Manifest for justis, sikkerhet og forsvar. Av: Antonia Kvalsvik, Ingrid Wågen, Vemund Knudsen og Ane Undheim Salte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manifest for justis, sikkerhet og forsvar. Av: Antonia Kvalsvik, Ingrid Wågen, Vemund Knudsen og Ane Undheim Salte"

Transkript

1 Manifest for justis, sikkerhet og forsvar Av: Antonia Kvalsvik, Ingrid Wågen, Vemund Knudsen og Ane Undheim Salte 1

2 Forsvaret: Inkludering, likestilling og mangfold Behovet for mangfold og kjønnsbalanse i forsvaret er stor. Forsvarssektoren må reflektere det mangfoldet samfunnet representerer; enten det gjelder likestilling, etnisk bakgrunn eller aldersspredning. Dette vil gi bredere erfaring og ny kompetanse som vil gjøre sektoren bedre innstilt til å møte utfordringer her hjemme, og ikke minst alle de utfordringene som møter forsvaret ute. Mangfoldet bedrer evnen til endring, tenke nytt og innovasjon. Et større mangfold vil derfor gi oss bredere rekrutteringsgrunnlag som vil gjøre at forsvarssektoren vil fremstå mer attraktiv i fremtiden. Likestilling Norge ses på globalt som et land som ligger langt fremme innen likestilling. Samtidig har mange andre land en høyere kvinneandel i forsvaret. Likestillingen står sentralt for å få et inkluderende forsvar som har en høy verdiskapning med lik fordeling av plikter og rettigheter. Et aktivt, målrettet og planmessig likestillingsarbeid må være en naturlig del av styringsprosessen. En bedret kjønnsbalanse vil i derfor bidra til at vi som nasjon forblir best når det gjelder likestilling i praksis. Kvinner har fra og med 2015 verneplikt på lik linje som menn. Det er et stort fremskritt som ikke bare vil gi oss de beste mennene, men også de beste kvinnene. Med denne lovendringen vil det komme nye utfordringer. For å gjøre forsvaret mer attraktivt må vi se på hvordan vi kan sikre og bedre kvinners rettigheter i forsvaret. Dette handler om holdninger, etikk og lederskap. Forsvaret må endre regler, rutiner og holdninger for å være en like god arbeidsplass for både kvinner og menn. (at kvinner blir behandlet feil/sette ned på/trakassert innad i forsvaret. AUF i Rogaland vil: At det skal settes krav til at de ulike styrene og domstolene i forsvaret skal inneholde % kvinner. At likestillingsarbeid skal stå sentralt som en av de viktigste oppgavene til forsvaret. 2

3 Familie- og likestillingspolitikk Mange ønsker å ta en karriere i forsvaret. Forsvaret må møte framtidens krav i samspill mellom arbeidsliv og privatliv. Det er nødvendig å skape fleksibilitet for å fange opp de ansattes skiftende behov i ulike livsfaser. Over tid skjer en gradvis endring i både kvinners og menns behov, både på jobb og hjemme. Familiepolitikk er et offentlig tiltak for å lette familiens velferd, funksjonsmåte, sammensetning og tilpassing til samfunnet. Hovedprinsippet for Forsvarets familiepolitikk er at den ansatte skal kunne kombinere en karriere i Forsvaret med et godt familieliv. Ulike behov melder seg i ulike faser av karrieren. Forsvaret som arbeidsgiver må forstå behovene, og utvise størst mulig hensyn i disse fasene. Kvinner i forsvaret bør synliggjøres både innenfor og utenfor organisasjonen. I mannsdominerte yrker har kvinner mindre fravær, er mer nøyaktige og er flinkere faglig. Forsvaret som arbeidsgiver har derfor et ansvar til å bruke denne arbeidskraften, videreutvikle den og beholde den. AUF i Rogaland vil: At forsvaret skal sette ned et eget familie- og likestillingsutvalg som skal bedre familie livet til dem som jobber i forsvaret Mangfold Mangfold, forskjellighet og variasjon er en forutsetning for kompetansebredden, for tilpasningsevnen som er nødvendig i moderne kunnskapsorganer, og for virksomheter som skal operere i en verden som stadig er i forandring. Mangfold i forsvaret handler om både synlige og usynlige variasjoner. Dette innebærer alt fra seksuell orientering til etnisk bakgrunn og religion. Mangfold er viktig fordi sektoren må gjenspeile det samfunnet den er satt til å verne. Det er viktig for den nødvendig kompetansebredden, innovasjonskapasiteten og evnen til å gjøre flere handlingsalternativer tilgjengelig. For å sikre dette mangfoldet er det ikke godt nok å bare rekruttere personer som i utgangspunktet representerer forskjellighet. Hvis disse må tilpasse seg for å fungere i organisasjonen, utnyttes ikke potensiale for merverdi som 3

4 ligger i mangfold. Hvis vi former disse menneskene som kopier av de som allerede finnes i forsvaret, får vi gamle svar på nye utfordringer. Ønsker vi et strekt forsvar, må vi gi de ulike gruppene mangfoldet vårt representert til å lære av hverandre og sammen bygge et kunnskapsrikt forsvar for Norge. Det har lenge vært en realitet med felles tro i forsvaret, i dag er realiteten en annen. Likevel praktiseres det ritualer med kristen tone i de militære avdelingene den dag i dag. Når det står 100 soldater samlet, er det vanskelig å være den ene som spør om å få slippe bønnen. Forsvarets ledelse har ikke vist noen tegn til å ta tak i problemet, til tross for de tydelige signalene fra soldatene. I Nederland bestemte forsvaret allerede på 50- tallet at alle religiøse grupper og livssyn skulle representeres med egne ledere. Hvorfor har ikke Norge kommet like langt? Dette handler om enkle verdier og tilhørighet. Det er viktig at mangfoldet blant personell får betydning for organisasjonens daglige virke, strategier og veivalg. Dette krever en endringsorientert og åpen organisasjonskultur, hvor ulike synspunkter blir hørt når beslutninger tas. AUF i Rogaland vil: At variasjonene i forvaret i en større grad skal påvirke organisasjonens daglige virke ved hjelp av åpenhet og demokrati. At det skal ansettes talspersoner fra alle livssyn. At det skal være mulig å søke om religiøs permisjon. Inkludering Vi mener at inkludering er selve nøkkelen for å skape et moderne forsvar. For å oppnå både det mangfoldet og den likestillingen vi ønsker må inkluderingen være en av de største prioritetene. Ved å inkludere alle i forsvaret ved hjelp av sterke holdninger mot fremmedfrykt og forakt vil forsvaret fremstå som mer attraktivt for alle i samfunnet, og dermed håndtere fremtidenes utfordringer på en ny og bedre måte. Det er vår jobb å legge press på sektoren og gjøre forsvaret så inkluderende som mulig for alle. Det må være mulig å 4

5 strekke seg litt lenger for å gjøre forsvaret til en mer åpen og inkluderende organisasjon. Mennesker er forskjellige, og det kan føre med seg at den stereotypiske oppfatningen av idealsoldaten virker truende. Den kan skape strekt motstand hos soldater som vil forsvare sitt ideal, verdigrunnlag og sine forventninger. Nettopp denne motstanden vi må tørre å ta tak i. Forsvaret mener at disse endringene må komme fra innsiden. Organisasjonen blir nødt til å endre innstilling og adferd. Dette kan bare skje om soldatene forstår verdien av å ha alle med på laget. Fengsel og straff Straff Måten en har gjennomført straffegiving i Norge har forandret seg betraktelig i løpet av det siste århundret. Før var den enkeltes hevnfølelse grunnlaget for straffen, mens i senere tid er straffen bygget på prinsippet om rettferdig gjengjeldelse. Norske straffedømte har lavere tilbakefallstall enn straffedømte i andre land. Straff i Norge skal være bygget på det som er formålet med straff. Straffelovgivningens formål er å motvirke kriminaliserte handlinger. Straff skal være individualpreventivt, vedkommende skal da bli forhindret i å utføre nye lovbrudd ved frihetskrenkelse i form av fengselsstraff eller frihetsinnskrenkende reaksjoner som for eksempel samfunnsstraff. Straff skal også bli forhindret gjennom avskrekkende tiltak. Gjennom dette tiltaket skal straffen også virke allmennpreventivt. Dette oppstår når straffedømte opplever straffen som så negativ at vedkommende avstår fra framtidige straffbare handlinger. Straff skal ha en forbedrende virkning og det oppstår når domfelte selv innser at handlingen en begikk var gal. Straffegjennomføring skal gå ut fra normalitetsprinsippet, som er et viktig prinsipp i straffegjennomføringspolitikken. Dette skal sikre de straffedømtes rettigheter. Det vil i praksis innebære at frihetsbegrensingen/berøvelsen skal være straffen og at den ikke skal 5

6 være mer tyngende enn det. Det skal ikke forekomme tilleggsstraffer for straffedømte som å bli fratatt goder og muligheten til sosial kontakt. Forslag til kulepunkt: Jobbe mot enda lavere tilbakefallstallene Ha et sterkt fokus på rehabilitering i straff Fengsel og rehabilitering Vi mener at formålet med fengselsstraff først og fremst er rehabilitering. Å sitte i fengsel er tungt psykisk og kan føre til psykiske lidelser, ensomhet og selvmordstanker. En mister kontakt med nærmiljøet og samfunnet utenfor. Derfor er det viktig å legge opp straff som en form for rehabilitering foran fysisk straff. Livet i fengsel skal best mulig gjenspeile livet på utsiden. Når en straffedømt kommer i fengsel, er formålet at de skal komme ut igjen. I Norge praktiserer vi ikke dødsstraff eller livstid. I fengselet i Halden får de innsatte hjelp fra offentlige etater og frivillige organisasjoner som skal hjelpe til og å forberede til livet som møter straffedømte når de kommer ut igjen. Dette er tiltak vi mener er nødvendige for at vedkommende kan bli hindret i å utføre ny kriminalitet ved løslatelse. Vi må se på enkeltindividet og ens situasjon for å så hjelpe dem og rehabilitere på best mulig måte. Forslag til kulepunkt: Sikre alle innsatte tilbud om hjelp fra offentlige etater og frivillige organisasjoner som skal forberede til livet etter fullført soning. Utdanning i fengsel For å være mest mulig forberedt på livet utenfor fengselet er det ideelt med mulighet for utdanning mens en sitter i fengsel. Vi vet at 7% av de innsatte ikke har fullført grunnskolen og 83,7% ikke har fullført videregåendeskole. Dette er høye tall som vi må jobbe med å senke innen straffedømte forlater fengselet. Nesten 60% av innsatte i fengsel med skole, og over 40% av innsatte i fengsel uten skole har minst et utdanningsønske. 6

7 Det er mange som tar seg utdanning i fengsel, men det er mange som ikke gjør det eller sitter i et fengsel uten skole. Det som er mest etterlengtet blant straffedømte som sitter i fengsel er yrkesfag. Derfor må vi fokusere på at alle innsatte får et tilbud om utdannelse. Mange som sitter i fengsel mangler fast jobb og sliter økonomisk. Utdannelse kan være et steg på veien til et avkriminalisert liv. Forslag til kulepunkt: Tilrettelegge for at innsatte kan ta grunn- og videregående utdanning i fengsel sant høyere utdanning. Sikre at den utdanningen som blir startet i fengsel blir fulgt opp av skoleverket etter ferdig soning. Ungdom og straff I følge loven er den kriminelle lavalderen 15 år. Som betyr at fra 15 år og eldre kan du bli straffet for å utføre straffbare handlinger. Selv om den kriminelle lavalderen er 15 år, er du fortsatt et barn til og med fylte 18, og barn hører ikke hjemme i fengsel. Vi syns ikke at barn mellom år hører hjemme i fengsel. Fengselsstraff for ungdom skal være absolutt siste utvei, og bør skje under kortest opphold mulig. Til en hver tid sitter rundt 10 ungdommer mellom 15 og 18 år i fengsel. Det å sitte i fengsel som barn, sammen med kriminelle voksne mennesker kan være skadelig og en kan bli påvirket av miljøet rundt seg til å fortsette med ny kriminalitet. For at barn skal slippe å gå i fengsel trenger man gode og rehabiliterende straffalternativ som egner seg for ungdommer mellom 15 og 18 år som kommer i situasjoner der en skal få fengselsstraff eller tilsvarende. Da trenger vedkommende tett oppfølging og sosial kontroll. Forslag til kulepunkt: Holde ungdom under 18 år ute av fengsel. Styrke oppfølgingen av ungdom som er involvert i kriminalitet 7

8 Norge i verden Norge er en av de største pådriverne når det kommer til fredelige løsninger og forhandlinger på konflikter. Norge stemples som en «fredsnasjon», og har blant annet hatt den første generalsekretæren i FN. Frem til regjeringsskiftet er Norge det eneste vestlige landet som var i dialog med Hamas, og dermed begge parter i Israel- Palestina konflikten. I 2012 oppnådde Norge gjennom forhandlinger å bli enige med Russland om «Gråsonen» i Barentshavet, et område som det har vært uenigheter om lenge. Dette var imponerende diplomatisk håndverk, spesielt med tanke på at Norge er et lite land. Russland har til tross for sin aggressive fremtreden og vestens sanksjoner mot dem, sagt at Norge er blant de landene i vesten de har best forhold til. Norges stemme er ikke uten betydning i internasjonal politikk. Med et aggressivt og krigshissende Russland i Europa, et ustabilt Midtøsten og Asia, hvor IS og Taliban fører en religiøst ladd krig mot alle vantro, og med borgerkriger og interne uenigheter i Syria, Egypt, Libya og Tunisia, er vi nærmere en ny kald krig enn noen gang. Høyreekstremismen er også på frammarsj igjen i Europa, og flere av disse tyr til voldelige midler for å få gjennom sitt budskap. Til tross for Norges historie med fredelige løsninger, er det viktigere enn noen gang å være beredt på å intervenere i en krigs- eller terrorsituasjon, både på nasjonalt og internasjonalt plan. Vi må også være forberedt på naturkatastrofer og klimaendringer. For å være forberedt må vi styrke tidligere politikk, samt lage ny politikk for en ny verdenssituasjon. Det er derfor vi lager et manifest for justis, forsvar og sikkerhet Norges samarbeidspartnere Siden slutten på krigen har det vært tre hovedaktører som står for norsk sikkerhet og som sterkt har preget norsk politikk. Disse er NATO og EU på nasjonalt og europeisk plan, og FN på internasjonalt plan. Norge er også med i et nordisk samarbeid med de fem nordiske landene gjennom blant annet Haga- erklæringen. Norges forhold til Europa Unionen Norge sa nei til norsk medlemskap i EU (EF) i 1972 og 1994, men har allikevel vært påvirket av og vært tilknyttet EUs sikkerhets- beredskaps og forsvarspolitikk gjennom EØS avtalen. 8

9 EØS- avtalen har i senere år åpnet opp for mange virksomhetsområder som ikke handler om et indre marked. Deriblant forskning og teknologisk utvikling og katastrofeberedskap. Utviklingen i EU de siste årene gjør at EU fremstår som en sentral aktør for norsk sikkerhet og beredskap. Norges naboland prioriterer samarbeid innenfor EU, noe som også preger det nordiske samarbeidet. EU legger til grunn en bred tilnærming for å styrke sikkerheten for europeiske borgere. Dette ser man blant annet i «strategien for indre sikkerhet», som ble vedtatt i Strategien definerer en rekke felles trusler, hvordan EU og medlemslandene møter disse truslene, samt hvordan man gjennom å utvikle en europeisk sikkerhetsmodell kan øke tryggheten i Europa. Europakommisjonen la i november 2011 fram den første årlige rapporten om gjennomføringen av «strategien for indre sikkerhet». I tillegg til å ta for seg terrorangrepene i Norge 22. juli 2011, peker den også på nye, kommende trusler. Medlemslandene ble i denne rapporten bedt om å utarbeide regelmessige trussel- og risikoanalyser, samt bidra til å styrke Europas evne til å håndtere katastrofer. Samordningsmekanismen Samordningsmekanismen for sivil beredskap og krisehåndtering (Samordningsmekanismen) er EUs hovedverktøy for sivil katastrofeinnsats og for annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Dette samarbeidet er med tiden utvidet til å omfatte informasjons- og varslingssystemer, krisestøtteverktøy, nødnummer, risikoanalyse, katastrofehåndtering, vertsnasjonssøtte og kriseinformasjon til befolkningen. Det finnes også ulike ekspertutvalg for ulike hendelsestyper som for eksempel masseødeleggelsesmidler (CBRN) og naturkatastrofer, samt egne utvekslingsprogram som eksperter kan benytte seg av. Et viktig virkemiddel her er muligheten til å del- eller fullfinansiere prosjekter og øvelser. Operativt samarbeid i EU Europakommisjonen forvalter et døgnbemannet krisekoordineringssenter (MIC). Senteret har kontinuerlig kontakt med de deltakende stater gjennom et eget kriskommunikasjonssystem. Samordningsmekanismen kan aktiveres ved alle typer ekstraordinære hendelser i eller utenfor Europa. Systemet er ment å supplere og støtte den nasjonale håndteringen, enten det er naturutløste hendelser, ulykker eller terrorhandlinger. Gjennom finansieringsordningen åpnes det også for delfinansiering av ulike typer 9

10 transportmiddel for å støtte og effektivisere de nasjonale innsatsene. Det er særlig fokus fire områder av operativt samarbeid: EUs evne til innsats i kriser, MIC sin analytiske og koordinerende kapasitet, evnen til å hjelpe EU- borgere både innenfor og utenfor EU, og forbedret koordinering med andre internasjonale organisasjoner som for eksempel FN. AUF vil: Følge opp anbefalingene i «Strategien for indre sikkerhet» rapporten Videreføre det nordiske samarbeidet og samarbeidet med EU Videreutvikle samordningsmekanismen Jobbe videre med det operative samarbeidet i EU Stoltenberg- rapporten I Stoltenberg II regjeringens «Strategi for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling» er satsing på internasjonalisering av norsk forsking et overordnet mål. Forskningsrådet legger betydelig vekt på samarbeidet med EUs rammeprogram for forskning. Innenfor sikkerhetsforskningen er aktiviteten mot EU av stor betydning. Den samlede bevilgningen fra EU til sikkerhetsforskningen var på 1,4 mrd kr fra SAMRISK har siden begynnelsen hatt som ett av sine formål å kvalifisere norske forskere til deltakelse i prosjekt som finansieres av EUs 7. rammeprogram. De overordnede målene for sikkerhetsforskningsprogrammet til EU er å: Utvikle teknologi og kunnskap for å verne borgerne mot trusler som terrorisme, organisert kriminalitet eller industri- og naturkatastrofer, og samtidig respektere menneskerettigheter og personvern Sikre optimal og samlet bruk av tilgjengelig teknologi Stimulere til samarbeid mellom leverandører og brukere av sivile sikkerhetsløsninger Bedre konkurranseevnen for den europeiske sikkerhetsindustrien Gi tiltaksorienterte forskningsresultat for å redusere sikkerhetstap EU- satsingen kan delvis sies å utfylle satsingen i nasjonale FOU- program, samt delvis gi et tilbud som ikke finnes nasjonalt gjennom, for eksempel, satsingen på innovasjon og teknologiske løsninger. 10

11 Nordisk samarbeid: Haga- erklæringen Hensikten med Haga- erklæringen er å finne felles overordnede områder av interesse som kan utvikles og styrkes, i Norden eller innen det internasjonale beredskapssamarbeidet i EU, NATO eller FN. Her er et overordnet mål å styrke nordiske lands evner til å forebygge konsekvenser av ulike katastrofer, ulykker og samfunnskriser. I Stoltenberg- rapporten fra 2009 kommer det fram forslag som er relatert til samarbeid om samfunnssikkerhet mellom de fem nordiske land. Blant annet en nordisk solidaritetserklæring og et samarbeid om digital sikkerhet. Annet samarbeid mellom de nordiske land er NORDRED, et redningssamarbeid. Her et målet å samarbeide for å utvikle redningstjenesten og utvikle et operativt samvirke i redningssituasjoner. AUF vil: Følge opp Stoltenberg- rapporten Bidra til å styrke SAMRISK og EUs 7. rammeprogram Fortsette samarbeidet i Haga- erklæringen NATO I 1949 var Norge sammen med 11 andre land det første medlemslandet i NATO. Senere har flere land i Europa blitt medlem, og har i dag 28 medlemsland. Den viktigste bestemmelsen i Atlanterhavspakten, som organisasjonen er et resultat av, er at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Dette har bare hendt en gang, og det er terrorangrepene mot USA i NATO er en forsvarsallianse og ble i sin tid grunnlagt i frykt for kommunistisk ekspansjon. Etter den kalde krigens slutt har NATO vært en aktiv operatør i europeisk sikkerhetspolitikk. Avtalen med NATOs østlige motpart, «Warszawapakten», om konvensjonell nedrustning var et avgjørende gjennombrudd i nedrustning bestemmelsene. NATO har senere opprettet Partnerskap for fred samarbeidet med de tidligere østblokklandene og bruker aktivt styrker i fredsbevarende operasjoner. Sammen med utvidelsen av organisasjonen, har NATO vist seg å være en fleksibel og handlekraftig organisasjon som fremmer fred og har høy tillit og respekt. Med et aggressivt, ekspansjonistisk og militært mobilisert Russland kommer NATOs fredsbevarende makt sterkere frem enn på lenge. Med sine inngrep i Ukraina, samtidig som 11

12 de ypper seg med tidligere Sovjetland, truer Russland Europas stabilitet og sikkerhet. Et sterkt NATO er det beste svaret på slike holdninger. Russland forholder seg ikke lenger til nedrustningsbestemmelsene som ble gjort på 90 tallet. NATO kan ikke svare på et sterkere Russland ved å gjøre seg selv svakere. Nedrustningspolitikk fungerer ikke i en krigshissende situasjon. Norge og NATO må ikke tillate Russland å gjøre som de vil. Om man lar seg bli yppet med, vil yppingen senere bli til mobbing. Russlands handlinger må få konsekvenser. Samtidig er det viktig at man aktivt jobber for nedrustning og fredelige løsninger på konflikter. Som Russlands naboland er Norge ikke tjent med dårlige relasjoner med Russland. Norge må derfor gå i bresjen for å løse konflikten som har utviklet seg i Europa, og komme frem til en fredelig løsning som senere kan føre til en ny nedrustningsavtale. Det ultimate målet er å ikke måtte ha bruk for en forsvarsallianse. AUF vil: Føre en opprustningspolitikk for å holde tritt med Russland og sikre stabilitet, for på sikt å bygge ned spenningen og jobbe for en ny nedrustningsavtale At Norge skal gå i bresjen for en fredelig løsning på Ukrainakonflikten Anerkjenne Ukraina som en selvstendig stat Forsøke å holde gode relasjoner med Russland Jobbe videre med NATO som en fredsbevarende organisasjon Sivilt beredskapsarbeid i NATO Det sivile beredskapsarbeidet i NATO foregår mellom de allierte land, med Russland og særlig med partnerlandene. Hovedoppgaven er å samordne og effektivisere bruken av nasjonale sivile ressurser for å støtte opp om alliansens strategiske oppgaver og sikre sivilbefolkningen og infrastruktur mot konsekvensene av katastrofer, krig og terrorhandlinger. Det sivile beredskapsarbeidet ble underlagt en ny reform i 2010 og de strategiske oppgavene fornyet. NATOs nye strategiske konsept fastholder hovedpilarene i NATO- samarbeidet. Den mest dominerende oppgaven for det sivile beredskapsarbeidet i NATO de siste par årene har vært å støtte militære operasjoner. Det har vært en økt bruk av sivil ekspertise til planlegging og gjennomføring av NATO- operasjoner. Norge har bidratt aktivt til at NATO har utviklet et sivilt trenings- og 12

13 utdanningsprogram, samt håndtering ved hendelser med bruk av masseødeleggelsesmidler. Norge er generelt positive til å bidra med ekspertise og støtte til partnere. Det sivile beredskapsarbeidet i NATO vil i årene fremover konsentreres rundt energisikkerhet, cyber forsvar og missilforsvar. Operativt samarbeid i NATO I 1988 ble Euro- Atlantic Disaster Coordination Center (EADRCC) etablert. Dette ble gjort for å sikre en best mulig koordinert sivil innsats fra allierte og partnere ved katastrofer og andre hendelser. EADRCC har ved flere anledninger vist å kunne gi merverdi til komplekse, multinasjonale kriseinnsatser, for eksempel i Pakistan, Albania, Ungarn og Ukraina. Gjensidig støtte mellom landene er nyttig i katastrofesituasjoner og utfyller andre instrumenter og aktører som FN og EU. EADRCC er også hovedansvarlig for en årlig sivil feltøvelse, der innsatsressurser fra mange medlem- og partnerland øver på responsaktiviteter i ulykke- eller katastrofescenarier. Øvelsene har i senere år foregått i partnerland, og Norge har bidratt med stabspersonell til øvelsene. FN For humanitære innsatser og for prosjektsamarbeid i land i den tredje verden, anses FN som den viktigste internasjonale samarbeidspartnere for Norge. Hyogo- erklæringen legger rammeverket for det internasjonale samarbeidet innen krise- og katastrofeforebygging (International Strategy for Disaster Destruction, ISDR). Denne ble undertegnet av 186 land i Norge er blant landene som har fulgt opp erklæringen ved å etablere en nasjonal plattform for kriseforebygging gjennom samvirkeområdet Natur. Hyogo- erklæringen gjelder for ti år (utgår i år), og Norge vil spille en aktiv rolle i utviklingen av det nye rammeverket hvor fremtidige utfordringer, herunder klimaendringer bør få en tydelig plass. Det internasjonale samarbeidet innen katastrofeforebygging følger hovedsakelig de prinsipper som er nedfelt i «Norsk politikk for forebygging av humanitære katastrofer». Norge samarbeider med land som i tråd med prioriteringer og prinsipper i ISDR, kan fungere som en motor for samarbeid i sin region. Her er foreløpig Kina, Vietnam, Bangladesh, Cuba og Uganda norske samarbeidsland. Denne typen samarbeid er verdifulle for utvikling av verktøy og metoder som kan brukes av planleggere og beslutningstakere av ulike nivå. 13

14 Norges og FN forhold til Midtøsten I Midtøsten står vi ovenfor en humanitær krise. Islamske stats brutale mord, krigføring og frammarsj kan ikke gå ubemerket forbi. Deres krigføringen truer hele verdensfreden. Samtidig preges Syria av borgerkrig, og Egypt, Libya og Tunisia befinner seg i en ustabil og usikker situasjon, både politisk og økonomisk. Dette preger ikke bare de enkelte landene, det preger hele verden. Norge og FN kan ikke intervenere i interne konflikter og politisk ustabilitet i Egypt, Libya og Tunisia. Det er ikke vårt ansvar. Vi må også lære hva for mye vestlig intervensjon kan ha å si. Vi må lære av invasjonen av Irak og feilgrepene i Afghanistan. I Syria er det påvist støtte til terrororganisasjoner som Taliban og Al Qaeda blant opprørerne. Norge og FN kan heller ikke støtte en hensynsløs diktator. En militær intervensjon er derfor ikke ønskelig. Norge og FNs ansvar bør heller ligge å ta imot flere flyktninger fra Syria, samt andre land hvor det er uroligheter. Islamske stats krigføring er både en humanitær krise, samtidig som det truer mer enn stabiliteten og freden i de ulike landene. Norsk bidrag til militære operasjoner og humanitær hjelp gjennom FN er dermed ønskelig. Operativt samarbeid i FN FNs kontor for koordinering av humanitær bistand (OCHA) har en ledende rolle ved internasjonal katastrofehåndtering. Norge har tradisjonelt vært en bidragsyter til FN OCHA. For å sikre rask respons ved katastrofer, har FN OCHA sammen med forskjellige regjeringer opprettet mobiliseringsteam. Teamene består av erfarne og kompetente personal. DSB har siden 2010 forvaltet det norske kontaktpunktet for UNDAC- systemet. DSB forvalter også den norske oppfølgingen av International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG). INSARAG er et nettverk for katastrofeutsatte land, bidragsytende land og ulike søk og redningsorganisasjoner. INSARAG har blant annet som oppgave å fremme koordinering og effektivitet i internasjonalt søk og redningsarbeid, og har blant annet utviklet internasjonale retningslinjer for innsatspersonell for effektiv opptreden i katastrofeområder. AUF vil: At Norge anerkjenner Palestina som en egen stat At Norge gjenoppretter dialogen med Hamas for å sikre tosidige forhandlinger i Israel- Palestina konflikten 14

15 At Norge skal bidra med militær og humanitær hjelp mot IS Ikke intervenere i Egypt, Tunisia eller Libya Ta imot flere flyktninger fra de rammede områdene i Midtøsten Samvirke, samordning og beredskap Det er en økende grad av kompleksitet i samfunnet og et stort behov av samarbeid på tvers av ansvarsområder. Økt fokus på dette skulle fungere som forebyggende og styrke arbeidet i krisehåndtering. 417 Kriser I krisehåndtering er det viktig å skille mellom to ulike nivåer. Det strategiske nivået og det operative nivået. Når større katastrofer rammer vil det være oppgaver som fordeles på team. Noen ganger er det strategiske teamet og det operative teamet samla når krisa skal håndteres, andre ganger er de fraskilt. En ser ofte i krisehåndtering at teamene prøver å både være samla å fraskilte samtidig, noe som er svært vanskelig å gjennomføre. Når en ser på kriseledelse og utfordringene, er det først og fremst det strategiske nivået en snakker om, selv om noe av tilnærmingene også kunne ha passet til det operative nivået. Det strategiske teamet skal vurdere å planlegge de neste trekkene i krisen, samtidig som de skal sørge for at alle funksjoner gjennomføres på en koordinert måte. De skal minimere skadeomfanget og prøve å skape klarhet i kaoset. De må holde seg til de sosiale og de politiske konsekvensene, samtidig som de skal kommunisere med omverden om beslutningene og situasjonen Det er bare det offentlige som har ressurser nok til å drive redningsarbeid i alvorlige kriser eller katastrofer, og derfor vil myndighetene være en sentral aktør i organiseringen av dette arbeidet. Samtidig er det bare staten som har myndighet til å drive med koordinering av kriseleiinga på tvers av organisasjoner, bedrifter og etater. Ei krise kan ramme selv de mest trente kriseteam, og siden det er vanskelig å få konkret informasjon en kan stole på og vanskelig å få oversikt, må de handle og ta beslutninger under stor usikkerhet. Teamet vil også føle stort tidspress, både på beslutningene og på tiltaka. En ser ut ifra dette at det vil 15

16 stilles forventninger til myndighetene i en krisesituasjon, men en ser også at myndighetene har gjensidige forventninger til ofre og pårørende. 438 AUF i Rogaland vil: Det offentlige til en hver tid skal lytte til flere instanser og sørge for at de ressursene som blir gitt er tilstrekkelige. At de beslutninger som blir tatt i senere tid må bli tatt i betraktning at disse ble tatt under usikkerhet og tidspress, og derfor være forsiktige med å gi beskyldninger på enkeltmennesker for disse handlingene. 444 Samfunnssikkerhet Begrepet om samfunnssikkerhet ble først tatt i bruk i Samfunnstryggleik er i Stortingsmelding nr. 17 ( ) definert som: den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger (Justis- og politidepartementet 2002) Samfunnssikkerhet er ment for å dekke både små og store utfordringer. Det gjeld både natur- og menneskeskapte hendelser, krisesituasjoner og trusler som rammer befolkningen eller nasjonen si sjølvstendigheit eller eksistens. Definisjonen av samfunnssikkerhet omfatter også spørsmål om samfunnets evne, kapasitet og samfunnsfunksjoner. Her er det overordna målet og den viktigeste forpliktingen frå myndighetene å sørge for at borgarene sitt liv, helse og grunnleggende behov er ivaretatt. Beredskap er de tiltakene som skal forhindre at farlige situasjoner skal utvikle seg til å bli ulykker. Beredskap er også tiltak for å redusere konsekvensene når noe først har gått galt Samvirkebegrepet som et samfunnssikkerhets- og beredskapsprinsipp kan vi se i lys av samvirkeprinsippet, som stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat som har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Dette er ment for å sikre best mulig nytte av ressurser på tvers av sektorer, og skal være med på å styrke Justis- og 16

17 beredskapsdepartementet si samordningsrolle. Siden det er ei økende grad av kompleksitet i samfunnet og et stort behov for samarbeid på tvers av ansvarsområder. Dette belyste regjeringa gjennom Stortingsmelding meld nr.22 ( ). Dette arbeidet skulle fungere i det forebyggende arbeidet og under krisehandtering Det finnes i dag ingen sektor som kan håndtere kriser eller store ulykker alene. Derfor bygger krisehåndtering i Norge på en slags dugnadsånd. Dette innebærer også at de frivillige sin innsats spiller en stor betydning for krisehåndteringsarbeidet. Det er tre prinsipp som er bærende for beredskap og krisehåndtering i det norske samfunn: Ansvarsprinsippet Betyr at den myndighet, virksomhet eller etat, som til daglig ansvar for et område, også har ansvaret for et område under krise, samt også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjenesten ved kriser og katastrofer. Likhetsprinsippet Betyr at den organisasjon men opererer med skal være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig. Likhetsprinsippet er en utdypning av ansvarsprinsippet, nemlig en understreking av ansvarsforholdene internt i virksomheter/organisasjoner og mellom virksomheter/organisasjoner ikke skal endres i forbindelse med krisehåndtering. Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulig nivå. Den som har størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for å forstå situasjonen og er dermed best egnet til å håndtere den Disse prinsippene skal også fungere sammen i et samvirke for samfunnssikkerheten slik at de som handler i en situasjon til daglig, skal også handtere situasjonen under en krise. En tenker her at det er de som er nærmest og de som styrer etaten eller organisasjonen til vanlig er de som har mest kjennskap til og har ferdighetene til å handle på en god måte også i ei krise. Det er også ment at disse prinsippene sammen med samvirkeprinsippet skal føre til større kontroll og oversikt når en krise skal håndteres I dag har også fylkeskommuner og kommuner et ansvar i samfunnssikkerhet og samvirke. Fylkesmannen er regjeringens og statens øverste representant i fylket. Fylkesmannen skal i samsvar til Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard samordne samfunnstryggleik og beredskapsarbeidet i fylket og ivareta en rolle som pådriver og veileder arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 17

18 Fylkesmannen skulle også kunne ivareta sitt ansvar for krisehandtering ved hendelser i fred, krise og krig. I kriser som involverer hele samfunnet, og der en lang rekke aktører må samarbeide, vil fylkesmannen ha en svært viktig rolle. Fylkesmannen spiller ei viktig rolle som pådriver for et systematisk og samordna samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid på regionalt og lokalt nivå, og som bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, samt ha oversikt over og samordne myndighetenes krav og forventninger til kommunenes samfunnssikkerhet og beredskapsansvar. Kommunene ble 1.januar 2010 pålagt en generell beredskapsplikt gjennom ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile tiltak for beskyttelse og samordning med Sivilforsvaret. Formålet med en generell beredskapsplikt er at kommunen skal se arbeidet med beredskap i en sammenheng og planlegge ut i frå dette Det er en utfordring for arbeidet med forebygging, forberedelser til beredskap og ved krisehandtering at hendinger kan ramme på tvers av sektorer, og at det er krevende å holde oversikt over avhengigheter og sammenhenger mellom ulike funksjoner. En viktig del av departementets samvirke og samordningsrolle er å være en pådriver i forhold til beredskapsarbeidet i departementa. Vi kan her se at Justis- og beredskapsdepartementet funger som en etatsleder for Politidirektoratet (POD), Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen (HRS) og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Stortingsmelding nr.37 ( ) viser til at det blei satt ned et nytt administrativt apparat for å forbedre den sentrale krisehandteringa. Det skulle pekes ut et lederdepartement, koordinering av kriser ved bruk av Regjeringa sitt kriseråd og støtteeining, som skulle støtte opp mot departementet. Siden en krise rammer på tvers av sektorer har Justis- og beredskapsdepartementet et overordnet ansvar og en ekstra samordningsrolle. Det er også andre departement som kan bli stående som det ledende departementet siden en krise kan ramme på flere felt. Krisestøtteeningen skal støtte lederdepartementet under koordinering i kriser, og skal være sekretariat for kriserådet Dei profesjonelle operative mannskapene og de frivillige organisasjonene har en tid for varsling og utrykking som gjør at de vil komme senere enn de som er der på stedet. De 18

19 minuttene som disse bruker på å komme frem kan være kritisk for personene som er rammet i krisen, og dette fører til at de som allerede er på staden har et større ansvar. Det er her de må drive med førstehjelp samtidig som de får en oversikt over hva det er som faktisk har skjedd. Når de operative mannskapene kommer til stedet, vil de ta over å lede arbeidet videre Det er flere ulike aktører som bidrar i en krisesituasjon. Både før, under og etter en krise. For å få en bedre krisehåndtering har samvirke mellom disse vert svært viktig. I dugnadsprosjektet ser vi at alle aktører bidrar i arbeidet mot et felles mål, og både sentrale myndigheter, profesjonelle aktører og frivillige og medborgere i samfunnet AUF i Rogaland vil: At prinsippene for samfunnssikkerhet blir fulgt under alle omstendigheter, og at alle instanser som får oppgaver som følge av dette også tar hensyn til disse prinsippene. Kommunene har en fast oversikt over sine oppgave gjennom den kommunale beredskapsplikten, og vet hvordan de skal handle i en krise. Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å beholde roen i samfunnet under en krisehåndtering, og informerer borgerne om situasjonen om dette skal være nødvendig. 19

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Meld. St. 14. (2012 2013) Melding til Stortinget. Kompetanse for en ny tid

Meld. St. 14. (2012 2013) Melding til Stortinget. Kompetanse for en ny tid Meld. St. 14 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 14 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold Innledning og sammendrag... 7 1 Nye kompetansebehov... 11 1.1 Nye oppgaver nye kompetansebehov...

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Hovedbudskap i meldingen... 8 2.2 Regjeringens mål med samfunnssikkerhets-

Detaljer

Innst. 207 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra Den særskilte komité

Innst. 207 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra Den særskilte komité Innst. 207 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra Den særskilte komité Innstilling fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november

Detaljer

St.meld. nr. 37 (2007 2008)

St.meld. nr. 37 (2007 2008) St.meld. nr. 37 (2007 2008) Straff som virker mindre kriminalitet tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) Innhold 1 Sammendrag.................. 7 6.6 Forvaring...................... 45 6.6.1 Vilkår

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning av Lena Bjørgum Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen VERDIER VERD Å VERNE Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Mine damer og herrer, kjære

Detaljer

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013))

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 4168 13. juni Dagsorden 2013 Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 97): 1. Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap. Oppfølging

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2007. og beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2007. og beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2007 Tema: Ekstremvær og beredskap Forsvarsministeren: Totalforsvar spennende, men Profil: Gardesjef Ingrid Gjerde Krigsherrenes overgrep

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 1. Innledning Prinsipprogram for 2011 til 2015 er vedtatt av landsmøtet. Programmet stadfester hvilke områder Norsk Folkehjelp skal arbeide innenfor og

Detaljer

"TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK"

TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK 1 "TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK" av Utenriksminister Thorbjørn Jagland Oslo Militære Samfund 1. oktober 2001 Terroranslagene mot USA er rystende og uvirkelige. Ingen

Detaljer

Innhold Kapittel 1: Unge Høyres justispolitiske grunnsyn Kapittel 2: Forebygging av kriminalitet Kapittel 3: Straff Kapittel 4: Rettsikkerhet

Innhold Kapittel 1: Unge Høyres justispolitiske grunnsyn Kapittel 2: Forebygging av kriminalitet Kapittel 3: Straff Kapittel 4: Rettsikkerhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Innhold Kapittel 1: Unge Høyres justispolitiske grunnsyn... 4 Kapittel 2: Forebygging av kriminalitet...

Detaljer

Bacheloroppgave 2012

Bacheloroppgave 2012 Overføringsverdi: Forsvaret til en sivil leder i krise Bacheloroppgave 2012 Markedshøyskolen Campus Kristiania BAC3100 Studentnummer: 979662, 979680, 979599 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Etikkogmoral på en utfordrende yrkesarena

Etikkogmoral på en utfordrende yrkesarena KRUS håndbok Etikkogmoral på en utfordrende yrkesarena Egil Larsen (red.) Kriminalomsorgens utdanningssenter OSLO 2001 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter Boks 6138 Etterstad 0602 Etterstad krus@krus.no

Detaljer

Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 25. mai Dagsorden 3383 Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til utenriksministeren:

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer