SAKSDOKUMENT. Uprenta saksvedlegg: Fsk-sak 107/11 Fsk-sak 151/11 Fsk-sak 162/12 Fsk-sak 194/12 PS 20/13, møte , om buss-sambandet Volda-Stryn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Uprenta saksvedlegg: Fsk-sak 107/11 Fsk-sak 151/11 Fsk-sak 162/12 Fsk-sak 194/12 PS 20/13, møte 31.1.13, om buss-sambandet Volda-Stryn"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/1720 Arkivkode: NO2 Utvalsaksnr Utval 28/13 Formannskapet Møtedato RUTEENDRINGSPROSESSEN 2013-FRÅSEGN Administrasjonen si tilråding: 1. Volda,formannskap viser til sien tidlegare vedtak, sist sak 194/12, vedk. ruteendringsprosessen 2013, og held fast på desse. 2. Formannskapet finn ikkje å kunne akseptere nedlegging av rute 351 fra Eid, jfr. punkt 3 i vedtaket i sak 194/ Formannskapet ber omat.fylkeskommunane snarleg legg fram planar fir eit betra rutetilbod gjennom Kviven, kommentarar i saksutgreiinga. 4. Formannskapet har elles ingen vesentlege merknader til Nettbuss sine andre.forslag til endringar. Vedleggsliste: 1. Brev av frå samferdselsavdelinga 2. Gjeldande rutetabell Volda-Grodås-Stryn t/r. Uprenta saksvedlegg: Fsk-sak 107/11 Fsk-sak 151/11 Fsk-sak 162/12 Fsk-sak 194/12 PS 20/13, møte , om buss-sambandet Volda-Stryn Samandrag av saka: Samferdselsavdelinga har svar på formannskapet sitt vedtak om bussruter 2013, og bede om fråsegn til endringar Nettbuss gjer framlegg om. Det vert bede om svar innan Saksopplysningar: I f-sak 194/12, møte , gjorde formannskapet slikt vedtak: 1. Då det er eit overordna politisk mål å få fleire til å nytte qffentlege transport, må filkeskommunen sitt budsjett til kjop av bussruter aukast monaleg. Volda formannskap,forventar at slaten, som har sett opp dei overordna måla, vil bidra til dette. 2. Volda ibrmannskap krev at ingen lokalruter vert endra til ugunst,for lokalsamfimna i hove dagens tilbod, men heller betra. 3. Formannskapet viser elles til vedtak i sakene 151/11 og 162/12 vedk. utviding av

2 Timeekspressen til/frå Nordfjord og ruier gjennom Eiksundsambandel. 4. Formannskapet vil presisere at utvida tilbod her ikkje må innfriast ved forringing av det eksisterande kollektivtilbodet mellom Folkestad og Eid. Formannskap viser til tidlegare ynskje om betre korrespondanse mellom frrjerutene i Volda og Timeekspressen, og ber samferdselsavdelinga og transportorane ta omsyn til dette ved oppsett av rutene frå Formannskap oppfordrar om at det vert halde rutekonferansar, der samordning av ferje- og bussruter vert drofta regionalt. 6. I hove skuleskyssen krev Volda firmannskap at det er sitteplassar og setebelter til alle." I PS 20/13, møte , har formannskapet sagt følgjande om buss-sambandet Volda-Stryn: "Helge Hamre sa at bussrutetilbodet mellom Volda og Stryn ikkje er tilfredstillande slik bussrutene er i dag. Bussane korresponderar dårleg med anna kollektivtransport, og er ikkje tilrettelagt for pendlarar til skule og arbeid. Formannskapet var samde om at Volda kommune bor vere initiativiakar til eit samarbeid med kommunane Hornindal og Stryn for å oppnå eit best mogleg bussrutetilbodlbr reisande og at dette må sjåast i samanheng med den årlege ruteendringsprosessen." I brev av , motteke her , har samferdselsavdelinga gjeve følgjande svar på formannskapet si utfordring i sak 194/12: 0) Rutetilbodet gjennom Kviven blir tatt opp til vurdering i samarbeid med Sogn og Fjordane ffikeskommune fram mot rutetermin I. mai. Dei okonomiske rammene for 2013 tillet ikkje auke i rutetilbodet gjennom Kviven. Statistikk viser at ruta har eit lagt tal passasjerar. Ei eventuell justering av rutetidene vil skje i samarbeid mellom fidkeskommunane. 1) Budsjettrammene ffikeskommunen har for 2013 er,for dårleg til ei auke i rutetilbodet generelt. 2) Nettbuss Midt-Norge AS (tidlegare Fjordl Buss More AS) har i sitt innspel foreslått folgjande: - Rute 338 Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda med avgang kl frå Volda onskjast glort om til heilårsrute. I tillegg utsettast avgang frå Volda Rutebilstasjon kl til kl og gjerast om til skulerute. Framkomst Ulsteinvik blir likevel 2 minutt tidlegare. Det same gjeld også for rute 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda. I tillegg foreslåast avgang frå Fosnavåg kl omgjort frå å vere skulerute til heilårsrute. - Rute 340 Volda - Ørsta: Ein ny avgang på skuledagar frå Ørsta kl Volda - sjukehuset - Nylenda - Volda. Årsaka er at avgangen frå Ørsta kl blir framskynda til kl som konsekvens av endring på TIMEkspressen. Dette blir eit ekstrakjop. - Rute 351 Nordflordeid - Volda - avgangfrå Nordfjordeid kl Folkestad pga. dårlege trufikkial, 1,6 passasjerar. pr. avgang. -Setje inn ei ekstra skulerute frå Folkestad kl Bjorkedal 4 dagar i veka pga. elevar frå Volda vgs og Ørsta vgs. Som slutter kl. 1500/1515 ikkje rekk avgang frå Folkestad kl Fylkeskommunen har ikkje midlar til auka busstilbod elles i Innspela må også handsamast på mote i Samfirdselsutvalet 6. mars. 3) Ei utviding av TIMEkspressen vidare frå Volda til Nordflordeid er sannsynleg ikkje realistisk då kundegrunnlaget ikkje er godt nok. Når det gjeld rutene gjennom Eiksundsambandet har, lkeskommunen eit mål om cii betra tilbod (timefreftens) når bussoppstillingsplassen på Garnes er ferdig utbygd, sannsynleg ) TIMEkspressen må korrespondere med firja Festoy - Solevågen, difbr er det vanskeleg å få denne til å korrespondere med,ferja Volda - Folkestad.

3 5) God ide med rutekonferansar, dette er noko vi har diskutert litt internt også. Vi vil komme med tilbakemelding noko seinare. Når det gjeld korrespondanse med fly har vi dårlege erfaringar. Dette skyldast at flyselskapa endrar rutene sin ofte utan omsyn til våre buss- og ferjeruter." Vurdering og konklusjon: Når det gjeld passasjertal er ei kjensgjerning at tal reisande har samanheng med rutetilbod. Eksempelet flyruter Hovden er eit prov på at når det er låg rutefrekvens, til ugunstige tider, blir passasjertalet lågt. Men når rutefrekvensen går opp, og rutene vert sett opp på tidspunkt folk ynskjer å reise, så stig talet reisande, jfr. at Hovden har auka frå passasjerar i 2002, då rutetilbodet var dårleg, til over i 2012 ved eit betra rutetilbod (naturlegvis har Eiksundsambandet hatt stor effekt her, men likevel...). Det tek også tid å innarbeide nye reisevanar. Så er det dette med økonomi, det vert frå samferdselsavdelinga peika på at "Dei okonomiske rammene for 2013 tillet ikkje auke i rutetilbodet gjennom Kviven" "Budsjettrammene ftlkeskommunen har Ibr 2013 er for dårleg til ei auke i rutetilbodet generelt" "Fylkeskommunen har ikkje midlar til auka busstilbod elles i 2013." Det er eit paradoks at staten oppfordrar publikum til å reise kollektivt, samstundes som dei som har ansvaret for slike tilbod (her:fylkeskommunen), ikkje har midlar til å drifte gode nok tilbod. Det tek også som nemnt tid å innarbeide nye reisevanar. Det er såleis viktig at kommunepolitikarar og fylkespolitikarar målber behovet for auka midlar til kollektivsatsing overfor overordna mynde (regjering og Storting), slik at det kan settast opp høvelege ruter gjennom Kviven og Eiksund som tidlegare peika på. Det må også gjevast tid nok til å innarbeide nye ruter, gjennom aktiv marknadsføring osv. Når det gjeld dei føreslegne ruteendringane i samferdselsavdelinga sitt brev punkt 2 har eg følgjande kommentarar: Rute 351. Her vert det gjort framlegg om å innstille avgang frå Eid kl 0900 til Volda. Innstillinga strir med siste setning i formannskapet sitt vedtak i sak 194/12 punkt 4. Dette er eigentleg "returruta" for den gjennomgåande bussen frå Volda 0755, og som har korrespondanse Oslo på Hjelle og Bergen på Nordfjordeid. Det går ikkje fram av brevet frå fylkeskommunen om innstillinga nordover får konsekvensar for det gjennomgåande tilbodet frå Volda kl 0755 sørover. Vi føreset at dette vert utført som i dag. Dei andre konkrete endringane har eg ingen kommentarar til. Når det gjeld lenginga av TIMEkspressen til Stryn er kanskje det urealistisk sett ut frå kostnader og potensiell trafikk. Men viktigaste manglane med tilbodet gjennom Kviven er at a) det ikkje er høve til å pendle frå Stryn/Hornindal til Volda i samband med arbeid og skule. Nattbussen frå Oslo er i Volda vel tidleg i høve t.d. start på Høgskulen, og det er ingen returtilbod mellom avgangen kl 1400 og kl b) I tillegg burde tilslutninga til ekspressbussen mot Oslo på føremiddag verte flytta til Kjøs bru eller Stryn og likeeins sambandet frå Oslo. Dette vil gje vesentleg kortare reisetider frå/til Volda og Ørsta. Her må fylkeskommunane og selskapa korne saman og revurdere noverande opplegg, då i samarbeid med dei kommunane det gjeld, slik formannskapet ynskjer i PS 20/30, møte Samferdselsavdelinga tykkjer at det er ein god ide med rutekonferansar. Dei kjem med tilbakemelding noko seinare om dette. Det er eit viktig tiltak, der både kommuner (på begge

4 sider av fylkesgrensa), fylkeskommunen/-ane som ansvarleg "kjøpar" og aktuelle selskap kan motast for å drøfte utfordringane med ruteoppsett osv. Helse og miljøkonsekvensar: Det er eit overordna mål å få fleire til å nytte offentleg transport, ikkje minst av omsyn til miljøet. Såleis må det offentlege legge til rett for betra tilbod, som også må ta omsyn til universell utforming. Eg viser i denne samanheng til forslaget til Handlingsplan Samferdsel som Samferdselsutvalet skal handsame , der m.a. følgjande går fram: "Tiltak: Fremme regional utvikling og robuste bu- arbeids-, og serviceregionar gjennom å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljovennleg tramportsystem. Resultatmål: I. I samarbeid med kommunar og andre skal kollektivandelen aukast ved å gjere det lettare og meir attraktivt å reise kollektiv både i og økonomiske konsekvensar: Ingen for kommunen. Beredskapsmessige konsekvensar: Evt. reduksjon av ruter er med på svekke beredskapen. Betra ruter vil høgde beredskapen. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/NO2

5 -!<(±,. Volda kommune Stormyra VOLDA Att.: Sonja Håvik VOLDA KOMMUNE Saksnr. 2, I ') 0 AVC. N Lzperr. I Shs.PEL KlAS3Ofir P: Klassorin 3 1 JAN 2013 Ar rnr) 32) Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: 4917/2013/802 Vår saksbehandlar: Frode Kvalheim, Vår dato: Ruteendringsprosessen svarbrev - høring Vi viser til dykkar brev datert og gjeldande ruteendringsprosessen frå Volda kommune. 2013, innspel I breva hadde Volda kommune følgjande innspel: 0) I brev datert ber Volda kommune om eit betra og meir tilpassa rutetilbod gjennom Kviven. 1) Då det er eit overordna politisk mål å få fleire til å nytte offentlege transport, må fylkeskommunen sitt budsjett til kjøp av bussruter aukast monaleg. Volda formannskap forventar at staten, som har sett opp dei overordna måla, vil bidra til dette. 2) Volda formannskap krev at ingen lokalruter vert endra til ugunst for lokalsamfunna i hove dagens tilbod, men heiler betra. 3) Formannskapet viser elles til vedtak i sakene 151/11 og 162/12 vedk. utviding av Timeekspressen til/frå Nordfjord og ruter gjennom Eiksundsambandet. Formannskapet vil presisere at utvida tilbod her ikkje må innfriast ved forringing av det eksisterande kollektivtilbodet mellom Folkestad og Eid. 4) Formannskap viser til tidlegare ynskje om betre korrespondanse mellom ferjerutene i Volda og Timeekspressen, og ber samferdselsavdelinga og transportorane ta omsyn til dette ved oppsett av rutene frå ) Formannskap oppfordrar om at det vert halde rutekonferansar, der samordning av fly, ferje- og bussruter vert drøfta regionalt. 6) I hove skuleskyssen krev Volda formannskap at det er sitteplassar og setebelter til alle. Vi har følgjande tilbakemelding på dykkar innspel: 0) Rutetilbodet gjennom Kviven blir tatt opp til vurdering i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune fram mot rutetermin 1. mai. Dei økonomiske rammene for 2013 tilet ikkje auke i rutetilbodet gjennom Kviven. Statistikk viser at ruta har eit fågt tal passasjerar. Ei eventuell justering av rutetidene vil skje i samarbeid mellom fylkeskommunane. 1) Budsjettrammene fylkeskommunen har for 2013 er for dårleg til ei auke i rutetilbodet generelt. 2) Nettbuss Midt-Norge AS (tidlegare Fjordl Buss Møre AS) har i sitt innspel foreslått følgjande: Rute 338 Hareid/U1steinvik - Ørsta/Volda med avgang kl frå Volda ønskjast gjort om til heilårsrute. I tillegg utsettast avgang frå Volda Rutebilstasjon kl til kl og gjerast om til skulerute. Framkomst Ulsteinvik blir likevel 2 minutt tildegare. Det same gjeld også for rute 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda. I tillegg foreslåast avgang frå Fosnavåg kl omgjort frå å vere skulerute til heilårsrute. Rute 340 Volda - Ørsta: Ein ny avgang på skuleclagar frå Ørsta kl Volda - sjukehuset - Nylenda - Volda. Årsaka er at avgangen frå ørsta kl blir framskynda til kl som konsekvens av endring på TIMEkspressen. Dette blir eit ekstrakjøp. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besoksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

6 Side 2 Rute 351 Nordfjordeid - Volda - Ålesund: Innstille avgang frå Nordfjordeid kl Folkestad pga. dårlege trafikktal, 1,6 passasjerar pr. avgang. Setje inn ei ekstra skulerute frå Folkestad kl Bjørkedal 4 dagar i veka pga. elevar frå Volda vgs og Ørsta vgs. Som slutter kl. 1500/1515 ikkje rekk avgang frå Folkestad kl Fylkeskommunen har ikkje midlar til auka busstilbod elles i Innspela må også handsamast på møte i Samferdselsutvalet 6. mars. 3) Ei utviding av TIMEkspressen vidare frå Volda til Nordfjordeid er sannsynleg ikkje realistisk då kundegrunnlaget ikkje er godt nok. Når det gjeld rutene gjennom Eiksundsambandet har fylkeskommunen eit mål om eit betra tilbod (timefrekvens) når bussoppstillingsplassen på Garnes er ferdig utbygd, sannsynleg ) TIMEkspressen må korrespondere med ferja Festøy - Solevågen, difor er det vanskeleg å få denne til å korrespondere med ferja Volda - Folkestad. 5) God ide med rutekonferansar, dette er noko vi har diskutert litt internt også. Vi vil komme med tilbakemelding noko seinare. Når det gjeld korrespondanse med fly har vi dårlege erfaringar. Dette skyldast at flyselskapa endrar rutene sin ofte utan omsyn til våre buss- og ferjeruter. Vi ber om at dykk gir underteikna ei tilbakemelding fredag 8. februar. på innspela frå Nettbuss Midt-Norge AS innan Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål eller kommentarar i samband med ruteendringsprosessen. Med helsing 1.. Mag e Vinje ass: samfer selssjef Frode Kvalheim rådgivar

7 Rutetider for Stryn - Grodås - Volda Side 1 av 1 W Stryn - Grodås - Volda Klikk her for returtabell> 14Ak1/4-6(e..- a. Berre for avstigning. b. til Ørsta, Alesund. J til Ulsteinvik, Fosnavå DX67 J til Molde, Kristiansund. c. 1til Ulsteinvik, Fosnavåg. d. til Alesund, Molde og Kristiansund. e. DX til Alesund, Molde og Kristiansund. Dag 6 EFIZI til Alesund og Molde. DX67 I til Ulsteinvik, Fosnavåg. f. til Lillehammer, Gardermoen, Oslo. til Førde, Bergen. 1til Sogndal. g. til Gardermoen, Oslo. J til Trondheim. p. Berre for påstigning. I tabell: I Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt

8 Rutetider for Stryn - Grodås - Volda Side 1 av Volda - - Grodås - Stryn - Klikk her for turtabell> *v,-.)= 61.52Ar. Adresse: Fjordl Buss Møre AS Tlf., fax: a. Berre for avstigning. b. J til Ørsta, Alesund. Ulsteinvik, Fosnay29. DX67 til Molde, Kristiansund. c. J til Ulsteinvik, Fosnavåg. d. til Alesund, Molde og Kristiansund. e. DX6 hboild itil Alesund, Molde og Kristiansund. Dag 6 til Alesund og Molde. DX67 til Ulsteinvik, Fosnavåg. f. til Lillehammer, Gardermoen, Oslo. til Førde, Bergen. til Sogndal. g. i til Gardermoen, Oslo. J til Trondheim. p. Berre for påstigning. I tabell: I = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt

9 VOLDA KOMMUNE Rådmannen Û Volda Bygg AS boks VOLDA rkivsak nr. Lopenr. Arkivkode 2013/ / Avd/Sakshandsamar KUN/ PEL Dato TOMT I FURENE - OPPFØLGING AV SALSVILKÅRA Vi viser til tidlegare brev frå kommunen, sist brev av Etter det vi kan sjå er det ikkje sendt inn byggemelding, og då heller ikkje sett i gong bygging slik det er føresett i salsvilkåra. Vi må såleis vise til brevet herifrå av , der det vert bede om attendeskøyring av tomtene, i det vi ber om at de skriv under og returnerer dei skøyta som låg ved nemnde brev. Når kommunen har motteke dei underskrivne skøyta og tidlegare tilsende originalmålebrev, vil kjøpesummen verte overført til dykk. Med helsing Rune Sjurgard Rådmann Gunnar Andenes Kultur- og næringssjef Kopi til: Formannskapet v/ordførar Sarnordnings- og utviklingsstaben, her Avdeling for kart-, oppmåling- og byggesak, her Rekneskapseksjonen, her.

10 VOLDA KOMMUNE L2);r1. 0 Per Mulvik AS Holmen VOLDA 1 4 JAN 2013 KiasserinQP. 2_0(Q_005 Kasserin S: Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vå- saksbehandlar: Vår dato: /2012/REGULERINGSPl AN/1519 Kristran Hole Flotre, , Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rosetfjøra - Scanaområdet - fråsegn ved varsel om oppstart Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Automatisk freda kulturminne Marine freda kulturminner Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Det varslast om planoppstart for detaljregulering for Rotsetfjøra (Scanaområdet) i Volda kommune. Tiltaket omfattar kaifront i kombinasjon med utfylling i sjø. Museet kjenner ikkje til marine kulturminne som kan bli direkte råka av tiltaket. Tiltaksområdet ligg derimot i eit område med potensial for marine kulturminne. Ristetunet er ein gamar handelstad. Området er også nemnt som ein god ankringsplass i losbøker frå Sjølv om området allereie er kraftig utbygd, vurderer vi potensialet for verna eller automatisk freda kulturminne på sjøbotnen til å være til stades. Bergens Sjøfartsmuseum krev - som vedkommande myndigheit etter føresegnene ved Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 9 og 14 - undersøkingar av om det kan være skipsfunn eller andre marine eller maritime kulturminne i tiltaksområdet. Etter Kulturminnelova 9 og 10 har tiltakshavar undersøkingsplikt, samt plikt til å dekke utgiftene til undersøkinga. Vi ber tiltakshavar om å ta direkte kontakt med Bergens Sjøfartsmuseum vedrørande gjennomføring av feltundersøkingane. Museet vil då først utarbeide eit budsjett for registreringane, som vi må ha godkjent før feltarbeidet kan gjennomførast. Vi viser til krav om konsekvensutgreiing og forutset at den marinarkeologiske registreringa utgjer ein del av denne.. Fornminne å landsida Det er sidan tidlegare regulering (Reguleringsplan for Øyra), kome fram informasjon om moglege gravrøyser i område som no dels er utbygd til parkering mm, dels ikkje utbygd. Dette samt eventuell utbygging av nye areal, må avklarast gjennom ei arkeologisk registrering jfr kulturminnelova 9 og 10, før fråsegn kan gjevast. Det er sjanse for funn av fornminne av ulik karakter i området. Før slik avklaring har skjedd kan vi ikkje gje endeleg fråsegn i saka. Undersøkingsplikta etter 9 må synleggjerast som del av konsekvensutgreiinga, jamfør også merknad nedanfor. Kulturminne frå nyare tid Gjeldande plan for Rotsetfjøra inneheld mange kulturminne, bygningsmiljø regulert til bevaring, museet med Garvarbuda, og det freda Ristetunet. Rett bak planområdet ligg Volda prestegard som også er freda. Freda bygg er rekna som kulturminne av nasjonal verdi. Totalt er det her snakk om kulturminne både av nasjonal-, regional-, og lokal verdi, så det er her snakk om eit kulturmiljø med høg verneverdi. Utdrag fra 4a i Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besoksadresse:.lulsundvelen 9 Telefon: Telefaks: e-post:

11 Side 2 Forskrift om konsekvensutredninger seier at planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de (utdrag): a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturmblner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, (...) Fylkeskonservatoren er usamd i kommunen si vurdering av behovet for konsekvensutgreiing og varslar difor motsegn mot planfrarnlegg som ved offentleg ettersyn ikkje er konsekvensutgreidd. Som følge av dette må det utarbeidast planprogram, og varslast ny oppstart med høyring av planprogram. Plangrensa bør utvidast til også å omfatte dei ovanfor nemnte områda. Planfagleg vurdering Med utgangspunkt i at det vert sett krav om konsekvensutgreiing vil det måtte varslast oppstart på ny. Ei konsekvensutgreiing vil måtte følgje prosesskrava i forskrift om konsekvensutgreiing. Det bør leggjast stor vekt på illustrasjonar av plana sett i samband med del områda som er nemnt ovanfor, og planprogrammet/ oppstartsvarselet bør vere tydeleg(are) med omsyn til kva endringar ein ønskjer å gjere i frå gjeldande plan. Vi rnerkar oss for øvrig at også Kystverket syner til forskrift om konsekvensutgreiing, og tilrår reint generelt at sjølve vurderinga kring konsekvensutgreiing kjem fram i varsel om oppstart eller referat frå oppstartsmøte. Konklusjon Det er etter vår vurdering krav om konsekvensutgreiing jf. merknad under nyare tids kulturminne, og planframlegg utan slik utgreiing vil verte møtt med motsegn frå fylket. Det er også sett krav om arkeologiske registreringar både i sjø og på land jfr kulturminnelova, som må gjennomførast som del av konsekvensutgreiinga. Dette brevet er elektronisk godkjent og ikkje bli utsendt i papir. Med helsing Johnny Loen Kristian Hole Fløtre piansamordnar rådgivar Fa saksbehandlar Kulturminne frå nyare tid: Toril Moltubakk, tlf Automatisk freda kulturminne: Arkeolog øyunn Kleiva, tif / Kopi: Statens vegvesen, Region midt Kystverket Midt-Norge, Postboks 1502, 6025 Ålesund Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her Bergen Sjøfartsmuseum Volda kommune

12 Ørsta-Volda lokallag av FORENINGEN NORDEN VOLDA KOMMUE S2ksnr a,. LøQen 2 2 jan 21U3 I Arkiv e! Klasserr Q Klasserin(; S: Ennne Ci151 Ørsta kommune v/ ordførar Rune Hovde Dalevegen ØRSTA Volda kommune v/ ordførar Arild Iversen Stormyra VOLDA Nordisk venskap og samarbeid, og markering av dette. Ørsta og Volda kommunar har vore involverte i venskapskommunesamarbeid i mange år, og vi har hatt venskapskommunar i Danmark (Møn), Sverige (Laholm) og Finland (Nurmes og Lieksa) i mange år. Venskapet held fram sjølv om kommunesamanslåing og kommunesamarbeid set det formelle samarbeidet mellom kommunane på prøve. Nordisk treff vart arrangert på Møn sist sommar, sjølv om den nye storkommunen Vordingborg ikkje vil engasjere seg i det formelle samarbeidet. Derimot støtta dei arrangementet både økonomisk og med å invitere heile treffet til eit interessant møte på rådhuset i Vordingborg. Sommaren 2015 vert det Nordisk treff i Laholm, og så er det Ørsta og Volda sin tur att i Vi håpar Ørsta og Volda kommunar framleis vil halde fram med å involvere seg i venskapssamarbeidet. Foreningen Norden er mykje meir enn venskapssamarbeid. Det vert stadig arbeidd med å fjerne unødige grensehinder i Norden, og dei siste par åra har tiltak for å skaffe arbeidslause svenske ungdommar arbeid i Noreg vore spesielt vellukka. Den 23. mars 1962 vart samarbeidsavtalen som vert kalla Helsingforsavtalen inngått mellom dei nordiske landa, og den avtalen skisserer samarbeid på ein lang rekke felt. Ein del av dette har ein kome langt med, andre saker og oppgaver krev meir arbeid. Thorvald Stoltenberg har gitt namn til Stoltenbergrapporten, som m.a. har teke til orde for betre forsvarspolitisk samarbeid. Så skal vi kome til poenget: Mange i Noreg (og Norden) feirar Nordens dag den 23. mars, og mange kommunar markerer dagen med å heise dei nordiske flagga, m.a. har Kristiansund ein fin tradisjon med ei slik markering av nordisk venskap og fellesskap. Ørsta og Volda har ikkje delteke i denne tradisjonen, og vi håpar med dette brevet å få til ei slik markering. Kommunane treng nordiske flagg, og dei treng ein stad å heise dei. Kanskje kunne ordførarane ta initiativ for å få til dette. Vi i Foreningen Norden vil gjerne vere med på ein dugnad for å få dette til, og vi trur kanskje dette kan vere interessant også for Næringsorganisasjonane i kommunane. Evt. flaggstenger kan brukast til meir enn

13 Orsta-Volda lokallag av FORENINGEN NORDEN nordiske markeringar. Difor sender vi kopi av dette brevet til nokre næringsorganisasjonar/ -institusjonar i Ørsta og Volda. Da håpar vi at ordførarane tek denne utfordringa i ein travel politisk kvardag. Ørsta, D4)17-Q-W4 Lars Petter Øye Mobil: Epost: Kopi til Ørsta Handel- og Serviceforeining v/ Jeanett Bjerkvik Ørsta Næringskontor v/ Odd Magne Vinjevoll Volda Næringsforum v/ Stefan N. Halck Volda Handelsforening v/ Torill Hasfjord Bjørneset Nokre av Ørsta Volda lokallag av Foreningen Norden sine aktivitetar i 2013: Årsmøte i laget vert halde Vi planlegg ope Nordisk Gjestebod i samarbeid med Ørsta vgs og ope møte med foredrag om Nordensamarbeid den års jubleum for lokailaget Vi jobber også samman med andre for å få til Nordiske aktiviteter i Ørstallolda Med nye kommunikasjonar så ser vi også på muligheit for å jobbe i eit utvida geografisk område

14 "V OLS.A0 KOMMU NE TILBOD INNAN SPESIALISERT REHAB jr'rering I Shs. HELSE MØRE OG ROMSDAL. FRAMTID G DRIFT... 9 Å 2013 MORK REHABILITERINGSSENTER. Klasbn, Forslag til uttale frå representantskapet i Sunnmore regionråd Ksseing S Sunnmøre regionråd opplever at økonomi er motiv for at Helse Møre og Romsdal forserer prosessen med å definere endra ansvarsområde for spesialisert rehabilitering. Vi er urolege for at kommunane får overført auka oppgåver og ansvar utan medfølgande finansiering, fagieg oppbygging, og at innbyggarane får eit dårlegare tilbod. 2. Sunnmøre regionråd viser til punkt 5 i Samarbeidsavtalen, samt til vedlegg 1, og ber om at prinsippa om samarbeid mellom likeverdige partar vert følgt. Regionrådet viser til at det er sett i gang eit prosjekt i tråd med Strategi 2020 mellom det regionale helseføretaket og kommunane i Midt-Norge der ein saman skal utgreie grensegangen mellom spesialisert og kommunal rehablitering, både når det gjeld kompetanse og kapasitet. Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal har oppnemnt representantar frå føretaket og kommunane i dette arbeidet. Sunnmøre regionråd ber om at helseføretaket ikkje gjer ytterlegare nedskjeringar i den spesialiserte rehabiliteringa før konklusjonane frå dette prosjektet ligg føre. 3. Sunnmøre regionråd føreset at Helse Møre og Romsdal ikkje gjer ytterlegare reduksjonar i kapasiteten ved Mork rehabiliteringssenter før konklusjonane frå prosjektet som nernnt i punkt 2 ligg føre. Mork rehabiliteringssenter har svært god kompetanse innanfor spesialisert rehabilitering, og har også utvikla gode samhandlingsmodellar mot kommunane. Ein er bekymra for at Helseføretaket vil tape viktig kompetanse dersom senteret blir lagt ned, og kommunane har ikkje økonomi til å ta over kapasiteten og kompetansen ved ei nedlegging, jf. Punkt Sunnmøre regionråd rår sine medlemskommunar til ikkje å ta over drifta av Mork rehabiliteringssenter. 5. Sunnmøre regionråd legg til grunn at vidare samarbeid om rehabiliteringstilbod skal skje i samsvar med Samhandlingsavtalen.

15 111-. I Samling 1 Frå internasjonale trendar og nasjonale mål til lokal styring av utdanning april I.O. -. 4, Samling 2 Det lokale handlingsrommet og den gode styringsdialogen 4-5. september ** Samling 3 Leiing av endring og utvikling i det lokale handlingsrommet 8-9. januar 2014 Samling 4 Samhandling om kvalitet mellom politisk nivå, administrativt nivå og skulenivå april 2014 I I Meir informasjon På nettsida til KS Midt-Norge Norge/Oppvekst-og-utdanningl blir det lagt ut meir informasjon om programmet og samlingane og andre praktiske opplysningar. I I I.. I I I I. I I -,. Fristen for påmelding er 1. mars Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med: Alf Age Berg,rådgjevar i KS: tlf Jorn Thomassen,assisterande utdanningsdirektør i More og Romsdal: fmmrjothwylkesmannen.no tlf Rune Solenes Opstad, assisterande fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune: rune.opstadomrfylke.no tlf KS More og Romsdal FYLKESMANNENI Mons 013 ROWISOAL Moreog Romsdal fylkeskommune 0 I I

16 Kvifor tilbyr vi eit utviklingsprogram for skuleeigarar? Alle kommunar og fylkeskommunar ønskjer å tilby ei utdanning som er kjenneteikna av godt læringsmiljø og godt læringsutbyte, der elevane kan få utvikle seg både fagleg, kulturelt og sosialt. Vi velt at ein aktiv skuleeigar kan spele ei viktig rolle ved å leggje til rette for elevane si læring. Men - kva kan dei folkevalde og administrasjonen som skuleeigarar konkret gjere for å fremje utvikling av ein god skule? KS More og Romsdal har i samarbeid med Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune teke initiativ til eit utviklingsprogram, for å samle det fremste vi har av kunnskap og erfaring om korleis kommunen kan vere ein god skuleeigar. Vår grunnmodell for dialogbasert styring Utviklingsprogrammet skal byggje på «grunnmodell for dialogbasert styring» slik den kjem fram i modellen under. Utviklingsprogrammet har hovudvekt på utvikling av den gode styringsdialogen mellom politisk nivå, administrativt nivå og skulenivå. Difor er desse tre nivåa framheva særskilt i modellen nedanfor. For å kunne gjere ein god jobb som skuleeigar lokalt, må vi forstå korleis skulen vert styrtfrå nasjonale styresmakter si side, og korleis vi vert påverka av internasjonale trendar. På den andre sida må vi og forstå kva som kjenneteiknar skulen som institusjon og lærarane sin kvardag i klasserommet. Ikkje minst må vi vite kva faktorar som tel mest for elevane sitt læringsutbyte og læringsmiljøet i skulen. Nasjonalt.. Stortingsmeldingar Lovar og forskrifter Læreplanar Målinoar og tikyrr, rapportering II. 0 - ; , - Målgruppe Målgruppa for utviklingsprogrammet er utovarar av skuleeigarrolla på politisk og administrativt nivå. Det vil sele folkevalde som ønskjer å auke kunnskapen om utfordringar og moglegheiter når det gjeld politisk styring av skulen, og rådmannffylkesrådmann og tilsette i administrasjonen som har ansvar og oppgåver knytt til kommunen som skuleeigar. Dette kan vere kommunalsjef, fylkesdirektør, etatssjef, skulefagleg ansvarleg, rådgjevar og liknande. Team- og laerarnivå Ek,v O... 9, Analyse ift mål i verksemdplan og læreplan Mål for trinn, klasse og elev Oppfolging trinn, klasse, dev, rapportering Dialog mm og resultat (skulenivå) Elen Elny Det vert føresett at både folkevalde og representantar for administrasjonen vert melde på frå kvar kommune som deltek. Inntil 5 personar kan delta frå kvar kommune. Vår ambisjon er at alle kommunane melder seg på programmet. Modellen viser også til tradisjonelle reiskapar for styring (t.d. planar og rapportering) som vi i dag nyttar for å sikre gode resultat og ei positiv utvikling av skulen. Sjølv om vi har mange reiskapar, opplever mange kommunar og fylkeskommunar eit stort behov for å utvikle ein meir vital styringsdia log mellom dei tre nivåa, der innhald og kvalitet i skulen i større grad kjem i sentrum.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn

Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 2012/1410 24.03.2014 19009/2014/KOMMUNEPLAN Johnny Loen, 71 25 82 88 22.05.2014 - Ørsta kommune - kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 28.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om Fairtrade Volda/Ørsta Orientering om barnevernprosjektet Medlemar som

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Det er lunsj før vi dreg på synfaring i kommunen. Det vert orientering i bussen av ordførar m.fl.

Det er lunsj før vi dreg på synfaring i kommunen. Det vert orientering i bussen av ordførar m.fl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Aure Gjestegård, Aure Dato: Onsdag 01.06.2011 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer