DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE"

Transkript

1 DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE OSLO 2014

2 PROGRAM FREDAG : ANKOMST/REGISTRERING : MOCK DEBATE : GJENNOMGANG AV PROSEDYRER + GA FORBEREDELSE :25: ITRE + REGI : FEM MINUTTER PAUSE : LIBE : CULT DEL : LUNSJ : CULT DEL :00: AFET + AFCO 15: : AVSLUTNINGSSEREMONI

3 PROSEDYRER FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Generelle regler o Ønsket om å prate under Generalforsamlingen (GF) er indikert ved å løfte plakaten med komitenavnet. (F.eks. Komiteen for utenriks - AFET). o Myndigheten til panelet er absolutt. Panelet består av en President og en Visepresident. 2. Prosedyrer og tidsbruk o Panelet leser opp komiteens problemstilling. o Presentasjon av resolusjonen: Endringer små endringer som retting av skrivefeil eller lignende leses opp av panelet. Opplesning av de Operative klausulene av en delegat fra komiteen som legger frem resolusjonen. o Forsvarstale maks 3 minutter. En delegat fra komiteen som legger frem forslaget, inviteres opp til å forsvare resolusjonen. o Angrepstale maks 3 minutter. En delegate fra en av de andre komiteene inviteres opp til å gjøre et angrep på resolusjonen. o Punkter for oppklaring Ved å reise den gule informasjonsplakaten, kan andre komiteer be om oppklaring på uklare punkter, slik som forkortelser og ord. o Debatt Debatten består av flere runder med punkter fra alle komiteer. o Tale for oppsummering - maks 3 minutter. En eller to delegater fra komiteen som legger frem forslaget inviteres opp for å oppsummere debatten og oppklare siste punkter av debatten. Ved to talere kan de kun veksle mellom mikrofonen en gang. o Avstemning Gruppens Chair vil bli bedt om å samle inn stemmene for hver enkelt komite, og panelet vil bli informert I plenum fra en og en komite. o Resultatet av avstemningen vil bli annonsert av panelet enten rett etter, eller etter neste avstemning. 3. Annet o Endringer på resolusjonen må bli informert inn og godkjent av panelet før åpningen av Generalforsamlingen. o Punkter for oppklaring (GUL: INFORMATION) En komite kan komme med ønske om en kort forklaring på meningen av spesifikke ord eller forkortelser. Grunnlag for valg gjort eller institusjoner er ikke til dette formålet, men kan bes om under debatten.

4 o Andre plakater: GRØNN: PRIVILEGE Forespørsel om en delegate kan gjenta det siste punktet som ble sagt. RØD: ORDER Ved anledning der delegate mener at panelet ikke har fulgt den parlamentariske prosedyren riktig. Denne plakaten skal brukes kun ved den absolutte nødvendighet. o Avstemning Direkte kommentar: (BLÅ: RESPONSE) ü Direkte kommentar kan brukes ved anledninger hvor man har en kommentar eller motsvar som kan bidra til det punktet som ble gjort rett før. ü Kan kun brukes en gang per komite, per debatt. ü Skulle en komite heve den blå plakaten for en direkte kommentar, så vil panelet gi de ordet med en gang. Stemmegivningen er gjort individuelt. Komiteer må ikke være for eller I mot som komite, men hver enkelt delegat har sin egen stemme Hver individuelle delegat: ü For støtter resolusjonen. ü Mot - støtter ikke resolusjonen. ü Avstår fra å stemme en 0-stemme, hvor en hverken er I mot eller for, men avstår det å gi stemme grunnet personlig dilemma. Ø Viktig: Ved å avstå fra å stemme deltar man ikke i den demokratiske prosessen og din stemme teller ikke.

5 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI Europa etter Fukushima: Hvordan bør Europa balansere behovet for fornybar energi mot prismessige hensyn? Hvilken rolle burde atomkraft spille i norsk energipolitikk? Fremlagt av: Oskar Dønnum (Kongshavn vgs.), Magnus Pettersen (Kristelig Gymnasium), Halvor Ekeland (Eikeli vgs.), Guro Prestegårdshus (Eikeli vgs.), Joy Mutoloki (Elvebakken vgs.), Noreen Raza (Oslo katedralskole), Juliane Thorbjørnsen (Oslo katedralskole), Natalie Mahmood Dyvesether (Chairperson), Nikolai Kaldahl-Miller (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Observerer at produksjon av atomkraft er effektiv, billig og kan utgjøre en langvarig energikilde, B. Erkjenner at forskning og infrastruktur i forbindelse med utbygging av atomkraftverk er kostbart, C. Beklager dypt risikoen ved utnyttelse av atomkraft, de umiddelbare skadene og de langsiktige konsekvensene en ulykke kan medføre, D. Bekymret over at lagring av radioaktivt avfall er et uløst problem, E. Bemerker at Norge har store thoriumforekomster, og betrakter dette som en mulig arvtager til uran og de knappe petroleumsressursene, F. Tar til etterretning at produksjonen av solcellepanel krever bruk av miljøskadelige stoffer, og beklager at utnyttelsesgraden av solenergien er lav, G. Bemerker at det ikke er en akutt energikrise i Norge, grunnet eksistensen av fornybare energikilder; 1. Høyst overbevist om at atomkraft er en renere energikilde enn flere andre ressurser, og at utbygging av moderne kraftverk relativt sett ikke er skadelig for økosystemet; 2. Oppfordrer til internasjonalt samarbeid om forskning på thorium og behandling av avfallsstoffer, for slik å bidra til økt energisikkerhet, gjennom: a) International Atomic Energy Agency (IAEA), b) European Atomic Energy Community (Euratom), c) European Organization for Nuclear Research (CERN); 3. Anmoder norske forskningsinstitusjoner og Statens strålevern til å initiere til forskning på atomkraft og stimulere til internasjonal involvering; 4. Vurderer norsk eksport av thorium på lengre sikt; 5. Anbefaler statlig eierskap av atomkraftverk for å forhindre risikofylt atferd fra profittmaksimerende aktører; 6. Ser ikke et presserende behov for atomkraftverk i Norge, og ønsker at norsk energipolitikk skal rette fokus på energibesparende tiltak og videreføring av vannkraftverk; 7. Retter en henstilling til EU om forskning på solkraft for å øke utnyttelsesgraden i solcellepanel, ved hjelp av: a) European Environmental Bureau (EEB), b) European Energy Research Alliance (EERA), c) European Environmental Agency (EEA); 8. Oppmuntrer til satsning på den energiressursen som naturen tilsier er mest hensiktsmessig i ulike regioner.

6 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR REGIONAL UTVIKLING Den norske oljeindustrien ser muligheter til å utvide i fiske- og kystsamfunn i særlig Lofoten, Vesterålen og Senja: hvordan bør de økonomiske gevinstene av slik utviklingen balanseres mot de miljømessige hensynene? Fremlagt av: Celestyna Hamad (Kongshavn vgs.), Magnus Rem (Kristelig Gymnasium), Oscar Thorstensen (Kristelig Gymnasium), Henrik Frigstad (Eikeli vgs.), Cornelius Lassen Hjort (Eikeli vgs.), Petter Søfting Øra (Drammen vgs.), Arman Bulak Hagelia (Elvebakken vgs.), Hanna Jarstø Ervik (Oslo katedralskole), Marie Storli (Chairperson), Marit Huseby (Visepresident) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Bekymret for de globale klimaendringene som skyldes utvinning og bruk av fossil energi, B. Ønsker gradvis reduksjon i satsning på fossil energi siden dagens behov er mettet, C. Betenkt over at en ensidig, oljeavhengig økonomi svekker eksportnæringenes konkurranseevne, D. Frykter at en satsning på petroleumsvirksomhet vil føre til nedprioritering av forskning og investering i fornybar energi, E. Bemerker at oljeressursene i framtida kan anvendes mer hensiktsmessig grunnet bedre teknologi, F. Ser med glede på eksisterende teknologi for håndtering av karbondioksid 1, G. Minner om at Lofoten, Vesterålen og Senja har unike naturområder som er sårbare ved oljeutvinning, H. Bekymret for at oljeutvinning kan gå på bekostning av distriktets eksisterende næringer, slik som turisme og fiskeri, I. Bevisst på at fraflytting fra distriktene øker dersom ingen nye attraktive arbeidsplasser skapes, J. Bekymret for mangelfull beredskap og konsekvenser ved uforutsette hendelser, eksempelvis oljesøl, K. Vektlegger viktigheten av sparing og effektivisering av energi; 1. Ønsker at Norge skal ta initiativ til en internasjonal, bindende klimaavtale; 2. Anmoder at Norge trapper ned utvinning av fossil energi for å gå foran som et godt eksempel; 3. Ber om statlig støtte til forskning på utnyttelse og håndtering av karbondioksid, som fremmer samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner; 4. Oppfordrer staten til å øke fokus på miljø i utdanningssektoren; 5. Etterlyser statlig avgift ved klimagassutslipp for å belønne miljøvennlig industri; 6. Inviterer til mer forskning på petroleumsprodukter til medisinsk bruk; 7. Ønsker midlertidig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja de neste tre stortingsperiodene; 8. Understreker at vernet kan oppheves dersom ny teknologi reduserer miljørisikoen og et utvalg forskere kan bekrefte at situasjonen er bedret; 9. Anmoder at i vernet periode satses det på sysselsetting i grønn næring og tiltak som hindrer fraflytting som: a) Lavere avgifter ved etablering av bedrifter, b) Bedret økonomisk støtte til kommunene; 1 Carbon Capture Storage (CCS) 2 Legaldefinisjoner er definisjoner utledet av lov 3 Eksempler på slike nettsteder kan være YouTube.com, facebook.com og Google.com

7 10. Ber staten kreve bedre utstyr og oppfordre til økt samarbeid mellom selskapene; 11. Oppfordrer til energiøkonomisering på både individ- og samfunnsnivå.

8 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR SIVILE RETTIGHETER OG JUSTIS Hvordan bekjempe intoleranse og hatytringer på internett og samtidig fremme ytringsfriheten? Fremlagt av: Margrethe Soot (St. Hallvard vgs.), Hauk R. Gjørtz (Kongshavn vgs.), Åsmund Timdal (Kongshavn vgs.), Camilla Hatling (Kristelig Gymnasium), Lene Grimstad (Kristelig Gymnasium), Mathilde Lange Dokkan (Eikeli vgs.), Simen Solberg (Drammen vgs.), Daniel Hunstad Gjerrud (Drammen vgs.), Ada Häggkvist Aarvåg (Elvebakken vgs.), Natalie Preminger (Elvebakken vgs.), Elise S. Anly (Oslo katedralskole), Ingrid Haugen-Flermoe (Chairperson), Thina Amalie Biørn Rosø (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Understreker at det finnes lite informasjon om etiske retningslinjer på internett, B. Opprørt over mangler ved legaldefinisjon 2 av «hatytringer» og «offentlig rom», C. Observerer nasjoners sterkt varierende lovgivning angående sensur, D. Dypt bekymret for manglende rettslig ansvar ved hatytringer, E. Bekymret over mangel på informasjon om sensur fra redaktør på nettsider, F. Fullt klar over at hatytringer på nettet kan fremme sterke reaksjoner i form av vold og fremmedfrykt; 1. Etterlyser etikk som pensum i samfunnsfagene i grunnskolen; 2. Oppfordrer EU til å utvikle legaldefinisjon av «hatytring» og «offentlig rom» til å inkludere internett; 3. Ber om at statene respekterer ytringsfriheten i form av retningslinjer for sensur; 4. Inviterer til holdningskampanjer på nett for å bekjempe hatsytringer på internett; 3 5. Anbefaler opprettelsen av et internasjonalt organ som skal forske på muligheter for anonymitet på internett uten tap av rettssikkerhet; 6. Ønsker at hver stat skal sette føringer for hva nettsider må oppgi av informasjon angående sensurering av innlegg fra bruker. 2 Legaldefinisjoner er definisjoner utledet av lov 3 Eksempler på slike nettsteder kan være YouTube.com, facebook.com og Google.com

9 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR KULTUR OG UTDANNING Sett i lys av økende behov for kvalifisert arbeidskraft er antallet elever som ikke fullfører videregående utdanning urovekkende. Hvordan kan man best redusere antallet elever som dropper ut av videregående skole? Fremlagt av: Knut Olav Kjustad Gjertsen (St. Hallvard), Ingvild Aas Ravlum (Kongshavn vgs.), Nicolai M. Belle (Kongshavn vgs.), Ingvild Lofthus (Kristelig Gymnasium), Miriam Isachsen (Kristelig Gymnasium), Thea Sjursen (Eikeli vgs.), Emine Kadriu (Drammen vgs.), Natasja Foss (Drammen vgs.), Amalie Nilsen (Elvebakken vgs.), Marie Sørlien (Elvebakken vgs.), Darya V. Ovren (Oslo katedralskole), Olivia Rashidi (Chairperson), Anja Stensrud Elverum (President) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Overbevist om viktigheten av lærere med høy kompetanse, B. Anerkjenner at lærere som er engasjerte og har tid til hver enkelt elev og deres særskilte behov er en faktor blant flere som kan bidra til å minske frafallet fra videregående utdanning, C. Erkjenner at det er for lite informasjon i studiehverdagen om hensiktene bak læringskravene, D. Beklager at det er større frafall fra yrkesrettet videregående utdanning enn fra studiespesialiserende linjer, E. Bekymret over at lærlingordningen ikke fungerer etter sin hensikt, blant annet fordi det er for få lærlingplasser tilgjengelig, fordi mange elever dropper ut mens de står i kø for lærlingplass, og fordi det ofte ikke er samsvar mellom elevenes kompetanse og kompetansen bedriftene trenger, F. Klar over at det generelt finnes mange negative holdninger til de som ikke fullfører høyere utdanning, og spesielt: i) negative holdninger knyttet til yrkesfag og hvilke muligheter yrkesfag gir, ii) negative holdninger som fører til press på elever til å velge studiespesialiserende videregående utdanning selv om de ikke ønsker dette eller passer til det, G. Høyst bevisst at det ikke alltid er nødvendig med høyere utdanning for å være del av den kvalifiserte arbeidskraften, H. Erkjenner at det er utilstrekkelig fokus på ulike offentlige hjelpetilbud som allerede eksisterer, særlig tilbud for å bedre elevers motivasjon og mentale helse; 1. Etterlyser et bedre og bredere informasjonstilbud til elever som ønsker å fortsette med videregående skole, med formål om å bedre forståelsen for hvilke utfordringer de vil møte i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole og dermed øke sjansene for at elevene velger et skoletilbud de trives med; 2. Oppfordrer til å jobbe for å øke statusen til læreryrket for å utvikle flere motiverte og engasjerende lærere, ved å blant annet: a) oppfordre til høyere lønn, b) holde kurs, foredrag etc. for å fremme godt samarbeid på tvers av kompetanseområder; 3. Støtter forebygging av negative holdninger mot yrkesfaglig utdanning ved å gi mer informasjon om denne linja, blant annet gjennom tiltak som: a) hospitsordning som gir mer realistisk bilde av skolen og linja, b) besøk av yrkesfagelever i grunnskolen for å fortelle om yrkesfaglig utdanning,

10 c) økt fokus på å gi elever og foresatte informasjon om dagens skolesystem gjennom bl.a. foreldremøter om temaet valg av videregående utdanning; 4. Anbefaler å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å tilby lærlingplasser gjennom blant annet å: a) øke samsvaret mellom kompetansen bedriftene etterstreber og kompetansen lærlingene i yrkesfag har når de går ut i praksis, b) invitere en person som allerede er tilknyttet skolene til å fungere som mellomledd mellom bedrifter og lærlingene for å oppnå dette; 5. Ønsker å informere mer om PPT-ordningen 4 og helsesøsters arbeid med hensikt å: a) tilrettelegge for åpenhet rundt bruken av disse tjenestene og gi mer informasjon om de tilbudene som finnes, gjennom blant annet klasseromsbesøk, b) tilrettelegge for økt støtte til elever som sliter med dårlig psykisk helse, samt elever som har vansker med å mestre skolehverdagen og som står i faresonen for å droppe ut, c) øke motivasjonen for å mestre skolearbeidet. 4 PPT er Pedagogisk-psykologisk tjeneste, en offentlig rådgivende og sakkyndig instans som tilbyr bistand til elever som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

11 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR UTENRIKS Med over døde og millioner av flyktninger, har den syriske borgerkrigen blitt en av de verste humanitære krisene det siste tiåret. Hvilket standpunkt burde Norge ta til internasjonale operasjoner for å stoppe volden i Syria, spesielt til en mulig militærintervensjon? Fremlagt av: Nora B. Gallala (Kongshavn vgs.), Ingrid Brustad (Kongshavn vgs.), Marianne Brustugun (Kristelig Gymnasium), Silje Fladmoe (Kristelig Gymnasium), Herman Wahlund (Eikeli vgs.), Chrispin Chibashimba (Eikeli vgs.), Maria Hussain (Drammen vgs.), Maliha Ahmady (Drammen vgs.), Leonard Syla (Drammen vgs.), Lovise Aspunvik (Elvebakken vgs.), Ragnhild Berg Nilsen (Chairperson), Bill Sydney Sandstrom (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Dypt bekymret over at bistandsorganisasjoner blir blokket og hindret i å gi humanitær hjelp, B. Ser positivt på at Sikkerhetsråd i de Forente Nasjoner (FN) har vedtatt en resolusjon om å la humanitær hjelp få tilgang til Syria, C. Ser med glede på Sikkerhetsrådets resolusjon 2118 om at de stridende partene i Syria skal gi fra seg sine kjemiske våpen, D. Minner om at verdenssamfunnet har et ansvar for at de universelle menneskerettighetene blir ivaretatt, E. Bemerker med beklagelse at suverenitetsprinsippet kommer i konflikt med ansvar for å beskytte, F. Anerkjenner at det er noen essensielle og akutte behov i Syria som mat, husly, medisin og post-traumatisk stressbehandling, G. Bemerker med beklagelse at tidligere forhandlinger ikke har ført til tilfredsstillende resultater, H. Understreker at en eventuell militær intervensjon skal være siste utvei gitt av folkeretten, I. Opprørt over krigsforbrytelsene og menneskerettighetsbruddene som blir begått i Syria, J. Ser med glede på at Norge ser viktigheten av å bidra humanitært i konflikten, K. Minner om at Norge, som medlem av FN, er forpliktet til å gå inn med styrker dersom FNs Sikkerhetsråd skulle gå inn for en militær intervensjon, L. Erkjenner at det er behov for en mer langsiktig plan med tanke på hvordan Norge skal bistå i konflikten, M. Understreker at en militær intervensjon ikke skal skje uten et FN-mandat, N. Ser på med bekymring at dialog innad i Sikkerhetsrådet ikke har ført frem til en faktisk løsning på konflikten i Syria, O. Tar med i betraktning at situasjonen i Syria er uoversiktlig og at det er dårlig kommunikasjon mellom al Bashar-regimet og opprørerne på grunn av den fragmenterte opposisjonen, P. Stiller seg svært kritisk til individer som reiser til Syria for å bidra i konflikten; 1. Anmoder verdenssamfunnet om å boikotte våpenhandel med de stridende partene i borgerkrigen; 2. Etterlyser videre etterforskning på krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Syria; 3. Anbefaler staten Norge til å oppfordre til mer dialog mellom partene; 4. Oppfordrer flere land til å bidra økonomisk og spesielt til å opprette flyktningeleirer i Syria og omliggende land; 5. Henstiller om å videre etterforske bruken av kjemiske våpen;

12 6. Ber om opprettelse av FN-regulerte flyktningeleirer som skal dekke de akutte behovene, samt gi utdanningog rehabiliteringstilbud; 7. Anmoder FN og staten Norge om å ikke velge side i konflikten; 8. Oppfordrer Norge til å støtte humanitært arbeid; 9. Anmoder FN om å sende fredsbevarende styrker for å opprettholde tidligere mål gjort av FN som: a) forbud av kjemiske våpen, b) å la humanitær hjelp slippe inn i Syria, c) å observere den humanitære situasjonen i Syria.

13 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR KONSTITUSJONELLE SPØRSMÅL Vil 16-års stemmegrense påvirke den demokratiske deltagelsen i norsk politikk positivt eller negativt? Fremlagt av: Khezer Abbasi (St. Hallvard), Sander Ulriksen (Kongshavn vgs.), Kristoffer Rosmo (Kongshavn vgs.), Victoria Engebretsen (Kristelig Gymnasium), Sarah Dupont Kramer Hald (Eikeli vgs.), Ylva Rannung Fossan (Eikeli vgs.), Lone Birkeland (Drammen vgs.), Arthana Asokumar (Elvebakken vgs.), Kesia Lucie Heiberg (Oslo katedralskole), Myriam Kepple (Oslo Katedralskole), Anniken Katrine Knutsen (Chairperson, NO), Truls Ytre-Eide (Chairperson, NO) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Anerkjenner at myndighetsalderen i Norge er 18 år, B. Tror at stemmerett for 16-åringer ikke vil ha en påvirkning på myndighetsalderen på kort sikt, men kan føre til debatt på lang sikt, C. Bekymret over at mangelen på politisk kunnskap kan virke negativt på engasjementet, D. Bemerker at 16-åringer er lett lar seg påvirke av forskjellige faktorer som: ungdomspartier, foreldre, miljø, samfunnsgrupper og demografi, E. Fullt klar over at det har vært prøveordninger for 16-års stemmegrense i 20 kommuner og Longyearbyen, 5 F. Bekymret for at valgdeltagelsen blant 16-åringene vil synke en tid etter innføring av 16-års stemmegrense, G. Bekymret over at press fra ungdomspartier kan påvirke ungdommer på en uforholdsmessig måte, som kan påvirke valgresultatet slik at det ikke stemmer overens med den øvrige allmenne oppfatning, H. Gjør oppmerksom på at unge er lett påvirkelige når det kommer til enkeltsaker, slik at mangel på informasjon kan føre til at de gjør korttenkte valg, I. Tar hensyn til at 16-åringer blir påvirket av den politikken som føres, men har ikke mulighet til å påvirke selv om de deltar i samfunnet; 1. Uttrykker ønske om at utvidet stemmerett vil øke den politiske interessen og dermed virke positivt på valgdeltagelsen; 2. Bemerker at myndighetsalderen er 18 år, og personer under denne alderen er under sine foresattes beskyttelse; 3. Understreker at informasjon er viktig for å få ungdommen mer engasjert i det politiske systemet, og kan føre til: a) økt valgoppslutning, b) styrket demokrati; 5 Valgoppslutning: 58% åringer, 46% åringer, 63% -16 år og utover

14 4. Understreker at å innføre politikk tidligere i pensum vil øke den generelle kunnskapen blant unge; 5. Støtter at dersom valgdeltagelse blir en vane fra ung alder, vil det få et positivt utslag på valgoppslutningen; 6. Ber om at ungdommer i større grad skal bli hørt i saker som angår dem, for eksempel ved å la dem delta i valg i: foreninger, klubber og organer som fremmer unge sin mening; 7. Etterlyser en ny prøveordning for stemmerett for 16-åringer der flere og større kommuner blir inkludert ved kommunevalg.

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Endagssesjoner Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Husk at Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram for videregående skoleelever fra hele Europa. Målsetningene

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(97)36 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 2: SÆRSKILTE ORGANER FOR Å BEKJEMPE RASISME, FREMMEDFRYKT, ANTISEMITTISME

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Alternativ 1: Strukturert etter boken og læreplanen

Alternativ 1: Strukturert etter boken og læreplanen Årsplaner Årsplanene under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og. Derfor skiller de seg noe fra hverandre, men viser også mangfoldet i muligheter til

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 1. Innledning 1.1 Elevorganisasjonen i Rogaland (EOR) ønsker gjennom sin politikk å sette krav til bedre tilretteleggelse for opplæring, og at

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Barn og unge i kommuneplanarbeidet

Barn og unge i kommuneplanarbeidet Barn og unge i kommuneplanarbeidet Plan og bygningsloven 3-1 e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(98)29 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 3: KAMP MOT RASISME OG INTOLERANSE RETTET MOT ROMA/SIGØYNERE Strasbourg,

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Presentasjonen Internasjonal strategi Internasjonalt i RENERGI Virkemidler i programmet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Norges Sosiale Forum takker for muligheten til å komme med innspill til forslag om modell for investeringsavtaler. Norges Sosiale Forum, som er et nettverk

Detaljer

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett MadeToGrow sissel@humanpotential.no I www.humanpotential.no I Tlf: +47 922 90902 Mange føler de ikke mestrer

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Christina Højer Mørkve-H, Kristian Ask Hammervik-KrF, Eivind Knudsen-AP

Christina Højer Mørkve-H, Kristian Ask Hammervik-KrF, Eivind Knudsen-AP DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UNGDOMSRÅDET Møtedato: 04.04.2013 Fra saksnr.: 5/13 Fra/til kl. 16.00/19.10 Til saksnr.: 6/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets medlemmer: Truls Sætrang (leder), Daniel

Detaljer

Hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning?

Hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning? yrkesfagelever med spesialundervisning? yrkesfagelever med spesialundervisning? 1 Prosjektet er støttet av Oslofjordfondet og OFA Ledes av HIØ Samarbeidsparter: NMBU Østfold fylkeskommune OkVta opplæringskontoret

Detaljer

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet FORELDRE- MØTE NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet Programmet er en forskningsbasert metode som

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Skolebruksplan for Hordaland fylke : Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen

Skolebruksplan for Hordaland fylke : Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen Hordaland Fylkeskommune Opplæringsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 201128000-6 BYST-022 26. september 2012 LLEN Skolebruksplan for Hordaland fylke 2012-2015:

Detaljer

Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon

Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon Rapport 68/2000 Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon HORDALAND FYLKESKOMMUNE Eksp. U.off. 2 2 SEPT. 2004 Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGS ntofflsi for?skr»ing og; utvikling www. laeringslaben.

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar #miljødesign Hvorfor oppstår det klimaendringer? For å stoppe endringene må utslippene ned Fossile energikilder må erstattes med fornybare CEDREN - Skapt pga bekymring

Detaljer

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Unike deg er et program om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sak 244 Innspill til Thoriumutvalgets rapport - Byrådsak 109 av Audun Rørlningsbv på vegne av V fremmet følgende alternative forslag:

Sak 244 Innspill til Thoriumutvalgets rapport - Byrådsak 109 av Audun Rørlningsbv på vegne av V fremmet følgende alternative forslag: 20080,09b- 8 [200800815] Sak 244 Innspill til Thoriumutvalgets rapport - Byrådsak 109 av 29.05.2008 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møte 18/06/2008 sak 244 FORSLAG: Forslag fremsatt i

Detaljer

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter 1 Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter Tid: 4. april, kl. 10:10 Sted: Litteraturhuset, Oslo Lengde: 7 minutter Antall ord: 835 Innledning på lanseringskonferansen

Detaljer

Innspill til regjeringsplattform Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen

Innspill til regjeringsplattform Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Innspill til regjeringsplattform 2017-2021 Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Europabevegelsen og Europeisk Ungdom har er rekke forventninger til regjeringen og overleverer herved våre felles innspill

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Barnets beste og barns deltagelse - hvordan tolke og praktisere disse prinsippene i fylkesnemnda

Barnets beste og barns deltagelse - hvordan tolke og praktisere disse prinsippene i fylkesnemnda Barnets beste og barns deltagelse - hvordan tolke og praktisere disse prinsippene i fylkesnemnda Professor Karl Harald Søvig Det juridiske fakultet, UiB Rettslig grunnlag (overordnet) Grunnloven 104 (ny

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen)

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) og Resolution 2231 (2015) E3+3 og Iran ble 14. juli 2015 enig om en omfattende

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer