Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016"

Transkript

1 Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016 Avlagt på Press sitt 19. ordinære Landsmøte 1

2 Innholdsliste Om virksomhetsplanen... 2 Press sin virksomhet 2015/ Politiske hovedtema... 3 Påvirkningsarbeid... 5 Medlemmer og lokallag... 6 Profilering og informasjon... 8 Arrangementer og skolering... 9 Samarbeid Økonomi Om virksomhetsplanen Virksomhetsplanen er Landsmøtets retningslinjer for Press sine prioriteringer og arbeidsområder i perioden. Sentralstyret har hovedansvaret for å legge til rette slik at organisasjonen som helhet kan gjennomføre punktene nevnt i virksomhetsplanen. For at virksomhetsplanen skal bli godt fulgt opp hele året bør den tas opp på åtte sentralstyremøter, hvert landsstyremøte og lokallagsmøter i løpet av perioden. Alle leddene i organisasjonen har ansvar for å følge opp retningslinjene gitt av Landsmøtet i dette dokumentet. Press sin virksomhet 2015/2016 Press består av barn og ungdom som kjemper for barns rettigheter. Barn er selv eksperter på det å være barn, og i mange politiske saker vet derfor Press best! Enten det er fordi vi selv er ungdom eller gjennom lang tids arbeid.. For at Press skal få gjennomslag for våre politiske krav er det viktig at organisasjonen er tilstede der det skjer, når det skjer. Press må kunne jobbe kontinuerlig med ulike temaer og ha friheten til å mobilisere et stort engasjement rundt aktuelle politiske saker. Selv om Press skal gjennomføre gode kampanjer og aksjoner, må Press anerkjenne at de reelle politiske endringene skjer gjennom mindre synlig politisk påvirkning og lobbyisme. Press fyller 20 år i 2015! Dette er en mulighet for å se tilbake og finne ut om vi strukturer organisasjonen på best mulig måte. Alle ledd i organisasjonen må føle eierskap til det Press jobber med og ta del i utviklingen og gjennomføringen av både det politiske og organisatoriske arbeidet. Press skal øke medlemsmassen, både i antall og mangfold. Press skal i perioden 2015/2016 ha et stort fokus på lokalpolitisk påvirkning for å få gjennomslag. Dette skal knyttes opp til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, men også innebære en oppfølging av folkevalgte. 2

3 Hovedmål: Press skal i perioden plassere tyngden i det politiske arbeidet i lobbyvirksomhet og lokalpolitisk påvirkningsarbeid. Antall medlemmer skal økes og Press skal ha fokus på grupper som ikke allerede er godt representert i organisasjonen. Politiske hovedtema Press jobber innenfor fire hovedtemaer for å opprettholde kompetanse på et bredt spekter av saker som angår barnerettigheter, og for å opprettholde kontinuitet i det politiske arbeidet. Hele organisasjonen skal kjenne til og jobbe innenfor våre fire politiske hovedtemaer. Press har politiske utvalg for hvert av de fire hovedtemaene. De politiske utvalgene skal stå for det kontinuerlige arbeidet og oppfølgingen innenfor sitt område. Utvalgenes hovedoppgave er å videreutvikle, samt styrke Press sitt arbeid på temaene. For at hele organisasjonen skal få en tydeligere identitet og eierskap knyttet til hovedtemaene må utvalgene arbeide for klare vinklinger og prosjekter innenfor hvert hovedtema, og ha et godt samarbeid med Landsstyret og Sentralstyret. Vi skal ha følgende politiske hovedtema i perioden 2015/2016: Barn på flukt Barnekonvensjonen slår fast at stater har ansvaret for at alle barn i deres område får sine rettigheter innfridd. Det gjelder også flyktningbarn og barn som søker flyktningstatus. I tillegg sier artikkel 22 spesifikt at staten skal gi flyktningbarn humanitær hjelp og hjelpe dem med å bli gjenforent med sine foreldre. Norge fører i dag en politikk som bryter med asylsøkende barns rettigheter på flere områder, blant annet når det gjelder rett til utdanning, midlertidige tillatelser uten mulighet for fornying, enslige asylsøkende barns omsorgssituasjon og hvordan returer gjennomføres. Flyktningsituasjonen er en internasjonal problemstilling som krever internasjonale løsninger. Debattklimaet er preget av en innvandringsfiendtlig retorikk som gjør det vanskelig å få gjennomslag for politiske løsninger. Demokrati og deltagelse En av grunnpilarene i barnekonvensjonen, og dermed også i arbeidet og politikken til Press, er barns rett til å delta og bli hørt i saker som angår dem. Barnekonvensjonens artikkel 12 sier også at barns meninger skal ilegges vekt. I dag ser man både i Norge og i verden at barn og unge blir diskriminert når det kommer til medbestemmelse og maktstrukturer. Det er viktig at barn og unge selv får være eksperter på eget liv og får bidra i å forme politikken som vil prege deres nåtid og framtid. Både gjennom å engasjere barn og unge i Press, og ved å kreve at det tilrettelegges for barns deltagelse på andre arenaer, skal Press være med på å innfri barns rett til å si sin mening og bli hørt. Man må kjenne sin rett for å kunne kreve den. Dette gjelder også for barn. Press skal derfor også i 2015/2016 arbeide med å spre barnekonvensjonen til barn, unge og voksne. Helse og utvikling 3

4 Staten har igjennom barnekonvensjonen forpliktet seg til å gi barn en oppvekst som fremmer god helse og utvikling. Det betyr at arbeid med barn hele tiden skal fremme barnets personlighet og psykiske helse. Barn og unge i Norge har en stadig dårligere psykisk helse, noe Press mener er tett knyttet til de skyhøye forventningene til vellykkethet, utseende og seksualitet de møter. Grensesetting, forventninger til kropp og roller må være et tema som tas tak i, i samfunnet. Press sin virksomhet på dette tema skal være kampen mot krysspresset fra reklame- og mediebransjen, vold og overgrep mot barn og unge i tillegg til hvordan systemet ivaretar barns rett til beskyttelse og omsorg. Handel og fred Interessene til stater og selskaper går i mange tilfeller på bekostning av barns rettigheter. Skeiv fordeling av verdens ressurser er en grunnleggende årsak til barnerettighetsbrudd. Press sin virksomhet på dette området skal sentreres rundt våpenhandel, u-landsgjeld, menneskehandel, Oljefondet og uetiske statsobligasjoner. Ved bl.a. å jobbe opp mot Norge som en aktør i verden kan Press skape varig endring. Mål: Press skal arbeide for at alle ledd har høy kompetanse på hovedtemaene. Politiske utvalg skal være en sentral del av dette arbeidet, blant annet gjennom egne prosjekter. Lokallag skal: gjennomføre minst en aktivitet på hvert av hovedtemaene finne minst to lokale vinklinger på Press sin politikk ta opp infoskriv o.l. fra utvalgene på lokallagsmøter arrangere temamøte på minst et av hovedtemaene Landsstyret skal: lese relevante rapporter og holde seg oppdatert på Press sine hovedtema holde innledning om hovedtema på landsstyremøter sitte i politiske utvalg lage en tempoplan med lokallagene om deres arbeid på temaene sørge for at lokallagene får infoskriv og mail fra utvalg holde minst et foredrag for alle lokallag i sin region Sentralstyret og sekretariatet (heretter sentralleddet) skal: jobbe med hovedtemaene på en daglig basis arrangere et samlende høstmøte med alle de politiske utvalgene utvikle en tempoplan for perioden delta på relevante møter og konferanser sørge for at informasjon om alle hovedtemaene er lett tilgjengelig 4

5 sørge for oppdaterte foredrag som er tilgjengelig for medlemmene Politiske utvalg skal: lage en tempoplan for prosjekter, arrangement o.l. i løpet av de tre første månedene lage og sende ut informasjon på sitt hovedtema fire ganger sørge for at det alltid finnes oppdaterte foredrag på de fire hovedtemaene holde minst tre foredrag for lokallag holde foredrag for Landsstyret og Sentralstyret i løpet av de tre første månedene bistå lokallag i å finne lokale vinklinger på temaene sørge for god overlapping med kommende utvalg delta i relevante fora, møter og konferanser Utvalget barn på flukt skal: være aktive i arbeidet for en bedre omsorgsituasjon for enslige mindreårige asylsøkere bidra til å øke fokuset på at flyktningpolitikk er en internasjonal, ikke nasjonal problematikk ha fokus på alderstesting bidra til endring i forsvinningsproblematikken Utvalget helse og utvikling skal: komme med innspill og anbefalinger til Press sitt arbeid med Gullbarbie-tema utenfor konkurransen videreutvikle Press sitt arbeid rundt ungdoms deltagelse på sosiale medier øke organisasjonens kunnskap om fengsling av barn ha fokus på barnevern og vold og overgrep mot barn Utvalget demokrati og deltagelse skal: arbeide for ungdomsdeltagelse, og mot ungdomsdiskriminering arbeide for stemmerett for de mellom 16 og 18 år innhente kunnskap om deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne spre kunnskap om barnekonvensjonen og klagemekanismen Utvalget handel og fred skal: arbeide med Oljefondets statsobligasjoner sette fokus på menneskehandel og annen utnyttelse av barn finne måter Press kan jobbe med klima og miljø ha fokus på privatisering av grunnleggende barnerettigheter Påvirkningsarbeid Press jobber med de strukturelle årsakene bak brudd på barns rettigheter. Tyngden av det politiske arbeidet skal være lobbyarbeid opp mot beslutningstakere som påvirker barns hverdag. I denne perioden skal vi påvirke lokale- og nasjonale politikere gjennom dialog og 5

6 oppmerksomhet rundt dagsaktuelle saker. Press skal i perioden videreføre påvirkningsarbeid på saker vi har jobbet lenge med og være klar for å ta tak i aktuelle temaer som kommer. Mål: Press skal gjøre seg kjent for politikere og andre beslutningstakere som påvirker barn og unges hverdag, og arbeide for å ha reell innflytelse i beslutningsprosesser. Lokallag skal: arrangere debatter, temamøter o.l. hvor ungdom kan påvirke politikere og andre beslutningstakere gjennomføre nasjonale kampanjer og aksjoner, med fokus på lokale vinklinger utfordre politikere i sitt nærmiljø til å ha fokus på ungdom i valget 2015 ha minst ett møte med en lokalpolitiker om saker lokallaget jobber med og kravene lokallaget stiller overrekke en liste med krav til ny ordfører etter valget Landsstyret skal: delta i gjennomføringen av lokale og nasjonale kampanjer og aksjoner bidra i utviklingen av nasjonale kampanjer og aksjoner utarbeide en oversikt over politiske prosesser og arrangementer i sin region, og videreformidle informasjonen til lokallagene Sentralleddet skal: drive aktivt med politisk påvirkning opp mot partier, regjering og Stortinget kartlegge det politiske landskapet i forkant av politisk påvirkningsarbeid ha en kontaktperson i alle relevante komiteer på Stortinget arrangere temamøter minst to ganger i perioden og invitere stortingspolitikere oppdatere lokallag på hvilke politiske prosesser som pågår jobbe for å få gjennomslag for våre krav til statsbudsjettet delta på lobbykurs bruke ungdomspartiene aktivt i påvirkningsarbeidet utvikle nasjonale kampanjer og aksjoner Politiske utvalg skal: komme med innspill på tema til nasjonale kampanjer og aksjoner utarbeide en oversikt over relevante beslutningstakere for sitt tema innen de to første månedene Medlemmer og lokallagsaktivitet Uten medlemmer, ingen organisasjon. Press er avhengig av at hele organisasjonen arbeider med verving av nye medlemmer, for å kunne fortsette sitt viktige arbeid. Spesielt ved skolestart skal fokuset på verving være høyt i lokallagene. Flere sterke lokallag vil styrke Press sin stemme i samfunnet, og gjennom stort mangfold vil vi kunne bli tatt enda mer på alvor enn tidligere. 6

7 Samtidig som nye medlemmer og lokallag er viktige, må det legges vekt på at Press fokuserer på å beholde eksisterende lokallag. Viktigheten av å betale kontingenten må formidles til alle medlemmer i organisasjonen. Lokallagene er organisasjonens viktigste ledd og Press sitt ansikt lokalt. For at Press skal få gjennomslag for våre saker er det viktig at lokallagene har høy kompetanse slik at de med sikkerhet kan tale Press sin sak i relevante fora. På seminarer, i Lokallagshåndboka og under lokallagsbesøk skal hovedsakelig Landsstyret fokusere på økt kompetanse og selvstendig aktivitet i våre lokallag. Press skal ved utgangen av 2015 ha: minst 1250 betalende medlemmer minst tre flere aktive lokallag Press skal, før sommerleir 2016, ha: minst 950 betalende medlemmer Lokallag skal: ta opp Lokallagshåndboka på ett lokallagsmøte i halvåret gjennomføre fire vervedager arrangere et åpent informasjonsmøte for å verve nye medlemmer minst to ganger ha minst fem nye aktive medlemmer i lokallaget ha møtelokaler delta på regionsmøter verve, også utenom nasjonale verveperioder Landsstyret skal: innen den første måneden i perioden lage en årsplan i samarbeid med sentralstyrerepresentanten følge opp lokallag og direktemedlemmer i sin region prioritere besøk til lokallag med lav aktivitet besøke hvert lokallag i sin region minst fire ganger i løpet av perioden delta på minst fire vervedager i sin region skrive velkomstbrev til nye medlemmer starte opp nye lokallag være til stede på oppstartsmøtet til nye lokallag i sin region oppdatere og utvikle Lokallagshåndboka ta del i de lokale aktivitetene i sin region formidle viktigheten av å betale medlemskontingenten utvikle en plan for inkludering av medlemmer over 19 år Sentralleddet skal: besøke hver region minst 20 dager totalt i løpet av perioden delta på fire vervedager i hver region sende ut velkomstpakke med informasjon om Press og velkomstbrev fra landstyrerepresentantene i hver region til alle nye medlemmer oppdatere Lokallagshåndboka i samarbeid med Landsstyret distribuere en oppdatert lokallagshåndbok til lokallag innen 10.juli 7

8 være til stede på oppstartsmøtet til nye lokallag legge opp til to nasjonale verveperioder med tilhørende konkurranse formidle viktigheten av å betale medlemskontingenten legge til rette for to regionsmøter på nasjonale arrangementer sende oversikt over antall vervede til Landsstyret den 1. hver måned Politiske utvalg skal: bidra i utviklingen av den politiske delen av Lokallagshåndboka Profilering og informasjon Press er allerede en synlig og godt kjent aktør i kampen for barns rettigheter.likevel er det viktig for Press å arbeide for å bli synligere og mer kjent. Organisasjonen må ha et aktivt forhold til Press som merkevare og skape en tydelig identitet. Politisk påvirkning handler om å spre kunnskap, informasjon, og konkrete krav til beslutningstakere. Press sitter på stor kompetanse og må være flink til å formidle denne. Press skal være en organisasjon som tilbyr kunnskap, informasjon og politiske tiltak. Organisasjonen er ikke «bare» Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Etter Landsmøtet 2014 ble Press enda mer selvstendig ved å endre navn. Dette gir Press muligheten til å ha en selvstendig profil som den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber utelukkende med barns rettigheter. Det ble på Landsmøtet 2014 vedtatt at det skal settes ned en logokomité. Komiteen skal jobbe ut ifra et mandat vedtatt av Landsstyret. Informasjonsflyten i Press bør bedres gjennom å styrke alle ledd i organisasjonen og skape større følelse av likeverdighet og eierskap. Mål: Press skal være godt kjent og assosieres med organisasjonens arbeid. Press skal aktivt spre informasjon til politikere, media og Press sine medlemmer. Lokallag skal: skrive et leserinnlegg på hvert av hovedtemaene aktivt bruke og oppdatere sine nettsteder ha en egen Facebook-side, og oppdatere denne minst en gang i måneden kontakte lokale medier hver gang lokallaget arrangerer større aktiviteter bruke Press-materiell på alle aksjoner kontakte skoler, konfirmasjonsgrupper, ungdomsråd og andre ungdomsgrupper i løpet av de tre første månedene, og tilby å holde foredrag om Press og våre hovedtema distribuere alle referater og lokallagsmailer til regionsansvarlige for sin region gi en innføring til nye medlemmer om Press og lokallagets virksomhet invitere regionsansvarlige til styremøter holde beretning om sin aktivitet på Landsmøtet 8

9 Landsstyret skal: ha to leserinnlegg på trykk per region gi informasjon om Press ved oppstart av nye lokallag gi en innføring i Press sin historie, virksomhet og organisasjonskultur til medlemmer på Press-arrangementer holde beretning om regionens aktivitet på hvert landsstyremøte informere lokallagene om landsstyremøter sørge for god informasjonsflyt mellom lokallag og politiske utvalg skrive to saker til Larm i løpet av perioden skrive blogginnlegg annenhver måned holde seg oppdatert på logokomiteens arbeid legge fram logokomiteens innstilling på Landsmøtet 2016 Sentralleddet skal: ha minst fem debattinnlegg på trykk utvikle mediestrategier sørge for at press.no og sider på sosiale medier er oppdaterte og speiler hele organisasjonens aktivitet sørge for at medlemsmagasinet Larm gis ut minst fire ganger i perioden til alle medlemmer, samt andre interesserte utarbeide foredrag som skal brukes under skolebesøk eller lignende og være tilgjengelige for medlemmer lage en informasjonsvideo på hvert hovedtema som legges ut på nettsidene sende ut et elektronisk nyhetsbrev en gang i måneden til medlemmer gi ut internmagasinet Bulletin minst fire ganger i perioden skolere lokallagene i mediearbeid Politiske utvalg skal: presentere seg på press.no sende ut et introduksjonsbrev til medlemmer etter første utvalgsmøte Arrangementer og skolering Arrangementer, både nasjonalt, regionalt og lokalt, er viktig for å engasjere medlemmer og lokallag samt skape organisasjonsfølelse. Press må være flinke til å mobilisere før arrangementer og skal lage arrangementer der alle kan delta. Press sine arrangementer er en arena der medlemmene kan tilegne seg ny kunnskap og engasjement for Press sine politiske saker. Både nye og gamle medlemmer skal oppleve at arrangementene er givende og relevante. Mål: Press sine arrangementer skal være inkluderende for en bred medlemsmasse. Lokallag og medlemmer skal få opplæring i hvordan drive selvstendige og aktive lokallag. Lokallag skal: delta på nasjonale og regionale arrangementer i Press arrangere egne seminarer, temakvelder, konserter og/eller lignende 9

10 bistå Landsstyret i arrangeringen av regionale seminarer mobilisere til arrangementer og seminarer i regi av Press Landsstyret skal: arrangere regionale seminarer arrangere og lede regionsmøter ta aktiv del i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale arrangementer delta og være synlig på alle nasjonale og regionale Press-seminar mobilisere en bred medlemsmasse til nasjonale arrangementer bistå lokallagene i å arrangere lokale arrangementer arrangere landsmøteforberedende seminarer i sin region skolere lokallagsstyrer i lokallagsstyring informere lokallagene i sin region om relevante arrangementer Sentralleddet skal: arrangere sommerleir, vinterseminar, Landsmøte og foredragsseminar involvere Landsstyret i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale arrangementer mobilisere en bred medlemsmasse til nasjonale arrangementer tilrettelegge for at alle skal kunne delta på arrangementer i Press holde foredrag på Press sine arrangementer sørge for god overlapping mellom nye og gamle tillitsvalgte Politiske utvalg skal: være til stede og synlig på Press-arrangementer og andre relevante fora holde foredrag på nasjonale seminar Samarbeid I kampen for barns rettigheter behøver vi gode samarbeidspartnere for å nå våre politiske mål. Press skal alltid være på jakt etter aktuelle samarbeidspartnere, både i Norge og internasjonalt. I perioden vil det være aktuelt å finne samarbeidspartnere i Regjeringen og dens samarbeidspartier. Det vil også være aktuelt å se etter samarbeidspartnere i komiteene på Stortinget. Samtidig må Press fortsette å pleie sitt gode samarbeid med partipolitisk uavhengige organisasjoner. Selv om Press ønsker å markere jubileet i 2015 ved å bli enda mer uavhengige fra Redd Barna, og tydeliggjøre vår egen identitet, betyr likevel ikke dette at Press og Redd Barna skal avslutte samarbeidet vi har i dag. Det er høyst relevant for ungdom å kjempe for barn og unges rettigheter. Etablering av ungdomsgrupper er ikke en tilstrekkelig prioritering i internasjonale Redd Barna. Press skal derfor sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner arbeide for etableringen av et forum hvor Redd Barnas ungdomsgrupper fra hele verden kan møtes. Mål: Press skal finne gode samarbeidspartnere for å oppnå politisk gjennomslag. 10

11 Lokallag skal: kontakte lokale samarbeidspartnere finne nye samarbeidspartnere invitere samarbeidspartnere til arrangementer i lokallaget delta på regionsmøtene til Redd Barna Landsstyret skal: sende en oppdateringsmail til Redd Barnas regionskontorer om Press sin aktivitet i regionen annenhver måned hjelpe lokallag å finne lokale samarbeidspartnere og bidra til å sette dem i kontakt med hverandre samarbeide med andre landsstyrerepresentanter i andre regioner legge til rette for et godt samarbeid mellom lokallagene i sin region Sentralleddet skal: samarbeide med andre organisasjoner og aktører samarbeide med Redd Barna om felles politiske mål ha jevnlige møter med lederne i Redd Barna sitt Norgesprogram delta aktivt på Redd Barnas hovedstyremøter invitere Redd Barna på Press sine seminarer og Landsmøtet jobbe jevnlig med Nordic Cooperation være sentral i arbeidet med Youth Forum Økonomi For å gjennomføre virksomheten i organisasjonen, må Press ha en solid og selvstendig økonomi. Det er viktig at alle tillitsvalgte har god innsikt i organisasjonens økonomiske situasjon. Mål: Press skal ha en stabil økonomi. Lokallag skal: søke Frifond til lokal aktivitet ha sin lokallagskonto under Press sitt sentrale bankforhold sette opp budsjett og føre regnskap sende inn årsregnskap til sentralleddet senest 15. februar 2016 Landsstyret skal: hjelpe lokallag med å lage budsjett for lokal virksomhet informere lokallag om andre støtteordninger enn Frifond ta aktiv del i økonomiske beslutninger Sentralleddet skal: 11

12 ha fokus på å bruke andre finansieringskilder enn Fordelingsutvalget (statsstøtte) og Redd Barna prosjektfinansiere aktiviteter der det er mulighet for det gi informasjon til lokallag om søking og bruk av Frifondmidler skolere lokallagene i budsjett og lokallagsøkonomi på nasjonale arrangementer oppdatere Landsstyret i organisasjonens økonomiske situasjon ha innblikk i Press sin økonomiske situasjon og ta aktiv del i økonomiske beslutninger 12

Virksomhetsplan for Press Perioden 2016/2017

Virksomhetsplan for Press Perioden 2016/2017 Virksomhetsplan for Press Perioden 2016/2017 Vedtatt på Press 20. ordinære Landsmøte Ellingsrudåsen skole 22.-24. april 2016 Side 1 av 10 Innhold Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Om virksomhetsplanen...

Detaljer

Virksomhetsplan for Press Perioden 2017/2018

Virksomhetsplan for Press Perioden 2017/2018 Virksomhetsplan for Press Perioden 2017/2018 Vedtatt på Press 21. ordinære Landsmøte Aktivitetshuset K1, 21.-23. april 2017 Side 1 av 9 Innhold Om virksomhetsplanen... 2 Press sin virksomhet 2017/2018...

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17. 19. april 2015 1 Formålet med beretningen Målet med denne beretningen er å gi Landsmøtet 2015 en innsikt over hva Sentralstyret og sekretariatet

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Tillitsvalgte vår 2017

Tillitsvalgte vår 2017 Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en god oversikt over vervene i Changemaker, og hva de innebærer. I tillegg skal heftet presentere nominasjonskomiteen

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Arbeidsprogram Innhold

Arbeidsprogram Innhold Arbeidsprogram 2009-2010 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og i ungdomsskolen Innhold 1.0 Fylkeslag 3 2.0 Elever

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Landsstyrets forslag til Arbeidsplan Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre

Landsstyrets forslag til Arbeidsplan Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre Landsstyrets forslag til Arbeidsplan Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre 22.01.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt og

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015 LOKALLAGSHÅNDBOKA 2014/2015 INNHOLD 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 20 21 22 24 25 Kontaktinfo Veien til det perfekte lokallag Politiske hovedtema Barn på flukt Helse og utvikling Handel og fred Demokrati

Detaljer

Sentralstyrets beretning for perioden 2015/2016 til Landsmøtet april. Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning for perioden 2015/2016 til Landsmøtet april. Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning Avgitt til Press 20. ordinære landsmøte 22.-24. april 2016 1 Formålet med beretningen Målet med denne beretningen er å gi Landsmøtet 2016 en oversikt over hva Sentralstyret og

Detaljer