SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet."

Transkript

1 1 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1. Avtaleparter 2. Avtalens omfang 3. Tillegg 3.1 Utenlandstillegg 3.2 Barnetillegg 3.3 Hardship -tillegg 3.4 Adskillelsestillegg 4. Ytelser 4.1 Tiltredelsesforskudd 4.2 Tilskudd til visningsreise 4.3 Barns skoleutgifter 4.4 Hjemreiser 4.5 Tjenestebolig 4.6 Ferie og tjenestefrihet 4.7 Helsetjeneste 5. Godtgjøringer 5.1 Erfaringstillegg 5.2 Risikotillegg 5.3 Stedfortredergodtgjøring 5.4 Øvingstillegg 6. Tvister 7. Avtalens varighet Vedlegg: Forhandlingsprotokoll av 30. januar, 12. og 13. februar, 8. og 30. mars 2004 Nr 1. Satser for utenlands- og barnetillegg pr 1. september 2004 Nr 2. Satser for hardship -tillegg pr 1. juli 2004 Nr 3. Satser for adskillelsestillegg pr 1. april 2004 Nr 3.a Reisetilskuddssatser pr 1. april 2004 Nr 4. Administrative bestemmelser Nr 5. Orientering

2 2 1 AVTALEPARTER Denne avtale er inngått mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Norges Offisersforbund Befalets Fellesorganisasjon Norsk Tjenestemannslag Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund Samfunnsviternes Fagforening Flerfaglig fellesorganisasjon Den norske lægeforening på den annen side. 2 AVTALENS OMFANG Avtalen omfatter militære og sivile regulativlønte tjenestemenn tilsatt, lønnet og utsendt av Forsvarsdepartementet eller etater under Forsvarsdepartementet for tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner eller NATO-staber i utlandet. Avtalen gjelder følgende tillegg, ytelser og godtgjøringer: Tillegg: Utenlandstillegg Barnetillegg Hardship -tillegg Adskillelsestillegg Ytelser: Tiltredelsesforskudd Tilskudd til visningsreise Barns skoleutgifter Hjemreiser Tjenestebolig Ferie og tjenestefrihet Helsetjeneste Godtgjøringer: Erfaringstillegg Risikotillegg Stedfortredergodtgjøring Øvingstilegg

3 3 3 TILLEGG 3.1 Utenlandstillegg Utenlandstillegget forutsettes å dekke økte kostnader som følge av tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner og NATO-staber i utlandet. Følgende forholdstall gjøres gjeldende: - Generalløytnant (tilsv) Generalmajor (tilsv) Råd for Forsvarssaker - Brigader/ Attache m/oberst grad/tilsv/ StSj MMB 200 -Stedfortredende råd/ Spesialråd - Oberst/Oblt (tilsv) Major (tilsv) Ass råd for forsvarssaker - Kaptein/Løytnant (tilsv) Saksbehandler FAW - Fenrik/Sersjant/vervet (tilsv) Sekretær (tilsv). Følgende stillinger plasseres spesielt: - Sjef MMB Sjef NMR/SHAPE 215 Partene fastsetter i hvert enkelt tilfelle forholdstall for andre kategorier utsendte tjenestemenn. Satsene for utenlandstillegg fremgår av vedlegg nr 1. Forhøyet utenlandstillegg for tjenestemann med medfølgende samlivspartner forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha samlivspartneren på tjenestestedet. Forhøyet utenlandstillegg fastsettes til 134% av satsen for tjenestemann u/medfølgende samlivspartner. Merknader: Forhøyet utenlandstillegg tilstås under forutsetning av at samlivspartneren som følge av tjenestemannens forflytning, følger med til, og er fast bosatt på tjenestestedet for den perioden tjenestemannen skal virke der. Med fast bosatt menes et faktisk opphold på tjenestestedet i minst halvparten av tjenestemannens tjenestetid i hvert tjenesteår. Sats som for gift tjenestemann tilstås også tjenestemann som lever i registrert partnerskap med en annen person av samme kjønn, jfr Lov av 30 april 1993 nr 40 om registrert partnerskap. Det samme gjelder for tjenestemenn som er samboere hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de to siste årene, eller har felles barn og bolig. Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som godtgjøres etter denne avtale og som midlertidig disponeres til tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner, bibeholder utenlandstillegg, eventuelt forhøyet utenlandstillegg, etter denne avtale. Øvrige tillegg og ytelser, herunder risikotillegg,

4 4 ulempegodtgjørelse, etterlønn og hjemreiser tilstås iht særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Hovedlønn justeres til gjennomsnittslønn for samme gradsnivå for norsk personell i tilsvarene stillinger med mindre hovedlønnen i den faste stillingen i utlandet er høyere. Forhøyet utenlandstillegg tilstås ikke når: - samlivspartner under tjenesteperioden som tar midlertidig opphold utenfor tjenestestedet over et tidsrom som sammenhengende strekker seg utover tre måneder. Forhøyet utenlandstillegg bortfaller 3 måneder etter avreisetidspunktet. - tjenestemannen og samlivspartneren tjenestegjør ved utenriksstasjon på utsendte betingelser - samlivspartner arbeider på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver og mottar dekning for økte levekostnader fra sin arbeidsgiver - separasjon er innvilget, eller registrert partnerskap og samboerskap er oppløst. Tjenestemelding forutsettes innsendt ved endringer i forhold som har betydning for utenlandstilleggets størrelse, f eks endringer i tjenestemannens sivilstand, samlivspartner eller tjenestemannens forflytning fra tjenestestedet, samlivspartners arbeidsforhold mv. Ansvar for å påse at bestemmelsene overholdes påhviler både tjenestemannen og dennes overordnede. Melding om endringer sendes FST/FD. 3.2 Barnetillegg Barnetillegget forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha barn inntil fylte 18 år på tjenestestedet. For barn over 18 år som fullfører videregående skole, tilstås imidlertid fulle rettigheter iht avtalen, jfr Barnetillegget utgjør 25% av satsen for kontorfunksjonær/vervet/sersjant/fenrik u/medfølgende samlivspartner på de respektive tjenestesteder. I de tilfeller det dokumenteres at norsk barnetrygd ikke kan tilstås under tjenestegjøringen i utlandet, kan det søkes om forhøyet tillegg. Satsene for barnetillegg, herunder satsen for barn bosatt i tredjeland, fremgår av vedlegg 1. Merknad: Barnetillegg utbetales for hvert barn inntil fylte 18 år som følger med til, og er fast bosatt på tjenestestedet, for den perioden tjenestemannen skal virke der. Barnetillegg tilstås også for barn som må bosette seg i tredjeland (ikke tjenestelandet eller Norge) pga manglende adekvate skoletilbud på tjenestestedet. I slike tilfeller benyttes satsene for tredjeland, jfr vedlegg 1. (Kr /kr ).

5 5 Foruten tjenestemannens egne barn tilstås barnetillegg også for barn som tjenestemannen har tatt til seg uten adopsjon, og samlivspartners medfølgende særskullsbarn som inngår i tjenestemannens husstand og som forsørges av tjenestemannen. Barnetillegg tilstås ved barnefødsel på tjenestestedet. Barnetillegg tilstås ikke - for barn som ikke er under tjenestemannens omsorg og ikke er fast bosatt hos tjenestemannen, men forsørges av tjenestemannen som følge av bidragsplikt. - for barn som tar midlertidig opphold i Norge eller i tredjeland over et tidsrom som sammenhengende strekker seg over mer enn 3 måneder. Barnetillegget bortfaller i slike tilfeller fra og med barnets avreise fra tjenestestedet. Barnetillegg til eneforsørger betales med dobbelt tillegg for første barn. Med eneforsørger menes en enslig tjenestemann. Halvt barnetillegg tilstås hver av ektefellene når begge oppebærer utenlandstillegg. Når samlivspartneren er ansatt på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver f eks en internasjonal organisasjon, annet lands utenrikstjeneste, annen offentlig etat, privat humanitær hjelpeorganisasjon e l, kan tjenestemannen få barnetillegg, dekket barns skoleutgifter, tilstås hjemreiser osv enten etter bestemmelsene i Særavtalen eller etter de regler som måtte gjelde for samlivspartneres stilling. Velger tjenestemannen å benytte seg av ytelsene i Særavtalen, må det dokumenteres at samlivspartneren ikke mottar samme godtgjørelse fra sin arbeidsgiver. Det er ikke anledning for tjenestemannen å velge å motta enkelte ytelser fra Særavtalen og andre ytelser fra de ordninger for barn som gjelder i samlivspartneres arbeidsforhold. Tjenestemelding forutsettes innsendt ved endringer i forhold som har betydning for beregning av tillegget, f eks ved barns forflytning fra tjenestestedet, endringer i forsørgelsesbyrde og omsorg, eller mottak av tilsvarende godtgjørelse fra samlivspartners arbeidsgiver. Ansvar for å påse at bestemmelsene overholdes påhviler både tjenestemannen og dennes overordnede. Slik melding sendes FST/FD. 3.3 Hardship -tillegg På tjenestesteder med ekstra belastende leveforhold tilstås tjenestemannen et særskilt tillegg som skal kompensere for merutgifter forbundet med reiser bort fra tjenestestedet til nærmeste ikke-hardship -sted, samt for andre økte levekostnader på tjenestestedet som følge av hardship -forholdene der. Tillegget gis med lik sats for tjenestemannen på alle stillingsnivåer. For medfølgende samlivspartner og medfølgende barn over 12 år tilstås samme sats som for tjenestemannen mens det for medfølgende barn under 12 år tilstås halv sats av tjenestemannens. Gjeldende hardship -klassifisering av tjenestestedene og satser for hardship -tillegget fremgår av vedlegg nr 2.

6 6 3.4 Adskillelsestillegg Generelt Tjenestemann som har samlivspartner eller barn inntil fylte 18 år bosatt i Norge tilstås et tillegg for å dekke merutgifter (hjemreiser, telefon, porto/frakt m.v) forbundet med å opprettholde kontakt med familien. Tillegget tilstås også tjenestemann med medfølgende barn, herunder særkullsbarn for at barnet skal kunne holde kontakten med den av foreldrene som er bosatt i hjemlandet. For fosterbarn vurderes forholdet i hvert enkelt tilfelle. Tillegget tilstås også tjenestemenn som tjenestegjør på utsendte vilkår i ulike land. I slike tilfeller tilstås hver halv sats. For tjenestemenn på utsendte vilkår på ulike tjenestesteder i samme tjenesteland fastsettes adskillelsestillegget særskilt i hvert enkelt tilfelle basert på reisekostnad mellom tjenestestedene. Hver samlivspartner tilstås halv hovedsats. Tillegget tilstås også tjenestemann med barn bosatt i tredjeland pga manglende, adekvat skoletilbud på tjenestestedet, sats fastsettes i det enkelte tilfelle Forhøyet adskillelsestilegg Tjenestemann som har samlivspartner og eventuelt barn under 18 år i Norge, (dobbelt husholdning) tilkommer forhøyet adskillelsestillegg. For at forhøyet adskillelsestillegg skal utbetales må det ikke påløpe forhøyet utenlandstillegg og/eller barnetillegg etter denne avtalen. Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som deployeres midlertidig til internasjonale operasjoner tilstås forhøyet adskillelsestillegg uavhengig av hvor familien eller deler av denne er bosatt. Det forutsettes at deployeringsperioden er på minimum 2 måneder. Tilegget utbetales som månedssats for den perioden deployeringen varer. Satser for adskillelsestillegget fremgår av vedlegg 3. 4 YTELSER 4.1 Tiltredelsesforskudd Utsendt personale kan ved tiltredelse av stilling ved utenriksstasjon/nato-stab beregnet på minst 2 års varighet tilstås et forskudd (på utenlands- og barnetillegg) til delfinansiering av tjenesterelaterte etableringsutgifter, herunder anskaffelse av bil, møbler og utstyr, garderobe mv. Forskuddet er fastsatt til inntil kr Forskuddets størrelse reduseres forholdsmessig for tjenestemann med tidsbegrenset kontraktstid på mindre enn 2 år. Det vises for øvrig til merknader under pkt (vii) i vedlegg nr 4 "Administrative bestemmelser".

7 7 4.2 Tilskudd til visningsreise Tjenestemannen og medfølgende samlivspartner kan gis et tilskudd til visningsreise for å finne bolig/gjøre nødvendige forberedelser i forkant av beordringen/tjenesten. Tilskuddet gis som reisetilskuddssats iht vedlegg 3a for tjenestemannen og medfølgende samlivspartner. Det gis ett kost- og natt-tillegg for vedkommende land for tjenestemannen og samlivspartner. 4.3 Barns skoleutgifter Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig skoletilbud (faglig innhold) med det de har krav på i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet, kan utgifter til nødvendig privat skolegang dekkes. Dekning av barns utgifter til skolegang tilstås normalt fra det kalenderåret barnet fyller 6 år, alternativt fra det året barnet begynner på skole iht skolepliktig alder i vedkommende land, tom fylte 19 år, dog slik at skoleutgiftene dekkes ut det skoleåret eleven fyller 19 år. Utgifter til skolegang ut over videregående skole dekkes ikke. Kun utgifter til én videregående skolegang/-eksamen dekkes, såfremt det ikke kan godtgjøres at ytterligere utdannelse er nødvendig for å kvalifisere til opptak ved høyere utdannelsesinstitusjon. Det kan etter søknad samtykkes i dekning av utgifter ut over fylte 19 år til fullføring av videregående skole Skoleutgifter Følgende skoleutgifter dekkes dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har krav på i Norge ikke oppfylles med offentlig skolegang på tjenestestedet: - obligatoriske skolepenger ved skolegang på tjenestestedet legitimert med originalfaktura, dekkes med inntil kr pr barn pr skoleår, jfr pkt nedenfor. - andre obligatoriske utgifter forbundet med skolegangen (særskilte avgifter, lærebøker i grunnskolen e l) Følgende skoleutgifter kan dekkes etter søknad: - skoleutgifter utover maksimumsbeløpet - kr pr barn pr skoleår - når det godtgjøres at skolevalget skyldes forhold av språklig og/eller kulturell karakter eller andre tungtveiende forhold knyttet til skolesituasjonen, med 70% av kostnadene ut over fastsatt sats. - nødvendig privat støtteundervisning, dokumentert med erklæring fra elevens lærer, evt fra skolen. - skoleutgifter annet sted i tjenestelandet og i tredjeland, når det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet. - utgifter til internatskole, når det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet, herunder utgifter til internatskole i Norge når begge foreldrene er bosatt på tjenestestedet.

8 8 Når utgifter til internatskole i tjenestelandet dekkes, reduseres barnetillegget til kr pr år. - Utgifter til undervisning over internett og annen fjernundervisning dekkes etter søknad når dette er det eneste aktuelle undervisningstilbud, eller som nødvendig supplement til skoletilbudet på tjenestestedet. Søknad skal fremmes til FST/FD. Følgende skoleutgifter dekkes ikke: - skolemateriell - lærebøker på videregående skole - transport, skoleturer, lunsj - uniform. Slike merutgifter forutsettes dekket av barnetillegget. Når det gjelder refusjon av skoleutgifter for barn til tjenestemann med samlivspartner som er tilsatt på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver, vises det til Hybelutgifter Hybelutgifter ved internatskole i tredjeland eller i Norge kan dekkes i de tilfeller eleven ikke får plass på internatet. Hybelutgifter kan også dekkes når eleven må bo privat på grunn av at internatet er stengt i helgene. Det forutsettes da at eleven bor fast på hybelen i skoleåret. Erklæring fra skolen om dette forholdet må vedlegges søknaden. Ved skolegang utenfor internatskole i Norge dekkes legitimerte utgifter til hybel med inntil kr ,- pr barn pr skoleår Språkundervisning Utgifter til undervisning i hovedspråket på barnets skole og i oppholdslandets språk før utreise og under tjenesteoppholdet dekkes etter søknad. Dessuten dekkes etter søknad utgifter til nødvendig ekstraundervisning i norsk for elever på videregående skole både på tjenestestedet og i Norge etter avsluttet tjenestegjøring i utlandet. Merknad: Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus gir tilskudd til norskundervisning i utlandet for elever i skolepliktig alder (barne- og ungdomsskolen). Tilskuddet skal dekke utgifter til lærerlønn, skolebøker og skolemateriell. Det forutsettes at tjenestemennene benytter dette tilbudet under tjenestegjøringen i utlandet på de stedene hvor forholdene ligger til rette for det Hjemreiser Generelt Utgifter til dekning av hjemreiser i punktene nedenfor tilstås i form av et reisetilskudd basert på kostnadene til en rabattbillett med fly, jf. vedlegg 3a.

9 9 Tilskuddet fastsettes av departementet, etter drøftelser med organisasjonene, en gang pr år. Tilskuddet gis under forutsetning av at tjenestemannen kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon (gjenpart av billett e l) for at reisen har funnet sted. Er det ved velferdsreiser etter pkt (iv) ikke mulig å benytte rabattordninger, kan lokal arbeidsgiver i slike tilfeller samtykke i refusjon av legitimerte billettutgifter, dog ikke utover billigste klasse fly (euro/business/økonomiklasse) tjenestestedet-norge tur-retur. Når faktiske reiseutgifter refunderes, skal tjenestemannen betale en egenandel på kr I sykdomstilfeller og når tjenestelige grunner foreligger som medfører endring av avreisetidspunkter i forhold til den innkjøpte billetten, kan det samtykkes i at merutgiftene ved endring eller kjøp av billett på ferie- eller eksamensreiser refunderes. Tjenestemann uten samlivspartner har rett til et særskilt tilskudd til hjemreise for seg og medfølgende barn. Dette tilskuddet er fastsatt til 75 % av satsen for hjemreisetilskuddet for tjenestestedet, og utbetales månedlig Hjemreise på ferie Utsendt personale tilstås en hjemreise på ferie pr tjenesteår. Hjemreise på ferie tilstås på samme vilkår også samlivspartner samt barn inntil fylte 18 år. For barn som fyller 18 år i hjemreiseåret tilstås reisen dersom denne påbegynnes før fylte 18 år, jfr dog pkt 3.2, annet avsnitt. Samlivspartner og barn som bosetter seg på tjenestestedet senere enn tjenestemannen, tilstås hjemreise på ferie når tjenestemannen selv har slik rett. Hjemreise kan ikke overføres til neste år Ytelsens omfang Utsendt tjenestemann har rett til 1 hjemreise på ferie ved 2 års tjenestegjøring, 2 hjemreiser på ferie ved 3 års tjenestegjøring osv. Dersom hjemreise på ferie kan kombineres med en forflytningsreise, eller annen tjenestereise, trer en slik reise i stedet for feriereisen, unntatt når hjemreise var påbegynt før det ble besluttet at tjenestemannen skulle forflyttes. Kontorfunksjonær med kontraktsfestet tjenestetid på 1 1/2 år, har rett til 1 hjemreise under tjenesteperioden uten forlengelse av tjenestetiden. Forlenges kontraktstiden til 2 1/2 år, har vedkommende rett til 2 hjemreiser Velferdsreiser Utsendt tjenestemann har rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie. Samlivspartner som er fast bosatt på tjenestestedethar likeledes rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie.

10 10 Både tjenestemann, samlivspartner og barn fast bosatt på tjenstestedet har rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle til felles barn. Ved dødsfall i egen eller medfølgende samlivspartners familie har tjenestemannen rett til tilskudd til velferdsreise for tjenestemannen, medfølgende samlivspartner og barn. Ved velferdsreiser for tjenestemenn som har eneomsorg på tjenestestedet for medfølgende barn under 18 år tilstås dekning også for barnets reiseutgifter. Når tjenestemann har samlivspartner av utenlandsk opprinnelse som er bosatt i sitt eget fødeland, har tjenestemannen rett til dekning av eventuelle merutgifter ved velferdsreise. Slik merutgift oppstår dersom det er dyrere å reise fra tjenestestedet til samlivspartners fødeland enn det er å reise fra Norge til samlivspartners fødeland. Samlivspartner av utenlandsk opprinnelse som medfølger til tjenestestedet, får på tilsvarende måte dekket merutgifter ved velferdsreise til fødelandet. Ved alvorlig sykdom og ulykkestilfelle skal erklæring fra behandlende lege vedrørende forholdet innsendes sammen med søknaden om dekning av reisen. Som familie regnes ektefelle/registrert partner/samboer, barn, foreldre, og søsken. Merknad: I begrepet eneomsorg på tjenestestedet legger partene enslige tjenestemenn med medfølgende barn og gifte/samboende tjenestemenn med samlivspartner fast bosatt utenfor tjenestestedet Eksamensreise Utsendt tjenestemann og medfølgende samlivspartner har rett til 1 eksamensreise til Norge, eller til tidligere tjenestested, for å fullføre påbegynt utdannelse. Medfølgende barn som får dekket utgiftene til internettundervisning over særavtalen, har rett til eksamensreise til Norge, eller tidligere tjenestested, for å fullføre skolegangen. Det må godtgjøres at eksamen ikke kan avlegges på tjenestestedet. Utgiften dekkes i form av reisetilskudd, jf. Pkt Tjenestebolig Utsendt tjenestemann har rett til å få dekket utgifter til tjenestebolig etter nærmere retningslinjer, jfr administrative bestemmelser i Utenriksinstruksen, kap 13, Ferie og tjenestefrihet Ferie Utsendt tjenestemann har hvert ferieår rett til ferie etter Lov om ferie av 29. april 1988 samt tariffestet ferie. I tillegg tilstås utsendt personale 5 virkedager ekstra ferie.

11 11 Ekstraferie som ikke er avviklet ved fratreden fra stilling i utlandet, kan ikke overføres eller kompenseres økonomisk Bonusdager Tjenestemann opptjener 1 bonusdag i tillegg til ferien for hvert tjenesteår ved utenriksstasjon, begrenset til 9 bonusdager pr år. Bonusdager kan bare benyttes i forbindelse med avvikling av ferie i Norge under tjenestegjøring ved utenriksstasjon/nato-stab. Bonusdager kan dog ikke benyttes i det året tjenestemannen forflyttes til Norge, med mindre ferieavviklingen har funnet sted før det blir bestemt at tjenestemannen skal forflyttes senere samme år. Opptjente bonusdager ved en utenriksstasjon medbringes til neste utenriksstasjon både ved direkte forflytning mellom stasjonene og ved senere beordring (tilsv) til ny utenriksstasjon Stedlig tjenestefrihet Ved stasjoner/tjenestesteder med ekstra belastende leveforhold, og som følgelig er gitt hardship -klassifisering, kan det hvert tjenesteår tas ut stedlig tjenestefrihet. Tjenestefriheten er differensiert etter hardship -nivået og utgjør 5 virkedager pr tjenesteår for tjenestesteder i hardship klasse 1 og 2, og 10 virkedager pr tjenesteår i hardship klasse 3 og 4, jfr vedlegg nr 2. Stedlig tjenestefrihet kan ikke akkumuleres og overføres til senere år. Stedlig tjenestefrihet godkjennes av stasjonssjef/stedlig representant og skal innrapporteres. Et avslag på søknad om stedlig tjenestefrihet skal stadfestes av Forsvarsdepartementet eller Forsvarets overkommando Velferdspermisjon Når velferdsgrunner tilsier det, er stasjonssjef/stedlig representant, med hjemmel i Lønnsregulativets fellesbestemmelser 22, bemyndiget til å tilstå utsendt personale velferdspermisjon i inntil 2 uker pr kalenderår. Velferdspermisjonen skal innrapporteres. Avslag på søknaden kan ankes tjenestevei til departementet/forsvarsstaben. 4.7 Helsetjeneste Helsekontroll Utsendt tjenestemann, medfølgende samlivspartner og barn inntil fylte 18 år, har rett til 1 gang pr år å få dekket utgifter til helsekontroll. Utgifter til helsekontroll omfatter ikke reiseutgifter. Merknad: Årlig helsekontroll skal så vidt mulig foretas i Norge. Tjenestemann som ikke har anledning til å gjennomgå slik kontroll i Norge, kan foreta tilsvarende undersøkelse i tjenesteland eller tredjeland. I forbindelse med årlig helsekontroll i Norge tilstås tjenestemannen normalt 1 fridag. Utsendt tjenestemann, medfølgende samlivspartner og barn inntil fylte 20 år, gis

12 12 dessuten rett til helsekontroll når de sendes ut til eller vender tilbake fra tjenestegjøring i utlandet Reiseutgifter ved sykehusinnleggelse I alvorlige sykdomstilfeller og når det er aktuelt med sykehusinnleggelser i et tjenesteland hvor hospitalstandarden erfaringsmessig anses uforsvarlig lav, eller hvor språkproblemer er til hinder for vanlig kommunikasjon med leger og annen hospitalbetjening, kan reiseutgifter til Norge eller tredjeland dekkes av det offentlige for å sikre tjenestemannen, samlivspartneren og barn under 20 år forsvarlig behandling. 5 GODTGJØRINGER 5.1 Erfarings- og kompensasjonstillegg Erfaringstillegg tilstås tjenestemenn med erfaring fra tidligere utenlandstjeneste. Tillegget tilstås for tjeneste fra og med 4 år/7 år. Tillegget skal også kompensere for ulemper og belastninger forbundet med tjeneste i utlandet, herunder samlivspartners tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere. Tjenestemann med medfølgende samlivspartner tilstås forhøyet tillegg: Status Tjenestemann u/medf. samlivspartner Tjenestemann m/medf. samlivspartner Antall tjenesteår 4 7 Sats pr år Tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner teller dobbelt, dvs ett års tjeneste teller som to år. Dette er tjeneste som gjennomføres etter særavtale for tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. - Tjenestegjøring i militær og sivil stilling under Forsvarsdepartementet likestilles. - Tjenestegjøring i internasjonal tjeneste i Norge likestilles med tjeneste i internasjonal stilling i utlandet. Internasjonal tjeneste i Norge omfatter tjeneste ved HQ NORTH, CAOC 3 og det tidligere NATO-hovedkvarteret på Kolsås. - Stillinger/arbeidsoppdrag lønnet av Utenriksdepartementet (UD) ifm oppdrag for OSSE eller NORAD. - Stillinger lønnet av NATO. - Tjenestegjøring i Baltbat. 5.2 Risikotillegg Risikotillegg kan tilstås når tjenestemannen og/eller familien utsettes for fare som følge av tjenestens art eller ved at oppholdet på tjenestestedet medfører risiko over en periode av en

13 13 viss varighet som følge av politiske uroligheter, naturkatastrofer, epidemier mv, eller ved at det foreligger en mer direkte trussel rettet mot tjenestemannen og/eller familiens liv, som f eks terrortrusler og/eller terrorhandlinger. Når slike situasjoner oppstår kan partene oppta forhandlinger om tilståelse av slikt tillegg Flyging Flybesetningsmedlemmer tilstås tillegg etter satsene i vedlegg 3 til FR del II, som dagsats. 5.3 Stedfortredergodtgjøring Med hjemmel i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 12 tilstås stedfortredergodtgjøring med følgende tilpasninger: - Det kan bare utbetales stedfortredergodtgjøring til tjenestemann som fungerer i sj MMBs, sj NMRs og Råd for forsvarssakers fravær. - Godtgjørelsen utgjør differansen mellom bestyrers og stillingsinnehavers regulativlønn, dog slik at bestyrer som er - tjenestemann, stabsoffiser eller embetsmann i embetsstilling ikke kan motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 68, dog minst fem lønnstrinn, - tjenestemann i saksbehandlerstilling kan ikke motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 53, dog minst fem lønnstrinn, - tjenestemann i sekretærstillinger m.v. kan ikke motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 45, dog minst fem lønnstrinn. 5.4 Øvingstillegg Personell ved utestasjon som deltar på øvelser sammen med personell fra Norge, tilstås godtgjøring etter mønster av ATM/Tilleggsavtale nr 1. Revideres på bakgrunn av eventuell reforhandling av ATM/Tilleggsavtale 1. 6 TVISTER Tvist om endring av Særavtalen kan hver av partene bringe inn for særskilt nemnd til avgjørelse. Blir ikke partene enige om sammensetningen av nemnda, oppnevner Riksmeglingsmannen de nøytrale medlemmer. Nemndas avgjørelse har samme virkning som en tariffavtale. 7 AVTALENS VARIGHET Avtalen inngås med virkning fra 1. januar 2004 og utløper 31. desember 2005.

14 14 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGSMØTER I FORSVARSDEPARTEMENTET 30. JANUAR, 12 OG 13. FEBRUAR, 8. MARS og 30. MARS 2004 SÆRAVTALE OM TILLEGG, GODTGJØRINGER OG YTELSER FOR FORSVARETS MILITÆRE OG SIVILE PERSONELL OG FORSVARSDEPARTEMENTETS PERSONELL VED STASJONER OG NATO- STABER I UTLANDET REFORHANDLING AV AVTALEN Til stede på ett eller flere møter: For Forsvarsdepartementet For Forsvarsstaben For Befalets Fellesorganisasjon For Norges Offisersforbund For Krigsskoleutdannede offiserers landsforening For Samfunnsviternes Fagforening For Flerfaglig fellesorganisasjon For Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund For Norsk Tjenstemannslag 101/F For Den norske lægeforening Morten Larsen Sissel Markussen Berit Roksvåg Aage Larsen Jimmy Bjerkansmo Lars Iver Valstad Erik Gabrielsen Trond Jørgensen Eigil Jespersen Tor Erik Drangsholt Kristian Haugnes Christopher Leegaard Thor Vidar Indreeide Tone E. Svendsen Anne B. Holck Karin Torsrud Morten Andersen Pål Nordby Unn Grasmo Haugen Berit Teien Sissel Berberg Tor Hernes Jan Mathisen Bente A Kvamme

15 15 Møtene ble ledet av Morten Larsen. 1. Etter møter og særmøter ble partene enige om å prolongere avtalen med følgende endringer: Navneendring Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet 3.1 Utenlandstillegg Til merknaden: Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som godtgjøres etter denne avtale og som midlertidig disponeres til tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner, bibeholder utenlandstillegg, eventuelt forhøyet utenlandstillegg, etter denne avtale. Øvrige tillegg og ytelser, herunder risikotillegg, ulempegodtgjørelse, etterlønn og hjemreiser tilstås iht særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Hovedlønn justeres til gjennomsnittslønn for samme gradsnivå for norsk personell i tilsvarende stillinger med mindre hovedlønnen i den faste stillingen i utlandet er høyere. 3.2 Barnetillegg Ny tekst til erstatning for 3. og 4. avsnitt: Barnetillegget utgjør 25% av satsen for kontorfunksjonær/vervet/sersjant/fenrik u/medfølgende samlivspartner på de respektive tjenestesteder. I de tilfeller det dokumenteres at norsk barnetrygd ikke kan tilstås under tjenestegjøringen i utlandet, kan det søkes om forhøyet tillegg. Barnetillegg for barn som går på internatskole/ barn bosatt i tredjeland opprettholdes (kr /kr ). Satsene for barnetillegg, herunder satsen for barn bosatt i tredjeland, fremgår av vedlegg Forhøyet adskillelsestillegg Tjenestemann som har samlivspartner og eventuelt barn under 18 år bosatt i Norge tilkommer forhøyet adskillelsestillegg. For at forhøyet adskillelsestillegg skal utbetales må det ikke påløpe forhøyet utenlandstillegg og/eller barnetillegg etter denne avtalen.

16 16 Satser for adskillelelsestillegget fremgår av vedlegg 3. Tillegg til 3.4.2: Forhøyet adskillelsestillegg Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som deployeres midlertidig til internasjonale operasjoner tilstås førhøyet adskillelsestillegg uavhengig av hvor familien eller deler av denne er bosatt. Det forutsettes at deployeringsperioden er på minimum 2 måneder. Tillegget utbetales som månedssats for den perioden deployeringen varer. Satser for adskillelsestillegg Grupper Land Sats pr år Sats pr år Forhøyet adskilelsestillegg Gruppe 1 Danmark, England, Polen, Sverige Kr Kr Gruppe 2 Belgia, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tsjekkiske republikk, Tyskland og Østerrike Kr Kr Gruppe 3 Tyrkia, Russland Kr Kr Gruppe 4 Island Kr Kr Gruppe 5 Canada, New York, Washington Kr Kr Gruppe 6 USA (minus New York, Washington) Kr Kr For barn som er bosatt utenfor tjenestestedet pga at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet, fastsettes satsen særskilt Skoleutgifter Følgende skoleutgifter dekkes dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har krav på i Norge ikke oppfylles med offentlig skolegang på tjenestestedet:

17 17 - obligatoriske skolepenger dekkes ved skolegang på tjenestestedet legitimert med originalfaktura, dekkes med inntil kr pr barn pr skoleår, jf pkt nedenfor. Skoleutgifter utover kan dekkes etter søknad med 70% av kostnadene utover fastsatt sats Hybelutgifter Satsen økes fra kr til kr per barn per skoleår Velferdsreiser Avsnitt 2 endres slik: Samlivspartner som er fast bosatt på tjenestestedet har likeledes rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie. Avsnitt 3 endres slik: Både tjenestemannen, samlivspartner og barn fast bosatt på tjenestestedet har rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle til felles barn. Tilføyelse til 3. avsnitt: Ved dødsfall i egen eller medfølgende samlivspartners familie har tjenestemannen rett til tilskudd til velferdsreise for tjenestemannen, medfølgende samlivspartner og barn Ferie Første setning i tredje avsnitt strykes ( Det forutsettes at ordinær ferie avvikles først ). 5.1 Erfaringstillegg - Nytt punkt Ny tekst: Erfarings- og kompensasjonstillegg Erfaringstillegg tilstås tjenestemenn med erfaring fra tidligere utenlandstjeneste. Tillegget tilstås for tjeneste fra og med 4 år/7 år. Tillegget skal også kompensere for ulemper og belastninger forbundet med tjeneste i utlandet, herunder samlivspartneres tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere. Tjenestemann med medfølgende samlivspartner tilstås forhøyet tillegg.

18 18 Status Tjenestemann u/medf. samlivspartner Tjenestemann m/medf. samlivspartner Antall tjeneste år 4 7 Sats pr år Opptjeningsreglene endres ikke. 5.3 Stedfortredergodtgjøring tilstås stedfortredergodtgjøring med følgende tilpasninger: tjenestemann, stabsoffiser eller embetsmann i embetsstilling ikke kan motta godtgjørelse høyere enn ltr 68, dog minst fem ltr tjenestemann i saksbehandlerstilling ikke kan motta godtgjørelse høyere enn ltr 53, dog minst fem ltr tjenestemann i sekretærstillinger mv ikke kan motta godtgjørelse høyere enn ltr 45, dog minst fem ltr 5.4 Øvingstillegg Revideres på bakgrunn av eventuell reforhandling av ATM/Tileggsavtale 1. Administrative bestemmelser (x) Flyttevolum Forholdstall Ugift Gift Veil arealnorm 100/135/145 50m3 62,5m3 65/95/115 m2 (ix) Tjenestetelefon Ny tekst: Utgifter til installasjon av telefon dekkes som en del av flytteutgiftene. Med hjemmel i Statens personalhåndbok pkt tilstås utsendt personell ett telefonabonnement samt lokalsamtaleavgifter for inntil kr 300,- pr kvartal, i de tilfeller det anses nødvendig av hensyn til tjenesten. 2. Partene er enige om følgende virkningstidspunkter: Avtalen inngås med virkning fra 1. januar 2004, og har gyldighet til 31. desember 2005.

19 19

20 20 Protokolltilførsler Fra Forsvarsdepartementet: FDs intensjon er å fjerne tillegg i h t 5.4 fra særavtalen da denne bestemmelsen etter vårt syn strider mot de rammer som gjelder kompensasjon for arbeidstid i utlandet, jf PM 14/200. Fra FSTL, KOL, 2FO, NTL, Samfunnsviternes fagforening: Disse organisasjonene beklager sterkt at arbeidsgiver ikke viste vilje til å justere forholdstallene. Fra Samfunnsviternes fagforening: Samfunnsviternes fagforening beklager sterkt at arbeidsgiver ikke viste vilje til å bidra til at personell tilsatt som assisterende råd for forsvarssaker ved NATOdelegasjonen gis tilegg i samsvar med det stillingsnivå man rekrutteres fra.

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) Med oppdaterte satser pr 01.07.2014 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER

FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER Fredsregulativet del III Side 1 FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER GJELDENDE FRA 1 MAI 2000 Fredsregulativet del III Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer