Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145"

Transkript

1 Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145 Saksbehandler: Hege Mørk Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet /11 Utval for natur og næring /11 Utval for kultur og levekår /11 Formannskapet /11 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne /11 Arbeidsmiljøutvalet /11 Administrasjonsutvalet /11 Kommunestyret ÅRSBUDSJETT 2012, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN Generelle saksopplysningar: Politisk behandling i: Formannskap, Utval for Natur og Næring, Utval for Kultur og Levekår Vedtaksorgan: Formannskapet (24.november) og tilråding til kommunestyret Saksdokument: Frå fase 1 (førebuande) (i parantes;til høgre registrerte dok i jnr:11/1681 ev. andre jnr) 1. Handlingsprogam og økonomiplan med Årsbudsjett 2011 (3) 2. Rådmannen sitt budsjettdirektiv datert 4. juni 2011 (4) 3. Avdelinganes framlegg til Handlingsprogr. og Økonomiplan Postliste frå førebuande fase sakarkivnr -( ) 5. Brev frå Kyrkjeleg fellesråd med utskrift av budsjettforslag. (12) 6. Taldelen til Økonomiplan m/årsbudsjett Budsjettframlegg frå Gol Byggdrift KF (25) 8. Søknad frå Forum nye Bergensbanen 9. Søknad frå Hallingdal Reiseliv datert 6. juli 2010 (dobbelt reg, jf 29) 10. IKT-budsjett for Hallingdalskommunane ( Budsjett 2012 Skatteoppkrevjaren (21) 12. Budsjett 2012 PPT nedre Hallingdal 13. Budsjett 2012 Hallingdal Brann- og redningsteneste (15/17) 14. NAV Gol (1) 15. Utbyggingsavdelinga (6) 16. Omsorgsavdelinga (7) 17. Læringssenteret (8) 18. Gol skule og SFO (9) Side 1

2 19. Gol barnehage (10) 20. Helseavdelinga (11) 21. Læringssenteret (27) 22. Helseavdelinga (28) 23. Kultur- og info (34) Lydfarge AS v/maaike Visser, / Energy Performance Contracting 26. Middel til Frivilligsentralen, / Sunne hudprodukter for menn, Bad Norwegian 4.3.og / Gol Skisenter AS, / Hallingdal Reiseliv, Gordarike Familiepark AS / GolfAlpin Golfbane AS, / Storefjell Resort Hotel, / Frå omsorgsavdelinga, (29) 33. Frå helseavdelinga, (28) 34. Frå kommunalteknisk avdeling ( 5 ) 35. Frå omsorgsavdelinga (16) 36. Frå løns- og personalavdelinga (14) 37. Framlegg til budsjett 2012 samandrag pr Administrative merknader mm pr Dokument nr. 7, 13-20, 23 og fylgjer som vedlegg. Nye saksdokument som var sendt ut til formannskapssak 43, i møte : Notat vedr betalingssatsar 2012 (jf framlegg til vedtak) Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift formannskapet Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift UKL Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift UNN Notat Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Saksopplysningar: KORT OM INFORMASJON HENTA FRÅ OVERORDNA SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Kommuneproposisjonen: Proposisjonen vart lagt fram for Stortinget av regjeringa 13.mai 2011, og godkjent av Stortinget i juni. Den gjer hovudlinene for det økonomiske opplegget i kommunesektoren for 2012, herunder eventuelle endringar i ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåa. Proposisjonen gjev signal om regjeringa sine prioriteringar og om og kva nye tiltak som skal setjast i verk i året som kjem. Dei viktigste punkta i Kommuneproposisjonen blei presentert under økonomikonferansen i mai Men kort oppsummert: God og effektiv offentleg sektor Vekst på skule, pleie- og omsorgs- og helsetenester Kommunesektoren står for!/5 av landets totale sysselsetting og utgjer til saman 18% av BNP, dvs summen av dei varer og tenester som vert produsert i landet i løpet av eit år. Veksten i investeringar i kommunal sektor har elles auka med om lag 7.5% årleg i perioden nye årsverk i kommunesektoren sidan 2005, men oppgåvene auker tilsvarande Side 2

3 Samhandlingsreformen trer i kraft Auke i kravet til kommunen som leverandør av velferdstenester. Reformen inneber kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og kommunalt ansvar for betaling for utskrivingsklare pasientar. Det inneber og at kommunen får økonomisk medansvar for medisinsk behandling i spesialisthelsetenesta. Overføring av ansvaret inneber samstundes at kommunen får direkte betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar, men som framleis får tilbod om behandling i spesialisthelsetenesta. Kommunen får såleis eit insentiv til å etablere tilbod til denne målgruppa, anten åleine eller i samarbeid med andre kommunar. KS har i sin prognosemodell rekna at auke i statstilskot til Gol kommne som resultat av samhandlingsreformen utgjer om lag 4.9 mill kr. Samstundes er å seie at dette ikkje er øyremerka midlar, og at ressursbruken i kommunen og heng saman med korleis omfang og kvalitet er på det tilbodet kommunen allereie har etablert. Kommunane får ikkje kompensasjon for ytterlegare auke i talet barnehageplassar Auka krav til sunn økonomistyring i kommunane. Det inneber samstundes vekt på kompetanse hos leiarar og medarbeidarar, samt at folkevalde bidreg til utvikling av ein heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk Vekt på høgt nærvær frå tilsette og tanke for å tildele ressursar for å nå eit slikt mål Samanslåing av kommunar skal vere tufta på det «friviljuge».. Difor er det oppmoda å styrke interkommunalt samarbeid Statsbudsjettet Framlegg til Statsbudsjett for 2012 vart lagt fram for Stortinget 6. oktober Økonomisk opplegg Regjeringa reknar med realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter. Veksten er mindre enn på fleire år. Veksten i dei frie inntektane (skatt og rammetilskot) er rekna til 4.2%. Korrigert for løns- og prisvekst er realveksten rekna til 1%. Det skulle utgjere om lag 3 mill kr for Gol kommune. Ettersom lønsveksten er langt større enn generell prisvekst i små kommunar inneber dette at reell vekst i Gol kommune er mill kr eller 6-8 pro mille av samla budsjett..dette inneber at kommunen sjølv må syte for inntektsvekst gjennom eigne inntekter. Lønsvekst 2012 Gol kommune Det er rekna med ein lønsvekst i kommunesektoren i 2012 på 3.25 %. Gol kommune har i sitt framlegg til budsjett for 2012 lagt inn ei auke på 3.5%. Dette er grunna i erfaringar gjennom ei årrekke om at sentrale anslag kvart einaste år har blitt sett for lågt, spesielt i kommunar der tilsette har lang ansiennitet og utdanning over gjennomsnittet av norske kommunar.. Skatt og rammetilskot Gol kommune For Gol er det rekna med skatt og rammetilskot på i alt mill. kr. Av dette er 4.9 mill kr «kompensasjon» i samband med samhandlingsreformen. Sum for 2011 var 207,4 mill kr. Fylkesmannens anbefalinger Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3- Side 3

4 5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Fylkesmannen ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Momskompensasjonsordningen: vi minner om regelendringene. For budsjett- og regnskapsåret 2011 skal minimum 40 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60 prosent overføres. Dette trappes opp til hhv 80% i 2013 og 100% i Avsluttende merknader Fylkesmannen ber den enkelte kommune holde seg orientert om de endelige budsjettvedtak som fattes av Stortinget senere i høst. Når det gjelder oversendelse av kommunestyrets budsjettvedtak til fylkesmannen, viser vi til forskrift om årsbudsjett 15 hvor det heter at årsbudsjettet skal foreligge som eget dokument senest 15. januar det år budsjettet gjelder for. Dokumentene, samt økonomiske oversikter etter 12, skal oversendes Fylkesmannen til orientering straks de foreligger. Vi vil be om at den enkelte kommune sender 2 eksemplarer av budsjett og økonomiplan til Fylkesmannen. Alternativt kan dette sendes over som et elektronisk dokument. KOMMUNEN SINE SENTRALE INNTEKTS- OG UTGIFTSPOSTAR Skattar og rammtilskot Skatt på formue og inntekt må sjåast i samanheng med rammetilskotet. Prognosen for Gol for 2012 er som nemnt tidlegare kr 224,2 mill, slik det går fram av Statsbudsjettet. Denne summen er sett saman slik: KS prognosemodell KRD prognosemodell Skatt på formue og inntekt: 107,7 mill kr 106,1 mill kr Rammetilskot (etter inntektsutjamning) 116,5 mill kr 118,1 mill kr SUM SKATT og RAMME 224,2 mill kr 224,2 mill kr Ved utgangen av september 2011 var skatteinngangen i Gol om lag i tråd med estimat frå sentrale styresmakter. Modell for skatteutjamning seier at eventuell svikt i skatteinngang vil bli kompensert med 60% gjennom auka rammetilskot. Slik sett er nemnde føresetnader for skatt og rammetilskot for Gol kommune Eigedomsskatt Det er i 2011 utskrive nær 16.5 mill kr i samla eigedomssskatt. Det er rekna inn same satsar og same beløp i Auke i eigedomsskatt på hytter og bustader vil gje om om kr i meirinntekt pr. pro mille auke. Side 4

5 Skatt på verk er ikkje endra og vil normalt kunne aukast noko meir ut frå signal frå sentrale styresmakter. Grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt på bruk vil liggje føre om lag medio november Kraftomsetning Det er for 2012 lagt inn inntekter og utgifter for kraftomsetning i tråd med dei avtaler som er inngått med Ustekveikja. Renteinntekter og -utgifter Rentenivået har vore stabilt det siste året. Det er ingen sterke signal om at styringsrenta vil endre seg vesentleg i Normalt vil styringsrenta kunne gå noko opp i planperioden frå til 2015, men det avheng i stor grad av utviklinga i finansmarknaden internasjonalt. Kommunane har i det alt vesentlege sine lån i Kommunalbanken. Kommunalbanken skal normalt følgje styringsrenta med 1% påslag. Dette til skilnad frå «vanlege» lån som private må skaffa seg for å finansiere sine investeringar. «Vanlege» bankar må skaffe seg lån ute i ein internasjonal marknad og der vil renta kunne auke langt meir enn styringsrenta. Rentenivået påverkar elles gebyra innan vatn, avlaup og renovasjon, samt kompensasjonsordninga for renter i Husbanken. I Økonomiplanen og budsjettet som no skal behandlast har rådmannen lagt opp til ei renteutvikling i tråd med signala frå Norges Bank om svakt stigande rentenivå. Det er likevel lagt opp til ei lågare rente for heile perioden enn det ein såg for seg i fjor. For perioden er det rekna med ei gjennomsnittleg lånerente på 3,25% stigande til 4,5% i Lønsutvikling og pensjonspremie Budsjettering av løn er med verknad frå endra. Verknaden av årets lønsoppgjer er i si heilskap lagt inn i avdelingane sine budsjett. I tillegg er det lagt inn forventa lønsauke i 2012 med 3,5% eller 0,25% meir enn føreset i statsbudsjettet. Det vil såleis ikkje vere att midlar til lokale lønsforhandlingar i Alle desse midlane må hentast, dekkjast, med eventuell omfordeling innafor verksemdene sine budsjett. Elles er det viktig å vere klar over at berekna pensjonspremie er eit fiktivt beløp. Som det har gått fram av omtale i media i seinare tid er pensjonselskapa sine resultat dårlegare enn tidlegare forventa. Dette heng sjølvsagt saman med dårlege internasjonale konjunkturar og låg avkastning på investeringar. For å dekke opp auken i premie må selskapa difor gå til sine eigarar, dvs t.d. kommunar, for å få pengar til å finansiere pensjonsutbetalingane. Om trenden held fram vil Gol kommune kunne få betydele auke i årleg pensjonspremie til KLP. Om t.d. Gol kommune skulle ha dekt inn heile auken for 2012 i løpet av eit år og ikkje fordelt over 10 år slik avtala Gol kommune har med KLP er, ville meirutgift i 2012 vore vel 6 mill kr. Den relle auken med nemnde fordeling over 10 år gjer at auken i 2012 «berre» vert om lag 1.2 mill kr BETALINGSSATSAR OG AVGIFTER Barnehage Satsane for heil plass er kr per mnd. Dette vert halden uendra slik regjeringa legg opp til. Side 5

6 Kommunale gebyr for vatn, avløp og renovasjon - VAR-tenestene Økonomi: Økonomiplanen er førebels sett opp med framskriving av vedteke budsjett for 2011, korrigert for løns-og prisstigning. Nye tiltak og / eller andre tilleggsløyvingar i 2011 er berre vidareført i dei tilfelle kommunestyret har gjort vedtak om det. Tidlegare vedtak om reduksjonar er og vidareført. Investeringsprosjekta under vatn, avløp og renovasjon. På dei sentrale inntektspostane er det gjort justeringar for skatt og rammetilskot, eigedomsskatt, rentekompensasjon frå Husbanken, renteinntekter, integreringstilskot og kraftomsetninga, jf eigne kommentarar Ytterlegare om budsjettet vil bli lagt inn under Behandling i løpet av møtet Det var orienteringar om budsjettet og budsjettarbeidet. Ut frå drøftingane formannskapet skulle rådmannen laga ei oppsummering av status og det vidare arbeidet og tiltak vidare i prosessen. ******* Særskilte behov ved avdelingane / utfordringar: Utviding av stillingsstørrelse næringskonsulent / saksbehandlar eigedomsskatt Næringsavdelinga i Gol kommune består i dag av 2, 7 årsverk. Det er avsett 20% stilling som næringskonsulent, som er vakant. Dei øvrige stillingar er i hovudsak saksbehandling innan skogbruk, landbruk og miljø. Gol kommune starta opp arbeidet med ein næringslivsplan i 2010, men på grunn av liten respons frå næringslivet blei vidare arbeid utsatt i påvente av ei utgreiing frå Transportøkonomisk institutt. UNN ba derfor administrasjonen om å vente med tilsetjing i stillingsprosenten som næringskonsulent. Rådmannen meiner det er behov for å bruke meir ressursar på arbeidet med næringsutvikling. Gol kommune tar imot og behandlar spørsmål og initiativ, men har ikkje ressursar til å arbeide strategisk på dette området. Det er derfor behov for å auke stillingsstørrelsen som næringskonsulent. Ei av oppgåvene som vil bli lagt under ei slik stilling er forvaltning av mørk fiber eigd av kommunen. Kommunen kjøpte denne fra ECO i 2003, men har ikkje vore aktiv i forvaltninga av denne ressursen. Ei aktiv forvaltning er viktig for utvikling, samt at det inneber inntekter for kommunen. Det vil bli lagt fram eige politisk sak. Under arbeidet med innføring av eigedomsskatt i heile kommunen er det forutsatt at det er nødvendig med ei 40 50% stilling for å ta seg av det løpande arbeidet med eigedomsskatten. Inntil vidare ser rådmannen det som fornuftig at dette arbeidet blir lagt til stillinga som næringskonsulent. Ved neste års budsjettbehandling bør det bli tatt ei vurdering av om arbeidet med eigedomsskatt skal gå ut av stillingsbeskrivelsen til næringskonsulenten. Det vil seinare bli tatt stilling til kor stillinga skal plasserast organisatorisk. Kostnaden ved å utvide stillinga med 80% vil vera ,-. Kunstgrasdekke Hallingmo: Kommunestyret behandla sak om legging av nytt dekke på kunstgrasbanen i sak 14/11. Saka blei utsatt til budsjettbehandlinga. Tiltaket er foreslått lagt inn i budsjett 2012, med ein kostnad på 3,3 mill. Kommunen kan forvente å få ca 1. mill kroner i tilskot frå spelemidlene. I Side 6

7 tillegg er det rekna inn eigeninnsats. Forventa kostnad for kommunen vil utgjere 1,2 mill kroner. Sjå eige notat frå Kultur- og informasjonsavdelinga, vedlegg 23 i budsjettsaka. Skulekorps: I økonomiplanen for ble det avsatt kr fordelt over tre år (kr , og ) Det er ikkje brukt midlar i For å fullfinansiera prosjektet i 2012 er det nødvendig at dei midler som vart tenkt brukt i 2011 blir satt av i tillegg til det som ligg inne i For 2013 trengs det ei auke på kr for å dekke dei reelle kostnadane. Prosjektet er planlagt over tre år. Det gjer det nødvendig med ei avsetjing i 2014 kr ,-. I prosjektperioden må det takast stilling til om skulekorps skal bli eit permanent tilbod i kulturskolen. Midlar til dette må vurderast særskilt. Enøktiltak: I tråd med vedtatt klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres blei det i K-sak 60/10 satt av kr ,- til klima og energitiltak for Planen tilrår å setje av kr. 100,- per innbyggjar. I retningslinene for tildeling av tilskot står det at årleg avsetning blir avgjort av kommunestyret i samband med behandlinga av budsjett og økonomiplan. Det har kome inn fleire søknader for 2010, og dei vil bli avgjort av UNN seinare på året. Energy Performance Contracting (EPC): Miljøvernrådgjevar i Gol kommune har foreslått ein modell for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i Gol kommune sine bygg. Modellen heiter Energy performance Contracting (EPC) og skal garantere at kommnuen vil spare energiutgifter. KS har gjennom prosjektet Grønne energikommuner i 2010 videreutvikla malar som blir brukt i gjennomføringa av EPC-kontrakter. Potensialet for lønsame energitiltak i kommunale bygg kan ofte vere over 20 % av energibruken eller meir. EPC gjør det mogleg for kommuner å realisera sparetiltak som elles ikkje vil bli gjennomført. Ein ekstern aktør energientreprenør står for planlegging og gjennomføring av avtalte energitiltak. Reduksjonen i energikostnadar dekkjer nedbetalinga av investeringa. Garanti for sparing og lønsemd i tiltaks-pakka blir kontraktsfesta. Jf eige saksdok 25. Fase 1 i modellen er å kartlegge kva bygg kommunen ynskjer å gjennomføre tiltak i. Miljøvernrådgjever har foreløpig rekna med at det kan vera fornuftig å gå vidare med om lag kvadratmeter av Gol kommune sine bygg. Kostnaden med slik kartlegging er kr. 7 per kvadratmeter. Dette vil gje ein totalkostnad på kr Det er mogleg å søkje ENOVA om tilskot på inntil kt til eit slikt tiltak. Herad skule: I sak 6/11 vedtok kommunestyret å vidareføre tilsetting i ein fast heimel (satt vakant i samband med innsparing) ut Det blei slått fast at vidare bruk av heimelen skulle bli tatt stilling til i samband med budsjett for Heilårsvirkning av denne undervisningsstillinga er kr ,-. UKL behandla i sak 31/11 ei sak som gjaldt 75% stilling som assistent. Denne vart og vidareført ut året, med bestemmelse om å vurdere den igjen i samband med budsjett og økonomiplan. Heilårsvirkninga av denne stillinga er kr ,-. Hallingmoprosjektet: Kommunestyret har bevilga kr ,- til områderegulering Hallingmo og skisseprosjekt ny skule. Etter at skisseprosjektet er avslutta skal det vere ei arkitektkonkurranse og eit forprosjekt på skule. Kostnadane med vidare arbeid vil avhenge av mellom anna valg av konkurranseform. Kommunestyret må i løpet av våren vere budd på saker om finansiering av Side 7

8 vidare arbeid. Ny skule er foreløpig rekna til ein kostnad på 250 millionar. Dette er rekna ut frå erfaringstal om byggekostnadar per kvadratmeter i offentleg bygg. 140 millionar er tenkt lånefinansiert. Kostnadane ved låneopptaket er lagt inn i økonomiplanen med halvårsvirkning frå Gjennom arkitektkonkurransen og forprosjektet vil det bli tatt stilling til kva funksjonar som må byggast samtidig med skule, og ein vil få meir konkrete tal på kostnadane. Me må vere budd på at totalkostnaden er høgare enn dei midler som allereie er satt av, og må derfor rydde rom i driftsbudsjettet til å kunne betjene ei høgare låneramme. Utsiktsryddeprosjektet: Prosjektet Et åpnere Hallingdal en opplevelse fra veien! har vore eit 2-årig pilotprosjekt med oppstart i februar Målet til prosjektet har vore å sikre turister og andre vegfarende gode, opplevingsrike og trygge reiser langs vegane i Hallingdal. Tiltaket er ei varig og systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte vegstrekningar. Prosjekteigar har vore Regionrådet i Hallingdal, og prosjektdeltakarar har vore kommunane i Hallingdal, Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen øvre Buskerud, HallingSkog, Bondelaga i Hallingdal, Hallingdal Skogeierlag, reiselivsnæringene i Hallingdal, Jernbaneverket, Hallingdal Trepellets AS, Hallingdal Kraftnett. I Gol er det rydda ei vegstrekning på om lag 8 km. I planane for prosjektet er det rekna eit vedlikehaldsbehov på kr/daa. Totalt vil dette for Gol utgjere omlag. kr dei år det er behov, kvart andre eller tredje år. Det vil vere for behov vedlikehald av ryddinga i Politikarmodulen: Styringsgruppa for IKT Hallingdal har drøfta innføring av papirlause politiske møte. Kostnaden til innkjøp av system ligg i budsjettet til IKT Hallingdal. Kvar kommune må syte for innkjøp av maskiner / lesebrett til politikarane. Rådmannen foreslår at det blir sett av kr ,- til innkjøp. Hallingdal reiseliv: Hallingdal reiseliv søkjer om at tilskotet for 2012 vert sett til ,-. Dette er det same dei søkte om for 2011, men då blei nivået på tilskotet frå året før vidareført og det var på kr ,-. Ønska auke i tilskot utgjer dermed kr ,-. FrivilligSentralen: FrivilligSentralen Gol har dei siste åra fått årleg statsstøtte på kr ,-, mot at kommunen har ytt tilskot på 40% = ,-. FrivilligSentralen opplyser no at i følgje retningsliner for frivilligsentralar skal det kommunale tilskotet vere på minimum 40% av totale driftsutgifter, ikkje 40% av det statlege tilskotet. Dei ber derfor om ein auke i tilskotet frå kommunen slik at det blir på kr ,-. FrivilligSentralen står blant anna for utkjøring av mat frå kjøkkenet på helsetunet til heimebuande. Jf saksdokument 26. Gol Reisemål: Gol kommune sitt årlege tilskot til Gol Reisemål er på kr ,-. Gol reisemål har no flytta frå Skysstasjonen og inn på kommunehuset. Dei skal disponere to kontor her. Turistinformasjon skal foregå gjennom infokioskar i sentrum og i servicetorget. I tillegg skal det leggast ut informasjonsmateriell i sentrum, og næringslivet skal kursast som reiselivsvertar. Eksterne innspel: Tidlegare år har kommunen i budsjettsaka tatt stilling til søknader om tilskot frå eksterne bedrifter / organisasjoner. Rådmannen vil foreslå ei endring i denne praksisen. Det vil bli Side 8

9 foreslått å sjå nærare på bruken av Næringsfondet. Per i dag kan formannskapet etter tilråding frå administrasjonen innvilge totalt kr ,- per år i næringstilskot. Dette beløpet blir raskt disponert, og seinare søknader / større søknader har derfor blitt behandla i budsjettet. I staden for å bruke tid på slike søknader i budsjettet, vil det bli foreslått å setje av ein pott som blir fordelt i tråd med vedtektene i næringsfondet. Dette kjem ein tilbake til før behandlinga av budsjett i formannskapet. Dei søknader som ligg føre no er: Gordarike familiepark AS og GolfAlpin Golfbane AS: Gordarike Familiepark AS og GolfAlpin Golfbane AS søkjer om å inngå ei sponsor- / hovudpartnaravtale med Gol kommune. Søknadssummen er kr ,-. Som sponsor / hovudpartnar blir kommunen tilbode mellom anna gratis entre for alle skolar / barnehagar tre gonger årleg. Gol Skisenter AS: Gol Skisenter AS søkjer om eit driftstilskot på kr i næringsstøtte for sesongen Jf eigen søknad med resultatreknskap. Gol Skiheiser har hatt ein vekst i omsetning dei siste åra, men uheldige forhold rundt vær og drift førte til eit underskot forrige sesong. Skiheisen har ein svært viktig funksjon i lokalsamfunnet. Det er stor aktivitet der, både organisert og uorganisert, og den blir brukt av barn i alle aldrar. Storefjell Resort Hotel: Storefjell Resort Hotel søkjer om tilskot på kr ,- til etablering av kunstsnøanlegg. Totalkostnaden ved prosjektet er kr ,-. Bad Norwegian: Gol kommune har fått ein søknad om tilskot til produktutvikling og profilering av hudprodukt for menn. Søknadsbeløpet er kr ,-. Maaike Visser, Lydfargemetoden/Lydfarge AS: Søkjer om kr ,- for å kunne utvikle ein profil for bedriften, vidareutvikle nettsida, og utarbeide brosjyrer og anna markedsføringsmateriell. Etter møtet i forrmannskapet og i samsvar med drøftingane i formannskapet sende rådmannen dette til avdelingsleiarane: «Formannskapet behandlet budsjettsaken den 27. oktober Gjennomgang av framlegg til årsbudsjett fra avdelingene sammenholdt med kommunens inntekter for 2012 viser foreløpig et «overskudd». Dette er imidlertid ikke så stort. Dersom det skal legges inn nye tiltak i drift eller investering må det derfor foretas kutt for å rydde plass til det. Formannskapet fattet vedtak om videre behandling av budsjett og økonomiplan, og en bestilling til utvalgene. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide negative prioriteringslister, og legge disse frem for utvalgene. Formannskapet har ikke tallfestet størrelsen på eventuelle kutt, men bedt oss lage lister over de reduksjoner som har minst innvirkning på tjenestene i avdelingene, med vurdering av konsekvensene av reduksjonen. Forslagene til reduksjon bør ha virkning i økonomiplanperioden. Ber om at dere oversender forslag til negative prioriteringslister til meg innen fredag 11. november Utvalgene skal behandle budsjettet den 15 (UNN) og 16 (UKL) november.» Jf saksdokument 37, Framlegg til budsjett 2012 Samandrag pr Side 9

10 Framlegg til vedtak: Gol, 8. november Hege Mørk, rådmann Utval for natur og næring behandla saka den , saksnr. 73/11 Behandling: Nye saksdokument, lagt fram i møtet: Utbyggingsavdelinga årsbudsjett 2012 negative prioriteringar, kommunalteknisk avdeling - årsbudsjett 2012, handlingsprogram og økonomiplan innsparingstiltak, og næringsavdelinga - årsbudsjett 2012, handlingsprogram og økonomiplan innsparingstiltak. Nytt saksdokument og vedlegg: Forskrift om gebyr for tjenester utført av utbyggingsavdelingen og næringsavdelingen i Gol kommune Vedtak: 3. Kommunale betalingssatsar og avgifter frå 1.januar 2012: 3.1 Kommunalteknisk avdeling 3.1.1) Årsgebyr for vatn 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 16, Fast del (abonnentsgebyr): m³ kr. (+ mva) 880, m³ kr. (+ mva) 1 900, m³ kr. (+ mva) 3750, m³ kr. (+ mva) 7500, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Side 10

11 Over m³ kr. (+ mva) ,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 3.0 Målarleige vassmålar pr. måler kr. 40,- 4.0 Tilleggsgebyr: Dersom vassmålar ikkje er installert i s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr 4.1, skal det krevjast tileggsgebyr etter 3.9 på kr. 300,- eks mva. pr. mnd for vatn og kr. 300,- pr. mnd for avløp. I s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr kan det etter 3.9 skrivast ut tileggsgebyr til abonnent som unnlet å etterkome kommunens krav om utbetring av eige vass- og avløpsanlegg der dette fører til meirkostnader for kommunen. Rådmann får fullmakt til å skrive ut og fastsetje beløp for slikt gebyr ) ) Tilknytingsgebyr for vatn Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 78,00 Bustadhus 2 (høg sats) Ingen endring 156,00 Næringsverksemd og industri- som bustad 2 Ingen endring 156,00 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. Årsgebyr for avløp 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 18, Mengdevariabelt del (forbruksgebyr) for fritidsbustader/støl der det ikkje er innstallert vassmålar: m² bruksareal - stipulert til 30 m³ m² bruksareal stipulert til 50 m³ Over 200 m² bruksareal stipulert til 70 m³ 2.0 Fast del (abonnentsgebyr) for alle kategoriar bygg utanom fritidsbustad/støl: m³ kr. (+ mva) 1070, m³ kr. (+ mva) 3 500, m³ kr. (+ mva) 6 000, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Over m³ kr. (+ mva) ,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. Side 11

12 2.1 Fast del (abonnentsgebyr) for fritidsbustader/støl kr. (+ mva) 1 550, ) ) ) Tilknytingsgebyr for avløp Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 83,20 Bustad 2 (høg sats) Ingen endring 166,40 Fritidsbustad/støl som bustad 2 Ingen endring 166,40 Fritidsbustad² - som bustad 1 Ingen endring 83,20 Næringsverksemd og industri som bustad 2 Ingen endring 166,40 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. ²omfatter fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot. Gebyr for Endring i kr. kr (+ mva) slamtømming/behandling/transport Anlegg 0 4,5 m³ Ingen endring Over 4,5-8 m³ Ingen endring Per m3 over 8 m³ Ingen endring 300 Hytter Ingen endring Renovasjonsgebyr Endring i kr. kr (+ mva) Stativrenovasjon Konteinarrenovasjon Hytte- / stølsrenovasjon Ingen endring 547 For heimekompostering, reduksjon på kr 300,- pr abonnent ) Bruk av utstyr til kommunalteknisk Kr pr time + mva For mannskap 405 Traktor med førar 565 Traktor m/kantklyppar 665 Prisane blir nytta ved sal av tenester 3.2 Brann og Redning 3.2.1) Feiegebyr kr (+ mva) Fast gebyr per bustadhus 257,- Feiesats per pipe 360,- Pipe nr 2 på same hus 180,- Timesats per påbegynt time 566,- Side 12

13 3.3 Utbyggingsavdelinga 3.3.1) Gebyra er tidlegare gjennom forskrift om gebyr for tenester utført av utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga vedtatt av kommunestyret i sak K 034/10 med hjemmel i: 33-1, jf. LOV nr.71, med ikrafttreden og Kapittel 11, 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av nr i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningslovens 27 a), sist endret FOR , fra ) Regulativet var sist endra Revidert auke i satsane fom 2012 blir generelt 10% (avrunda i kr) og endringar elles på mellom 40 og 50% for: 2.10 Dispensasjon etter pbl 19 (Gebyr etter pkt 2.2. i tillegg) Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller forskrifter i plan- og bygningsloven der saken må sendes til ekstern uttale og/eller behandles politisk 47 Dispensasjon i saker som ikke skal til ekstern uttale og hvor dispensasjonen kan avgjøres av administrasjonen i samsvar med delegasjonsreglementet Basisgebyr for behandling av plansaker, detaljregulering Tillegg pr boenhet eller pr hytte (skal være betalt etter at planen er godkjent i kommunestyret, men før kunngjøring) UNN vedtar utgreiing av sjølkostprinsippet i tenesteområdet bygg, regulering og oppmåling. 3.8 Næringsavdelinga 3.8.1) Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 3.8.2) 3.8.3) 3.8.4) Minstegebyr 3 o/oo av kjøpesum inntil kr 1 mill. deretter 2 o/oo for overskytande beløp, men maksimalt kr Fastsett ved forskrift frå departementet. Gebyr for delingssaker etter jordlova Fastsett ved forskrift frå departementet Planleggingshonorar i landbruket Kr 750 pr sak Kr per sak 750 Kr per time + mva. Teknisk planlegging 470 Drifts- og forretningsplanlegging 382 Maksimalsats kr per plan Side 13

14 Gebyr for jordprøvetaking Kr + mva Grunnpris, for oppmøte på bruket 454 Pris pr jordprøve ) Gebyr for gjødselplanlegging Ny plan Kr + mva Grunnpris (inkl. 10 skifter) 603 Pris pr skifte ut over Årleg oppdatering Grunnpris (inkl 10 skifter) 454 Pris pr skifte ut over Utval for kultur og levekår behandla saka den , saksnr. 43/11 Behandling: Vedtak: 1. Utval for kultur og levekår ønsker å skjerme omsorgsavdelinga for budsjettreduksjonar i Utvalet forventar at pågåande omorganiseringar fører til at budsjettramma blir halde. UKL forutsetter vidare at oppretting av nye stillingar innan helse og omsorgsavdelingane må sjåast i samanheng med samhandlingsreformen. UKL forventar løpande informasjon på kvart møte. 2. Det blir oppretta 300 % stilling som vikar i omsorgsavdelingane. Stillingane blir finansiert ved bruk av budsjettert sjukevikarpost UKL vedtar innsparing i helseavdelinga med kr for % lærarstilling og 30 % logopedstilling på GUS skal stå vakant til Innsparinga er på kr UKL ønsker utvida opningstid i Gol svømmehall i perioden oktober april (29 veker som utgjer 116 timar pr. år). Dette fører til netto utgift stor kr på årsbasis. 6. UKL vedtar at øyremerka midlar til skolekorps, store kr blir overført til For 2013 utgjer behovet kr og for 2014 kr , i tillegg til tidlegare avsette midlar. 7. UKL ønsker nytt kunstgras på Hallingmo idrettspark, og oppmodar formannskapet om å finne inndekning. Side 14

15 % assistentstilling i Gol barnehage skal stå vakant i perioden , noko som fører til ei innsparing stor kr UKL ønsker utgreiing vedr. ny barnehageavdeling i Vesterhuset. 9. UKL finn ikkje rom for vidareføring av 100 % lærarstilling og 75 % assistentstilling ved Herad skole innan sine rammer, og ber formannskapet finne inndekning for kr for Budsjettposten for økonomisk sosialhjelp blir redusert med kr UKL ønsker oversikt over tilskot og prosjektmidlar i kulturavdelinga. UKL vedtar følgjande betalingssatsar for 2012: 3.4 Gol barnehage 3.4.1) Betalingssatsar for barnehage Endring kr. Kr pr månad 5-dagars plass dagars plass dagars plass dagars plass Kjøp av ein dag per dag Gebyr ved for sein henting i barnehagen per gong 3.4.2) Søskenmoderasjon for betaling i barnehagen er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleir ) Satsar for kommunalt driftstilskot for privat familiebarnehage jf. Lov om barnehagar m. «Forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager» Nr. F-05/ % av nasjonal sats til familiebarnehage Endring kr. Kr pr plass pr. år Kapitaltilskot pr. plass Familiebarnehagar, små barn (under 3 år) Familiebarnehagar, store barn (fra 3 år) Omsorgsavdelinga Praktisk bistand - heimehjelp Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Timesats Betalingstak per månad Mellom 2G og 3G Mellom 3G og 4G Mellom 4G og 5G Over 5G Praktisk bistand vaktmeister: nødvendig snømåking eller funksjonell tilrettelegging i huset. Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Kr per time 165 Side 15

16 Over 2G 204 Tryggleiksalarm Kr per månad Leige per månad 270 Kr per porsjon Matombringing heimebuande Stor porsjon 65 Liten porsjon 54 Ekstra tilbod til brukar i bemanna omsorgsbustad Kr per porsjon Frukt/kake 13 Frokost 27 Kveldsmat 27 Heilpensjon, inkl. middag Kulturavdelinga 3.7.1) Skulepengar for Kulturskulen Kr per skuleår Skulepengar per plass ( frå ) Gruppeundervisning, per plass (frå ) Søskenmoderasjon etter vedtekne reglar ) 3.9.1) Billettprisar i symjehallen Kr Enkeltbillett 50/25 Familie 120 Klyppekort 6 klypp (1 gratis) 250/ klypp (2 gratis) 500/ klypp (7 gratis) 900/450 Betalingssatsar i SFO Endring: + 4% Timar pr veke kr pr mnd Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Side 16

17 Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 220 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 110 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, er satsen 260 kr for dagen Vaksenopplæringa Elevbetaling for norskopplæring for deltakar utan rett til gratis opplæring: kr 35,- pr time Innmeldingspengar kr 750,- Bøker og materiell kr 1.000,- Formannskapet behandla saka den , saksnr. 44/11 Behandling: Nye saksdokument: - Brev reg frå FAU v/gol skule Vedlagt: - Hovudoversyn Gol kommune planperioden Økonomiplan pr ansvarsområde pr 2.des Investeringsbudsjett Gol kommune inkl finansiering I budsjettet som formannskapet legg fram er det ein del endringar i høve til kva som tidlegare er presentert. Formannskapet har lagt inn endringar slik det går fram av etterfølgjande. Det blir vist til utgreiingar frå rådmannen og til oversikter over alternative innsparingar. Endringar i inntekter og reduksjonar i utgifter: - Samanlikna med rådmannens saksutgreiing er inntektene på eigedomsskatt for 2012 auka med kr til med bakgrunn i oppdatert inngang for 2011 og meirinntekter på kraftverk i 2012 (går ikkje fram av vedlegg nemnt over). - Avsetning til fond sal av kraft - Innsparingar frå framlagte alternativ som er kravd lagt fram, frå: Kyrkjeleg Fellesråd Gol Kommunale Eigedomar AS Helseavdelinga, Gol ungdomsskule, Gol barnehage, økonomisk sosialhjelp/nav I vedlegg til denne saka følgjer eit oppsett for økonomiplanperioden, medan det i saka er tatt med berre for Følgjande opplisting er med referanse til rådmannens saksutgreiing: - 80% stillingsheimel, «næring/e-skatt) - Kunstgrasdekke på Hallingmo, investering - Skulekorps - ENØK-tiltak - Energy Performance Contracting (EPC) - Herad skule, vidareføring, k-sak 6/11 Side 17

18 - Utsiktsrydding, regionalt prosjekt - Politikarmodulen I-pad / regionalt - Hallingdal Reiseliv, jf tidlegare avtale - Frivilligsentralen - Gol Reisemål (kr som 2011) - Utvida opningstid på svømmehallen - Oppretting av 300% stillingsheimlar i omsorg innafor vedtatte budsjettrammer. - Talmessig samandrag, på driftsmessige kostnader Resultat pr Art Teneste Ansvar Avsetning fond kraftinntekter Kyrkjeleg fellesråd Gol Komm. Eigedom.-vedlikehald og renteinnsparing Helseavdeling GUS - vakans 2012( red. lønn inkl sos.utg.) Utviding symjehall Herad skule Musikk og kulturskulen - Skulekorps Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Poltikarmodul- innkjøp I-pad Økonomisk sosialhjelp Eigedomssk. - nær.utvikling -80% stilling Frivilligsentralen Hallingdal Museum Enøk tilskott (avsetn ENØK) EPC Utsiktsrydding Hallingdal Reiseliv Samrøystes Vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta: 1a Økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2012 blir vedteke. Budsjettskjema 1 Brutto frie inntekter kr Netto utgifter til renter og avdrag kr Til fordeling på driftssektorane, kr Side 18

19 1b 1c Budsjettskjema 2 Investering i 2012 utgjer kr Budsjett inkluderer totalt kr til kjøp av tenester frå Gol Byggdrift KF. Budsjett inkluderer kr mva til husleige/kjøp av tenester frå Gol Kommunale Eigedomar AS. 2.a Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 2 b Med heimel i Eigedomsskattelova (Esl) blir skattesatsane sett til: For næringseigedomar, verk og bruk, 7 o/oo av takst for eigedomsskatt, Med heimel i Esl. 12 a) blir eigedomsskatten sett til 2 o/oo for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og for bustader for fast busetting, fritidsbustader og bustadhus på landbrukseigedomar. Med heimel i Esl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak i k.sak 60/10 (fritak som i 2011). Forfallsterminar på eigedomsskatt blir sett til 1.april og 15.september 3. Kommunale avgifter, betalingssatsar og gebyr frå 1.januar 2012: 3.1 Kommunalteknisk avdeling 3.1.1) Årsgebyr for vatn 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 16, Fast del (abonnentsgebyr): m³ kr. (+ mva) 880, m³ kr. (+ mva) 1 900, m³ kr. (+ mva) 3750, m³ kr. (+ mva) 7500, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Over m³ kr. (+ mva) Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 3.0 Målarleige vassmålar pr. måler kr. 40, , Tilleggsgebyr: Dersom vassmålar ikkje er installert i s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr 4.1, skal det krevjast tileggsgebyr etter 3.9 på kr. 300,- eks mva. pr. mnd for vatn og kr. 300,- pr. mnd for avløp. I s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr kan det etter 3.9 skrivast ut tileggsgebyr til abonnent som unnlet å etterkome kommunens krav om utbetring av eige vass- og avløpsanlegg der dette fører til meirkostnader for kommunen. Rådmann får fullmakt til å skrive ut og fastsetje beløp for slikt gebyr ) Tilknytingsgebyr for vatn Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 78,00 Bustadhus 2 (høg sats) Ingen endring 156,00 Næringsverksemd og industri- som bustad 2 Ingen endring 156,00 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. Side 19

20 3.1.3.) Årsgebyr for avløp 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 18, Mengdevariabelt del (forbruksgebyr) for fritidsbustader/støl der det ikkje er innstallert vassmålar: m² bruksareal - stipulert til 30 m³ m² bruksareal stipulert til 50 m³ Over 200 m² bruksareal stipulert til 70 m³ 2.0 Fast del (abonnentsgebyr) for alle kategoriar bygg utanom fritidsbustad/støl: m³ kr. (+ mva) 1070, m³ kr. (+ mva) 3 500, m³ kr. (+ mva) 6 000, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Over m³ kr. (+ mva) ,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 2.1 Fast del (abonnentsgebyr) for fritidsbustader/støl kr. (+ mva) 1 550, ) ) Tilknytningsgebyr for avløp Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 83,20 Bustad 2 (høg sats) Ingen endring 166,40 Fritidsbustad/støl som bustad 2 Ingen endring 166,40 Fritidsbustad² - som bustad 1 Ingen endring 83,20 Næringsverksemd og industri som bustad 2 Ingen endring 166,40 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. ²omfatter fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot. Gebyr for slamtømming/behandling/transport Endring i kr. kr (+ mva) Anlegg 0 4,5 m³ Ingen endring Over 4,5-8 m³ Ingen endring Per m3 over 8 m³ Ingen endring 300 Hytter Ingen endring ) Side 20

21 Endring i kr. kr (+ mva) Renovasjonsgebyr Stativrenovasjon Konteinarrenovasjon Hytte- / stølsrenovasjon Ingen endring 547 For heimekompostering, reduksjon på kr 300,- pr abonnent ) Bruk av utstyr til kommunalteknisk Kr pr time + mva For mannskap 405 Traktor med førar 565 Traktor m/kantklyppar 665 Prisane blir nytta ved sal av tenester 3.2 Brann og Redning 3.2.1) Feiegebyr kr (+ mva) Fast gebyr per bustadhus 257,- Feiesats per pipe 360,- Pipe nr 2 på same hus 180,- Timesats per påbegynt time 566,- 3.3 Utbyggingsavdelinga 3.3.1) Gebyra er tidlegare gjennom forskrift om gebyr for tenester utført av utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga vedtatt av kommunestyret i sak K 034/10 med hjemmel i: 33-1, jf. LOV nr.71, med ikrafttreden og Kapittel 11, 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av nr i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningslovens 27 a), sist endret FOR , fra ) Regulativet var sist endra Revidert auke i satsane fom 2012 blir generelt 10% (avrunda i kr) og endringar elles på mellom 40 og 50% for: 2.10 Dispensasjon etter pbl 19 (Gebyr etter pkt 2.2. i tillegg) Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller forskrifter i plan- og bygningsloven der saken må sendes til ekstern uttale og/eller behandles politisk 47 Dispensasjon i saker som ikke skal til ekstern uttale og hvor dispensasjonen kan avgjøres av administrasjonen i samsvar med delegasjonsreglementet Basisgebyr for behandling av plansaker, detaljregulering Tillegg pr boenhet eller pr hytte (skal være betalt etter at planen er godkjent i kommunestyret, men før kunngjøring) UNN vedtar utgreiing av sjølkostprinsippet i tenesteområdet bygg, regulering og oppmåling. 3.4 Gol barnehage 3.4.1) Side 21

22 Betalingssatsar for barnehage Endring kr. Kr pr månad 5-dagars plass dagars plass dagars plass dagars plass Kjøp av ein dag per dag Gebyr ved for sein henting i barnehagen per gong 3.4.2) Søskenmoderasjon for betaling i barnehagen er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire ) Satsar for kommunalt driftstilskot for privat familiebarnehage jf. Lov om barnehagar m. «Forskriften om likeverdig behandli munale barnehager» Nr. F-05/ Omsorg % av nasjonal sats til familiebarnehage Endring kr. Kr pr plass pr. år Kapitaltilskot pr. plass Familiebarnehagar, små barn (under 3 år) Familiebarnehagar, store barn (fra 3 år) Praktisk bistand - heimehjelp Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Timesats Betalingstak per månad Mellom 2G og 3G Mellom 3G og 4G Mellom 4G og 5G Over 5G Praktisk bistand vaktmeister: nødvendig snømåking eller funksjonell tilrettelegging Kr per time i huset. Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget 165 fastsett Over 2G 204 Tryggleiksalarm Kr per månad Leige per månad 270 Matombringing heimebuande Kr per porsjon Stor porsjon 65 Liten porsjon 54 Ekstra tilbod til brukar i bemanna omsorgsbustad Kr per porsjon Frukt/kake 13 Frokost 27 Side 22

23 Kveldsmat 27 Heilpensjon, inkl. middag Gol Byggdrift K/F 3.6.1) Husleige i trygde og omsorgsbustader Trygdebustader : Kr per månad f.o.m Helsetunvegen 6, 8, 10, Helsetunvegen 14, 16, 18, Elgfaret 4 A-C Gymnasvegen 4 b Breidokkvegen Omsorgsbustader : Helsetunvegen 22, 24, 26, Helsetunvegen 34, 36,38,40, Helsetunvegen 30, Torstadvegen 16 og 18 + strøm Furuvegen Breidokkgutu 6 og Helsetunvegen 2 og Rundingen Rundingen 9a + strøm Rundingen 9c + strøm Rundingen 9 d+ strøm Regulerast av Gol Byggdrift i ssm SSB-index 3.6.2) Gol byggdrift KF vedtek husleigene i familiebustadene. 3.7 Kulturavdelinga 3.7.1) Skulepengar for Kulturskulen Kr per skuleår Skulepengar per plass ( frå ) Gruppeundervisning, per plass (frå ) Søskenmoderasjon etter vedtekne reglar ) Billettprisar i symjehallen Kr Enkeltbillett 50/25 Familie 120 Klyppekort 6 klypp (1 gratis) 250/ klypp (2 gratis) 500/ klypp (7 gratis) 900/ Næringsavdelinga 3.8.1) Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 3 o/oo av kjøpesum inntil kr 1 mill. deretter 2 o/oo for overskytande beløp, men maksimalt kr Side 23

24 3.8.2) 3.8.3) 3.8.4) Minstegebyr Kr 750 pr sak Fastsett ved forskrift frå departementet. Gebyr for delingssaker etter jordlova Kr per sak 750 Fastsett ved forskrift frå departementet Planleggingshonorar i landbruket Kr per time + mva. Teknisk planlegging 470 Drifts- og forretningsplanlegging 382 Maksimalsats kr per plan Gebyr for jordprøvetaking Kr + mva Grunnpris, for oppmøte på bruket 454 Pris pr jordprøve ) Gebyr for gjødselplanlegging Kr + mva Ny plan Grunnpris (inkl. 10 skifter) 603 Pris pr skifte ut over Årleg oppdatering Grunnpris (inkl 10 skifter) 454 Pris pr skifte ut over Skulefritidsordning - SFO 3.9.1) Betalingssatsar i SFO Endring:+ 4% Timar pr veke kr pr mnd Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 220 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 110 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, er satsen 260 kr for dagen Vaksenopplæringa Elevbetaling for norskopplæring for deltakar utan rett til gratis opplæring: kr 35,- pr time Innmeldingspengar kr 750,- Bøker og materiell kr 1.000,- 4. Ved for sein betaling av kommunale krav skal Gol kommune følgje dei satsar som er bestemt for skatteoppkreving, for alle krav der lover og reglar tillet slik renterekning. Ved purring og innfordring etter forfall vert det kravd gebyr og utgiftsdekning etter Inkassoloven m/forskrifter. Porto og eventuelle gebyr ved betaling av kommunale krav skal dekkjast av betalaren. 5. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til å gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. Side 24

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer