Rapport arbeidsgruppe strategiplan Gruppe 4. Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 4. Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner?"

Transkript

1 Rapport arbeidsgruppe strategiplan Gruppe 4 Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner? Kristiansand Finn Holm Navn Sørlandet sykehus HF

2 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 2 av 23 INNHOLD 1. Innledning Sammendrag Om arbeidsgruppens arbeid Drøfting Konklusjon Referanser Vedlegg... 23

3 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 3 av 23 1.Innledning 1.1Innledning Sørlandet Sykehus HF er i ferd med å fullføre inneværende treårige strategiperiode, Strategiplan Arbeidet med å planlegge neste treårsperiode, Strategiplan , ble startet andre halvår Strategiplanen skal angi hvilke områder Sørlandet sykehus skal prioritere de neste årene og hvilke tiltak som skal iverksettes på kort sikt for å sikre et behandlingstilbud med gjennomgående høy kvalitet. Samtidig skal strategiplanen bidra til å skape nødvendig trygghet og forutsigbarhet for behandlingstilbudet. Parallelt med strategiutviklingsarbeidet pågår det et arbeid for å definere en langsiktig og helhetlig plan for utvikling av Sørlandet Sykehus HF frem til Planen skal beskrive både tjenestetilbud, driftsmodell, organisasjon og infrastruktur. Strategiplanen skal ta utgangspunkt i Utviklingsplan 2030, der arbeidet med utviklingsplanen gir føringer som berører valg i strategiperioden. I strategiutviklingsarbeidet for neste strategiperiode er det identifisert tre strategiske områder som skal utredes i løpet av planperioden og 11 strategiske områder som skal utredes i egne arbeidsgrupper i forbindelse med utvikling av strategiplanen og implementeres i løpet av planperioden. Ett av disse 11 områdene er: «Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner?». 1.2 Bakgrunn og mandat Utviklingen de siste årene tilsier at nasjonale og internasjonale retningslinjer i økende grad vil bli styrende for organisering og funksjonsfordeling av diagnostikk og behandling av alle typer pasientgrupper. For å møte denne utviklingen og samtidig sikre forutsigbarhet i pasienttilbudet, er det nødvendig å etablere ett sett førende prinsipper for funksjonsfordeling innad i Sørlandet sykehus og i forholdet til regionsykehus. Det er satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å gjennomgå dagens funksjonsfordeling innad i sykehuset og mot Oslo universitetssykehus HF (og regionen for øvrig) i forhold til beslutninger som er tatt av eier, samt føringer i veiledere og retningslinjer. Gruppen har fått i oppgave å beskrive et strategisk prinsipp for funksjonsfordeling som ivaretar kunnskapsbasert praksis og eiers bestillinger. Videre skal gruppen utrede hvordan dette virker inn på øvrige tjenester og serviceenheter. Gruppen bes også om å vurdere og angi aktuelle målinger/styringsindikatorer for grad/andel av implementerte veiledere, bestillere, samt internasjonale retningslinjer der disse sier noe om organisering. Denne rapporten beskriver resultatet av arbeidsgruppens arbeid og utgjør arbeidsgruppens leveranse til strategiutviklingsarbeidet.

4 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 4 av Forutsetninger og avgrensninger Det finnes ingen entydig definisjon i tidligere strategiplanperioder ved Sørlandet sykehus HF av hva som inngår i høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner. Tradisjonelt har begrepene vært koblet til volum og kompetanse og diskusjoner rundt fordeling av oppgaver mellom sykehusene i Agder. I dette arbeidet er gruppen blitt bedt om å inkludere det de finner formålstjenlig for å besvare oppgaven gitt i mandatet. I arbeidet har de ulike gruppedeltagerne selv gjort en vurdering av hvilke behandlinger som defineres som høyspesialiserte og multidisiplinære. Fagområdene som er blitt drøftet er avgrenset mot øvrige strategiske områder. Dette innebærer at fagområdene kreft, traume og akutt slagbehandling ikke er diskutert i denne gruppen, da områdene dekkes av andre arbeidsgrupper og planverk.

5 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 5 av 23 2.Sammendrag 2.1Bakgrunn og strategisk målbilde Utviklingen de siste årene tilsier at nasjonale og internasjonale retningslinjer i økende grad vil bli styrende for organisering og funksjonsfordeling av diagnostikk og behandling av alle typer pasientgrupper. For å møte denne utviklingen og samtidig sikre forutsigbarhet i pasienttilbudet, er det nødvendig å etablere ett sett førende prinsipper for funksjonsfordeling innad i Sørlandet sykehus HF og i forholdet til andre sykehus i regionen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å gjennomgå dagens funksjonsfordeling for «høyspesialiserte» og «multidisiplinære» funksjoner innad i sykehuset og mot Oslo universitetssykehus HF i forhold til beslutninger som er tatt av eier og føringer i veiledere og retningslinjer. Gruppen har fått i oppgave å beskrive et strategisk prinsipp for funksjonsfordeling som ivaretar kunnskapsbasert praksis og eiers bestillinger. Det har vært utfordrende å finne tydelige definisjoner på hvilke tjenester som ligger innenfor begrepene «høyspesialisert» og «multidisiplinær». Hvordan begrepene defineres varierer mellom fagområder og tid. Arbeidsgruppen har derfor vurdert det som mest hensiktsmessig å la representantene fra de ulike fagmiljøene selv vurdere hvilke tjenester som det er relevant å diskutere innenfor eget fagfelt. Til grunn for arbeidet har arbeidsgruppen lagt en langsiktig målsetting om at Sørlandet Sykehus HF skal opprettholde høy grad av egendekning for befolkningen i Agder. Prinsippene for fremtidige funksjonsfordelinger må derfor bidra til å sikre at Sørlandet Sykehus HF totalt sett kan beholde funksjoner i Agder, i motsetning til å miste de til for eksempel Oslo Universitetssykehus HF. 2.2 Status i dag Sørlandet sykehus HF kjennetegnes i dag ved høy egendekning, men dette innebærer ikke at man skal holde på fagområder som har lavt volum, dersom dette skaper utfordringer i forhold til kvalitet. Lavt volum innebærer også at det kan være utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende vaktberedskap med de tilgjengelige ressursene (personell og økonomisk) som sykehuset til enhver tid besitter. I henhold til oppgavebeskrivelsen i mandatet har arbeidsgruppen gjennomgått status for funksjonsfordeling for høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner innad i Sørlandet Sykehus HF og mellom Sørlandet Sykehus HF og Oslo Universitetssykehus HF. Hensikten med gjennomgangen har vært å vurdere hvorvidt føringer for funksjonsfordelinger fra eier, veiledere og retningslinjer følges ved Sørlandet Sykehus HF i dag. Resultatet av gjennomgangen tilsier at gjeldende føringer, med noen unntak, følges ved sykehuset. Unntakene handler i hovedsak om enkeltområder hvor avvik fra retningslinjer er avtalt mellom partene.

6 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 6 av Strategi for kommende strategiperiode og prinsipper for fremtidig funksjonsdeling Arbeidsgruppen anbefaler to hovedstrategier for å underbygge målet om å opprettholde høy grad av egendekning for befolkningen i Agder i kommende strategiperiode: 1) Fremtidige funksjonsfordelinger, og derfor også de strategiske prinsippene for fremtidige funksjonsfordelinger, må bidra til en samling av høyspesialisert og multidisiplinære funksjoner frem mot Samling internt sikrer fagområder lokalt. 2) Sørlandet sykehus skal jobbe aktivt for å posisjonere seg for å beholde høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner der volumet og kvaliteten i behandlingen tilsier dette. Det er først og fremst punkt 1) som har vært tema i arbeidsgruppens mandat og hoveddelen av arbeidsgruppens arbeid omhandler dette. Arbeidsgruppen har kommet til enighet om å anbefale følgende sett med prinsipper for fremtidige funksjonsfordelinger: Samling av tverrfaglig kompetanse gir bedre resultat ved behandling av sjeldne, komplekse eller kompliserte tilstander Stort pasientvolum gir større erfaring og kompetanse Kostbart utstyr må ha stor utnyttelsesgrad Utnytte eksisterende bygningsmasse Store fagmiljøer er mest robuste ved fravær og generasjonsskifte, samt at det muliggjør subspesialisering og bedre vaktberedskap Ivareta lokal kompetanse og kvalitet Etterfølge nasjonale føringer og veiledere Samordning med behandlingstilbud i Agders naboregioner Samordning med kommunalt behandlingstilbud i Agder (Samhandlingsreformen etter 2016) Prinsippene må veies mot hverandre og bør anvendes i alle fag. I prosessen frem mot 2030-sykehuset er det viktig at man finner kloke løsninger for samling av funksjoner slik at man bestreber å ivareta levedyktige fagmiljøer. De viktigste tiltakene arbeidsgruppen ser at sykehuset bør iverksette for å posisjonere seg for å beholde høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner, vil være å delta i forum hvor regionale og nasjonale veiledere utarbeides og å sikre tilstrekkelig oppfølging av relevante kvalitetsindikatorer til å kunne dokumentere resultatene ved sykehuset. 2.4 Iverksetting av strategien og mål for kommende strategiperiode Et virkemiddel for å iverksette prinsippene ved fremtidige funksjonsfordelinger er å etablere fagråd hvis oppgave er å utarbeide anbefalinger i konkrete fordelingsspørsmål med utgangspunkt i prinsippene.

7 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 7 av 23 For at fagrådene skal være operative og beslutningsdyktige når problemstillinger knyttet til funksjonsfordelinger oppstår, må rådene etableres i god tid før fordelingsspørsmål skal håndteres. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at målsettingen for kommende strategiperiode bør være å etablere fagråd for alle fagområder så snart som mulig.

8 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 8 av 23 3.Om arbeidsgruppens arbeid 3.1Arbeidsgruppens sammensetning Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt av legerepresentanter fra de ulike fagdisiplinene som er blitt drøftet i gruppen. I tillegg har brukere, legeforeningen, økonomiavdelingen ved sykehuset og Norsk Sykepleier Forbund deltatt med egne representanter. Ole Tjomsland fra Helse Sør-Øst RHF var oppnevnt som observatør i gruppen, men har ikke hatt anledning til å møte de aktuelle møtedatoene. Tabellen under lister opp arbeidsgruppens deltagere. Tabell: Gruppens sammensetning Tom Atle Steffensen (Brukerrepresentant) Hans Thorvild Thomassen (DNLF) Arve Vesterfjell (NSF) Elin Sandsmark (Medisinsk serviceklinikk, radiologi, overlege Finn Tore Gjestvang (Medisinsk klinikk, SSK, Medisinsk avd., Overlege/seksj.leder) Gunnar Fjermeros (Medisinsk klinikk, SSK, Medisinsk avd., Seksjonsoverlege) Dag Soldal (Medisinsk klinikk, Revmatologisk avdeling, Avdelingsleder) Reinhild Lange (Medisinsk klinikk, AFR, Med.faglig rådgiver, Martin Weisshaar (Medisinsk klinikk, Nevrologisk avdeling, Avd.leder) Wolfgang Lindenburger (Medisinsk klinikk, SSA, Medisinsk avdeling, Overlege) Pål Gunnes (Medisinsk klinikk, SSA, Medisinsk avdeling, Overlege) Kåre E Danielsen (Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Avdelingsleder Aage V Andersen (Kirurgisk klinikk, SSA, Kir. Avd, Overlege) Arthur Halvorsen (Kirurgisk klinikk, SSK, Avd. overlege) Sigurd Hortemo (Kirurgisk klinikk, SSK, KK,Overlege) Jan-Erik Tunaal-Larsen (Økonomiavdelingen, Virksomhetsdata, leder) Gruppen har vært ledet av Finn Holm (EY) og sekretær for gruppen har vært Benedikt Bocek (EY). 3.2 Arbeidsform Arbeidsgruppens arbeid er i hovedsak blitt organisert rundt en serie arbeidsgruppemøter. I alt er det blitt gjennomført tre arbeidsgruppemøter, henholdsvis den 15. januar, 10. februar og 10. mars. De to første i Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand sine lokaler, det siste i Arendal. Tidsplan for arbeidet er illustrert i figuren på neste side.

9 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 9 av 23 Figur: Overordnet tidsplan for arbeidet i arbeidsgruppe 4 Aktivitet jan feb mar Mobilisering Oppstartsmøter Datainnsamling og analyser Analysegjennomgang + foreløpige konklusjoner Utarbeidelse av utkast til strategirapport Presentasjon av forslag til løsninger + utkast Ferdigstille rapport I arbeidsgruppemøtene er behov for aktiviteter mellom møtene blitt drøftet og oppgaver til gruppedeltagere fordelt. Prosjektleder for gruppen har styrt arbeidet mellom arbeidsgruppemøtene. Dette har i all hovedsak omhandlet innsamling, sammenstilling og verifisering av datagrunnlag, analyser og forberedelse av arbeidsgruppemøter. Tema for første samling i arbeidsgruppen var bakgrunn for og gjennomgang av arbeidsgruppens mandat, samt definisjonsavklaring og avgrensning av arbeidsgruppens oppdrag. I felleskap utarbeidet arbeidsgruppen en oversikt over funksjonsområdene som omhandles i gruppens arbeid, samt relaterte retningslinjer. Ved andre samling vurderte arbeidsgruppen i hvilken grad gjeldende retningslinjer for funksjonsfordeling blir overholdt og diskuterte ulike tilnærminger til strategiske prinsipper for funksjonsdeling. I det tredje arbeidsgruppemøtet gjennomgikk gruppen utkastet til rapport som forelå til gjennomgang 26. februar Mellom møtene har arbeidsgruppens deltagere gitt innspill til beskrivelser av fagområdene, hvordan funksjonsfordelingen innad i Sørlandet sykehus er, hvordan man praktiserer regionale-, nasjonale-, og internasjonale retningslinjer. Arbeidsgruppens arbeid i og mellom arbeidsgruppemøtene er dokumentert i egne referater som fortløpende er blitt publisert på Sørlandet Sykehus HF sine nettsider. De som av ulike årsaker ikke har kunnet delta på alle møtene har (som resten av gruppen) fått tilsendt dokumentasjon fra møtene for å kunne gi tilbakemeldinger på e- post.

10 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 10 av 23 4.Drøfting Dette kapittelet beskriver resultatene av arbeidsgruppens arbeid med oppgavene i mandatet. Oppgavebesvarelsene er utarbeidet og kvalitetssikret av arbeidsgruppens medlemmer i og i etterkant av arbeidsgruppemøtene. Innspill til besvarelsene som er mottatt av prosjektleder er e-post er blitt gjennomgått i møtene. Kapittelet er strukturert som følger: 1. Definisjon av begrepene høyspesialiserte og multidisiplinære tjenester 2. Dagens fordeling av funksjoner i Sørlandet sykehus HF 3. Prinsipper for (fremtidige) funksjonsfordelinger 4. Iverksettelse av prinsippene 4.1 Definisjon av begrepene høyspesialiserte og multidisiplinære tjenester En diskusjon knyttet til forståelsen av hvilke tjenester som skal inkluderes i begrepene «høyspesialisert» og «multidisiplinær» var, sammen med en felles gjennomgang av mandatet, et naturlig utgangspunkt for arbeidsgruppens arbeid. Begrepene er ikke definert i gruppens mandat og det ble avklart med prosjektledelsen for strategiarbeidet at det var opp til arbeidsgruppen å sette rammene for arbeidet. Arbeidsgruppen har drøftet kjennetegnene på høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner. I denne sammenheng er volum, størrelse på fagmiljø, kompleksitet og teknologiske krav trukket frem. Det har imidlertid vært utfordrende å finne tydelige definisjoner på hvilke tjenester som ligger innenfor disse begrepene. Hvordan begrepene «høyspesialisert» og «multidisiplinær» defineres varierer mellom fagområder og tid. I dag utføres behandlinger lokalt som tidligere kun ble utført i hovedstaden (for eksempel enkelte typer krevende fødsler). Det er flere eksempler på at det som tidligere var meget spesialisert og krevende, i dag behandles lokalt med høyt volum. Dette illustrerer at definisjon på «høyspesialisert» og «multidisiplinært» også avhenger av den medisinske- og teknologiske utviklingen. Arbeidsgruppen vurderte det derfor som mest hensiktsmessig å la representantene fra de ulike fagmiljøene selv vurdere hvilke tjenester som det er relevant å diskutere innenfor eget fagfelt. Arbeidsgruppen har inkludert følgende områder i de videre diskusjonene: Ortopedi Revmakirurgi/Revmatologi Kirurgi Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) Øye Medisin Hjerte Radiologi Nevrologi Onkologi

11 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 11 av 23 Barnesenteret Kvinnesenteret Anestesi/Intensiv 4.2 Dagens fordeling av funksjoner i Sørlandet sykehus HF I henhold til oppgavebeskrivelsen i mandatet har arbeidsgruppen gjennomgått status for funksjonsfordeling innad i Sørlandet Sykehus HF og mellom Sørlandet Sykehus HF og Oslo Universitetssykehus HF. Hensikten med gjennomgangen har vært å vurdere hvorvidt føringer for funksjonsfordelinger fra eier, veiledere og retningslinjer følges ved Sørlandet Sykehus i dag. Resultatet av gjennomgangen tilsier at gjeldende føringer, med noen unntak, følges ved sykehuset. Unntakene handler i hovedsak om enkeltområder hvor avvik fra retningslinjer er avtalt med Helse Sør Øst. I tillegg avviker dagens organisering av fødetilbudet på enkelte områder fra gjeldende fødeveileder. Dette er beskrevet i en egen implementeringsplan for fødeveilederen ved Sørlandet sykehus HF. Noen fagområder er samlet ved en lokalisasjon, mens andre er fordelt mellom flere lokalisasjoner. I dette avsnittet beskrives kort hvordan fordelingen av funksjoner mellom lokalisasjonene er i dag for de områdene gruppen har definert inn i mandatet Ortopedi Innenfor de høyspesialiserte og multidisiplinære funksjonene i ortopedi er det foretatt en hel rekke funksjonsfordelinger de senere årene. I 2010 ble det levert en rapport i Helse Sør-Øst som tok for seg organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi. Utvalget var bredt sammensatt og hadde representasjon fra alle sykehusområdene. Disse anbefalingene følges av Sørlandet Sykehus og fordelingen internt i Agder er beskrevet noe nærmere under avsnittet om Revmakirurgi og Barnesenteret. For øvrig arbeider man innen ortopedi med vurderinger om hva som er hensiktsmessig driftsmessig i forhold til dupliseringa av utstyr osv. Elektiv ortopedi blir behandlet i arbeidsgruppe Revmakirurgi/Revmatologi Revmatologien er i dag samlet i Kristiansand og inkluderer legestab, senger (3 senger i medisinsk avdeling), poliklinikk og osteoporoseklinikk. Ambulerende overlege er til stede ved poliklinikk, rehabiliteringsvirksomhet (poliklinisk 4 plasser) og tilsynsvirksomhet i Arendal. Når det gjelder forholdet til Oslo universitetssykehus HF (Oslo Universitetssykehus HF) henvises det til fagrådet som utarbeidet rapporten i Sørlandet Sykehus HF er det sykehuset som bruker Oslo Universitetssykehus HF minst av avdelingene i Helse Sør- Øst HF. Avdelingens kompetansenivå, geografisk plassering og mulighet til samarbeid med andre avdelinger i områdesykehuset vil bestemme områdefunksjonene som skal tas hånd om. Sørlandet Sykehus HF har det meste av de tjenestetilbudene (lab, rtg, medisinske og kirurgiske støttefunksjoner som er nødvendig) for å ta hånd om (nesten) alle pasienter med revmatologiske problemstillinger for pasienter fra Agder. Kompleks rehabilitering sendes til Diakonhjemmet og svært sjeldne og alvorlige bindevevssykdommer blir henvist til Oslo Universitetssykehus HF.

12 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 12 av Kirurgi Innenfor kirurgi er det i hovedsak to forhold som styrer funksjonsfordelingen av høyspesialiserte og multidisiplinære tjenester. Det første er rapporten om kreftbehandling i Helse Sør-Øst fra 2010, sammen med den regionale kreftplanen. Som en konsekvens av dette er all kreftkirurgi lagt til Kristiansand med unntak av robotkirurgi ved prostatakreft som foregår i Arendal. I tillegg jobber men med flytting av noen områder til Arendal for å utnytte kompetanse og kapasitet etter at kreftkirurgien ble flyttet. Det andre området er funksjonsfordeling innen karkirurgien som ble gjennomgått i i Helse Sør-Øst. Det er gjort noen unntak fra veilederne i samarbeid Helse Sør-Øst HF og Oslo Universitetssykehus HF. I tillegg finnes en strålesatellitt i Kristiansand som opereres i samarbeid med Oslo Universitetssykehus HF og som også øker egenbehandlingen i regionen. For øvrig fordeling innenfor onkologi henvises det til Sørlandet sykehus HF sin kreftplan Avd for Fysikalsk medisin og Rehabilitering (AFR) AFR ble innlemmet i Sørlandet Sykehus HF i juli Før dette var virksomheten sammen med Kysthospitalet i Stavern Spesialsykehus for Rehabilitering (SSR) som eget HF i 2002, fra 2003 egen enhet under Rikshospitalet, senere Oslo Universitetssykehus HF. Det meste av aktiviteten er dermed lokalisert i Kristiansand på Kongsgård. Fra 2009 er rehabiliteringsaktivitet ved Sørlandet Sykehus HF innlemmet i AFR (overvekt, lunge- og hjerterehabilitering). Dagens funksjonsfordeling: Innad i Sørlandet Sykehus HF o Ryggpoliklinikk i tett samarbeid med ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand og evt påfølgende ryggskole i Kristiansand o Ryggpoliklinikk ved nevrologisk avd sykehuset i Arendal og Ryggskole drevet av terapeuter fra AFR i Arendal (raskere tilbake) o Øvrige muskel-skjelett funksjoner er samlet i Kristiansand (Kongsgård). o Nytt fra 2014: 1 spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (overlege) er med og bemanner tverrfaglig smertepoliklinkk lokalisert ved sykehuset i Arendal (en del av anestesiavd sykehuset i Arendal). Det er meningen at smertepoliklinikken skal bemannes med flere yrkesgrupper (fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog med mer) o Hodeskade-, slag-, amputasjons- og multitraumerehabilitering er samlet i Kristiansand (på Kongsgård). Denne rehabiliteringen er uttalt tverrfaglig og multidisiplinær og dermed høyspesialisert. o Sykelig overvekt (konservativ behandling), hjerte- og lungerehabilitering er samlet på Eg o Sykelig overvekt (før og etter bariatrisk kirurgi) er lokalisert ved sykehuset i Arendal

13 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 13 av 23 Ut mot Oslo Universitetssykehus HF (for AFR sitt vedkommende: Sunnaas) o Tverrsnittslesjoner (komplette): Sunnaas har regionalfunksjon o Brannskader: Sunnaas har regionalfunksjon o Traumatiske hodeskader: AFR har flerområdefunksjon for rehabilitering av disse for Agder, Telemark og Vestfold Øye Øyeavdelingen Sørlandet Sykehus HF har tilhold i Arendal hvor det for tiden er ca 9 legeårsverk fordelt på 6 overleger og 3 Lis-leger. Øyeavdelingen i Arendal står for all kirurgisk virksomhet, alt vaktansvar og alle innleggelser på øyeavdeling, hvor avdelingen deler senger med kirurgisk avd. på 3D og pasienthotell. I tillegg er det en omfattende poliklinisk virksomhet. I Kristiansand er det en meget aktiv poliklinikk som skal være bemannet med 1 legeårsverk, dvs lege tilstede alle dager i uken. I tillegg er det både optiker, ortoptist, øyesykepleiere, og merkantilt ansatte. I Kristiansand er det også en stor barneoftalmologisk poliklinikk hvor det følges barn med skjeletilstander, refraksjonsfeil, funksjonsforstyrrelser og barn med reumatisme. Ved øyeavdelingen i Arendal sender vi pasienter til øyeavdelingen hos Oslo Universitetssykehus HF ved netthinneavløsninger, vitrectomier og hornhinnetransplantasjoner. Vi har et meget nært og godt samarbeid med øyeavd. ved Oslo Universitetssykehus HF på Ullevål Indremedisin Basal indremedisin gjøres på de tre sykehusene og inkluderer døgnvakt, sengeposter og poliklinikk. Avdelingene på sykehuset i Arendal og sykehuset i Kristiansand er seksjonerte, dog ikke seksjonert vakt (unntatt i cardiologi som omtales separat). Det er små forskjeller i funksjonene, bortsett fra i volum som reflekterer nedslagsfeltet for sykehusene Lungesykdommer sykehuset i Kristiansand Oppfølging av lungetransplanterte- og cystisk fibrosepasienter. Ansvar for hjemmerespiratorbehandling i Agder. EBUS Gastroenterologi sykehuset i Kristiansand Deltar på MDT-møter med oncolog, gastrokirurg, radiolog. (Konsekvens av at tarmkreftbehandlingen er lagt til sykehuset i Kristiansand.) Gastroenterologi sykehuset i Arendal Behandling av virale hepatitter (gjøres av infeksjonsmedisinere på sykehuset i Kristiansand) Pediatrisk endoskopi. Gruppe 1 utdanningsseksjon.

14 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 14 av Nyresykdommer Ingen forskjeller Blodsykdommer sykehuset i Kristiansand AML hos pas > 65 år. Kompliserte forløp etter beinmargstransplantasjoner Infeksjonsykdommer sykehuset i Kristiansand HIV-behandling Endokrinologi Ingen forskjeller Geriatri Sykehuset i Arendal har ortogeriatri Hjerte Hjerteseksjonen SSK har regionalt ansvar for Telemark og Agder vedr implantasjon av ICD`er. SSK har områdefunksjon for pacemakerimplantasjon for Agder. I 2003 vedtok HSØ og SSHF å opprette et invasivt senter for PCI ved Sørlandet Sykehus i Arendal. Dette ble etablert i Senteret har (del-) regionalt ansvar for pasienter fra Agderfylkene og Telemark (opptaksområde ca ) og tar unntaksvis også imot pasienter også fra andre fylker. PCI senteret er nordens største invasive senter som ikke har hjertekirurgi. Hjerteseksjonen ved SSA dekker behovet for invasive prosedyrer i Agderfylkene og Telemark. Det er et tett samarbeid med anestesi/intensiv om pasienter med hjertestans og akutt sirkulasjonssvikt. Det samarbeides med RH/OUS og Feiringklinikken om pasienter som har behov for coronar bypass eller klaffekirurgi. Det er også et godt samarbeid med rtg avdelingen SSA om MR Cor. SSK startet nylig med CT coronarangiografi. I løpet av året får SSA også ny CT og det startes et samarbeid med rtg. avdelingen om CT coronarangiografi. Pasienter med behov for elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjon sendes til RH/OUS. ICD pasienter sendes til hjerteseksjonen ved SSK. Hjerteseksjonen SSA og SSK foretar begge temporær pacemaker behandling ved behov. Pasienter som skal ha permanent pacemaker henvises til SSK eller Sykehuset Telemark. Hjerteseksjonen har et utmerket samarbeid med de prehospitale tjenester i Agder, Vestfold-Telemark og Luftambulansen om prehospital diagnostikk, behandling og transport av akuttpasienter. SSA har som eneste sykehus som har registrert komplett tallmateriale i norsk infarktregister allerede i Dette viser en akseptabel sykehusmortalitet.

15 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 15 av Radiologi Radiologisk avdeling har virksomhet ved alle tre lokalisasjoner i Sørlandet sykehus HF. I dette avsnittet beskrives de områdene som tilhører det arbeidsgruppen definerer som høyspesialiserte og multidisiplinære tjenester innenfor radiologi Lungekreft Sykehuset i Kristiansand har ukentlig møter med lungeleger, radiolog og onkolog. Lungelege ved sykehuset i Flekkefjord er koblet opp på videokonferanse. sykehuset i Arendal kobles til sykehuset i Kristiansand via videokonferanse sammen med onkolog en gang pr. uke Gastrointestinal (rectum, colon, ventrikkel, oesophagus, noe pankreas) Møter holdes ukentlig på sykehuset i Kristiansand med radiolog, gastrokirurgi, gastroenterolog og onkolog. All utredende bildediagnostikk, (billedtagning og tolkning) ved rectumcancer (MR og CT) og ventrikkelcancer (CT) skal i utgangspunktet utføres hos sykehuset i Kristiansand Prostatamøte Prostatamøtet holdes ukentlig hos sykehuset i Kristiansand med radiolog, urolog, både fra sykehuset i Kristiansand og sykehuset i Arendal med onkolog og som regel også patolog. sykehuset i Arendal er koblet opp med videokonferanse og radiolog derfra som demonstrerer us. tatt i Arendal Hjernetumormøte: Hjernetumormøtet holdes hos sykehuset i Kristiansand med radiolog, nevrolog og onkolog ca hver 14. dag avhengig av aktuelle pasienter Kar Karsenteret er lagt til sykehuset i Kristiansand. Her skal alle angiografier med aktuelle prosedyrer (blokking, stenting, coiling, embolisering) utføres. Dette gjelder us og prosedyrer relatert til abdominalaorta med avgående kar, bekken og u-ex kar. Stentgraft i aorta er pr i dag sentralisert (men oppstart vurderes). Prosedyrer på halskar og intracranielt sendes pr i dag til Oslo Universitetssykehus HF Barn MR-barneus i narkose gjøres både hos sykehuset i Arendal og sykehuset i Kristiansand. De aller yngste pasientene bare ved sykehuset i Kristiansand Mammografi Brystdiagnostisk senter ligger på sykehuset i Kristiansand. Mammografiscreeningbilder tas både hos sykehuset i Arendal, sykehuset i Kristiansand og sykehuset i Flekkefjord, men bildetolkning og klinisk mammografi med trippeldiagnostikk (patolog, radiolog, kirurg), gjøres kun på Brystdiagnostisk senter.

16 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 16 av Nukleærmedisin På Sørlandet Sykehus HF er nukleærmedisin lagt under radiologi, og alle slike undersøkelser utføres på sykehuset i Kristiansand Hjerte Se avsnitt Hjerte Barnesenteret Barnesenteret består av en Habuseksjon (sykehuset i Arendal - sykehuset i Kristiansand) og en barneseksjon (sykehuset i Arendal - sykehuset i Kristiansand) med to enheter i hvert fylke under felles ledelse. Funksjonsfordeling av høyspesialiserte funksjoner opp mot Regionsykehus er i mindre grad fordelt etter diagnosegrupper, men fordelingen skjer rundt alle diagnosegrupper hvor de mest kompliserte utredninger og behandlinger skjer ved Regionsykehus. Eksempler på dette kan være kreft og medfødte hjertefeil hvor en del av behandlingen skjer sentralt, men hvor også en stor del av behandling utføres ved Sørlandet Sykehus HF i nært samarbeid med Regionsykehus. Vi har et regionalt henvisningssenter med spesialisert funksjoner. Habiliteringstjenesten ved sykehuset i Kristiansand er et regionalt henvisningssenter for Program intensiv habilitering og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst HF. Det foreligger søknad om å opprette et regionalt kompetanse/henvisningssenter ved Habuseksjonen sykehuset i Arendal for oppfølging av barn utsatt for rus i svangerskapet. Fordi vi har et lite opptaksområde med ca barn under 18 år og målsetting om å utvikle spissede funksjoner på Agder, har vi innad mellom de to lokalisajonene områdefordelt flere pediatriske fagområder. Det medfører at behandlingen for disse diagnosegruppene kun foregår et sted i Sørlandet Sykehus HF. Ved barneseksjonen sykehuset i Arendal gis områdetilbud i gastroenterologi, spiseteam for spedbarn, hyposensibilisering, utredning og behandling av komplisert matvareallergi og 24- timers video EEG. Ved barneseksjonen sykehuset i Kristiansand gis områdetilbud i onkologi, nyfødtintensivbehandling med behandling av syke nyfødte og premature barn ned til 26 ukers gestasjonsalder. Risikofødsler er selektert til Kvinneklinikken ved sykehuset i Kristiansand fra de tre fødeavdelingene i Sørlandet Sykehus HF. Videre er barneintensivbehandling områdefordelt til sykehuset i Kristiansand samt avansert barnekardiologi og seksuelle overgrep. Habuseksjonen gir i større grad lokale tjenester uten områdefordeling Kvinneklinikken Gyn avd: Sykehuset i Arendal / sykehuset i Kristiansand / sykehuset i Flekkefjord har selvstendige avdelinger uten avtalt funksjonsdeling. Histologisk lavrisiko corpuscanser (evt moderat risiko etter avtale med Oslo Universitetssykehus HF) kan opereres lokalt. All annen gynekologisk kreftkirurgi er sentralisert Oslo Universitetssykehus HF. Oppfølging/evt cytostatikabehandling av all gynekologisk kreft gjøres lokalt.

17 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 17 av 23 Føde avd: Helsedirektoratet har utarbeidet veileder Et trygt fødetilbud-kvalitetskrav til fødselsomsorgen. I veilederen inndeles fødeavdelingene etter størrelse og fødepasienter skal selekteres ut fra risiko til behandling ved enten Kvinneklinikk eller fødeavdeling. I henhold til veilederen defineres sykehuset i Kristiansand som Kvinneklinikk og sykehuset i Arendal / sykehuset i Flekkefjord som fødeavdelinger. Sørlandet sykehus HF har utarbeidet Implementering av fødeveilederen ved Sørlandet Sykehus HF I den fremkommer det at Kvinneklinikken SSK og SSF følger Helsedirektoratets veileder. SSA skal følge seleksjonskriteriene i Helsedirektoratets veileder med 6 unntak(av 16). Truende premature fødsler (singelbarn < 26 uker og flerlinger < 28 uker), tidlig ultralydvurdering og misdannelsesvurderinger sendes Oslo Universitetssykehus HF. Rhesusimuniseringer sendes RIT Anestesi/Intensiv Fordelingen av funksjoner mellom lokalisasjonene er beskrevet i det følgende: Sykehuset i Flekkefjord: Anestesiologisk aktivitet knyttet til den kirurgiske/gynekologiske pasientpopulasjonen. Intermediæravdeling; ingen intensivbehandling. Ingen spesiell funksjonsfordeling. Sykehuset i Arendal: Funksjonsfordelt anestesiaktivitet: barneortopedi, øye, gastroundersøkelse av større barn. Funksjonsfordelt anestesi- og intensivaktivitet: PCI, fedmekirurgi, robotkirurgi. Sykehuset i Kristiansand: Funksjonsfordelt anestesiaktivitet: mamma/endokrinkirurgi. Anestesi til barn under ett år. Funksjonsfordelt anestesi- og intensivmedisin: karkirurgi, tung gastrokirurgi, nyrecancerkirurgi, mer avansert ØNH. I tillegg funksjonsfordelt intensivmedisin: Alle barn under 18 år, nevrologi, hjemmerespirator tilvenning Nevrologi Områdefunksjon med gjennomgående vakt og nevrologisk sengepost er lokalisert til sykehuset i Kristiansand siden høst Det samme gjelder systemansvar for slagbehandling. Det er etablert slagenhet på alle tre lokalisasjoner. Ved sykehuset i Kristiansand ligger ansvaret under nevrologisk avd. Ved sykehuset i Arendal er ansvaret delt mellom nevrologisk og medisinsk avdeling. På sykehuset i Flekkefjord ligger ansvaret under medisinsk avd. Både sykehuset i Kristiansand og sykehuset i Arendal har nevrologisk poliklinikk og KNF aktivitet. Parkinsonspesialpoliklinikk og ryggpoliklinikk med raskere tilbake prosjekt foregår på sykehuset i Arendal.

18 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 18 av 23 Baklofenpumpe påfyll/oppfølging foregår på sykehuset i Kristiansand. Den nye behandlingslinjen for pasienter med hjernesvulst tilrettelegger for samling på sykehuset i Kristiansand. Samarbeidet med Oslo Universitetssykehus HF skjer spesielt med nevrokirurgisk avdeling som ikke finnes på Sørlandet. Alvorlige og kompliserte eller helt uavklarte nevrologiske sykdommer (for eksempel alvorlige nevroimmunologiske sykdommer hvor standardbehandling ikke virker) behandles i samråd med Oslo Universitetssykehus HF eller med nasjonale kompetansesentere andre steder (for eksempel Haukeland, SSE). 3 nevrologer bidrar i det tverrfaglige og -gående nyopprettede nasjonale kompetansesenter for flåttbårne sykdommer. Hovedredaktørene av nasjonal prosedyrebok (NevroNel) er ansatt ved Sørlandet Sykehus HF. 4.3 Prinsipper for (fremtidig) funksjonsfordeling: Overordnet strategisk målsetting Det er enighet i arbeidsgruppen om å jobbe mot en langsiktig målsetting om at Sørlandet Sykehus skal opprettholde høy grad av egendekning for befolkningen i Agder, slik som foretaket har presisert i tidligere strategiarbeid ( ). Prinsippene for fremtidige funksjonsfordelinger må derfor bidra til å sikre at Sørlandet Sykehus totalt sett kan beholde funksjoner i Agder, i motsetning til å miste de til for eksempel Oslo Universitetssykehus. Sørlandet Sykehus kjennetegnes i dag ved høy egendekning, men dette innebærer at flere fagområder har lavt volum i tillegg til at det til tider kan være utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende vaktberedskap med tilgjengelige resursene (personelt og økonomisk). Enkelte kvalitetsindikatorer har vist en uønsket utvikling. Fremtidige funksjonsfordelinger bør være med å bidra til etableringen av robuste fagmiljøer med tilstrekkelig volum til å opprettholde kvalitet og pasientsikkerhet. Retningen for pågående arbeid med sykehusets utviklingsplan frem mot 2030 er også relevant for denne arbeidsgruppen. Prosjektgruppen som leder dette arbeidet har foreløpig formulert en anbefaling om å etablere ett sykehus i Agder med tilhørende regionale helsesentre. Dette vil sannsynligvis også innebære en større grad av samling av funksjoner i den nye bygningsmassen. Fra et rent faglig perspektiv er samling av funksjoner ved ett sted hensiktsmessig (synergieffekter, kostnadsbesparelser og forenkling av kompleksitet i f.eks. logistikk, pasientforløp). I tillegg vil samling av fagområder bidra til økt robusthet og et mer langsiktig perspektiv for Sørlandet Sykehus og de ansatte. Hovedutfordringen Sørlandet Sykehus møter ved en langsiktig målsetting om samling av funksjoner, er den eksisterende infrastrukturen. Lokaliseringen i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord innebærer logistiske, tekniske og organisatoriske utfordringer. Lokaliseringsspørsmål innebærer også et kjent konfliktpotensial i lokalbefolkningen, i den politiske arenaen og blant de ansatte ved sykehuset. Det er til dels store avstander i Sørlandet Sykehus HFs opptaksområde. En samling av funksjoner bør heller ikke gå på bekostning av pasientsikkerhet og et effektivt behandlingstilbud, spesielt ved behandlinger som er ekstremt tidskritiske.

19 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 19 av 23 Oppsummert har arbeidsgruppen besluttet å formulere et sett med strategiske prinsipper med det hovedformål å bidra til en samling av høyspesialisert og multidisiplinære funksjoner frem mot I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at Sørlandet sykehus skal jobbe aktivt for å posisjonere seg for å beholde høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner der kvaliteten i behandlingen tilsier det, gjennom å delta i forum hvor regionale og nasjonale veiledere utarbeides og å sikre tilstrekkelig oppfølging av relevante kvalitetsindikatorer til å kunne dokumentere resultatene ved sykehuset Prinsipper for fremtidige funksjonsfordelinger Strategiplan må føre mot 2030-sykehuset. Målet er gode behandlingsresultater og pasienttilfredshet i et fornuftig samfunnsøkonomisk perspektiv og følgende prinsipper må veies mot hverandre og bør anvendes i alle fag. Dette innebærer en rekke avklaringer, som for eksempel kjennetegn av høyspesialisert og multidisiplinære funksjoner i de ulike fagområdene og hvordan funksjoner skal samles (samling på ett sted, eller samling ved økt samarbeid i team på tvers av lokalisasjoner). Det er også avgjørende å belyse avhengigheten mellom fag og funksjoner. Arbeidsgruppen har kommet til enighet om å anbefale følgende sett med prinsipper for fremtidige funksjonsfordelinger: Samling av tverrfaglig kompetanse gir bedre resultat ved behandling av sjeldne, komplekse eller kompliserte tilstander Stort pasientvolum gir større erfaring og kompetanse Kostbart utstyr må ha stor utnyttelsesgrad Utnytte eksisterende bygningsmasse Store fagmiljøer er mest robuste ved fravær og generasjonsskifte, muliggjør subspesialisering og bedre vaktberedskap Ivareta lokal kompetanse og kvalitet Etterfølge nasjonale føringer og veiledere Samordning med behandlingstilbud i Agders naboregion. Samordning med kommunalt behandlingstilbud i Agder (Samhandlingsreformen etter 2016) I tillegg er det verdt å merke seg at høyspesialisert behandling som for eksempel dialyse bør tilbys nærme der pasienten bor, Da dette er en type hyppig høyspesialisert pasientbehandling. Dette er også, så langt gruppen ser, unntaket som finnes i forhold til prinsippene over. 4.4 Iverksettelse av prinsippene Et virkemiddel for å iverksette prinsippene ved fremtidige funksjonsfordelinger er å etablere fagråd hvis oppgave er å utarbeide anbefalinger i konkrete fordelingsspørsmål med utgangspunkt i prinsippene.

20 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 20 av 23 Fagråd for alle fagområder bør etableres. For store faggrupper vil det være naturlig at fagrådene etableres på seksjonsnivå, mens på mindre fagområder vil det være tilstrekkelig å etablere fagråd på avdelingsnivå. Fagrådene bør som et minimum sammensettes av seksjonsoverlege for store avdelinger og avdelingsoverlege for mindre fag, i tillegg til nøkkelpersoner for faget. Videre er det en forutsetning at fagrådene inkluderer representanter fra alle berørte lokasjoner. Sammensetning og størrelse vil variere fra område til område. Det bør åpnes for en bred tverrfaglig sammensetning i fagrådene og for noen fagområder vil en tverrfaglig sammensetning være helt nødvendig. Fagrådene bør tillegges en stor grad av autonomi og mulighet til å velge sammensetting og størrelse selv. Det understrekes imidlertid at det bør higes etter at rådenes størrelse ikke blir for store, da de lett vil kunne miste sin dynamikk og effektivitet. I prosessen frem mot 2030-sykehuset er det viktig at man finner kloke løsninger for samling av funksjoner slik at man bestreber å ivareta levedyktige fagmiljøer. Det antas at fagrådene ikke vil oppleves som nyttig for brukerrepresentanter. Men brukerrepresentanter bør være involvert ved implementering av behandlingslinjer. Fagrådene skal: Øke samarbeid blant fagfolk i de ulike fagområdene Ha ansvar for å komme med faglige råd ved implementering av nye funksjonsfordelinger/retningslinjer og veiledere. Jobbe i forhold til premisser satt i Utviklingsplanen 2030 for å ivareta at fagmiljøene er levedyktige der de eksisterer Øke fagmiljøenes modenhet med tanke på samling av funksjoner Den administrative ledelsen skal være oppdragsgiver for fagrådene og være pådriver i prosessene. Klinikksjef/fagdirektør vil være ansvarlig for å yte tilsyn mot fagrådene og å påse at samling av funksjoner implementeres, samt kontrollere ved avvik. For at fagrådene skal være operative og beslutningsdyktige når problemstillinger knyttet til funksjonsfordelinger oppstår, må rådene etableres i god tid før fordelingsspørsmål skal håndteres. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at målsettingen for kommende strategiperiode bør være å etablere fagråd for alle fagområder innen utgangen av 2015.

21 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 21 av Konklusjon Det er enighet i arbeidsgruppen om å jobbe mot en langsiktig målsetting om at Sørlandet Sykehus skal opprettholde høy grad av egendekning for befolkningen i Agder. Prinsippene for fremtidige funksjonsfordelinger må derfor bidra til å sikre at Sørlandet Sykehus totalt sett kan beholde funksjoner i Agder, i motsetning til å miste de til for eksempel Oslo Universitetssykehus. Prinsippene arbeidsgruppen har utarbeidet har derfor som hovedmål å bidra til en samling av høyspesialisert og multidisiplinære funksjoner frem mot I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at Sørlandet Sykehus skal jobbe aktivt for å posisjonere seg for å beholde høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner der kvaliteten i behandlingen tilsier det. Dette gjennom å delta i forum hvor regionale og nasjonale veiledere utarbeides og å sikre tilstrekkelig oppfølging av relevante kvalitetsindikatorer til å kunne dokumentere resultatene ved sykehuset. Et virkemiddel for å iverksette prinsippene ved fremtidige funksjonsfordelinger er å etablere fagråd hvis oppgave er å utarbeide anbefalinger i konkrete fordelingsspørsmål med utgangspunkt i prinsippene. For at fagrådene skal være operative og beslutningsdyktige når problemstillinger knyttet til funksjonsfordelinger oppstår, må rådene etableres i god tid før fordelingsspørsmål skal håndteres. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at målsettingen for kommende strategiperiode bør være å etablere fagråd for alle fagområder så snart som mulig.

22 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 22 av 23 6.Referanser «Organisering av karkirurgi i Helse Sør-Øst», Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst, Høsten 2009 «Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, 12/2010», Helsedirektoratet «Intensivbehandling av premature barn i Helse Sør-Øst HF», Helse Sør-Øst HF 2013 «Handlingsplan for kreftbehandling ved Sørlandet Sykehus », Vedtatt , Sørlandet Sykehus HF «Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst», Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi, Høsten 2010 «Implementering fødeveileder ved Sørlandet Sykehus HF»

23 Rapport arbeidsgruppe 4 strategiplan Side 23 av 23 7.Vedlegg Mandat for arbeidsgruppen

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

Saksframlegg - korrigert

Saksframlegg - korrigert Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler NHI Saksframlegg - korrigert Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 090-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Organiseringen av nevrologisk avdeling

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for Handlingsplan for kreftbehandling

Detaljer

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Saksframstilling Arkivsak Dato 26.4.2010 Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus

Detaljer

SSHF som universitetssykehus

SSHF som universitetssykehus Fagavdelingen Fagdirektør Utarb. av: Per Engstrand Behandling: Styret SSHF Dato: 31.10.2013 Versjon: 0.4 Mandat arbeidsgruppe 1 Strategiplan 2015-17: SSHF som universitetssykehus 1. Bakgrunn Det er behov

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 21.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 038-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, 10.10.11 Helse Møre og Romsdal HF Framtidig tilbud innen rehabilitering -uttalelse frå legegruppen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Utviklingsplan 2035 Strategiplan

Utviklingsplan 2035 Strategiplan Utviklingsplan 2035 Strategiplan 2018-2020 Sak 075-2017 Utviklingsplan 2035 høringsdokument Styremøte SSHF, 19. oktober 2017 Styresak: 002-2015 Utviklingsplan 2030 Vedtak 1. Styret tar framlagte prosjektrapport

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKTBESKRIVELSE Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene fra Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) til lokal- og områdesykehusene Sykehusområdet Telemark og Vestfold ved Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Henvisning Poliklinisk vurdering Behandling Oppfølging Senter for sykelig

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 3. Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer hvordan legges til grunn som premisser?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 3. Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer hvordan legges til grunn som premisser? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 3 Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer hvordan legges til grunn som premisser? Kristiansand 20.03.2014 Per Engstrand Navn Sørlandet sykehus

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Økonomiske utfordringer somatikk SSK Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016 Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

revidert funksjonsfordeling

revidert funksjonsfordeling Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81 Dato: 11.11.2011 Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord revidert funksjonsfordeling Formål/sammendrag I denne styresaken

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014. Per Engstrand Fagdirektør SSHF

RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014. Per Engstrand Fagdirektør SSHF RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014 Per Engstrand Fagdirektør SSHF Strategiplan 2015-17 SSHF Fagdirektør Per Engstrand Pilot Lister - SSHF To strategiske

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Svein A. Berntsen Tromsø 13.06.14 sveina.berntsen@sshf.no ART Historikk Startet 1996 som prosjekt Ambulant Slagteam En fast del av

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Arkivsak Dato 10.06.2016 Saksbehandler Nina Førland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.06.2016 Sak nr 055-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Strategiplan Sak 003/ Styremøtet 5.febr 2015 Fagdirektør Per Engstrand

Strategiplan Sak 003/ Styremøtet 5.febr 2015 Fagdirektør Per Engstrand Strategiplan 2015-17 Sak 003/ 2015 Styremøtet 5.febr 2015 Fagdirektør Per Engstrand 1 Agenda Om strategiplan Prosess involvering Innhold Struktur dokumentet Strategiske satsningsområder Strategiske fokusområder

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

Flekkefjord sykehus i fremtiden. Pasientens helsetjeneste 13. februar 2017

Flekkefjord sykehus i fremtiden. Pasientens helsetjeneste 13. februar 2017 Flekkefjord sykehus i fremtiden Pasientens helsetjeneste 13. februar 2017 Bakgrunn Kvalitet - pasientsikkerhet Bekymring om for lite pasientgrunnlag til å gi et trygt og forutsigbart akuttkirurgisk tilbud

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for handlingsplan for kreft Styremøte 21. 05.15

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Kreftkirurgi i Norge Utfordringer og anbefalinger. DM Kreftkonferanse Kjell Magne Tveit

Kreftkirurgi i Norge Utfordringer og anbefalinger. DM Kreftkonferanse Kjell Magne Tveit Kreftkirurgi i Norge Utfordringer og anbefalinger DM Kreftkonferanse 14.04.16 Kjell Magne Tveit Kirurgien er fortsatt viktigst! Sentral for 80% av kreftpasientene Hvem skal operere og hvordan? Et kontroversielt

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Presentasjon arbeidsgruppe pediatri. Vebjørn Vik, HTV-DNLF/Of Ålesund Marianne Nordhov, leder av arbeidsgruppa

Presentasjon arbeidsgruppe pediatri. Vebjørn Vik, HTV-DNLF/Of Ålesund Marianne Nordhov, leder av arbeidsgruppa Presentasjon arbeidsgruppe pediatri Vebjørn Vik, HTV-DNLF/Of Ålesund Marianne Nordhov, leder av arbeidsgruppa Arbeidsgruppe Marianne Nordhov, OUS / UNN Pål Christensen, SH Innlandet Kari Risnes, St Olav

Detaljer

State of the Union adress. Styremøte 26/3

State of the Union adress. Styremøte 26/3 State of the Union adress Styremøte 26/3 Bemanning Gyn/føde i Arendal har 7 overleger,3 LIS 1 har disputert 3 doktorgrader er på god vei 33 stillingshjemler for Jordmor/ Barnepleier Kirurgi Gjør ALLE typer

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord Møte med Sørlandsbenken 7.12.16 Jan Roger Olsen Hva skal vi oppnå? Anbefale hvordan et samlet akuttilbud ved SSF bør være fra 2018, i tråd med

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen:

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen: Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Kriterier for etablering, endring og avvikling Nasjonale behandlingstjenester Formålet med nasjonale behandlingstjenester er å få en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester,

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

Status strategiplan SSHF Etter intern høring Styremøtet Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand

Status strategiplan SSHF Etter intern høring Styremøtet Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand Status strategiplan SSHF 2012-2014 Etter intern høring Styremøtet 31.03.11 Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand Strategiplan i SSHF Premisser i prosessen Kvalitet og pasientsikkerhet Likeverdig tjenestetilbud

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer