Styret for kultur, omsorg og undervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for kultur, omsorg og undervisning"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck Medlem H Willy Olsen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Grethe Ernø Johansen LEDER AP Ronny Holm MEDL AP Bjørg Eva Eliassen Hamsund MEDL H Malene Kjemsaas MEDL FELLES Steve Sivertsen MEDL FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Tone Risto Kjørsvik Grethe Ernø Johansen AP Kristel Monique Jørgensen Bjørg Eva Eliassen H Hamsund Per Olav Spein Steve Sivertsen FRP Oddvar Linnes Malene Kjemsaas FELLES 10 representanter (av 11 ) til stede. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Odd Edvardsen, Kaj Gunnar Dahl og Grethe Nissen, personalsjef Sølvi Løkke, kommuneadvokat Espen Rønning, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, Arvid Isaksen, barnehageansvarlig Unn Wenche Slettvoll, rådgiver Bjørn Sigvardsen og fagansvarlig AKS Tom Wullf med Rachael Brand og Knut Munkvold. Tor Ivar Heggelund Nestleder Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Følgende muntlige orienteringer: 1) Rekruttering og bemanning v/ kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl. 2) Reforhandlinger legeavtalen bl. a. vedr husleie v/arvid Isaksen. 3) Status barnehageplasser v/ kommunalsjef Grethe Nissen. 4) Ettervernsboligene til rustjenesten/rullering av rusplan. Orienteringen utsettes til neste møte i KOU. 5) Skal rus og sosial fortsatt være under NAV? v/rådmann Leif Vidar Olsen. 6) Samhandlingsprosjekt v/rådmann Leif Vidar Olsen. 7) Hammerfest kulturskole. Saksliste Saksnr PS 1/10 PS 2/10 PS 3/10 PS 4/10 PS 5/10 PS 6/10 Innhold Godkjenning av Breilia skole etter forskrift om miljørettet helsevern i Godkjenning av Elvetun midlertidige skole etter forskrift om miljørettet helsevern i Godkjenning av Daltun skole etter forskrift om miljørettet helsevern i Godkjenning av Mylingen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i Godkjenning av Isbjørnhiet barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler Høringsuttalelse Strategiplanen Helse Finnmark HF PS 7/10 Forslag til kandidater for helseforetakene PS 8/10 PS 9/10 Tilleggssak PS 10/10 Innkalling godkjent Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Humanitær hjelp til Haiti Saksliste/dagsorden: Sakslista med sakene 01/10 til og med 09/10 og tilleggssak PS 10/10 godkjent. PS 1/10 Godkjenning av Breilia skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler KOU godkjenner Breilia skole etter forskrift om miljørettet helsevern i etter at avvik er lukket.

3 Votering Som innstillingen enstemmig vedtatt. KOU godkjenner Breilia skole etter forskrift om miljørettet helsevern i etter at avvik er lukket. PS 2/10 Godkjenning av Elvetun midlertidige skole etter forskrift om miljørettet helsevern i KOU godkjenner Elvetun skole etter forskrift om miljørettet helsevern i etter at avvik er lukket. Votering Som innstillingen enstemmig vedtatt. KOU godkjenner Elvetun skole etter forskrift om miljørettet helsevern i etter at avvik er lukket. PS 3/10 Godkjenning av Daltun skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler KOU godkjenner Daltun skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole etter at avvikene er lukket. Votering Som innstillingen enstemmig vedtatt.

4 KOU godkjenner Daltun skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole etter at avvikene er lukket. PS 4/10 Godkjenning av Mylingen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i KOU godkjenner Mylingen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etter at avvikene er lukket. Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag: Vi ber om tilbakemelding ang. merknad i 8 innen Votering Som innstillingen enstemmig vedtatt. KOU godkjenner Mylingen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etter at avvikene er lukket. Vi ber om tilbakemelding ang. merknad i 8 innen PS 5/10 Godkjenning av Isbjørnhiet barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler KOU godkjenner Isbjørnhiet barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag: KOU vil ha tilbakemelding ang. merknad i 8 innen

5 Votering Som innstillingen enstemmig vedtatt. KOU godkjenner Isbjørnhiet barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. KOU vil ha tilbakemelding ang. merknad i 8 innen PS 6/10 Høringsuttalelse Strategiplanen Helse Finnmark HF Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) gir sin tilslutning til vedlagte høringsuttalelse til Strategiplan Helse Finnmark HF. Styret for kultur, omsorg og undervisning har følgende endring: Endre vedlagt til følgende høringsuttalelse. Styret for kultur, omsorg og undervisning har følgende tilføyelse: Vi vil påpeke at Hammerfest BUP er uteglemt i oversikt, se oversikt s. 10 Votering: Som innstillingen med endring og tilføyelse enstemmig vedtatt. Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) gir sin tilslutning til følgende høringsuttalelse til Strategiplan Helse Finnmark HF. Generelt kan vi si oss enige i hovedtrekkene i strategiplanen og støtter vedtatt sykehusstruktur med to lokalsykehus. Vi vil også peke på at IKT vil være avgjørende suksessfaktor i framtidige samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Ønsket er en bedre dialog med sykehuset når det gjelder dagens bruk av IKT, men også når det gjelder framtidens muligheter som teknologien vil åpne for. Videre vil vi spesielt si noe om følgende: Ad. pkt Samhandling: Helse Finnmark mener at framtidens spesialisthelsetjeneste vil bygges gjennom et forsterket og utvidet samarbeid med kommunene i fylket.

6 Vi mener at dette vil kreve en betydelig innsats både fra administrasjonen og fra fagpersonellet i foretaket. På administrativt nivå bør man vurdere å opprette en Samhandlingsenhet, på samme måte som UNN har gjort, men i mindre målestokk. Det er viktig at noen i foretaket blir gode på samhandling og samarbeider med kommunene om å utvikle gode samhandlingsmodeller. Vi ønsker også at vertskommunene for sykehusene tas aktivt med i utviklingen av samhandlingsmodeller, da disse kommunene kan være ressurskommuner både for sykehusene og de mindre kommunene. Fagpersonellet i foretakene vil måtte ha en aktiv rolle ved innføring av Samhandlingsreformen når det gjelder kompetanseoverføring til fagpersonell i kommunene. Oppgaveoverføringen fra sykehusene til kommunene vil kreve en betydelig kompetanseheving hos helsepersonellet i kommunene, og det er viktig at foretakene setter av tid og ressurser slik at denne kompetanseoverføringen kan skje på en best mulig måte. Ad. pkt Klinikk psykisk helsevern og rus: Helse Finnmark ønsker at Klinikk psykisk helsevern og rus skal gi behandlingstilbud av høy faglig kvalitet, og man vil utvikle stabile og sterke fagmiljø. Vi opplever at Klinikk psykisk helsevern og rus er preget av stor mangel på legespesialister. Dette har negativ påvirkning på kvaliteten i tjenestetilbudene. Klinikk psykisk helsevern og rus har behandlingsenhetene sine lokalisert på 8 forskjellige steder i fylket, på 5 av disse stedene har man også sengeplasser. Ingen av disse sengeplassene er lokalisert til de to sykehuskommunene i fylket. Vi tror at den dårlige legedekningen i klinikken kan skyldes at man ikke har forsøkt å bygge opp fagmiljøene i færre og større enheter. Vi stiller også spørsmål ved hvorfor man ikke benytter seg av det rekrutteringspotensialet som kan ligge i å knytte noen psykiatriske sengeplasser til de to sykehusene i fylket. Det vil sannsynligvis være lettere å tilknytte legespesialister til behandlingsenheter ved sykehusene, enn til små enheter i distriktene. Vi tror at dersom man skal lykkes i å bygge opp fagmiljøene, og å utdanne og rekruttere psykiatere, så må man se på lokaliseringen av behandlingsenhetene og sengeplassene. Det er vanskelig å tenke seg at man skal klare å bygge opp sterke og stabile fagmiljø i Klinikk psykisk helsevern og rus i Finnmark på så mange og så spredte behandlingsenheter. Vi vil påpeke at Hammerfest BUP er uteglemt i oversikt, se oversikt s. 10. PS 7/10 Forslag til kandidater for helseforetakene Formannskapet foreslår følgende kandidater til styremedlemmer i Helse Finnmark HF: Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: Styret for Kultur, omsorg og undervisning fremmer følgende forslag: 1. Helse-Finnmark står foran store utfordringer, både når det gjelder samhandlingsreformen og fremtidige investeringer. Det er derfor nødvendig med en kontinuitet innenfor styret,

7 slik at man beholder nødvendig kompetanse og ikke unødig foretar utskifting av styrerepresentanter. 2. Hammerfest kommune går derfor inn for gjenvalg av tre politiske oppnevnte styrerepresentanter, Ulf Syversen, Hilde Søraa og Staal Nilsen. Vi vil spesielt fremheve betydningen av å beholde Ulf Syversen, som særdeles dyktig representant med bakgrunn fra et område av Finnmark som ellers er dårlig representert. 3. Av andre representanter som kan komme på tale dersom noen av de politisk oppnevnte ønsker å trekke seg, vil vi nevne Ragnhild Vassvik Kalstad, Karasjok. Votering: Som innstillingen inkl. AP s forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet foreslår følgende kandidater til styremedlemmer i Helse Finnmark HF. Styret for Kultur, omsorg og undervisning fremmer følgende forslag: 1. Helse-Finnmark står foran store utfordringer, både når det gjelder samhandlingsreformen og fremtidige investeringer. Det er derfor nødvendig med en kontinuitet innenfor styret, slik at man beholder nødvendig kompetanse og ikke unødig foretar utskifting av styrerepresentanter. 2. Hammerfest kommune går derfor inn for gjenvalg av tre politiske oppnevnte styrerepresentanter: Ulf Syversen, Hilde Søraa og Staal Nilsen. Vi vil spesielt fremheve betydningen av å beholde Ulf Syversen, som særdeles dyktig representant med bakgrunn fra et område av Finnmark som ellers er dårlig representert. 3. Av andre representater som kan komme på tale dersom noen av de politisk oppnevnte ønsker å trekke seg, vil vi nevne Ragnhild Vassvik Kalstad, Karasjok. PS 8/10 Diverse referatsaker RS 10/1 Kjære ordfører RS 10/2 Stiftelsen Amathea - søknad fra veiledningskontoret i deres kommune om støtte kr i 2009 RS 10/3 Vedrørende godkjenning av Reindalen skole etter forskrift om miljørettet helsevern i RS 10/4 Referat fra møte i Seksjon for Miljørettet helsevern RS 10/5 Søknad om prosjektmidler til utredning og planlegging av interkommunal samhandlingsenhet i Hammerfest kommune Referatsakene tas til orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering.

8 PS 9/10 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den godkjennes. PS 10/10 Humanitær hjelp til Haiti Styret for kultur, omsorg og undervisning har i møte den anbefalt formannskapet å bidra til de kriserammede i Haiti. Hammerfest kommune bidrar med kr.. til de kriserammede i Haiti. Beløpet utbetales til.. og belastes formannskapets bevilgning.

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tid: 10:30 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 08/06

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 08/06 Møteprotokoll 08/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer