SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet."

Transkript

1 1 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1. Avtaleparter 2. Avtalens omfang 3. Tillegg 3.1 Utenlandstillegg 3.2 Barnetillegg 3.3 Hardship -tillegg 3.4 Adskillelsestillegg 4. Ytelser 4.1 Tiltredelsesforskudd 4.2 Tilskudd til visningsreise 4.3 Barns skoleutgifter 4.4 Hjemreiser 4.5 Tjenestebolig 4.6 Ferie og tjenestefrihet 4.7 Helsetjeneste 5. Godtgjøringer 5.1 Erfaringstillegg 5.2 Risikotillegg 5.3 Stedfortredergodtgjøring 5.4 Øvingstillegg 6. Tvister 7. Avtalens varighet Vedlegg: Forhandlingsprotokoll av 30. januar, 12. og 13. februar, 8. og 30. mars 2004 Nr 1. Satser for utenlands- og barnetillegg pr 1. september 2004 Nr 2. Satser for hardship -tillegg pr 1. juli 2004 Nr 3. Satser for adskillelsestillegg pr 1. april 2004 Nr 3.a Reisetilskuddssatser pr 1. april 2004 Nr 4. Administrative bestemmelser Nr 5. Orientering

2 2 1 AVTALEPARTER Denne avtale er inngått mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Norges Offisersforbund Befalets Fellesorganisasjon Norsk Tjenestemannslag Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund Samfunnsviternes Fagforening Flerfaglig fellesorganisasjon Den norske lægeforening på den annen side. 2 AVTALENS OMFANG Avtalen omfatter militære og sivile regulativlønte tjenestemenn tilsatt, lønnet og utsendt av Forsvarsdepartementet eller etater under Forsvarsdepartementet for tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner eller NATO-staber i utlandet. Avtalen gjelder følgende tillegg, ytelser og godtgjøringer: Tillegg: Utenlandstillegg Barnetillegg Hardship -tillegg Adskillelsestillegg Ytelser: Tiltredelsesforskudd Tilskudd til visningsreise Barns skoleutgifter Hjemreiser Tjenestebolig Ferie og tjenestefrihet Helsetjeneste Godtgjøringer: Erfaringstillegg Risikotillegg Stedfortredergodtgjøring Øvingstilegg

3 3 3 TILLEGG 3.1 Utenlandstillegg Utenlandstillegget forutsettes å dekke økte kostnader som følge av tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner og NATO-staber i utlandet. Følgende forholdstall gjøres gjeldende: - Generalløytnant (tilsv) Generalmajor (tilsv) Råd for Forsvarssaker - Brigader/ Attache m/oberst grad/tilsv/ StSj MMB 200 -Stedfortredende råd/ Spesialråd - Oberst/Oblt (tilsv) Major (tilsv) Ass råd for forsvarssaker - Kaptein/Løytnant (tilsv) Saksbehandler FAW - Fenrik/Sersjant/vervet (tilsv) Sekretær (tilsv). Følgende stillinger plasseres spesielt: - Sjef MMB Sjef NMR/SHAPE 215 Partene fastsetter i hvert enkelt tilfelle forholdstall for andre kategorier utsendte tjenestemenn. Satsene for utenlandstillegg fremgår av vedlegg nr 1. Forhøyet utenlandstillegg for tjenestemann med medfølgende samlivspartner forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha samlivspartneren på tjenestestedet. Forhøyet utenlandstillegg fastsettes til 134% av satsen for tjenestemann u/medfølgende samlivspartner. Merknader: Forhøyet utenlandstillegg tilstås under forutsetning av at samlivspartneren som følge av tjenestemannens forflytning, følger med til, og er fast bosatt på tjenestestedet for den perioden tjenestemannen skal virke der. Med fast bosatt menes et faktisk opphold på tjenestestedet i minst halvparten av tjenestemannens tjenestetid i hvert tjenesteår. Sats som for gift tjenestemann tilstås også tjenestemann som lever i registrert partnerskap med en annen person av samme kjønn, jfr Lov av 30 april 1993 nr 40 om registrert partnerskap. Det samme gjelder for tjenestemenn som er samboere hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de to siste årene, eller har felles barn og bolig. Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som godtgjøres etter denne avtale og som midlertidig disponeres til tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner, bibeholder utenlandstillegg, eventuelt forhøyet utenlandstillegg, etter denne avtale. Øvrige tillegg og ytelser, herunder risikotillegg,

4 4 ulempegodtgjørelse, etterlønn og hjemreiser tilstås iht særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Hovedlønn justeres til gjennomsnittslønn for samme gradsnivå for norsk personell i tilsvarene stillinger med mindre hovedlønnen i den faste stillingen i utlandet er høyere. Forhøyet utenlandstillegg tilstås ikke når: - samlivspartner under tjenesteperioden som tar midlertidig opphold utenfor tjenestestedet over et tidsrom som sammenhengende strekker seg utover tre måneder. Forhøyet utenlandstillegg bortfaller 3 måneder etter avreisetidspunktet. - tjenestemannen og samlivspartneren tjenestegjør ved utenriksstasjon på utsendte betingelser - samlivspartner arbeider på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver og mottar dekning for økte levekostnader fra sin arbeidsgiver - separasjon er innvilget, eller registrert partnerskap og samboerskap er oppløst. Tjenestemelding forutsettes innsendt ved endringer i forhold som har betydning for utenlandstilleggets størrelse, f eks endringer i tjenestemannens sivilstand, samlivspartner eller tjenestemannens forflytning fra tjenestestedet, samlivspartners arbeidsforhold mv. Ansvar for å påse at bestemmelsene overholdes påhviler både tjenestemannen og dennes overordnede. Melding om endringer sendes FST/FD. 3.2 Barnetillegg Barnetillegget forutsettes å dekke økte levekostnader forbundet med å ha barn inntil fylte 18 år på tjenestestedet. For barn over 18 år som fullfører videregående skole, tilstås imidlertid fulle rettigheter iht avtalen, jfr Barnetillegget utgjør 25% av satsen for kontorfunksjonær/vervet/sersjant/fenrik u/medfølgende samlivspartner på de respektive tjenestesteder. I de tilfeller det dokumenteres at norsk barnetrygd ikke kan tilstås under tjenestegjøringen i utlandet, kan det søkes om forhøyet tillegg. Satsene for barnetillegg, herunder satsen for barn bosatt i tredjeland, fremgår av vedlegg 1. Merknad: Barnetillegg utbetales for hvert barn inntil fylte 18 år som følger med til, og er fast bosatt på tjenestestedet, for den perioden tjenestemannen skal virke der. Barnetillegg tilstås også for barn som må bosette seg i tredjeland (ikke tjenestelandet eller Norge) pga manglende adekvate skoletilbud på tjenestestedet. I slike tilfeller benyttes satsene for tredjeland, jfr vedlegg 1. (Kr /kr ).

5 5 Foruten tjenestemannens egne barn tilstås barnetillegg også for barn som tjenestemannen har tatt til seg uten adopsjon, og samlivspartners medfølgende særskullsbarn som inngår i tjenestemannens husstand og som forsørges av tjenestemannen. Barnetillegg tilstås ved barnefødsel på tjenestestedet. Barnetillegg tilstås ikke - for barn som ikke er under tjenestemannens omsorg og ikke er fast bosatt hos tjenestemannen, men forsørges av tjenestemannen som følge av bidragsplikt. - for barn som tar midlertidig opphold i Norge eller i tredjeland over et tidsrom som sammenhengende strekker seg over mer enn 3 måneder. Barnetillegget bortfaller i slike tilfeller fra og med barnets avreise fra tjenestestedet. Barnetillegg til eneforsørger betales med dobbelt tillegg for første barn. Med eneforsørger menes en enslig tjenestemann. Halvt barnetillegg tilstås hver av ektefellene når begge oppebærer utenlandstillegg. Når samlivspartneren er ansatt på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver f eks en internasjonal organisasjon, annet lands utenrikstjeneste, annen offentlig etat, privat humanitær hjelpeorganisasjon e l, kan tjenestemannen få barnetillegg, dekket barns skoleutgifter, tilstås hjemreiser osv enten etter bestemmelsene i Særavtalen eller etter de regler som måtte gjelde for samlivspartneres stilling. Velger tjenestemannen å benytte seg av ytelsene i Særavtalen, må det dokumenteres at samlivspartneren ikke mottar samme godtgjørelse fra sin arbeidsgiver. Det er ikke anledning for tjenestemannen å velge å motta enkelte ytelser fra Særavtalen og andre ytelser fra de ordninger for barn som gjelder i samlivspartneres arbeidsforhold. Tjenestemelding forutsettes innsendt ved endringer i forhold som har betydning for beregning av tillegget, f eks ved barns forflytning fra tjenestestedet, endringer i forsørgelsesbyrde og omsorg, eller mottak av tilsvarende godtgjørelse fra samlivspartners arbeidsgiver. Ansvar for å påse at bestemmelsene overholdes påhviler både tjenestemannen og dennes overordnede. Slik melding sendes FST/FD. 3.3 Hardship -tillegg På tjenestesteder med ekstra belastende leveforhold tilstås tjenestemannen et særskilt tillegg som skal kompensere for merutgifter forbundet med reiser bort fra tjenestestedet til nærmeste ikke-hardship -sted, samt for andre økte levekostnader på tjenestestedet som følge av hardship -forholdene der. Tillegget gis med lik sats for tjenestemannen på alle stillingsnivåer. For medfølgende samlivspartner og medfølgende barn over 12 år tilstås samme sats som for tjenestemannen mens det for medfølgende barn under 12 år tilstås halv sats av tjenestemannens. Gjeldende hardship -klassifisering av tjenestestedene og satser for hardship -tillegget fremgår av vedlegg nr 2.

6 6 3.4 Adskillelsestillegg Generelt Tjenestemann som har samlivspartner eller barn inntil fylte 18 år bosatt i Norge tilstås et tillegg for å dekke merutgifter (hjemreiser, telefon, porto/frakt m.v) forbundet med å opprettholde kontakt med familien. Tillegget tilstås også tjenestemann med medfølgende barn, herunder særkullsbarn for at barnet skal kunne holde kontakten med den av foreldrene som er bosatt i hjemlandet. For fosterbarn vurderes forholdet i hvert enkelt tilfelle. Tillegget tilstås også tjenestemenn som tjenestegjør på utsendte vilkår i ulike land. I slike tilfeller tilstås hver halv sats. For tjenestemenn på utsendte vilkår på ulike tjenestesteder i samme tjenesteland fastsettes adskillelsestillegget særskilt i hvert enkelt tilfelle basert på reisekostnad mellom tjenestestedene. Hver samlivspartner tilstås halv hovedsats. Tillegget tilstås også tjenestemann med barn bosatt i tredjeland pga manglende, adekvat skoletilbud på tjenestestedet, sats fastsettes i det enkelte tilfelle Forhøyet adskillelsestilegg Tjenestemann som har samlivspartner og eventuelt barn under 18 år i Norge, (dobbelt husholdning) tilkommer forhøyet adskillelsestillegg. For at forhøyet adskillelsestillegg skal utbetales må det ikke påløpe forhøyet utenlandstillegg og/eller barnetillegg etter denne avtalen. Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som deployeres midlertidig til internasjonale operasjoner tilstås forhøyet adskillelsestillegg uavhengig av hvor familien eller deler av denne er bosatt. Det forutsettes at deployeringsperioden er på minimum 2 måneder. Tilegget utbetales som månedssats for den perioden deployeringen varer. Satser for adskillelsestillegget fremgår av vedlegg 3. 4 YTELSER 4.1 Tiltredelsesforskudd Utsendt personale kan ved tiltredelse av stilling ved utenriksstasjon/nato-stab beregnet på minst 2 års varighet tilstås et forskudd (på utenlands- og barnetillegg) til delfinansiering av tjenesterelaterte etableringsutgifter, herunder anskaffelse av bil, møbler og utstyr, garderobe mv. Forskuddet er fastsatt til inntil kr Forskuddets størrelse reduseres forholdsmessig for tjenestemann med tidsbegrenset kontraktstid på mindre enn 2 år. Det vises for øvrig til merknader under pkt (vii) i vedlegg nr 4 "Administrative bestemmelser".

7 7 4.2 Tilskudd til visningsreise Tjenestemannen og medfølgende samlivspartner kan gis et tilskudd til visningsreise for å finne bolig/gjøre nødvendige forberedelser i forkant av beordringen/tjenesten. Tilskuddet gis som reisetilskuddssats iht vedlegg 3a for tjenestemannen og medfølgende samlivspartner. Det gis ett kost- og natt-tillegg for vedkommende land for tjenestemannen og samlivspartner. 4.3 Barns skoleutgifter Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig skoletilbud (faglig innhold) med det de har krav på i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet, kan utgifter til nødvendig privat skolegang dekkes. Dekning av barns utgifter til skolegang tilstås normalt fra det kalenderåret barnet fyller 6 år, alternativt fra det året barnet begynner på skole iht skolepliktig alder i vedkommende land, tom fylte 19 år, dog slik at skoleutgiftene dekkes ut det skoleåret eleven fyller 19 år. Utgifter til skolegang ut over videregående skole dekkes ikke. Kun utgifter til én videregående skolegang/-eksamen dekkes, såfremt det ikke kan godtgjøres at ytterligere utdannelse er nødvendig for å kvalifisere til opptak ved høyere utdannelsesinstitusjon. Det kan etter søknad samtykkes i dekning av utgifter ut over fylte 19 år til fullføring av videregående skole Skoleutgifter Følgende skoleutgifter dekkes dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har krav på i Norge ikke oppfylles med offentlig skolegang på tjenestestedet: - obligatoriske skolepenger ved skolegang på tjenestestedet legitimert med originalfaktura, dekkes med inntil kr pr barn pr skoleår, jfr pkt nedenfor. - andre obligatoriske utgifter forbundet med skolegangen (særskilte avgifter, lærebøker i grunnskolen e l) Følgende skoleutgifter kan dekkes etter søknad: - skoleutgifter utover maksimumsbeløpet - kr pr barn pr skoleår - når det godtgjøres at skolevalget skyldes forhold av språklig og/eller kulturell karakter eller andre tungtveiende forhold knyttet til skolesituasjonen, med 70% av kostnadene ut over fastsatt sats. - nødvendig privat støtteundervisning, dokumentert med erklæring fra elevens lærer, evt fra skolen. - skoleutgifter annet sted i tjenestelandet og i tredjeland, når det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet. - utgifter til internatskole, når det godtgjøres at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet, herunder utgifter til internatskole i Norge når begge foreldrene er bosatt på tjenestestedet.

8 8 Når utgifter til internatskole i tjenestelandet dekkes, reduseres barnetillegget til kr pr år. - Utgifter til undervisning over internett og annen fjernundervisning dekkes etter søknad når dette er det eneste aktuelle undervisningstilbud, eller som nødvendig supplement til skoletilbudet på tjenestestedet. Søknad skal fremmes til FST/FD. Følgende skoleutgifter dekkes ikke: - skolemateriell - lærebøker på videregående skole - transport, skoleturer, lunsj - uniform. Slike merutgifter forutsettes dekket av barnetillegget. Når det gjelder refusjon av skoleutgifter for barn til tjenestemann med samlivspartner som er tilsatt på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver, vises det til Hybelutgifter Hybelutgifter ved internatskole i tredjeland eller i Norge kan dekkes i de tilfeller eleven ikke får plass på internatet. Hybelutgifter kan også dekkes når eleven må bo privat på grunn av at internatet er stengt i helgene. Det forutsettes da at eleven bor fast på hybelen i skoleåret. Erklæring fra skolen om dette forholdet må vedlegges søknaden. Ved skolegang utenfor internatskole i Norge dekkes legitimerte utgifter til hybel med inntil kr ,- pr barn pr skoleår Språkundervisning Utgifter til undervisning i hovedspråket på barnets skole og i oppholdslandets språk før utreise og under tjenesteoppholdet dekkes etter søknad. Dessuten dekkes etter søknad utgifter til nødvendig ekstraundervisning i norsk for elever på videregående skole både på tjenestestedet og i Norge etter avsluttet tjenestegjøring i utlandet. Merknad: Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus gir tilskudd til norskundervisning i utlandet for elever i skolepliktig alder (barne- og ungdomsskolen). Tilskuddet skal dekke utgifter til lærerlønn, skolebøker og skolemateriell. Det forutsettes at tjenestemennene benytter dette tilbudet under tjenestegjøringen i utlandet på de stedene hvor forholdene ligger til rette for det Hjemreiser Generelt Utgifter til dekning av hjemreiser i punktene nedenfor tilstås i form av et reisetilskudd basert på kostnadene til en rabattbillett med fly, jf. vedlegg 3a.

9 9 Tilskuddet fastsettes av departementet, etter drøftelser med organisasjonene, en gang pr år. Tilskuddet gis under forutsetning av at tjenestemannen kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon (gjenpart av billett e l) for at reisen har funnet sted. Er det ved velferdsreiser etter pkt (iv) ikke mulig å benytte rabattordninger, kan lokal arbeidsgiver i slike tilfeller samtykke i refusjon av legitimerte billettutgifter, dog ikke utover billigste klasse fly (euro/business/økonomiklasse) tjenestestedet-norge tur-retur. Når faktiske reiseutgifter refunderes, skal tjenestemannen betale en egenandel på kr I sykdomstilfeller og når tjenestelige grunner foreligger som medfører endring av avreisetidspunkter i forhold til den innkjøpte billetten, kan det samtykkes i at merutgiftene ved endring eller kjøp av billett på ferie- eller eksamensreiser refunderes. Tjenestemann uten samlivspartner har rett til et særskilt tilskudd til hjemreise for seg og medfølgende barn. Dette tilskuddet er fastsatt til 75 % av satsen for hjemreisetilskuddet for tjenestestedet, og utbetales månedlig Hjemreise på ferie Utsendt personale tilstås en hjemreise på ferie pr tjenesteår. Hjemreise på ferie tilstås på samme vilkår også samlivspartner samt barn inntil fylte 18 år. For barn som fyller 18 år i hjemreiseåret tilstås reisen dersom denne påbegynnes før fylte 18 år, jfr dog pkt 3.2, annet avsnitt. Samlivspartner og barn som bosetter seg på tjenestestedet senere enn tjenestemannen, tilstås hjemreise på ferie når tjenestemannen selv har slik rett. Hjemreise kan ikke overføres til neste år Ytelsens omfang Utsendt tjenestemann har rett til 1 hjemreise på ferie ved 2 års tjenestegjøring, 2 hjemreiser på ferie ved 3 års tjenestegjøring osv. Dersom hjemreise på ferie kan kombineres med en forflytningsreise, eller annen tjenestereise, trer en slik reise i stedet for feriereisen, unntatt når hjemreise var påbegynt før det ble besluttet at tjenestemannen skulle forflyttes. Kontorfunksjonær med kontraktsfestet tjenestetid på 1 1/2 år, har rett til 1 hjemreise under tjenesteperioden uten forlengelse av tjenestetiden. Forlenges kontraktstiden til 2 1/2 år, har vedkommende rett til 2 hjemreiser Velferdsreiser Utsendt tjenestemann har rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie. Samlivspartner som er fast bosatt på tjenestestedethar likeledes rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie.

10 10 Både tjenestemann, samlivspartner og barn fast bosatt på tjenstestedet har rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle til felles barn. Ved dødsfall i egen eller medfølgende samlivspartners familie har tjenestemannen rett til tilskudd til velferdsreise for tjenestemannen, medfølgende samlivspartner og barn. Ved velferdsreiser for tjenestemenn som har eneomsorg på tjenestestedet for medfølgende barn under 18 år tilstås dekning også for barnets reiseutgifter. Når tjenestemann har samlivspartner av utenlandsk opprinnelse som er bosatt i sitt eget fødeland, har tjenestemannen rett til dekning av eventuelle merutgifter ved velferdsreise. Slik merutgift oppstår dersom det er dyrere å reise fra tjenestestedet til samlivspartners fødeland enn det er å reise fra Norge til samlivspartners fødeland. Samlivspartner av utenlandsk opprinnelse som medfølger til tjenestestedet, får på tilsvarende måte dekket merutgifter ved velferdsreise til fødelandet. Ved alvorlig sykdom og ulykkestilfelle skal erklæring fra behandlende lege vedrørende forholdet innsendes sammen med søknaden om dekning av reisen. Som familie regnes ektefelle/registrert partner/samboer, barn, foreldre, og søsken. Merknad: I begrepet eneomsorg på tjenestestedet legger partene enslige tjenestemenn med medfølgende barn og gifte/samboende tjenestemenn med samlivspartner fast bosatt utenfor tjenestestedet Eksamensreise Utsendt tjenestemann og medfølgende samlivspartner har rett til 1 eksamensreise til Norge, eller til tidligere tjenestested, for å fullføre påbegynt utdannelse. Medfølgende barn som får dekket utgiftene til internettundervisning over særavtalen, har rett til eksamensreise til Norge, eller tidligere tjenestested, for å fullføre skolegangen. Det må godtgjøres at eksamen ikke kan avlegges på tjenestestedet. Utgiften dekkes i form av reisetilskudd, jf. Pkt Tjenestebolig Utsendt tjenestemann har rett til å få dekket utgifter til tjenestebolig etter nærmere retningslinjer, jfr administrative bestemmelser i Utenriksinstruksen, kap 13, Ferie og tjenestefrihet Ferie Utsendt tjenestemann har hvert ferieår rett til ferie etter Lov om ferie av 29. april 1988 samt tariffestet ferie. I tillegg tilstås utsendt personale 5 virkedager ekstra ferie.

11 11 Ekstraferie som ikke er avviklet ved fratreden fra stilling i utlandet, kan ikke overføres eller kompenseres økonomisk Bonusdager Tjenestemann opptjener 1 bonusdag i tillegg til ferien for hvert tjenesteår ved utenriksstasjon, begrenset til 9 bonusdager pr år. Bonusdager kan bare benyttes i forbindelse med avvikling av ferie i Norge under tjenestegjøring ved utenriksstasjon/nato-stab. Bonusdager kan dog ikke benyttes i det året tjenestemannen forflyttes til Norge, med mindre ferieavviklingen har funnet sted før det blir bestemt at tjenestemannen skal forflyttes senere samme år. Opptjente bonusdager ved en utenriksstasjon medbringes til neste utenriksstasjon både ved direkte forflytning mellom stasjonene og ved senere beordring (tilsv) til ny utenriksstasjon Stedlig tjenestefrihet Ved stasjoner/tjenestesteder med ekstra belastende leveforhold, og som følgelig er gitt hardship -klassifisering, kan det hvert tjenesteår tas ut stedlig tjenestefrihet. Tjenestefriheten er differensiert etter hardship -nivået og utgjør 5 virkedager pr tjenesteår for tjenestesteder i hardship klasse 1 og 2, og 10 virkedager pr tjenesteår i hardship klasse 3 og 4, jfr vedlegg nr 2. Stedlig tjenestefrihet kan ikke akkumuleres og overføres til senere år. Stedlig tjenestefrihet godkjennes av stasjonssjef/stedlig representant og skal innrapporteres. Et avslag på søknad om stedlig tjenestefrihet skal stadfestes av Forsvarsdepartementet eller Forsvarets overkommando Velferdspermisjon Når velferdsgrunner tilsier det, er stasjonssjef/stedlig representant, med hjemmel i Lønnsregulativets fellesbestemmelser 22, bemyndiget til å tilstå utsendt personale velferdspermisjon i inntil 2 uker pr kalenderår. Velferdspermisjonen skal innrapporteres. Avslag på søknaden kan ankes tjenestevei til departementet/forsvarsstaben. 4.7 Helsetjeneste Helsekontroll Utsendt tjenestemann, medfølgende samlivspartner og barn inntil fylte 18 år, har rett til 1 gang pr år å få dekket utgifter til helsekontroll. Utgifter til helsekontroll omfatter ikke reiseutgifter. Merknad: Årlig helsekontroll skal så vidt mulig foretas i Norge. Tjenestemann som ikke har anledning til å gjennomgå slik kontroll i Norge, kan foreta tilsvarende undersøkelse i tjenesteland eller tredjeland. I forbindelse med årlig helsekontroll i Norge tilstås tjenestemannen normalt 1 fridag. Utsendt tjenestemann, medfølgende samlivspartner og barn inntil fylte 20 år, gis

12 12 dessuten rett til helsekontroll når de sendes ut til eller vender tilbake fra tjenestegjøring i utlandet Reiseutgifter ved sykehusinnleggelse I alvorlige sykdomstilfeller og når det er aktuelt med sykehusinnleggelser i et tjenesteland hvor hospitalstandarden erfaringsmessig anses uforsvarlig lav, eller hvor språkproblemer er til hinder for vanlig kommunikasjon med leger og annen hospitalbetjening, kan reiseutgifter til Norge eller tredjeland dekkes av det offentlige for å sikre tjenestemannen, samlivspartneren og barn under 20 år forsvarlig behandling. 5 GODTGJØRINGER 5.1 Erfarings- og kompensasjonstillegg Erfaringstillegg tilstås tjenestemenn med erfaring fra tidligere utenlandstjeneste. Tillegget tilstås for tjeneste fra og med 4 år/7 år. Tillegget skal også kompensere for ulemper og belastninger forbundet med tjeneste i utlandet, herunder samlivspartners tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere. Tjenestemann med medfølgende samlivspartner tilstås forhøyet tillegg: Status Tjenestemann u/medf. samlivspartner Tjenestemann m/medf. samlivspartner Antall tjenesteår 4 7 Sats pr år Tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner teller dobbelt, dvs ett års tjeneste teller som to år. Dette er tjeneste som gjennomføres etter særavtale for tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. - Tjenestegjøring i militær og sivil stilling under Forsvarsdepartementet likestilles. - Tjenestegjøring i internasjonal tjeneste i Norge likestilles med tjeneste i internasjonal stilling i utlandet. Internasjonal tjeneste i Norge omfatter tjeneste ved HQ NORTH, CAOC 3 og det tidligere NATO-hovedkvarteret på Kolsås. - Stillinger/arbeidsoppdrag lønnet av Utenriksdepartementet (UD) ifm oppdrag for OSSE eller NORAD. - Stillinger lønnet av NATO. - Tjenestegjøring i Baltbat. 5.2 Risikotillegg Risikotillegg kan tilstås når tjenestemannen og/eller familien utsettes for fare som følge av tjenestens art eller ved at oppholdet på tjenestestedet medfører risiko over en periode av en

13 13 viss varighet som følge av politiske uroligheter, naturkatastrofer, epidemier mv, eller ved at det foreligger en mer direkte trussel rettet mot tjenestemannen og/eller familiens liv, som f eks terrortrusler og/eller terrorhandlinger. Når slike situasjoner oppstår kan partene oppta forhandlinger om tilståelse av slikt tillegg Flyging Flybesetningsmedlemmer tilstås tillegg etter satsene i vedlegg 3 til FR del II, som dagsats. 5.3 Stedfortredergodtgjøring Med hjemmel i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 12 tilstås stedfortredergodtgjøring med følgende tilpasninger: - Det kan bare utbetales stedfortredergodtgjøring til tjenestemann som fungerer i sj MMBs, sj NMRs og Råd for forsvarssakers fravær. - Godtgjørelsen utgjør differansen mellom bestyrers og stillingsinnehavers regulativlønn, dog slik at bestyrer som er - tjenestemann, stabsoffiser eller embetsmann i embetsstilling ikke kan motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 68, dog minst fem lønnstrinn, - tjenestemann i saksbehandlerstilling kan ikke motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 53, dog minst fem lønnstrinn, - tjenestemann i sekretærstillinger m.v. kan ikke motta godtgjørelse høyere enn lønnstrinn 45, dog minst fem lønnstrinn. 5.4 Øvingstillegg Personell ved utestasjon som deltar på øvelser sammen med personell fra Norge, tilstås godtgjøring etter mønster av ATM/Tilleggsavtale nr 1. Revideres på bakgrunn av eventuell reforhandling av ATM/Tilleggsavtale 1. 6 TVISTER Tvist om endring av Særavtalen kan hver av partene bringe inn for særskilt nemnd til avgjørelse. Blir ikke partene enige om sammensetningen av nemnda, oppnevner Riksmeglingsmannen de nøytrale medlemmer. Nemndas avgjørelse har samme virkning som en tariffavtale. 7 AVTALENS VARIGHET Avtalen inngås med virkning fra 1. januar 2004 og utløper 31. desember 2005.

14 14 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGSMØTER I FORSVARSDEPARTEMENTET 30. JANUAR, 12 OG 13. FEBRUAR, 8. MARS og 30. MARS 2004 SÆRAVTALE OM TILLEGG, GODTGJØRINGER OG YTELSER FOR FORSVARETS MILITÆRE OG SIVILE PERSONELL OG FORSVARSDEPARTEMENTETS PERSONELL VED STASJONER OG NATO- STABER I UTLANDET REFORHANDLING AV AVTALEN Til stede på ett eller flere møter: For Forsvarsdepartementet For Forsvarsstaben For Befalets Fellesorganisasjon For Norges Offisersforbund For Krigsskoleutdannede offiserers landsforening For Samfunnsviternes Fagforening For Flerfaglig fellesorganisasjon For Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund For Norsk Tjenstemannslag 101/F For Den norske lægeforening Morten Larsen Sissel Markussen Berit Roksvåg Aage Larsen Jimmy Bjerkansmo Lars Iver Valstad Erik Gabrielsen Trond Jørgensen Eigil Jespersen Tor Erik Drangsholt Kristian Haugnes Christopher Leegaard Thor Vidar Indreeide Tone E. Svendsen Anne B. Holck Karin Torsrud Morten Andersen Pål Nordby Unn Grasmo Haugen Berit Teien Sissel Berberg Tor Hernes Jan Mathisen Bente A Kvamme

15 15 Møtene ble ledet av Morten Larsen. 1. Etter møter og særmøter ble partene enige om å prolongere avtalen med følgende endringer: Navneendring Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet 3.1 Utenlandstillegg Til merknaden: Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som godtgjøres etter denne avtale og som midlertidig disponeres til tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner, bibeholder utenlandstillegg, eventuelt forhøyet utenlandstillegg, etter denne avtale. Øvrige tillegg og ytelser, herunder risikotillegg, ulempegodtgjørelse, etterlønn og hjemreiser tilstås iht særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Hovedlønn justeres til gjennomsnittslønn for samme gradsnivå for norsk personell i tilsvarende stillinger med mindre hovedlønnen i den faste stillingen i utlandet er høyere. 3.2 Barnetillegg Ny tekst til erstatning for 3. og 4. avsnitt: Barnetillegget utgjør 25% av satsen for kontorfunksjonær/vervet/sersjant/fenrik u/medfølgende samlivspartner på de respektive tjenestesteder. I de tilfeller det dokumenteres at norsk barnetrygd ikke kan tilstås under tjenestegjøringen i utlandet, kan det søkes om forhøyet tillegg. Barnetillegg for barn som går på internatskole/ barn bosatt i tredjeland opprettholdes (kr /kr ). Satsene for barnetillegg, herunder satsen for barn bosatt i tredjeland, fremgår av vedlegg Forhøyet adskillelsestillegg Tjenestemann som har samlivspartner og eventuelt barn under 18 år bosatt i Norge tilkommer forhøyet adskillelsestillegg. For at forhøyet adskillelsestillegg skal utbetales må det ikke påløpe forhøyet utenlandstillegg og/eller barnetillegg etter denne avtalen.

16 16 Satser for adskillelelsestillegget fremgår av vedlegg 3. Tillegg til 3.4.2: Forhøyet adskillelsestillegg Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personell som deployeres midlertidig til internasjonale operasjoner tilstås førhøyet adskillelsestillegg uavhengig av hvor familien eller deler av denne er bosatt. Det forutsettes at deployeringsperioden er på minimum 2 måneder. Tillegget utbetales som månedssats for den perioden deployeringen varer. Satser for adskillelsestillegg Grupper Land Sats pr år Sats pr år Forhøyet adskilelsestillegg Gruppe 1 Danmark, England, Polen, Sverige Kr Kr Gruppe 2 Belgia, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tsjekkiske republikk, Tyskland og Østerrike Kr Kr Gruppe 3 Tyrkia, Russland Kr Kr Gruppe 4 Island Kr Kr Gruppe 5 Canada, New York, Washington Kr Kr Gruppe 6 USA (minus New York, Washington) Kr Kr For barn som er bosatt utenfor tjenestestedet pga at det ikke er adekvat skoletilbud på tjenestestedet, fastsettes satsen særskilt Skoleutgifter Følgende skoleutgifter dekkes dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har krav på i Norge ikke oppfylles med offentlig skolegang på tjenestestedet:

17 17 - obligatoriske skolepenger dekkes ved skolegang på tjenestestedet legitimert med originalfaktura, dekkes med inntil kr pr barn pr skoleår, jf pkt nedenfor. Skoleutgifter utover kan dekkes etter søknad med 70% av kostnadene utover fastsatt sats Hybelutgifter Satsen økes fra kr til kr per barn per skoleår Velferdsreiser Avsnitt 2 endres slik: Samlivspartner som er fast bosatt på tjenestestedet har likeledes rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i egen familie. Avsnitt 3 endres slik: Både tjenestemannen, samlivspartner og barn fast bosatt på tjenestestedet har rett til tilskudd til velferdsreise ved dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle til felles barn. Tilføyelse til 3. avsnitt: Ved dødsfall i egen eller medfølgende samlivspartners familie har tjenestemannen rett til tilskudd til velferdsreise for tjenestemannen, medfølgende samlivspartner og barn Ferie Første setning i tredje avsnitt strykes ( Det forutsettes at ordinær ferie avvikles først ). 5.1 Erfaringstillegg - Nytt punkt Ny tekst: Erfarings- og kompensasjonstillegg Erfaringstillegg tilstås tjenestemenn med erfaring fra tidligere utenlandstjeneste. Tillegget tilstås for tjeneste fra og med 4 år/7 år. Tillegget skal også kompensere for ulemper og belastninger forbundet med tjeneste i utlandet, herunder samlivspartneres tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere. Tjenestemann med medfølgende samlivspartner tilstås forhøyet tillegg.

18 18 Status Tjenestemann u/medf. samlivspartner Tjenestemann m/medf. samlivspartner Antall tjeneste år 4 7 Sats pr år Opptjeningsreglene endres ikke. 5.3 Stedfortredergodtgjøring tilstås stedfortredergodtgjøring med følgende tilpasninger: tjenestemann, stabsoffiser eller embetsmann i embetsstilling ikke kan motta godtgjørelse høyere enn ltr 68, dog minst fem ltr tjenestemann i saksbehandlerstilling ikke kan motta godtgjørelse høyere enn ltr 53, dog minst fem ltr tjenestemann i sekretærstillinger mv ikke kan motta godtgjørelse høyere enn ltr 45, dog minst fem ltr 5.4 Øvingstillegg Revideres på bakgrunn av eventuell reforhandling av ATM/Tileggsavtale 1. Administrative bestemmelser (x) Flyttevolum Forholdstall Ugift Gift Veil arealnorm 100/135/145 50m3 62,5m3 65/95/115 m2 (ix) Tjenestetelefon Ny tekst: Utgifter til installasjon av telefon dekkes som en del av flytteutgiftene. Med hjemmel i Statens personalhåndbok pkt tilstås utsendt personell ett telefonabonnement samt lokalsamtaleavgifter for inntil kr 300,- pr kvartal, i de tilfeller det anses nødvendig av hensyn til tjenesten. 2. Partene er enige om følgende virkningstidspunkter: Avtalen inngås med virkning fra 1. januar 2004, og har gyldighet til 31. desember 2005.

19 19

20 20 Protokolltilførsler Fra Forsvarsdepartementet: FDs intensjon er å fjerne tillegg i h t 5.4 fra særavtalen da denne bestemmelsen etter vårt syn strider mot de rammer som gjelder kompensasjon for arbeidstid i utlandet, jf PM 14/200. Fra FSTL, KOL, 2FO, NTL, Samfunnsviternes fagforening: Disse organisasjonene beklager sterkt at arbeidsgiver ikke viste vilje til å justere forholdstallene. Fra Samfunnsviternes fagforening: Samfunnsviternes fagforening beklager sterkt at arbeidsgiver ikke viste vilje til å bidra til at personell tilsatt som assisterende råd for forsvarssaker ved NATOdelegasjonen gis tilegg i samsvar med det stillingsnivå man rekrutteres fra.

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET 1. JANUAR 2016 31. DESEMBER 2017 1 Innhold 1. AVTALEPARTER... 4 2. AVTALENS

Detaljer

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET 1. JANUAR 2010 31. DESEMBER 2011 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell

Detaljer

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER OG NATO-STABER I UTLANDET

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER OG NATO-STABER I UTLANDET 1 S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER OG NATO-STABER I UTLANDET 1. JANUAR 2008 31. DESEMBER 2009 2 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør

Detaljer

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015 Gjeldende fra 09.04.2015 1. FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Fra Politiembetsmennenes Landsforening:

P R O T O K O L L. År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Fra Politiembetsmennenes Landsforening: Jnr. 2002/05189 P R O T O K O L L År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Til stede: Fra Justisdepartementet: Aase Skjebstad Fra Stats: Fra Politiembetsmennenes Landsforening:

Detaljer

SÆRAVTALE. OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET

SÆRAVTALE. OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET 1. JANUAR 2014-31. DESEMBER 2015 l Innhold l. AVTALEPARTER... 10 2. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Forsvarsstaben Tidl.ref. Vårref.Dato 2013/02507-5/FDI 1/CTH 2 0 JUN2014 IVERKSETTINGAV REVIDERTSÆRAVTALEOM ØKONOMISKEVILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØRVED STASJONER,NATO-STABER

Detaljer

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER I UTLANDET 1. JANUAR 2014 31. DESEMBER 2015 1 Innhold 1. AVTALEPARTER... 4 2. AVTALENS

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2008 2010) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2006 2008)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2006 2008) SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2006 2008) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 6 3 BARNETILLEGG

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 Oppdatert med justerte satser pr 01.07.2009 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2008 2010) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet

Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet 1. Bakgrunn Følgende oversikt og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet er utarbeidet på grunnlag av forslag fra

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2010 2012) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1. Avtaleparter og avtalens omfang Denne avtale er inngått mellom Direktoratet for

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) Med oppdaterte satser pr 01.07.2014 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 Innhold 1. PARTER, OMFANG OG VARIGHET... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Varighet...

Detaljer

Vedlegg til særavtalen

Vedlegg til særavtalen 1 A jour pr 29 juni 2010 Vedlegg til særavtalen Vedlegg 1: Forsvarets personelltjeneste (FPT) administrative vedlegg til Særavtalen Del A: Administrative bestemmelser knyttet til særavtalen Del B: Utfyllende

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN ( )

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN ( ) Oppdatert med nye satser pr 01.04.2013 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET

Detaljer

Vedlegg til særavtalen

Vedlegg til særavtalen 1 Vedlegg til særavtalen Vedlegg 1: Forsvarets personelltjeneste (FPT) administrative vedlegg til Særavtalen Del A: Administrative bestemmelser knyttet til særavtalen Del B: Satser Vedlegg 2: Forsvarets

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN ( )

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN ( ) SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2018 2020) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN ( )

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN ( ) Med oppdaterte satser pr 01.07.2017 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2016 2018) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Administrativt vedlegg fra Forsvaret til Særavtalen UTØVELSE AV FORVALTNINGSANSVARET FOR PERSONELL I UTLANDET

Administrativt vedlegg fra Forsvaret til Særavtalen UTØVELSE AV FORVALTNINGSANSVARET FOR PERSONELL I UTLANDET Vedlegg 1 Administrativt vedlegg fra Forsvaret til Særavtalen UTØVELSE AV FORVALTNINGSANSVARET FOR PERSONELL I UTLANDET Forsvarets personell og vernepliktssenter (FPVS) har fått delegert den sentrale utøvende

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016

Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Fra hovedsammenslutningen YS Stat Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00 1 YS Stat viser til våre krav nr 1. overlevert Staten ved KMD den 12.april kl 13.00, krav 2

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2019 Innhold PARTER, OMFANG OG VARIGHET... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Varighet... 5 2.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Retningslinjer for feltarbeid i staten

Retningslinjer for feltarbeid i staten 1 Retningslinjer for feltarbeid i staten Hensikten med retningslinjene er i størst mulig grad å etablere ordninger som er ressursbesparende for virksomhetene å etablere ordninger som er enkle å praktisere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 08/875-1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 1. Virkeområde 1.1 Hensikten/ omfanget med retningslinjene Hensikten med reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 ( )

Ot.prp. nr. 17 ( ) Ot.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. november 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer