Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016"

Transkript

1 Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016 Avlagt på Press sitt 19. ordinære Landsmøte 1

2 Innholdsliste Om virksomhetsplanen... 2 Press sin virksomhet 2015/ Politiske hovedtema... 3 Påvirkningsarbeid... 5 Medlemmer og lokallag... 6 Profilering og informasjon... 8 Arrangementer og skolering... 9 Samarbeid Økonomi Om virksomhetsplanen Virksomhetsplanen er Landsmøtets retningslinjer for Press sine prioriteringer og arbeidsområder i perioden. Sentralstyret har hovedansvaret for å legge til rette slik at organisasjonen som helhet kan gjennomføre punktene nevnt i virksomhetsplanen. For at virksomhetsplanen skal bli godt fulgt opp hele året bør den tas opp på åtte sentralstyremøter, hvert landsstyremøte og lokallagsmøter i løpet av perioden. Alle leddene i organisasjonen har ansvar for å følge opp retningslinjene gitt av Landsmøtet i dette dokumentet. Press sin virksomhet 2015/2016 Press består av barn og ungdom som kjemper for barns rettigheter. Barn er selv eksperter på det å være barn, og i mange politiske saker vet derfor Press best! Enten det er fordi vi selv er ungdom eller gjennom lang tids arbeid.. For at Press skal få gjennomslag for våre politiske krav er det viktig at organisasjonen er tilstede der det skjer, når det skjer. Press må kunne jobbe kontinuerlig med ulike temaer og ha friheten til å mobilisere et stort engasjement rundt aktuelle politiske saker. Selv om Press skal gjennomføre gode kampanjer og aksjoner, må Press anerkjenne at de reelle politiske endringene skjer gjennom mindre synlig politisk påvirkning og lobbyisme. Press fyller 20 år i 2015! Dette er en mulighet for å se tilbake og finne ut om vi strukturer organisasjonen på best mulig måte. Alle ledd i organisasjonen må føle eierskap til det Press jobber med og ta del i utviklingen og gjennomføringen av både det politiske og organisatoriske arbeidet. Press skal øke medlemsmassen, både i antall og mangfold. Press skal i perioden 2015/2016 ha et stort fokus på lokalpolitisk påvirkning for å få gjennomslag. Dette skal knyttes opp til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, men også innebære en oppfølging av folkevalgte. 2

3 Hovedmål: Press skal i perioden plassere tyngden i det politiske arbeidet i lobbyvirksomhet og lokalpolitisk påvirkningsarbeid. Antall medlemmer skal økes og Press skal ha fokus på grupper som ikke allerede er godt representert i organisasjonen. Politiske hovedtema Press jobber innenfor fire hovedtemaer for å opprettholde kompetanse på et bredt spekter av saker som angår barnerettigheter, og for å opprettholde kontinuitet i det politiske arbeidet. Hele organisasjonen skal kjenne til og jobbe innenfor våre fire politiske hovedtemaer. Press har politiske utvalg for hvert av de fire hovedtemaene. De politiske utvalgene skal stå for det kontinuerlige arbeidet og oppfølgingen innenfor sitt område. Utvalgenes hovedoppgave er å videreutvikle, samt styrke Press sitt arbeid på temaene. For at hele organisasjonen skal få en tydeligere identitet og eierskap knyttet til hovedtemaene må utvalgene arbeide for klare vinklinger og prosjekter innenfor hvert hovedtema, og ha et godt samarbeid med Landsstyret og Sentralstyret. Vi skal ha følgende politiske hovedtema i perioden 2015/2016: Barn på flukt Barnekonvensjonen slår fast at stater har ansvaret for at alle barn i deres område får sine rettigheter innfridd. Det gjelder også flyktningbarn og barn som søker flyktningstatus. I tillegg sier artikkel 22 spesifikt at staten skal gi flyktningbarn humanitær hjelp og hjelpe dem med å bli gjenforent med sine foreldre. Norge fører i dag en politikk som bryter med asylsøkende barns rettigheter på flere områder, blant annet når det gjelder rett til utdanning, midlertidige tillatelser uten mulighet for fornying, enslige asylsøkende barns omsorgssituasjon og hvordan returer gjennomføres. Flyktningsituasjonen er en internasjonal problemstilling som krever internasjonale løsninger. Debattklimaet er preget av en innvandringsfiendtlig retorikk som gjør det vanskelig å få gjennomslag for politiske løsninger. Demokrati og deltagelse En av grunnpilarene i barnekonvensjonen, og dermed også i arbeidet og politikken til Press, er barns rett til å delta og bli hørt i saker som angår dem. Barnekonvensjonens artikkel 12 sier også at barns meninger skal ilegges vekt. I dag ser man både i Norge og i verden at barn og unge blir diskriminert når det kommer til medbestemmelse og maktstrukturer. Det er viktig at barn og unge selv får være eksperter på eget liv og får bidra i å forme politikken som vil prege deres nåtid og framtid. Både gjennom å engasjere barn og unge i Press, og ved å kreve at det tilrettelegges for barns deltagelse på andre arenaer, skal Press være med på å innfri barns rett til å si sin mening og bli hørt. Man må kjenne sin rett for å kunne kreve den. Dette gjelder også for barn. Press skal derfor også i 2015/2016 arbeide med å spre barnekonvensjonen til barn, unge og voksne. Helse og utvikling 3

4 Staten har igjennom barnekonvensjonen forpliktet seg til å gi barn en oppvekst som fremmer god helse og utvikling. Det betyr at arbeid med barn hele tiden skal fremme barnets personlighet og psykiske helse. Barn og unge i Norge har en stadig dårligere psykisk helse, noe Press mener er tett knyttet til de skyhøye forventningene til vellykkethet, utseende og seksualitet de møter. Grensesetting, forventninger til kropp og roller må være et tema som tas tak i, i samfunnet. Press sin virksomhet på dette tema skal være kampen mot krysspresset fra reklame- og mediebransjen, vold og overgrep mot barn og unge i tillegg til hvordan systemet ivaretar barns rett til beskyttelse og omsorg. Handel og fred Interessene til stater og selskaper går i mange tilfeller på bekostning av barns rettigheter. Skeiv fordeling av verdens ressurser er en grunnleggende årsak til barnerettighetsbrudd. Press sin virksomhet på dette området skal sentreres rundt våpenhandel, u-landsgjeld, menneskehandel, Oljefondet og uetiske statsobligasjoner. Ved bl.a. å jobbe opp mot Norge som en aktør i verden kan Press skape varig endring. Mål: Press skal arbeide for at alle ledd har høy kompetanse på hovedtemaene. Politiske utvalg skal være en sentral del av dette arbeidet, blant annet gjennom egne prosjekter. Lokallag skal: gjennomføre minst en aktivitet på hvert av hovedtemaene finne minst to lokale vinklinger på Press sin politikk ta opp infoskriv o.l. fra utvalgene på lokallagsmøter arrangere temamøte på minst et av hovedtemaene Landsstyret skal: lese relevante rapporter og holde seg oppdatert på Press sine hovedtema holde innledning om hovedtema på landsstyremøter sitte i politiske utvalg lage en tempoplan med lokallagene om deres arbeid på temaene sørge for at lokallagene får infoskriv og mail fra utvalg holde minst et foredrag for alle lokallag i sin region Sentralstyret og sekretariatet (heretter sentralleddet) skal: jobbe med hovedtemaene på en daglig basis arrangere et samlende høstmøte med alle de politiske utvalgene utvikle en tempoplan for perioden delta på relevante møter og konferanser sørge for at informasjon om alle hovedtemaene er lett tilgjengelig 4

5 sørge for oppdaterte foredrag som er tilgjengelig for medlemmene Politiske utvalg skal: lage en tempoplan for prosjekter, arrangement o.l. i løpet av de tre første månedene lage og sende ut informasjon på sitt hovedtema fire ganger sørge for at det alltid finnes oppdaterte foredrag på de fire hovedtemaene holde minst tre foredrag for lokallag holde foredrag for Landsstyret og Sentralstyret i løpet av de tre første månedene bistå lokallag i å finne lokale vinklinger på temaene sørge for god overlapping med kommende utvalg delta i relevante fora, møter og konferanser Utvalget barn på flukt skal: være aktive i arbeidet for en bedre omsorgsituasjon for enslige mindreårige asylsøkere bidra til å øke fokuset på at flyktningpolitikk er en internasjonal, ikke nasjonal problematikk ha fokus på alderstesting bidra til endring i forsvinningsproblematikken Utvalget helse og utvikling skal: komme med innspill og anbefalinger til Press sitt arbeid med Gullbarbie-tema utenfor konkurransen videreutvikle Press sitt arbeid rundt ungdoms deltagelse på sosiale medier øke organisasjonens kunnskap om fengsling av barn ha fokus på barnevern og vold og overgrep mot barn Utvalget demokrati og deltagelse skal: arbeide for ungdomsdeltagelse, og mot ungdomsdiskriminering arbeide for stemmerett for de mellom 16 og 18 år innhente kunnskap om deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne spre kunnskap om barnekonvensjonen og klagemekanismen Utvalget handel og fred skal: arbeide med Oljefondets statsobligasjoner sette fokus på menneskehandel og annen utnyttelse av barn finne måter Press kan jobbe med klima og miljø ha fokus på privatisering av grunnleggende barnerettigheter Påvirkningsarbeid Press jobber med de strukturelle årsakene bak brudd på barns rettigheter. Tyngden av det politiske arbeidet skal være lobbyarbeid opp mot beslutningstakere som påvirker barns hverdag. I denne perioden skal vi påvirke lokale- og nasjonale politikere gjennom dialog og 5

6 oppmerksomhet rundt dagsaktuelle saker. Press skal i perioden videreføre påvirkningsarbeid på saker vi har jobbet lenge med og være klar for å ta tak i aktuelle temaer som kommer. Mål: Press skal gjøre seg kjent for politikere og andre beslutningstakere som påvirker barn og unges hverdag, og arbeide for å ha reell innflytelse i beslutningsprosesser. Lokallag skal: arrangere debatter, temamøter o.l. hvor ungdom kan påvirke politikere og andre beslutningstakere gjennomføre nasjonale kampanjer og aksjoner, med fokus på lokale vinklinger utfordre politikere i sitt nærmiljø til å ha fokus på ungdom i valget 2015 ha minst ett møte med en lokalpolitiker om saker lokallaget jobber med og kravene lokallaget stiller overrekke en liste med krav til ny ordfører etter valget Landsstyret skal: delta i gjennomføringen av lokale og nasjonale kampanjer og aksjoner bidra i utviklingen av nasjonale kampanjer og aksjoner utarbeide en oversikt over politiske prosesser og arrangementer i sin region, og videreformidle informasjonen til lokallagene Sentralleddet skal: drive aktivt med politisk påvirkning opp mot partier, regjering og Stortinget kartlegge det politiske landskapet i forkant av politisk påvirkningsarbeid ha en kontaktperson i alle relevante komiteer på Stortinget arrangere temamøter minst to ganger i perioden og invitere stortingspolitikere oppdatere lokallag på hvilke politiske prosesser som pågår jobbe for å få gjennomslag for våre krav til statsbudsjettet delta på lobbykurs bruke ungdomspartiene aktivt i påvirkningsarbeidet utvikle nasjonale kampanjer og aksjoner Politiske utvalg skal: komme med innspill på tema til nasjonale kampanjer og aksjoner utarbeide en oversikt over relevante beslutningstakere for sitt tema innen de to første månedene Medlemmer og lokallagsaktivitet Uten medlemmer, ingen organisasjon. Press er avhengig av at hele organisasjonen arbeider med verving av nye medlemmer, for å kunne fortsette sitt viktige arbeid. Spesielt ved skolestart skal fokuset på verving være høyt i lokallagene. Flere sterke lokallag vil styrke Press sin stemme i samfunnet, og gjennom stort mangfold vil vi kunne bli tatt enda mer på alvor enn tidligere. 6

7 Samtidig som nye medlemmer og lokallag er viktige, må det legges vekt på at Press fokuserer på å beholde eksisterende lokallag. Viktigheten av å betale kontingenten må formidles til alle medlemmer i organisasjonen. Lokallagene er organisasjonens viktigste ledd og Press sitt ansikt lokalt. For at Press skal få gjennomslag for våre saker er det viktig at lokallagene har høy kompetanse slik at de med sikkerhet kan tale Press sin sak i relevante fora. På seminarer, i Lokallagshåndboka og under lokallagsbesøk skal hovedsakelig Landsstyret fokusere på økt kompetanse og selvstendig aktivitet i våre lokallag. Press skal ved utgangen av 2015 ha: minst 1250 betalende medlemmer minst tre flere aktive lokallag Press skal, før sommerleir 2016, ha: minst 950 betalende medlemmer Lokallag skal: ta opp Lokallagshåndboka på ett lokallagsmøte i halvåret gjennomføre fire vervedager arrangere et åpent informasjonsmøte for å verve nye medlemmer minst to ganger ha minst fem nye aktive medlemmer i lokallaget ha møtelokaler delta på regionsmøter verve, også utenom nasjonale verveperioder Landsstyret skal: innen den første måneden i perioden lage en årsplan i samarbeid med sentralstyrerepresentanten følge opp lokallag og direktemedlemmer i sin region prioritere besøk til lokallag med lav aktivitet besøke hvert lokallag i sin region minst fire ganger i løpet av perioden delta på minst fire vervedager i sin region skrive velkomstbrev til nye medlemmer starte opp nye lokallag være til stede på oppstartsmøtet til nye lokallag i sin region oppdatere og utvikle Lokallagshåndboka ta del i de lokale aktivitetene i sin region formidle viktigheten av å betale medlemskontingenten utvikle en plan for inkludering av medlemmer over 19 år Sentralleddet skal: besøke hver region minst 20 dager totalt i løpet av perioden delta på fire vervedager i hver region sende ut velkomstpakke med informasjon om Press og velkomstbrev fra landstyrerepresentantene i hver region til alle nye medlemmer oppdatere Lokallagshåndboka i samarbeid med Landsstyret distribuere en oppdatert lokallagshåndbok til lokallag innen 10.juli 7

8 være til stede på oppstartsmøtet til nye lokallag legge opp til to nasjonale verveperioder med tilhørende konkurranse formidle viktigheten av å betale medlemskontingenten legge til rette for to regionsmøter på nasjonale arrangementer sende oversikt over antall vervede til Landsstyret den 1. hver måned Politiske utvalg skal: bidra i utviklingen av den politiske delen av Lokallagshåndboka Profilering og informasjon Press er allerede en synlig og godt kjent aktør i kampen for barns rettigheter.likevel er det viktig for Press å arbeide for å bli synligere og mer kjent. Organisasjonen må ha et aktivt forhold til Press som merkevare og skape en tydelig identitet. Politisk påvirkning handler om å spre kunnskap, informasjon, og konkrete krav til beslutningstakere. Press sitter på stor kompetanse og må være flink til å formidle denne. Press skal være en organisasjon som tilbyr kunnskap, informasjon og politiske tiltak. Organisasjonen er ikke «bare» Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Etter Landsmøtet 2014 ble Press enda mer selvstendig ved å endre navn. Dette gir Press muligheten til å ha en selvstendig profil som den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber utelukkende med barns rettigheter. Det ble på Landsmøtet 2014 vedtatt at det skal settes ned en logokomité. Komiteen skal jobbe ut ifra et mandat vedtatt av Landsstyret. Informasjonsflyten i Press bør bedres gjennom å styrke alle ledd i organisasjonen og skape større følelse av likeverdighet og eierskap. Mål: Press skal være godt kjent og assosieres med organisasjonens arbeid. Press skal aktivt spre informasjon til politikere, media og Press sine medlemmer. Lokallag skal: skrive et leserinnlegg på hvert av hovedtemaene aktivt bruke og oppdatere sine nettsteder ha en egen Facebook-side, og oppdatere denne minst en gang i måneden kontakte lokale medier hver gang lokallaget arrangerer større aktiviteter bruke Press-materiell på alle aksjoner kontakte skoler, konfirmasjonsgrupper, ungdomsråd og andre ungdomsgrupper i løpet av de tre første månedene, og tilby å holde foredrag om Press og våre hovedtema distribuere alle referater og lokallagsmailer til regionsansvarlige for sin region gi en innføring til nye medlemmer om Press og lokallagets virksomhet invitere regionsansvarlige til styremøter holde beretning om sin aktivitet på Landsmøtet 8

9 Landsstyret skal: ha to leserinnlegg på trykk per region gi informasjon om Press ved oppstart av nye lokallag gi en innføring i Press sin historie, virksomhet og organisasjonskultur til medlemmer på Press-arrangementer holde beretning om regionens aktivitet på hvert landsstyremøte informere lokallagene om landsstyremøter sørge for god informasjonsflyt mellom lokallag og politiske utvalg skrive to saker til Larm i løpet av perioden skrive blogginnlegg annenhver måned holde seg oppdatert på logokomiteens arbeid legge fram logokomiteens innstilling på Landsmøtet 2016 Sentralleddet skal: ha minst fem debattinnlegg på trykk utvikle mediestrategier sørge for at press.no og sider på sosiale medier er oppdaterte og speiler hele organisasjonens aktivitet sørge for at medlemsmagasinet Larm gis ut minst fire ganger i perioden til alle medlemmer, samt andre interesserte utarbeide foredrag som skal brukes under skolebesøk eller lignende og være tilgjengelige for medlemmer lage en informasjonsvideo på hvert hovedtema som legges ut på nettsidene sende ut et elektronisk nyhetsbrev en gang i måneden til medlemmer gi ut internmagasinet Bulletin minst fire ganger i perioden skolere lokallagene i mediearbeid Politiske utvalg skal: presentere seg på press.no sende ut et introduksjonsbrev til medlemmer etter første utvalgsmøte Arrangementer og skolering Arrangementer, både nasjonalt, regionalt og lokalt, er viktig for å engasjere medlemmer og lokallag samt skape organisasjonsfølelse. Press må være flinke til å mobilisere før arrangementer og skal lage arrangementer der alle kan delta. Press sine arrangementer er en arena der medlemmene kan tilegne seg ny kunnskap og engasjement for Press sine politiske saker. Både nye og gamle medlemmer skal oppleve at arrangementene er givende og relevante. Mål: Press sine arrangementer skal være inkluderende for en bred medlemsmasse. Lokallag og medlemmer skal få opplæring i hvordan drive selvstendige og aktive lokallag. Lokallag skal: delta på nasjonale og regionale arrangementer i Press arrangere egne seminarer, temakvelder, konserter og/eller lignende 9

10 bistå Landsstyret i arrangeringen av regionale seminarer mobilisere til arrangementer og seminarer i regi av Press Landsstyret skal: arrangere regionale seminarer arrangere og lede regionsmøter ta aktiv del i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale arrangementer delta og være synlig på alle nasjonale og regionale Press-seminar mobilisere en bred medlemsmasse til nasjonale arrangementer bistå lokallagene i å arrangere lokale arrangementer arrangere landsmøteforberedende seminarer i sin region skolere lokallagsstyrer i lokallagsstyring informere lokallagene i sin region om relevante arrangementer Sentralleddet skal: arrangere sommerleir, vinterseminar, Landsmøte og foredragsseminar involvere Landsstyret i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale arrangementer mobilisere en bred medlemsmasse til nasjonale arrangementer tilrettelegge for at alle skal kunne delta på arrangementer i Press holde foredrag på Press sine arrangementer sørge for god overlapping mellom nye og gamle tillitsvalgte Politiske utvalg skal: være til stede og synlig på Press-arrangementer og andre relevante fora holde foredrag på nasjonale seminar Samarbeid I kampen for barns rettigheter behøver vi gode samarbeidspartnere for å nå våre politiske mål. Press skal alltid være på jakt etter aktuelle samarbeidspartnere, både i Norge og internasjonalt. I perioden vil det være aktuelt å finne samarbeidspartnere i Regjeringen og dens samarbeidspartier. Det vil også være aktuelt å se etter samarbeidspartnere i komiteene på Stortinget. Samtidig må Press fortsette å pleie sitt gode samarbeid med partipolitisk uavhengige organisasjoner. Selv om Press ønsker å markere jubileet i 2015 ved å bli enda mer uavhengige fra Redd Barna, og tydeliggjøre vår egen identitet, betyr likevel ikke dette at Press og Redd Barna skal avslutte samarbeidet vi har i dag. Det er høyst relevant for ungdom å kjempe for barn og unges rettigheter. Etablering av ungdomsgrupper er ikke en tilstrekkelig prioritering i internasjonale Redd Barna. Press skal derfor sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner arbeide for etableringen av et forum hvor Redd Barnas ungdomsgrupper fra hele verden kan møtes. Mål: Press skal finne gode samarbeidspartnere for å oppnå politisk gjennomslag. 10

11 Lokallag skal: kontakte lokale samarbeidspartnere finne nye samarbeidspartnere invitere samarbeidspartnere til arrangementer i lokallaget delta på regionsmøtene til Redd Barna Landsstyret skal: sende en oppdateringsmail til Redd Barnas regionskontorer om Press sin aktivitet i regionen annenhver måned hjelpe lokallag å finne lokale samarbeidspartnere og bidra til å sette dem i kontakt med hverandre samarbeide med andre landsstyrerepresentanter i andre regioner legge til rette for et godt samarbeid mellom lokallagene i sin region Sentralleddet skal: samarbeide med andre organisasjoner og aktører samarbeide med Redd Barna om felles politiske mål ha jevnlige møter med lederne i Redd Barna sitt Norgesprogram delta aktivt på Redd Barnas hovedstyremøter invitere Redd Barna på Press sine seminarer og Landsmøtet jobbe jevnlig med Nordic Cooperation være sentral i arbeidet med Youth Forum Økonomi For å gjennomføre virksomheten i organisasjonen, må Press ha en solid og selvstendig økonomi. Det er viktig at alle tillitsvalgte har god innsikt i organisasjonens økonomiske situasjon. Mål: Press skal ha en stabil økonomi. Lokallag skal: søke Frifond til lokal aktivitet ha sin lokallagskonto under Press sitt sentrale bankforhold sette opp budsjett og føre regnskap sende inn årsregnskap til sentralleddet senest 15. februar 2016 Landsstyret skal: hjelpe lokallag med å lage budsjett for lokal virksomhet informere lokallag om andre støtteordninger enn Frifond ta aktiv del i økonomiske beslutninger Sentralleddet skal: 11

12 ha fokus på å bruke andre finansieringskilder enn Fordelingsutvalget (statsstøtte) og Redd Barna prosjektfinansiere aktiviteter der det er mulighet for det gi informasjon til lokallag om søking og bruk av Frifondmidler skolere lokallagene i budsjett og lokallagsøkonomi på nasjonale arrangementer oppdatere Landsstyret i organisasjonens økonomiske situasjon ha innblikk i Press sin økonomiske situasjon og ta aktiv del i økonomiske beslutninger 12

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 1. Innledning Prinsipprogram for 2011 til 2015 er vedtatt av landsmøtet. Programmet stadfester hvilke områder Norsk Folkehjelp skal arbeide innenfor og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program LNUs Barne- og ungdomspolitiske program 2013 2016 Innhold Innledning... 3 LNUs interessepolitiske verdigrunnlag... 3 Om LNUs styringsdokumenter og praktiske politiske arbeid... 3 1. Retten til beskyttelse...

Detaljer

1 Organisatorisk arbeid

1 Organisatorisk arbeid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Handlingsplan 2014-2015 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Changemaker. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2013-2014. 1 Organisatorisk arbeid. 1.1 Lokalgrupper

Changemaker. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2013-2014. 1 Organisatorisk arbeid. 1.1 Lokalgrupper 1 2 3 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Changemaker 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Status: Changemaker har 20 lokalgrupper

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2015-2016 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og

Detaljer

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 2 KURSKATALOG 2010-2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for rundt 90 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Barne- og ungdomspolitisk program

Barne- og ungdomspolitisk program 1 2 3 4 Barne- og ungdomspolitisk program 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold Innledning: LNUs verdigrunnlag... 3 Frivillighet og engasjement...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013 Vedtatt på representantskapsmøtet 2010 Om LNUs styringsdokumenter...4 1 En ny og helhetlig barne-

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer