SAKSDOKUMENT. Uprenta saksvedlegg: Fsk-sak 107/11 Fsk-sak 151/11 Fsk-sak 162/12 Fsk-sak 194/12 PS 20/13, møte , om buss-sambandet Volda-Stryn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Uprenta saksvedlegg: Fsk-sak 107/11 Fsk-sak 151/11 Fsk-sak 162/12 Fsk-sak 194/12 PS 20/13, møte 31.1.13, om buss-sambandet Volda-Stryn"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/1720 Arkivkode: NO2 Utvalsaksnr Utval 28/13 Formannskapet Møtedato RUTEENDRINGSPROSESSEN 2013-FRÅSEGN Administrasjonen si tilråding: 1. Volda,formannskap viser til sien tidlegare vedtak, sist sak 194/12, vedk. ruteendringsprosessen 2013, og held fast på desse. 2. Formannskapet finn ikkje å kunne akseptere nedlegging av rute 351 fra Eid, jfr. punkt 3 i vedtaket i sak 194/ Formannskapet ber omat.fylkeskommunane snarleg legg fram planar fir eit betra rutetilbod gjennom Kviven, kommentarar i saksutgreiinga. 4. Formannskapet har elles ingen vesentlege merknader til Nettbuss sine andre.forslag til endringar. Vedleggsliste: 1. Brev av frå samferdselsavdelinga 2. Gjeldande rutetabell Volda-Grodås-Stryn t/r. Uprenta saksvedlegg: Fsk-sak 107/11 Fsk-sak 151/11 Fsk-sak 162/12 Fsk-sak 194/12 PS 20/13, møte , om buss-sambandet Volda-Stryn Samandrag av saka: Samferdselsavdelinga har svar på formannskapet sitt vedtak om bussruter 2013, og bede om fråsegn til endringar Nettbuss gjer framlegg om. Det vert bede om svar innan Saksopplysningar: I f-sak 194/12, møte , gjorde formannskapet slikt vedtak: 1. Då det er eit overordna politisk mål å få fleire til å nytte qffentlege transport, må filkeskommunen sitt budsjett til kjop av bussruter aukast monaleg. Volda formannskap,forventar at slaten, som har sett opp dei overordna måla, vil bidra til dette. 2. Volda ibrmannskap krev at ingen lokalruter vert endra til ugunst,for lokalsamfimna i hove dagens tilbod, men heller betra. 3. Formannskapet viser elles til vedtak i sakene 151/11 og 162/12 vedk. utviding av

2 Timeekspressen til/frå Nordfjord og ruier gjennom Eiksundsambandel. 4. Formannskapet vil presisere at utvida tilbod her ikkje må innfriast ved forringing av det eksisterande kollektivtilbodet mellom Folkestad og Eid. Formannskap viser til tidlegare ynskje om betre korrespondanse mellom frrjerutene i Volda og Timeekspressen, og ber samferdselsavdelinga og transportorane ta omsyn til dette ved oppsett av rutene frå Formannskap oppfordrar om at det vert halde rutekonferansar, der samordning av ferje- og bussruter vert drofta regionalt. 6. I hove skuleskyssen krev Volda firmannskap at det er sitteplassar og setebelter til alle." I PS 20/13, møte , har formannskapet sagt følgjande om buss-sambandet Volda-Stryn: "Helge Hamre sa at bussrutetilbodet mellom Volda og Stryn ikkje er tilfredstillande slik bussrutene er i dag. Bussane korresponderar dårleg med anna kollektivtransport, og er ikkje tilrettelagt for pendlarar til skule og arbeid. Formannskapet var samde om at Volda kommune bor vere initiativiakar til eit samarbeid med kommunane Hornindal og Stryn for å oppnå eit best mogleg bussrutetilbodlbr reisande og at dette må sjåast i samanheng med den årlege ruteendringsprosessen." I brev av , motteke her , har samferdselsavdelinga gjeve følgjande svar på formannskapet si utfordring i sak 194/12: 0) Rutetilbodet gjennom Kviven blir tatt opp til vurdering i samarbeid med Sogn og Fjordane ffikeskommune fram mot rutetermin I. mai. Dei okonomiske rammene for 2013 tillet ikkje auke i rutetilbodet gjennom Kviven. Statistikk viser at ruta har eit lagt tal passasjerar. Ei eventuell justering av rutetidene vil skje i samarbeid mellom fidkeskommunane. 1) Budsjettrammene ffikeskommunen har for 2013 er,for dårleg til ei auke i rutetilbodet generelt. 2) Nettbuss Midt-Norge AS (tidlegare Fjordl Buss More AS) har i sitt innspel foreslått folgjande: - Rute 338 Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda med avgang kl frå Volda onskjast glort om til heilårsrute. I tillegg utsettast avgang frå Volda Rutebilstasjon kl til kl og gjerast om til skulerute. Framkomst Ulsteinvik blir likevel 2 minutt tidlegare. Det same gjeld også for rute 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda. I tillegg foreslåast avgang frå Fosnavåg kl omgjort frå å vere skulerute til heilårsrute. - Rute 340 Volda - Ørsta: Ein ny avgang på skuledagar frå Ørsta kl Volda - sjukehuset - Nylenda - Volda. Årsaka er at avgangen frå Ørsta kl blir framskynda til kl som konsekvens av endring på TIMEkspressen. Dette blir eit ekstrakjop. - Rute 351 Nordflordeid - Volda - avgangfrå Nordfjordeid kl Folkestad pga. dårlege trufikkial, 1,6 passasjerar. pr. avgang. -Setje inn ei ekstra skulerute frå Folkestad kl Bjorkedal 4 dagar i veka pga. elevar frå Volda vgs og Ørsta vgs. Som slutter kl. 1500/1515 ikkje rekk avgang frå Folkestad kl Fylkeskommunen har ikkje midlar til auka busstilbod elles i Innspela må også handsamast på mote i Samfirdselsutvalet 6. mars. 3) Ei utviding av TIMEkspressen vidare frå Volda til Nordflordeid er sannsynleg ikkje realistisk då kundegrunnlaget ikkje er godt nok. Når det gjeld rutene gjennom Eiksundsambandet har, lkeskommunen eit mål om cii betra tilbod (timefreftens) når bussoppstillingsplassen på Garnes er ferdig utbygd, sannsynleg ) TIMEkspressen må korrespondere med firja Festoy - Solevågen, difbr er det vanskeleg å få denne til å korrespondere med,ferja Volda - Folkestad.

3 5) God ide med rutekonferansar, dette er noko vi har diskutert litt internt også. Vi vil komme med tilbakemelding noko seinare. Når det gjeld korrespondanse med fly har vi dårlege erfaringar. Dette skyldast at flyselskapa endrar rutene sin ofte utan omsyn til våre buss- og ferjeruter." Vurdering og konklusjon: Når det gjeld passasjertal er ei kjensgjerning at tal reisande har samanheng med rutetilbod. Eksempelet flyruter Hovden er eit prov på at når det er låg rutefrekvens, til ugunstige tider, blir passasjertalet lågt. Men når rutefrekvensen går opp, og rutene vert sett opp på tidspunkt folk ynskjer å reise, så stig talet reisande, jfr. at Hovden har auka frå passasjerar i 2002, då rutetilbodet var dårleg, til over i 2012 ved eit betra rutetilbod (naturlegvis har Eiksundsambandet hatt stor effekt her, men likevel...). Det tek også tid å innarbeide nye reisevanar. Så er det dette med økonomi, det vert frå samferdselsavdelinga peika på at "Dei okonomiske rammene for 2013 tillet ikkje auke i rutetilbodet gjennom Kviven" "Budsjettrammene ftlkeskommunen har Ibr 2013 er for dårleg til ei auke i rutetilbodet generelt" "Fylkeskommunen har ikkje midlar til auka busstilbod elles i 2013." Det er eit paradoks at staten oppfordrar publikum til å reise kollektivt, samstundes som dei som har ansvaret for slike tilbod (her:fylkeskommunen), ikkje har midlar til å drifte gode nok tilbod. Det tek også som nemnt tid å innarbeide nye reisevanar. Det er såleis viktig at kommunepolitikarar og fylkespolitikarar målber behovet for auka midlar til kollektivsatsing overfor overordna mynde (regjering og Storting), slik at det kan settast opp høvelege ruter gjennom Kviven og Eiksund som tidlegare peika på. Det må også gjevast tid nok til å innarbeide nye ruter, gjennom aktiv marknadsføring osv. Når det gjeld dei føreslegne ruteendringane i samferdselsavdelinga sitt brev punkt 2 har eg følgjande kommentarar: Rute 351. Her vert det gjort framlegg om å innstille avgang frå Eid kl 0900 til Volda. Innstillinga strir med siste setning i formannskapet sitt vedtak i sak 194/12 punkt 4. Dette er eigentleg "returruta" for den gjennomgåande bussen frå Volda 0755, og som har korrespondanse Oslo på Hjelle og Bergen på Nordfjordeid. Det går ikkje fram av brevet frå fylkeskommunen om innstillinga nordover får konsekvensar for det gjennomgåande tilbodet frå Volda kl 0755 sørover. Vi føreset at dette vert utført som i dag. Dei andre konkrete endringane har eg ingen kommentarar til. Når det gjeld lenginga av TIMEkspressen til Stryn er kanskje det urealistisk sett ut frå kostnader og potensiell trafikk. Men viktigaste manglane med tilbodet gjennom Kviven er at a) det ikkje er høve til å pendle frå Stryn/Hornindal til Volda i samband med arbeid og skule. Nattbussen frå Oslo er i Volda vel tidleg i høve t.d. start på Høgskulen, og det er ingen returtilbod mellom avgangen kl 1400 og kl b) I tillegg burde tilslutninga til ekspressbussen mot Oslo på føremiddag verte flytta til Kjøs bru eller Stryn og likeeins sambandet frå Oslo. Dette vil gje vesentleg kortare reisetider frå/til Volda og Ørsta. Her må fylkeskommunane og selskapa korne saman og revurdere noverande opplegg, då i samarbeid med dei kommunane det gjeld, slik formannskapet ynskjer i PS 20/30, møte Samferdselsavdelinga tykkjer at det er ein god ide med rutekonferansar. Dei kjem med tilbakemelding noko seinare om dette. Det er eit viktig tiltak, der både kommuner (på begge

4 sider av fylkesgrensa), fylkeskommunen/-ane som ansvarleg "kjøpar" og aktuelle selskap kan motast for å drøfte utfordringane med ruteoppsett osv. Helse og miljøkonsekvensar: Det er eit overordna mål å få fleire til å nytte offentleg transport, ikkje minst av omsyn til miljøet. Såleis må det offentlege legge til rett for betra tilbod, som også må ta omsyn til universell utforming. Eg viser i denne samanheng til forslaget til Handlingsplan Samferdsel som Samferdselsutvalet skal handsame , der m.a. følgjande går fram: "Tiltak: Fremme regional utvikling og robuste bu- arbeids-, og serviceregionar gjennom å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljovennleg tramportsystem. Resultatmål: I. I samarbeid med kommunar og andre skal kollektivandelen aukast ved å gjere det lettare og meir attraktivt å reise kollektiv både i og økonomiske konsekvensar: Ingen for kommunen. Beredskapsmessige konsekvensar: Evt. reduksjon av ruter er med på svekke beredskapen. Betra ruter vil høgde beredskapen. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/NO2

5 -!<(±,. Volda kommune Stormyra VOLDA Att.: Sonja Håvik VOLDA KOMMUNE Saksnr. 2, I ') 0 AVC. N Lzperr. I Shs.PEL KlAS3Ofir P: Klassorin 3 1 JAN 2013 Ar rnr) 32) Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: 4917/2013/802 Vår saksbehandlar: Frode Kvalheim, Vår dato: Ruteendringsprosessen svarbrev - høring Vi viser til dykkar brev datert og gjeldande ruteendringsprosessen frå Volda kommune. 2013, innspel I breva hadde Volda kommune følgjande innspel: 0) I brev datert ber Volda kommune om eit betra og meir tilpassa rutetilbod gjennom Kviven. 1) Då det er eit overordna politisk mål å få fleire til å nytte offentlege transport, må fylkeskommunen sitt budsjett til kjøp av bussruter aukast monaleg. Volda formannskap forventar at staten, som har sett opp dei overordna måla, vil bidra til dette. 2) Volda formannskap krev at ingen lokalruter vert endra til ugunst for lokalsamfunna i hove dagens tilbod, men heiler betra. 3) Formannskapet viser elles til vedtak i sakene 151/11 og 162/12 vedk. utviding av Timeekspressen til/frå Nordfjord og ruter gjennom Eiksundsambandet. Formannskapet vil presisere at utvida tilbod her ikkje må innfriast ved forringing av det eksisterande kollektivtilbodet mellom Folkestad og Eid. 4) Formannskap viser til tidlegare ynskje om betre korrespondanse mellom ferjerutene i Volda og Timeekspressen, og ber samferdselsavdelinga og transportorane ta omsyn til dette ved oppsett av rutene frå ) Formannskap oppfordrar om at det vert halde rutekonferansar, der samordning av fly, ferje- og bussruter vert drøfta regionalt. 6) I hove skuleskyssen krev Volda formannskap at det er sitteplassar og setebelter til alle. Vi har følgjande tilbakemelding på dykkar innspel: 0) Rutetilbodet gjennom Kviven blir tatt opp til vurdering i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune fram mot rutetermin 1. mai. Dei økonomiske rammene for 2013 tilet ikkje auke i rutetilbodet gjennom Kviven. Statistikk viser at ruta har eit fågt tal passasjerar. Ei eventuell justering av rutetidene vil skje i samarbeid mellom fylkeskommunane. 1) Budsjettrammene fylkeskommunen har for 2013 er for dårleg til ei auke i rutetilbodet generelt. 2) Nettbuss Midt-Norge AS (tidlegare Fjordl Buss Møre AS) har i sitt innspel foreslått følgjande: Rute 338 Hareid/U1steinvik - Ørsta/Volda med avgang kl frå Volda ønskjast gjort om til heilårsrute. I tillegg utsettast avgang frå Volda Rutebilstasjon kl til kl og gjerast om til skulerute. Framkomst Ulsteinvik blir likevel 2 minutt tildegare. Det same gjeld også for rute 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda. I tillegg foreslåast avgang frå Fosnavåg kl omgjort frå å vere skulerute til heilårsrute. Rute 340 Volda - Ørsta: Ein ny avgang på skuleclagar frå Ørsta kl Volda - sjukehuset - Nylenda - Volda. Årsaka er at avgangen frå ørsta kl blir framskynda til kl som konsekvens av endring på TIMEkspressen. Dette blir eit ekstrakjøp. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besoksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

6 Side 2 Rute 351 Nordfjordeid - Volda - Ålesund: Innstille avgang frå Nordfjordeid kl Folkestad pga. dårlege trafikktal, 1,6 passasjerar pr. avgang. Setje inn ei ekstra skulerute frå Folkestad kl Bjørkedal 4 dagar i veka pga. elevar frå Volda vgs og Ørsta vgs. Som slutter kl. 1500/1515 ikkje rekk avgang frå Folkestad kl Fylkeskommunen har ikkje midlar til auka busstilbod elles i Innspela må også handsamast på møte i Samferdselsutvalet 6. mars. 3) Ei utviding av TIMEkspressen vidare frå Volda til Nordfjordeid er sannsynleg ikkje realistisk då kundegrunnlaget ikkje er godt nok. Når det gjeld rutene gjennom Eiksundsambandet har fylkeskommunen eit mål om eit betra tilbod (timefrekvens) når bussoppstillingsplassen på Garnes er ferdig utbygd, sannsynleg ) TIMEkspressen må korrespondere med ferja Festøy - Solevågen, difor er det vanskeleg å få denne til å korrespondere med ferja Volda - Folkestad. 5) God ide med rutekonferansar, dette er noko vi har diskutert litt internt også. Vi vil komme med tilbakemelding noko seinare. Når det gjeld korrespondanse med fly har vi dårlege erfaringar. Dette skyldast at flyselskapa endrar rutene sin ofte utan omsyn til våre buss- og ferjeruter. Vi ber om at dykk gir underteikna ei tilbakemelding fredag 8. februar. på innspela frå Nettbuss Midt-Norge AS innan Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål eller kommentarar i samband med ruteendringsprosessen. Med helsing 1.. Mag e Vinje ass: samfer selssjef Frode Kvalheim rådgivar

7 Rutetider for Stryn - Grodås - Volda Side 1 av 1 W Stryn - Grodås - Volda Klikk her for returtabell> 14Ak1/4-6(e..- a. Berre for avstigning. b. til Ørsta, Alesund. J til Ulsteinvik, Fosnavå DX67 J til Molde, Kristiansund. c. 1til Ulsteinvik, Fosnavåg. d. til Alesund, Molde og Kristiansund. e. DX til Alesund, Molde og Kristiansund. Dag 6 EFIZI til Alesund og Molde. DX67 I til Ulsteinvik, Fosnavåg. f. til Lillehammer, Gardermoen, Oslo. til Førde, Bergen. 1til Sogndal. g. til Gardermoen, Oslo. J til Trondheim. p. Berre for påstigning. I tabell: I Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt

8 Rutetider for Stryn - Grodås - Volda Side 1 av Volda - - Grodås - Stryn - Klikk her for turtabell> *v,-.)= 61.52Ar. Adresse: Fjordl Buss Møre AS Tlf., fax: a. Berre for avstigning. b. J til Ørsta, Alesund. Ulsteinvik, Fosnay29. DX67 til Molde, Kristiansund. c. J til Ulsteinvik, Fosnavåg. d. til Alesund, Molde og Kristiansund. e. DX6 hboild itil Alesund, Molde og Kristiansund. Dag 6 til Alesund og Molde. DX67 til Ulsteinvik, Fosnavåg. f. til Lillehammer, Gardermoen, Oslo. til Førde, Bergen. til Sogndal. g. i til Gardermoen, Oslo. J til Trondheim. p. Berre for påstigning. I tabell: I = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt

9 VOLDA KOMMUNE Rådmannen Û Volda Bygg AS boks VOLDA rkivsak nr. Lopenr. Arkivkode 2013/ / Avd/Sakshandsamar KUN/ PEL Dato TOMT I FURENE - OPPFØLGING AV SALSVILKÅRA Vi viser til tidlegare brev frå kommunen, sist brev av Etter det vi kan sjå er det ikkje sendt inn byggemelding, og då heller ikkje sett i gong bygging slik det er føresett i salsvilkåra. Vi må såleis vise til brevet herifrå av , der det vert bede om attendeskøyring av tomtene, i det vi ber om at de skriv under og returnerer dei skøyta som låg ved nemnde brev. Når kommunen har motteke dei underskrivne skøyta og tidlegare tilsende originalmålebrev, vil kjøpesummen verte overført til dykk. Med helsing Rune Sjurgard Rådmann Gunnar Andenes Kultur- og næringssjef Kopi til: Formannskapet v/ordførar Sarnordnings- og utviklingsstaben, her Avdeling for kart-, oppmåling- og byggesak, her Rekneskapseksjonen, her.

10 VOLDA KOMMUNE L2);r1. 0 Per Mulvik AS Holmen VOLDA 1 4 JAN 2013 KiasserinQP. 2_0(Q_005 Kasserin S: Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vå- saksbehandlar: Vår dato: /2012/REGULERINGSPl AN/1519 Kristran Hole Flotre, , Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rosetfjøra - Scanaområdet - fråsegn ved varsel om oppstart Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Automatisk freda kulturminne Marine freda kulturminner Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Det varslast om planoppstart for detaljregulering for Rotsetfjøra (Scanaområdet) i Volda kommune. Tiltaket omfattar kaifront i kombinasjon med utfylling i sjø. Museet kjenner ikkje til marine kulturminne som kan bli direkte råka av tiltaket. Tiltaksområdet ligg derimot i eit område med potensial for marine kulturminne. Ristetunet er ein gamar handelstad. Området er også nemnt som ein god ankringsplass i losbøker frå Sjølv om området allereie er kraftig utbygd, vurderer vi potensialet for verna eller automatisk freda kulturminne på sjøbotnen til å være til stades. Bergens Sjøfartsmuseum krev - som vedkommande myndigheit etter føresegnene ved Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 9 og 14 - undersøkingar av om det kan være skipsfunn eller andre marine eller maritime kulturminne i tiltaksområdet. Etter Kulturminnelova 9 og 10 har tiltakshavar undersøkingsplikt, samt plikt til å dekke utgiftene til undersøkinga. Vi ber tiltakshavar om å ta direkte kontakt med Bergens Sjøfartsmuseum vedrørande gjennomføring av feltundersøkingane. Museet vil då først utarbeide eit budsjett for registreringane, som vi må ha godkjent før feltarbeidet kan gjennomførast. Vi viser til krav om konsekvensutgreiing og forutset at den marinarkeologiske registreringa utgjer ein del av denne.. Fornminne å landsida Det er sidan tidlegare regulering (Reguleringsplan for Øyra), kome fram informasjon om moglege gravrøyser i område som no dels er utbygd til parkering mm, dels ikkje utbygd. Dette samt eventuell utbygging av nye areal, må avklarast gjennom ei arkeologisk registrering jfr kulturminnelova 9 og 10, før fråsegn kan gjevast. Det er sjanse for funn av fornminne av ulik karakter i området. Før slik avklaring har skjedd kan vi ikkje gje endeleg fråsegn i saka. Undersøkingsplikta etter 9 må synleggjerast som del av konsekvensutgreiinga, jamfør også merknad nedanfor. Kulturminne frå nyare tid Gjeldande plan for Rotsetfjøra inneheld mange kulturminne, bygningsmiljø regulert til bevaring, museet med Garvarbuda, og det freda Ristetunet. Rett bak planområdet ligg Volda prestegard som også er freda. Freda bygg er rekna som kulturminne av nasjonal verdi. Totalt er det her snakk om kulturminne både av nasjonal-, regional-, og lokal verdi, så det er her snakk om eit kulturmiljø med høg verneverdi. Utdrag fra 4a i Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besoksadresse:.lulsundvelen 9 Telefon: Telefaks: e-post:

11 Side 2 Forskrift om konsekvensutredninger seier at planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de (utdrag): a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturmblner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, (...) Fylkeskonservatoren er usamd i kommunen si vurdering av behovet for konsekvensutgreiing og varslar difor motsegn mot planfrarnlegg som ved offentleg ettersyn ikkje er konsekvensutgreidd. Som følge av dette må det utarbeidast planprogram, og varslast ny oppstart med høyring av planprogram. Plangrensa bør utvidast til også å omfatte dei ovanfor nemnte områda. Planfagleg vurdering Med utgangspunkt i at det vert sett krav om konsekvensutgreiing vil det måtte varslast oppstart på ny. Ei konsekvensutgreiing vil måtte følgje prosesskrava i forskrift om konsekvensutgreiing. Det bør leggjast stor vekt på illustrasjonar av plana sett i samband med del områda som er nemnt ovanfor, og planprogrammet/ oppstartsvarselet bør vere tydeleg(are) med omsyn til kva endringar ein ønskjer å gjere i frå gjeldande plan. Vi rnerkar oss for øvrig at også Kystverket syner til forskrift om konsekvensutgreiing, og tilrår reint generelt at sjølve vurderinga kring konsekvensutgreiing kjem fram i varsel om oppstart eller referat frå oppstartsmøte. Konklusjon Det er etter vår vurdering krav om konsekvensutgreiing jf. merknad under nyare tids kulturminne, og planframlegg utan slik utgreiing vil verte møtt med motsegn frå fylket. Det er også sett krav om arkeologiske registreringar både i sjø og på land jfr kulturminnelova, som må gjennomførast som del av konsekvensutgreiinga. Dette brevet er elektronisk godkjent og ikkje bli utsendt i papir. Med helsing Johnny Loen Kristian Hole Fløtre piansamordnar rådgivar Fa saksbehandlar Kulturminne frå nyare tid: Toril Moltubakk, tlf Automatisk freda kulturminne: Arkeolog øyunn Kleiva, tif / Kopi: Statens vegvesen, Region midt Kystverket Midt-Norge, Postboks 1502, 6025 Ålesund Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her Bergen Sjøfartsmuseum Volda kommune

12 Ørsta-Volda lokallag av FORENINGEN NORDEN VOLDA KOMMUE S2ksnr a,. LøQen 2 2 jan 21U3 I Arkiv e! Klasserr Q Klasserin(; S: Ennne Ci151 Ørsta kommune v/ ordførar Rune Hovde Dalevegen ØRSTA Volda kommune v/ ordførar Arild Iversen Stormyra VOLDA Nordisk venskap og samarbeid, og markering av dette. Ørsta og Volda kommunar har vore involverte i venskapskommunesamarbeid i mange år, og vi har hatt venskapskommunar i Danmark (Møn), Sverige (Laholm) og Finland (Nurmes og Lieksa) i mange år. Venskapet held fram sjølv om kommunesamanslåing og kommunesamarbeid set det formelle samarbeidet mellom kommunane på prøve. Nordisk treff vart arrangert på Møn sist sommar, sjølv om den nye storkommunen Vordingborg ikkje vil engasjere seg i det formelle samarbeidet. Derimot støtta dei arrangementet både økonomisk og med å invitere heile treffet til eit interessant møte på rådhuset i Vordingborg. Sommaren 2015 vert det Nordisk treff i Laholm, og så er det Ørsta og Volda sin tur att i Vi håpar Ørsta og Volda kommunar framleis vil halde fram med å involvere seg i venskapssamarbeidet. Foreningen Norden er mykje meir enn venskapssamarbeid. Det vert stadig arbeidd med å fjerne unødige grensehinder i Norden, og dei siste par åra har tiltak for å skaffe arbeidslause svenske ungdommar arbeid i Noreg vore spesielt vellukka. Den 23. mars 1962 vart samarbeidsavtalen som vert kalla Helsingforsavtalen inngått mellom dei nordiske landa, og den avtalen skisserer samarbeid på ein lang rekke felt. Ein del av dette har ein kome langt med, andre saker og oppgaver krev meir arbeid. Thorvald Stoltenberg har gitt namn til Stoltenbergrapporten, som m.a. har teke til orde for betre forsvarspolitisk samarbeid. Så skal vi kome til poenget: Mange i Noreg (og Norden) feirar Nordens dag den 23. mars, og mange kommunar markerer dagen med å heise dei nordiske flagga, m.a. har Kristiansund ein fin tradisjon med ei slik markering av nordisk venskap og fellesskap. Ørsta og Volda har ikkje delteke i denne tradisjonen, og vi håpar med dette brevet å få til ei slik markering. Kommunane treng nordiske flagg, og dei treng ein stad å heise dei. Kanskje kunne ordførarane ta initiativ for å få til dette. Vi i Foreningen Norden vil gjerne vere med på ein dugnad for å få dette til, og vi trur kanskje dette kan vere interessant også for Næringsorganisasjonane i kommunane. Evt. flaggstenger kan brukast til meir enn

13 Orsta-Volda lokallag av FORENINGEN NORDEN nordiske markeringar. Difor sender vi kopi av dette brevet til nokre næringsorganisasjonar/ -institusjonar i Ørsta og Volda. Da håpar vi at ordførarane tek denne utfordringa i ein travel politisk kvardag. Ørsta, D4)17-Q-W4 Lars Petter Øye Mobil: Epost: Kopi til Ørsta Handel- og Serviceforeining v/ Jeanett Bjerkvik Ørsta Næringskontor v/ Odd Magne Vinjevoll Volda Næringsforum v/ Stefan N. Halck Volda Handelsforening v/ Torill Hasfjord Bjørneset Nokre av Ørsta Volda lokallag av Foreningen Norden sine aktivitetar i 2013: Årsmøte i laget vert halde Vi planlegg ope Nordisk Gjestebod i samarbeid med Ørsta vgs og ope møte med foredrag om Nordensamarbeid den års jubleum for lokailaget Vi jobber også samman med andre for å få til Nordiske aktiviteter i Ørstallolda Med nye kommunikasjonar så ser vi også på muligheit for å jobbe i eit utvida geografisk område

14 "V OLS.A0 KOMMU NE TILBOD INNAN SPESIALISERT REHAB jr'rering I Shs. HELSE MØRE OG ROMSDAL. FRAMTID G DRIFT... 9 Å 2013 MORK REHABILITERINGSSENTER. Klasbn, Forslag til uttale frå representantskapet i Sunnmore regionråd Ksseing S Sunnmøre regionråd opplever at økonomi er motiv for at Helse Møre og Romsdal forserer prosessen med å definere endra ansvarsområde for spesialisert rehabilitering. Vi er urolege for at kommunane får overført auka oppgåver og ansvar utan medfølgande finansiering, fagieg oppbygging, og at innbyggarane får eit dårlegare tilbod. 2. Sunnmøre regionråd viser til punkt 5 i Samarbeidsavtalen, samt til vedlegg 1, og ber om at prinsippa om samarbeid mellom likeverdige partar vert følgt. Regionrådet viser til at det er sett i gang eit prosjekt i tråd med Strategi 2020 mellom det regionale helseføretaket og kommunane i Midt-Norge der ein saman skal utgreie grensegangen mellom spesialisert og kommunal rehablitering, både når det gjeld kompetanse og kapasitet. Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal har oppnemnt representantar frå føretaket og kommunane i dette arbeidet. Sunnmøre regionråd ber om at helseføretaket ikkje gjer ytterlegare nedskjeringar i den spesialiserte rehabiliteringa før konklusjonane frå dette prosjektet ligg føre. 3. Sunnmøre regionråd føreset at Helse Møre og Romsdal ikkje gjer ytterlegare reduksjonar i kapasiteten ved Mork rehabiliteringssenter før konklusjonane frå prosjektet som nernnt i punkt 2 ligg føre. Mork rehabiliteringssenter har svært god kompetanse innanfor spesialisert rehabilitering, og har også utvikla gode samhandlingsmodellar mot kommunane. Ein er bekymra for at Helseføretaket vil tape viktig kompetanse dersom senteret blir lagt ned, og kommunane har ikkje økonomi til å ta over kapasiteten og kompetansen ved ei nedlegging, jf. Punkt Sunnmøre regionråd rår sine medlemskommunar til ikkje å ta over drifta av Mork rehabiliteringssenter. 5. Sunnmøre regionråd legg til grunn at vidare samarbeid om rehabiliteringstilbod skal skje i samsvar med Samhandlingsavtalen.

15 111-. I Samling 1 Frå internasjonale trendar og nasjonale mål til lokal styring av utdanning april I.O. -. 4, Samling 2 Det lokale handlingsrommet og den gode styringsdialogen 4-5. september ** Samling 3 Leiing av endring og utvikling i det lokale handlingsrommet 8-9. januar 2014 Samling 4 Samhandling om kvalitet mellom politisk nivå, administrativt nivå og skulenivå april 2014 I I Meir informasjon På nettsida til KS Midt-Norge Norge/Oppvekst-og-utdanningl blir det lagt ut meir informasjon om programmet og samlingane og andre praktiske opplysningar. I I I.. I I I I. I I -,. Fristen for påmelding er 1. mars Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med: Alf Age Berg,rådgjevar i KS: tlf Jorn Thomassen,assisterande utdanningsdirektør i More og Romsdal: fmmrjothwylkesmannen.no tlf Rune Solenes Opstad, assisterande fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune: rune.opstadomrfylke.no tlf KS More og Romsdal FYLKESMANNENI Mons 013 ROWISOAL Moreog Romsdal fylkeskommune 0 I I

16 Kvifor tilbyr vi eit utviklingsprogram for skuleeigarar? Alle kommunar og fylkeskommunar ønskjer å tilby ei utdanning som er kjenneteikna av godt læringsmiljø og godt læringsutbyte, der elevane kan få utvikle seg både fagleg, kulturelt og sosialt. Vi velt at ein aktiv skuleeigar kan spele ei viktig rolle ved å leggje til rette for elevane si læring. Men - kva kan dei folkevalde og administrasjonen som skuleeigarar konkret gjere for å fremje utvikling av ein god skule? KS More og Romsdal har i samarbeid med Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune teke initiativ til eit utviklingsprogram, for å samle det fremste vi har av kunnskap og erfaring om korleis kommunen kan vere ein god skuleeigar. Vår grunnmodell for dialogbasert styring Utviklingsprogrammet skal byggje på «grunnmodell for dialogbasert styring» slik den kjem fram i modellen under. Utviklingsprogrammet har hovudvekt på utvikling av den gode styringsdialogen mellom politisk nivå, administrativt nivå og skulenivå. Difor er desse tre nivåa framheva særskilt i modellen nedanfor. For å kunne gjere ein god jobb som skuleeigar lokalt, må vi forstå korleis skulen vert styrtfrå nasjonale styresmakter si side, og korleis vi vert påverka av internasjonale trendar. På den andre sida må vi og forstå kva som kjenneteiknar skulen som institusjon og lærarane sin kvardag i klasserommet. Ikkje minst må vi vite kva faktorar som tel mest for elevane sitt læringsutbyte og læringsmiljøet i skulen. Nasjonalt.. Stortingsmeldingar Lovar og forskrifter Læreplanar Målinoar og tikyrr, rapportering II. 0 - ; , - Målgruppe Målgruppa for utviklingsprogrammet er utovarar av skuleeigarrolla på politisk og administrativt nivå. Det vil sele folkevalde som ønskjer å auke kunnskapen om utfordringar og moglegheiter når det gjeld politisk styring av skulen, og rådmannffylkesrådmann og tilsette i administrasjonen som har ansvar og oppgåver knytt til kommunen som skuleeigar. Dette kan vere kommunalsjef, fylkesdirektør, etatssjef, skulefagleg ansvarleg, rådgjevar og liknande. Team- og laerarnivå Ek,v O... 9, Analyse ift mål i verksemdplan og læreplan Mål for trinn, klasse og elev Oppfolging trinn, klasse, dev, rapportering Dialog mm og resultat (skulenivå) Elen Elny Det vert føresett at både folkevalde og representantar for administrasjonen vert melde på frå kvar kommune som deltek. Inntil 5 personar kan delta frå kvar kommune. Vår ambisjon er at alle kommunane melder seg på programmet. Modellen viser også til tradisjonelle reiskapar for styring (t.d. planar og rapportering) som vi i dag nyttar for å sikre gode resultat og ei positiv utvikling av skulen. Sjølv om vi har mange reiskapar, opplever mange kommunar og fylkeskommunar eit stort behov for å utvikle ein meir vital styringsdia log mellom dei tre nivåa, der innhald og kvalitet i skulen i større grad kjem i sentrum.

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Eit utviklingsprogram for folkevalde- og administrative skuleeigarar

Eit utviklingsprogram for folkevalde- og administrative skuleeigarar Eit utviklingsprogram for folkevalde- og administrative skuleeigarar Korleis kan skuleeigarar fremje utvikling av ein skule med høge faglege, kulturelle og sosiale kvalitetar? Kvifor eit utviklingsprogram

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Fylkeshuset 6404 MOLDE Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1474 11109/2016 A40 SVK/ SONHAV 22.09.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2014/137 Arkivkode: 020 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode Side 1 av 12 Saksbehandlar: Eva Solhaug Fosshagen og Inger Grete Skjeldestad Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7611-4 Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Fredag 1. februar 2013 kl 10.00 12.00 vart det halde møte i representantskapet for Sunnmøre regionråd på Ålesund rådhus. Til stades Frå representantskapet:

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED»» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1135 2878/2017 2016007 SVK/ SONHAV 03.03.2017 MELDING OM POLITISK

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 28.06.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24546/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.05.2014 Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7. Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7. Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7 Arkiv: L12 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet 18.08.2015 94/15 Kommunestyret 27.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 11.01.2017 Tid: 13:00 Medlemar som er ugilde i ei

Detaljer

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga Fellestenester Informasjonsavdelinga Hordaland Fylkeskommune v/skyss Pb 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad. Politisk fadder Ørsta Volda ungd.

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad. Politisk fadder Ørsta Volda ungd. VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 18.05.2016 Tid: 16:10 til 18:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad Leiar, Ørsta Volda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV VOLDA KOMMUNE PER MULVIK AS Holmen 7 6100 VOLDA Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1214 10531/2016 2016008 SVK/ SONHAV 07.09.2016 MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN ID 1519-2016008

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune v/ståle Solgard Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/684 8969/2014 A40 SVK/ SOH

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer