DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE"

Transkript

1 DEN FJERDE REGIONALSESJONEN I EYP NORGE OSLO 2014

2 PROGRAM FREDAG : ANKOMST/REGISTRERING : MOCK DEBATE : GJENNOMGANG AV PROSEDYRER + GA FORBEREDELSE :25: ITRE + REGI : FEM MINUTTER PAUSE : LIBE : CULT DEL : LUNSJ : CULT DEL :00: AFET + AFCO 15: : AVSLUTNINGSSEREMONI

3 PROSEDYRER FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Generelle regler o Ønsket om å prate under Generalforsamlingen (GF) er indikert ved å løfte plakaten med komitenavnet. (F.eks. Komiteen for utenriks - AFET). o Myndigheten til panelet er absolutt. Panelet består av en President og en Visepresident. 2. Prosedyrer og tidsbruk o Panelet leser opp komiteens problemstilling. o Presentasjon av resolusjonen: Endringer små endringer som retting av skrivefeil eller lignende leses opp av panelet. Opplesning av de Operative klausulene av en delegat fra komiteen som legger frem resolusjonen. o Forsvarstale maks 3 minutter. En delegat fra komiteen som legger frem forslaget, inviteres opp til å forsvare resolusjonen. o Angrepstale maks 3 minutter. En delegate fra en av de andre komiteene inviteres opp til å gjøre et angrep på resolusjonen. o Punkter for oppklaring Ved å reise den gule informasjonsplakaten, kan andre komiteer be om oppklaring på uklare punkter, slik som forkortelser og ord. o Debatt Debatten består av flere runder med punkter fra alle komiteer. o Tale for oppsummering - maks 3 minutter. En eller to delegater fra komiteen som legger frem forslaget inviteres opp for å oppsummere debatten og oppklare siste punkter av debatten. Ved to talere kan de kun veksle mellom mikrofonen en gang. o Avstemning Gruppens Chair vil bli bedt om å samle inn stemmene for hver enkelt komite, og panelet vil bli informert I plenum fra en og en komite. o Resultatet av avstemningen vil bli annonsert av panelet enten rett etter, eller etter neste avstemning. 3. Annet o Endringer på resolusjonen må bli informert inn og godkjent av panelet før åpningen av Generalforsamlingen. o Punkter for oppklaring (GUL: INFORMATION) En komite kan komme med ønske om en kort forklaring på meningen av spesifikke ord eller forkortelser. Grunnlag for valg gjort eller institusjoner er ikke til dette formålet, men kan bes om under debatten.

4 o Andre plakater: GRØNN: PRIVILEGE Forespørsel om en delegate kan gjenta det siste punktet som ble sagt. RØD: ORDER Ved anledning der delegate mener at panelet ikke har fulgt den parlamentariske prosedyren riktig. Denne plakaten skal brukes kun ved den absolutte nødvendighet. o Avstemning Direkte kommentar: (BLÅ: RESPONSE) ü Direkte kommentar kan brukes ved anledninger hvor man har en kommentar eller motsvar som kan bidra til det punktet som ble gjort rett før. ü Kan kun brukes en gang per komite, per debatt. ü Skulle en komite heve den blå plakaten for en direkte kommentar, så vil panelet gi de ordet med en gang. Stemmegivningen er gjort individuelt. Komiteer må ikke være for eller I mot som komite, men hver enkelt delegat har sin egen stemme Hver individuelle delegat: ü For støtter resolusjonen. ü Mot - støtter ikke resolusjonen. ü Avstår fra å stemme en 0-stemme, hvor en hverken er I mot eller for, men avstår det å gi stemme grunnet personlig dilemma. Ø Viktig: Ved å avstå fra å stemme deltar man ikke i den demokratiske prosessen og din stemme teller ikke.

5 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI Europa etter Fukushima: Hvordan bør Europa balansere behovet for fornybar energi mot prismessige hensyn? Hvilken rolle burde atomkraft spille i norsk energipolitikk? Fremlagt av: Oskar Dønnum (Kongshavn vgs.), Magnus Pettersen (Kristelig Gymnasium), Halvor Ekeland (Eikeli vgs.), Guro Prestegårdshus (Eikeli vgs.), Joy Mutoloki (Elvebakken vgs.), Noreen Raza (Oslo katedralskole), Juliane Thorbjørnsen (Oslo katedralskole), Natalie Mahmood Dyvesether (Chairperson), Nikolai Kaldahl-Miller (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Observerer at produksjon av atomkraft er effektiv, billig og kan utgjøre en langvarig energikilde, B. Erkjenner at forskning og infrastruktur i forbindelse med utbygging av atomkraftverk er kostbart, C. Beklager dypt risikoen ved utnyttelse av atomkraft, de umiddelbare skadene og de langsiktige konsekvensene en ulykke kan medføre, D. Bekymret over at lagring av radioaktivt avfall er et uløst problem, E. Bemerker at Norge har store thoriumforekomster, og betrakter dette som en mulig arvtager til uran og de knappe petroleumsressursene, F. Tar til etterretning at produksjonen av solcellepanel krever bruk av miljøskadelige stoffer, og beklager at utnyttelsesgraden av solenergien er lav, G. Bemerker at det ikke er en akutt energikrise i Norge, grunnet eksistensen av fornybare energikilder; 1. Høyst overbevist om at atomkraft er en renere energikilde enn flere andre ressurser, og at utbygging av moderne kraftverk relativt sett ikke er skadelig for økosystemet; 2. Oppfordrer til internasjonalt samarbeid om forskning på thorium og behandling av avfallsstoffer, for slik å bidra til økt energisikkerhet, gjennom: a) International Atomic Energy Agency (IAEA), b) European Atomic Energy Community (Euratom), c) European Organization for Nuclear Research (CERN); 3. Anmoder norske forskningsinstitusjoner og Statens strålevern til å initiere til forskning på atomkraft og stimulere til internasjonal involvering; 4. Vurderer norsk eksport av thorium på lengre sikt; 5. Anbefaler statlig eierskap av atomkraftverk for å forhindre risikofylt atferd fra profittmaksimerende aktører; 6. Ser ikke et presserende behov for atomkraftverk i Norge, og ønsker at norsk energipolitikk skal rette fokus på energibesparende tiltak og videreføring av vannkraftverk; 7. Retter en henstilling til EU om forskning på solkraft for å øke utnyttelsesgraden i solcellepanel, ved hjelp av: a) European Environmental Bureau (EEB), b) European Energy Research Alliance (EERA), c) European Environmental Agency (EEA); 8. Oppmuntrer til satsning på den energiressursen som naturen tilsier er mest hensiktsmessig i ulike regioner.

6 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR REGIONAL UTVIKLING Den norske oljeindustrien ser muligheter til å utvide i fiske- og kystsamfunn i særlig Lofoten, Vesterålen og Senja: hvordan bør de økonomiske gevinstene av slik utviklingen balanseres mot de miljømessige hensynene? Fremlagt av: Celestyna Hamad (Kongshavn vgs.), Magnus Rem (Kristelig Gymnasium), Oscar Thorstensen (Kristelig Gymnasium), Henrik Frigstad (Eikeli vgs.), Cornelius Lassen Hjort (Eikeli vgs.), Petter Søfting Øra (Drammen vgs.), Arman Bulak Hagelia (Elvebakken vgs.), Hanna Jarstø Ervik (Oslo katedralskole), Marie Storli (Chairperson), Marit Huseby (Visepresident) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Bekymret for de globale klimaendringene som skyldes utvinning og bruk av fossil energi, B. Ønsker gradvis reduksjon i satsning på fossil energi siden dagens behov er mettet, C. Betenkt over at en ensidig, oljeavhengig økonomi svekker eksportnæringenes konkurranseevne, D. Frykter at en satsning på petroleumsvirksomhet vil føre til nedprioritering av forskning og investering i fornybar energi, E. Bemerker at oljeressursene i framtida kan anvendes mer hensiktsmessig grunnet bedre teknologi, F. Ser med glede på eksisterende teknologi for håndtering av karbondioksid 1, G. Minner om at Lofoten, Vesterålen og Senja har unike naturområder som er sårbare ved oljeutvinning, H. Bekymret for at oljeutvinning kan gå på bekostning av distriktets eksisterende næringer, slik som turisme og fiskeri, I. Bevisst på at fraflytting fra distriktene øker dersom ingen nye attraktive arbeidsplasser skapes, J. Bekymret for mangelfull beredskap og konsekvenser ved uforutsette hendelser, eksempelvis oljesøl, K. Vektlegger viktigheten av sparing og effektivisering av energi; 1. Ønsker at Norge skal ta initiativ til en internasjonal, bindende klimaavtale; 2. Anmoder at Norge trapper ned utvinning av fossil energi for å gå foran som et godt eksempel; 3. Ber om statlig støtte til forskning på utnyttelse og håndtering av karbondioksid, som fremmer samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner; 4. Oppfordrer staten til å øke fokus på miljø i utdanningssektoren; 5. Etterlyser statlig avgift ved klimagassutslipp for å belønne miljøvennlig industri; 6. Inviterer til mer forskning på petroleumsprodukter til medisinsk bruk; 7. Ønsker midlertidig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja de neste tre stortingsperiodene; 8. Understreker at vernet kan oppheves dersom ny teknologi reduserer miljørisikoen og et utvalg forskere kan bekrefte at situasjonen er bedret; 9. Anmoder at i vernet periode satses det på sysselsetting i grønn næring og tiltak som hindrer fraflytting som: a) Lavere avgifter ved etablering av bedrifter, b) Bedret økonomisk støtte til kommunene; 1 Carbon Capture Storage (CCS) 2 Legaldefinisjoner er definisjoner utledet av lov 3 Eksempler på slike nettsteder kan være YouTube.com, facebook.com og Google.com

7 10. Ber staten kreve bedre utstyr og oppfordre til økt samarbeid mellom selskapene; 11. Oppfordrer til energiøkonomisering på både individ- og samfunnsnivå.

8 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR SIVILE RETTIGHETER OG JUSTIS Hvordan bekjempe intoleranse og hatytringer på internett og samtidig fremme ytringsfriheten? Fremlagt av: Margrethe Soot (St. Hallvard vgs.), Hauk R. Gjørtz (Kongshavn vgs.), Åsmund Timdal (Kongshavn vgs.), Camilla Hatling (Kristelig Gymnasium), Lene Grimstad (Kristelig Gymnasium), Mathilde Lange Dokkan (Eikeli vgs.), Simen Solberg (Drammen vgs.), Daniel Hunstad Gjerrud (Drammen vgs.), Ada Häggkvist Aarvåg (Elvebakken vgs.), Natalie Preminger (Elvebakken vgs.), Elise S. Anly (Oslo katedralskole), Ingrid Haugen-Flermoe (Chairperson), Thina Amalie Biørn Rosø (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Understreker at det finnes lite informasjon om etiske retningslinjer på internett, B. Opprørt over mangler ved legaldefinisjon 2 av «hatytringer» og «offentlig rom», C. Observerer nasjoners sterkt varierende lovgivning angående sensur, D. Dypt bekymret for manglende rettslig ansvar ved hatytringer, E. Bekymret over mangel på informasjon om sensur fra redaktør på nettsider, F. Fullt klar over at hatytringer på nettet kan fremme sterke reaksjoner i form av vold og fremmedfrykt; 1. Etterlyser etikk som pensum i samfunnsfagene i grunnskolen; 2. Oppfordrer EU til å utvikle legaldefinisjon av «hatytring» og «offentlig rom» til å inkludere internett; 3. Ber om at statene respekterer ytringsfriheten i form av retningslinjer for sensur; 4. Inviterer til holdningskampanjer på nett for å bekjempe hatsytringer på internett; 3 5. Anbefaler opprettelsen av et internasjonalt organ som skal forske på muligheter for anonymitet på internett uten tap av rettssikkerhet; 6. Ønsker at hver stat skal sette føringer for hva nettsider må oppgi av informasjon angående sensurering av innlegg fra bruker. 2 Legaldefinisjoner er definisjoner utledet av lov 3 Eksempler på slike nettsteder kan være YouTube.com, facebook.com og Google.com

9 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR KULTUR OG UTDANNING Sett i lys av økende behov for kvalifisert arbeidskraft er antallet elever som ikke fullfører videregående utdanning urovekkende. Hvordan kan man best redusere antallet elever som dropper ut av videregående skole? Fremlagt av: Knut Olav Kjustad Gjertsen (St. Hallvard), Ingvild Aas Ravlum (Kongshavn vgs.), Nicolai M. Belle (Kongshavn vgs.), Ingvild Lofthus (Kristelig Gymnasium), Miriam Isachsen (Kristelig Gymnasium), Thea Sjursen (Eikeli vgs.), Emine Kadriu (Drammen vgs.), Natasja Foss (Drammen vgs.), Amalie Nilsen (Elvebakken vgs.), Marie Sørlien (Elvebakken vgs.), Darya V. Ovren (Oslo katedralskole), Olivia Rashidi (Chairperson), Anja Stensrud Elverum (President) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Overbevist om viktigheten av lærere med høy kompetanse, B. Anerkjenner at lærere som er engasjerte og har tid til hver enkelt elev og deres særskilte behov er en faktor blant flere som kan bidra til å minske frafallet fra videregående utdanning, C. Erkjenner at det er for lite informasjon i studiehverdagen om hensiktene bak læringskravene, D. Beklager at det er større frafall fra yrkesrettet videregående utdanning enn fra studiespesialiserende linjer, E. Bekymret over at lærlingordningen ikke fungerer etter sin hensikt, blant annet fordi det er for få lærlingplasser tilgjengelig, fordi mange elever dropper ut mens de står i kø for lærlingplass, og fordi det ofte ikke er samsvar mellom elevenes kompetanse og kompetansen bedriftene trenger, F. Klar over at det generelt finnes mange negative holdninger til de som ikke fullfører høyere utdanning, og spesielt: i) negative holdninger knyttet til yrkesfag og hvilke muligheter yrkesfag gir, ii) negative holdninger som fører til press på elever til å velge studiespesialiserende videregående utdanning selv om de ikke ønsker dette eller passer til det, G. Høyst bevisst at det ikke alltid er nødvendig med høyere utdanning for å være del av den kvalifiserte arbeidskraften, H. Erkjenner at det er utilstrekkelig fokus på ulike offentlige hjelpetilbud som allerede eksisterer, særlig tilbud for å bedre elevers motivasjon og mentale helse; 1. Etterlyser et bedre og bredere informasjonstilbud til elever som ønsker å fortsette med videregående skole, med formål om å bedre forståelsen for hvilke utfordringer de vil møte i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole og dermed øke sjansene for at elevene velger et skoletilbud de trives med; 2. Oppfordrer til å jobbe for å øke statusen til læreryrket for å utvikle flere motiverte og engasjerende lærere, ved å blant annet: a) oppfordre til høyere lønn, b) holde kurs, foredrag etc. for å fremme godt samarbeid på tvers av kompetanseområder; 3. Støtter forebygging av negative holdninger mot yrkesfaglig utdanning ved å gi mer informasjon om denne linja, blant annet gjennom tiltak som: a) hospitsordning som gir mer realistisk bilde av skolen og linja, b) besøk av yrkesfagelever i grunnskolen for å fortelle om yrkesfaglig utdanning,

10 c) økt fokus på å gi elever og foresatte informasjon om dagens skolesystem gjennom bl.a. foreldremøter om temaet valg av videregående utdanning; 4. Anbefaler å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å tilby lærlingplasser gjennom blant annet å: a) øke samsvaret mellom kompetansen bedriftene etterstreber og kompetansen lærlingene i yrkesfag har når de går ut i praksis, b) invitere en person som allerede er tilknyttet skolene til å fungere som mellomledd mellom bedrifter og lærlingene for å oppnå dette; 5. Ønsker å informere mer om PPT-ordningen 4 og helsesøsters arbeid med hensikt å: a) tilrettelegge for åpenhet rundt bruken av disse tjenestene og gi mer informasjon om de tilbudene som finnes, gjennom blant annet klasseromsbesøk, b) tilrettelegge for økt støtte til elever som sliter med dårlig psykisk helse, samt elever som har vansker med å mestre skolehverdagen og som står i faresonen for å droppe ut, c) øke motivasjonen for å mestre skolearbeidet. 4 PPT er Pedagogisk-psykologisk tjeneste, en offentlig rådgivende og sakkyndig instans som tilbyr bistand til elever som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

11 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR UTENRIKS Med over døde og millioner av flyktninger, har den syriske borgerkrigen blitt en av de verste humanitære krisene det siste tiåret. Hvilket standpunkt burde Norge ta til internasjonale operasjoner for å stoppe volden i Syria, spesielt til en mulig militærintervensjon? Fremlagt av: Nora B. Gallala (Kongshavn vgs.), Ingrid Brustad (Kongshavn vgs.), Marianne Brustugun (Kristelig Gymnasium), Silje Fladmoe (Kristelig Gymnasium), Herman Wahlund (Eikeli vgs.), Chrispin Chibashimba (Eikeli vgs.), Maria Hussain (Drammen vgs.), Maliha Ahmady (Drammen vgs.), Leonard Syla (Drammen vgs.), Lovise Aspunvik (Elvebakken vgs.), Ragnhild Berg Nilsen (Chairperson), Bill Sydney Sandstrom (Chairperson) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Dypt bekymret over at bistandsorganisasjoner blir blokket og hindret i å gi humanitær hjelp, B. Ser positivt på at Sikkerhetsråd i de Forente Nasjoner (FN) har vedtatt en resolusjon om å la humanitær hjelp få tilgang til Syria, C. Ser med glede på Sikkerhetsrådets resolusjon 2118 om at de stridende partene i Syria skal gi fra seg sine kjemiske våpen, D. Minner om at verdenssamfunnet har et ansvar for at de universelle menneskerettighetene blir ivaretatt, E. Bemerker med beklagelse at suverenitetsprinsippet kommer i konflikt med ansvar for å beskytte, F. Anerkjenner at det er noen essensielle og akutte behov i Syria som mat, husly, medisin og post-traumatisk stressbehandling, G. Bemerker med beklagelse at tidligere forhandlinger ikke har ført til tilfredsstillende resultater, H. Understreker at en eventuell militær intervensjon skal være siste utvei gitt av folkeretten, I. Opprørt over krigsforbrytelsene og menneskerettighetsbruddene som blir begått i Syria, J. Ser med glede på at Norge ser viktigheten av å bidra humanitært i konflikten, K. Minner om at Norge, som medlem av FN, er forpliktet til å gå inn med styrker dersom FNs Sikkerhetsråd skulle gå inn for en militær intervensjon, L. Erkjenner at det er behov for en mer langsiktig plan med tanke på hvordan Norge skal bistå i konflikten, M. Understreker at en militær intervensjon ikke skal skje uten et FN-mandat, N. Ser på med bekymring at dialog innad i Sikkerhetsrådet ikke har ført frem til en faktisk løsning på konflikten i Syria, O. Tar med i betraktning at situasjonen i Syria er uoversiktlig og at det er dårlig kommunikasjon mellom al Bashar-regimet og opprørerne på grunn av den fragmenterte opposisjonen, P. Stiller seg svært kritisk til individer som reiser til Syria for å bidra i konflikten; 1. Anmoder verdenssamfunnet om å boikotte våpenhandel med de stridende partene i borgerkrigen; 2. Etterlyser videre etterforskning på krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Syria; 3. Anbefaler staten Norge til å oppfordre til mer dialog mellom partene; 4. Oppfordrer flere land til å bidra økonomisk og spesielt til å opprette flyktningeleirer i Syria og omliggende land; 5. Henstiller om å videre etterforske bruken av kjemiske våpen;

12 6. Ber om opprettelse av FN-regulerte flyktningeleirer som skal dekke de akutte behovene, samt gi utdanningog rehabiliteringstilbud; 7. Anmoder FN og staten Norge om å ikke velge side i konflikten; 8. Oppfordrer Norge til å støtte humanitært arbeid; 9. Anmoder FN om å sende fredsbevarende styrker for å opprettholde tidligere mål gjort av FN som: a) forbud av kjemiske våpen, b) å la humanitær hjelp slippe inn i Syria, c) å observere den humanitære situasjonen i Syria.

13 FORSLAG TIL RESOLUSJON AV KOMITÉ FOR KONSTITUSJONELLE SPØRSMÅL Vil 16-års stemmegrense påvirke den demokratiske deltagelsen i norsk politikk positivt eller negativt? Fremlagt av: Khezer Abbasi (St. Hallvard), Sander Ulriksen (Kongshavn vgs.), Kristoffer Rosmo (Kongshavn vgs.), Victoria Engebretsen (Kristelig Gymnasium), Sarah Dupont Kramer Hald (Eikeli vgs.), Ylva Rannung Fossan (Eikeli vgs.), Lone Birkeland (Drammen vgs.), Arthana Asokumar (Elvebakken vgs.), Kesia Lucie Heiberg (Oslo katedralskole), Myriam Kepple (Oslo Katedralskole), Anniken Katrine Knutsen (Chairperson, NO), Truls Ytre-Eide (Chairperson, NO) Det Europeiske Ungdomsparlament, A. Anerkjenner at myndighetsalderen i Norge er 18 år, B. Tror at stemmerett for 16-åringer ikke vil ha en påvirkning på myndighetsalderen på kort sikt, men kan føre til debatt på lang sikt, C. Bekymret over at mangelen på politisk kunnskap kan virke negativt på engasjementet, D. Bemerker at 16-åringer er lett lar seg påvirke av forskjellige faktorer som: ungdomspartier, foreldre, miljø, samfunnsgrupper og demografi, E. Fullt klar over at det har vært prøveordninger for 16-års stemmegrense i 20 kommuner og Longyearbyen, 5 F. Bekymret for at valgdeltagelsen blant 16-åringene vil synke en tid etter innføring av 16-års stemmegrense, G. Bekymret over at press fra ungdomspartier kan påvirke ungdommer på en uforholdsmessig måte, som kan påvirke valgresultatet slik at det ikke stemmer overens med den øvrige allmenne oppfatning, H. Gjør oppmerksom på at unge er lett påvirkelige når det kommer til enkeltsaker, slik at mangel på informasjon kan føre til at de gjør korttenkte valg, I. Tar hensyn til at 16-åringer blir påvirket av den politikken som føres, men har ikke mulighet til å påvirke selv om de deltar i samfunnet; 1. Uttrykker ønske om at utvidet stemmerett vil øke den politiske interessen og dermed virke positivt på valgdeltagelsen; 2. Bemerker at myndighetsalderen er 18 år, og personer under denne alderen er under sine foresattes beskyttelse; 3. Understreker at informasjon er viktig for å få ungdommen mer engasjert i det politiske systemet, og kan føre til: a) økt valgoppslutning, b) styrket demokrati; 5 Valgoppslutning: 58% åringer, 46% åringer, 63% -16 år og utover

14 4. Understreker at å innføre politikk tidligere i pensum vil øke den generelle kunnskapen blant unge; 5. Støtter at dersom valgdeltagelse blir en vane fra ung alder, vil det få et positivt utslag på valgoppslutningen; 6. Ber om at ungdommer i større grad skal bli hørt i saker som angår dem, for eksempel ved å la dem delta i valg i: foreninger, klubber og organer som fremmer unge sin mening; 7. Etterlyser en ny prøveordning for stemmerett for 16-åringer der flere og større kommuner blir inkludert ved kommunevalg.

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

1. Generelle gjennomføringstiltak (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6 i konvensjonen)

1. Generelle gjennomføringstiltak (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6 i konvensjonen) 1. Generelle gjennomføringstiltak (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6 i konvensjonen) Forbehold 7. Komiteen ber innstendig parten om å vurdere å trekke tilbake forbehold mot SP art 10 nr. 2 bokstav

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Grunnlagspolitikk for skole - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Pål Thygesen. Layout av Kristian Normand 2

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no POLITISK MÅLDOKUMENT Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2014-2015 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Grunnlagspolitikk for skole

Grunnlagspolitikk for skole Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Pål Thygesen, generalsekretær 25. oktober 2012 LS- 3-1213- 041 Grunnlagspolitikk for skole Bakgrunn Landsstyret har i 2012 forsøkt å behandle

Detaljer

Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti

Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti Dagsorden: Innkomne forslag - Arbeid Tittel: Krav til anbudsprosesser for å motvirke sosial dumping. Forslagsnr: 1 Fra: Aurskog-Høland

Detaljer

Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. Dagsorden (nr. 63):

Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. Dagsorden (nr. 63): 2015 14. april Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Hans Torgersen 2807 Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n Dagsorden (nr. 63): 1. Innstilling fra

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program LNUs Barne- og ungdomspolitiske program 2013 2016 Innhold Innledning... 3 LNUs interessepolitiske verdigrunnlag... 3 Om LNUs styringsdokumenter og praktiske politiske arbeid... 3 1. Retten til beskyttelse...

Detaljer

Tre utfordringer Unge Venstres løsninger

Tre utfordringer Unge Venstres løsninger Endringsforslag til Unge Venstres politiske plattform 2014-2016 Tre utfordringer Unge Venstres løsninger Forslag 1 Øydis Lebiko Side 2 og 3 Forslaget: Stryk hele kapittelet. Landsstyrets innstilling:avvist

Detaljer

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 14. mai Dagsorden 3337 Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 79): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 ... 3... 5... 8... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 2 Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil Norge mangle 11 000 lærerårsverk innen år 2020. En undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND 14. januar 2002 ved Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE Mine damer og herrer! La meg først få ønske dere alle et riktig godt

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

ILO kort fortalt. [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon

ILO kort fortalt. [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO kort fortalt [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon «Universell og varig fred kan kun oppnås hvis den er tuftet på sosial rettferdighet.» ILOs konstitusjon, 1919

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013 Vedtatt på representantskapsmøtet 2010 Om LNUs styringsdokumenter...4 1 En ny og helhetlig barne-

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april

Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april slag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte Seterbråten skole, 17.-19. april 1 slag 1 Side: 4 Linjenummer: 91 til 85 slagstype: Flytting slagstiller: SST at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer