Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145"

Transkript

1 Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145 Saksbehandler: Hege Mørk Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet /11 Utval for natur og næring /11 Utval for kultur og levekår /11 Formannskapet /11 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne /11 Arbeidsmiljøutvalet /11 Administrasjonsutvalet /11 Kommunestyret ÅRSBUDSJETT 2012, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN Generelle saksopplysningar: Politisk behandling i: Formannskap, Utval for Natur og Næring, Utval for Kultur og Levekår Vedtaksorgan: Formannskapet (24.november) og tilråding til kommunestyret Saksdokument: Frå fase 1 (førebuande) (i parantes;til høgre registrerte dok i jnr:11/1681 ev. andre jnr) 1. Handlingsprogam og økonomiplan med Årsbudsjett 2011 (3) 2. Rådmannen sitt budsjettdirektiv datert 4. juni 2011 (4) 3. Avdelinganes framlegg til Handlingsprogr. og Økonomiplan Postliste frå førebuande fase sakarkivnr -( ) 5. Brev frå Kyrkjeleg fellesråd med utskrift av budsjettforslag. (12) 6. Taldelen til Økonomiplan m/årsbudsjett Budsjettframlegg frå Gol Byggdrift KF (25) 8. Søknad frå Forum nye Bergensbanen 9. Søknad frå Hallingdal Reiseliv datert 6. juli 2010 (dobbelt reg, jf 29) 10. IKT-budsjett for Hallingdalskommunane ( Budsjett 2012 Skatteoppkrevjaren (21) 12. Budsjett 2012 PPT nedre Hallingdal 13. Budsjett 2012 Hallingdal Brann- og redningsteneste (15/17) 14. NAV Gol (1) 15. Utbyggingsavdelinga (6) 16. Omsorgsavdelinga (7) 17. Læringssenteret (8) 18. Gol skule og SFO (9) Side 1

2 19. Gol barnehage (10) 20. Helseavdelinga (11) 21. Læringssenteret (27) 22. Helseavdelinga (28) 23. Kultur- og info (34) Lydfarge AS v/maaike Visser, / Energy Performance Contracting 26. Middel til Frivilligsentralen, / Sunne hudprodukter for menn, Bad Norwegian 4.3.og / Gol Skisenter AS, / Hallingdal Reiseliv, Gordarike Familiepark AS / GolfAlpin Golfbane AS, / Storefjell Resort Hotel, / Frå omsorgsavdelinga, (29) 33. Frå helseavdelinga, (28) 34. Frå kommunalteknisk avdeling ( 5 ) 35. Frå omsorgsavdelinga (16) 36. Frå løns- og personalavdelinga (14) 37. Framlegg til budsjett 2012 samandrag pr Administrative merknader mm pr Dokument nr. 7, 13-20, 23 og fylgjer som vedlegg. Nye saksdokument som var sendt ut til formannskapssak 43, i møte : Notat vedr betalingssatsar 2012 (jf framlegg til vedtak) Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift formannskapet Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift UKL Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift UNN Notat Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Saksopplysningar: KORT OM INFORMASJON HENTA FRÅ OVERORDNA SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Kommuneproposisjonen: Proposisjonen vart lagt fram for Stortinget av regjeringa 13.mai 2011, og godkjent av Stortinget i juni. Den gjer hovudlinene for det økonomiske opplegget i kommunesektoren for 2012, herunder eventuelle endringar i ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåa. Proposisjonen gjev signal om regjeringa sine prioriteringar og om og kva nye tiltak som skal setjast i verk i året som kjem. Dei viktigste punkta i Kommuneproposisjonen blei presentert under økonomikonferansen i mai Men kort oppsummert: God og effektiv offentleg sektor Vekst på skule, pleie- og omsorgs- og helsetenester Kommunesektoren står for!/5 av landets totale sysselsetting og utgjer til saman 18% av BNP, dvs summen av dei varer og tenester som vert produsert i landet i løpet av eit år. Veksten i investeringar i kommunal sektor har elles auka med om lag 7.5% årleg i perioden nye årsverk i kommunesektoren sidan 2005, men oppgåvene auker tilsvarande Side 2

3 Samhandlingsreformen trer i kraft Auke i kravet til kommunen som leverandør av velferdstenester. Reformen inneber kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og kommunalt ansvar for betaling for utskrivingsklare pasientar. Det inneber og at kommunen får økonomisk medansvar for medisinsk behandling i spesialisthelsetenesta. Overføring av ansvaret inneber samstundes at kommunen får direkte betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar, men som framleis får tilbod om behandling i spesialisthelsetenesta. Kommunen får såleis eit insentiv til å etablere tilbod til denne målgruppa, anten åleine eller i samarbeid med andre kommunar. KS har i sin prognosemodell rekna at auke i statstilskot til Gol kommne som resultat av samhandlingsreformen utgjer om lag 4.9 mill kr. Samstundes er å seie at dette ikkje er øyremerka midlar, og at ressursbruken i kommunen og heng saman med korleis omfang og kvalitet er på det tilbodet kommunen allereie har etablert. Kommunane får ikkje kompensasjon for ytterlegare auke i talet barnehageplassar Auka krav til sunn økonomistyring i kommunane. Det inneber samstundes vekt på kompetanse hos leiarar og medarbeidarar, samt at folkevalde bidreg til utvikling av ein heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk Vekt på høgt nærvær frå tilsette og tanke for å tildele ressursar for å nå eit slikt mål Samanslåing av kommunar skal vere tufta på det «friviljuge».. Difor er det oppmoda å styrke interkommunalt samarbeid Statsbudsjettet Framlegg til Statsbudsjett for 2012 vart lagt fram for Stortinget 6. oktober Økonomisk opplegg Regjeringa reknar med realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter. Veksten er mindre enn på fleire år. Veksten i dei frie inntektane (skatt og rammetilskot) er rekna til 4.2%. Korrigert for løns- og prisvekst er realveksten rekna til 1%. Det skulle utgjere om lag 3 mill kr for Gol kommune. Ettersom lønsveksten er langt større enn generell prisvekst i små kommunar inneber dette at reell vekst i Gol kommune er mill kr eller 6-8 pro mille av samla budsjett..dette inneber at kommunen sjølv må syte for inntektsvekst gjennom eigne inntekter. Lønsvekst 2012 Gol kommune Det er rekna med ein lønsvekst i kommunesektoren i 2012 på 3.25 %. Gol kommune har i sitt framlegg til budsjett for 2012 lagt inn ei auke på 3.5%. Dette er grunna i erfaringar gjennom ei årrekke om at sentrale anslag kvart einaste år har blitt sett for lågt, spesielt i kommunar der tilsette har lang ansiennitet og utdanning over gjennomsnittet av norske kommunar.. Skatt og rammetilskot Gol kommune For Gol er det rekna med skatt og rammetilskot på i alt mill. kr. Av dette er 4.9 mill kr «kompensasjon» i samband med samhandlingsreformen. Sum for 2011 var 207,4 mill kr. Fylkesmannens anbefalinger Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3- Side 3

4 5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Fylkesmannen ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Momskompensasjonsordningen: vi minner om regelendringene. For budsjett- og regnskapsåret 2011 skal minimum 40 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60 prosent overføres. Dette trappes opp til hhv 80% i 2013 og 100% i Avsluttende merknader Fylkesmannen ber den enkelte kommune holde seg orientert om de endelige budsjettvedtak som fattes av Stortinget senere i høst. Når det gjelder oversendelse av kommunestyrets budsjettvedtak til fylkesmannen, viser vi til forskrift om årsbudsjett 15 hvor det heter at årsbudsjettet skal foreligge som eget dokument senest 15. januar det år budsjettet gjelder for. Dokumentene, samt økonomiske oversikter etter 12, skal oversendes Fylkesmannen til orientering straks de foreligger. Vi vil be om at den enkelte kommune sender 2 eksemplarer av budsjett og økonomiplan til Fylkesmannen. Alternativt kan dette sendes over som et elektronisk dokument. KOMMUNEN SINE SENTRALE INNTEKTS- OG UTGIFTSPOSTAR Skattar og rammtilskot Skatt på formue og inntekt må sjåast i samanheng med rammetilskotet. Prognosen for Gol for 2012 er som nemnt tidlegare kr 224,2 mill, slik det går fram av Statsbudsjettet. Denne summen er sett saman slik: KS prognosemodell KRD prognosemodell Skatt på formue og inntekt: 107,7 mill kr 106,1 mill kr Rammetilskot (etter inntektsutjamning) 116,5 mill kr 118,1 mill kr SUM SKATT og RAMME 224,2 mill kr 224,2 mill kr Ved utgangen av september 2011 var skatteinngangen i Gol om lag i tråd med estimat frå sentrale styresmakter. Modell for skatteutjamning seier at eventuell svikt i skatteinngang vil bli kompensert med 60% gjennom auka rammetilskot. Slik sett er nemnde føresetnader for skatt og rammetilskot for Gol kommune Eigedomsskatt Det er i 2011 utskrive nær 16.5 mill kr i samla eigedomssskatt. Det er rekna inn same satsar og same beløp i Auke i eigedomsskatt på hytter og bustader vil gje om om kr i meirinntekt pr. pro mille auke. Side 4

5 Skatt på verk er ikkje endra og vil normalt kunne aukast noko meir ut frå signal frå sentrale styresmakter. Grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt på bruk vil liggje føre om lag medio november Kraftomsetning Det er for 2012 lagt inn inntekter og utgifter for kraftomsetning i tråd med dei avtaler som er inngått med Ustekveikja. Renteinntekter og -utgifter Rentenivået har vore stabilt det siste året. Det er ingen sterke signal om at styringsrenta vil endre seg vesentleg i Normalt vil styringsrenta kunne gå noko opp i planperioden frå til 2015, men det avheng i stor grad av utviklinga i finansmarknaden internasjonalt. Kommunane har i det alt vesentlege sine lån i Kommunalbanken. Kommunalbanken skal normalt følgje styringsrenta med 1% påslag. Dette til skilnad frå «vanlege» lån som private må skaffa seg for å finansiere sine investeringar. «Vanlege» bankar må skaffe seg lån ute i ein internasjonal marknad og der vil renta kunne auke langt meir enn styringsrenta. Rentenivået påverkar elles gebyra innan vatn, avlaup og renovasjon, samt kompensasjonsordninga for renter i Husbanken. I Økonomiplanen og budsjettet som no skal behandlast har rådmannen lagt opp til ei renteutvikling i tråd med signala frå Norges Bank om svakt stigande rentenivå. Det er likevel lagt opp til ei lågare rente for heile perioden enn det ein såg for seg i fjor. For perioden er det rekna med ei gjennomsnittleg lånerente på 3,25% stigande til 4,5% i Lønsutvikling og pensjonspremie Budsjettering av løn er med verknad frå endra. Verknaden av årets lønsoppgjer er i si heilskap lagt inn i avdelingane sine budsjett. I tillegg er det lagt inn forventa lønsauke i 2012 med 3,5% eller 0,25% meir enn føreset i statsbudsjettet. Det vil såleis ikkje vere att midlar til lokale lønsforhandlingar i Alle desse midlane må hentast, dekkjast, med eventuell omfordeling innafor verksemdene sine budsjett. Elles er det viktig å vere klar over at berekna pensjonspremie er eit fiktivt beløp. Som det har gått fram av omtale i media i seinare tid er pensjonselskapa sine resultat dårlegare enn tidlegare forventa. Dette heng sjølvsagt saman med dårlege internasjonale konjunkturar og låg avkastning på investeringar. For å dekke opp auken i premie må selskapa difor gå til sine eigarar, dvs t.d. kommunar, for å få pengar til å finansiere pensjonsutbetalingane. Om trenden held fram vil Gol kommune kunne få betydele auke i årleg pensjonspremie til KLP. Om t.d. Gol kommune skulle ha dekt inn heile auken for 2012 i løpet av eit år og ikkje fordelt over 10 år slik avtala Gol kommune har med KLP er, ville meirutgift i 2012 vore vel 6 mill kr. Den relle auken med nemnde fordeling over 10 år gjer at auken i 2012 «berre» vert om lag 1.2 mill kr BETALINGSSATSAR OG AVGIFTER Barnehage Satsane for heil plass er kr per mnd. Dette vert halden uendra slik regjeringa legg opp til. Side 5

6 Kommunale gebyr for vatn, avløp og renovasjon - VAR-tenestene Økonomi: Økonomiplanen er førebels sett opp med framskriving av vedteke budsjett for 2011, korrigert for løns-og prisstigning. Nye tiltak og / eller andre tilleggsløyvingar i 2011 er berre vidareført i dei tilfelle kommunestyret har gjort vedtak om det. Tidlegare vedtak om reduksjonar er og vidareført. Investeringsprosjekta under vatn, avløp og renovasjon. På dei sentrale inntektspostane er det gjort justeringar for skatt og rammetilskot, eigedomsskatt, rentekompensasjon frå Husbanken, renteinntekter, integreringstilskot og kraftomsetninga, jf eigne kommentarar Ytterlegare om budsjettet vil bli lagt inn under Behandling i løpet av møtet Det var orienteringar om budsjettet og budsjettarbeidet. Ut frå drøftingane formannskapet skulle rådmannen laga ei oppsummering av status og det vidare arbeidet og tiltak vidare i prosessen. ******* Særskilte behov ved avdelingane / utfordringar: Utviding av stillingsstørrelse næringskonsulent / saksbehandlar eigedomsskatt Næringsavdelinga i Gol kommune består i dag av 2, 7 årsverk. Det er avsett 20% stilling som næringskonsulent, som er vakant. Dei øvrige stillingar er i hovudsak saksbehandling innan skogbruk, landbruk og miljø. Gol kommune starta opp arbeidet med ein næringslivsplan i 2010, men på grunn av liten respons frå næringslivet blei vidare arbeid utsatt i påvente av ei utgreiing frå Transportøkonomisk institutt. UNN ba derfor administrasjonen om å vente med tilsetjing i stillingsprosenten som næringskonsulent. Rådmannen meiner det er behov for å bruke meir ressursar på arbeidet med næringsutvikling. Gol kommune tar imot og behandlar spørsmål og initiativ, men har ikkje ressursar til å arbeide strategisk på dette området. Det er derfor behov for å auke stillingsstørrelsen som næringskonsulent. Ei av oppgåvene som vil bli lagt under ei slik stilling er forvaltning av mørk fiber eigd av kommunen. Kommunen kjøpte denne fra ECO i 2003, men har ikkje vore aktiv i forvaltninga av denne ressursen. Ei aktiv forvaltning er viktig for utvikling, samt at det inneber inntekter for kommunen. Det vil bli lagt fram eige politisk sak. Under arbeidet med innføring av eigedomsskatt i heile kommunen er det forutsatt at det er nødvendig med ei 40 50% stilling for å ta seg av det løpande arbeidet med eigedomsskatten. Inntil vidare ser rådmannen det som fornuftig at dette arbeidet blir lagt til stillinga som næringskonsulent. Ved neste års budsjettbehandling bør det bli tatt ei vurdering av om arbeidet med eigedomsskatt skal gå ut av stillingsbeskrivelsen til næringskonsulenten. Det vil seinare bli tatt stilling til kor stillinga skal plasserast organisatorisk. Kostnaden ved å utvide stillinga med 80% vil vera ,-. Kunstgrasdekke Hallingmo: Kommunestyret behandla sak om legging av nytt dekke på kunstgrasbanen i sak 14/11. Saka blei utsatt til budsjettbehandlinga. Tiltaket er foreslått lagt inn i budsjett 2012, med ein kostnad på 3,3 mill. Kommunen kan forvente å få ca 1. mill kroner i tilskot frå spelemidlene. I Side 6

7 tillegg er det rekna inn eigeninnsats. Forventa kostnad for kommunen vil utgjere 1,2 mill kroner. Sjå eige notat frå Kultur- og informasjonsavdelinga, vedlegg 23 i budsjettsaka. Skulekorps: I økonomiplanen for ble det avsatt kr fordelt over tre år (kr , og ) Det er ikkje brukt midlar i For å fullfinansiera prosjektet i 2012 er det nødvendig at dei midler som vart tenkt brukt i 2011 blir satt av i tillegg til det som ligg inne i For 2013 trengs det ei auke på kr for å dekke dei reelle kostnadane. Prosjektet er planlagt over tre år. Det gjer det nødvendig med ei avsetjing i 2014 kr ,-. I prosjektperioden må det takast stilling til om skulekorps skal bli eit permanent tilbod i kulturskolen. Midlar til dette må vurderast særskilt. Enøktiltak: I tråd med vedtatt klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres blei det i K-sak 60/10 satt av kr ,- til klima og energitiltak for Planen tilrår å setje av kr. 100,- per innbyggjar. I retningslinene for tildeling av tilskot står det at årleg avsetning blir avgjort av kommunestyret i samband med behandlinga av budsjett og økonomiplan. Det har kome inn fleire søknader for 2010, og dei vil bli avgjort av UNN seinare på året. Energy Performance Contracting (EPC): Miljøvernrådgjevar i Gol kommune har foreslått ein modell for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i Gol kommune sine bygg. Modellen heiter Energy performance Contracting (EPC) og skal garantere at kommnuen vil spare energiutgifter. KS har gjennom prosjektet Grønne energikommuner i 2010 videreutvikla malar som blir brukt i gjennomføringa av EPC-kontrakter. Potensialet for lønsame energitiltak i kommunale bygg kan ofte vere over 20 % av energibruken eller meir. EPC gjør det mogleg for kommuner å realisera sparetiltak som elles ikkje vil bli gjennomført. Ein ekstern aktør energientreprenør står for planlegging og gjennomføring av avtalte energitiltak. Reduksjonen i energikostnadar dekkjer nedbetalinga av investeringa. Garanti for sparing og lønsemd i tiltaks-pakka blir kontraktsfesta. Jf eige saksdok 25. Fase 1 i modellen er å kartlegge kva bygg kommunen ynskjer å gjennomføre tiltak i. Miljøvernrådgjever har foreløpig rekna med at det kan vera fornuftig å gå vidare med om lag kvadratmeter av Gol kommune sine bygg. Kostnaden med slik kartlegging er kr. 7 per kvadratmeter. Dette vil gje ein totalkostnad på kr Det er mogleg å søkje ENOVA om tilskot på inntil kt til eit slikt tiltak. Herad skule: I sak 6/11 vedtok kommunestyret å vidareføre tilsetting i ein fast heimel (satt vakant i samband med innsparing) ut Det blei slått fast at vidare bruk av heimelen skulle bli tatt stilling til i samband med budsjett for Heilårsvirkning av denne undervisningsstillinga er kr ,-. UKL behandla i sak 31/11 ei sak som gjaldt 75% stilling som assistent. Denne vart og vidareført ut året, med bestemmelse om å vurdere den igjen i samband med budsjett og økonomiplan. Heilårsvirkninga av denne stillinga er kr ,-. Hallingmoprosjektet: Kommunestyret har bevilga kr ,- til områderegulering Hallingmo og skisseprosjekt ny skule. Etter at skisseprosjektet er avslutta skal det vere ei arkitektkonkurranse og eit forprosjekt på skule. Kostnadane med vidare arbeid vil avhenge av mellom anna valg av konkurranseform. Kommunestyret må i løpet av våren vere budd på saker om finansiering av Side 7

8 vidare arbeid. Ny skule er foreløpig rekna til ein kostnad på 250 millionar. Dette er rekna ut frå erfaringstal om byggekostnadar per kvadratmeter i offentleg bygg. 140 millionar er tenkt lånefinansiert. Kostnadane ved låneopptaket er lagt inn i økonomiplanen med halvårsvirkning frå Gjennom arkitektkonkurransen og forprosjektet vil det bli tatt stilling til kva funksjonar som må byggast samtidig med skule, og ein vil få meir konkrete tal på kostnadane. Me må vere budd på at totalkostnaden er høgare enn dei midler som allereie er satt av, og må derfor rydde rom i driftsbudsjettet til å kunne betjene ei høgare låneramme. Utsiktsryddeprosjektet: Prosjektet Et åpnere Hallingdal en opplevelse fra veien! har vore eit 2-årig pilotprosjekt med oppstart i februar Målet til prosjektet har vore å sikre turister og andre vegfarende gode, opplevingsrike og trygge reiser langs vegane i Hallingdal. Tiltaket er ei varig og systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte vegstrekningar. Prosjekteigar har vore Regionrådet i Hallingdal, og prosjektdeltakarar har vore kommunane i Hallingdal, Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen øvre Buskerud, HallingSkog, Bondelaga i Hallingdal, Hallingdal Skogeierlag, reiselivsnæringene i Hallingdal, Jernbaneverket, Hallingdal Trepellets AS, Hallingdal Kraftnett. I Gol er det rydda ei vegstrekning på om lag 8 km. I planane for prosjektet er det rekna eit vedlikehaldsbehov på kr/daa. Totalt vil dette for Gol utgjere omlag. kr dei år det er behov, kvart andre eller tredje år. Det vil vere for behov vedlikehald av ryddinga i Politikarmodulen: Styringsgruppa for IKT Hallingdal har drøfta innføring av papirlause politiske møte. Kostnaden til innkjøp av system ligg i budsjettet til IKT Hallingdal. Kvar kommune må syte for innkjøp av maskiner / lesebrett til politikarane. Rådmannen foreslår at det blir sett av kr ,- til innkjøp. Hallingdal reiseliv: Hallingdal reiseliv søkjer om at tilskotet for 2012 vert sett til ,-. Dette er det same dei søkte om for 2011, men då blei nivået på tilskotet frå året før vidareført og det var på kr ,-. Ønska auke i tilskot utgjer dermed kr ,-. FrivilligSentralen: FrivilligSentralen Gol har dei siste åra fått årleg statsstøtte på kr ,-, mot at kommunen har ytt tilskot på 40% = ,-. FrivilligSentralen opplyser no at i følgje retningsliner for frivilligsentralar skal det kommunale tilskotet vere på minimum 40% av totale driftsutgifter, ikkje 40% av det statlege tilskotet. Dei ber derfor om ein auke i tilskotet frå kommunen slik at det blir på kr ,-. FrivilligSentralen står blant anna for utkjøring av mat frå kjøkkenet på helsetunet til heimebuande. Jf saksdokument 26. Gol Reisemål: Gol kommune sitt årlege tilskot til Gol Reisemål er på kr ,-. Gol reisemål har no flytta frå Skysstasjonen og inn på kommunehuset. Dei skal disponere to kontor her. Turistinformasjon skal foregå gjennom infokioskar i sentrum og i servicetorget. I tillegg skal det leggast ut informasjonsmateriell i sentrum, og næringslivet skal kursast som reiselivsvertar. Eksterne innspel: Tidlegare år har kommunen i budsjettsaka tatt stilling til søknader om tilskot frå eksterne bedrifter / organisasjoner. Rådmannen vil foreslå ei endring i denne praksisen. Det vil bli Side 8

9 foreslått å sjå nærare på bruken av Næringsfondet. Per i dag kan formannskapet etter tilråding frå administrasjonen innvilge totalt kr ,- per år i næringstilskot. Dette beløpet blir raskt disponert, og seinare søknader / større søknader har derfor blitt behandla i budsjettet. I staden for å bruke tid på slike søknader i budsjettet, vil det bli foreslått å setje av ein pott som blir fordelt i tråd med vedtektene i næringsfondet. Dette kjem ein tilbake til før behandlinga av budsjett i formannskapet. Dei søknader som ligg føre no er: Gordarike familiepark AS og GolfAlpin Golfbane AS: Gordarike Familiepark AS og GolfAlpin Golfbane AS søkjer om å inngå ei sponsor- / hovudpartnaravtale med Gol kommune. Søknadssummen er kr ,-. Som sponsor / hovudpartnar blir kommunen tilbode mellom anna gratis entre for alle skolar / barnehagar tre gonger årleg. Gol Skisenter AS: Gol Skisenter AS søkjer om eit driftstilskot på kr i næringsstøtte for sesongen Jf eigen søknad med resultatreknskap. Gol Skiheiser har hatt ein vekst i omsetning dei siste åra, men uheldige forhold rundt vær og drift førte til eit underskot forrige sesong. Skiheisen har ein svært viktig funksjon i lokalsamfunnet. Det er stor aktivitet der, både organisert og uorganisert, og den blir brukt av barn i alle aldrar. Storefjell Resort Hotel: Storefjell Resort Hotel søkjer om tilskot på kr ,- til etablering av kunstsnøanlegg. Totalkostnaden ved prosjektet er kr ,-. Bad Norwegian: Gol kommune har fått ein søknad om tilskot til produktutvikling og profilering av hudprodukt for menn. Søknadsbeløpet er kr ,-. Maaike Visser, Lydfargemetoden/Lydfarge AS: Søkjer om kr ,- for å kunne utvikle ein profil for bedriften, vidareutvikle nettsida, og utarbeide brosjyrer og anna markedsføringsmateriell. Etter møtet i forrmannskapet og i samsvar med drøftingane i formannskapet sende rådmannen dette til avdelingsleiarane: «Formannskapet behandlet budsjettsaken den 27. oktober Gjennomgang av framlegg til årsbudsjett fra avdelingene sammenholdt med kommunens inntekter for 2012 viser foreløpig et «overskudd». Dette er imidlertid ikke så stort. Dersom det skal legges inn nye tiltak i drift eller investering må det derfor foretas kutt for å rydde plass til det. Formannskapet fattet vedtak om videre behandling av budsjett og økonomiplan, og en bestilling til utvalgene. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide negative prioriteringslister, og legge disse frem for utvalgene. Formannskapet har ikke tallfestet størrelsen på eventuelle kutt, men bedt oss lage lister over de reduksjoner som har minst innvirkning på tjenestene i avdelingene, med vurdering av konsekvensene av reduksjonen. Forslagene til reduksjon bør ha virkning i økonomiplanperioden. Ber om at dere oversender forslag til negative prioriteringslister til meg innen fredag 11. november Utvalgene skal behandle budsjettet den 15 (UNN) og 16 (UKL) november.» Jf saksdokument 37, Framlegg til budsjett 2012 Samandrag pr Side 9

10 Framlegg til vedtak: Gol, 8. november Hege Mørk, rådmann Utval for natur og næring behandla saka den , saksnr. 73/11 Behandling: Nye saksdokument, lagt fram i møtet: Utbyggingsavdelinga årsbudsjett 2012 negative prioriteringar, kommunalteknisk avdeling - årsbudsjett 2012, handlingsprogram og økonomiplan innsparingstiltak, og næringsavdelinga - årsbudsjett 2012, handlingsprogram og økonomiplan innsparingstiltak. Nytt saksdokument og vedlegg: Forskrift om gebyr for tjenester utført av utbyggingsavdelingen og næringsavdelingen i Gol kommune Vedtak: 3. Kommunale betalingssatsar og avgifter frå 1.januar 2012: 3.1 Kommunalteknisk avdeling 3.1.1) Årsgebyr for vatn 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 16, Fast del (abonnentsgebyr): m³ kr. (+ mva) 880, m³ kr. (+ mva) 1 900, m³ kr. (+ mva) 3750, m³ kr. (+ mva) 7500, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Side 10

11 Over m³ kr. (+ mva) ,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 3.0 Målarleige vassmålar pr. måler kr. 40,- 4.0 Tilleggsgebyr: Dersom vassmålar ikkje er installert i s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr 4.1, skal det krevjast tileggsgebyr etter 3.9 på kr. 300,- eks mva. pr. mnd for vatn og kr. 300,- pr. mnd for avløp. I s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr kan det etter 3.9 skrivast ut tileggsgebyr til abonnent som unnlet å etterkome kommunens krav om utbetring av eige vass- og avløpsanlegg der dette fører til meirkostnader for kommunen. Rådmann får fullmakt til å skrive ut og fastsetje beløp for slikt gebyr ) ) Tilknytingsgebyr for vatn Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 78,00 Bustadhus 2 (høg sats) Ingen endring 156,00 Næringsverksemd og industri- som bustad 2 Ingen endring 156,00 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. Årsgebyr for avløp 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 18, Mengdevariabelt del (forbruksgebyr) for fritidsbustader/støl der det ikkje er innstallert vassmålar: m² bruksareal - stipulert til 30 m³ m² bruksareal stipulert til 50 m³ Over 200 m² bruksareal stipulert til 70 m³ 2.0 Fast del (abonnentsgebyr) for alle kategoriar bygg utanom fritidsbustad/støl: m³ kr. (+ mva) 1070, m³ kr. (+ mva) 3 500, m³ kr. (+ mva) 6 000, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Over m³ kr. (+ mva) ,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. Side 11

12 2.1 Fast del (abonnentsgebyr) for fritidsbustader/støl kr. (+ mva) 1 550, ) ) ) Tilknytingsgebyr for avløp Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 83,20 Bustad 2 (høg sats) Ingen endring 166,40 Fritidsbustad/støl som bustad 2 Ingen endring 166,40 Fritidsbustad² - som bustad 1 Ingen endring 83,20 Næringsverksemd og industri som bustad 2 Ingen endring 166,40 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. ²omfatter fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot. Gebyr for Endring i kr. kr (+ mva) slamtømming/behandling/transport Anlegg 0 4,5 m³ Ingen endring Over 4,5-8 m³ Ingen endring Per m3 over 8 m³ Ingen endring 300 Hytter Ingen endring Renovasjonsgebyr Endring i kr. kr (+ mva) Stativrenovasjon Konteinarrenovasjon Hytte- / stølsrenovasjon Ingen endring 547 For heimekompostering, reduksjon på kr 300,- pr abonnent ) Bruk av utstyr til kommunalteknisk Kr pr time + mva For mannskap 405 Traktor med førar 565 Traktor m/kantklyppar 665 Prisane blir nytta ved sal av tenester 3.2 Brann og Redning 3.2.1) Feiegebyr kr (+ mva) Fast gebyr per bustadhus 257,- Feiesats per pipe 360,- Pipe nr 2 på same hus 180,- Timesats per påbegynt time 566,- Side 12

13 3.3 Utbyggingsavdelinga 3.3.1) Gebyra er tidlegare gjennom forskrift om gebyr for tenester utført av utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga vedtatt av kommunestyret i sak K 034/10 med hjemmel i: 33-1, jf. LOV nr.71, med ikrafttreden og Kapittel 11, 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av nr i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningslovens 27 a), sist endret FOR , fra ) Regulativet var sist endra Revidert auke i satsane fom 2012 blir generelt 10% (avrunda i kr) og endringar elles på mellom 40 og 50% for: 2.10 Dispensasjon etter pbl 19 (Gebyr etter pkt 2.2. i tillegg) Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller forskrifter i plan- og bygningsloven der saken må sendes til ekstern uttale og/eller behandles politisk 47 Dispensasjon i saker som ikke skal til ekstern uttale og hvor dispensasjonen kan avgjøres av administrasjonen i samsvar med delegasjonsreglementet Basisgebyr for behandling av plansaker, detaljregulering Tillegg pr boenhet eller pr hytte (skal være betalt etter at planen er godkjent i kommunestyret, men før kunngjøring) UNN vedtar utgreiing av sjølkostprinsippet i tenesteområdet bygg, regulering og oppmåling. 3.8 Næringsavdelinga 3.8.1) Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 3.8.2) 3.8.3) 3.8.4) Minstegebyr 3 o/oo av kjøpesum inntil kr 1 mill. deretter 2 o/oo for overskytande beløp, men maksimalt kr Fastsett ved forskrift frå departementet. Gebyr for delingssaker etter jordlova Fastsett ved forskrift frå departementet Planleggingshonorar i landbruket Kr 750 pr sak Kr per sak 750 Kr per time + mva. Teknisk planlegging 470 Drifts- og forretningsplanlegging 382 Maksimalsats kr per plan Side 13

14 Gebyr for jordprøvetaking Kr + mva Grunnpris, for oppmøte på bruket 454 Pris pr jordprøve ) Gebyr for gjødselplanlegging Ny plan Kr + mva Grunnpris (inkl. 10 skifter) 603 Pris pr skifte ut over Årleg oppdatering Grunnpris (inkl 10 skifter) 454 Pris pr skifte ut over Utval for kultur og levekår behandla saka den , saksnr. 43/11 Behandling: Vedtak: 1. Utval for kultur og levekår ønsker å skjerme omsorgsavdelinga for budsjettreduksjonar i Utvalet forventar at pågåande omorganiseringar fører til at budsjettramma blir halde. UKL forutsetter vidare at oppretting av nye stillingar innan helse og omsorgsavdelingane må sjåast i samanheng med samhandlingsreformen. UKL forventar løpande informasjon på kvart møte. 2. Det blir oppretta 300 % stilling som vikar i omsorgsavdelingane. Stillingane blir finansiert ved bruk av budsjettert sjukevikarpost UKL vedtar innsparing i helseavdelinga med kr for % lærarstilling og 30 % logopedstilling på GUS skal stå vakant til Innsparinga er på kr UKL ønsker utvida opningstid i Gol svømmehall i perioden oktober april (29 veker som utgjer 116 timar pr. år). Dette fører til netto utgift stor kr på årsbasis. 6. UKL vedtar at øyremerka midlar til skolekorps, store kr blir overført til For 2013 utgjer behovet kr og for 2014 kr , i tillegg til tidlegare avsette midlar. 7. UKL ønsker nytt kunstgras på Hallingmo idrettspark, og oppmodar formannskapet om å finne inndekning. Side 14

15 % assistentstilling i Gol barnehage skal stå vakant i perioden , noko som fører til ei innsparing stor kr UKL ønsker utgreiing vedr. ny barnehageavdeling i Vesterhuset. 9. UKL finn ikkje rom for vidareføring av 100 % lærarstilling og 75 % assistentstilling ved Herad skole innan sine rammer, og ber formannskapet finne inndekning for kr for Budsjettposten for økonomisk sosialhjelp blir redusert med kr UKL ønsker oversikt over tilskot og prosjektmidlar i kulturavdelinga. UKL vedtar følgjande betalingssatsar for 2012: 3.4 Gol barnehage 3.4.1) Betalingssatsar for barnehage Endring kr. Kr pr månad 5-dagars plass dagars plass dagars plass dagars plass Kjøp av ein dag per dag Gebyr ved for sein henting i barnehagen per gong 3.4.2) Søskenmoderasjon for betaling i barnehagen er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleir ) Satsar for kommunalt driftstilskot for privat familiebarnehage jf. Lov om barnehagar m. «Forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager» Nr. F-05/ % av nasjonal sats til familiebarnehage Endring kr. Kr pr plass pr. år Kapitaltilskot pr. plass Familiebarnehagar, små barn (under 3 år) Familiebarnehagar, store barn (fra 3 år) Omsorgsavdelinga Praktisk bistand - heimehjelp Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Timesats Betalingstak per månad Mellom 2G og 3G Mellom 3G og 4G Mellom 4G og 5G Over 5G Praktisk bistand vaktmeister: nødvendig snømåking eller funksjonell tilrettelegging i huset. Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Kr per time 165 Side 15

16 Over 2G 204 Tryggleiksalarm Kr per månad Leige per månad 270 Kr per porsjon Matombringing heimebuande Stor porsjon 65 Liten porsjon 54 Ekstra tilbod til brukar i bemanna omsorgsbustad Kr per porsjon Frukt/kake 13 Frokost 27 Kveldsmat 27 Heilpensjon, inkl. middag Kulturavdelinga 3.7.1) Skulepengar for Kulturskulen Kr per skuleår Skulepengar per plass ( frå ) Gruppeundervisning, per plass (frå ) Søskenmoderasjon etter vedtekne reglar ) 3.9.1) Billettprisar i symjehallen Kr Enkeltbillett 50/25 Familie 120 Klyppekort 6 klypp (1 gratis) 250/ klypp (2 gratis) 500/ klypp (7 gratis) 900/450 Betalingssatsar i SFO Endring: + 4% Timar pr veke kr pr mnd Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Side 16

17 Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 220 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 110 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, er satsen 260 kr for dagen Vaksenopplæringa Elevbetaling for norskopplæring for deltakar utan rett til gratis opplæring: kr 35,- pr time Innmeldingspengar kr 750,- Bøker og materiell kr 1.000,- Formannskapet behandla saka den , saksnr. 44/11 Behandling: Nye saksdokument: - Brev reg frå FAU v/gol skule Vedlagt: - Hovudoversyn Gol kommune planperioden Økonomiplan pr ansvarsområde pr 2.des Investeringsbudsjett Gol kommune inkl finansiering I budsjettet som formannskapet legg fram er det ein del endringar i høve til kva som tidlegare er presentert. Formannskapet har lagt inn endringar slik det går fram av etterfølgjande. Det blir vist til utgreiingar frå rådmannen og til oversikter over alternative innsparingar. Endringar i inntekter og reduksjonar i utgifter: - Samanlikna med rådmannens saksutgreiing er inntektene på eigedomsskatt for 2012 auka med kr til med bakgrunn i oppdatert inngang for 2011 og meirinntekter på kraftverk i 2012 (går ikkje fram av vedlegg nemnt over). - Avsetning til fond sal av kraft - Innsparingar frå framlagte alternativ som er kravd lagt fram, frå: Kyrkjeleg Fellesråd Gol Kommunale Eigedomar AS Helseavdelinga, Gol ungdomsskule, Gol barnehage, økonomisk sosialhjelp/nav I vedlegg til denne saka følgjer eit oppsett for økonomiplanperioden, medan det i saka er tatt med berre for Følgjande opplisting er med referanse til rådmannens saksutgreiing: - 80% stillingsheimel, «næring/e-skatt) - Kunstgrasdekke på Hallingmo, investering - Skulekorps - ENØK-tiltak - Energy Performance Contracting (EPC) - Herad skule, vidareføring, k-sak 6/11 Side 17

18 - Utsiktsrydding, regionalt prosjekt - Politikarmodulen I-pad / regionalt - Hallingdal Reiseliv, jf tidlegare avtale - Frivilligsentralen - Gol Reisemål (kr som 2011) - Utvida opningstid på svømmehallen - Oppretting av 300% stillingsheimlar i omsorg innafor vedtatte budsjettrammer. - Talmessig samandrag, på driftsmessige kostnader Resultat pr Art Teneste Ansvar Avsetning fond kraftinntekter Kyrkjeleg fellesråd Gol Komm. Eigedom.-vedlikehald og renteinnsparing Helseavdeling GUS - vakans 2012( red. lønn inkl sos.utg.) Utviding symjehall Herad skule Musikk og kulturskulen - Skulekorps Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Vakans barnehage Poltikarmodul- innkjøp I-pad Økonomisk sosialhjelp Eigedomssk. - nær.utvikling -80% stilling Frivilligsentralen Hallingdal Museum Enøk tilskott (avsetn ENØK) EPC Utsiktsrydding Hallingdal Reiseliv Samrøystes Vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta: 1a Økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2012 blir vedteke. Budsjettskjema 1 Brutto frie inntekter kr Netto utgifter til renter og avdrag kr Til fordeling på driftssektorane, kr Side 18

19 1b 1c Budsjettskjema 2 Investering i 2012 utgjer kr Budsjett inkluderer totalt kr til kjøp av tenester frå Gol Byggdrift KF. Budsjett inkluderer kr mva til husleige/kjøp av tenester frå Gol Kommunale Eigedomar AS. 2.a Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 2 b Med heimel i Eigedomsskattelova (Esl) blir skattesatsane sett til: For næringseigedomar, verk og bruk, 7 o/oo av takst for eigedomsskatt, Med heimel i Esl. 12 a) blir eigedomsskatten sett til 2 o/oo for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og for bustader for fast busetting, fritidsbustader og bustadhus på landbrukseigedomar. Med heimel i Esl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak i k.sak 60/10 (fritak som i 2011). Forfallsterminar på eigedomsskatt blir sett til 1.april og 15.september 3. Kommunale avgifter, betalingssatsar og gebyr frå 1.januar 2012: 3.1 Kommunalteknisk avdeling 3.1.1) Årsgebyr for vatn 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 16, Fast del (abonnentsgebyr): m³ kr. (+ mva) 880, m³ kr. (+ mva) 1 900, m³ kr. (+ mva) 3750, m³ kr. (+ mva) 7500, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Over m³ kr. (+ mva) Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 3.0 Målarleige vassmålar pr. måler kr. 40, , Tilleggsgebyr: Dersom vassmålar ikkje er installert i s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr 4.1, skal det krevjast tileggsgebyr etter 3.9 på kr. 300,- eks mva. pr. mnd for vatn og kr. 300,- pr. mnd for avløp. I s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr kan det etter 3.9 skrivast ut tileggsgebyr til abonnent som unnlet å etterkome kommunens krav om utbetring av eige vass- og avløpsanlegg der dette fører til meirkostnader for kommunen. Rådmann får fullmakt til å skrive ut og fastsetje beløp for slikt gebyr ) Tilknytingsgebyr for vatn Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 78,00 Bustadhus 2 (høg sats) Ingen endring 156,00 Næringsverksemd og industri- som bustad 2 Ingen endring 156,00 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. Side 19

20 3.1.3.) Årsgebyr for avløp 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 18, Mengdevariabelt del (forbruksgebyr) for fritidsbustader/støl der det ikkje er innstallert vassmålar: m² bruksareal - stipulert til 30 m³ m² bruksareal stipulert til 50 m³ Over 200 m² bruksareal stipulert til 70 m³ 2.0 Fast del (abonnentsgebyr) for alle kategoriar bygg utanom fritidsbustad/støl: m³ kr. (+ mva) 1070, m³ kr. (+ mva) 3 500, m³ kr. (+ mva) 6 000, m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) , m³ kr. (+ mva) ,00 Over m³ kr. (+ mva) ,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 2.1 Fast del (abonnentsgebyr) for fritidsbustader/støl kr. (+ mva) 1 550, ) ) Tilknytningsgebyr for avløp Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 83,20 Bustad 2 (høg sats) Ingen endring 166,40 Fritidsbustad/støl som bustad 2 Ingen endring 166,40 Fritidsbustad² - som bustad 1 Ingen endring 83,20 Næringsverksemd og industri som bustad 2 Ingen endring 166,40 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. ²omfatter fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot. Gebyr for slamtømming/behandling/transport Endring i kr. kr (+ mva) Anlegg 0 4,5 m³ Ingen endring Over 4,5-8 m³ Ingen endring Per m3 over 8 m³ Ingen endring 300 Hytter Ingen endring ) Side 20

21 Endring i kr. kr (+ mva) Renovasjonsgebyr Stativrenovasjon Konteinarrenovasjon Hytte- / stølsrenovasjon Ingen endring 547 For heimekompostering, reduksjon på kr 300,- pr abonnent ) Bruk av utstyr til kommunalteknisk Kr pr time + mva For mannskap 405 Traktor med førar 565 Traktor m/kantklyppar 665 Prisane blir nytta ved sal av tenester 3.2 Brann og Redning 3.2.1) Feiegebyr kr (+ mva) Fast gebyr per bustadhus 257,- Feiesats per pipe 360,- Pipe nr 2 på same hus 180,- Timesats per påbegynt time 566,- 3.3 Utbyggingsavdelinga 3.3.1) Gebyra er tidlegare gjennom forskrift om gebyr for tenester utført av utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga vedtatt av kommunestyret i sak K 034/10 med hjemmel i: 33-1, jf. LOV nr.71, med ikrafttreden og Kapittel 11, 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av nr i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningslovens 27 a), sist endret FOR , fra ) Regulativet var sist endra Revidert auke i satsane fom 2012 blir generelt 10% (avrunda i kr) og endringar elles på mellom 40 og 50% for: 2.10 Dispensasjon etter pbl 19 (Gebyr etter pkt 2.2. i tillegg) Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller forskrifter i plan- og bygningsloven der saken må sendes til ekstern uttale og/eller behandles politisk 47 Dispensasjon i saker som ikke skal til ekstern uttale og hvor dispensasjonen kan avgjøres av administrasjonen i samsvar med delegasjonsreglementet Basisgebyr for behandling av plansaker, detaljregulering Tillegg pr boenhet eller pr hytte (skal være betalt etter at planen er godkjent i kommunestyret, men før kunngjøring) UNN vedtar utgreiing av sjølkostprinsippet i tenesteområdet bygg, regulering og oppmåling. 3.4 Gol barnehage 3.4.1) Side 21

22 Betalingssatsar for barnehage Endring kr. Kr pr månad 5-dagars plass dagars plass dagars plass dagars plass Kjøp av ein dag per dag Gebyr ved for sein henting i barnehagen per gong 3.4.2) Søskenmoderasjon for betaling i barnehagen er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire ) Satsar for kommunalt driftstilskot for privat familiebarnehage jf. Lov om barnehagar m. «Forskriften om likeverdig behandli munale barnehager» Nr. F-05/ Omsorg % av nasjonal sats til familiebarnehage Endring kr. Kr pr plass pr. år Kapitaltilskot pr. plass Familiebarnehagar, små barn (under 3 år) Familiebarnehagar, store barn (fra 3 år) Praktisk bistand - heimehjelp Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Timesats Betalingstak per månad Mellom 2G og 3G Mellom 3G og 4G Mellom 4G og 5G Over 5G Praktisk bistand vaktmeister: nødvendig snømåking eller funksjonell tilrettelegging Kr per time i huset. Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget 165 fastsett Over 2G 204 Tryggleiksalarm Kr per månad Leige per månad 270 Matombringing heimebuande Kr per porsjon Stor porsjon 65 Liten porsjon 54 Ekstra tilbod til brukar i bemanna omsorgsbustad Kr per porsjon Frukt/kake 13 Frokost 27 Side 22

23 Kveldsmat 27 Heilpensjon, inkl. middag Gol Byggdrift K/F 3.6.1) Husleige i trygde og omsorgsbustader Trygdebustader : Kr per månad f.o.m Helsetunvegen 6, 8, 10, Helsetunvegen 14, 16, 18, Elgfaret 4 A-C Gymnasvegen 4 b Breidokkvegen Omsorgsbustader : Helsetunvegen 22, 24, 26, Helsetunvegen 34, 36,38,40, Helsetunvegen 30, Torstadvegen 16 og 18 + strøm Furuvegen Breidokkgutu 6 og Helsetunvegen 2 og Rundingen Rundingen 9a + strøm Rundingen 9c + strøm Rundingen 9 d+ strøm Regulerast av Gol Byggdrift i ssm SSB-index 3.6.2) Gol byggdrift KF vedtek husleigene i familiebustadene. 3.7 Kulturavdelinga 3.7.1) Skulepengar for Kulturskulen Kr per skuleår Skulepengar per plass ( frå ) Gruppeundervisning, per plass (frå ) Søskenmoderasjon etter vedtekne reglar ) Billettprisar i symjehallen Kr Enkeltbillett 50/25 Familie 120 Klyppekort 6 klypp (1 gratis) 250/ klypp (2 gratis) 500/ klypp (7 gratis) 900/ Næringsavdelinga 3.8.1) Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 3 o/oo av kjøpesum inntil kr 1 mill. deretter 2 o/oo for overskytande beløp, men maksimalt kr Side 23

24 3.8.2) 3.8.3) 3.8.4) Minstegebyr Kr 750 pr sak Fastsett ved forskrift frå departementet. Gebyr for delingssaker etter jordlova Kr per sak 750 Fastsett ved forskrift frå departementet Planleggingshonorar i landbruket Kr per time + mva. Teknisk planlegging 470 Drifts- og forretningsplanlegging 382 Maksimalsats kr per plan Gebyr for jordprøvetaking Kr + mva Grunnpris, for oppmøte på bruket 454 Pris pr jordprøve ) Gebyr for gjødselplanlegging Kr + mva Ny plan Grunnpris (inkl. 10 skifter) 603 Pris pr skifte ut over Årleg oppdatering Grunnpris (inkl 10 skifter) 454 Pris pr skifte ut over Skulefritidsordning - SFO 3.9.1) Betalingssatsar i SFO Endring:+ 4% Timar pr veke kr pr mnd Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 220 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 110 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, er satsen 260 kr for dagen Vaksenopplæringa Elevbetaling for norskopplæring for deltakar utan rett til gratis opplæring: kr 35,- pr time Innmeldingspengar kr 750,- Bøker og materiell kr 1.000,- 4. Ved for sein betaling av kommunale krav skal Gol kommune følgje dei satsar som er bestemt for skatteoppkreving, for alle krav der lover og reglar tillet slik renterekning. Ved purring og innfordring etter forfall vert det kravd gebyr og utgiftsdekning etter Inkassoloven m/forskrifter. Porto og eventuelle gebyr ved betaling av kommunale krav skal dekkjast av betalaren. 5. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til å gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. Side 24

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Gol kommune

ÅRSMELDING 2008 Gol kommune ÅRSMELDING 2008 Gol kommune Til behandling i Kommunestyret 16.juni 2009 INNHALD RÅDMANNEN SI INNLEIING 5 REKNESKAP 2006 7 Økonomisk og finansiell analyse 7 Rekneskapsprinsipp 7 Årsresultatet 7 Skatteinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2014-2016 1

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2014-2016 1 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2014-2016 1 2 Innhald Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2013 2016... 4 Reglement for

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2008 2011 3 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TEKSTDEL

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TEKSTDEL BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TEKSTDEL Budsjett 2015, Økonomiplan 2015-2018: Tekstdel 1. Rådmannen sine generelle kommentarar... 3 2. Økonomiske oversikter... 8 3. Generelt: Om Budsjett 2015 og Økonomiplan

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012

Økonomiplan 2009 2012 Gol kommune Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2009 2012 og Årsbudsjett 2009 Avdelingane sine framlegg til politisk behandling INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET 0.1.

Detaljer

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer