3 Året i tall 4 Dette er KEV AS 7 Adm. direktørs årsrapport 8 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Året i tall 4 Dette er KEV AS 7 Adm. direktørs årsrapport 8 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15"

Transkript

1 Årsrapport 1998

2 3 Året i tall 4 Dette er KEV AS 7 Adm. direktørs årsrapport 8 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter 25 Revisors beretning 27 KEV Produksjon AS 31 KEV Energi AS 35 KEV Nett AS 38 Satsingsområder 42 Summary in english

3 Kristiansand Energiverk AS 1998 Produksjon: GWh Linjenett: km Installert effekt: 552 MW Nettstasjoner: 620 Kunder: Ansatte: 183 Omsetning: ca. 600 mill. 3

4 Dette er Kristiansand Energiverk AS (KEV AS) Kristiansand Energiverk AS produserer, formidler og selger vannkraft. KEV AS er blant de 10 største vannkraftprodusenter i Norge. Kristiansand kommune er eneeier av KEV AS. Kommunen tar årlig ut et utbytte fra selskapet som brukes i kommunebudsjettet. Utbyttet for eier i 1998 er på totalt 47,7 millioner. KEV AS Kristiansand Energiverk AS er et aksjeselskap etter konsernmodellen. Selskapet eier alle aksjene i de tre datterselskapene, KEV Produksjon, KEV Nett AS og KEV Energi AS. KEV AS anses derfor som et morselskap, der døtrene og mor til sammen utgjør et konsern. Morselskapet tilbyr konsernet en rekke felles tjenester. Det er blant annet regnskap, EDB, sekreteriat, informasjon, eiendomsforvaltning, vaktmestertjeneste, felles innkjøp, sentralarkiv, HMS og personaltjenester. Tre datterselskaper Etter omdannning til aksjeselskap er selskapets ulike oppgaver fordelt i tre datterselskaper med egne styrer. KEV Produksjon AS står for utbygging og vedlikehold av KEVs kraftstasjoner. KEV Nett AS forvalter linjenettet i konsesjonsområdet, på totalt km, med tilhørene over 600 nettstasjoner. Størsteparten av ledningsnettet er nå lagt som kabler i jorda, og gir en sikker forsyning til kundene. KEV Energi AS står for salg av kraft til om lag store og små strømkunder, og har også en egen avdeling for kjøp og salg av energi i kraftmarkedet. Historie 100 år i år 2000! 21. november 1900 ble den første elektriske lyspæra tent i Kristiansand. Det var den gang Aktieselskapet Kristiansand Fossefald (stiftet ) som bygget Kringsjaa Kraftanlegg. Den første kraftstasjonen stod ferdig i november Kristiansand kommune kjøpte selskapet i Kraftselskapet fikk navnet Kristiansand Elektrisitetsverk, og var en heileid kommunal bedrift. I 1990 ble navnet endret til Kristiansand Energiverk. Kristiansand bystyre vedtok så i oktober 1996 å omdanne selskapet til aksjeselskap etter konsernmodellen, gjeldene fra KEV AS ble formelt stiftet med en aksjekapital fordelt på askjer à kr 100,-, til sammen

5 Kristiansand kommune KEV AS styre Kristiansand Energiverk AS KEV Produksjon AS KEV Energi AS KEV Nett AS KEV Lys AS Fire egne kraftverk KEV AS har i dag fire fungerende heileide kraftverk i nedre del av Otra. Det eldste anlegget, Kringsjaa, ble nedlagt etter at Steinsfoss kraftanlegg stod ferdig med første turbin i Nomeland er i dag den eldste stasjonen, fra Iveland var ferdig med første byggetrinn etter andre verdenskrig, i Hovatn på Heistad ved Byglandsfjord ble satt i drift i Kraftproduksjonen fra egne kraftverk er på omlag GWh i et middelår. Dette utgjør 2% av vannkraftproduksjonen i Norge, og plasserer KEV AS blant landets 10 største kraftprodusenter. Styret Styret for Kristiansand Energiverk AS er sammensatt av 7 medlemmer, inkl. 2 valgte medlemmer fra de ansatte i selskapet. Fra er styrets medlemmer følgende: Oddvar Hodne, styrets leder Per Langeland, styrets nestleder Alfhild Svensson Tore Wiese-Hansen Gunnar Kulia Frank Stein, ansattes repr. Vidar Jakobsen, ansattes repr. Betydelig medeier i flere selskap KEV AS er også en betydelig medeier, og aksjeeier, i flere selskaper tilknyttet kraftproduksjon og infrastruktur. Otrakraft DA, 37,2 % Otteraaens Brugseierforening, ca. 50 % Ulla Førre, 4,0 % Elsam, 3,3 % Eurokraft Norge AS, 8,28 % ENØK-senteret i Vest-Agder, 50 % ENIT Sør AS, 27 % Enitel AS, 0,65 % AS Sætersdalen, 33,33 % Otraverkene, 60,16 % Norsk Energiverk Forsikring, 2,44 % Agderdata Holding AS, 9,78 % Interkraft, 20 % Ledelse KEV AS ledes av administrerende direktør Jan Pedersen. Simon Tellefsen, administrasjonssjef og teknisk sjef Bernt Blindheim er tilknyttet morselskapet. KEV Produksjon AS ledes av produksjonsdirektør Torstein Drange, KEV Nett AS av nettdirektør Arnstein Nygård og KEV Energi AS ledes av energidirektør Ole Theodor Dønnestad. 5

6 Norge er den sjette største vannkraftprodusenten i verden Norge er den største vannkraftprodusenten i Europa KEV er blant de ti største vannkraftprodusentene i Norge

7 Globale energimarkeder under utvikling vokser for å møte økt konkurranse gjennom allianser eller fusjoner. Eksempler på en slik utvikling merker vi ved at utenlandske energiselskaper etablerer seg i Norge gjennom oppkjøp, samtidig som norske aktører erverver aksjer i utenlandske energiselskap. Jan Pedersen Administrerende direktør, KEV AS Globale utfordringer Det er grunn til å tro at globalisering av virksomheten vil gjøre det vanskelig å sikre tilstrekkelig konkurransekraft i et lengre perspektiv, med mindre man legger om virksomheten. Utvikling mot globale markeder i energisektoren vil resultere i stadig større usikkerhet omkring den fremtidige utvikling. Det forventes at norske energiverk etter hvert må forholde seg til meget komplekse omgivelser. Energiverkene i Europa opplever store forandringer i sine rammebetingelser. Flere og flere land deregulerer sin energivirksomhet og åpner for markedsbasert kraftomsetning. Samtidig opplever vi at handelen med energi i verden globaliseres, dvs at man bygger ned handelshindringer som tidligere var til stede mellom de enkelte nasjonene. I praksis betyr dette at energisektoren i Norge ikke bare skal omstille seg fra monopol til konkurranse nasjonalt, men norske aktører må samtidig forberede seg på konkurranse fra internasjonale aktører. Et totalt energimarked i utvikling I et globalt perspektiv er det allerede totale energimarkeder under utvikling. Store multinasjonale aktører fra olje- og gassektoren har allerede gått inn i el-markedet og markedsfører seg selv som totalleverandør av energi. Dette er aktører som har en helt annen tyngde enn de tradisjonelle energiverkene. Liberaliseringen har fjernet tidligere reguleringsbarrierer mellom produksjon og marked, og derved åpnet for konkurranse mellom olje, gass og elkraft. Allianser og fusjoner i Nord-Europa En slik endring i rammebetingelsene for energisektoren representerer betydelige utfordringer både for norske og utenlandske aktører. Vi ser allerede store deler av bransjen i Norden og Nord-Europa posisjonere seg for utviklingen som kommer. I første omgang opplever vi at en rekke selskaper Interkraft I tider med generelt hardere konkurranse og økt turbulens i omgivelsene, er det viktig at KEV i samarbeid med andre makter å etablere en forretningsplattform som gjør at man trygt kan fortsette sin virksomhet på sikt. For KEV har det vært naturlig å søke nærmere samarbeid med selskapene i Interkraft. Selskapene i Interkraftgruppen har den siste tiden utredet fordeler og ulemper med en full fusjon mellom selskapene. Ved en slik utvikling forventes store gevinster for både ansatte og eiere. Fjernvarme KEV har ambisjoner om å møte økt konkurranse gjennom satsing på forretningsutvikling innenfor kjernevirksomhet og tilstøtende virksomhetsområder. Satsing på nye forretningsområder vil skje etter hvert som mulighetene oppstår og utvikler seg. I første omgang ønsker vi å utnytte store mengder spillvarme fra kraftkrevende industri i byen til produksjon av vannbåren varme til innbyggerne i Kristiansand. Et godt år Mens vi utvikler virksomheten er det viktig at vi klarer å sikre lønnsomhet gjennom effektivisering og tilpasning av driften til endringer i rammebetingelser. Utviklingen de siste årene har i så måte vært meget positiv. KEV har på nytt lagt bak seg et godt år. Hardt arbeid fra alle ansatte har gjort dette mulig. Vi takker alle ansatte for innsatsen, og håper at KEV kan fortsette den positive trenden som selskapet har hatt den siste tiden. 7

8 Nøkkeltall KEV-Konsern (AS) (1000 kr) Resultatregnskap Omsetning Driftsresultat Netto driftsmargin 45,6 % 41,7 % 38,8 % 32,2 % 29,3 % 34,3 % Netto finanskostnader (ekskl. ansvar. lån) Renter ansvarlig lån Resultat før ekstraordinære poster og skatt Skattekostnader Rentabilitet/lønnsomhet Totalrentabilitet 10,1 % 9,9 % 9,8 % 11,1 % 4,7 % 4,6 % Egenkapitalrentabilitet 0,1 % 12,4 % 19,9 % 36,2 % 0,6 % 3,3 % Balanse Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Netto langsiktig gjeld (ekskl pensj.forpl., utsatt skatt etc) Ansvarlig lån Egenkapital Totalkapital Soliditet Egenkapitalandel 9,0 % 10,0 % 8,7 % 12,9 % 35,5 % 37,6 % Likviditetsgrad 1 1,04 0,98 0,78 0,60 0,71 0,73 Gjeldsnedbetalingsevne 0,04 0,05 0,06 0,08 0,05 0,07 Rentedekningsgrad (ekskl. ansv. lån) 1,13 1,36 1,48 1,92 1,63 2,13 Diverse Ordinære avskrivninger Utbytte Personale Antall ansatte Kraftomsetning/produksjon Kraftomsetning (GWh) Egenproduksjon (GWh)

9 Styrets beretning for året 1998 Jan Pedersen (adm. dir.) Oddvar Hodne (leder) Vidar Jakobsen Gunnar Kulia Per Langeland (nestleder) Alfhild Svensson Frank Stein Tore Wiese-Hansen Generelt Kristiansand Kommune vedtok med virkning fra å omgjøre Kristiansand Energiverk til et aksjeselskap, 100 % eid av Kristiansand Kommune. Kristiansand Energiverk AS (KEV AS) har tre 100 % eide datterselskaper; KEV Produksjon AS, KEV Nett AS og KEV Energi AS. Denne årsberetning omfatter virksomheten til hele konsernet. Året 1998 var et godt år for KEV-konsernet. Effektiviseringsprosessen i Nettselskapet har gitt ønskede resultater. Fokus på konsernets kontantstrømmer og prioritering av nedbetaling av gjeld har resultert i reduserte finanskostnader og en bedret kapitalstruktur. Gjennom omfattende strategi og forbedringsarbeid, med bred medvirkning fra de ansatte, har konsernet lagt et godt grunnlag for fremtidig satsning. Selskapet fikk i 1998 tilsagn om investeringstilskudd fra NVE på 8 mill. kr til gjennomføring av Fjernvarmeprosjektet i Kristiansand. 47,3 mill. kr i 1997, en bedring på 42,2 mill. kr. Foruten et bedret driftsresultat på 14,1 mill. kr, er finanskostnader redusert med 11,2 mill. kr. Utover dette er det inntektsført en ekstraordinær inntekt knyttet til en tvistesak som konsernets nettvirksomhet har vunnet frem med overfor NVE. Resultat etter skatt ble 58,2 mill. kr mot 5,9 mill. kr i Resultatet for 1998 oppfyller styrets målsetning for konsernet. Skattesystemet for energiverk er svært komplekst. Skattekostnader vil derfor være beheftet med større usikkerhet enn normalt vil være tilfellet. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for det avlagte årsoppgjøret. Driften i konsernet ga en positiv kontantstrøm etter investeringene på 105 mill. kr (65 i 1997), som er benyttet til nedbetaling av lån. Resultater Det ble omsatt GWh i 1998, hvorav GWh var egenproduksjon. I 1997 ble det omsatt GWh. Av dette var GWh egenprodusert kraft. Vi startet året med gode magasinfyllinger. Magasinfyllingene er i løpet av 1998 økt med 20 GWh, og er ved utgangen av året på et tilfredsstillende nivå. Konsernets driftsresultat ble på 179,8 mill. kr. Dette er 14,1 mill. kr. bedre enn i I forbindelse med pågående omstillingsprosess er driftsresultatet belastet med en avsetning på 6,1 mill. kr knyttet til inngått førtidspensjoneringsordning. Driftsmarginen er på 34,2 %, som må sies å være meget tilfredsstillende. Resultat før skatt ble 89,5 mill. kr sammenlignet med Disponering av årets resultat KEV AS Resultat etter skattekostnad i morselskapet KEV AS ble minus 8,9 mill. kr. Med utgangspunkt i konsernets totale resultat vil styret foreslå at det utbetales et utbytte på 25,0 mill. kr for Styret foreslår følgende dekning av det regnskapsmessige underskuddet i KEV AS for 1998: Mottatt konsernbidrag 33,9 mill. kr. Utbytte 25,0 mill. kr. Sum 8,9 mill. kr. Investeringer Det ble i konsernet investert for 53,4 mill. kr i De største investeringene er relatert til opprusting av Iveland kraftstasjon. 9

10 Kapitalforhold Likviditetsreserven inkl. ubenyttede trekkrettigheter utgjorde 129,0 mill. kr pr Ansvarlig lån: Av salgsvederlaget til Kristiansand kommune ved overføring av eiendelene til KEV AS har Kristiansand kommune tilbakeført 292,7 mill. kr i form av et ansvarlig lån til KEV AS. Det ble i 1998 betalt 22,7 mill. kr i renter på lånet. Langsiktig rentebærende gjeld, ekskl. ansvarlig lån: Konsernet hadde pr en rentebærende langsiktig gjeld på mill. kr. Langsiktig gjeld er i 1998 nedbetalt med 135 mill. kr. Netto finansposter er redusert fra 101,6 mill. kr i 1997 til 84,5 mill. kr. KEV-konsernet har pr en egenkapitalandel på 38 %. Salg/Marked Vi opplevde i 1998 en ytterligere skjerpelse av konkurransen i det norske og nordiske energimarkedet. Enkelte aktører i markedet var meget aktive for å øke sine markedsandeler. KEV har arbeidet planmessig for å videreutvikle et godt tilbud til våre eksisterende kunder, og vi har lykkes i å opprettholde stor kundelojalitet gjennom en konkurransedyktig prising av våre tjenester. Sammenlignet med 1997 har gjennomsnittlig kraftpris til våre husholdningskunder blitt redusert med over 20 %. Totalt salg av strøm i sluttkundemarkedet har vist en liten økning. I mars 1998 ble landets første kjede for salg av kraft mot sluttbrukermarkedet lansert i regi av Interkraft; Interkraftkjeden. KEV med datterselskapet KEV Energi AS, har i denne forbindelse inngått kjedeavtale med Interkraft Energi AS. Garantikraft, som er vårt og Interkraftkjedens hovedprodukt, har slått an i markedet. Produksjonen Produksjonen gjennom året 1998 ble lavere enn et middelår. Sum produksjon i egne og felleseide verk ble kwh, ca. 100 kwh under middelårsproduksjon. Konsesjon: Kraftverkene i Otra driver delvis med grunnlag i reguleringskonsesjoner gitt i 1912 til Otteraaens Brugseierforening. Nittentolv-konsesjonene var gitt for 75 år og gikk ut i Søknad om fornyelse av konsesjonene ble sendt i Konsesjonæren har rett til fornyet behandling og konsesjonsvilkårene må vurderes på nytt. NVE er nå (mars 1999) kommet med sin innstilling til departementet. KEV vil nå avklare de eventuelle økonomiske konsekvenser og ta stilling til videre behandling av saken. De gamle konsesjoner er forlenget inntil myndighetene er ferdig med behandling av søknaden. Distribusjon I 1997 ble det innført et nytt regime for regulering av økonomien i nettselskaper. NVE fastsetter i prinsippet maksimalpriser for nettvirksomheten (inntektsramme), og alle nettselskap vil i årene fremover få krav til å gjennomføre rasjonaliseringer som skal resultere i lavere priser for forbrukerne. For KEV Nett AS ble effektiviseringskravet satt til 1,77 % i form av at inntektsrammen ble redusert med denne prosentsatsen. KEVs overføringspris til husholdninger var i ,8 øre/kwh inkl. mva. Dette er meget lavt i forhold til gjennomsnittet i Norge. KEV Nett AS fikk i mars 1998 medhold i sin anke av tidligere vedtatte åpningsbalanse. De nye og endelige verdier ble innarbeidet i åpningsbalansen for nettvirksomheten pr Det ble søkt NVE om tilbakevirkende kraft for årene , som ble innvilget og fremkommer i regnskapet for 1998 som en ekstraordinær inntekt. Personal/Godtgjørelser/Miljø Morselskapet KEV AS hadde pr i alt 36 fast ansatte. I konsernet var det totalt 183 fast ansatte ved årets utgang, en reduksjon på 10 personer i forhold til KEV-konsernet har i 1998 vært ledet av administrerende direktør Jan Pedersen. Godtgjørelse til styret i KEV AS utgjorde i 1998 kr ,-. Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør utgjorde kr ,-. Honorarer til revisor er kostnadsført med kr ,-, hvorav rådgivning utgjør kr ,-. For konsernet totalt er godtgjørelse til revisor kostnadsført med kr ,-, hvorav rådgiving utgjør kr ,-. Det har i 1998, som en del av fellesprosjeket «BU 2000» mellom NHO, LO og forskningsrådet, vært lagt ned et betydelig arbeid med å involvere de ansatte i mål og strategiarbeid. Nær 80 % av de ansatte har vært involvert i dette arbeidet. Forbedringsprosjekter er identifisert, ansvarlige utpekt og prosjektplaner er etablert. Oppfølging av BU 2000 og de ulike prosjektplaner vil være sentralt i Arbeidsmiljøet ved KEV er godt. Sykefraværet viste en nedgang fra året før, og lå på 5,4 % mot 6,3 % i Fraværsprosenten skyldes for en stor del langtidsskader/sykdommer. Det ble ikke registrert eller rapportert yrkessykdommer i I alt 11 arbeidsulykker ble registrert i løpet av driftsåret, ingen av dem var alvorlige. Ulykkene medførte et fravær på totalt 79 dager. H-verdien (ulykkesfrekvensen) lå på 14,0, mens F-verdien (fraværsfrekvensen) lå på 222,6. KEV er medlem av Bedriftshelsetjenesten (BHT) for Søgne. BHTs hovedoppgave i 1998 var å gjennomføre undersøkelsen «Samarbeid trivsel arbeidsmiljø» i hele konsernet. Ved alle avdelinger i konsernet ble det i 1998 gjennomført HMS-runder etter internkontrollhåndbokens retningslinjer. Det har vært utført en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Som tidligere år har det også vært en utstrakt intern sikkerhetsopplæring av ansatte. 10

11 Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget har vært preget av godt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes representanter. Det ble gjennomført 4 møter og 39 saker ble behandlet. Når det gjelder det ytre miljø, har all avfallsdeponering foregått etter Forurensningslovens bestemmelser. År 2000-problematikken Våren 1998 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å ta seg av År 2000-problematikken. Arbeidet har så langt bestått i å kartlegge utstyr, innhente dokumentasjon fra leverandører, forberede tiltak og tester, samarbeid med andre selskaper osv. Arbeidet foregår iht. den fremdriftsplan som er laget av Statnett. Fremtidsutsikter/Strategier Energibransjen er inne i en rivende utvikling med stadig hardere konkurranse. Resultatet for aktørene er blitt lavere priser og reduserte inntekter for selskapet. For å øke inntektene på sikt, har KEV en ambisjon om å drive en mer diversifisert virksomhet etterhvert som muligheter oppstår og utvikler seg. I første omgang ønsker vi å utnytte den infrastruktur som selskapet besitter til å tilby produkter og tjenester som kan være med på å gjøre kundens hverdag enklere og tryggere. KEV har lenge investert i optisk fiber som nå leies ut til EniTel, som er energibransjens eget teleinfrastrukturselskap. I tillegg ønsker vi gjennom EnitSør å tilby produkter og tjenester på tvers av markedsområdene tele og elektrisitet. KEV har også ambisjoner om å få til lønnsom drift av et fjernvarmenett i Kristiansand, basert på spillvarme fra kraftkrevende industri. De første leveranser av varmt vann forventes ved utgangen av Betydelig prisfall i terminmarkedet for krever forsterket fokus på kostnadseffektivisering. De nærmeste års prognoser tilsier at KEV har potensiale til en tilfredsstillende inntjening. Konsernet genererer solide kontantstrømmer, som vil bli benyttet til reinvesteringer, nysatsning og ytterligere nedbetaling av gjeld. Interkraft: KEV vil fortsette som en aktiv pådriver i Interkraftsamarbeidet, og har i 1998 bidratt aktivt for å få frem en konsekvensutredning av en full fusjon av Interkraftselskapene. Dette for å få frem et best mulig beslutningsunderlag for de veivalg eierne av Interkraft må gjøre. KEV er gjennom EuroKraft Norge AS engasjert i kraftutvekslingsprosjekter med andre land. Kristiansand, / , Oddvar Hodne, styrets leder Per Langeland Alfhild Svensson Tore Wiese-Hansen Gunnar Kulia Frank Stein Vidar Jakobsen Jan Pedersen, administrerende direktør 11

12 Steinsfoss kraftstasjon er KEVs største kraftstasjon Maksimal ytelse er 109 MW Gjennomsnittlig årsproduksjon 570 GWh

13 Resultatregnskap KEV Morselskap Konsern (1000 kr) Note Driftsinntekter Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Salg til konsernselskap Sum driftsinntekter Driftskostnader Energikjøp Overføringskostnader Kostnader for arbeidskraft Egne investeringsarbeider Øvrige driftskostnader Eiendomsskatter og avgifter Avskrivninger 4 og Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter konsernselskap Finanskostnader Rentekostnader konsernselskap Netto finanskostnader Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Oppskrivning og overføringer Årets resultat Overført fra reservefond 11 Mottatt konsernbidrag Til disposisjon Forslag til disponering Til utbytte Sum disponert

14 Balanse pr KEV Morselskap Konsern (1000 kr) Note Eiendeler Betalingsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Varebeholdninger Andel omløpsmidler deleide selskaper Sum omløpsmidler Aksjer Fordringer på konsernselskap Utsatt skattefordel Langsiktige fordringer Andel diverse anl.midler deleide selskaper Egne driftsmidler Andel driftsmidler felleskontr. virksomhet 4 og Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Leverandørgjeld Kassakreditt Skyldig mva, skattetrekk, arb.giveravgift, feriep., ol Beregnede, ikke forfalte skatter Påløpne, ikke forfalte renter Skyldig utbytte Kortsiktig gjeld konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontr. virksomhet Sum kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Ikke rentebærende langsiktig gjeld Langsiktig gjeld konsernselskap Utsatt skatt Netto pensjonsforpliktelser Andel langsiktig gjeld felleskontr. virksomhet Sum langsiktig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 100) Reservefond Oppskrivningsfond Fri egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiansvar

15 Kontantstrømoppstilling KEV Morselskap Konsern (1000 kr) Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgr. poster Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer Utbetalinger på lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto utbetaling kassakreditt Innbetaling ved opptak av ny lånegjeld Utbetaling ved nedbetaling av lånegjeld Endring annen langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm totalt Beholdning av kontanter, post- og bankinnskudd pr Beholdning av kontanter, post- og bankinnskudd pr Ubenyttet trekkrettighet pr

16 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med aksjelovens regnskapskapittel og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Følgende klassifiseringsprinsipper er lagt til grunn: Fordring, eiendel og gjeld som skal tilbakebetales/forfaller innen ett år etter regnskapsårets utløp, eller som knytter seg til virksomhetens varekretsløp, klassifiseres som omløpsmiddel/kortsiktig gjeld. Eiendel bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten og fordring/gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utløp, regnes som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Konsernet består av følgende selskaper: Kristiansand Energiverk AS (morselskap), KEV Nett AS, KEV Energi AS og KEV Produksjon AS. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapene presenteres som en økonomisk enhet. Interne fordringer og gjeld samt inntekts- og kostnadsoverføringer mellom selskapene er eliminert. Inntekter og kostnader er medtatt i resultatregnskapet i den perioden de er realisert/påløpt. I regnskapet er følgelig periodiserte strøminntekter, påløpte rentekostnader, skyldige kostnader for arbeidskraft, påløpte skatter m.v. hensyntatt. KEV benytter i økende grad spotmarkedet for fysisk handel med kraft. For å tilpasse risiko- og avkastningsprofil i eksisterende portefølje, benyttes de finansielle terminmarkedene (børs/bilateralt). Finansielle kontrakter som er gått til levering, blir løpende resultatført. For særskilte driftsmidler i kraftproduksjon er bokført verdi basert på gjenanskaffelsesverdier fastsatt av NVE, fratrukket akkumulerte avskrivninger fra anskaffelsestidspunktet etter fastsatte satser. Øvrige anleggsmidler er verdsatt til antatt historisk kost, redusert med akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. Det er benyttet lineære avskrivninger i henhold til NVEs anbefalte avskrivningssatser. Fornyelser som har forlenget anleggsmiddelets økonomiske levetid er balanseført. Egne investeringsarbeider er aktivert i balansen, inkludert en forsiktig andel prosjektrelaterte kostnader. Direkte henførbare byggelånsrenter er aktivert på spesifikke identifiserbare prosjekter. I 1998 har ikke KEV aktivert renter på noen egne investeringsprosjekter. Reservedeler med større verdi anskaffet for lager, er balanseført sammen med anleggsmiddelet og avskrives over anleggets levetid. Anleggsbidrag til konkrete investeringsprosjekter er ført som fradrag i investeringen. KEVs andeler i felleskontrollerte verk er innarbeidet etter bruttometoden. Det vises til nærmere beskrivelse i note 4a). Energiverkets egentlige «råvarelager» består av lagret vann i magasinene. I henhold til sedvane føres verdien av magasinbeholdningene ikke opp som formue i balansen. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar skatt omfatter i 1998 naturressursskatt, grunnrenteskatt og skatt på alminnelig inntekt. Det vises for øvrig til note 8. Omklassifisering Fra og med 1998 er mer-/mindreinntekt i KEV Nett AS ført brutto som henholdsvis kortsiktig gjeld og kortsiktig fordring. I 1997 ble ovennevnte nettoført som kortsiktig gjeld. Sammenligningstall for 1997 er tilsvarende omarbeidet. 16

17 Noter til regnskapet 1998 Note 1 Betalingsmidler Regnskapsposten inkluderer bundne skattetrekksmidler og depotkonti i datterselskapet KEV Energi AS, vedr. ukemarkedet og døgnmarkedet. Morselskap Konsern (1.000 kr) Totale bundne midler depotkonti pr Skattetrekkskonto Note 2 Fordringer Fordringer er vurdert til pålydende med avsetning for påregnelige tap: Morselskap Konsern (1.000 kr) Kundefordringer til pålydende Avsetning til fremtidige tap Regnskapsmessige avsetninger Kundefordringer Årets konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer Note 3 Varebeholdning Beholdningen av driftsrekvisita er vurdert til anskaffelseskost. Note 4 a) Andeler i andre verk KEV Produksjon AS deltar med eierandeler i andre verk slik: Otra Kraft DA KEVs eierandel er 37,2%. Tilsvarende andel av interessentselskapets eiendeler og gjeld er innarbeidet i regnskapet. Selskapets inntekter og kostnader fordeles med unntak for enkelte poster der annen fordeling er avtalt etter samme andel som eierandelene. Andeler av inntekter og kostnader er innarbeidet i regnskapet. Otra Kraft DA eier og driver 2 kraftstasjoner. Videre forestår selskapet driften av Breive og Skarje pumpestasjoner, som eies av Otteraaens Brugseierforening. For øvrig vises til note 4 b). Otraverkene KEVs eierandel av anleggskost m.v. utgjør 60,16%. Tilsvarende andel av eiendeler og gjeld er innarbeidet i regnskapet. Driftskostnadene fordeles slik at KEV står for 54,99%. Tilsvarende andel er innarbeidet i regnskapet. Otraverkene er medeier i Ulla-Førre utbyggingene, og har rett til å ta ut 7,2975% av produksjonen i dette, mot å betale tilsvarende andel av driftskostnader og 5,022% av anleggskost. Regnskapet er utarbeidet i tråd med dette. For øvrig vises til note 4 b). Otteraaens Brugseierforening Brugseierforeningen eier reguleringsanlegg i Otravassdraget, samt Breive og Skarje pumpestasjoner. Finansieringen er foretatt via Otra Kraft DA. Andel av lån som Otra Kraft DA har opptatt for Brugseierforeningens regning er medtatt ved innarbeidelsen. For øvrig vises til note 4 b). 17

18 Note 4 b) Hovedtall for deltakelse i andre selskaper Otteraaens Brugseier- (1.000 kr) Otra Kraft DA Otraverkene forening Sum Andel energiinntekter Andel andre driftsinntekter Andel energikjøp/overf. kostnader Andel driftskostnader Andel eiendomsskatter og avgifter Andel avskrivninger Andel netto finanskostnader Netto kostnader Andel omløpsmidler Andel driftsmidler Andel diverse anleggsmidler Andel kortsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld Netto kapital Note 5 Aksjer i andre selskaper Aksjekapital Antall Pålydende Bokført verdi (1.000 kr) Aksjer i datterselskaper KEV Nett AS KEV Energi AS KEV Produksjon AS Sum Aksjer i andre selskaper EuroKraft Norge AS Agderdata Holding AS Interkraft AS Norsk Energiverk Forsikring AS AS Sætersdalen ENØK-Senteret Vest-Agder AS EniTel AS ENIT Sør AS Tangen Utviklingsselskap AS 170 Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sum Sum aksjer

19 Note 6 Varige driftsmidler Morselskap Fast eiendom/ (1.000 kr) EDB/utstyr inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Gjenstående oppskrivning pr Årets ordinære avskrivninger Satser for ordinære avskrivninger i prosent Kraft- Tele- Fast Sum stasjoner samb./ eien- egne Kraft- Sum Konsern Vassdrags- egne Brokke- Regional- Distr.- EDB/ Tariff- Transp./ drifts- dom/ drifts- stasj. drifts- (1.000 kr) rettigheter anlegg nettet nettet nettet utstyr apparat. redsk. sentral inventar midler andeler midler Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Oppskrivninger Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Gjenstående oppskrivning pr Årets ordinære avskrivninger Derav avskrevet på oppskrevne verdier Satser for ordinære avskrivninger i% 0 1,5 4 2, , ,7 8,3 13 6, ,5 4 Note 7 Investeringer i/salg av varige driftsmidler Morselskap (1.000 kr) Invest. Salg Invest. Salg Vassdragsrettigheter 0 0 Egne kraftstasjoner 0 0 Kraftstasjoner andeler 0 0 Brokkenettet 0 0 Regionalnettet 0 0 Distribusjonsnettet 0 0 EDB/utstyr Transport/redskaper/telesamband/driftssentral 0 0 Fast eiendom/inventar Sum

20 Konsern (1.000 kr) Invest. Salg Invest. Salg Vassdragsrettigheter 0 0 Egne kraftstasjoner Kraftstasjoner andeler Brokkenettet Regionalnettet Distribusjonsnettet EDB/utstyr Transport/redskaper/telesamband/driftssentral Fast eiendom/inventar Sum Note 8 Skatter Balanseposten betalbar skatt består av følgende elementer: Konsern (1.000 kr) Grunnrenteskatt Naturressursskatt Betalbar inntektsskatt utover utlignet naturressursskatt Betalbar skatt består av skatt på grunnrente, naturressursskatt og skatt på overskudd. I tillegg inngår endring i utsatt skatt i verkets samlede skattekostnad. Utsatt skatteforpliktelse/fordel beregnes med utgangspunkt i endring i midlertidige vurderingsforskjeller mellom regnskap og skatt. Negative midlertidige forskjeller utlignes som hovedregel mot positive midlertidige forskjeller. Utsatt skatteforpliktelse/fordel er beregnet på grunnlag av netto forskjeller som ikke lar seg utligne. Utsatt skatt knyttet til alminnelig inntekt beregnes ut fra nominell skattesats (28%). Skatt på grunnrente vil normalt være stigende over kraftverkets levetid i det effekten av friinntekten vil reduseres over tid. Denne effekten er forsterket ved at gamle kraftverk er tillatt oppvurdert iht. særskilte overgangsregler. Effektiv grunnrenteskatt vil videre være påvirket av forskjellen mellom faktiske salgsinntekter og spotmarkedspriser og den prognoseperioden som legges til grunn for beregningene. Norsk regnskapsstandard om skatt har så langt ikke fastsatt endelige krav om regnskapsmessig behandling av utsatt grunnrenteskatt, og det foreligger betydelig usikkerhet omkring behandlingen av denne både teoretisk og praktisk. Av den grunn er det ikke foretatt noen beregning av utsatt skatt knyttet til midlertidige forskjeller på grunnrenteinntekt i årets regnskap. Spesifikasjon av midlertidige forskjeller/utsatt skatt Midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatte skatteforpliktelser og utsatte skattefordeler pr og fordeler seg slik: Positive midlertidige forskjeller (forpliktelse) => regnskapsmessig verdi overstiger skattemessig verdi. Negative midlertidige forskjeller (fordel) => skattemessig verdi overstiger regnskapsmessig verdi. Morselskap Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatteforpliktelse (28%) Utsatt skattefordel (28%) Utsatt skattefordel kan etter foreløpig regnskapsstandard for skatt ikke oppføres i balansen med høyere beløp enn utsatt skatteforpliktelse. 20

21 Konsern Positive midlertidige forskjeller Anleggsmidler Sum positive forskjeller Negative midlertidige forskjeller Kundefordringer Anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Fremførbart underskudd Sum negative forskjeller Utsatt skatteforpliktelse (28 %) Utsatt skattefordel (28 %) Utsatt skattefordel kan etter foreløpig regnskapsstandard for skatt ikke motregnes mot utsatt skatteforpliktelse pga oppskrivning. Beløpene bruttoføres derfor i balansen. Spesifikasjon av skatteberegninger Morselskap (1.000 kr) Overskuddsskatt Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midl. forskjeller Mottatt konsernbidrag (skattepl. del) Anvendt underskudd til fremføring Årets grunnlag for skatt på overskudd 0 0 Årets skatt på overskudd (28 %) 0 0 Konsern (1.000 kr) Overskuddsskatt: Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendt underskudd til fremføring Årets grunnlag for skatt på overskudd Årets skatt på overskudd (28 %) Herav i KEV Produksjon AS Naturressursskatt (1.000 kr) Gjennomsnittlig egenproduksjon de siste 7 år multiplisert med 1,3 øre/kwh (i ,2 øre/kwh)

22 Skatt på grunnrente (1.000 kr) Grunnlag for skatt på grunnrente Skatt på grunnrente (27 %) Økt avsetning skatt på grunnrente Belastet skatt på grunnrente Spesifikasjon av årets skattekostnad (1.000 kr) Betalbar naturressursskatt betalbar inntektsskatt utover utlignet naturressursskatt ( ) skatt på grunnrente endring i utsatt skatt for lite avsatt skatt i fjor Sum skattekostnad Det er foretatt en avsetning i skatt på grunnrente for å imøtekomme usikkerhet vedr. beregningsgrunnlaget. KEV er i den posisjon at selskapet ikke får full effekt av avregningen mellom naturressursskatt og ordinær inntektsskatt. Ikke avregnet naturressursskatt på kr 8,4 mill ( ) kan fremføres for utnyttelse i senere år når KEV er i posisjon til dette. KEV har vurdert fremføringen som såpass usikker at naturressursskatten for 1998 er kostnadsført i sin helhet. Samlet fremførbar naturressursskatt pr utgjør kr 19,8 mill. Note 9 Pensjonsforpliktelser Posten består av følgende: Morselskap Konsern (1.000 kr) Pensjonsgjeld sikrede forpliktelser AFP forpliktelser Førtidspensjon Sikrede pensjonsforpliktelser KEV har ordnet sine pensjonsforpliktelser ved medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse. Det er foretatt en aktuarberegning basert på Foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader fra NRS. Det er forutsatt en diskonteringsrente på 7%, årlig lønnsvekst på 3,4% og en årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp på 3,4%. Under disse forutsetninger fremkommer netto pensjonsgjeld slik: Morselskap Konsern (1.000 kr) Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse ,1% arb.giveravgift Pensjonsgjeld

23 AFP KEV er omfattet av ordinære tariffavtaler i kommunal sektor vedr. AFP. De fremtidige utgifter til disse ytelsene er beheftet med særlig stor usikkerhet. AFP-ytelsene anses av tariffpartene å ha en midlertidig form, og det er vanskelig å anslå uttakstilbøyeligheten. Implementeringseffekten av AFP er klassifisert som ekstraordinære kostnader. Førtidspensjonering I 1998 ble det gjort vedtak i styret om en ordning med frivillig førtidspensjonering for ansatte over 62 år (60 år ved særaldersgrense). Ordningen er tidsbegrenset til 2 år. Det er foretatt avsetning i regnskapet for å dekke kostnadene vedr. denne førtidspensjonsordningen. Note 10 Rentebærende langsiktig gjeld Neste KEV-lån Rente Opptaks- Første Siste rentereg./ Låneform i NOK % dato avdrag år avdrag år call dato Obligasjonslån Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån , Lån Oslo Energi Av denne gjelden forfaller kr til betaling i Note 11 Ansvarlig lån Av salgsvederlaget til Kristiansand kommune ved overføringen av eiendeler til KEV AS, tilbakeførte Kristiansand kommune kr 292,7 mill. i form av et ansvarlig lån til KEV AS. Renter på det ansvarlige lånet er i 1998 kr 22,7 mill. Note 12 Egenkapital (1.000 kr) KEV Morselskap KEV Konsern Egenkapital pr Egenkapitaljustering Mottatt konsernbidrag Årets resultat Utbytte Egenkapital pr

24 Note 13 Pantstillelser (1.000 kr) Sum pantesikret lånegjeld Bokført verdi av eiendeler som stilles som sikkerhet for pantegjeld er: Steinsfoss Note 14 Andel langsiktig gjeld felleskontrollert virksomhet Deler av Otra Kraft DAs valutagjeld i JPY og USD er sikret ved kjøp på terminer frem til 1998/1999, og er omregnet til terminkurs. Terminpremien er aktivert og blir kostnadsført over lånets løpetid. Den aktiverte terminpremien er fratrukket i bokført lånegjeld. Note 15 Kraftleveringsforpliktelser De fleste kontraktene i det bilaterale markedet prisjusteres iht. prisindeks. Prisene i det finansielle ukemarkedet er bestemt av forventet fremtidig markedspris på tidspunktet for inngåelse av posisjon/kontrakt. Pris på konsesjonskraft fastsettes iht. produksjonskostnader og innleveringskostnader til sentralnettet. Etter en vurdering av KEVs kjøps- og salgskontrakter samt egen produksjon, har en ikke funnet det nødvendig å foreta noen tapsavsetning. Ved verdsettelsen er selvkost for egenproduksjon, notert/avtalt pris for fastpriskontrakter og Nord Pools noterte markedsverdier pr for overskuddsvolum lagt til grunn. Av spesielle kraftleveringsforpliktelser kan nevnes: a) Avtale om levering av 290 GWh årlig til Norsk Hydro til selvkost. Avtalen utløper i år 2014, og har sammenheng med utbygginger i Otravassdraget. b) Forpliktelse til å avstå 153 GWh konsesjonskraft årlig (inkl. andeler i Otra Kraft DA og Ulla-Førre) til utbyggingskommuner. Levering skjer til gjeldende konsesjonskraftpris. c) 3,33% andel i utvekslingsavtale med det danske kraftinteressentselskapet Elsam. Avtalen løper til år 2020 og administreres av Statkraft SF. Andel av forskudd fra Elsam er periodisert i regnskapet som langsiktig gjeld. Note 16 Ekstraordinær inntekt KEV Nett AS KEV Nett AS fikk i mars 1998 medhold i sin klage av tidligere vedtatt åpningsbalanse. Denne korrigerte åpningsbalansen har senere fått tilbakevirkende kraft for årene Resultateffekten for disse årene er inntektsført i 1998 som ekstraordinær inntekt. Note 17 Hovedtall for heleide datterselskaper (1.000 kr) KEV Produksjon AS KEV Energi AS KEV Nett AS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader Resultat før skatter Skattekostnad Årsoverskudd Balanse pr Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

25 Revisors beretning Til generalforsamlingen i Kristiansand Energiverk AS Revisjonsberetning for 1998 Vi har revidert årsoppgjøret for Kristiansand Energiverk AS for 1998 som viser et årsunderskudd på kr for morselskapet og et årsoverskudd på kr for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender for øvrig. Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne kontroll. Styrets forslag til dekning av årsunderskuddet tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller. Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Kristiansand, 22. april 1999 PricewaterhouseCoopers DA Geir Haaland Statsautorisert revisor Torstein S. Robstad Statsautorisert revisor 25

26 Nomeland kraftstasjon er KEVs eldste fungerende kraftstasjon Maksimal ytelse er 28 MW Gjennomsnittlig årsproduksjon er 164 GWh 26

27 KEV Produksjon AS Styrets beretning 1998 Torstein Drange Produksjonsdirektør telematikk 3. Etter en prøveperiode med felles vakt for Iveland og Nomeland sommeren 1998, ble denne ordningen gjort permanent fra årsskiftet. Arbeidsmiljøet anses godt. Sykefraværet var 4,7 %, og det var ingen rapporterte skader. Virksomheten anses ikke å forurense det ytre miljø. Drift Driften har gått uten skader og uhell. Store revisjonsarbeider er gjennomført med ubetydelig produksjonstap. Aggregat 3 på Iveland ble renovert med ny regulator, statisk magnetisering, vannkjøling og ny fjernstyring. Sugerør ble sandblåst og malt. Det ble bestilt ny felles transformator for levering i Ved Nomeland ble det bestilt nytt 7-kV anlegg, og montasje forberedt for vinteren Styring av damlukene ble fornyet. Det er nå mulighet for automatisk lukeregulering. For kraftstasjonspersonalet er det gjennomført kurs i forskrifter, førstehjelp og brannvern. Kristiansand Energiverk Produksjon AS (KEV Produksjon AS) ble stiftet den , som et heleid datterselskap (100 %) av Kristiansand Energiverk AS. Selskapets formål er å drive utbygging og produksjon av energi og alt som står i forbindelse hermed, herunder samarbeid med eller deltagelse i andre foretak med liknende virksomhet. Driftsentralen Driftsentralen styrer KEVs stasjoner i nedre Otra og KEVs høyspentnett. Sentralen er helkontinuerlig bemannet. Ny driftssentralutrustning ble implementert og idriftsatt til påsken Personalet har fått opplæring for å kunne gis selvstendig koplingsmyndighet. (Gjennomført fra ) Eiendommer Selskapet eier kraftstasjonene Steinsfoss, Nomeland, Iveland og Hovatn, samt andeler i Otra Kraft DA og Ulla-Førre. I tillegg er selskapet eier av KEVs andel av Otteraaens Brugseierforening, med reguleringsanlegg og to pumpekraftstasjoner. Til sammen disponeres en magasinkapasitet på ca 1940 GWh. Det er en økning på 140 GWh, som skyldes at Urar-magasinet ble ferdigstilt i Selskapets anleggsmidler utgjør pr mill. kr. Produksjon Produksjonen i KEVs kraftstasjoner ble i året GWh, ca 100 GWh under beregnet middelproduksjon. Magasinbeholdningen ved årets utgang var GWh, omtrent lik med fjorårets beholdning. All produksjon leveres til KEV Energi AS. Omsetningen i selskapet har vært 355,1 mill. kr. Personell og arbeidsmiljø KEV Produksjon AS hadde ved årets slutt 45 (41,3) ansatte (årsverk). Det er en nedgang på 2 årsverk. Fordeling på avdelinger er som følger: Ledelse 2, kraftstasjoner inkl. vakt- og vedlikeholdspersonell 26 (23), plan og prosjektering 7 (6,5), driftsentral 7 og Telematikk Telematikkavdelingen har foruten vanlige driftsoppgaver arbeidet iherdig med fibernett for teletjenester. I løpet av året ble det spunnet på strekningene Iveland-Nomeland og Lund- Krossen. Strekningen Krossen-Stølen-Steinsfoss etableres vinteren 1999 med ny jordlineforbindelse og hovedforbindelsene i Kristiansandsområdet vil være etablert før sommeren Planavdeling Planavdelingen har arbeidet videre med reléplan for KEVs nett, og det er bl.a. etablert automatisk jordfeilvarsling på 132 kv Brokkenett og KEVs 50 kv regionalnett. For KEV Nett har ombygging av Hannevika transformatorstasjon pågått hele året. År 2000-problematikken er tatt alvorlig. Alle kontrollanlegg i kraft- og transformatorstasjoner, samt driftssentral og telekommunikasjon gjennomgås systematisk. Nødvendige tiltak skal være gjennomført i god tid før årsskiftet. Fremtidsutsikter Forventede lave priser og pressede marginer tilsier fortsatt fokus på kostnadseffektiv drift. 27

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer