UTTALELSER FRA ÅRSMØTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALELSER FRA ÅRSMØTET"

Transkript

1 1 UTTALELSER FRA ÅRSMØTET NEI TIL RESERVASJONSRETT Østfold Arbeiderpartiet ber Stortinget avvise et forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise sine pasienter til abort. Kvinner som oppsøker sin fastlege, skal ha trygghet for at de får dem hjelp de søker. Pasienters rett til likeverdige helsetjenester, er grunnleggende. Pasienten skal vite at når hun går til sin fastlegen, får hun faglig og profesjonell informasjon og veiledning, og hun blir henvist til de helsetjenester hun har rett til og behov for, uavhengig av hvor hun bor eller hvem hun er. Kvinner som oppsøker sin fastlege, skal føre trygghet for at de får hjelp. Derfor kan vi ikke la legers samvittighet gå foran pasientens beste. Å gi fastleger mulighet til å reservere seg skaper også usikkerhet om kvinnenes rett til selvbestemt abort, både blant kvinner selv og blant helsepersonell. Forslaget har skapt et sterkt folkelig engasjement i avisspalter, på blogger og i sosiale medier. Vanlige, samfunnsengasjerte folk skriver høringsuttalelser til departementet i et omfang vi knapt har sett maken til. Men først og fremst er det fagpersonell i helsesektoren som målbærer kritikken. Allmennlegene, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Gynekologforeningen har alle tatt tydelig avstand fra forslaget. Den usikre praksisen som har vært rundt reservasjonsspørsmålet burde vært ryddet av veien da Stoltenberg-regjeringen sendte ut en klar presisering i 2011 om at fastleger ikke har anledning til å reservere seg mot henvisning til abort. Meldinger om at det likevel er fastleger som ikke følger loven på dette punktet, viser at tilsynet må styrkes, og at det må komme reaksjoner på brudd på regelverket.

2 2 KJØNNSLEMLESTELSE AV KVINNER MÅ FORBYS OVER HELE VERDEN Kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og straffbart i Norge. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, artikkel 24. (hentet fra: Helse og Omsorgsdepartementet nettsider). Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika. De landene som praktiserer kvinnelig omskjæring har den høyeste barnedødeligheten i verden. Kjønnslemlestelse representerer alvorlige overgrep med store helsemessige og sosiale konsekvenser for jentene som rammes. Overgrepene må bekjempes gjennom et langsiktig og målrettet arbeid med fokus på forebygging og holdningsendring. Temaet må settes på dagsorden der dette er naturlig som i barnehage, skole, helsevesen, arbeid med integrering m.m. Det er av avgjørende betydning at verdenssamfunnet har kontinuerlig fokus på å forhindre kjønnslemlestelse av alle former. ISF Institutt for samfunnsforskning konkluderer med at opplysningsarbeid virker, kunnskap om helse og anatomi virker, mobilisering i miljøene virker, utdanning virker, teologisk kompetanse virker og lovverket virker for å hindre at jenter blir kjønns lemlestet. Østfold Arbeiderparti må aktivt jobbe mot all form for kjønnslemlestelse, og ha dette i fokus på de arenaer der det er naturlig. Østfold Ap mener arbeid mot kjønnslemlestelse må inngå som en integrert del i alle prosjekt der UD tildeler midler til land/ prosjekt der kjønnslemlestelse foregår.

3 3 FELLESSENTER FOR TRENING OG BEREDSKAP Østfold Arbeiderparti støtter planene for et Fellessenter for trening og beredskap på Rygge Flystasjon. Behovet for et sted hvor politi, militære, brann og helsevesen kan trene sammen er godt dokumenter i arbeidet med å styrke vår samlede beredskap etter 22. juli Utredning som er gjort viser at Rygge Flystasjon har fasiliteter og øvingsområder som er nødvendig. Området brukes allerede til samtrening mellom politiets beredskapstropp og militære. Rygge har ferdig regulerte arealer og opparbeidet infrastruktur som dekker behovene. Det er god samfunnsøkonomi å benytte eksisterende infrastruktur på Rygge framfor å bygge nytt. Politiets livvakttjeneste benytter også Rygge til trening. Det er kort avstand til Rudskogen, som nødetatene allerede benytter til utrykningstrening. Rygge bør også bli hovedbase for politihelikoptrene, slik at de sammen med redningshelikopteret, forsvarets helikoptre og Luftambulansen, kan utgjøre et robust helikoptermiljø hvor aktørene kan trekke veksler på hverandres kompetanse og ressurser. Rygge flystasjon vil gjennom dette også være et naturlig sted å lokalisere en framtidig felles AMK-sentral for Oslo, Akershus og Østfold, noe som kan danne starten på en samordning av AMK-sentralene for alle nødetatene i dette området. Østfold Arbeiderparti forventer at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett bevilger de nødvendige midler for å iverksette konkrete planer for et Fellessenter for trening og beredskap på Rygge.

4 4 INTERNASJONAL UTTALELSE Ukraina Østfold Arbeiderparti fordømmer Russlands folkerettsstridige annektering av den ukrainske autonome republikken Krim. Russlands bruk av militærmakt for å endre landegrenser er brudd på folkeretten. Ukrainas suverenitet og territorielle integritet må respekteres fullt ut. Samtidig må makthaverne i Kiev og på Krim fullt ut ivareta sikkerheten for alle folkegrupper i landet. I Europa er det en rekke internasjonale organisasjoner som OSSE og Europarådet som kan brukes for å løse denne type konflikter med diplomati framfor militære midler. Østfold Arbeiderparti mener Norge må spille en aktiv rolle overfor NATO, EU og FN for å få til en fredelig slutt på denne konflikten og til at det blir holdt ett fritt og uavhengig valg på ny ledelse i landet. Stopp konflikten i Syria Borgerkrigen i Syria er vår tids største humanitære katastrofe med titusenvis av barn, kvinner og menn som er drept, millioner av flyktninger i nabolandene og millioner internt fordrevne som ikke får tilgang på humanitær hjelp på grunn av kamphandlinger. Det som startet med en fredelig protest som regimet slo brutalt ned på, har utviklet seg til å en grusom borgerkrig hvor ulike ekstreme elementer har feid til side de kreftene som ønsket en fredelig overgang til demokrati. Østfold Arbeiderparti oppfordrer til stans i våpenforsyningene til opprørsgruppene, inngåelse av våpenhvile slik at det internasjonale samfunn kan komme inn med humanitær hjelp til befolkningen. Dette må være førsteskritt mot en politisk løsning på konflikten. Verdenssamfunnet kan ikke sitt å se på at denne humanitære katastrofen får pågå i enda flere år. Israel og Palestina Østfold Arbeiderparti er bekymret for at den nye regjeringen med det den kaller en «balansert holdning til Midt-Østen-konflikten» og med bakgrunn i at FrP i sine alternative budsjetter har kuttet i bistanden til de palestinske områdene, vil svekke arbeidet for en fredsløsning mellom Israel og Palestina. Norge har i lang tid spilt en framtredende rolle i arbeidet med å få til fred i Midtøsten og i arbeidet med å få til en selvstendig palestinsk stat, blant annet gjennom å ha kontakt med alle parter i konflikten, også Hamas, som er den styrende organisasjonen på Gaza. Østfold Arbeiderparti mener Israel må stanse utbyggingen av de ulovlige bosettingene, som truer grunnlaget for en to-statsløsning og okkupasjonen av Vestbredden må opphøre. Østfold Arbeiderparti oppfordrer regjeringen til å samarbeide med EU som arbeider for å få til ordninger som motvirker handel med bosettervarer. Flere og flere europeiske land slutter seg til dette kravet. Regjeringen må utarbeide anbefalinger til norske selskaper når det gjelder økonomiske forbindelser med selskaper som har produksjon i ulovlige bosettinger på Vestbredden, slik at de ikke indirekte bidrar til å produksjon av varer og tjenester i slike områder. SPU ikke heller ikke investerer i selskap som har aktiviteter på okkupert område. Konflikten mellom Israel og Palestina kan ikke løses med våpen og alle parter i konflikten må være villig til å gjennomføre fredelige samtaler. For at det skal være mulig må alle parter snakke sammen. Dialog er mulighetens vei og derfor må alle parter få anledning til å delta i fredssamtalene.

5 5 ET ANSTENDIG ARBEIDSLIV Kampen for full sysselsetting og et anstendig arbeidsliv med plass til alle er arbeiderbevegelsens viktigste oppgave. Vårt viktigste prosjekt er alltid å sikre arbeidsplasser og skape nye. Den rød-grønne regjeringen stanset Bondevik-regjeringens endring i arbeidsmiljøloven som bl. a. ville åpnet for mer midlertidige ansettelser og gjennomførte viktige tiltak mot sosial dumping. Arbeiderpartiet vil aldri gi opp kampen for et anstendig arbeidsliv. Et trygt og anstendig arbeidsliv er et viktig resultat av den norske modellen. Et organisert arbeidsliv hvor tariffavtaler fremforhandles mellom arbeidstaker-organisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene er en forutsetning for dette. Faste ansettelser er og skal være regelen på norske arbeidsplasser. Arbeiderpartiet vil at flest mulig arbeider der de er ansatt. Arbeiderpartiet vil arbeide for at bruken av vikarbyråer reduseres til et minimum. Alle som ønsker heltid må få mulighet til det. Det må skapes en heltidskultur i yrker hvor det i dag er mye deltid. Arbeiderpartiet vil aldri godta en svekkelse av streikeretten, kollektiv forhandlingsrett, nasjonal lønnsdannelse og redusere muligheten til å iverksette nye tiltak mot sosial dumping. Den nye regjeringen har svekket permitteringsordningen, vil «myke opp» arbeidsmiljøloven og åpne for søndagsåpne butikker. Nei til søndagsåpne butikker Østfold Arbeiderparti går i mot søndagsåpne butikker. Verken handelsstanden, de ansatte eller folk flest ønske dette. Det er mange nok som må arbeide også på søndag bl.a. i helsesektor og eldreomsorg, fordi det er nødvendig. Vi ønsker ikke et samfunn som er åpent 24/7. Å åpne for søndagsåpne butikker vil også få konsekvenser for andre næringer. Butikkene er avhengig av varetransport, ferske brød, rene lokaler og vektere på jobb. Dermed må bl.a. renholdsoperatørene, vekteren, bakeren og lastebilsjåføren også på jobb på søndag. Å åpne for søndagsåpne butikker er også synonymt med søndagsåpne samfunn. Permitteringsregler Høyre/Frp regjeringen svekket permitteringsreglene fra 1. januar. Resultatet er at bedrifter velger nå å si opp ansatte istedenfor å permittere, dette fordi bedriftene nå må betale full lønn de første 20 dagene en arbeidstaker er permittert mot 10 dager før nyttår. Regelendringene har også ført til en svekkelse for den enkelte som blir permittert. Tiden man kan motta dagpenger under permitteringen er redusert fra 30 til 26 uker. Dette kan også framskynde også oppsigelse. Østfold Arbeiderparti krever at regjeringen reverser regelverket for lønnsplikt under permittering slik det var før nyttår.

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 ... 3... 5... 8... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 2 Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil Norge mangle 11 000 lærerårsverk innen år 2020. En undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag

Detaljer

Internasjonal uttalelse

Internasjonal uttalelse Internasjonal uttalelse s verdigrunnlag er tuftet på frihet, solidaritet, likeverd, likestilling og folkelig medbestemmelse. Det preger vår politikk både hjemme og ute. Med en verden i rask endring er

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

VESTFOLD ARBEIDERPARTI

VESTFOLD ARBEIDERPARTI VESTFOLD ARBEIDERPARTI Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2012 Arbeid... 3 1. Franchisedrift må reguleres i lovverk!... 3 2. Felles ansvar for et anstendig arbeidsliv... 3 3. Ungdomsgarantien... 5 4. Anbudspraksis...

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Akhtar Chaudhry. Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012. La oss gjenreise SV sammen!

Akhtar Chaudhry. Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012. La oss gjenreise SV sammen! Akhtar Chaudhry Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012 La oss gjenreise SV sammen! Innholdsfortegnelse Hva nå for SV?...3 Forsvar av velferdsstaten...4 Freds- og solidaritetspartiet SV...5

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

18.03.2013 INTERNASJONALT FORUM

18.03.2013 INTERNASJONALT FORUM 18.03.2013 INTERNASJONALT FORUM INNKOMNE FORSLAG ÅRSMØTE 2013 Innhold Forslag 1: Syria... 2 Forslag 2: Midtøsten... 2 Forslag 3: Nord-Afrika og Sahel... 4 Forslag 4: Deltakelse i internasjonale militæroperasjoner...

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Barne- og ungdomspolitisk program

Barne- og ungdomspolitisk program 1 2 3 4 Barne- og ungdomspolitisk program 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold Innledning: LNUs verdigrunnlag... 3 Frivillighet og engasjement...

Detaljer

Innkomne forslag til a rsmøtet - 2014:

Innkomne forslag til a rsmøtet - 2014: Innkomne forslag til a rsmøtet - 2014: Forslag 1 Fra Fellesforbundet Avdeling 5: "Havnekonflikten" LO i Bergen og Omland gir sin støtte Norsk Transportarbeiderforbunds krav om tariffavtale i Risavika Terminal.

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti

Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti Dagsorden: Innkomne forslag - Arbeid Tittel: Krav til anbudsprosesser for å motvirke sosial dumping. Forslagsnr: 1 Fra: Aurskog-Høland

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer