3 Året i tall 4 Dette er KEV AS 7 Adm. direktørs årsrapport 8 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Året i tall 4 Dette er KEV AS 7 Adm. direktørs årsrapport 8 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15"

Transkript

1 Årsrapport 1998

2 3 Året i tall 4 Dette er KEV AS 7 Adm. direktørs årsrapport 8 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter 25 Revisors beretning 27 KEV Produksjon AS 31 KEV Energi AS 35 KEV Nett AS 38 Satsingsområder 42 Summary in english

3 Kristiansand Energiverk AS 1998 Produksjon: GWh Linjenett: km Installert effekt: 552 MW Nettstasjoner: 620 Kunder: Ansatte: 183 Omsetning: ca. 600 mill. 3

4 Dette er Kristiansand Energiverk AS (KEV AS) Kristiansand Energiverk AS produserer, formidler og selger vannkraft. KEV AS er blant de 10 største vannkraftprodusenter i Norge. Kristiansand kommune er eneeier av KEV AS. Kommunen tar årlig ut et utbytte fra selskapet som brukes i kommunebudsjettet. Utbyttet for eier i 1998 er på totalt 47,7 millioner. KEV AS Kristiansand Energiverk AS er et aksjeselskap etter konsernmodellen. Selskapet eier alle aksjene i de tre datterselskapene, KEV Produksjon, KEV Nett AS og KEV Energi AS. KEV AS anses derfor som et morselskap, der døtrene og mor til sammen utgjør et konsern. Morselskapet tilbyr konsernet en rekke felles tjenester. Det er blant annet regnskap, EDB, sekreteriat, informasjon, eiendomsforvaltning, vaktmestertjeneste, felles innkjøp, sentralarkiv, HMS og personaltjenester. Tre datterselskaper Etter omdannning til aksjeselskap er selskapets ulike oppgaver fordelt i tre datterselskaper med egne styrer. KEV Produksjon AS står for utbygging og vedlikehold av KEVs kraftstasjoner. KEV Nett AS forvalter linjenettet i konsesjonsområdet, på totalt km, med tilhørene over 600 nettstasjoner. Størsteparten av ledningsnettet er nå lagt som kabler i jorda, og gir en sikker forsyning til kundene. KEV Energi AS står for salg av kraft til om lag store og små strømkunder, og har også en egen avdeling for kjøp og salg av energi i kraftmarkedet. Historie 100 år i år 2000! 21. november 1900 ble den første elektriske lyspæra tent i Kristiansand. Det var den gang Aktieselskapet Kristiansand Fossefald (stiftet ) som bygget Kringsjaa Kraftanlegg. Den første kraftstasjonen stod ferdig i november Kristiansand kommune kjøpte selskapet i Kraftselskapet fikk navnet Kristiansand Elektrisitetsverk, og var en heileid kommunal bedrift. I 1990 ble navnet endret til Kristiansand Energiverk. Kristiansand bystyre vedtok så i oktober 1996 å omdanne selskapet til aksjeselskap etter konsernmodellen, gjeldene fra KEV AS ble formelt stiftet med en aksjekapital fordelt på askjer à kr 100,-, til sammen

5 Kristiansand kommune KEV AS styre Kristiansand Energiverk AS KEV Produksjon AS KEV Energi AS KEV Nett AS KEV Lys AS Fire egne kraftverk KEV AS har i dag fire fungerende heileide kraftverk i nedre del av Otra. Det eldste anlegget, Kringsjaa, ble nedlagt etter at Steinsfoss kraftanlegg stod ferdig med første turbin i Nomeland er i dag den eldste stasjonen, fra Iveland var ferdig med første byggetrinn etter andre verdenskrig, i Hovatn på Heistad ved Byglandsfjord ble satt i drift i Kraftproduksjonen fra egne kraftverk er på omlag GWh i et middelår. Dette utgjør 2% av vannkraftproduksjonen i Norge, og plasserer KEV AS blant landets 10 største kraftprodusenter. Styret Styret for Kristiansand Energiverk AS er sammensatt av 7 medlemmer, inkl. 2 valgte medlemmer fra de ansatte i selskapet. Fra er styrets medlemmer følgende: Oddvar Hodne, styrets leder Per Langeland, styrets nestleder Alfhild Svensson Tore Wiese-Hansen Gunnar Kulia Frank Stein, ansattes repr. Vidar Jakobsen, ansattes repr. Betydelig medeier i flere selskap KEV AS er også en betydelig medeier, og aksjeeier, i flere selskaper tilknyttet kraftproduksjon og infrastruktur. Otrakraft DA, 37,2 % Otteraaens Brugseierforening, ca. 50 % Ulla Førre, 4,0 % Elsam, 3,3 % Eurokraft Norge AS, 8,28 % ENØK-senteret i Vest-Agder, 50 % ENIT Sør AS, 27 % Enitel AS, 0,65 % AS Sætersdalen, 33,33 % Otraverkene, 60,16 % Norsk Energiverk Forsikring, 2,44 % Agderdata Holding AS, 9,78 % Interkraft, 20 % Ledelse KEV AS ledes av administrerende direktør Jan Pedersen. Simon Tellefsen, administrasjonssjef og teknisk sjef Bernt Blindheim er tilknyttet morselskapet. KEV Produksjon AS ledes av produksjonsdirektør Torstein Drange, KEV Nett AS av nettdirektør Arnstein Nygård og KEV Energi AS ledes av energidirektør Ole Theodor Dønnestad. 5

6 Norge er den sjette største vannkraftprodusenten i verden Norge er den største vannkraftprodusenten i Europa KEV er blant de ti største vannkraftprodusentene i Norge

7 Globale energimarkeder under utvikling vokser for å møte økt konkurranse gjennom allianser eller fusjoner. Eksempler på en slik utvikling merker vi ved at utenlandske energiselskaper etablerer seg i Norge gjennom oppkjøp, samtidig som norske aktører erverver aksjer i utenlandske energiselskap. Jan Pedersen Administrerende direktør, KEV AS Globale utfordringer Det er grunn til å tro at globalisering av virksomheten vil gjøre det vanskelig å sikre tilstrekkelig konkurransekraft i et lengre perspektiv, med mindre man legger om virksomheten. Utvikling mot globale markeder i energisektoren vil resultere i stadig større usikkerhet omkring den fremtidige utvikling. Det forventes at norske energiverk etter hvert må forholde seg til meget komplekse omgivelser. Energiverkene i Europa opplever store forandringer i sine rammebetingelser. Flere og flere land deregulerer sin energivirksomhet og åpner for markedsbasert kraftomsetning. Samtidig opplever vi at handelen med energi i verden globaliseres, dvs at man bygger ned handelshindringer som tidligere var til stede mellom de enkelte nasjonene. I praksis betyr dette at energisektoren i Norge ikke bare skal omstille seg fra monopol til konkurranse nasjonalt, men norske aktører må samtidig forberede seg på konkurranse fra internasjonale aktører. Et totalt energimarked i utvikling I et globalt perspektiv er det allerede totale energimarkeder under utvikling. Store multinasjonale aktører fra olje- og gassektoren har allerede gått inn i el-markedet og markedsfører seg selv som totalleverandør av energi. Dette er aktører som har en helt annen tyngde enn de tradisjonelle energiverkene. Liberaliseringen har fjernet tidligere reguleringsbarrierer mellom produksjon og marked, og derved åpnet for konkurranse mellom olje, gass og elkraft. Allianser og fusjoner i Nord-Europa En slik endring i rammebetingelsene for energisektoren representerer betydelige utfordringer både for norske og utenlandske aktører. Vi ser allerede store deler av bransjen i Norden og Nord-Europa posisjonere seg for utviklingen som kommer. I første omgang opplever vi at en rekke selskaper Interkraft I tider med generelt hardere konkurranse og økt turbulens i omgivelsene, er det viktig at KEV i samarbeid med andre makter å etablere en forretningsplattform som gjør at man trygt kan fortsette sin virksomhet på sikt. For KEV har det vært naturlig å søke nærmere samarbeid med selskapene i Interkraft. Selskapene i Interkraftgruppen har den siste tiden utredet fordeler og ulemper med en full fusjon mellom selskapene. Ved en slik utvikling forventes store gevinster for både ansatte og eiere. Fjernvarme KEV har ambisjoner om å møte økt konkurranse gjennom satsing på forretningsutvikling innenfor kjernevirksomhet og tilstøtende virksomhetsområder. Satsing på nye forretningsområder vil skje etter hvert som mulighetene oppstår og utvikler seg. I første omgang ønsker vi å utnytte store mengder spillvarme fra kraftkrevende industri i byen til produksjon av vannbåren varme til innbyggerne i Kristiansand. Et godt år Mens vi utvikler virksomheten er det viktig at vi klarer å sikre lønnsomhet gjennom effektivisering og tilpasning av driften til endringer i rammebetingelser. Utviklingen de siste årene har i så måte vært meget positiv. KEV har på nytt lagt bak seg et godt år. Hardt arbeid fra alle ansatte har gjort dette mulig. Vi takker alle ansatte for innsatsen, og håper at KEV kan fortsette den positive trenden som selskapet har hatt den siste tiden. 7

8 Nøkkeltall KEV-Konsern (AS) (1000 kr) Resultatregnskap Omsetning Driftsresultat Netto driftsmargin 45,6 % 41,7 % 38,8 % 32,2 % 29,3 % 34,3 % Netto finanskostnader (ekskl. ansvar. lån) Renter ansvarlig lån Resultat før ekstraordinære poster og skatt Skattekostnader Rentabilitet/lønnsomhet Totalrentabilitet 10,1 % 9,9 % 9,8 % 11,1 % 4,7 % 4,6 % Egenkapitalrentabilitet 0,1 % 12,4 % 19,9 % 36,2 % 0,6 % 3,3 % Balanse Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Netto langsiktig gjeld (ekskl pensj.forpl., utsatt skatt etc) Ansvarlig lån Egenkapital Totalkapital Soliditet Egenkapitalandel 9,0 % 10,0 % 8,7 % 12,9 % 35,5 % 37,6 % Likviditetsgrad 1 1,04 0,98 0,78 0,60 0,71 0,73 Gjeldsnedbetalingsevne 0,04 0,05 0,06 0,08 0,05 0,07 Rentedekningsgrad (ekskl. ansv. lån) 1,13 1,36 1,48 1,92 1,63 2,13 Diverse Ordinære avskrivninger Utbytte Personale Antall ansatte Kraftomsetning/produksjon Kraftomsetning (GWh) Egenproduksjon (GWh)

9 Styrets beretning for året 1998 Jan Pedersen (adm. dir.) Oddvar Hodne (leder) Vidar Jakobsen Gunnar Kulia Per Langeland (nestleder) Alfhild Svensson Frank Stein Tore Wiese-Hansen Generelt Kristiansand Kommune vedtok med virkning fra å omgjøre Kristiansand Energiverk til et aksjeselskap, 100 % eid av Kristiansand Kommune. Kristiansand Energiverk AS (KEV AS) har tre 100 % eide datterselskaper; KEV Produksjon AS, KEV Nett AS og KEV Energi AS. Denne årsberetning omfatter virksomheten til hele konsernet. Året 1998 var et godt år for KEV-konsernet. Effektiviseringsprosessen i Nettselskapet har gitt ønskede resultater. Fokus på konsernets kontantstrømmer og prioritering av nedbetaling av gjeld har resultert i reduserte finanskostnader og en bedret kapitalstruktur. Gjennom omfattende strategi og forbedringsarbeid, med bred medvirkning fra de ansatte, har konsernet lagt et godt grunnlag for fremtidig satsning. Selskapet fikk i 1998 tilsagn om investeringstilskudd fra NVE på 8 mill. kr til gjennomføring av Fjernvarmeprosjektet i Kristiansand. 47,3 mill. kr i 1997, en bedring på 42,2 mill. kr. Foruten et bedret driftsresultat på 14,1 mill. kr, er finanskostnader redusert med 11,2 mill. kr. Utover dette er det inntektsført en ekstraordinær inntekt knyttet til en tvistesak som konsernets nettvirksomhet har vunnet frem med overfor NVE. Resultat etter skatt ble 58,2 mill. kr mot 5,9 mill. kr i Resultatet for 1998 oppfyller styrets målsetning for konsernet. Skattesystemet for energiverk er svært komplekst. Skattekostnader vil derfor være beheftet med større usikkerhet enn normalt vil være tilfellet. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for det avlagte årsoppgjøret. Driften i konsernet ga en positiv kontantstrøm etter investeringene på 105 mill. kr (65 i 1997), som er benyttet til nedbetaling av lån. Resultater Det ble omsatt GWh i 1998, hvorav GWh var egenproduksjon. I 1997 ble det omsatt GWh. Av dette var GWh egenprodusert kraft. Vi startet året med gode magasinfyllinger. Magasinfyllingene er i løpet av 1998 økt med 20 GWh, og er ved utgangen av året på et tilfredsstillende nivå. Konsernets driftsresultat ble på 179,8 mill. kr. Dette er 14,1 mill. kr. bedre enn i I forbindelse med pågående omstillingsprosess er driftsresultatet belastet med en avsetning på 6,1 mill. kr knyttet til inngått førtidspensjoneringsordning. Driftsmarginen er på 34,2 %, som må sies å være meget tilfredsstillende. Resultat før skatt ble 89,5 mill. kr sammenlignet med Disponering av årets resultat KEV AS Resultat etter skattekostnad i morselskapet KEV AS ble minus 8,9 mill. kr. Med utgangspunkt i konsernets totale resultat vil styret foreslå at det utbetales et utbytte på 25,0 mill. kr for Styret foreslår følgende dekning av det regnskapsmessige underskuddet i KEV AS for 1998: Mottatt konsernbidrag 33,9 mill. kr. Utbytte 25,0 mill. kr. Sum 8,9 mill. kr. Investeringer Det ble i konsernet investert for 53,4 mill. kr i De største investeringene er relatert til opprusting av Iveland kraftstasjon. 9

10 Kapitalforhold Likviditetsreserven inkl. ubenyttede trekkrettigheter utgjorde 129,0 mill. kr pr Ansvarlig lån: Av salgsvederlaget til Kristiansand kommune ved overføring av eiendelene til KEV AS har Kristiansand kommune tilbakeført 292,7 mill. kr i form av et ansvarlig lån til KEV AS. Det ble i 1998 betalt 22,7 mill. kr i renter på lånet. Langsiktig rentebærende gjeld, ekskl. ansvarlig lån: Konsernet hadde pr en rentebærende langsiktig gjeld på mill. kr. Langsiktig gjeld er i 1998 nedbetalt med 135 mill. kr. Netto finansposter er redusert fra 101,6 mill. kr i 1997 til 84,5 mill. kr. KEV-konsernet har pr en egenkapitalandel på 38 %. Salg/Marked Vi opplevde i 1998 en ytterligere skjerpelse av konkurransen i det norske og nordiske energimarkedet. Enkelte aktører i markedet var meget aktive for å øke sine markedsandeler. KEV har arbeidet planmessig for å videreutvikle et godt tilbud til våre eksisterende kunder, og vi har lykkes i å opprettholde stor kundelojalitet gjennom en konkurransedyktig prising av våre tjenester. Sammenlignet med 1997 har gjennomsnittlig kraftpris til våre husholdningskunder blitt redusert med over 20 %. Totalt salg av strøm i sluttkundemarkedet har vist en liten økning. I mars 1998 ble landets første kjede for salg av kraft mot sluttbrukermarkedet lansert i regi av Interkraft; Interkraftkjeden. KEV med datterselskapet KEV Energi AS, har i denne forbindelse inngått kjedeavtale med Interkraft Energi AS. Garantikraft, som er vårt og Interkraftkjedens hovedprodukt, har slått an i markedet. Produksjonen Produksjonen gjennom året 1998 ble lavere enn et middelår. Sum produksjon i egne og felleseide verk ble kwh, ca. 100 kwh under middelårsproduksjon. Konsesjon: Kraftverkene i Otra driver delvis med grunnlag i reguleringskonsesjoner gitt i 1912 til Otteraaens Brugseierforening. Nittentolv-konsesjonene var gitt for 75 år og gikk ut i Søknad om fornyelse av konsesjonene ble sendt i Konsesjonæren har rett til fornyet behandling og konsesjonsvilkårene må vurderes på nytt. NVE er nå (mars 1999) kommet med sin innstilling til departementet. KEV vil nå avklare de eventuelle økonomiske konsekvenser og ta stilling til videre behandling av saken. De gamle konsesjoner er forlenget inntil myndighetene er ferdig med behandling av søknaden. Distribusjon I 1997 ble det innført et nytt regime for regulering av økonomien i nettselskaper. NVE fastsetter i prinsippet maksimalpriser for nettvirksomheten (inntektsramme), og alle nettselskap vil i årene fremover få krav til å gjennomføre rasjonaliseringer som skal resultere i lavere priser for forbrukerne. For KEV Nett AS ble effektiviseringskravet satt til 1,77 % i form av at inntektsrammen ble redusert med denne prosentsatsen. KEVs overføringspris til husholdninger var i ,8 øre/kwh inkl. mva. Dette er meget lavt i forhold til gjennomsnittet i Norge. KEV Nett AS fikk i mars 1998 medhold i sin anke av tidligere vedtatte åpningsbalanse. De nye og endelige verdier ble innarbeidet i åpningsbalansen for nettvirksomheten pr Det ble søkt NVE om tilbakevirkende kraft for årene , som ble innvilget og fremkommer i regnskapet for 1998 som en ekstraordinær inntekt. Personal/Godtgjørelser/Miljø Morselskapet KEV AS hadde pr i alt 36 fast ansatte. I konsernet var det totalt 183 fast ansatte ved årets utgang, en reduksjon på 10 personer i forhold til KEV-konsernet har i 1998 vært ledet av administrerende direktør Jan Pedersen. Godtgjørelse til styret i KEV AS utgjorde i 1998 kr ,-. Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør utgjorde kr ,-. Honorarer til revisor er kostnadsført med kr ,-, hvorav rådgivning utgjør kr ,-. For konsernet totalt er godtgjørelse til revisor kostnadsført med kr ,-, hvorav rådgiving utgjør kr ,-. Det har i 1998, som en del av fellesprosjeket «BU 2000» mellom NHO, LO og forskningsrådet, vært lagt ned et betydelig arbeid med å involvere de ansatte i mål og strategiarbeid. Nær 80 % av de ansatte har vært involvert i dette arbeidet. Forbedringsprosjekter er identifisert, ansvarlige utpekt og prosjektplaner er etablert. Oppfølging av BU 2000 og de ulike prosjektplaner vil være sentralt i Arbeidsmiljøet ved KEV er godt. Sykefraværet viste en nedgang fra året før, og lå på 5,4 % mot 6,3 % i Fraværsprosenten skyldes for en stor del langtidsskader/sykdommer. Det ble ikke registrert eller rapportert yrkessykdommer i I alt 11 arbeidsulykker ble registrert i løpet av driftsåret, ingen av dem var alvorlige. Ulykkene medførte et fravær på totalt 79 dager. H-verdien (ulykkesfrekvensen) lå på 14,0, mens F-verdien (fraværsfrekvensen) lå på 222,6. KEV er medlem av Bedriftshelsetjenesten (BHT) for Søgne. BHTs hovedoppgave i 1998 var å gjennomføre undersøkelsen «Samarbeid trivsel arbeidsmiljø» i hele konsernet. Ved alle avdelinger i konsernet ble det i 1998 gjennomført HMS-runder etter internkontrollhåndbokens retningslinjer. Det har vært utført en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Som tidligere år har det også vært en utstrakt intern sikkerhetsopplæring av ansatte. 10

11 Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget har vært preget av godt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes representanter. Det ble gjennomført 4 møter og 39 saker ble behandlet. Når det gjelder det ytre miljø, har all avfallsdeponering foregått etter Forurensningslovens bestemmelser. År 2000-problematikken Våren 1998 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å ta seg av År 2000-problematikken. Arbeidet har så langt bestått i å kartlegge utstyr, innhente dokumentasjon fra leverandører, forberede tiltak og tester, samarbeid med andre selskaper osv. Arbeidet foregår iht. den fremdriftsplan som er laget av Statnett. Fremtidsutsikter/Strategier Energibransjen er inne i en rivende utvikling med stadig hardere konkurranse. Resultatet for aktørene er blitt lavere priser og reduserte inntekter for selskapet. For å øke inntektene på sikt, har KEV en ambisjon om å drive en mer diversifisert virksomhet etterhvert som muligheter oppstår og utvikler seg. I første omgang ønsker vi å utnytte den infrastruktur som selskapet besitter til å tilby produkter og tjenester som kan være med på å gjøre kundens hverdag enklere og tryggere. KEV har lenge investert i optisk fiber som nå leies ut til EniTel, som er energibransjens eget teleinfrastrukturselskap. I tillegg ønsker vi gjennom EnitSør å tilby produkter og tjenester på tvers av markedsområdene tele og elektrisitet. KEV har også ambisjoner om å få til lønnsom drift av et fjernvarmenett i Kristiansand, basert på spillvarme fra kraftkrevende industri. De første leveranser av varmt vann forventes ved utgangen av Betydelig prisfall i terminmarkedet for krever forsterket fokus på kostnadseffektivisering. De nærmeste års prognoser tilsier at KEV har potensiale til en tilfredsstillende inntjening. Konsernet genererer solide kontantstrømmer, som vil bli benyttet til reinvesteringer, nysatsning og ytterligere nedbetaling av gjeld. Interkraft: KEV vil fortsette som en aktiv pådriver i Interkraftsamarbeidet, og har i 1998 bidratt aktivt for å få frem en konsekvensutredning av en full fusjon av Interkraftselskapene. Dette for å få frem et best mulig beslutningsunderlag for de veivalg eierne av Interkraft må gjøre. KEV er gjennom EuroKraft Norge AS engasjert i kraftutvekslingsprosjekter med andre land. Kristiansand, / , Oddvar Hodne, styrets leder Per Langeland Alfhild Svensson Tore Wiese-Hansen Gunnar Kulia Frank Stein Vidar Jakobsen Jan Pedersen, administrerende direktør 11

12 Steinsfoss kraftstasjon er KEVs største kraftstasjon Maksimal ytelse er 109 MW Gjennomsnittlig årsproduksjon 570 GWh

13 Resultatregnskap KEV Morselskap Konsern (1000 kr) Note Driftsinntekter Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Salg til konsernselskap Sum driftsinntekter Driftskostnader Energikjøp Overføringskostnader Kostnader for arbeidskraft Egne investeringsarbeider Øvrige driftskostnader Eiendomsskatter og avgifter Avskrivninger 4 og Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter konsernselskap Finanskostnader Rentekostnader konsernselskap Netto finanskostnader Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Oppskrivning og overføringer Årets resultat Overført fra reservefond 11 Mottatt konsernbidrag Til disposisjon Forslag til disponering Til utbytte Sum disponert

14 Balanse pr KEV Morselskap Konsern (1000 kr) Note Eiendeler Betalingsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Varebeholdninger Andel omløpsmidler deleide selskaper Sum omløpsmidler Aksjer Fordringer på konsernselskap Utsatt skattefordel Langsiktige fordringer Andel diverse anl.midler deleide selskaper Egne driftsmidler Andel driftsmidler felleskontr. virksomhet 4 og Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Leverandørgjeld Kassakreditt Skyldig mva, skattetrekk, arb.giveravgift, feriep., ol Beregnede, ikke forfalte skatter Påløpne, ikke forfalte renter Skyldig utbytte Kortsiktig gjeld konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontr. virksomhet Sum kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Ikke rentebærende langsiktig gjeld Langsiktig gjeld konsernselskap Utsatt skatt Netto pensjonsforpliktelser Andel langsiktig gjeld felleskontr. virksomhet Sum langsiktig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 100) Reservefond Oppskrivningsfond Fri egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiansvar

15 Kontantstrømoppstilling KEV Morselskap Konsern (1000 kr) Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgr. poster Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer Utbetalinger på lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto utbetaling kassakreditt Innbetaling ved opptak av ny lånegjeld Utbetaling ved nedbetaling av lånegjeld Endring annen langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm totalt Beholdning av kontanter, post- og bankinnskudd pr Beholdning av kontanter, post- og bankinnskudd pr Ubenyttet trekkrettighet pr

16 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med aksjelovens regnskapskapittel og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Følgende klassifiseringsprinsipper er lagt til grunn: Fordring, eiendel og gjeld som skal tilbakebetales/forfaller innen ett år etter regnskapsårets utløp, eller som knytter seg til virksomhetens varekretsløp, klassifiseres som omløpsmiddel/kortsiktig gjeld. Eiendel bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten og fordring/gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utløp, regnes som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Konsernet består av følgende selskaper: Kristiansand Energiverk AS (morselskap), KEV Nett AS, KEV Energi AS og KEV Produksjon AS. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapene presenteres som en økonomisk enhet. Interne fordringer og gjeld samt inntekts- og kostnadsoverføringer mellom selskapene er eliminert. Inntekter og kostnader er medtatt i resultatregnskapet i den perioden de er realisert/påløpt. I regnskapet er følgelig periodiserte strøminntekter, påløpte rentekostnader, skyldige kostnader for arbeidskraft, påløpte skatter m.v. hensyntatt. KEV benytter i økende grad spotmarkedet for fysisk handel med kraft. For å tilpasse risiko- og avkastningsprofil i eksisterende portefølje, benyttes de finansielle terminmarkedene (børs/bilateralt). Finansielle kontrakter som er gått til levering, blir løpende resultatført. For særskilte driftsmidler i kraftproduksjon er bokført verdi basert på gjenanskaffelsesverdier fastsatt av NVE, fratrukket akkumulerte avskrivninger fra anskaffelsestidspunktet etter fastsatte satser. Øvrige anleggsmidler er verdsatt til antatt historisk kost, redusert med akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. Det er benyttet lineære avskrivninger i henhold til NVEs anbefalte avskrivningssatser. Fornyelser som har forlenget anleggsmiddelets økonomiske levetid er balanseført. Egne investeringsarbeider er aktivert i balansen, inkludert en forsiktig andel prosjektrelaterte kostnader. Direkte henførbare byggelånsrenter er aktivert på spesifikke identifiserbare prosjekter. I 1998 har ikke KEV aktivert renter på noen egne investeringsprosjekter. Reservedeler med større verdi anskaffet for lager, er balanseført sammen med anleggsmiddelet og avskrives over anleggets levetid. Anleggsbidrag til konkrete investeringsprosjekter er ført som fradrag i investeringen. KEVs andeler i felleskontrollerte verk er innarbeidet etter bruttometoden. Det vises til nærmere beskrivelse i note 4a). Energiverkets egentlige «råvarelager» består av lagret vann i magasinene. I henhold til sedvane føres verdien av magasinbeholdningene ikke opp som formue i balansen. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar skatt omfatter i 1998 naturressursskatt, grunnrenteskatt og skatt på alminnelig inntekt. Det vises for øvrig til note 8. Omklassifisering Fra og med 1998 er mer-/mindreinntekt i KEV Nett AS ført brutto som henholdsvis kortsiktig gjeld og kortsiktig fordring. I 1997 ble ovennevnte nettoført som kortsiktig gjeld. Sammenligningstall for 1997 er tilsvarende omarbeidet. 16

17 Noter til regnskapet 1998 Note 1 Betalingsmidler Regnskapsposten inkluderer bundne skattetrekksmidler og depotkonti i datterselskapet KEV Energi AS, vedr. ukemarkedet og døgnmarkedet. Morselskap Konsern (1.000 kr) Totale bundne midler depotkonti pr Skattetrekkskonto Note 2 Fordringer Fordringer er vurdert til pålydende med avsetning for påregnelige tap: Morselskap Konsern (1.000 kr) Kundefordringer til pålydende Avsetning til fremtidige tap Regnskapsmessige avsetninger Kundefordringer Årets konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer Note 3 Varebeholdning Beholdningen av driftsrekvisita er vurdert til anskaffelseskost. Note 4 a) Andeler i andre verk KEV Produksjon AS deltar med eierandeler i andre verk slik: Otra Kraft DA KEVs eierandel er 37,2%. Tilsvarende andel av interessentselskapets eiendeler og gjeld er innarbeidet i regnskapet. Selskapets inntekter og kostnader fordeles med unntak for enkelte poster der annen fordeling er avtalt etter samme andel som eierandelene. Andeler av inntekter og kostnader er innarbeidet i regnskapet. Otra Kraft DA eier og driver 2 kraftstasjoner. Videre forestår selskapet driften av Breive og Skarje pumpestasjoner, som eies av Otteraaens Brugseierforening. For øvrig vises til note 4 b). Otraverkene KEVs eierandel av anleggskost m.v. utgjør 60,16%. Tilsvarende andel av eiendeler og gjeld er innarbeidet i regnskapet. Driftskostnadene fordeles slik at KEV står for 54,99%. Tilsvarende andel er innarbeidet i regnskapet. Otraverkene er medeier i Ulla-Førre utbyggingene, og har rett til å ta ut 7,2975% av produksjonen i dette, mot å betale tilsvarende andel av driftskostnader og 5,022% av anleggskost. Regnskapet er utarbeidet i tråd med dette. For øvrig vises til note 4 b). Otteraaens Brugseierforening Brugseierforeningen eier reguleringsanlegg i Otravassdraget, samt Breive og Skarje pumpestasjoner. Finansieringen er foretatt via Otra Kraft DA. Andel av lån som Otra Kraft DA har opptatt for Brugseierforeningens regning er medtatt ved innarbeidelsen. For øvrig vises til note 4 b). 17

18 Note 4 b) Hovedtall for deltakelse i andre selskaper Otteraaens Brugseier- (1.000 kr) Otra Kraft DA Otraverkene forening Sum Andel energiinntekter Andel andre driftsinntekter Andel energikjøp/overf. kostnader Andel driftskostnader Andel eiendomsskatter og avgifter Andel avskrivninger Andel netto finanskostnader Netto kostnader Andel omløpsmidler Andel driftsmidler Andel diverse anleggsmidler Andel kortsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld Netto kapital Note 5 Aksjer i andre selskaper Aksjekapital Antall Pålydende Bokført verdi (1.000 kr) Aksjer i datterselskaper KEV Nett AS KEV Energi AS KEV Produksjon AS Sum Aksjer i andre selskaper EuroKraft Norge AS Agderdata Holding AS Interkraft AS Norsk Energiverk Forsikring AS AS Sætersdalen ENØK-Senteret Vest-Agder AS EniTel AS ENIT Sør AS Tangen Utviklingsselskap AS 170 Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sum Sum aksjer

19 Note 6 Varige driftsmidler Morselskap Fast eiendom/ (1.000 kr) EDB/utstyr inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Gjenstående oppskrivning pr Årets ordinære avskrivninger Satser for ordinære avskrivninger i prosent Kraft- Tele- Fast Sum stasjoner samb./ eien- egne Kraft- Sum Konsern Vassdrags- egne Brokke- Regional- Distr.- EDB/ Tariff- Transp./ drifts- dom/ drifts- stasj. drifts- (1.000 kr) rettigheter anlegg nettet nettet nettet utstyr apparat. redsk. sentral inventar midler andeler midler Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Oppskrivninger Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Gjenstående oppskrivning pr Årets ordinære avskrivninger Derav avskrevet på oppskrevne verdier Satser for ordinære avskrivninger i% 0 1,5 4 2, , ,7 8,3 13 6, ,5 4 Note 7 Investeringer i/salg av varige driftsmidler Morselskap (1.000 kr) Invest. Salg Invest. Salg Vassdragsrettigheter 0 0 Egne kraftstasjoner 0 0 Kraftstasjoner andeler 0 0 Brokkenettet 0 0 Regionalnettet 0 0 Distribusjonsnettet 0 0 EDB/utstyr Transport/redskaper/telesamband/driftssentral 0 0 Fast eiendom/inventar Sum

20 Konsern (1.000 kr) Invest. Salg Invest. Salg Vassdragsrettigheter 0 0 Egne kraftstasjoner Kraftstasjoner andeler Brokkenettet Regionalnettet Distribusjonsnettet EDB/utstyr Transport/redskaper/telesamband/driftssentral Fast eiendom/inventar Sum Note 8 Skatter Balanseposten betalbar skatt består av følgende elementer: Konsern (1.000 kr) Grunnrenteskatt Naturressursskatt Betalbar inntektsskatt utover utlignet naturressursskatt Betalbar skatt består av skatt på grunnrente, naturressursskatt og skatt på overskudd. I tillegg inngår endring i utsatt skatt i verkets samlede skattekostnad. Utsatt skatteforpliktelse/fordel beregnes med utgangspunkt i endring i midlertidige vurderingsforskjeller mellom regnskap og skatt. Negative midlertidige forskjeller utlignes som hovedregel mot positive midlertidige forskjeller. Utsatt skatteforpliktelse/fordel er beregnet på grunnlag av netto forskjeller som ikke lar seg utligne. Utsatt skatt knyttet til alminnelig inntekt beregnes ut fra nominell skattesats (28%). Skatt på grunnrente vil normalt være stigende over kraftverkets levetid i det effekten av friinntekten vil reduseres over tid. Denne effekten er forsterket ved at gamle kraftverk er tillatt oppvurdert iht. særskilte overgangsregler. Effektiv grunnrenteskatt vil videre være påvirket av forskjellen mellom faktiske salgsinntekter og spotmarkedspriser og den prognoseperioden som legges til grunn for beregningene. Norsk regnskapsstandard om skatt har så langt ikke fastsatt endelige krav om regnskapsmessig behandling av utsatt grunnrenteskatt, og det foreligger betydelig usikkerhet omkring behandlingen av denne både teoretisk og praktisk. Av den grunn er det ikke foretatt noen beregning av utsatt skatt knyttet til midlertidige forskjeller på grunnrenteinntekt i årets regnskap. Spesifikasjon av midlertidige forskjeller/utsatt skatt Midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatte skatteforpliktelser og utsatte skattefordeler pr og fordeler seg slik: Positive midlertidige forskjeller (forpliktelse) => regnskapsmessig verdi overstiger skattemessig verdi. Negative midlertidige forskjeller (fordel) => skattemessig verdi overstiger regnskapsmessig verdi. Morselskap Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatteforpliktelse (28%) Utsatt skattefordel (28%) Utsatt skattefordel kan etter foreløpig regnskapsstandard for skatt ikke oppføres i balansen med høyere beløp enn utsatt skatteforpliktelse. 20

21 Konsern Positive midlertidige forskjeller Anleggsmidler Sum positive forskjeller Negative midlertidige forskjeller Kundefordringer Anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Fremførbart underskudd Sum negative forskjeller Utsatt skatteforpliktelse (28 %) Utsatt skattefordel (28 %) Utsatt skattefordel kan etter foreløpig regnskapsstandard for skatt ikke motregnes mot utsatt skatteforpliktelse pga oppskrivning. Beløpene bruttoføres derfor i balansen. Spesifikasjon av skatteberegninger Morselskap (1.000 kr) Overskuddsskatt Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midl. forskjeller Mottatt konsernbidrag (skattepl. del) Anvendt underskudd til fremføring Årets grunnlag for skatt på overskudd 0 0 Årets skatt på overskudd (28 %) 0 0 Konsern (1.000 kr) Overskuddsskatt: Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendt underskudd til fremføring Årets grunnlag for skatt på overskudd Årets skatt på overskudd (28 %) Herav i KEV Produksjon AS Naturressursskatt (1.000 kr) Gjennomsnittlig egenproduksjon de siste 7 år multiplisert med 1,3 øre/kwh (i ,2 øre/kwh)

22 Skatt på grunnrente (1.000 kr) Grunnlag for skatt på grunnrente Skatt på grunnrente (27 %) Økt avsetning skatt på grunnrente Belastet skatt på grunnrente Spesifikasjon av årets skattekostnad (1.000 kr) Betalbar naturressursskatt betalbar inntektsskatt utover utlignet naturressursskatt ( ) skatt på grunnrente endring i utsatt skatt for lite avsatt skatt i fjor Sum skattekostnad Det er foretatt en avsetning i skatt på grunnrente for å imøtekomme usikkerhet vedr. beregningsgrunnlaget. KEV er i den posisjon at selskapet ikke får full effekt av avregningen mellom naturressursskatt og ordinær inntektsskatt. Ikke avregnet naturressursskatt på kr 8,4 mill ( ) kan fremføres for utnyttelse i senere år når KEV er i posisjon til dette. KEV har vurdert fremføringen som såpass usikker at naturressursskatten for 1998 er kostnadsført i sin helhet. Samlet fremførbar naturressursskatt pr utgjør kr 19,8 mill. Note 9 Pensjonsforpliktelser Posten består av følgende: Morselskap Konsern (1.000 kr) Pensjonsgjeld sikrede forpliktelser AFP forpliktelser Førtidspensjon Sikrede pensjonsforpliktelser KEV har ordnet sine pensjonsforpliktelser ved medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse. Det er foretatt en aktuarberegning basert på Foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader fra NRS. Det er forutsatt en diskonteringsrente på 7%, årlig lønnsvekst på 3,4% og en årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp på 3,4%. Under disse forutsetninger fremkommer netto pensjonsgjeld slik: Morselskap Konsern (1.000 kr) Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse ,1% arb.giveravgift Pensjonsgjeld

23 AFP KEV er omfattet av ordinære tariffavtaler i kommunal sektor vedr. AFP. De fremtidige utgifter til disse ytelsene er beheftet med særlig stor usikkerhet. AFP-ytelsene anses av tariffpartene å ha en midlertidig form, og det er vanskelig å anslå uttakstilbøyeligheten. Implementeringseffekten av AFP er klassifisert som ekstraordinære kostnader. Førtidspensjonering I 1998 ble det gjort vedtak i styret om en ordning med frivillig førtidspensjonering for ansatte over 62 år (60 år ved særaldersgrense). Ordningen er tidsbegrenset til 2 år. Det er foretatt avsetning i regnskapet for å dekke kostnadene vedr. denne førtidspensjonsordningen. Note 10 Rentebærende langsiktig gjeld Neste KEV-lån Rente Opptaks- Første Siste rentereg./ Låneform i NOK % dato avdrag år avdrag år call dato Obligasjonslån Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån , Obligasjonslån , Lån Oslo Energi Av denne gjelden forfaller kr til betaling i Note 11 Ansvarlig lån Av salgsvederlaget til Kristiansand kommune ved overføringen av eiendeler til KEV AS, tilbakeførte Kristiansand kommune kr 292,7 mill. i form av et ansvarlig lån til KEV AS. Renter på det ansvarlige lånet er i 1998 kr 22,7 mill. Note 12 Egenkapital (1.000 kr) KEV Morselskap KEV Konsern Egenkapital pr Egenkapitaljustering Mottatt konsernbidrag Årets resultat Utbytte Egenkapital pr

24 Note 13 Pantstillelser (1.000 kr) Sum pantesikret lånegjeld Bokført verdi av eiendeler som stilles som sikkerhet for pantegjeld er: Steinsfoss Note 14 Andel langsiktig gjeld felleskontrollert virksomhet Deler av Otra Kraft DAs valutagjeld i JPY og USD er sikret ved kjøp på terminer frem til 1998/1999, og er omregnet til terminkurs. Terminpremien er aktivert og blir kostnadsført over lånets løpetid. Den aktiverte terminpremien er fratrukket i bokført lånegjeld. Note 15 Kraftleveringsforpliktelser De fleste kontraktene i det bilaterale markedet prisjusteres iht. prisindeks. Prisene i det finansielle ukemarkedet er bestemt av forventet fremtidig markedspris på tidspunktet for inngåelse av posisjon/kontrakt. Pris på konsesjonskraft fastsettes iht. produksjonskostnader og innleveringskostnader til sentralnettet. Etter en vurdering av KEVs kjøps- og salgskontrakter samt egen produksjon, har en ikke funnet det nødvendig å foreta noen tapsavsetning. Ved verdsettelsen er selvkost for egenproduksjon, notert/avtalt pris for fastpriskontrakter og Nord Pools noterte markedsverdier pr for overskuddsvolum lagt til grunn. Av spesielle kraftleveringsforpliktelser kan nevnes: a) Avtale om levering av 290 GWh årlig til Norsk Hydro til selvkost. Avtalen utløper i år 2014, og har sammenheng med utbygginger i Otravassdraget. b) Forpliktelse til å avstå 153 GWh konsesjonskraft årlig (inkl. andeler i Otra Kraft DA og Ulla-Førre) til utbyggingskommuner. Levering skjer til gjeldende konsesjonskraftpris. c) 3,33% andel i utvekslingsavtale med det danske kraftinteressentselskapet Elsam. Avtalen løper til år 2020 og administreres av Statkraft SF. Andel av forskudd fra Elsam er periodisert i regnskapet som langsiktig gjeld. Note 16 Ekstraordinær inntekt KEV Nett AS KEV Nett AS fikk i mars 1998 medhold i sin klage av tidligere vedtatt åpningsbalanse. Denne korrigerte åpningsbalansen har senere fått tilbakevirkende kraft for årene Resultateffekten for disse årene er inntektsført i 1998 som ekstraordinær inntekt. Note 17 Hovedtall for heleide datterselskaper (1.000 kr) KEV Produksjon AS KEV Energi AS KEV Nett AS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader Resultat før skatter Skattekostnad Årsoverskudd Balanse pr Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

25 Revisors beretning Til generalforsamlingen i Kristiansand Energiverk AS Revisjonsberetning for 1998 Vi har revidert årsoppgjøret for Kristiansand Energiverk AS for 1998 som viser et årsunderskudd på kr for morselskapet og et årsoverskudd på kr for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender for øvrig. Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne kontroll. Styrets forslag til dekning av årsunderskuddet tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller. Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Kristiansand, 22. april 1999 PricewaterhouseCoopers DA Geir Haaland Statsautorisert revisor Torstein S. Robstad Statsautorisert revisor 25

26 Nomeland kraftstasjon er KEVs eldste fungerende kraftstasjon Maksimal ytelse er 28 MW Gjennomsnittlig årsproduksjon er 164 GWh 26

27 KEV Produksjon AS Styrets beretning 1998 Torstein Drange Produksjonsdirektør telematikk 3. Etter en prøveperiode med felles vakt for Iveland og Nomeland sommeren 1998, ble denne ordningen gjort permanent fra årsskiftet. Arbeidsmiljøet anses godt. Sykefraværet var 4,7 %, og det var ingen rapporterte skader. Virksomheten anses ikke å forurense det ytre miljø. Drift Driften har gått uten skader og uhell. Store revisjonsarbeider er gjennomført med ubetydelig produksjonstap. Aggregat 3 på Iveland ble renovert med ny regulator, statisk magnetisering, vannkjøling og ny fjernstyring. Sugerør ble sandblåst og malt. Det ble bestilt ny felles transformator for levering i Ved Nomeland ble det bestilt nytt 7-kV anlegg, og montasje forberedt for vinteren Styring av damlukene ble fornyet. Det er nå mulighet for automatisk lukeregulering. For kraftstasjonspersonalet er det gjennomført kurs i forskrifter, førstehjelp og brannvern. Kristiansand Energiverk Produksjon AS (KEV Produksjon AS) ble stiftet den , som et heleid datterselskap (100 %) av Kristiansand Energiverk AS. Selskapets formål er å drive utbygging og produksjon av energi og alt som står i forbindelse hermed, herunder samarbeid med eller deltagelse i andre foretak med liknende virksomhet. Driftsentralen Driftsentralen styrer KEVs stasjoner i nedre Otra og KEVs høyspentnett. Sentralen er helkontinuerlig bemannet. Ny driftssentralutrustning ble implementert og idriftsatt til påsken Personalet har fått opplæring for å kunne gis selvstendig koplingsmyndighet. (Gjennomført fra ) Eiendommer Selskapet eier kraftstasjonene Steinsfoss, Nomeland, Iveland og Hovatn, samt andeler i Otra Kraft DA og Ulla-Førre. I tillegg er selskapet eier av KEVs andel av Otteraaens Brugseierforening, med reguleringsanlegg og to pumpekraftstasjoner. Til sammen disponeres en magasinkapasitet på ca 1940 GWh. Det er en økning på 140 GWh, som skyldes at Urar-magasinet ble ferdigstilt i Selskapets anleggsmidler utgjør pr mill. kr. Produksjon Produksjonen i KEVs kraftstasjoner ble i året GWh, ca 100 GWh under beregnet middelproduksjon. Magasinbeholdningen ved årets utgang var GWh, omtrent lik med fjorårets beholdning. All produksjon leveres til KEV Energi AS. Omsetningen i selskapet har vært 355,1 mill. kr. Personell og arbeidsmiljø KEV Produksjon AS hadde ved årets slutt 45 (41,3) ansatte (årsverk). Det er en nedgang på 2 årsverk. Fordeling på avdelinger er som følger: Ledelse 2, kraftstasjoner inkl. vakt- og vedlikeholdspersonell 26 (23), plan og prosjektering 7 (6,5), driftsentral 7 og Telematikk Telematikkavdelingen har foruten vanlige driftsoppgaver arbeidet iherdig med fibernett for teletjenester. I løpet av året ble det spunnet på strekningene Iveland-Nomeland og Lund- Krossen. Strekningen Krossen-Stølen-Steinsfoss etableres vinteren 1999 med ny jordlineforbindelse og hovedforbindelsene i Kristiansandsområdet vil være etablert før sommeren Planavdeling Planavdelingen har arbeidet videre med reléplan for KEVs nett, og det er bl.a. etablert automatisk jordfeilvarsling på 132 kv Brokkenett og KEVs 50 kv regionalnett. For KEV Nett har ombygging av Hannevika transformatorstasjon pågått hele året. År 2000-problematikken er tatt alvorlig. Alle kontrollanlegg i kraft- og transformatorstasjoner, samt driftssentral og telekommunikasjon gjennomgås systematisk. Nødvendige tiltak skal være gjennomført i god tid før årsskiftet. Fremtidsutsikter Forventede lave priser og pressede marginer tilsier fortsatt fokus på kostnadseffektiv drift. 27

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2012 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2010 Innhold Selskapsstruktur............................................ s. 2 Virksomheten i 2010....................................... s. 4 Litt om Midt Nett Buskerud AS...........................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

ISTAD ÅRSRAPPORT 2001 1

ISTAD ÅRSRAPPORT 2001 1 å r s r a p p o r t 2 0 0 1 ISTAD ÅRSRAPPORT 2001 1 Innhold Dette er ISTAD...3 Nøkkeltall...5 Styrets beretning...6 Resultatregnskap...12 Balanse...13 Kontantstrømanalyse...14 Noter...16 Revisors beretning...25

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN

ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN ÅRSRAPPORT 1 ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN Helene Nielsen fikk i 2010 i oppdrag å være årets kunstner for Haugaland Kraft og har utarbeidet bildene i årsrapporten for 2010. Helene Nielsen er født og oppvokst

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer

[ ALLE TALL NOK 1000 ]

[ ALLE TALL NOK 1000 ] ÅRSRAPPORT : 2008 INNHOLD Nøkkeltall s/3 - En energisk 100-års jubilant s/4 Dette er Haugaland Kraft AS s/7 Statusrapport s/8 Styrets årsberetning s/15 Resultatregnskap s/22 Balanse s/24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Innhold 2 Hovedtall side 3 Administrerende direktørs kommentarer side 4 Historisk utvikling - eierforhold side 6 Styrets årsberetning for 2005 side 7 Resultatregnskap side

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 1

4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 1 4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 1 Årsrapport og regnskap 2009 4361 2009 årsrapport 10-05-10 16:31 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå,

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING

UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING ÅRSRAPPORT 2007 1 UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING rettigheter til og inntekter fra vannkraftverk. Dette er svært viktig for eierne i Østerdalen Kraftproduksjon. Mulighetene

Detaljer

Mer industri krever mer kraft

Mer industri krever mer kraft Årsrapport 2005 Innhold Mer industri krever mer kraft Styret... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 6-11 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13 Kontantstrømanalyse... 14 Noter... 15-24 Revisors beretning...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer