Utlevering fra matrikkelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlevering fra matrikkelen"

Transkript

1 Utlevering fra matrikkelen Personvern, offentlighetslov og matrikkellovens regler om innsyn og utlevering Dagens tema Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen Ivareta personverninteressen til de som er registrert i matrikkelen Ivareta samfunnets behov for eiendomsinformasjon Avveininger mellom Personopplysningsloven og Matrikkelloven Forholdet til offentlighetsloven Noen viktige prinsipper Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Begrensninger bare for personopplysinger Legitimering av identitet er nødvendig i de fleste tilfeller Den som utleverer må dokumentere at reglene er fulgt 1

2 Brukerundersøkelse Landsomfattende brukerundersøkelse om kvalitet og hovedutfordringer 83% av landets kommuner besvarte undersøkelsen NIVI-rapport 2011:6 - Kommunene som lokal matrikkelmyndighet 80 prosent: oppfølgnings- og temakurs er av de tiltak som bør gis høyest prioritet for å styrke den faglige opplæringen Dette kurset er et av tiltakene for å følge opp dette Program Tid Tema Foredragsholder Velkommen. Praktiske detaljer. Gotfred Rygh Personvern og offentlighetslov Cathrine Rosmer Kaffepause Utlevering fra matrikkelen en innføring Cathrine Rosmer Lunch Utlevering fra matrikkelen praksis Cathrine Rosmer Klage matrikkellov og forvaltningslov Cathrine Rosmer Kaffepause Praktisk tema 1: Matrikkelbrev Gotfred Rygh Praktisk tema 2: Nabolister Gotfred Rygh Oppsummering og avslutning Gotfred Rygh Personvern Rettigheter for den registrerte må ivaretas 2

3 Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv velge å gi eller ikke gi opplysninger og til hvem Personlig integritet og privatlivets fred Vet du om et totalitært regime som har vært opptatt av godt personvern? Har ingenting å skjule Kan jeg sette opp et webkamera på badet ditt? Du kan selv bestemme at noe gjøres tilgjengelig, men andre har ikke rett til å gjøre det for deg Personopplysningslovens bakgrunn Erstatter personregisterloven (fra 1978) EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) Trådte i kraft Forskjeller fra personregisterloven Fra forhåndskontroll til etterkontroll Fra konsesjonsplikt til meldeplikt Vilkår for bruk og oppbevaring er nå i lov og forskrift i stedet for at Datatilsynet satte det i konsesjonen Personopplysningsbegrepet Opplysninger og vurderinger Omfatter nesten alt Som kan knyttes til Direkte eller indirekte identifiserbar Alle hjelpemidler som med rimelighet kan tenkes brukt En enkeltperson Levende fysisk person (ikke juridisk person) Små grupper hvor personer kan identifiseres Sensitive personopplysninger 3

4 Behandling av personopplysninger All behandling krever samtykke fra den registrerte eller hjemmel! Loven gjelder for Behandling med elektroniske hjelpemidler, eller Når opplysningene inngår eller skal inngå i et personregister Personregister: lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen Enhver bruk av personopplysninger Innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller en kombinasjon av disse Personopplysningsloven 18 rett til innsyn Enhver som ber om det skal få vite Hva slags behandling Hvem har det daglige ansvaret Formålet med behandlingen Hvilke typer opplysninger som behandles og hvor de hentes fra Om opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt til hvem I tillegg skal den som faktisk er registrert få vite Hvilke opplysninger om vedkommende som behandles Sikkerhetstiltak når dette ikke svekker sikkerheten Utdyping av informasjonen over Gjelder ikke ved behandling bare for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, når behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte Konsekvenser for matrikkelloven 95 % er ikke personopplysninger Informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende privatperson Behandling av personopplysninger krever hjemmel i lov jfr. Personopplysningsloven 8 Matrikkelloven gir hjemmel for behandling av personopplysninger i 29 og 30 I mange tilfeller er behandlingen i den registrertes interesse 4

5 Spørsmål? Offentlighetsloven Offentlighet i informasjonsalderen Offentlighetslovens formål Opplysning om offentlig virksomhet Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Ikke for å skaffe seg informasjon om andre som er i systemet Tillit til og rettssikkerhet for de som må stå i offentlige registre Er det info om offentlig virksomhet? 5

6 Hovedtrekk i ny offentlighetslov Alle kan kreve innsyn Gjelder for saksdokument, journal og lignende register Innsyn skal vurderes selv om dokumentet inneholder personopplysninger Kan normalt ikke forhåndsunnta dokumenter eller opplysninger Unntaksadgangen er innsnevret Plikt til å lage sammenstillinger etter 9 Nytt er også regler om gjenbruk Fri gjenbruk hvis ikke annet følger av lov, offentlighetsloven 7 nr. 1 Matrikkelloven regulerer gjenbruk i 30 Ved prising kan lisensiering benyttes Gratis, offentlighetsloven 8 Prising når offentligforskriften 4 tillater det Geodata og eiendomsinformasjon Forbud mot forskjellsbehandling, jfr. offentlighetsloven 6 Hva betyr offentlighet i praksis? Offentlighet betyr at man KAN få tilgang Det skal bes om innsyn og gjøres en konkret vurdering av dokumentets innhold Hvis offentlighet var automatisk, trengte vi ingen offentlighetslov Må ikke forveksles med partsoffentlighet Forvaltningslovens 18 rett for partene til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 6

7 Krav om innsyn i matrikkelinformasjon Dette behandles etter matrikkellovens regler selv om innsyn kreves etter offentlighetsloven Matrikkelloven gir grunnlag for å unnta opplysninger Man kan ikke uten videre unnta hele dokumenter Bostedsadresser inntatt i et journalført saksdokument skal ikke unntas innsyn Unntak for hemmelige adresser Tre forskjellige typer innsyn Offentlighetsloven Innsyn i saksdokumenter, journal og lignende Rett til å gjøre seg kjent med innholdet Personopplysningsloven Innsyn i registreringen og behandlingen Innsyn i informasjon om en selv Matrikkelloven Innsyn etter 29 som i personopplysningsloven Utlevering etter 30 er det som kalles innsyn i offentlighetsloven Oppsummering av forholdet til matrikkelloven Offentlig journal Ingen konsekvenser i forhold til matrikkelloven Innsyn etter begjæring Unnta enkeltopplysninger hentet fra matrikkelen etter offentlighetslovens 13, jf matrikkelloven Dette gjelder ikke bostedsadresser Offentlighetsloven pålegger IKKE å legge dokumenter ut på Internett Trenger ikke lovhjemmel for å la vær Matrikkelforskriftens 12 (3) 7

8 Spørsmål? INNSYN OG UTLEVERING ETTER MATRIKKELLOVEN Rettslige rammer Formålet med matrikkelloven Matrikkelen er ikke et frivillig register Behandling av personopplysninger fra matrikkelen er begrenset til formålet med et nasjonalt eiendomsregister Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde Sikre rasjonell oppgaveløsing og forvaltning for offentlig og privat sektor Skal ikke bistå med personinformasjon som bør innhentes fra andre offentlige registre 8

9 Innsyn Opplysninger OM REGISTERET Matrikkelloven 29, jfr. matrikkelforskriften 11 nr 1 For alle uten legitimasjon Opplysninger OM EN SELV Matrikkelloven 29, jfr. matrikkelforskriften 11 nr. 2 og 5 Egne eiendommer og rettigheter Krever i alle tilfeller legitimasjon Innsyn (forts) Naboadresser og eiendommer Matrikkelloven 29, jfr, matrikkelforskriften 11 nr. 3 og 4 En kommunal Min side løsning (Min eiendom) Utlevering Opplysninger fra matrikkelen om eiendommer Selskaper/foretak Døde personer Privatpersoner Utlevering av opplysninger fra matrikkelen krever hjemmel i lov eller forskrift, jf. matrikkelloven 30 Matrikkelloven er en særlov i forhold til offentlighetsloven 9

10 Utlevering (forts) Fysisk informasjon om eiendommen kan fritt utleveres Matrikkelloven 30, 3. ledd, jf. matrikkelforskriften 13 Gjelder ikke for bygningsintern informasjon Matrikkelen er et eiendomsregister, ikke et personregister Grunnboksinformasjon Hjemmelshaver alene kan ikke utleveres Kan utleveres i kombinasjon med annen matrikkelinformasjon Informasjonstjenester for avlastning av kommunene Tinglysingstelefonen (8-14) Eget kundesenter i Ullensvang Gjennomsnittlig svartid 1 1,5 minutt Se eiendom Alt som er fritt tilgjengelig i matrikkelen Legg info på websidene og andre steder hvor folk leter etter kontaktinformasjon for kommunen Matrikkelinformasjon i offentlig journal Krav om offentlig journal på Internett Gjøre det lettere å finne dokumentene Informasjon OM dokumentet Skjermes mot søkemotorer Etter MD s uttalelse er ikke adresser hentet fra matrikkelen unntatt fra å legges på offentlig journal Eksempel på hvordan man gjør det i staten Oep.no offentlig elektronisk postjournal 10

11 Matrikkelinformasjon på internett Matrikkelinformasjon kan bare legges ut på internett hvis det er hjemmel for å utlevere opplysningene og bruken blir kontrollert Matrikkelforskriften 12 nr. 3 Matrikkelinformasjon nevnt i matrikkelforskriften 13 kan legges ut etter avtale med matrikkelmyndigheten Matrikkelforskriften 12 nr. 4 Forsiktighetsregler Viktig med rutiner og klarhet i hva slags informasjon som skal ringe bjeller Privatpersoners navn, adresse og fødselsnummer Hjemmelshavere, tiltakshavere, kontaktpersoner Bygningsintern informasjon At folk kan tenke seg å få informasjonen, betyr ikke at de har krav på å få den hvis de ikke har et lovhjemlet behov Må ikke kaste rutinene du har litt tilpasning vil antagelig ordne det greit Konkrete eksempler senere Matrikkelen Informasjon om alle eiendommer, jfr. matrikkellovens 4 og matrikkelforskriftens 3 Informasjon om eiendommer som eies av privatpersoner Informasjon som regnes opp i forskriftens 13 jfr. lovens 30 3 ledd Informasjon som regnes opp i forskriftens 14, 4 ledd jfr. lovens 30 2 ledd Bygningsintern informasjon som ikke er nevnt i 14 4 ledd Bostedsadresse Hjemmelshavers navn (eventuelt fødselsdato) Fødselsnummer 11

12 Spørsmål? Nærmere om utleveringen Eksempler og praktiske spørsmål Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, a) Offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon Kommunale og statlige organ for deres offentlige oppgaver Andre som utfører offentlige oppgaver Gjelder ikke offentlig næringsvirksomhet Fylkesmannen miljø og landbruk Eiendomsskatt Praksis 12

13 30 første ledd bokstav a) Hva er offentlig administrasjon? Kommunalvist jordregister for statistikk produksjon og hjelperapporter Hyttemagasin og spesialnumre av aviser med offentlig informasjon Reklame og mengden av denne Andelen og typen offentlig informasjon Konferanser med formål å informere eiere og brukere av eiendommer Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, b) Oppgaver etter matrikkellov, PBL eller eierseksjonsloven Konkret angivelse av oppgavene og egen rolle Tiltakshavere Arealplanlegging Ikke for offentliggjøring uten hjemmel Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, c) Søknad om offentlige løyver (tillatelser) Personer og firmaer som søker om offentlig løyve Utslippstillatelse Landskaps og kulturvern 13

14 Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, d) Andre interesser knyttet til rådvelde over eller bruk av fast eiendom Konkret grunn ofte etablering og vedlikehold av infrastruktur Vedlikehold av veg Etablering av renseanlegg Det er viktig at dette praktiseres likt av kommunene Kartverket kan hjelpe til Praksis 30 første ledd bokstav d) Rådvelde over fast eiendom Private organisasjoner som utfører hjelpeoppgaver Røde Kors, Norsk Luftambulanse etc. Forespørsel om penger eller verving av medlemmer Drift og opprettelse av velforeninger Grensen mot uønsket reklame Infrastrukturtiltak Behov for informasjon til den registrerte for å kunne ivareta egne interesser Utlevering etter matrikkelloven ledd Andre formål avveining av formålet mot personvernet Foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle Kan aldri omfatte personers bostedsadresse Ferdig avveide hensyn for visse typer informasjon Rettmessig formål matrikkelforskriften 14, 4 Nye og vanskelige saker bør behandles av Kartverket for sikre ensartet praksis 14

15 Offentlige oppgaver som gjelder person og ikke eiendom Matrikkelen er et eiendomsregister, ikke et personregister Kan man spørre på navn? I utgangspunktet nei Lovhjemmel Samtykke Spesielle forhold? Hvis deres lovhjemmel er vag skal ikke du fikse det for dem! Hvorfor har man ikke en samtykkeordning? Særlig om matrikkelforskriftens 14 Utsending av offentlig informasjon (1) Kan ikke bruke matrikkelinformasjon i direkte reklame Hvor mye må være offentlig informasjon? Organisasjon som sender ut på vegne av kommune Praksis Etater og organer med særskilt tilgang (2) Gjelder også fødselsnummer og bostedsadresse Særlig om matrikkelforskriftens 14 (forts) Undervisning, forskning og journalistikk (3) Omfatter ikke fødselsnummer og bostedsadresse Testbase for undervisning Fullmakt/samtykke fra eier/ rettighetshaver (5) 15

16 Legitimasjon og registrering Det må være tilfredsstillende legitimasjon og registrering der loven krever det Innsyn etter matrikkelloven 29 krever legitimasjon Utlevering etter matrikkelloven 30 krever registrering og legitimasjon, jf matrikkelforskriftens 12 nr. 1 Alle systemer som ikke har legitimasjon og/eller registrering, er i strid med loven Ikke utlevering på telefon i noe tilfelle Hva er tilfredsstillende legitimasjon? Privatperson Utgangspunktet er fysisk oppmøte eller elektronisk signatur Firma Kommunen kontrollerer at firmaet er reelt og at utlevering skjer til noen som representerer det Legitimasjon praktiske ordninger Sende til registrert adresse i matrikkelen til hjemmelshaver eller tiltakshaver Registrert mailadresse for firma eller privatperson Kan også ta telefonhenvendelser Kreditkortbetaling alene eller fødsels- eller virksomhetsnummer er ikke tilfredsstillende legitimasjon 16

17 Legitimasjon ved utlegging på Internett - tilgangskontroll Informasjon etter matrikkelloven 30, 3 ledd og matrikkelforskriftens 13 kan være fritt tilgjengelig Utover dette må tilgang kontrolleres ved legitimasjon som innsyn og utlevering etter matrikkelloven 30 og 29 Innlogging med elektronisk ID Registrering med fødsels/organisasjonsnummer er ikke tilfredsstillende legitimasjon Registrering etter matrikkelforskriftens 12 Det skal dokumenteres for ettertiden hva man har gjort, hvilken vurdering man har lagt til grunn Formål med bruk dokumenteres Klargjøre ansvaret for bruken Overholdelse av arkivlovens regler vil være tilstrekkelig registrering Registreringsskjema utformet av Kartverket som veiledning Arkivering av skjemaet er tilstrekkelig registrering Fødselsnummer Fødselsnummer kan bare brukes i samsvar med personopplysingsloven 12 - matrikkellovens 30, 6 ledd Bare hvis man må sammenligne med annet register som bruker fødselsnummer Fødselsdato kan leveres ut hvis man har hjemmel for å få navnet Kan ikke brukes til å identifisere personen Praksis 17

18 Bygningsintern informasjon Bygningsnummer, Bygningstype, Næringsgruppe og Bygningsstatus Kan fritt utleveres, 30 tredje ledd jf forskriftens 13 Bebygd areal, antall etasjer og deres bruksareal, heis, bygningshistoriske opplysninger, vannforsyning, avløp, energikilder og oppvarming, og pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger Hvis man har en rettkommen interesse etter 30 andre ledd jf Forskriftens 14 Alle andre bygningsopplysninger krever hjemmel etter 30 1 ledd Matrikkelen Informasjon om alle eiendommer, jfr. matrikkellovens 4 og matrikkelforskriftens 3 Kan fritt utleveres Informasjon om eiendommer som eies av privatpersoner Informasjon som regnes opp i forskriftens 13 jfr. lovens 30 3 ledd Kan fritt utleveres Informasjon som regnes opp i forskriftens 14, 4 ledd jfr. lovens 30 2 ledd Kan utleveres ved rettmessig interesse Bostedsadresse Bare utleveres etter lovens 30 1 ledd Fødselsnummer Bare utleveres etter lovens 30 6 ledd Bygningsintern informasjon som ikke er nevnt i 14 4 ledd Kan utleveres etter lovens 30 1 eller 2 ledd, hvis vilkårene er oppfylt Hjemmelshavers navn (eventuelt fødselsdato) Bare sammen med annen informasjon når det er hjemmel etter lovens 30, 1 ledd Rettmessige og aktverdige formål hvorfor alt dette styret? Som utleverer har du FØRST OG FREMST et ansvar overfor de som er registrerte Jobben din er å følge reglene for hva som kan og skal utleveres Servicen for de som kommer og spør, SKAL og MÅ begrenses av hensynet til den registrerte Viktige rettsikkerhetsgarantier i et demokratisk samfunn 18

19 Oppsummering av noen viktige punkter Man må påse at mottakeren har hjemmel etter 30 for det de ønsker å gjøre Spm. nr. 1: HVA SKAL DET BRUKES TIL! Ansvar for utleveringen kan ikke skyves over på mottakeren Lister med personers bostedsadresse bare etter 30 1 ledd Navn på eier bruk tinglysingstelefonen Retningslinjer på Kartverkets websider Spørsmål? Klage Rammer og behandling 19

20 Hva kan påklages? Matrikkelloven 46 Enkeltvedtak Forvaltningsloven 2, 1. ledd b) et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer Andre vedtak/avgjørelser som oppregnet i matrikkelloven 46, 1. ledd Informasjonsplikt, forvaltningsloven 27 I underretningen om vedtaket skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og om den nærmere fremgangsmåten ved klage Klageinstans - matrikkelloven 46, 2. ledd Klage på kommunens vedtak etter matrikkelloven går til Fylkesmannen Gjelder: vedtak om innsyn eller nekting av innsyn etter matrikkelloven 29 Gjelder ikke: utlevering eller nekting av utlevering etter matrikkelloven 30, da er Kartverket klageinstans Klage på Kartverkets vedtak går til Miljøverndepartementet MERK: Forskjellig klageinstans for innsyn etter 29 og utlevering etter 30 Krav til klagen Klage krever rettslig interesse Partene eller andre som er sterkt berørt av det aktuelle vedtaket, forvaltningsloven 28 Hvem har rettslig klageinteresse ved utlevering? Klagefrist - 3 uker Fristen løper fra underretning eller fra det tidspunktet klager har fått eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket, forvaltningsloven 29 Klagens adressat, form og innhold Fremsettes for forvaltningsorganet som har truffet vedtaket og undertegnes av klager, forvaltningsloven 32 Hva det klages på (vedtaket) og hvilke endringer som ønskes 20

21 Underinstansens behandling Kommunen skal forberede klagesaken for klageinstansen, forvaltningsloven 33 Foreta de undersøkelser klagen gir grunn til Eventuell motpart må varsles om klagen Omgjøring av eget tiltak skal vurderes, forvaltningsloven 33 Anføres i oversendelse til klageinstansen Spørsmål? Matrikkelbrev Rettslige og praktiske forhold 21

22 Hva er et matrikkelbrev? Matrikkelloven 3 bokstav d) matrikkelbrev: attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysningar om ei matrikkeleining ved oppgitt dato Fra merknaden til bestemmelsen alle registrerte opplysningar, under dette også opplysningar om bygningar, bustader og adresser og registrerte hendingar som er knytte til eininga Attestert utskrift tyder at kommunen skriftleg stadfestar at opplysningane er i samsvar med innhaldet i matrikkelen. Attestert utskrift kan vere på papir eller som eit tilsvarande digitalt dokument Matrikkelbrevets roller Matrikkelbrev utstedes etter føring i matrikkelen Klagefrist for endringer i matrikkelen løper fra mottatt matrikkelbrev Nye matrikkelenheter, endring av matrikkelenheter, feilretting i matrikkelen m.m. Matrikkelen oppfyller kravet til publisitet, jf. Ot.prp. nr. 70 ( ) kap En av matrikkelbrevets roller er å dokumentere at en person / et foretak har oppfylt undersøkelsesplikten som er knyttet til et register med publisitets rolle Publisitet eksempler Automatisk fredete kulturminner. Tidligere tinglyst Nå registrert i matrikkelen. Ajourføres løpende ved kobling mot kulturminneregisteret Forurenset grunn For offentliggjøring av forekomster registrerer i matrikkelen på gjeldende eiendom Ajourføres løpende ved kobling mot grunnforurensningsdatabasen 22

23 Inneholder matrikkelbrev personopplysninger? Ja, hvis det gjelder matrikkelenheter der en av de registrerte eiere/festere er en levende person Kontaktpersoner for døde personer Nei i alle andre tilfeller Døde personer Foretak eller offentlige etater Matrikkelbrev med personopplysninger Etter matrikkelloven 29, 1 ledd kan man få innsyn i informasjon om sine eiendommer Her brukes samlet rapport matrikkelenhet Inkluderer det som står i kommunal tilleggsdel Skal gis ut gratis Matrikkelbrev er særlig nevnt i matrikkelloven 29, 2 ledd Kommune kan utferde matrikkelbrev når nokon som er nemde i 9 krever det. Formell eller reell eier Det kan kreves betaling, jfr. matrikkelloven 32 Nemde i 9 Den som har grunnbokshjemmel Den som ved rettskraftig avgjerd ved domstolene er kjent som eigar eller festar Den som lovleg har overteke grunn eller anlegg ved ekspropriasjon Den som lovleg har etablert anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn Stat, fylke eller kommune når det gjelder veg eller jernbane Den som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste 23

24 Spørsmål? NABOLISTER OG PERSONVERN- HENSYN Regler og rutiner Lovgrunnlag for å utlevere nabolister Matrikkelloven 30 b) For oppgaver etter denne lova, plan- og bygningslova eller eigarseksjonslova d) For å ta hand om andre interesser knytte til rådvelde over matrikkeleiningar eller bruken av dei Hver enkelt naboliste må i prinsippet vurderes etter lovgrunnlaget Formålet dekkes Innholdet er i samsvar med formålet Ikke utlevere mer enn nødvendig 24

25 Innhold i nabolister Kommunenummer og matrikkelnummer Eiers navn og adresse Eiers eierandel For hver nabo Utlevering av nabolister personlig oppmøte Sjekk hjemmelsgrunnlaget for utlevering Identifisering: Pass, førerkort, bankkort eller tilsvarende Registrering, evt. Ved hjelp av skjema foreslått av Kartverket Produksjon av naboliste, leveres ut sammen med kopi av registrering Registrering arkiveres Utlevering av nabolister etter henvendelser på telefon og e- post Sjekk hjemmelsgrunnlaget for utlevering Registrering, evt. ved hjelp av skjema foreslått av Kartverket Produksjon av naboliste Sende naboliste og registrering til verifiserbar adresse for den som spør. Vedkommendes adresse slik den framgår i matrikkelen Evt. tidligere registrert e-post Registrering og oversendelsesbrev arkiveres 25

26 Henvendelse fra firmaer forslag til fremgangsmåte Man foretar en førstegangsregistrering av firmaet Sjekker i enhetsregisteret for firmaets adresse Registrere flere personer som er legitimert til å motta opplysninger på vegne av firmaet Telefonnummer E-postadresse (firmapost) Ellers samme regelverk: Sjekk bruksformål osv. Fortrolig og strengt fortrolig adresse Folkeregisteret - lov om folkeregistrering Får sperret adressen for ett år av gangen Kripos har fått overført dette ansvaret Egen retningslinje og utlevering kun i samråd med Kartverket etter matrikkelforskriftens 12 sjette ledd Veileder distribuert til matrikkelfører i kommunene via fylkeskartkontor Påse at denne er kjent i relevante avdelinger! Rutiner og behandling av fortrolig adresse Hovedrutine Kjenner kun matrikkelnummeret Legges i konvolutt merket fortrolig/strengt fortrolig, som legges i ny umerket konvolutt Sendes rekommandert til Statens Kartverk, Matrikkelavdelingen, 3507 Hønefoss For nabolister hvor navnet er kjent Sett inn fiktiv hjemmelshaver Kommunen eller godkjent kontaktperson Påtar seg å videredistribuere korrespondanse 26

27 Informasjonsplikt til mottaker Matrikkelforskriften 12, 2. ledd Den som utleverer opplysninger skal informere mottakeren om at vedkommende er ansvarlig for at behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven og eventuelt sikkerhetsloven, og betingelser som gjelder for informasjon etter matrikkellova Kan Kartverket hjelpe til? Ja, se Kartverkets hjemmeside! Registreringsskjema Veileder og Ofte stilte spørsmål og svar Spørsmål? 27

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen Bakgrunnen for kurset Dagens tema Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen

Detaljer

Personvern. Personopplysningsloven overordnet lovverk 10/23/2013. Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen

Personvern. Personopplysningsloven overordnet lovverk 10/23/2013. Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv velge å gi eller ikke gi opplysninger

Detaljer

Fellestema 11.01.2016. Personopplysningsloven overordnet lovverk. Matrikkelen og personvern. Personvern

Fellestema 11.01.2016. Personopplysningsloven overordnet lovverk. Matrikkelen og personvern. Personvern Fellestema Matrikkelen og personvern Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv

Detaljer

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Veiledning til kommunene om hva som kan og ikke kan gis ut av informasjon og på hvilke vilkår, samt hvordan man håndterer registrering av brukere etter matrikkelforskriftens

Detaljer

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2011 Side 1 av 5 Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern

Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern Innholdsfortegnelse Innledning. Om personvern... 3 Hvorfor personvern?... 3 Hva er personopplysninger?... 4 Fødselsnummer:... 4 Overordnet

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Regler for utlevering av matrikkeldata Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Innhold Generelt om utlevering av matrikkelopplysninger Lovhjemmel Utleveringsforskriften Utlevering av opplysninger fra matrikkelen

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Trine Engnestangen, Segmentansvarlig eiendom og Camilla Walløe, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt om utleveringsforskriften

Detaljer

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier kartdataene? Et streiftog i materien kunne ha brukt store deler av dagen 1) Rettighetshaver 2) Krav til leveranse 3) Gjenbruk av data

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og publisitet Innholdsfortegnelse Hva er publisitet?... 3 Matrikkelen og kravet til publisitet... 3 Funksjonsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken...

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009 fra 01.01.2009 Unntatt taushetsplikt, usynlig for alle som ikke må behandle saken. Meroffentlighet skal vurderes kan-regler. Full offentlighet, alle har rett til innsyn uten å oppgi grunn eller ident.

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Veslemøy Faafeng seniorrådgiver eiendomsinformasjon Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Detaljer

Matrikkelen. Eiendomsregistrenes samfunnsmessige betydning. Heming Herdlevær Statens kartverk. eiendomsinformasjonssystem

Matrikkelen. Eiendomsregistrenes samfunnsmessige betydning. Heming Herdlevær Statens kartverk. eiendomsinformasjonssystem Matrikkelen et nytt eiendomsinformasjonssystem Heming Herdlevær Statens kartverk 11/18/2008 1 Matrikkelen et nytt eiendomsinformasjonssystem Matrikkelloven og matrikkelen Status for innføring og utvikling

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen 19. Januar 2016 Norefjell,

Detaljer

bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø

bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø 7. Februar 2011 Lars Elsrud prosessanvsarlig matrikkel STEDSDATA Innhold 1. Overordnet innledning om matrikkellova 2. Overordnet innledning om matrikkelen

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen)

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep Kartverket 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/05453-3 21. 10. 2013 Ark.: 008 Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven (

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Veileder om utleveringsforskriften

Veileder om utleveringsforskriften Veileder Veileder om utleveringsforskriften Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Veileder Veileder om utleveringsforskriften Forskrift

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Eiendomsgrenser i matrikkelen Spidsbergseter, 10.september 2014 Innhold Grunnlaget for eiendomsgrenser

Detaljer

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013. Ove Skåra, informasjonsdirektør

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013. Ove Skåra, informasjonsdirektør Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør 1 1890 28.05.2014 Side 3 Hva er personvern? Beskyttelse av privatlivets

Detaljer

Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? 15.02.2016. Hvorfor er dere på kurs?

Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? 15.02.2016. Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? Kurs i matrikkelføring Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Matrikkeloven en konfliktforebygger Tilgrensende lovverk

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121

Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121 Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Sak/clok 15/00121-24. Kommunen plikter snarest å rette opp de avvikene som går fram av rapporten.

Sak/clok 15/00121-24. Kommunen plikter snarest å rette opp de avvikene som går fram av rapporten. fled vennlig hilsen.1[111"(it'f111111111 Gnmstad kommune Postboks 123 Kartverket 4891 GRIMSTAD Deres ref.: Var ref. Dato: Sak/clok 15/00121-24 09.06.2015 Ark.: 342.1 Oversendelse av tilsynsrapport i Grimstad

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Oddbjørn Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/996 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 83/10 Utviklingsutvalget 20.12.2010 ANKE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING EIENDOM

Detaljer

Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør

Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør Enkelt fortalt: Dokumenttype Personopplysninger, taushetsbelagte/sensitive Ikke personopplysninger

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Overgang GSl Vglo. - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis

Overgang GSl Vglo. - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis Overgang GSl Vglo - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis Huske på Generelt har skolen et ansvar for samarbeid heim-skole. Forskrift til oppl.l kapittel 20. Ved overganger: disse bør

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse Fra ide til salgsobjekt Leikny Gammelmo fagleder oppmåling Gran kommune Gran kommune 2 3 Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er den største av hadelandskommunene. Kommunen har arealer på begge

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK)

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) V.1 Sentral matrikkelmyndighet 2012 Revidert 22.10.2013 Opplæring for de som skal føre i matrikkelen INNHOLD 1. Hva menes med jordsameie 2. Oppretting av nye jordsameier

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Matrikkelen - Litt av hvert samt kvalitetsheving!

Matrikkelen - Litt av hvert samt kvalitetsheving! Matrikkelen - Litt av hvert samt kvalitetsheving! Bodil Borch Mietinen Statens Kartverk avd. Vadsø M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Litt om Matrikkelsystemet

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1304

1902 - TROMSØ 200 1304 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 192 - TROMSØ 2 134 Utskriftsdato/klokkeslett: 19.9.212 kl. 14:12 Produsert av: Guri Woll - 192 Attestert av:

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Tønsberg kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Tønsberg kommune Saksnummer: 10/04829

Endelig rapport etter undersøkelse av Tønsberg kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Tønsberg kommune Saksnummer: 10/04829 Endelig rapport etter undersøkelse av Tønsberg kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Tønsberg kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Postboks 2410 3104 Tønsberg Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 26. februar 2014

Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 26. februar 2014 Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 26. februar 2014 Lars Elsrud, avdelingsdirektør matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Innledning om Kartverket 2.

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=...

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=... Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Se eiendom Eiendomsinformasjon 826-111/7 Smedshus 12.1.215 Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 9 878,8 Kommune 826 Tinn Arealmerknad Noen fiktive

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Kristiansand kommune som matrikkelmyndighet. Tidsrom for undersøkelsen:

Endelig rapport etter undersøkelse av Kristiansand kommune som matrikkelmyndighet. Tidsrom for undersøkelsen: Endelig rapport etter undersøkelse av Kristiansand kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Kristiansand kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Serviceboks 417 4604 Kristiansand Tidsrom

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork Fagdag med tema bygg i matrikkelen Wenche Mork 5 dagers fristen. Rapportene fra tilsyn 2013 viser avvik i nesten alle kommunen på tidsfrist for føring av bygg Føring av bygningsopplysninger i matrikkelen

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Kommunens veiledningsplikt Rutiner og sjekklister Forholdet til plan- og bygningsloven Tilleggsareal og forholdet til matrikkellova Leikny Gammelmo, Gran kommune

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet. Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014

Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet. Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 Om meg, Trine Nesland Kvalitetsrådgiver, Diakonhjemmet sykehus. Tidl. fagsjef for arkiv og dokumentasjon i Ruter

Detaljer

Seksjonssameie med adresser Aktiv

Seksjonssameie med adresser Aktiv ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) - 1504/32/177// Adresse: Nybøbakken 1A, 6011 ÅLESUND WE01119015 Seksjonssameie med adresser Matrikkel Kommune Gatedresse Husnr Matrikkeladresse Postadresse Formål Sameiebrøk

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1222 - FITJAR 90 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 17.01.2013 kl. 09:26 Produsert av: Kristin Meland Attestert av:

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Medlemsmøte DIS-Hadeland 1/2-14 Foredrag v/ove Nordberg. Personvern. Bruk av og regler rundt personopplysninger i forbindelse med slektsforskning.

Medlemsmøte DIS-Hadeland 1/2-14 Foredrag v/ove Nordberg. Personvern. Bruk av og regler rundt personopplysninger i forbindelse med slektsforskning. Medlemsmøte DIS-Hadeland 1/2-14 Foredrag v/ove Nordberg Personvern Bruk av og regler rundt personopplysninger i forbindelse med slektsforskning. Hva er personvern? Enkelt sagt handler personvern om retten

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Trondheim kommune, kart- og oppmålingskontoret Ellen Tetlie Brevik Deling av eiendom Temadag: GeoForum Rogaland, 26.02.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, kart- og oppmålingskontoret Ellen Tetlie Brevik Deling av eiendom Temadag: GeoForum Rogaland, 26.02.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson , kart- og oppmålingskontoret Ellen Tetlie Brevik Deling av eiendom Temadag: GeoForum Rogaland, 26.02.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Kort om oppmålingsgruppa i Består av: Årsrapportering: Enhetsleder

Detaljer

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD... 4 3. BETALINGSBETINGELSER OG PRIS... 4 3.1. BETALINGSBETINGELSER... 4 4. ENDRINGLOGG. 5 4.1. ENDRINGSLOGG/ MASSIVUTTREKK FRA

Detaljer

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad KART OG OPPMÅLING Fagansvarlig Rune Klevstad 1 HOVEDARBEIDSOPPGAVER Oppmålingsforretninger Matrikkelføring Adressering Ajourhold av kartverket Seksjonering Publikumskontakt 2 DISPOSISJON Kommunalt kartverk

Detaljer

[start kap] Innholdsoversikt

[start kap] Innholdsoversikt personvern BOOK.book Page 7 Thursday, December 23, 2010 1:32 PM [start kap] Innholdsoversikt 1 Innledning... 17 2 Personvernteori... 21 3 Internasjonalt personopplysningsvern... 81 4 Personopplysningsloven...

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer INNHOLD I MATRIKKELEN PROFIL 3 Innhold i matrikkelen (1) Matrikkelen omfatter opplysninger

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Vedrørende Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016

Vedrørende Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016 Møtereferat Vedrørende Dato Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016 Møtedato 27. oktober 2015 Til stede Geir-Ulf Johansen (storkommunegruppa (SKG) og KS) Thor-Aage Solberg (SKG og KS) Harald Jacobsen (SKG

Detaljer

Merknader til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Merknader til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) Miljøverndepartementet 26. juni 2009 Merknader til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) Innhold DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 Til 1 Sentral matrikkelstyresmakt...

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Innhold Begrep Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter. Oppmåling Tomtemåling Generelt Alternativt navn Tomtemåling Fagområde Bolig og eiendom Ingress Oppmålingsforretning kan gå ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom

Detaljer