Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Møtet starter med følgende orientering: Follo demensforening, v/ Oddbjørn Skredderberget PALS, v/ Ingunn Lind Bjørhei, rektor ved Hebekk skole Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: OH-21/12 SKJENKEBEVILLING - DINOS PIZZA PUB OH-22/12 SALGSBEVILLING - RIMI SIGGERUD, SVALEVEIEN 6, 1404 SIGGERUD OH-23/12 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I LOV OM BARNEVERNTJENESTER Ski, Knut Tønnes Steenersen Leder

2 Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse Sakliste OH-20/12 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF DELAVTALER Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Knut Tønnes Steenersen FRP Nestleder Gudmund Arnljot Nyrud H Medlem Amara Mehvish Butt Forfall H Medlem Kristine Borthen H Medlem Wencke H. Wiik H Medlem Jacob Wilhelm Karikoski PP Medlem Odd Jørgen Steen AP Medlem Anna R. Høiseth AP Medlem Per Alexander Bratsberg AP Medlem Anne Grethe Slåtten AP Medlem Bård Egil Hogstad SV Vara Åse Kirkerød (KRF) Amara Butt H 11 av 11 representanter tilstede i møtet. Protokollen fra møtet ble godkjent uten merknader. Fra administrasjonen møtte Eli Thomassen, Arild Olsen Mathisen og Knut T. Johnsen. Møtet startet med følgende orienteringer: Virksomhetsleder Arild Olsen Mathisen orienterte om virksomhet Botjenester. Virksomhetsleder Knut E. Johnsen orienterte om virksomhet Familiens hus.

3 OH-20/12 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF - DELAVTALER Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikkeprinsipiell karakter. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Utvalg for omsorg og helses behandling: Bård Hogstad (SV) fremmet følgene forslag til endring i punkt 3: Ordfører delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Innstilling: Forslag til vedtak med Hogstads endringsforslag innstilles enstemmig. Utvalg for Omsorg og helses innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikkeprinsipiell karakter. 3. Ordfører delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Side 2

4 Saksbehandler: Arne Rønhovde Arknr.: U63 &18 Arkivsak: 12/269-9 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 21/ SKJENKEBEVILLING - DINOS PIZZA PUB Forslag til vedtak: 1. Skjenkebevilling for serveringsstedet Dino s Pizza Pub i Idrettsvn. 1 i Ski, ved styrer Ghasim Khannerzime, inndras i 8 uker. 2. Dersom ny stedfortreder ikke er godkjent i løpet av de 8 ukene, forlenges inndragning til ny stedfortreder er godkjent. Saksopplysninger: Dino s Pizza Pub har bevilling til skjenking av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent; det vil si øl og vin, (vedtatt i Utvalg for omsorg og helse i møte Sak nr. OH 08-12). Skjenketiden for uteservering er til kl på fredager og lørdager. Ved tildeling av bevillingen ble stedfortreder for styrer ikke godkjent. Bevillingshaver fikk frist frem til 15. september til å søke om godkjenning av ny stedfortreder for styrer, (vedlegg 1). Bevillingshaver har fortsatt ikke søkt om godkjenning av ny stedfortreder. Kontroll 18. august 2012 Det foreligger rapport med tilleggsrapport fra Securitas i forbindelse med kontroll ved Dino s Pizza Pub , (vedlegg a og b). I rapporten melder kontrollørene om to gjester som selv forsyner seg fra en vodkaflaske, Smirnoff som er brennevin, med to 4 cl glass. Dette skjedde uten medvirkning fra barens personale og uten betaling. Videre observerer kontrollørene at minst 7 personer tar med seg øl ut på stedets uteområde mellom kl og Kl observerer kontrollørene at barens personale tar med seg serveringsbrett med tre 0,5 liter pils og serverer gjester som sitter ute. Da kontrollørene henvendte seg til ansvarshavende vedrørende gjestene som selv forsyner seg fra vodkaflasken, svarte ansvarshavende at han trodde dette var tillatt. Vedrørende uteserveringen opplyser ansvarshavende at han selv ikke hadde sett dette og at det var dørvaktenes ansvar. Dino s Pizza Pub har mottatt kopi av kontrollrapporten og styrer for bevillingen bemerker i brev av , (vedlegg c), følgende: Det er ikke riktig at gjestene fikk servert vodka med brennevins styrke, de ble servert Vikingfjord vodka som inneholder 20 volumprosent alkohol. De hadde betalt med bankkort før kontrollørene ankom stedet. Videre benektes det at gjester tok med seg øl ut av lokalet etter skjenketidens opphør, og at det heller ikke ble servert ute etter skjenketidens opphør. Side 2

5 Da rapporten vedrørende overtredelse av alkohollovens bestemmelser er av så alvorlig art, ble kontrollørene fra Securitas kontaktet av kommunen slik at det ikke skulle være fare for misforståelser av noen art. Kontrollørene opprettholder sin tidligere rapport, (vedlegg d). Kontroll 21. september 2012 Det foreligger også rapport med tilleggsrapport fra kontroll , (vedlegg e og f). Ved denne kontrollen ble det tatt kontakt med en pike som ikke hadde legitimasjon, men hun hadde et stempel på hånden som skulle vise at hun var over 18 år. Vaktene kunne opplyse at hun tidligere var blitt nektet adgang ved fremvisning av skolebevis. Hun var så kommet tilbake og viste da legitimasjon og ble sluppet inn på denne. Legitimasjonen viste seg å tilhøre en venninne. Kontrollrapporten er oversendt bevillingshaver for uttalelse. Bevillingshaver forklarer i brev av (vedlegg h), at vedkommende som var under 18 år, ikke var blitt skjenket, ei heller hadde vedkommende drukket av andres glass. Aktuelle lovbestemmelser: Alkoholloven, (lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.): 1-4a Bevillingsplikt Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov. 1-5 Aldersgrense Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent mer må ikke skje til noen som er under 18 år. 1-7c Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. 1-8 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7 b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen. Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas. 2-2 Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking etter salgsbevillinger etter alkoholloven 3-1 annet ledd og skjenkebevillinger foregår i overens-stemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den. Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og Side 3

6 skjenking, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og eller gitt den nødvendige veiledning for virksomheten. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder. 2-4 Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ikke skje til personer under 18 år, og salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ikke skje til personer under 20 år, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatt eller andre. Ansatte på salgs- og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon. 4-3 Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester. 4-5 Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Lokale bestemmelser: Forskrift om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker m.v. ved uteservering i Ski kommune vedtatt av Ski formannskap i møte med hjemmel i 4-4, jf.i lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikker m.v. (alkoholloven) og endret av Ski formannskap i møte : 2 Skjenking for øl og vin Skjenking av øl og vin etter kommunal bevilling til uteservering kan skje i følgende tidsrom: Perioden fra og med 1. januar til 31. desember: mandag-torsdag kl kl Søndager/helligdager kl kl Fredag-lørdag kl kl Retningslinjer ved brudd på alkohollovens bestemmelser ved salg og skjenking av alkohol vedtatt av Ski kommunestyre og endret og sier: 1. Når det foreligger dokumentasjon i form av kontrollrapport og lignende for brudd på regelverket om salg og skjenking av alkohol, skal salgs- og skjenkekontrollutvalget komme med forslag til reaksjon: Kontrollen ved skjenking skal alltid foretas av to kontrollører samtidig. 2. Følgende reaksjon skal kunne gis: 2. Ved første gangs overtredelse av regelverket om tidsgrenser for skjenking av alkohol, inndras bevillingen i inntil 1 uke. 7. Ved andre gangs overtredelse av alkohollovens bestemmelser om salg eller skjenking til mindreårige og om mindreåriges delaktighet i salg eller skjenking av alkoholvarer, inndras bevillingen i 8 uker. Side 4

7 10. Ved tredje gangs overtredelse av ovennevnte bestemmelser i alkoholloven. Inndras bevillingen for resten av bevillingsperioden. Vurdering: Alkoholloven har som formål å legge til rette for gode og trygge rammevilkår for kjøp og salg av alkohol. I rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet (I ), fremgår det i del III at loven skal begrense bruken av alkohol. Bakgrunnen for dette er at bruk av alkohol gir store omkostninger i form av alvorlige samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger. Omfanget av skadevirkningene har direkte sammenheng med omfanget av alkoholbruk. En begrensning av tilgjengelighet anses som et av de viktigste virkemidler for å redusere alkoholforbruket. Loven stiller strenge krav til innehaver av en skjenkebevilling. Blant annet ved krav om uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. I tillegg kreves det at både styrer og stedfortreder har dokumentert kjennskap til alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Videre er skjenkebevilling ikke noe man har krav om, men et gode som tildeles etter kommunens skjønn. En skjenkebevilling er følgelig et gode som man må være skikket til å inneha. Dette taler for at man kan stille strenge krav for å kunne få og beholde skjenkebevilling. I denne sak er det rapportert om flere brudd på alkohollovgivningen. Dette er forhold som kan føre til tilbakekall av skjenkebevilling. De rapporterte bruddene fant sted ca. 1 måneds mellomrom i september og oktober Nærhet i tid mellom lovbruddene er forhold som må tillegges vekt i kommunens vurdering av om bevilling bør inndras. Videre brudd på sentrale bestemmelser i alkohollovgivningen veie tungt. Der er rapportert om kunder som har skjenket direkte en Smirnoff vodkaflaske uten hjelp fra stedets personale. Det ble heller ikke foretatt betaling for drinkene. Bevillingshaver har bestridt disse opplysningene, og opplyser at det dreide seg om en flaske Vikingfjord 20% alc. Kontollørene opprettholder imidlertid sin påstand, og sier videre at en flaske Smirnoff rød vodka ikke kan forveksles med Vikingfjord. Videre er det opplyst at styrer fikk klar beskjed om hva som hadde blitt observert og han bestred heller ikke kontrollørenes observasjon på dette tidspunktet. På kontrolltidspunktet fikk styrer i tillegg en oppfordring til å fremvise flasken for å imøtegå kontrollørenes påstander, noe som ikke ble gjort. Kommunen vurderer at kontrollørenes opplysninger må tillegges vekt. Smirnoff rød er et verdenskjent vodkamerke, og har flasker og etiketter som er lett gjenkjennelige. Det er lite sannsynlig at en så kjent merkevare skulle bli forvekslet med en flaske Vikingfjord 20 % alc. Videre så svekker det bevillingshavers forklaring at han på kontrolltidspunktet ikke bestred de observasjonene som ble gjort, og at flasken ikke ble fremvist etter oppfordring fra kontrollørene. Kommunen finner at dette forholdet er i strid med alkoholforskriftens 4-5. I tillegg viser det seg at stedet kun har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2, dvs. alkoholholdig drikke med volumprosent opp til 22 %. Forholdet vurderes som et brudd på to sentrale bestemmelse i alkohollovgivningen, og vurderes så alvorlige at de alene tilsier at bevillingen bør inndras. Senere samme dag blir det observert minst 7 personer som tar med seg øl ut av lokalet og ut på stedets uteområde. Dette til tross for at skjenketiden ute er slutt kl Kl observerer kontrollørene at barens personale serverer gjestene som sitter ute. Side 5

8 I uttalelsen fra skjenkestedets styrer påpekes det at servitøren gikk ut med et serveringsbrett med øl, men at disse ikke ble servert gjestene da vedkommende ble gjort klar over tidspunktet og satte brettet til side på et annet bord. Kontrollørene opprettholder sin forklaring og kan bestemt bekrefte at stedet ikke overholdt skjenketiden. Nevnte forhold vurderes som et brudd på lokal forskrift om skjenketider for uteservering. Det er styrers og stedfortreders ansvar at personalet ikke tar med alkoholholdig drikke ut etter skjenketid. I en del tilfeller vil det være unnskyldelig at man har butt skjenketiden med 5 minutter. I dette tilfeller er det imidlertid rapportert om servering ute 25 minutter etter skjenketidens opphør. Dette er derfor ikke å anse som en unnskyldelig glipp av styrer eller stedfortreder, da det er en vesentlig overskridelse av skjenketiden ute. I påfølgende kontroll, den , ble det observert en mindreårig som drakk alkoholholdig drikke. Personen kunne ikke fremvise legitimasjon, men hadde stempel på hånden som viste at personen var over 18 år. Det viser seg senere at nevnte person hadde fremvist falsk legitimasjon. Bevillingshaver bestrider at vedkommende var blitt skjenket og hadde heller ikke drukket av andres glass. Det er ikke uvanlig at ungdom forsøker å komme inn ved å bruke falsk legitimasjon. Imidlertid er det slik at det er skjenkestedet v/styrer eller stedfortreder som til enhver tid har ansvaret for at lover og regler blir fulgt, herunder ansvaret for at det ikke blir skjenket til mindreårige. Kommunen bemerker i tillegg at det aktuelle skjenkestedet i 2011 fikk inndratt skjenkebevillingen for 4 uker bl.a. på grunn av skjenking av mindreårige. Det ble da hevdet at vedkommende hadde vist falsk legitimasjon. Skjenkestedet ble da tilsendt brosjyren IS:0312 Unngå å bli lurt av falsk legitimasjon. Det forventes og kreves at bevillingshavere innretter seg etter gjeldende regleverk, og særlig etter at lignende forhold har oppstått tidligere. Når samme forhold gjentar seg innen ett år siden forrige gang, er dette forhold som bør anses som skjerpende og taler for at bevillingen bør inndras. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Kommunen finner samlet sett at det i denne sak forligger flere alvorlige brudd på alkohollovgivningen og at disse forholdene tilsier at dagens styrer og stedfortreder ikke har den nødvendige skikkethet til å inneha skjenkebevillingen. Likevel er det i Retningslinjer ved brudd på alkohollovens bestemmelser ved salg og skjenking av alkohol vedtatt av Ski kommunestyre og endret og punkt 7 fastsatt at man ved annen gangs overtredelse av alkohollovens bestemmelser får bevillingen inndratt for 8 uker. I henhold til alkoholloven 1-7 c skal det utpekes styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Da bevillingshaver fortsatt ikke har utnevnt ny stedfortreder for styrer, inndras bevillingen inntil stedfortreder for styrer er godkjent. Side 6

9 Ski, 8. oktober 2012 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Rapport fra skjenkekontroll b) Tilleggsrapport fra skjenkekontroll c) Uttalelse fra bevillingshaver, datert d) Uttalelse fra kontrollørene, datert e) Rapport fra skjenkekontroll f) Tilleggsrapport fra skjenkekontroll g) Retningslinjer ved brudd på alkohollovens bestemmelser h) Uttalelse fra bevillingshaver, datert Vedlegg som ligger i saksmappen: 1) Brev av til Dinos Pizza Pub vedrørende bevilling til skjenking av alkohol Side 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Saksbehandler: Marit Barstad Arknr.: U62 &18 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 22/ SALGSBEVILLING - RIMI SIGGERUD, SVALEVEIEN 6, 1404 SIGGERUD Forslag til vedtak: Noor Trading AS gis bevilling til salg av alkohol gruppe 1, (drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol), ved Rimi Siggerud, Svaleveien 6, 1404 Siggerud, ut inneværende bevillingsperiode. Ingress/hovedbudskap: Noor Trading AS, Svaleveien 6, 1404 Siggerud, har overtatt Rimi-butikken i Svaleveien 6 på Siggerud og søker om tilsvarende salgsbevilling for salg av alkholholdig drikk gruppe 1 som tidligere bevillingshaver, Ica Norge AS har hatt i de samme lokalene. Saksopplysninger: I samsvar med alkoholloven, har søknaden vært forelagt politiet til uttalelse. Politiet har intet å bemerke. Kommunens sosialtjeneste har heller ingen merknader. Vurdering: Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, 27. september 2012 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Søknad om bevilling Vedlegg som ligger i saksmappen: 1) Dokumenter som fulgte søknaden Side 8

25

26

27

28

29 Saksbehandler: Knut E. Johnsen Arknr.: F47 &00 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 23/ HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I LOV OM BARNEVERNTJENESTER Forslag til vedtak: Utvalget slutter seg til forslag til høringsuttalelse Forslag til endringer i lov av nr. 100 om Barneverntjenester med tilhørende forskrifter. Ingress/hovedbudskap: Barne- likestilings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i barnevernloven. Forslagene omhandler endringer i finansieringsansvaret og samhandlingen mellom stat og kommune, samt forslag som styrker barns rettigheter ogrettsikkerhet Saksopplysninger: Staten overtok i 2004 det som tidligere hadde vært fylkeskommunenes ansvarsområde innenfor barnevernet. For kommunens del ble den aktive samhandling da overført til det nyopprettede Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat) sentralt og Fagteam lokalt. Endringene er evaluert gjennom ulike rapporter som kom i 2010 og Evalueringen var initiert fra Stortinget (st.prp /2007) Det er nærliggende å vise til at evalueringen hadde bakgrunn i uttrykt misnøye særlig sett fra kommunenes side, men at det fra andre aktører også er stilt spørsmål om reformen har gitt mulighet til et bedre og mer effektivt barnevern. Endringene som foreslås bygger på hva som er framkommet i evalueringene. Sett fra kommunens side er det grunn til å gi uttrykk for bekymring i forhold til at de foreslåtte endringer kun berører avgrensede områder og at det i notatet vises til at Ikke alle funn fra evalueringen følges opp i dette høringsnotatet, men at dette vil bli tatt stilling til direkte i en framtidig lovproposisjon. De endringer i fht. økonomisk ansvar som foreslås er ikke avhengig av endringer i loven idet dette nå er regulert gjennom barnevernlovens 9-4 og 9-5 og fastsettes årlig i statsbudsjettet. Den endring som foreslås i nevnte bestemmelser er kun en presisering av hvilken instans som er statens organ i denne sammeheng. I forhold til klargjøring av forholdet stat kommune er dette begrenset til oppgavefordeling mellom Fagteam og den enkelte kommune. Vi deler de vurderinger og forslag som er gjort i denne sammenheng. Utfordningen er at det ikke behandler forholdet kommune / Bufetat (stat) som fra kommunene har vært problematisert gjentatte ganger. Ut over hva som framkommer i høringsnotatet i fht. forhold stat/kommune foreslås det en rekke bestemmelser, særlig knyttet til styrket rettssikkerhet for barna i barnevernet. Det vises i denne forbindelse til forlag til høringsuttalelse som følger vedlagt. Vurdering: Side 9

30 Det vises til forslag til høringsuttalelse som følger vedlagt Økonomiske konsekvenser: De fleste forslag har ikke konsekvenser av økonomisk karakter, men to områder gir vesentlig merkostnader for kommunen. - Forslaget til endring av betalingsordningen mellom stat og kommune er relatert til betaling for barn plassert i institusjon. (Notates kap. 8) Forslaget er ikke presist, men viser ulike modeller. Antall barn/ungdom fra Ski som har opphold i slike tiltak vil variere, men med utgangspunkt i at det til enhver tid er 4 barn med slik plassering vil det med en økning fra 15% til 30% gi en merkostnad på ca. 1,7 mill. Det mest radikale forslaget vil tilsvarende gi en økning på 3,4 mill. Det signaliseres at det også vil komme endringer i fht. kommunens andel ved betaling av fosterhjem og statlige hjelpetiltak. Det er ikke antydet noe om hva denne endring vil innebære, men dersom det tas utgangspunkt i endringer som vist ovenfor vil den økonomiske konsekvensen bli betydelig mer utfordrende, men det er ikke mulig å konkretiseres dette. - Det er også foreslått å endre tilsynsordningen for barn i fosterhjem (notates kap.20) Det framkommer at det er stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av forslaget, det framgår at det vil redusere utgifter hos statlig regional barnevernsmyndighet og øke utgiftene i kommunene. I dag fører vi tilysyn med i overkant av 20 barn. Kostnader til tilsynsførere utgør i underkant av ,-. Dersom dette skal styrkes og profesjonaliseres, må det legges til grunn at det vil måtte benyttes min. 1 årsverk, dvs. en kostnad som kan stipuleres, med den usikkerhet som kommenters ovenfor, til ca ,-. I hvilken grad de økonomiske konsekvenser knyttet til drift av det kommunale barnevernet vil gjenspeiles i kommunens s.k. frie inntekter er det ikke mulig å forholde seg til. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Kommunens kommentarer oversendes Barne- likestilings- og inkluderingsdepartementet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Høringsuttalelse endringer barnevernloven Side 10

31 Høring forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter mv.) Av høringsnotatet framgår det at forslag til endringer er gjort på bakgrunn av evalueringer av reformen i 2004, dvs. etter at staten overtok det som tidligere hadde vært fylkeskommunens ansvar innen barnevernfeltet. Evalueringen ble gjennomført som flere delrapporter og en samlerapport. Det vises til at det også foreligger en rekke andre innspill i fht. ønskede/anbefalte endringer i barnevernloven. Forslag til endringer berører en rekke områder, både relatert til samspill (grensesnitt) mellom stat og kommune og føringer for organisering og utøvelse av barnevernsarbeidet i kommunen. Når det gjelder for eksempel samhandlingen mellom statlig barnevern og tilgrensende tjenester er dette imidlertid «problemstillinger og utfordringer» departementet vil følge opp i sitt videre arbeid. Departementet sikter på å omtale dette nærmere i lovproposisjonen som legges frem for Stortinget. Det har fra mange kommuner gjennom lang tid blitt problematisert hvordan staten har organisert «det statlige barnevernet» og det har også vært en sentral problemstilling i de evalueringsrapporter som foreligger. Det er derfor med stor undring at dette ikke gjøres til tema i høringen, «men vil bli fulgt opp» i det videre arbeid. Som det vises til senere er det derfor i realiteten i denne sammenheng, kun forholdet mellom kommune og staten v/fagteamene som berøres i vesentlig grad her. Denne begrensning svekker muligheten til å få en felles forståelse for hvordan barnevernet som helhet skal organiseres i Norge og da på en måte som i størst mulig grad sikrer at ressursene benyttes nærmest mulig brukerne. I høringsnotatet vises det til; I følge evalueringen har ikke styringssignalene fra departementet til direktoratet og videre ut til regionene i tilstrekkelig grad vært faglig begrunnet. Direktoratet har blant annet vært tydelig på økonomiske føringer, men i mindre grad hatt fokus på kompetansen og kunnskapen som kreves for å etablere faglige virkemidler. Denne manglende forankring av faglige styringssignal har hatt konsekvenser for både den økonomiske og faglige utviklingen i det statlige barnevernet gjennom at en ikke har fått til ønsket omstilling. (s.15) Det er på flere områder, men særlig i forhold til notatets forståelse og anbefalinger i fht. finansieringsansvaret, grunn til å undres om det også her er en divergens mellom den faglig begrunnelse og behov for økonomiske føringer.

32 I det følgende er det kommentert særskilt enkelte områder som omfattes av endringsforslaget. Det er på flere områder foreslått endringer som kun er en tilpasning av dagens reelle situasjon, jfr. bl.a. kap. 10. Disse områder kommenteres ikke særskilt. Kap Nærmere om finansierings og ansvarsfordelingen 1 Finansiering Dagens situasjon når det gjelder finansiering reguleres av 9-4 og 9-5 i lov om barneverntjenester. Nærmere presiseringer finnes i rundskriv Q-06/2007 (betalingsrundskrivet) Det overordnede er at staten refunderer til kommunen kostnader til fosterhjem som går ut «over det kommunen plikter å betale». ( 9-4) Kommunen refunderer staten kostnader knyttet til plasseringer i institusjoner. ( 9-5) Hva kommunen «plikter» å betale fastsettes årlig ved behandling av statsbudsjettet. Denne finansieringsordninger er i all hovedsak videreført fra den tid fylkeskommunene hadde ansvar for plasseringstiltak. Det finnes for øvrig andre ulike finansieringsordninger som også drøftes i notat, men disse er mindre sentrale i fht. kommunens totale kostnader til drift av barneverntjenesten og kommenteres ikke ytterligere her. I dagens ordning betaler kommunene ca. 15% av kostnadene ved plasseringer i institusjon. I 2011 var gjennomsnittlig kostnad pr. plass ca. 2,6 mill. hvorav den kommunale andelen var ca pr. måned. Når det gjelder statlige fosterhjem var tilsvarende tall hhv. 37% av total kostand på og kommunens andel pr. måned. I høringsnotatet er det forslått vesentlige økninger, i utgangspunkt i fht. fordeling av kostnader ved institusjonsplasseringer. Dette vil som tidligere måtte framkomme av statsbudsjettet, men av teksten i kap hvor det skissers en økning som innebærer at kommunen dekker 30% av kostnadene mot i dag 15% (fra til pr. mnd.) må antas å være et sterkt signal på hvilke føringer som gis. Det kan vel knapt være å betrakte som en underdrivelse når departementet skriver følgende i høringsnotatet; Departementets forslag om en økning i egenbetaling ved bruk av statlige tiltak forutsetter at den enkelte kommune enten har tilstrekkelig fleksibilitet i budsjettene til å håndtere dette, eller løser dette gjennom ulike former for interkommunalt samarbeid.(s. 43) Når det på s. 39 også gis uttrykk for Det er også mulig å se for seg en tredobling av egenandelen fra 15 pst. til 45 pst. En tredobling innebærer en økning til kroner i kommunal egenbetaling for en institusjonsplass per måned. 1 Omhandles i kap. 1 10

33 må det være grunn til å være bekymret for hvordan finansieringsspørsmålet er tenkt løst. En gjennomgående begrunnelse for å øke kommunens andel av utgifter, i første omgang for institusjonsplasseringer er at det fra statens side hevdes at det nå skjer en vridning mot dette tilbudet fordi det framstår som billigst for kommunen. Det hevdes bl.a. Imidlertid kan det også ligge annet enn barnevernfaglige årsaker til grunn for samhandlingsproblematikken. Dagens betalingssystem preges av at kommunen betaler relativt sett mer for egne tiltak og mindre for statlige tiltak. I grove trekk praktiseres det slik at alle tjenestene koster omtrent det samme for kommunen, uavhengig av de reelle kostnadene bak tiltakene. En overføring av barn til statlige tiltak kan være lønnsomt for kommunen fordi staten vil ta en del av kostnadene som kommunene alternativt ville fått ved anvendelse av egne tiltak. Den relativt sett større subsidieringen av statlige tiltak gjør det lettere for kommunene å velge disse tiltakene. I dette ligger det at kommunen i dag har insentiv til å vektlegge økonomi fremfor faglig tenkning. Det samme utspiller seg på det statlige nivået. Bufetat plikter å overholde egne budsjetter. Henvendelser fra kommunen om en institusjonsplass kan bli møtt med skepsis og forslag om andre tiltak fordi staten vet at kommunen også har andre insentiver enn rent faglige til å etterspørre statlige tiltak. (vår utheving) (s.33) Samtidig har det gjennom lengre tid vært et uttalt ønske om å redusere bruken av institusjoner og ved plasseringer foreta en dreining mot bruk av fosterhjem. Departementet utaler imdidlertid nå i tillknytnig til dette; Økt behov for fosterhjem uten at tilbudet øker tilsvarende, kan styrke fosterhjemsfamilienes forhandlingsposisjon i forhold til stat og kommune. Dette kan ha en prisdrivende effekt. Dernest vil det være nødvendig å rekruttere flere familier. Dette kan også ha en prisdrivende effekt. Fosterhjemmene skal kompenseres på en god måte. Samtidig er det viktig for departementet at økonomiske ordninger ikke styrer fosterfamiliens insentiver. (s44/45) Tilsvarende argumentasjon finner man flere steder i notatet. Det er fra kommunens side grunn til å understreke at man ikke kan akseptere at det legges til grunn at det er det billigste tiltaket som benyttes. Norsk barnvern må antas å ha en standard hvor det er faglige vurderinger av barnets, og familiens behov som ligger til grunn for valg av tiltak. Bruk av plasseringer utenfor hjemmet vil ofte framstå som et siste alternativ, jfr. den kritikk som har blitt reist mot barnvernet om at man i for begrenset grad griper inn med tiltak som innebærer at barn flyttes fra biologisk familie for kortere eller lengre tid. Økonomi er ikke et argument i denne sammenheng. Når det så hevdes at press på «markedet» for fosterhjem vil kunne skape en «forhandlingsposisjon» synes dette å være lite virkelighetsnært. I dag opplever vi at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem, uten at det vurders at godtgjøringen er den sentrale faktor i

34 dette. Det er KS-satser som er den grunnleggende betaling til fosterhjemmet, men forsterknignstiltak relatert til at vi, ut fra en faglig vurdering «frikjøper» en av fosterforeldrene fra å delta i annet arbeid, aggregerer vesentlige kostnader. Det må både i fht. plassering i institusjoner og i fosterhjem antas at det nå plasseres barn med til dels vesentlig større utfordringer enn tidligere, dvs. både for institusjonene og fosterhjemmene er mer krevende enn tidligere, noe som må gjenspeile seg i ressursbruken. Det er grunn til å anta at dette er et resultat av at det nå forsøkes hjelpetiltak i større grad og med lengre varighet enn tidligere. Dette kan ha som konskvens at problemen er mer utfordrende ved plassering enn om slike tiltak hadde blitt iverksatt på et tidligere tidspunkt. Det er også grunn til å vise til at det allerede er etablert en tvistenemnd som behandler saker hvor det er uenighet mellom stat og kommune vedr. det økonomiske ansvaret i tilknytnig til plasseringssaker. Samhandling stat (Bufetat Fagteam) kommune Det erkjennnes i notatet at det er, og har vært en samhandlinggsproblematikk i forholdet Fagteam, som er det organ som utøver statens barnevernspolitikk lokalt, og kommunenes barneverntjenester. Dette kan tilskrives at det har vært uklart hva som er fagteams rolle. Kommunene som i hht. barnevernlovens 2-1 har ansvar for å bl.a. å «treffe vedtak i henhold til loven» (5.ledd, bokstav b) har i stor grad meldt tilbake at man har opplevd at det faglige skjønnet blir forsøkt overprøvd av fagteam. Fagteam har langt på vei blitt opplevd som en overprøvingsinstans. Det er mulig at dette er en konsekvens av at Evalueringen viser at konflikter oppstår når staten forsøker å overprøve kommunenes faglige vurderinger om tiltaksvalg. Departementet viser til at statlig barnevern har hatt som mål å påvirke kommunens tiltaksvalg bort fra institusjonsbruk. Dette har kommet klart til uttrykk i tildelingsbrev og andre styringsdokumenter. Målet har vært forankret i føringer fra St.meld. nr. 40 ( ), og i samsvar med etatens behov for budsjettstyring. (s.49) (vår utheving) Det kan vanskelig forstås annerledes enn at der hvor kommunens barneverntjeneste har gjennomført en faglig utredning og konkludert med plassering i institusjon som beste løsning, har fagteam som statens representant hatt som agenda å redusere institusjonsbruken; ikke som en konsekvens av faglig forståelse av bruk av institusjonsplasseringer i barnevernet, men ut fra behovet for «budsjettstyring». Sett fra kommunens side er det stor forståelse for at det er behov for budsjettstyring, men at det kan sees som om denne gis fortrinn foran for hva som er nødvendig tiltak ut fra en faglig forståelse, er utfordrende å forholde seg til. Av barnevernlovens 4-1 framgår det at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet, dvs. dette må være det overorndnede prinsipp, selv om dette kan i enkelte tilfeller kan komme i konflikt med behov for «budsjettstyring».

35 Når Fagteam på bakgrunn av de endringer som foreslås gis et klarere oppdrag i fht. å bistå kommunene i å finne «riktig» tiltak vil dette være i overenstemmelse med kommunens ønske. Dette innebærer at det er kommunen som i sin helhet er ansvarlig for at saker er tilstrekkelig utredet. Når det reises spørsmål om det bør gis en hjemmel slik at staten kan kreve ytterligere utredninger fra kommunen (se s. 51) kan man vanskelig se at det er grunnlag for dette uten at man igjen kommer i en situasjon hvor staten overprøver utøvelsen av det ansvar som er tillagt kommunen i barnvernloven. Det kan også legges til grunn at av de saker hvor det er behov for statlige institusjonsplasser, vil en majoritet fremmes for behandling i Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Det er i så tilfelle nemnda som må ta stilling til om saken er tilstrekkelig og faglig utredet slik at det kan treffes vedtak. Ansvar for plasser i institusjon I notatet blir det drøftet om det kan være hensiktsmessig å finne alternativer til dagens ordning hvor det er staten som er ansvarlig for å drifte institusjoner evt. anskaffe slike fra f.eks. private operatører. Det blir anbefalt at dagens ordning opprettholdes. Kommunen slutter seg til dette. Det vurderes at de fleste kommuner ikke har en størrelse som tilsier at det vil være mulig å etablere et tilstrekkelig differensiert institusjonstilbud. Selv om det gjøres interkommunale løsninger og selv om det baseres på kjøp av plasser i et marked vil det være svært krevende å sikre bredde og kvalitet for kommunene. Kap. 13 Barns rett til medvirkning og mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Det er i en rekke sammenhenger kommet fram at barn i for liten grad blir hørt eller betraktet som en aktør i egen sak. Til tross for at dette er regulert i 6-3 i barnevernloven, jfr. også Barnekonvensjonens artikkel 12, er det en erkjennelse for at dette ikke alltid kommer til uttrykk i praksis. Dette er også påpekt i flere sammenhenger fra ulike organisasjoner, bl.a. organisasjonen for barnevernsbarn, barnvernpanelet osv. Det er gitt en rekke eksempler på at det er tuffet vedtak, også av særskilt inngripende karakter hvor det ikke er snakket med barn, eller er gitt mulighet for barnet å forstå rekkevidden av tiltaket, når det ellers ut fra alder og utvikling er i stand til det. Det kan være mange årsaker til dette. Bl.a. at det er fokus på samhandlingen med foreldre hvor barna kommer i «skyggen». Barn over 15 år er part i egen sak, og har som part også rett til å la seg representere med talsperson eller advokat. (Nb. Avgrensning til særskilte saker) Det er derfor ikke mangel på lovbestemmelser som nødvendigvis fører til den tilstand man ser. Det kan imidlertid være hensiktsmessig med en presisering av barns rettigheter hvor det

36 også tydliggjøres retten for barnet til å ha en tillitsperson tilstede i samtaler med barneverntjensten. Kommunen slutter seg derfor til forslaget til endring av barnevernlovens 4-1. Kap. 14 Begrepsbruken i barnevernet, Det har i mange sammenhenger vært drøftet begrepsbruken på mange områder innen helseog sosialsektoren, og det har vært endringer over tid, jfr. bl.a. bruken av klient versus bruker. I notatet refereres følgende: I Stortingsmelding nr 1 fra barn og unge i Norge uttaler Barnevernproffene følgende: Vi må forstå og like ordene barnevernet bruker, da er det lettere å kjenne seg trygg, forstå det de sier og bestemmer og å kunne være med å bestemme. Ordet barnevern er et fint ord, det vil vi beholde. Men mange av ordene barnevernet bruker, kan gjøre det lett å kjenne seg annerledes, stempla, rar eller problematisk. De skaper avstand og utrygghet. Det er ord som brukes mye og vi trenger dem for å forklare livet vårt til venner, klassekamerater og tilfeldige bekjente. Dette gjelder ord som er innarbeidet i det norske språk. Det blir da også fra departementets side uttrykt tvil i fht. hvilke begreper som bør benytts i fht. dagens fosterhjem, fosterbarn, forsterforeldre institusjon og barn med alvolige atferdsvansker. Det er god grunn til å forstå at mange som berøres opplever dette som ord som også karakterisrer, og da ofte på en negativ måte den som er berørt av barneverntiltak. Til tross for forståelse for de innvendinger som framkommer vil en anbefale at begrepsbruken videreføres. Det er nærliggende å legge til grunn at det ikke er begrepene isolert sett som er utfordrende, men hvordan de forstås sett fra de som berøres og antakelsen av hvordan disse forstås i samfunnet for øvrig. Nye ord/begreper må antas over tid å gi samme effekt idet også det nye begrepet eksempelvis må knyttes opp til at et barn er plassert utenfor biologisk familie. Ikke minst i forbindelse med barnevernjus må det være begreper som er entydige og ikke gjenstand for fortolkning. 15 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier Forslaget berører lovens 4-4 som er knyttet til vilkår og angir ulike områder hvor det iverksettes s.k. hjelpetiltak. Dette er tiltak som i all hovedssak iverksettes i forhold til barn i biologisk familie, men kan også i enkelte tilfeller omfatte barn som er plassert utenfor biologisk familie, men da slik at omsorgen fortsatt ligger hos biologisk foreldre. Den foreslåtte endring er en presisreing av praksis og gir en mer presis, men ikke begrensende lovtekst. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet.

37 16 Regulering av institusjoner med behandlingshjem Forslaget omhandler grenseoppganger og ansvarsforhold i statlige institusjoner og tiltak. Dette berører kommunene i den grad det styrker kvalitet av de tiltak som tilbys fra staten. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet. Kap. 17 Forslag om styrking av barnverntjenestens oppfølging av barn under og etter varetekt og straffegjennomføring At barn som omfattes av tiltak hjemlet i barnevernloven utfører kriminelle handlinger skjer i et visst omfang. Det er grunn til å vise til at et av kriteriene for å treffe vedtak etter 4-24 er kriminalitet. Det er da vurdert at det er barn/ungdom er i behov for behandling og at dette kan skje innen rammen av de tiltak som barnverntjenesten har til rådighet. Når barn med tiltak uøver kriminelle handlinger fritar dette ikke barneverntjenesten for å opprettholde vedtak eller videreføre disse. Også denne gruppe brukere, og kanskje bør det vektlegges særskilt ovenfor denne gruppe, har krav på tiltak ut over 18 år. Når departementet når foreslår å innføre en ny bestemmelse i loven (ny 3-5), Når barn under 18 år sitter i varetekt eller gjennomfører fengselsstraff, skal barneverntjenesten holde jevnlig kontakt med kriminalomsorgen og delta i planleggingen og tilretteleggelsen av tiltak etter endt opphold. Slik oppfølging under varetekt og straffegjennomføring skal regnes som et tiltak som er iverksatt før barnet fyller 18 år, jf. barnevernloven 1-3 annet ledd. bør det reises spørsmål om dette er hensiktsmessig. I notat er det vist til at dette vil gjelde for et relativt lite antall saker. Dette medfører imidlertid at det vil være begrenset kompentanse i barneverntjenesten, mens dette må forutsettes å være tilstede i Kriminalomsorgen. Det må derfor for å bedre tilbudet til denne gruppen være mer hensiktsmessig å styrke det organ som har dette som primæroppgave enn å pålegge barneverntjenesten nye arbeidsoppgaver. Kap. 18 Samvær etter omsorgsovertakelse Fylkesnemnda for barnvern- og sosiale saker skal når det fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter bestemmelsene i 4-12 også ta stilling til samvær. Endringsforslaget utvider personkretsen som skal ha rett til å få vurdert samvær med særlig fokus på søskens rett til samvær. Forslaget innebæer at fylkesnemnda skal vurdere om det skal fastsettes samvær mellom søsken.

38 Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet. Kap. 19 Barneverntjenestens ansvar for å følge opp barnet etter en omsorgsovertakelse Barneverntjenesten har allerede i dag et særskilt oppfølgingsansvar for barn hvor det er truffet vedtak om plassering utenfor biologisk familie etter bestemmelsene i Dette framkommer i Endringsforslaget medfører etter vår vurdering at dette ansvaret klargjøres og presiseres. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet. Kap. 20 tilsyn og kontroll med barn i fosterhjem Formålet med tilsynsførerordningen er å føre kontroll med at barn plassert i fosterhjem får forsvarlig og tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynet supplerer barneverntjenestens egen kontroll og oppfølging av barnets situasjon i fosterhjemmet og er et viktig virkemiddel for å ivareta rettsikkerheten til barn som er under barnevernets omsorg. Tilsynsførerordningen er nærmere regulert i fosterhjemsforskriften, jf. 8 og 9. Barneverntjenesten skal ved godkjenningen av fosterhjemmet oppnevne en særskilt tilsynsfører for barnet. Det stilles ingen formelle krav til tilsynsførernes kvalifikasjoner. Ved valg av tilsynsfører skal det legges vekt på å finne en person som barnet har eller kan få nødvendig tillit til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven overfor det enkelte barnet. Det er dokumentert gjennom kommunenes halvårlige rapportering til departementet at det er en vesentlig svikt i forhold til oppfølging av fosterhjem. Dette være seg i forhold til at det ikke er oppnevnt tilsynsfører eller at denne ikke har foretatt det avtalte antall besøk. Dette er også dokumentert særskilt bl.a. i undersøkelse gjennomført av Riksrevisjonen. Det er også fra barneverntjenestene stilt sprøsmål om både tilstrekkelighet og kvalitet når tilsyn utføres uten at det stilles krav til kvalifikasjoner. Det reises spørsmål om tilsynet bør utøves av andre enn av barneverntjenesten, f.eks. av staten ved Fylkesmannen, jfr. tilsynet med institusjoner som utøves derfra. Det er konkuldert med at det fortsatt er kommunen som har plikt til å gjennomføre tilsynet, men at dette kan legges til annet organ enn barneverntjensten. Videre at det nå bør stilles krav til tilsynsførers kvalifikasjoner;

39 Departementet har kommet til at dagens tilsynsførerordning bør erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsynsansvar. Departementet foreslår at tilsynsansvaret legges til kommunen som sådan, og ikke til den enkelte barneverntjeneste. (s.116) Kommunen slutter seg til den endring som er foreslått i 4-22, dette for i større grad kunne sikre og trygge de barn som er plassert, men understreker at ordningen vil måtte ha økonomiske konsekvenser som det forutsettes at kommunen får rammer til å gjennomføre. Kap. 21 Endring av tilsynsforskriftens krav til årslig systemrevisjon av barneverninstitusjoner Behandler statens oppfølging og sikring av kvalitet i de institusjoner som benyttes i tilknytning til tiltak i barnevernet. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet. Kap. 22 Tilsyn med statlige barneverntjenester Behandler statens oppfølging og sikring av kvalitet i det statlige barnevernet. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet. Kap. 23 Presisering av barnevernlovens 8 4 om oppholdskommunens ansvar for å reise sak for fylkesnemnda Lovens 8-4 regulerer ansvaret i de saker hvor det er fremmet sak for fylkesnemnda med forslag om tiltak etter Slik bestemmelsen er utformet i dag er det mulighet for tolkninger av hvor langt dette ansvaret strekker seg så lenge saken ikke er behandlet i fylkesnemnda og barnet flytter til annen kommune før saken er tatt opp til behandling. Forslaget innebærer at det nå klargjøres at det er den kommune som har reist saken som har et helhetlig ansvar fra saken er fremmet til vedtak er fattet i fylkesnemnda. Forslaget sikrer at barn ikke blir kasteball og forblir i uheldige omsorgssituasjoner ved at sakene kommer i spill mellom fra- og tilflyttingskommune. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet.

40 Kap. 24 Beregning av plasseringstid etter vedtak etter barnevernlovens 4 24 Det framgår av bestemmelsen slik den er utformet at tiltak er tidsbestemt til maks å kunne vare i 12 måneder med mulighet til nytt vedtak for ytterligere 12 måneder. Tiltak som er iverksatt før fylte 18 år opprettholdes innenfor rammen av nevnte 12 måneder. Det er reist spørsmål om den tid barnet er plassert på akuttvedtak ( 4-25) skal inngå i de tidsrammer som er nevnt ovenfor. I dag er praksis uklar og heller ikke gjennom Fylkesnemndenes vedtak er dette avklart. Sett i sammenheng med at dette fra barnet/ungdommen må ansees som et svært inngripende tiltak må den berørtes rettssikerhet være et sentralt tema. Departementet anbefaler at det gis en presisering i loven slik at den vil lyde slik; Et vedtak etter 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av påtalemyndigheten. 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden som gjelder for vedtak etter 4-24 første og annet ledd. (s.136) Prinsippielt vil man slutte seg til departementets anbefaling. Det er imidlertid grunn til å bemerke at ungdom i dag oppholder seg lenge «på» akuttvedtaket og da også ofte i institusjoner som er skjermet. Dette ikke minst i påvente av ferdigstillelse av sak, men i all hovedssak i påvente av behandling av sak i Fylkesnemnda. Dette innebærer at den behandling det vurderes at barnet/ungdommen er i behov av ikke kan starte. I dagens situajon kan det gå opptil 3 måneder før ungdommen kommer i det tiltak som skal bidra med behandling. Med det forslag som er referert ovenfor kan en derfor få en behandlingsperiode som er vesentlig kortere enn forutsatt. Om dette er til barnets beste kan det være grunn til å reise spørsmål om. Kap. 25 Fristen for å bringe fylkesnemndas vedtak inn for domstolen I dag er fristen for å bringe et vedtak truffet av fylkesnemnda inn for domstolen på to måneder. Forslaget er at dette skal endres til 1 måned. Dette innebærer at bestemmelsene i barnevernloven harmoniseres til den alminnelige ankefrist slik det er etter tvisteloven. Kommunen slutter seg til de forslag som er fremmet.

Utvalg for omsorg og helses behandling : Enstemmi vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for omsorg og helses behandling : Enstemmi vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorg og helses behandling 24.10.2012: Enstemmi vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Utval for omsor o helses vedtak er: Utvalget slutter seg til forslag til høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014 Sakliste OH-14/14 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OH-15/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CAFE SJARM, IDRETTSVEIEN 6, 1400 SKI OH-16/14

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2010 Møtetid:

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SØKNADSSKJEMA FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 4-5 SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING I HHT. ALKOHOLLOVEN 1-6, 2 LEDD Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET SØKNAD OM AMBULERENDE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/1581-2 ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven Fylkesmannen i Rogaland Barnevernledersamling 5. desember 2013 Seniorrådgiver Elisabeth S. Halvorsen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven) med tilhørende forskrifter.

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven) med tilhørende forskrifter. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no. Vår referanse: 2012/10242 Bergen, 12. november 2012 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.: 05/32811 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet stadfester sitt vedtak av 8. november 2005 og avslår

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - MORMORS STUE AS Arkivsaksnr.: 04/8353 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Mormors Stue AS, org.nr 968 491 008, Nedre Enkeltskillingsveita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON

NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON ArkivsakID.: 14/2419 Arkivkode: TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 005/14 Innvandrerråd 29.04.2014 008/14 Oppvekstkomiteen 30.04.2014 039/14 Formannskapet 07.05.2014 NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 15.04.2015. Sakliste OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 15.04.2015. Sakliste OH-22/15 ORIENTERING OM ARBEIDET MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - DØGNTILBUD Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 15.04.2015 Sakliste OH-16/15 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORGEN OH-17/15 ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN OH-18/15 HØRING - ENDRINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer