DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE"

Transkript

1 DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE OSLO 2014

2 PROGRAM FREDAG : ANKOMST/REGISTRERING : MOCK DEBATE : GJENNOMGANG AV PROSEDYRER + GA FORBEREDELSE :25: ITRE + REGI : FEM MINUTTER PAUSE : LIBE : CULT DEL : LUNSJ : CULT DEL :00: AFET + AFCO 15: : AVSLUTNINGSSEREMONI

3 PROSEDYRER FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Generelle regler o Ønsket om å prate under Generalforsamlingen (GF) er indikert ved å løfte plakaten med komitenavnet. (F.eks. Komiteen for utenriks - AFET). o Myndigheten til panelet er absolutt. Panelet består av en President og en Visepresident. 2. Prosedyrer og tidsbruk o Panelet leser opp komiteens problemstilling. o Presentasjon av resolusjonen: Endringer små endringer som retting av skrivefeil eller lignende leses opp av panelet. Opplesning av de Operative klausulene av en delegat fra komiteen som legger frem resolusjonen. o Forsvarstale maks 3 minutter. En delegat fra komiteen som legger frem forslaget, inviteres opp til å forsvare resolusjonen. o Angrepstale maks 3 minutter. En delegate fra en av de andre komiteene inviteres opp til å gjøre et angrep på resolusjonen. o Punkter for oppklaring Ved å reise den gule informasjonsplakaten, kan andre komiteer be om oppklaring på uklare punkter, slik som forkortelser og ord. o Debatt Debatten består av flere runder med punkter fra alle komiteer. o Tale for oppsummering - maks 3 minutter. En eller to delegater fra komiteen som legger frem forslaget inviteres opp for å oppsummere debatten og oppklare siste punkter av debatten. Ved to talere kan de kun veksle mellom mikrofonen en gang. o Avstemning Gruppens Chair vil bli bedt om å samle inn stemmene for hver enkelt komite, og panelet vil bli informert I plenum fra en og en komite. o Resultatet av avstemningen vil bli annonsert av panelet enten rett etter, eller etter neste avstemning. 3. Annet o Endringer på resolusjonen må bli informert inn og godkjent av panelet før åpningen av Generalforsamlingen. o Punkter for oppklaring (GUL: INFORMATION) En komite kan komme med ønske om en kort forklaring på meningen av spesifikke ord eller forkortelser. Grunnlag for valg gjort eller institusjoner er ikke til dette formålet, men kan bes om under debatten.

4 o Andre plakater: GRØNN: PRIVILEGE Forespørsel om en delegate kan gjenta det siste punktet som ble sagt. RØD: ORDER Ved anledning der delegate mener at panelet ikke har fulgt den parlamentariske prosedyren riktig. Denne plakaten skal brukes kun ved den absolutte nødvendighet. o Avstemning Direkte kommentar: (BLÅ: RESPONSE) ü Direkte kommentar kan brukes ved anledninger hvor man har en kommentar eller motsvar som kan bidra til det punktet som ble gjort rett før. ü Kan kun brukes en gang per komite, per debatt. ü Skulle en komite heve den blå plakaten for en direkte kommentar, så vil panelet gi de ordet med en gang. Stemmegivningen er gjort individuelt. Komiteer må ikke være for eller I mot som komite, men hver enkelt delegat har sin egen stemme Hver individuelle delegat: ü For støtter resolusjonen. ü Mot - støtter ikke resolusjonen. ü Avstår fra å stemme en 0-stemme, hvor en hverken er I mot eller for, men avstår det å gi stemme grunnet personlig dilemma. Ø Viktig: Ved å avstå fra å stemme deltar man ikke i den demokratiske prosessen og din stemme teller ikke.

5 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI Europa etter Fukushima: Hvordan bør Europa balansere behovet for fornybar energi mot prismessige hensyn? Hvilken rolle burde atomkraft spille i norsk energipolitikk? Fremlagt av: Oskar Dønnum (Kongshavn vgs.), Magnus Pettersen (Kristelig Gymnasium), Halvor Ekeland (Eikeli vgs.), Guro Prestegårdshus (Eikeli vgs.), Joy Mutoloki (Elvebakken vgs.), Noreen Raza (Oslo katedralskole), Juliane Thorbjørnsen (Oslo katedralskole), Natalie Mahmood Dyvesether (Chairperson), Nikolai Kaldahl-Miller (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Observerer at produksjon av atomkraft er effektiv, billig og kan utgjøre en langvarig energikilde, B. Erkjenner at forskning og infrastruktur i forbindelse med utbygging av atomkraftverk er kostbart, C. Beklager dypt risikoen ved utnyttelse av atomkraft, de umiddelbare skadene og de langsiktige konsekvensene en ulykke kan medføre, D. Bekymret over at lagring av radioaktivt avfall er et uløst problem, E. Bemerker at Norge har store thoriumforekomster, og betrakter dette som en mulig arvtager til uran og de knappe petroleumsressursene, F. Tar til etterretning at produksjonen av solcellepanel krever bruk av miljøskadelige stoffer, og beklager at utnyttelsesgraden av solenergien er lav, G. Bemerker at det ikke er en akutt energikrise i Norge, grunnet eksistensen av fornybare energikilder; 1. Høyst overbevist om at atomkraft er en renere energikilde enn flere andre ressurser, og at utbygging av moderne kraftverk relativt sett ikke er skadelig for økosystemet; 2. Oppfordrer til internasjonalt samarbeid om forskning på thorium og behandling av avfallsstoffer, for slik å bidra til økt energisikkerhet, gjennom: a) International Atomic Energy Agency (IAEA), b) European Atomic Energy Community (Euratom), c) European Organization for Nuclear Research (CERN); 3. Anmoder norske forskningsinstitusjoner og Statens strålevern til å initiere til forskning på atomkraft og stimulere til internasjonal involvering; 4. Vurderer norsk eksport av thorium på lengre sikt; 5. Anbefaler statlig eierskap av atomkraftverk for å forhindre risikofylt atferd fra profittmaksimerende aktører; 6. Ser ikke et presserende behov for atomkraftverk i Norge, og ønsker at norsk energipolitikk skal rette fokus på energibesparende tiltak og videreføring av vannkraftverk; 7. Retter en henstilling til EU om forskning på solkraft for å øke utnyttelsesgraden i solcellepanel, ved hjelp av: a) European Environmental Bureau (EEB), b) European Energy Research Alliance (EERA), c) European Environmental Agency (EEA); 8. Oppmuntrer til satsning på den energiressursen som naturen tilsier er mest hensiktsmessig i ulike regioner.

6 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR REGIONAL UTVIKLING Den norske oljeindustrien ser muligheter til å utvide i fiske- og kystsamfunn i særlig Lofoten, Vesterålen og Senja: hvordan bør de økonomiske gevinstene av slik utviklingen balanseres mot de miljømessige hensynene? Fremlagt av: Celestyna Hamad (Kongshavn vgs.), Magnus Rem (Kristelig Gymnasium), Oscar Thorstensen (Kristelig Gymnasium), Henrik Frigstad (Eikeli vgs.), Cornelius Lassen Hjort (Eikeli vgs.), Petter Søfting Øra (Drammen vgs.), Arman Bulak Hagelia (Elvebakken vgs.), Hanna Jarstø Ervik (Oslo katedralskole), Marie Storli (Chairperson), Marit Huseby (Visepresident) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Bekymret for de globale klimaendringene som skyldes utvinning og bruk av fossil energi, B. Ønsker gradvis reduksjon i satsning på fossil energi siden dagens behov er mettet, C. Betenkt over at en ensidig, oljeavhengig økonomi svekker eksportnæringenes konkurranseevne, D. Frykter at en satsning på petroleumsvirksomhet vil føre til nedprioritering av forskning og investering i fornybar energi, E. Bemerker at oljeressursene i framtida kan anvendes mer hensiktsmessig grunnet bedre teknologi, F. Ser med glede på eksisterende teknologi for håndtering av karbondioksid 1, G. Minner om at Lofoten, Vesterålen og Senja har unike naturområder som er sårbare ved oljeutvinning, H. Bekymret for at oljeutvinning kan gå på bekostning av distriktets eksisterende næringer, slik som turisme og fiskeri, I. Bevisst på at fraflytting fra distriktene øker dersom ingen nye attraktive arbeidsplasser skapes, J. Bekymret for mangelfull beredskap og konsekvenser ved uforutsette hendelser, eksempelvis oljesøl, K. Vektlegger viktigheten av sparing og effektivisering av energi; 1. Ønsker at Norge skal ta initiativ til en internasjonal, bindende klimaavtale; 2. Anmoder at Norge trapper ned utvinning av fossil energi for å gå foran som et godt eksempel; 3. Ber om statlig støtte til forskning på utnyttelse og håndtering av karbondioksid, som fremmer samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner; 4. Oppfordrer staten til å øke fokus på miljø i utdanningssektoren; 5. Etterlyser statlig avgift ved klimagassutslipp for å belønne miljøvennlig industri; 6. Inviterer til mer forskning på petroleumsprodukter til medisinsk bruk; 7. Ønsker midlertidig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja de neste tre stortingsperiodene; 8. Understreker at vernet kan oppheves dersom ny teknologi reduserer miljørisikoen og et utvalg forskere kan bekrefte at situasjonen er bedret; 9. Anmoder at i vernet periode satses det på sysselsetting i grønn næring og tiltak som hindrer fraflytting som: a) Lavere avgifter ved etablering av bedrifter, b) Bedret økonomisk støtte til kommunene; 1 Carbon Capture Storage (CCS) 2 Legaldefinisjoner er definisjoner utledet av lov 3 Eksempler på slike nettsteder kan være YouTube.com, facebook.com og Google.com

7 10. Ber staten kreve bedre utstyr og oppfordre til økt samarbeid mellom selskapene; 11. Oppfordrer til energiøkonomisering på både individ- og samfunnsnivå.

8 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR SIVILE RETTIGHETER OG JUSTIS Hvordan bekjempe intoleranse og hatytringer på internett og samtidig fremme ytringsfriheten? Fremlagt av: Margrethe Soot (St. Hallvard vgs.), Hauk R. Gjørtz (Kongshavn vgs.), Åsmund Timdal (Kongshavn vgs.), Camilla Hatling (Kristelig Gymnasium), Lene Grimstad (Kristelig Gymnasium), Mathilde Lange Dokkan (Eikeli vgs.), Simen Solberg (Drammen vgs.), Daniel Hunstad Gjerrud (Drammen vgs.), Ada Häggkvist Aarvåg (Elvebakken vgs.), Natalie Preminger (Elvebakken vgs.), Elise S. Anly (Oslo katedralskole), Ingrid Haugen-Flermoe (Chairperson), Thina Amalie Biørn Rosø (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Understreker at det finnes lite informasjon om etiske retningslinjer på internett, B. Opprørt over mangler ved legaldefinisjon 2 av «hatytringer» og «offentlig rom», C. Observerer nasjoners sterkt varierende lovgivning angående sensur, D. Dypt bekymret for manglende rettslig ansvar ved hatytringer, E. Bekymret over mangel på informasjon om sensur fra redaktør på nettsider, F. Fullt klar over at hatytringer på nettet kan fremme sterke reaksjoner i form av vold og fremmedfrykt; 1. Etterlyser etikk som pensum i samfunnsfagene i grunnskolen; 2. Oppfordrer EU til å utvikle legaldefinisjon av «hatytring» og «offentlig rom» til å inkludere internett; 3. Ber om at statene respekterer ytringsfriheten i form av retningslinjer for sensur; 4. Inviterer til holdningskampanjer på nett for å bekjempe hatsytringer på internett; 3 5. Anbefaler opprettelsen av et internasjonalt organ som skal forske på muligheter for anonymitet på internett uten tap av rettssikkerhet; 6. Ønsker at hver stat skal sette føringer for hva nettsider må oppgi av informasjon angående sensurering av innlegg fra bruker. 2 Legaldefinisjoner er definisjoner utledet av lov 3 Eksempler på slike nettsteder kan være YouTube.com, facebook.com og Google.com

9 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR KULTUR OG UTDANNING Sett i lys av økende behov for kvalifisert arbeidskraft er antallet elever som ikke fullfører videregående utdanning urovekkende. Hvordan kan man best redusere antallet elever som dropper ut av videregående skole? Fremlagt av: Knut Olav Kjustad Gjertsen (St. Hallvard), Ingvild Aas Ravlum (Kongshavn vgs.), Nicolai M. Belle (Kongshavn vgs.), Ingvild Lofthus (Kristelig Gymnasium), Miriam Isachsen (Kristelig Gymnasium), Thea Sjursen (Eikeli vgs.), Emine Kadriu (Drammen vgs.), Natasja Foss (Drammen vgs.), Amalie Nilsen (Elvebakken vgs.), Marie Sørlien (Elvebakken vgs.), Darya V. Ovren (Oslo katedralskole), Olivia Rashidi (Chairperson), Anja Stensrud Elverum (President) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Overbevist om viktigheten av lærere med høy kompetanse, B. Anerkjenner at lærere som er engasjerte og har tid til hver enkelt elev og deres særskilte behov er en faktor blant flere som kan bidra til å minske frafallet fra videregående utdanning, C. Erkjenner at det er for lite informasjon i studiehverdagen om hensiktene bak læringskravene, D. Beklager at det er større frafall fra yrkesrettet videregående utdanning enn fra studiespesialiserende linjer, E. Bekymret over at lærlingordningen ikke fungerer etter sin hensikt, blant annet fordi det er for få lærlingplasser tilgjengelig, fordi mange elever dropper ut mens de står i kø for lærlingplass, og fordi det ofte ikke er samsvar mellom elevenes kompetanse og kompetansen bedriftene trenger, F. Klar over at det generelt finnes mange negative holdninger til de som ikke fullfører høyere utdanning, og spesielt: i) negative holdninger knyttet til yrkesfag og hvilke muligheter yrkesfag gir, ii) negative holdninger som fører til press på elever til å velge studiespesialiserende videregående utdanning selv om de ikke ønsker dette eller passer til det, G. Høyst bevisst at det ikke alltid er nødvendig med høyere utdanning for å være del av den kvalifiserte arbeidskraften, H. Erkjenner at det er utilstrekkelig fokus på ulike offentlige hjelpetilbud som allerede eksisterer, særlig tilbud for å bedre elevers motivasjon og mentale helse; 1. Etterlyser et bedre og bredere informasjonstilbud til elever som ønsker å fortsette med videregående skole, med formål om å bedre forståelsen for hvilke utfordringer de vil møte i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole og dermed øke sjansene for at elevene velger et skoletilbud de trives med; 2. Oppfordrer til å jobbe for å øke statusen til læreryrket for å utvikle flere motiverte og engasjerende lærere, ved å blant annet: a) oppfordre til høyere lønn, b) holde kurs, foredrag etc. for å fremme godt samarbeid på tvers av kompetanseområder; 3. Støtter forebygging av negative holdninger mot yrkesfaglig utdanning ved å gi mer informasjon om denne linja, blant annet gjennom tiltak som: a) hospitsordning som gir mer realistisk bilde av skolen og linja, b) besøk av yrkesfagelever i grunnskolen for å fortelle om yrkesfaglig utdanning,

10 c) økt fokus på å gi elever og foresatte informasjon om dagens skolesystem gjennom bl.a. foreldremøter om temaet valg av videregående utdanning; 4. Anbefaler å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å tilby lærlingplasser gjennom blant annet å: a) øke samsvaret mellom kompetansen bedriftene etterstreber og kompetansen lærlingene i yrkesfag har når de går ut i praksis, b) invitere en person som allerede er tilknyttet skolene til å fungere som mellomledd mellom bedrifter og lærlingene for å oppnå dette; 5. Ønsker å informere mer om PPT-ordningen 4 og helsesøsters arbeid med hensikt å: a) tilrettelegge for åpenhet rundt bruken av disse tjenestene og gi mer informasjon om de tilbudene som finnes, gjennom blant annet klasseromsbesøk, b) tilrettelegge for økt støtte til elever som sliter med dårlig psykisk helse, samt elever som har vansker med å mestre skolehverdagen og som står i faresonen for å droppe ut, c) øke motivasjonen for å mestre skolearbeidet. 4 PPT er Pedagogisk-psykologisk tjeneste, en offentlig rådgivende og sakkyndig instans som tilbyr bistand til elever som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

11 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR UTENRIKS Med over døde og millioner av flyktninger, har den syriske borgerkrigen blitt en av de verste humanitære krisene det siste tiåret. Hvilket standpunkt burde Norge ta til internasjonale operasjoner for å stoppe volden i Syria, spesielt til en mulig militærintervensjon? Fremlagt av: Nora B. Gallala (Kongshavn vgs.), Ingrid Brustad (Kongshavn vgs.), Marianne Brustugun (Kristelig Gymnasium), Silje Fladmoe (Kristelig Gymnasium), Herman Wahlund (Eikeli vgs.), Chrispin Chibashimba (Eikeli vgs.), Maria Hussain (Drammen vgs.), Maliha Ahmady (Drammen vgs.), Leonard Syla (Drammen vgs.), Lovise Aspunvik (Elvebakken vgs.), Ragnhild Berg Nilsen (Chairperson), Bill Sydney Sandstrom (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Dypt bekymret over at bistandsorganisasjoner blir blokket og hindret i å gi humanitær hjelp, B. Ser positivt på at Sikkerhetsråd i de Forente Nasjoner (FN) har vedtatt en resolusjon om å la humanitær hjelp få tilgang til Syria, C. Ser med glede på Sikkerhetsrådets resolusjon 2118 om at de stridende partene i Syria skal gi fra seg sine kjemiske våpen, D. Minner om at verdenssamfunnet har et ansvar for at de universelle menneskerettighetene blir ivaretatt, E. Bemerker med beklagelse at suverenitetsprinsippet kommer i konflikt med ansvar for å beskytte, F. Anerkjenner at det er noen essensielle og akutte behov i Syria som mat, husly, medisin og post-traumatisk stressbehandling, G. Bemerker med beklagelse at tidligere forhandlinger ikke har ført til tilfredsstillende resultater, H. Understreker at en eventuell militær intervensjon skal være siste utvei gitt av folkeretten, I. Opprørt over krigsforbrytelsene og menneskerettighetsbruddene som blir begått i Syria, J. Ser med glede på at Norge ser viktigheten av å bidra humanitært i konflikten, K. Minner om at Norge, som medlem av FN, er forpliktet til å gå inn med styrker dersom FNs Sikkerhetsråd skulle gå inn for en militær intervensjon, L. Erkjenner at det er behov for en mer langsiktig plan med tanke på hvordan Norge skal bistå i konflikten, M. Understreker at en militær intervensjon ikke skal skje uten et FN-mandat, N. Ser på med bekymring at dialog innad i Sikkerhetsrådet ikke har ført frem til en faktisk løsning på konflikten i Syria, O. Tar med i betraktning at situasjonen i Syria er uoversiktlig og at det er dårlig kommunikasjon mellom al Bashar-regimet og opprørerne på grunn av den fragmenterte opposisjonen, P. Stiller seg svært kritisk til individer som reiser til Syria for å bidra i konflikten; 1. Anmoder verdenssamfunnet om å boikotte våpenhandel med de stridende partene i borgerkrigen; 2. Etterlyser videre etterforskning på krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Syria; 3. Anbefaler staten Norge til å oppfordre til mer dialog mellom partene; 4. Oppfordrer flere land til å bidra økonomisk og spesielt til å opprette flyktningeleirer i Syria og omliggende land; 5. Henstiller om å videre etterforske bruken av kjemiske våpen;

12 6. Ber om opprettelse av FN-regulerte flyktningeleirer som skal dekke de akutte behovene, samt gi utdanningog rehabiliteringstilbud; 7. Anmoder FN og staten Norge om å ikke velge side i konflikten; 8. Oppfordrer Norge til å støtte humanitært arbeid; 9. Anmoder FN om å sende fredsbevarende styrker for å opprettholde tidligere mål gjort av FN som: a) forbud av kjemiske våpen, b) å la humanitær hjelp slippe inn i Syria, c) å observere den humanitære situasjonen i Syria.

13 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR KONSTITUSJONELLE SPØRSMÅL Vil 16-års stemmegrense påvirke den demokratiske deltagelsen i norsk politikk positivt eller negativt? Fremlagt av: Khezer Abbasi (St. Hallvard), Sander Ulriksen (Kongshavn vgs.), Kristoffer Rosmo (Kongshavn vgs.), Victoria Engebretsen (Kristelig Gymnasium), Sarah Dupont Kramer Hald (Eikeli vgs.), Ylva Rannung Fossan (Eikeli vgs.), Lone Birkeland (Drammen vgs.), Arthana Asokumar (Elvebakken vgs.), Kesia Lucie Heiberg (Oslo katedralskole), Myriam Kepple (Oslo Katedralskole), Anniken Katrine Knutsen (Chairperson, NO), Truls Ytre-Eide (Chairperson, NO) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Anerkjenner at myndighetsalderen i Norge er 18 år, B. Tror at stemmerett for 16-åringer ikke vil ha en påvirkning på myndighetsalderen på kort sikt, men kan føre til debatt på lang sikt, C. Bekymret over at mangelen på politisk kunnskap kan virke negativt på engasjementet, D. Bemerker at 16-åringer er lett lar seg påvirke av forskjellige faktorer som: ungdomspartier, foreldre, miljø, samfunnsgrupper og demografi, E. Fullt klar over at det har vært prøveordninger for 16-års stemmegrense i 20 kommuner og Longyearbyen, 5 F. Bekymret for at valgdeltagelsen blant 16-åringene vil synke en tid etter innføring av 16-års stemmegrense, G. Bekymret over at press fra ungdomspartier kan påvirke ungdommer på en uforholdsmessig måte, som kan påvirke valgresultatet slik at det ikke stemmer overens med den øvrige allmenne oppfatning, H. Gjør oppmerksom på at unge er lett påvirkelige når det kommer til enkeltsaker, slik at mangel på informasjon kan føre til at de gjør korttenkte valg, I. Tar hensyn til at 16-åringer blir påvirket av den politikken som føres, men har ikke mulighet til å påvirke selv om de deltar i samfunnet; 1. Uttrykker ønske om at utvidet stemmerett vil øke den politiske interessen og dermed virke positivt på valgdeltagelsen; 2. Bemerker at myndighetsalderen er 18 år, og personer under denne alderen er under sine foresattes beskyttelse; 3. Understreker at informasjon er viktig for å få ungdommen mer engasjert i det politiske systemet, og kan føre til: a) økt valgoppslutning, b) styrket demokrati; 5 Valgoppslutning: 58% åringer, 46% åringer, 63% -16 år og utover

14 4. Understreker at å innføre politikk tidligere i pensum vil øke den generelle kunnskapen blant unge; 5. Støtter at dersom valgdeltagelse blir en vane fra ung alder, vil det få et positivt utslag på valgoppslutningen; 6. Ber om at ungdommer i større grad skal bli hørt i saker som angår dem, for eksempel ved å la dem delta i valg i: foreninger, klubber og organer som fremmer unge sin mening; 7. Etterlyser en ny prøveordning for stemmerett for 16-åringer der flere og større kommuner blir inkludert ved kommunevalg.

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Endagssesjoner Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Husk at Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram for videregående skoleelever fra hele Europa. Målsetningene

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(98)29 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 3: KAMP MOT RASISME OG INTOLERANSE RETTET MOT ROMA/SIGØYNERE Strasbourg,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter Miljøfyrtårndagene i Tromsø, 23. sept. 2009 Mads B. Nakkerud mads@idebanken.no God på miljø 140 120 100 Yale-universitetet, 2008: Norsk miljøvern

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.»

Høringsuttalelse til NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.» Høringsuttalelse til NOU 2015:2 «Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.» Til Kunnskapsdepartementet Fra brukerrepresentantene i Statpeds faglige samarbeidsråd for syn 22.06.15 Statpeds

Detaljer

Erfaringer og tiltak fra OT/PPT

Erfaringer og tiltak fra OT/PPT Hvordan kan vi forstå mestring av skolehverdagen i lys av psykisk helse? Erfaringer og tiltak fra OT/PPT Ved Laila Caradoon og Hanne Kvam Rådgiversamling i Bergen, 6. november 2012. Erfaringer fra videregående

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Unike deg er et program om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

Detaljer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Gaute Wahl Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Vårt mål Å hindre at de verdifulle og sårbare

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen)

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) og Resolution 2231 (2015) E3+3 og Iran ble 14. juli 2015 enig om en omfattende

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Christina Højer Mørkve-H, Kristian Ask Hammervik-KrF, Eivind Knudsen-AP

Christina Højer Mørkve-H, Kristian Ask Hammervik-KrF, Eivind Knudsen-AP DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UNGDOMSRÅDET Møtedato: 08.11.2012 Fra saksnr.: 18/12 Fra/til kl. 16.30/19.15 Til saksnr.: 19/12 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets medlemmer: Truls Sætrang (leder), Daniel

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag RESTAURANT OG MATFAG OG NATURBRUK FYR-skolering 3 * Oslo høsten 2014 02.12.14 lesesenteret.no 2 Tendens over mange år situasjonen i dag 3 Utfordringer

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer