordveien Brøstadbotn Unni Karin Floer Trollvikveien Finnsnes «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» Edit Eline Kastnes, v/karstein Kastnes Finnhvalvegen Kvaløysletta «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» Odd-Johan Bolle Faksfjordveien Brøstadbotn «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» «Neste post»«navn» «Adresse» «Postnr» «Poststed»

34 Dyrøy kommune Den lærende kommune Plan og naturutvalget Foreløpig svar Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/288 Inge Bones, tlf.: / Gårdsnummergrensene mellom Sortevik, Kastneshamn og Kastnes Viser til tidligere referert sak: Utsendelsesbrev. Vi har til nå mottatt innspill fra Fellesbrev fra 4 grunneiere på gnr 16: Liv Nielsen 16/8, Tove Hind 16/1, Jens K Hind 16/5,18 og Kjell Olsen 16/7. Per Krogstad gnr 17/10, Viggo Lillevik 17/3 og Kjell N Olsen 16/7. Til sammen 7. Grunneierne på gnr 16 ber om utsettelse til våren med å fremskaffe dokumenter og videre ønske om befaring. Lillevikpå 17/3 mener hans teig går til vannskjellet. Krogstad 17/10 er ikke enig i påstanden om nye grenser. Kompass-retningen i påstanden er feil. Han legger ved en fortolkning som heller mot det som er registrert på matrikkelen hva gjelder gårdsnummergrensen. Konklusjon Saken utsettes til Partene bør få tid til å framskaffe skyldelingsforretninger som grunnlag for påvisning av grensen. Det kan type på at det er feil i kompassretningene i påstanden om ny gårdsnummergrense. Med hilsen Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

35 Side 2 av 2

36

37

38

39

40

41

42 Dyrøy kommune Den lærende kommune Geir Fjellberg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/173 Inge Bones, tlf.: / Pålegg Espenesbogen Referat muntlig i PNU Med hilsen Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

43 Sakertilbehandling

44 Sakertilbehandling

45 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/225 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 21/12 Ny klagebehandling sjøvannstasjon i Sørfjorden Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 28/ Vedlegg 1 21/12 Klager over tillatelse til tiltak på eiendommen - vedtak oppheves 2 Vedlegg G-02 Rapport geoteknikk Stabilitet og fundamentering 4 Situasjonskart 5 Klage på byggesak 2014/ Bekymringsmelding byggesak Saksopplysninger Fylkesmannen har i brev av mottatt opphevet vedtaket om å gi byggetillatelse i sak 2014/225. Han skriver: Fylkesmannen i Troms opphever Dyrøy kommunes vedtak av , sak 2014/225, og hjemviser saken til fornyet behandling. Vedtaket er beheftet med flere saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på vedtakets innhold. Berørte regionale og statlige myndigheter er ikke varslet om dispensasjonssøknaden, jf. pbl 19-1 siste punktum og begrunnelsen for dispensasjonsvedtaket er mangelfull og viser ikke hvordan vilkårene i pbl andre ledd er oppfylt. Videre er vedtaket mangelfullt, ved at det ikke er gitt dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Det er heller ikke gitt tillatelse til vesentlig terrenginngrep, jf. pbl 20-1 bokstav k), i forbindelse med utfyllingen av området. Administrasjonens vurdering Vi beklager at saken ikke førte til sluttbehandling. Vi vil gå nøyere inn i saken denne gang og gi ytterligere opplysninger i den hensikt å få avgjort saken. Vi forutsetter at de to klagesakene som er behandlet i plan og utvalget og hos fylkesmannen er behandlet tilstrekkelig. De punkter som nevnes spesielt vil vi kommentere i saksframlegget. Det foreligger en mer utførlig geoteknisk rapport av fra Sweco as. Arealdelene i kommuneplanen Hele tiltaket med sjøvannstasjonen ble liggende i strandsonen. Dette var grunnlag for dispensasjonen. I 1-8 i plan og bygningsloven 2. og 4. ledd heter det:

46 Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf nr. 4. Fig.2 Kystsoneplan med WMS Norgeskart Tiltaket ligger også i sin helhet i akvakulturområde, settefisk i kystsonen, se fig.1 og vedlegg med inntegnet tiltak. Vedtaket var ikke ment som dispensasjon fra formålet, kun tiltak i strandsonen. Derfor begrunnelsen om almene hensyn bør vike. Firmaet Akvafarm as ønsker å videreutvikle anlegget. Det ble hevdet i møte med plan og naturutvalgets besøk Kommunen vil videreføre nevnte akva-sone i gjeldende kystsoneplan i Sørfjorden i den nye kommunedelplanen for Dyrøy. Viktigheten av dette settefiskanlegget er stor for Dyrøy kommune og denne regionen. Utfylling Utfyllingen her er gjort før 1992 da firmaet Akvafarm as overtok og er fundamentet for kar med oppdrettsfisk. Utfyllingen som nå søkes om er ikke vesentlig terrenginngrep. Tiltaket er i sin helhet i tråd med gjeldende kystsoneplan og ikke gjenstand for dispensasjon, se vedlegg situasjonskart. Hva er vesentlig utfylling? Klima og miljødirektoratets hjemmeside under søknadsplikt og byggesak skriver om unntak:

47 «fylling eller planering av terreng når tiltaket ikke fører til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk. I tettbygd strøk unntas fylling eller planering når tiltaket ikke fører til mer enn 1,5 m avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5 m. Konklusjon Fyllingen i dette tilfelle er under nevnte nivåer og er derfor å regne som unntak. Kommentar pkt. 1 Til pkt. 1 i klagen Vandeskog/Eliassen. Grensene for gnr 21 bnr 12 er utført i tråd med grunneieren Tor Magne Sørensen. Det ble holdt igjen et område land langs elva som tilhører hovedbruket gnr 21 bnr 2, se fig.1. Fig.1 21/2 eier mellom elva og gnr 21 bnr 12(rødt kryss). Registeringen av elvebredden har dårlig nøyaktighet i matrikkelen(kartverket) +/- 200 i grunnriss. Kystsoneplan i lyserødt. Geoteknisk rapport Sweco as har på oppdrag fra ansvarlig søker utarbeidet to rapporter som angår grunn i område. Det første notatet var en vurdering av de rapportene som forelå på søkertidspunktet sammen med vurderinger gjort på stedet. Grunnundersøkelse geoteknisk vurdering av Rapport nr. 2 av og som nå foreligger er klarere i sin konklusjon: Planlagt fylling og bygging kan utføres. Lokal stabilitet og områdestabilitet er tilfredsstillende. Bæreevnen for bygg er tilfredsstillende. Tiltak i form av lagvis oppfylling, forhåndsbelastning, og oppfølging av setninger må utføres. Kommentar I brev fra ansvarlig søker er setningsmålinger en del av prosjektet allerede.

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer