Utlevering fra matrikkelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlevering fra matrikkelen"

Transkript

1 Utlevering fra matrikkelen Personvern, offentlighetslov og matrikkellovens regler om innsyn og utlevering Dagens tema Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen Ivareta personverninteressen til de som er registrert i matrikkelen Ivareta samfunnets behov for eiendomsinformasjon Avveininger mellom Personopplysningsloven og Matrikkelloven Forholdet til offentlighetsloven Noen viktige prinsipper Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Begrensninger bare for personopplysinger Legitimering av identitet er nødvendig i de fleste tilfeller Den som utleverer må dokumentere at reglene er fulgt 1

2 Brukerundersøkelse Landsomfattende brukerundersøkelse om kvalitet og hovedutfordringer 83% av landets kommuner besvarte undersøkelsen NIVI-rapport 2011:6 - Kommunene som lokal matrikkelmyndighet 80 prosent: oppfølgnings- og temakurs er av de tiltak som bør gis høyest prioritet for å styrke den faglige opplæringen Dette kurset er et av tiltakene for å følge opp dette Program Tid Tema Foredragsholder Velkommen. Praktiske detaljer. Gotfred Rygh Personvern og offentlighetslov Cathrine Rosmer Kaffepause Utlevering fra matrikkelen en innføring Cathrine Rosmer Lunch Utlevering fra matrikkelen praksis Cathrine Rosmer Klage matrikkellov og forvaltningslov Cathrine Rosmer Kaffepause Praktisk tema 1: Matrikkelbrev Gotfred Rygh Praktisk tema 2: Nabolister Gotfred Rygh Oppsummering og avslutning Gotfred Rygh Personvern Rettigheter for den registrerte må ivaretas 2

3 Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv velge å gi eller ikke gi opplysninger og til hvem Personlig integritet og privatlivets fred Vet du om et totalitært regime som har vært opptatt av godt personvern? Har ingenting å skjule Kan jeg sette opp et webkamera på badet ditt? Du kan selv bestemme at noe gjøres tilgjengelig, men andre har ikke rett til å gjøre det for deg Personopplysningslovens bakgrunn Erstatter personregisterloven (fra 1978) EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) Trådte i kraft Forskjeller fra personregisterloven Fra forhåndskontroll til etterkontroll Fra konsesjonsplikt til meldeplikt Vilkår for bruk og oppbevaring er nå i lov og forskrift i stedet for at Datatilsynet satte det i konsesjonen Personopplysningsbegrepet Opplysninger og vurderinger Omfatter nesten alt Som kan knyttes til Direkte eller indirekte identifiserbar Alle hjelpemidler som med rimelighet kan tenkes brukt En enkeltperson Levende fysisk person (ikke juridisk person) Små grupper hvor personer kan identifiseres Sensitive personopplysninger 3

4 Behandling av personopplysninger All behandling krever samtykke fra den registrerte eller hjemmel! Loven gjelder for Behandling med elektroniske hjelpemidler, eller Når opplysningene inngår eller skal inngå i et personregister Personregister: lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen Enhver bruk av personopplysninger Innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller en kombinasjon av disse Personopplysningsloven 18 rett til innsyn Enhver som ber om det skal få vite Hva slags behandling Hvem har det daglige ansvaret Formålet med behandlingen Hvilke typer opplysninger som behandles og hvor de hentes fra Om opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt til hvem I tillegg skal den som faktisk er registrert få vite Hvilke opplysninger om vedkommende som behandles Sikkerhetstiltak når dette ikke svekker sikkerheten Utdyping av informasjonen over Gjelder ikke ved behandling bare for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, når behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte Konsekvenser for matrikkelloven 95 % er ikke personopplysninger Informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende privatperson Behandling av personopplysninger krever hjemmel i lov jfr. Personopplysningsloven 8 Matrikkelloven gir hjemmel for behandling av personopplysninger i 29 og 30 I mange tilfeller er behandlingen i den registrertes interesse 4

5 Spørsmål? Offentlighetsloven Offentlighet i informasjonsalderen Offentlighetslovens formål Opplysning om offentlig virksomhet Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Ikke for å skaffe seg informasjon om andre som er i systemet Tillit til og rettssikkerhet for de som må stå i offentlige registre Er det info om offentlig virksomhet? 5

6 Hovedtrekk i ny offentlighetslov Alle kan kreve innsyn Gjelder for saksdokument, journal og lignende register Innsyn skal vurderes selv om dokumentet inneholder personopplysninger Kan normalt ikke forhåndsunnta dokumenter eller opplysninger Unntaksadgangen er innsnevret Plikt til å lage sammenstillinger etter 9 Nytt er også regler om gjenbruk Fri gjenbruk hvis ikke annet følger av lov, offentlighetsloven 7 nr. 1 Matrikkelloven regulerer gjenbruk i 30 Ved prising kan lisensiering benyttes Gratis, offentlighetsloven 8 Prising når offentligforskriften 4 tillater det Geodata og eiendomsinformasjon Forbud mot forskjellsbehandling, jfr. offentlighetsloven 6 Hva betyr offentlighet i praksis? Offentlighet betyr at man KAN få tilgang Det skal bes om innsyn og gjøres en konkret vurdering av dokumentets innhold Hvis offentlighet var automatisk, trengte vi ingen offentlighetslov Må ikke forveksles med partsoffentlighet Forvaltningslovens 18 rett for partene til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 6

7 Krav om innsyn i matrikkelinformasjon Dette behandles etter matrikkellovens regler selv om innsyn kreves etter offentlighetsloven Matrikkelloven gir grunnlag for å unnta opplysninger Man kan ikke uten videre unnta hele dokumenter Bostedsadresser inntatt i et journalført saksdokument skal ikke unntas innsyn Unntak for hemmelige adresser Tre forskjellige typer innsyn Offentlighetsloven Innsyn i saksdokumenter, journal og lignende Rett til å gjøre seg kjent med innholdet Personopplysningsloven Innsyn i registreringen og behandlingen Innsyn i informasjon om en selv Matrikkelloven Innsyn etter 29 som i personopplysningsloven Utlevering etter 30 er det som kalles innsyn i offentlighetsloven Oppsummering av forholdet til matrikkelloven Offentlig journal Ingen konsekvenser i forhold til matrikkelloven Innsyn etter begjæring Unnta enkeltopplysninger hentet fra matrikkelen etter offentlighetslovens 13, jf matrikkelloven Dette gjelder ikke bostedsadresser Offentlighetsloven pålegger IKKE å legge dokumenter ut på Internett Trenger ikke lovhjemmel for å la vær Matrikkelforskriftens 12 (3) 7

8 Spørsmål? INNSYN OG UTLEVERING ETTER MATRIKKELLOVEN Rettslige rammer Formålet med matrikkelloven Matrikkelen er ikke et frivillig register Behandling av personopplysninger fra matrikkelen er begrenset til formålet med et nasjonalt eiendomsregister Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde Sikre rasjonell oppgaveløsing og forvaltning for offentlig og privat sektor Skal ikke bistå med personinformasjon som bør innhentes fra andre offentlige registre 8

9 Innsyn Opplysninger OM REGISTERET Matrikkelloven 29, jfr. matrikkelforskriften 11 nr 1 For alle uten legitimasjon Opplysninger OM EN SELV Matrikkelloven 29, jfr. matrikkelforskriften 11 nr. 2 og 5 Egne eiendommer og rettigheter Krever i alle tilfeller legitimasjon Innsyn (forts) Naboadresser og eiendommer Matrikkelloven 29, jfr, matrikkelforskriften 11 nr. 3 og 4 En kommunal Min side løsning (Min eiendom) Utlevering Opplysninger fra matrikkelen om eiendommer Selskaper/foretak Døde personer Privatpersoner Utlevering av opplysninger fra matrikkelen krever hjemmel i lov eller forskrift, jf. matrikkelloven 30 Matrikkelloven er en særlov i forhold til offentlighetsloven 9

10 Utlevering (forts) Fysisk informasjon om eiendommen kan fritt utleveres Matrikkelloven 30, 3. ledd, jf. matrikkelforskriften 13 Gjelder ikke for bygningsintern informasjon Matrikkelen er et eiendomsregister, ikke et personregister Grunnboksinformasjon Hjemmelshaver alene kan ikke utleveres Kan utleveres i kombinasjon med annen matrikkelinformasjon Informasjonstjenester for avlastning av kommunene Tinglysingstelefonen (8-14) Eget kundesenter i Ullensvang Gjennomsnittlig svartid 1 1,5 minutt Se eiendom Alt som er fritt tilgjengelig i matrikkelen Legg info på websidene og andre steder hvor folk leter etter kontaktinformasjon for kommunen Matrikkelinformasjon i offentlig journal Krav om offentlig journal på Internett Gjøre det lettere å finne dokumentene Informasjon OM dokumentet Skjermes mot søkemotorer Etter MD s uttalelse er ikke adresser hentet fra matrikkelen unntatt fra å legges på offentlig journal Eksempel på hvordan man gjør det i staten Oep.no offentlig elektronisk postjournal 10

11 Matrikkelinformasjon på internett Matrikkelinformasjon kan bare legges ut på internett hvis det er hjemmel for å utlevere opplysningene og bruken blir kontrollert Matrikkelforskriften 12 nr. 3 Matrikkelinformasjon nevnt i matrikkelforskriften 13 kan legges ut etter avtale med matrikkelmyndigheten Matrikkelforskriften 12 nr. 4 Forsiktighetsregler Viktig med rutiner og klarhet i hva slags informasjon som skal ringe bjeller Privatpersoners navn, adresse og fødselsnummer Hjemmelshavere, tiltakshavere, kontaktpersoner Bygningsintern informasjon At folk kan tenke seg å få informasjonen, betyr ikke at de har krav på å få den hvis de ikke har et lovhjemlet behov Må ikke kaste rutinene du har litt tilpasning vil antagelig ordne det greit Konkrete eksempler senere Matrikkelen Informasjon om alle eiendommer, jfr. matrikkellovens 4 og matrikkelforskriftens 3 Informasjon om eiendommer som eies av privatpersoner Informasjon som regnes opp i forskriftens 13 jfr. lovens 30 3 ledd Informasjon som regnes opp i forskriftens 14, 4 ledd jfr. lovens 30 2 ledd Bygningsintern informasjon som ikke er nevnt i 14 4 ledd Bostedsadresse Hjemmelshavers navn (eventuelt fødselsdato) Fødselsnummer 11

12 Spørsmål? Nærmere om utleveringen Eksempler og praktiske spørsmål Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, a) Offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon Kommunale og statlige organ for deres offentlige oppgaver Andre som utfører offentlige oppgaver Gjelder ikke offentlig næringsvirksomhet Fylkesmannen miljø og landbruk Eiendomsskatt Praksis 12

13 30 første ledd bokstav a) Hva er offentlig administrasjon? Kommunalvist jordregister for statistikk produksjon og hjelperapporter Hyttemagasin og spesialnumre av aviser med offentlig informasjon Reklame og mengden av denne Andelen og typen offentlig informasjon Konferanser med formål å informere eiere og brukere av eiendommer Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, b) Oppgaver etter matrikkellov, PBL eller eierseksjonsloven Konkret angivelse av oppgavene og egen rolle Tiltakshavere Arealplanlegging Ikke for offentliggjøring uten hjemmel Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, c) Søknad om offentlige løyver (tillatelser) Personer og firmaer som søker om offentlig løyve Utslippstillatelse Landskaps og kulturvern 13

14 Utlevering etter matrikkelloven 30, 1 ledd, d) Andre interesser knyttet til rådvelde over eller bruk av fast eiendom Konkret grunn ofte etablering og vedlikehold av infrastruktur Vedlikehold av veg Etablering av renseanlegg Det er viktig at dette praktiseres likt av kommunene Kartverket kan hjelpe til Praksis 30 første ledd bokstav d) Rådvelde over fast eiendom Private organisasjoner som utfører hjelpeoppgaver Røde Kors, Norsk Luftambulanse etc. Forespørsel om penger eller verving av medlemmer Drift og opprettelse av velforeninger Grensen mot uønsket reklame Infrastrukturtiltak Behov for informasjon til den registrerte for å kunne ivareta egne interesser Utlevering etter matrikkelloven ledd Andre formål avveining av formålet mot personvernet Foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle Kan aldri omfatte personers bostedsadresse Ferdig avveide hensyn for visse typer informasjon Rettmessig formål matrikkelforskriften 14, 4 Nye og vanskelige saker bør behandles av Kartverket for sikre ensartet praksis 14

15 Offentlige oppgaver som gjelder person og ikke eiendom Matrikkelen er et eiendomsregister, ikke et personregister Kan man spørre på navn? I utgangspunktet nei Lovhjemmel Samtykke Spesielle forhold? Hvis deres lovhjemmel er vag skal ikke du fikse det for dem! Hvorfor har man ikke en samtykkeordning? Særlig om matrikkelforskriftens 14 Utsending av offentlig informasjon (1) Kan ikke bruke matrikkelinformasjon i direkte reklame Hvor mye må være offentlig informasjon? Organisasjon som sender ut på vegne av kommune Praksis Etater og organer med særskilt tilgang (2) Gjelder også fødselsnummer og bostedsadresse Særlig om matrikkelforskriftens 14 (forts) Undervisning, forskning og journalistikk (3) Omfatter ikke fødselsnummer og bostedsadresse Testbase for undervisning Fullmakt/samtykke fra eier/ rettighetshaver (5) 15

16 Legitimasjon og registrering Det må være tilfredsstillende legitimasjon og registrering der loven krever det Innsyn etter matrikkelloven 29 krever legitimasjon Utlevering etter matrikkelloven 30 krever registrering og legitimasjon, jf matrikkelforskriftens 12 nr. 1 Alle systemer som ikke har legitimasjon og/eller registrering, er i strid med loven Ikke utlevering på telefon i noe tilfelle Hva er tilfredsstillende legitimasjon? Privatperson Utgangspunktet er fysisk oppmøte eller elektronisk signatur Firma Kommunen kontrollerer at firmaet er reelt og at utlevering skjer til noen som representerer det Legitimasjon praktiske ordninger Sende til registrert adresse i matrikkelen til hjemmelshaver eller tiltakshaver Registrert mailadresse for firma eller privatperson Kan også ta telefonhenvendelser Kreditkortbetaling alene eller fødsels- eller virksomhetsnummer er ikke tilfredsstillende legitimasjon 16

17 Legitimasjon ved utlegging på Internett - tilgangskontroll Informasjon etter matrikkelloven 30, 3 ledd og matrikkelforskriftens 13 kan være fritt tilgjengelig Utover dette må tilgang kontrolleres ved legitimasjon som innsyn og utlevering etter matrikkelloven 30 og 29 Innlogging med elektronisk ID Registrering med fødsels/organisasjonsnummer er ikke tilfredsstillende legitimasjon Registrering etter matrikkelforskriftens 12 Det skal dokumenteres for ettertiden hva man har gjort, hvilken vurdering man har lagt til grunn Formål med bruk dokumenteres Klargjøre ansvaret for bruken Overholdelse av arkivlovens regler vil være tilstrekkelig registrering Registreringsskjema utformet av Kartverket som veiledning Arkivering av skjemaet er tilstrekkelig registrering Fødselsnummer Fødselsnummer kan bare brukes i samsvar med personopplysingsloven 12 - matrikkellovens 30, 6 ledd Bare hvis man må sammenligne med annet register som bruker fødselsnummer Fødselsdato kan leveres ut hvis man har hjemmel for å få navnet Kan ikke brukes til å identifisere personen Praksis 17

18 Bygningsintern informasjon Bygningsnummer, Bygningstype, Næringsgruppe og Bygningsstatus Kan fritt utleveres, 30 tredje ledd jf forskriftens 13 Bebygd areal, antall etasjer og deres bruksareal, heis, bygningshistoriske opplysninger, vannforsyning, avløp, energikilder og oppvarming, og pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger Hvis man har en rettkommen interesse etter 30 andre ledd jf Forskriftens 14 Alle andre bygningsopplysninger krever hjemmel etter 30 1 ledd Matrikkelen Informasjon om alle eiendommer, jfr. matrikkellovens 4 og matrikkelforskriftens 3 Kan fritt utleveres Informasjon om eiendommer som eies av privatpersoner Informasjon som regnes opp i forskriftens 13 jfr. lovens 30 3 ledd Kan fritt utleveres Informasjon som regnes opp i forskriftens 14, 4 ledd jfr. lovens 30 2 ledd Kan utleveres ved rettmessig interesse Bostedsadresse Bare utleveres etter lovens 30 1 ledd Fødselsnummer Bare utleveres etter lovens 30 6 ledd Bygningsintern informasjon som ikke er nevnt i 14 4 ledd Kan utleveres etter lovens 30 1 eller 2 ledd, hvis vilkårene er oppfylt Hjemmelshavers navn (eventuelt fødselsdato) Bare sammen med annen informasjon når det er hjemmel etter lovens 30, 1 ledd Rettmessige og aktverdige formål hvorfor alt dette styret? Som utleverer har du FØRST OG FREMST et ansvar overfor de som er registrerte Jobben din er å følge reglene for hva som kan og skal utleveres Servicen for de som kommer og spør, SKAL og MÅ begrenses av hensynet til den registrerte Viktige rettsikkerhetsgarantier i et demokratisk samfunn 18

19 Oppsummering av noen viktige punkter Man må påse at mottakeren har hjemmel etter 30 for det de ønsker å gjøre Spm. nr. 1: HVA SKAL DET BRUKES TIL! Ansvar for utleveringen kan ikke skyves over på mottakeren Lister med personers bostedsadresse bare etter 30 1 ledd Navn på eier bruk tinglysingstelefonen Retningslinjer på Kartverkets websider Spørsmål? Klage Rammer og behandling 19

20 Hva kan påklages? Matrikkelloven 46 Enkeltvedtak Forvaltningsloven 2, 1. ledd b) et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer Andre vedtak/avgjørelser som oppregnet i matrikkelloven 46, 1. ledd Informasjonsplikt, forvaltningsloven 27 I underretningen om vedtaket skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og om den nærmere fremgangsmåten ved klage Klageinstans - matrikkelloven 46, 2. ledd Klage på kommunens vedtak etter matrikkelloven går til Fylkesmannen Gjelder: vedtak om innsyn eller nekting av innsyn etter matrikkelloven 29 Gjelder ikke: utlevering eller nekting av utlevering etter matrikkelloven 30, da er Kartverket klageinstans Klage på Kartverkets vedtak går til Miljøverndepartementet MERK: Forskjellig klageinstans for innsyn etter 29 og utlevering etter 30 Krav til klagen Klage krever rettslig interesse Partene eller andre som er sterkt berørt av det aktuelle vedtaket, forvaltningsloven 28 Hvem har rettslig klageinteresse ved utlevering? Klagefrist - 3 uker Fristen løper fra underretning eller fra det tidspunktet klager har fått eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket, forvaltningsloven 29 Klagens adressat, form og innhold Fremsettes for forvaltningsorganet som har truffet vedtaket og undertegnes av klager, forvaltningsloven 32 Hva det klages på (vedtaket) og hvilke endringer som ønskes 20

21 Underinstansens behandling Kommunen skal forberede klagesaken for klageinstansen, forvaltningsloven 33 Foreta de undersøkelser klagen gir grunn til Eventuell motpart må varsles om klagen Omgjøring av eget tiltak skal vurderes, forvaltningsloven 33 Anføres i oversendelse til klageinstansen Spørsmål? Matrikkelbrev Rettslige og praktiske forhold 21

22 Hva er et matrikkelbrev? Matrikkelloven 3 bokstav d) matrikkelbrev: attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysningar om ei matrikkeleining ved oppgitt dato Fra merknaden til bestemmelsen alle registrerte opplysningar, under dette også opplysningar om bygningar, bustader og adresser og registrerte hendingar som er knytte til eininga Attestert utskrift tyder at kommunen skriftleg stadfestar at opplysningane er i samsvar med innhaldet i matrikkelen. Attestert utskrift kan vere på papir eller som eit tilsvarande digitalt dokument Matrikkelbrevets roller Matrikkelbrev utstedes etter føring i matrikkelen Klagefrist for endringer i matrikkelen løper fra mottatt matrikkelbrev Nye matrikkelenheter, endring av matrikkelenheter, feilretting i matrikkelen m.m. Matrikkelen oppfyller kravet til publisitet, jf. Ot.prp. nr. 70 ( ) kap En av matrikkelbrevets roller er å dokumentere at en person / et foretak har oppfylt undersøkelsesplikten som er knyttet til et register med publisitets rolle Publisitet eksempler Automatisk fredete kulturminner. Tidligere tinglyst Nå registrert i matrikkelen. Ajourføres løpende ved kobling mot kulturminneregisteret Forurenset grunn For offentliggjøring av forekomster registrerer i matrikkelen på gjeldende eiendom Ajourføres løpende ved kobling mot grunnforurensningsdatabasen 22

23 Inneholder matrikkelbrev personopplysninger? Ja, hvis det gjelder matrikkelenheter der en av de registrerte eiere/festere er en levende person Kontaktpersoner for døde personer Nei i alle andre tilfeller Døde personer Foretak eller offentlige etater Matrikkelbrev med personopplysninger Etter matrikkelloven 29, 1 ledd kan man få innsyn i informasjon om sine eiendommer Her brukes samlet rapport matrikkelenhet Inkluderer det som står i kommunal tilleggsdel Skal gis ut gratis Matrikkelbrev er særlig nevnt i matrikkelloven 29, 2 ledd Kommune kan utferde matrikkelbrev når nokon som er nemde i 9 krever det. Formell eller reell eier Det kan kreves betaling, jfr. matrikkelloven 32 Nemde i 9 Den som har grunnbokshjemmel Den som ved rettskraftig avgjerd ved domstolene er kjent som eigar eller festar Den som lovleg har overteke grunn eller anlegg ved ekspropriasjon Den som lovleg har etablert anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn Stat, fylke eller kommune når det gjelder veg eller jernbane Den som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste 23

24 Spørsmål? NABOLISTER OG PERSONVERN- HENSYN Regler og rutiner Lovgrunnlag for å utlevere nabolister Matrikkelloven 30 b) For oppgaver etter denne lova, plan- og bygningslova eller eigarseksjonslova d) For å ta hand om andre interesser knytte til rådvelde over matrikkeleiningar eller bruken av dei Hver enkelt naboliste må i prinsippet vurderes etter lovgrunnlaget Formålet dekkes Innholdet er i samsvar med formålet Ikke utlevere mer enn nødvendig 24

25 Innhold i nabolister Kommunenummer og matrikkelnummer Eiers navn og adresse Eiers eierandel For hver nabo Utlevering av nabolister personlig oppmøte Sjekk hjemmelsgrunnlaget for utlevering Identifisering: Pass, førerkort, bankkort eller tilsvarende Registrering, evt. Ved hjelp av skjema foreslått av Kartverket Produksjon av naboliste, leveres ut sammen med kopi av registrering Registrering arkiveres Utlevering av nabolister etter henvendelser på telefon og e- post Sjekk hjemmelsgrunnlaget for utlevering Registrering, evt. ved hjelp av skjema foreslått av Kartverket Produksjon av naboliste Sende naboliste og registrering til verifiserbar adresse for den som spør. Vedkommendes adresse slik den framgår i matrikkelen Evt. tidligere registrert e-post Registrering og oversendelsesbrev arkiveres 25

26 Henvendelse fra firmaer forslag til fremgangsmåte Man foretar en førstegangsregistrering av firmaet Sjekker i enhetsregisteret for firmaets adresse Registrere flere personer som er legitimert til å motta opplysninger på vegne av firmaet Telefonnummer E-postadresse (firmapost) Ellers samme regelverk: Sjekk bruksformål osv. Fortrolig og strengt fortrolig adresse Folkeregisteret - lov om folkeregistrering Får sperret adressen for ett år av gangen Kripos har fått overført dette ansvaret Egen retningslinje og utlevering kun i samråd med Kartverket etter matrikkelforskriftens 12 sjette ledd Veileder distribuert til matrikkelfører i kommunene via fylkeskartkontor Påse at denne er kjent i relevante avdelinger! Rutiner og behandling av fortrolig adresse Hovedrutine Kjenner kun matrikkelnummeret Legges i konvolutt merket fortrolig/strengt fortrolig, som legges i ny umerket konvolutt Sendes rekommandert til Statens Kartverk, Matrikkelavdelingen, 3507 Hønefoss For nabolister hvor navnet er kjent Sett inn fiktiv hjemmelshaver Kommunen eller godkjent kontaktperson Påtar seg å videredistribuere korrespondanse 26

27 Informasjonsplikt til mottaker Matrikkelforskriften 12, 2. ledd Den som utleverer opplysninger skal informere mottakeren om at vedkommende er ansvarlig for at behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven og eventuelt sikkerhetsloven, og betingelser som gjelder for informasjon etter matrikkellova Kan Kartverket hjelpe til? Ja, se Kartverkets hjemmeside! Registreringsskjema Veileder og Ofte stilte spørsmål og svar Spørsmål? 27

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen Bakgrunnen for kurset Dagens tema Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen

Detaljer

Personvern. Personopplysningsloven overordnet lovverk 10/23/2013. Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen

Personvern. Personopplysningsloven overordnet lovverk 10/23/2013. Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv velge å gi eller ikke gi opplysninger

Detaljer

Fellestema 11.01.2016. Personopplysningsloven overordnet lovverk. Matrikkelen og personvern. Personvern

Fellestema 11.01.2016. Personopplysningsloven overordnet lovverk. Matrikkelen og personvern. Personvern Fellestema Matrikkelen og personvern Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv

Detaljer

Utleveringsregler fra matrikkelen med fokus på adresser. Gotfred Rygh, Matrikkelavdelingen, Kartverket.

Utleveringsregler fra matrikkelen med fokus på adresser. Gotfred Rygh, Matrikkelavdelingen, Kartverket. Utleveringsregler fra matrikkelen med fokus på adresser Gotfred Rygh, Matrikkelavdelingen, Kartverket. Hovedregler 95 % er ikke personopplysninger For eks. når hjemmelshaver er andre enn levende privatpersoner.

Detaljer

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Veiledning til kommunene om hva som kan og ikke kan gis ut av informasjon og på hvilke vilkår, samt hvordan man håndterer registrering av brukere etter matrikkelforskriftens

Detaljer

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2011 Side 1 av 5 Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverk

Kurs i matrikkelføring Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverk Kurs i matrikkelføring Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverk Innholdsfortegnelse Innledning - Om personvern... 3 Hvorfor personvern?... 3 Hva er personopplysninger?... 3 Fødselsnummer:...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern

Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern Innholdsfortegnelse Innledning. Om personvern... 3 Hvorfor personvern?... 3 Hva er personopplysninger?... 4 Fødselsnummer:... 4 Overordnet

Detaljer

Generelt om utleveringsforskriften. Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkelen

Generelt om utleveringsforskriften. Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.7 Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkelen Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Trine Engnestangen, Segmentansvarlig eiendom og Camilla Walløe, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt om utleveringsforskriften

Detaljer

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Regler for utlevering av matrikkeldata Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Innhold Generelt om utlevering av matrikkelopplysninger Lovhjemmel Utleveringsforskriften Utlevering av opplysninger fra matrikkelen

Detaljer

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier kartdataene? Et streiftog i materien kunne ha brukt store deler av dagen 1) Rettighetshaver 2) Krav til leveranse 3) Gjenbruk av data

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Hanna Nordby Jetlund, juridisk rådgiver og Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning

Detaljer

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Anders Fekjær Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET MATRIKKELEN- ET MODERNE EIENDOMSREGISTER

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.6 Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket Innledning Generelt om utleveringsforskriften Hvilke regelverk kommer til

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom og Hanna Nordby Jetlund, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og publisitet Innholdsfortegnelse Hva er publisitet?... 3 Matrikkelen og kravet til publisitet... 3 Funksjonsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

9/20/2012. Retting av matrikkelinformasjon. Litt av det jeg skal snakke om: Betydningen av registrert matrikkelinformasjon

9/20/2012. Retting av matrikkelinformasjon. Litt av det jeg skal snakke om: Betydningen av registrert matrikkelinformasjon Retting av matrikkelinformasjon Sentral matrikkelmyndighet juni 2012 Litt av det jeg skal snakke om: -Den registrertes forventninger til matrikkelen -Aktuelle bestemmelser -Om rett og plikt til retting

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen Onsdag 9. Mars 2016

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING -~la Datatilsynet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. 200600203IDH Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00595-2 1AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELFORSKRIFTEN

Detaljer

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009 fra 01.01.2009 Unntatt taushetsplikt, usynlig for alle som ikke må behandle saken. Meroffentlighet skal vurderes kan-regler. Full offentlighet, alle har rett til innsyn uten å oppgi grunn eller ident.

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler

Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Temadag eiendom Geoforum Stavanger 19.04.2016 Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom og juridisk rådgiver Camilla Walløe Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Innsyn etter pol, fvl og offtl. DR1010 Mona Naomi Lintvedt

Innsyn etter pol, fvl og offtl. DR1010 Mona Naomi Lintvedt Innsyn etter pol, fvl og offtl DR1010 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no Dagens tema Plikten til å gi informasjon Innsyn etter Personopplysningsloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Offentlighetsprinsippet

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Introduksjon til kurset

Kurs i matrikkelføring. Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Introduksjon til kurset Innholdsfortegnelse Innholdet i kurset... 3 Innledning... 4 Myndighetsrollene etter matrikkelloven... 4 Sentral matrikkelmyndighet... 4 Lokal matrikkelmyndighet...

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.6 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Veslemøy Faafeng seniorrådgiver eiendomsinformasjon Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

Klagesak etter matrikkelloven Matrikulering av eksisterende umatrikulert veggrunn Gnr. 11 bnr. 73

Klagesak etter matrikkelloven Matrikulering av eksisterende umatrikulert veggrunn Gnr. 11 bnr. 73 Saksbehandler, innvalgstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 10.12.2014 Deres dato 03.09.2014 Vår referanse 2014/10751 423.2 Deres referanse 2013/10939-12 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Innsyn etter pol, fvl og offtl. DR1010 Mona Naomi Lintvedt

Innsyn etter pol, fvl og offtl. DR1010 Mona Naomi Lintvedt Innsyn etter pol, fvl og offtl DR1010 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no Dagens tema Plikten til å gi informasjon Innsyn etter Personopplysningsloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Offentlighetsprinsippet

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen 19. Januar 2016 Norefjell,

Detaljer

Matrikkelen. Eiendomsregistrenes samfunnsmessige betydning. Heming Herdlevær Statens kartverk. eiendomsinformasjonssystem

Matrikkelen. Eiendomsregistrenes samfunnsmessige betydning. Heming Herdlevær Statens kartverk. eiendomsinformasjonssystem Matrikkelen et nytt eiendomsinformasjonssystem Heming Herdlevær Statens kartverk 11/18/2008 1 Matrikkelen et nytt eiendomsinformasjonssystem Matrikkelloven og matrikkelen Status for innføring og utvikling

Detaljer

bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø

bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø 7. Februar 2011 Lars Elsrud prosessanvsarlig matrikkel STEDSDATA Innhold 1. Overordnet innledning om matrikkellova 2. Overordnet innledning om matrikkelen

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for retting Retting

Detaljer

Fellestema 4/7/2015. Innhold. Hva er publisitet? Matrikkelen og publisitet

Fellestema 4/7/2015. Innhold. Hva er publisitet? Matrikkelen og publisitet Fellestema Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.2 Innhold Hva er publisitet? Matrikkelen og kravet til publisitet Funksjonsdelingen mellom grunnboken

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Grensejustering, matrikkelbrev, klage Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Vilkår for grensejustering (1) jf. ML 16 og MF 34 Oppmålingsforretning: Arealgrenser: Involverte enheter kan økes eller

Detaljer

Evaluering av offentleglova Har den virket etter hensikten? Kontaktseminar 2016

Evaluering av offentleglova Har den virket etter hensikten? Kontaktseminar 2016 Evaluering av offentleglova Har den virket etter hensikten? Kontaktseminar 2016 Evaluering av offentleglova Lov 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Trådte i kraft 1.

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom og Hanna Nordby Jetlund, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning

Detaljer

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 v/merethe M. Johansen, rådgiver IKAVA Arkivfaglig opplæring Mottak av klientmapper Rådgivning arkivdanning Ordning av eldre arkiver Utarbeidelse av lokalt regelverk

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel

Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Hanna Nordby Jetlund, juridisk rådgiver og Trine Engnestangen, segmentansvarlig eiendom Utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

Veileder om utleveringsforskriften

Veileder om utleveringsforskriften Veileder Veileder om utleveringsforskriften Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Veileder Veileder om utleveringsforskriften Forskrift

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013. Ove Skåra, informasjonsdirektør

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013. Ove Skåra, informasjonsdirektør Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør 1 1890 28.05.2014 Side 3 Hva er personvern? Beskyttelse av privatlivets

Detaljer

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Eiendomsgrenser i matrikkelen Spidsbergseter, 10.september 2014 Innhold Grunnlaget for eiendomsgrenser

Detaljer

Formidling av eiendomsinformasjon juridiske problemstillinger

Formidling av eiendomsinformasjon juridiske problemstillinger juridiske problemstillinger Veslemøy Faafeng Høringsseminar Oslo, 25. juni 2012 1 Juridiske problemstillinger noen utgangspunkter Staten har immaterielle rettigheter (databasevern) til matrikkelen og grunnboken.

Detaljer

Om organisering og opplæring. Lars Elsrud

Om organisering og opplæring. Lars Elsrud Om organisering og opplæring Lars Elsrud 31.10.2008 Litt bakteppe Formålet med delingsloven ( 1-1)( 1) Lovens formål er å sørge for at grensene for grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt

Detaljer

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen)

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep Kartverket 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/05453-3 21. 10. 2013 Ark.: 008 Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven (

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? 15.02.2016. Hvorfor er dere på kurs?

Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? 15.02.2016. Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? Kurs i matrikkelføring Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Matrikkeloven en konfliktforebygger Tilgrensende lovverk

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Del 1 Hvorfor dette kurset, den enkle forklaringen. Innhold 9/20/ Hvorfor dette kurset, den enkle forklaringen

Del 1 Hvorfor dette kurset, den enkle forklaringen. Innhold 9/20/ Hvorfor dette kurset, den enkle forklaringen Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Presentasjon av kurset Sentral matrikkelmyndighet, 2013 Innhold 1. Hvorfor dette kurset, den enkle forklaringen 2.Hvorfor dette kurset, den litt mindre enkle

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121

Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121 Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innsynsrett - Brukers rett til innsyn

Innsynsrett - Brukers rett til innsyn Innsynsrett - Brukers rett til innsyn Operativ sikkerhetsdokumentasjon Ved håndtering av innsynsbegjæringer skal etaten overholde krav gitt i offentleglova, forvaltningsloven INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT...

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Arkiv og enkeltindivider Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Disposisjon 1. Kort om Datatilsynets oppgaver og administrasjon 2. Personopplysningsloven vs. Offentleglova 23.04.2010 Side 2 Datatilsynet Uavhengig

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret.

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. Høringsnotat Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. 1. Hovedinnholdet i forslaget Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte Dag Wiese Schartum, AFIN Offentlighetsprinsippet som bakgrunn Personopplysningsloven gjelder generelt, uavhengig av sektor, og gir generelle

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn. Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017

Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn. Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017 Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017 Generelle rammer Forvaltningsloven (enkeltvedtak): Det skal forhåndsvarsles før vedtak treffes, jf FVL

Detaljer

Saken gjelder Paul Hallan og hans krav mot kommunen for å få endret de matrikkelførte eiendomsgrensene for sin eiendom gnr 104 bnr 7 i Hemne kommune.

Saken gjelder Paul Hallan og hans krav mot kommunen for å få endret de matrikkelførte eiendomsgrensene for sin eiendom gnr 104 bnr 7 i Hemne kommune. Paul Hallan 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/2516-124 V60 HK/RÅD/TAA 01.06.2015 MELDING OM DELEGERT VEDTAK NY BEHANDLING - PAUL HALLAN - KRAV OM ENDRING I MATRIKKELEN

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Overgang GSl Vglo. - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis

Overgang GSl Vglo. - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis Overgang GSl Vglo - huske på - taushetsplikt - elevmapper Regelverk i praksis Huske på Generelt har skolen et ansvar for samarbeid heim-skole. Forskrift til oppl.l kapittel 20. Ved overganger: disse bør

Detaljer

Sak/clok 15/00121-24. Kommunen plikter snarest å rette opp de avvikene som går fram av rapporten.

Sak/clok 15/00121-24. Kommunen plikter snarest å rette opp de avvikene som går fram av rapporten. fled vennlig hilsen.1[111"(it'f111111111 Gnmstad kommune Postboks 123 Kartverket 4891 GRIMSTAD Deres ref.: Var ref. Dato: Sak/clok 15/00121-24 09.06.2015 Ark.: 342.1 Oversendelse av tilsynsrapport i Grimstad

Detaljer