Driftsrapport 2/2012 pr til fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget"

Transkript

1 Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr til fylkestinget 1

2 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Trygve Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr til fylkestinget, budsjettjustering INNHOLD 1 Innledning Sammendrag drift Sektorkommentarer drift Fylkestingets budsjettområde Fylkesordfører og fylkesting Politisk virksomhet, ledelse og stab Utdanning Tannhelse og Folkehelse Fagskolene Regional utvikling Kultur Kontroll og tilsyn Nærmere om investeringer Administrative investeringer Investering i utstyr tannhelse Investering i videregående skoler Veginvesteringer Salg av eiendommer Fylkeskommunens finansforvaltning Finansaktiva, likviditet Låneporteføljen

3 1 Innledning Driftsrapporten er en prognoserapportering. Denne har fokus på å holde økonomien på virksomhets- og sektornivå innenfor vedtatt netto driftsrammer for året. Samlet for fylkeskommunen er prognosen for året 2012 et resultat på nivå med revidert budsjett. Dette er en bedring av anslaget pr på ca. 8 mill. kroner og er i hovedsak netto resultatforbedring i sektorene. Det vises til den innledende tabellen nedenfor og til sektorkommentarene. I saksframlegget til denne rapporten inngår omtale av behov for budsjettendringer, som må behandles i fylkestinget. De fleste inntektspostene under fylkestingets budsjettområde er usikre. Det gjelder bl.a. skatt, inntektsutjevning, momskompensasjon fra investeringer og pensjonsoppgjøret. Tabellene som er brukt i denne rapporten, er sammendrag for alle sektorene og en virksomhetsoversikt pr. sektor (punktene 2 og 3). Alle tall er i 1000 kroner. Punkt 4 omhandler investering. Finansrapport til fylkestinget er tatt inn i punkt 5. Det vises til etterfølgende punkter og til saksframlegget med omtale av budsjettendringsbehov. Denne rapporten og rapporter fra Statens Vegvesen følger som linkede vedlegg til saksframlegget. 2 Sammendrag drift 2012 Sektor (i 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB UTDANNING FAGSKOLENE TANNHELSE OG FOLKEHELSE KONTROLL OG TILSYN REGIONAL UTVIKLING KULTUR FYLKESTINGETS BUDSJETTOMRÅDE Totalt: For fylkeskommunen samlet er det ventet et resultat for året innenfor revidert budsjett. Netto merinntekt innenfor fylkestingets budsjettområde på 8,9 mill. kroner, tilrås avsatt til sentralt disposisjonsfond. Mer og mindreforbruk i sektorene for øvrig bidrar til budsjettmessig balanse ut året. Det vises til detaljene nedenfor. 3

4 3 Sektorkommentarer drift 3.1 Fylkestingets budsjettområde Virksomhet (i 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FYLKESTINGETS BUDSJETTOMRÅDE Fellesinntekter og -utgifter Totalt: Sammendrag/konklusjon Fylkestingets budsjettområde omhandler bl.a. følgende: Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning, konsesjonskraftinntekter, momsdisponeringer, midler fra NTE, m.v. Renteinntekter og utgifter samt avdrag på innlån. Avsetning til og bruk av sentrale fonds og overføring fra drift til investering. Samlet for året ventes et resultat tilsvarende den budsjettendringen som tilrås, med en netto merinntekt på 8,9 mill. kroner, netto endring i eksterne renteinntekter på +/- 2,1 mill. kroner, inklusive avsetning til sentralt disposisjonsfond på 8,9 mill. kroner. Det vises til avsnittet «Budsjettkontroll drift». I prognosen (tabellen over) er det lagt inn en ytterligere merinntekt for innskuddsrenter med 0,35 mill. kroner. Det er knyttet en viss usikkerhet til nivået for skatt, inntektsutjevning, momskompensasjon og pensjonsoppgjør for året Budsjettkontroll drift Fylkestinget budsjettområde Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning, ventes å ligge 22,5 mill. kroner over budsjett for året Det tilrås en budsjettendring på netto 8,9 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Økningen tilrås avsatt til sentralt disposisjonsfond. Se nærmere kommentar nedenfor. Nærmere om skatt og inntektsutjevning Skatteinngangen til og med september 2012 for fylkeskommunene viser en vekst med 7,3 % i forhold til forrige år. Nord-Trøndelag fylkeskommune har budsjettert med en skatteinntekt i 2012 på 504,6 mill. kroner, som er 3,6 % over tilsvarende i Inntektsutjevningen er budsjettert med 122,8 mill. kroner. Både i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2012 (10,4 mill. kroner) og ved framlegging av statsbudsjettet for 2013 i oktober 2012 (12,2 mill. kroner) er anslaget for skatt og inntektsutjevning økt; til sammen med 22,5 mill. kroner. Dette fordeler seg på skatt med 13,4 mill. kroner og på økt inntektsutjevning med 9,1 mill. kroner. Økningen tilrås tatt inn som budsjettendring. 4

5 Konsesjonskraftinntekter Konsesjonskraftinntekter for 2012 er budsjettert med 20,6 mill. kroner, hvorav 13,9 mill. kroner på fylkestingets budsjettområde og 6,7 mill. kroner under sektor Regional utvikling. Det er nå beregnet en nedgang i konsesjonskraftinntektene i 2012 på nærmere 13,3 mill. kroner. Hittil er det mottatt 7 mill. kroner som en á konto-utbetaling. Det kommer en etterberegning i januar 2013, men om det gir økte inntekter, er svært usikkert. Nedgangen skyldes at forventet prisunderlag er vesentlig lavere enn det har vært de siste årene, samt at konsesjonskraftgrunnlaget er omberegnet og redusert for kraftverkene i Meråker. Forholdet tilrås budsjettjustert med reduksjon på fylkestingets budsjettområde, mens budsjetteringen under regional utvikling får stå uendret. Momskompensasjon fra investering er prosjektavhengig. Den ventes å ligge noe under revidert budsjett. Nivået her er usikkert med bakgrunn i bl.a. antatt mindreforbruk innenfor skole og merforbruk innenfor vei. Den obligatoriske overføringen av investeringsmoms fra drift til investering er i 2012 på 60 % av betalt investeringsmoms. Pensjon Effekten av endelig pensjonsoppgjør er noe usikker. Avregningen her belastes/ godskrives fylkestingets budsjettområde, og vil bli konkretisert ved mottak av endelige aktuarberegninger for 2012, i januar Eksterne finansinntekter Forventet rentekompensasjon for veiinvesteringer er foreslått redusert med 2,1 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Årsaken er at rentesatsen som er lagt til grunn for dette er satt for høyt i budsjettet. Dette er tilråd budsjettmessig utlignet gjennom oppjustering av sentrale renteinntekter. Eksterne finansutgifter Avdrag på innlån forventes belastet i henhold til budsjett. Nivået på renteutgifter (innlånsrenter) har en viss sammenheng med utviklingen i markedet, avtaler om sikring av flytende rente samt gjennomsnittlig lånevolum gjennom året. Prognose på renteutgifter i 2012 er innenfor budsjettert nivå. Se for øvrig punkt 5 om fylkeskommunens finansforvaltning. Tiltak og virkninger av tiltak Det er ikke ventet iverksatt spesielle tiltak innenfor sentral økonomi i 2012 i forhold til forutsetningene i budsjettet. Aktivitet / produksjon / nøkkeltall (drift) De ordinære økonomiprosesser gjennomføres i henhold til økonomirundskriv I og II for

6 Finansrapportering I henhold til finansreglementet skal det i driftsrapporten pr. april og september (denne rapporten) samt i tilknytning til årsregnskapet gis fylkestinget en finansrapport. Det er pr. september 2012 ikke konstatert fra reglementet. Det vises til punkt Fylkesordfører og fylkesting Vurdert Prognosert Virksomhet (i 1000 kr.) Rev. Bud. Tiltak Prognose FYLKESORDFØRER FYLKESTING Totalt: Sammendrag / budsjettkontroll drift Som følge av at Landsdelsutvalget (LU) er nedlagt fra og med 2012, vil sektoren få en besparelse på ca. 1,0 mill. kroner. Avviklingen av det politiske samarbeidet skjedde ved årsskiftet. Sekretariatet var operativt fram til 1. juli 2012 for å ivareta formelle vedtak og ling av selve samarbeidet, herunder håndtering av forpliktelser og avtaler i regi av LU. Det er i 2012 budsjettert som om LU skulle ha aktivitet hele året. Dette ble gjort for å sikre dekning av kostnadene ved ling av samarbeidet. Ved henvendelse til LUsekretariatet er det opplyst at NTFK s kostnader i 2012 blir på ca. 0,8 mill. kroner. Dette gir en redusert utgift på ca. 1,0 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er gjennomført studieturer for alle komiteene. Utgiftene til dette er dekt ved gjenbevilgning av mindreforbruket i Politisk virksomhet, ledelse og stab Vurdert Prognosert Virksomhet (I 1000 kr.) Rev. Bud. Tiltak Prognose FYLKESRÅDET ADMINISTRASJONSSJEF ADMINISTRASJONSAVDELINGEN KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Totalt: Sammendrag Fokuset i sektoren har vært å tilpasse driften til reduserte driftsrammer. På tross av utfordring med at antall oppgaver som skal løses er økende og kvaliteten på de tjenester som utøves ikke skal reduseres, forventer sektoren et mindreforbruk i 2012 på 6,1 mill. kroner. 6

7 Budsjettkontroll Innsparingen i sektoren begrunnes med bl.a. 3,8 mill. kroner i besparelse som følge av en permanent reduksjon i utgifter til seniortiltak. I budsjett 2012 ble det satt av 1 mill. kroner til driftstiltak i forbindelse med gjennomføring av IT-strategi. Så langt har sektorene/ virksomhetene som har et ansvar i oppfølging av tiltak I IT-strategien ikke gjennomført planlagte tiltak. Dette har medført at det ikke er benyttet midler til dette tiltaket i Det foreslås at disse midlene gjenbevilges i På fylkesrådets disposisjonspost er det ca. 1,2 mill. kroner til på rapporteringstidspunktet. For øvrig er det en del mindre positive på den enkelte virksomhet. Samlet fører dette til et forventet mindreforbruk på 6,1 mill. kroner. Aktivitet/produksjon/nøkkeltall I løpet av sommeren/høsten har det enkelte funksjonsområde i administrasjonsavdelingen påbegynt gjennomgangen av dagens organisering av de administrative fellesfunksjonene. Økt effektivitet og mer fokus på styring og internkontroll er den viktigste begrunnelsen for dette. Samtidig er en slik gjennomgang nødvendig for at sektoren i fremtiden skal holde tjenesteproduksjonen innenfor tildelte rammer. Det er innleid ekstern konsulentbistand som vil komme med en rapport i februar/mars 2013 med anbefalinger om fremtidig organisering. IT avdelingen har opprettet 2 nye stillinger i løpet av høsten. En prosjektlederstilling for telefoni/samordnet kommunikasjon, som skal lede arbeidet med innføring av ny telefoniløsning og samordnet kommunikasjon basert på MS Lync. Denne personen skal også etablere rutiner for bedre administrasjon av telefonabonnement i NTFK. Det er også opprettet ny stilling med hovedansvar for administrering av Elev-PCer i NTFK. Det har i løpet av 2012 vært svært liten aktivitet for å få gjennomført tiltakene i ITstrategien. For å kunne ta ut effektiviseringsgevinstene i IT-strategien, må legges større trykk på for å få gjennomført planlagte tiltak. Skaperfestivalen vil ikke bli gjennomført i 2012, men vil i stedet bli koordinert med Ung Tiltakslyst sin aktivitet rettet mot unge gründere i Dette medfører en mindreutgift for virksomheten på 0,1 mill. kroner. Mindreutgiften i 2012 forutsettes gjenbevilget som budsjettmessig dekning av denne aktiviteten i Miljø Der er bygget et nytt topp moderne serverrom i Fylkets Hus hvor «samtlige» servere i fylkeskommunen kan plasseres. Behovet for egne serverrom på skolene blir derfor mindre og investeringer i nytt IT-utstyr ved skolene reduseres. Felles drift stiller større krav til nettkapasitet. Det må derfor investeres i økt båndbredde, men dette vil ikke utgjøre en vesentlig kostnad. 7

8 3.4 Utdanning Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose AVDELING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING EIENDOMSAVDELINGEN MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE LEKSVIK VIDEREGÅENDE SKOLE INDERØY VIDEREGÅENDE SKOLE MÆRE LANDBRUKSSKOLE OLAV DUUN VIDEREGÅENDE SKOLE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE YTRE NAMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Totalt: Sammendrag/konklusjon Sektor utdanning venter et samlet mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Dette er budsjettmessig balanse og en forbedring sammenlignet med det merforbruket som ble rapportert pr. april. Virksomhetene melder gjennomgående om betydelig strammere driftsrammer enn tidligere år. Ressursbruken i sektoren preges av nøkternhet og stram økonomistyring og fokus på effektivisering. Nye tiltak er satt i verk, men har ennå ikke hatt tilsiktet effekt. Budsjettkontroll drift De virksomheter som rapporterer et merforbruk, oppgir som årsak bl.a. utfordringer med inndekning av tidligere års merforbruk, kostnader knyttet til leie av bl.a. idrettshaller, kostnader i forbindelse med sammenslåingsprosesser og utfordringer med å kutte kostnader i samsvar med effektiviseringskrav i skolesaken. Avdeling for videregående opplæring Avdeling for videregående opplæring vurderes å få et mindreforbruk på ca. 5 mill. kroner ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak gjennomføringsmidler som skal benyttes våren 2013 og forutsettes gjenbevilget. Et anslått merforbruk innen fagopplæring på 2-3 mill. kroner forventes dekket inn ved hjelp av generelle innsparingstiltak. Meråker videregående skole Skolen vil også i 2012 vil få et merforbruk opp mot 0,9 mill. kroner eller 3,71 % av budsjett. Av dette utgjør gjenstående merforbruk fra 2011 på 0,3 mill. kroner. Resultatet av skoledriften i 2012 ventes å gi et merforbruk på 0,3 mill. kroner. I tillegg fører en regnskapsfeil fra 2009 og oppstart på drift av Meråker Testlab og Sportstunet til et merforbruk på anslagsvis 0,3 mill. kroner. Meråker Testlab og Sportstunet forventes å gi merinntekter i kommende driftsår. 8

9 Ole Vig videregående skole Regnskapet vil komme ut med et merforbruk på 1,3 mill. kroner, som er 0,99 % i forhold til budsjett. Dette er etter at man har skissert innsparings-tiltak i størrelsesorden 3,6 mill. kroner. Det tas forbehold om at skisserte tiltak kan gjennomføres som planlagt og at man får en normal høst bl.a. med tanke på energiforbruk. Det vises også til en viss usikkerhet med tanke på lønnsoppgjøret og man forutsetter at de rammer man har operert med holder. Når det gjelder grunner til dagens merforbruk, oppgis bl.a. netto økning av FDV utgifter på 2,8 mill. kroner i forhold til 2011 og som følge av effektiviseringskrav i skoleutbyggingssaken, økt halleie i Stjørdalhallen og økte FDV-kostnader på grunn av økt skoleareal. I tillegg gir elevtallsnedgangen for skoleåret 2012/13 en reduksjon i budsjettet med 2,4 mill. kroner. Yrkessjåførlinjen oppgis også å være underfinansiert med 0,5 mill. kroner i forhold til forsvarlig minimumsdrift. Levanger videregående skole Det forventes et positivt resultat på 0,7 mill. kroner for inneværende år, som er 0,62 % av budsjettet. Dette skyldes bl.a. at man har fått 66 flere elever i 2012/13 enn foregående år, noe som har styrket budsjettet med nesten 3,2 mill. kroner. Verdal videregående skole Det ventes et merforbruk på 1,8 mill. kroner som er 2,25 % av budsjettet. Dette er i hovedsak et fremførbart underskudd fra i fjor, som man ikke ser seg i stand til å dekke inn i inneværende år. Tidligere meldte tiltak på 0,7 mill. kroner er iverksatt, men effekten av disse motvirkes av effekten av overbooking som gjør at klasser må splittes og kostnadene dermed dobles. I tillegg er det usikkerhet i tilknytning til årets lønnsoppgjør. Av tiltak som er satt i verk og følges opp er bl.a. vakanser, reduksjon i bruk av vikarer, innsparing driftsmidler, redusere bruk av ressurser til kurs/seminarer til et minimum, avspasering når det ikke er undervisning og andre generelle innsparinger. En forventer med andre ord balanse innenfor årets budsjett men skolen makter ikke å gjøre noe med fremførbart underskudd. Inderøy videregående skole Det ventes et resultat ut året tilnærmet i balanse. Sammenslåing av klasser i enkelte fag med lavt elevtall samt andre tiltak av effektivitetsfremmende karakter, er gjennomført. Bygningsmassen har trolig ikke tilfredsstillende kvalitet, noe som har gjort at man er i dialog med Inderøy kommune om iverksetting av omfattende nybygging av lokaler til undervisning og arbeidsplasser til de ansatte. Mære landbruksskole Driftsmessig overskudd de 3 siste årene har gått til å nedbetale akkumulert merforbruk. Merforbruket var forventet nedbetalt i løpet av inneværende år, men som følge av kapasitetsreduksjoner og små negative på flere produksjonsområder, makter man ikke å ta dette inn i Det gjenværende merforbruket fra tidligere år 9

10 svarer til årets forventede merforbruk på 0,5 mill. kroner, som er 1,35 % av budsjettet. Steinkjer videregående skole Det ventes et merforbruk ut året på 0,8 mill. kroner. Det er 0,52 % av budsjettet og en bedring i forhold til anslaget pr. april. En rekke tiltak er gjennomført etter varslet merforbruk i driftsrapporten pr Bl.a. gjelder dette kutt i midler til IKT-utstyr, undervisningsutstyr, energi/ oppvarming og midler til vikarer. Det nevnes også at man i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 fikk en reduksjon av driftsrammen på 3 mill. kroner. Dette var med bakgrunn i effektiviseringskrav i skoleutbyggingssaken og sammenslåingsprosessen. Det vises også til merkostnader vedrørende Steinkjerhallen i størrelsesorden 0,8 mill. kroner. Det knyttes usikkerhet til lønnsoppgjøret og kostnader i forbindelse med tilpasningen av utstyr/maskiner til de nye undervisningslokalene i byggetrinn 2 (flytting av yrkesfagtilbudene fra Egge til Guldbergaunet). Ytre Namdal videregående skole Det ventes et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner som er 0,21 % i forhold til budsjett. Det meldes om merinntekter i forhold til budsjettert på ca. 0,8 mill. kroner, men et overforbruk på øvrige tjenester på 0,7 mill. kroner. Det er gjennomført en rekke tiltak som bl.a. stopp i innkjøp og minimumsforbruk av andre tjenester. Øvrige virksomheter De øvrige virksomhetene forventes å gå i balanse ved årets slutt. Eiendomsavdelingen Det forventes driftsmessig i balanse i Kostnader til prosjekt Ny Tids skole omdisponeres til eksterne rådgivningskostnader, prosjekt Helhetlig Eiendomsforvaltning. Erstatningsutbetaling på ca. 1,6 mill. kroner i forsikringsoppgjør etter brann ved Olav Duun vgs forutsettes overført investering for oppbygging av tapte lokaliteter i nybyggprosjektet. Tiltak og virkning av tiltakene De fleste virksomhetene har delvis gjennomført og skal gjennomføre tiltak for å skaffe handlingsrom eller for å komme så nært opp til balanse som mulig. Tiltak som anføres er bl.a. sammenslåing av klasser/grupper, vakanse i stillinger, reduksjon av vikarutgifter, redusert innkjøp av læremidler og undervisningsmateriell/utstyr samt innstramming av aktivitet og energieffektivisering. Virksomhetene preges generelt av nøktern bruk av midler og stram økonomistyring. Det er generelt fokus på effektivisering. Aktivitet/produksjon/nøkkeltall Virksomhetene melder i hovedsak at tjenesteproduksjonen går som forutsatt. Enkelte virksomheter har sett seg nødt til å redusere produksjon/aktivitet i forhold til opprinnelige planer for å komme så nært budsjettbalanse som mulig. 10

11 3.5 Tannhelse og Folkehelse Virksomhet (I 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FOLKEHELSE TANNHELSE Totalt: Sammendrag/konklusjon Sektoren har pr et nominelt mindreforbruk på 8,7 mill. kroner. Årsprognosen er et resultat i underkant av revidert budsjett, tatt hensyn til et mindreforbruk innenfor folkehelse på 1 mill. kroner. Tannhelse ventes å være på nivå med budsjett ut året. Budsjettkontroll Folkehelse Folkehelse har pr et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. Avviket skyldes periodisering, først og fremst gjelder dette overføringer og tilskuddsposter. Folkehelse disponerer 1,5 mill. kroner til sektorovergripende arbeid. Hele beløpet vil ikke bli brukt i 2012, og det gjenstående vil fremstå som et mindreforbruk på anslagsvis 1 mill. kroner. Med unntak av dette, forventes folkehelse å gå i balanse for året som helhet. Tannhelse Tannhelsevirksomheten har pr et nominelt mindreforbruk på 5,9 mill. kroner. Årsprognosen er et resultat på nivå med revidert budsjett. 3,5 mill. kroner av mindreforbruket gjelder utstyrsmidler som er overført fra ,6 mill. kroner gjelder bevilgning til oppussing av klinikker, og vil bli benyttet i løpet av året. 0,4 mill. kroner er statlige prosjektmidler, der utgiftene regnskapsføres ved årsslutt, eventuelt settes av til bundet fond. Rundt 1 mill. kroner skyldes mindreforbruk på posten kjøp av varer og tjenester, som forventes å balansere på årsbasis. Virksomheten har hittil i år et merforbruk til lønn på ca. 0,5 mill. kroner. Dette forventes blant annet på grunn av at lønnsoppgjøret ble dyrere enn budsjettert, å øke til inntil 1 mill. kroner. Det siste ventes balansert av tilsvarende merinntekter fra sykelønns- og fødselspengerefusjon. Aktiviteter/produksjon/nøkkeltall tannhelse Målsettingen er et tjenestetilbud til det prioriterte klientell på nivå med foregående år, samtidig som en skal utjevne ulikheter mellom grupper og geografiske områder. Så langt det er mulig, styres fordeling av personellressurser etter dette. Hovedutfordringen er at nevnte målsettinger overfor prioriterte pasienter skal oppfylles, samtidig med at behandlingsomfanget overfor betalende pasienter (egeninntektene) må økes i forhold til Inntjening hittil i år er som budsjettert. 11

12 3.6 Fagskolene Virksomhet (I 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FAGSKOLEN FELLES STEINKJER FAGSKOLE LEVANGER FAGSKOLE - HELSE STJØRDAL FAGSKOLE YTRE NAMDAL FAGSKOLE, NAUTISK LINJE OG SIKKERHETSSENTER Totalt: Sammendrag / konklusjon Sektor Fagskolene melder et samlet resultat tilnærmet i balanse for året Steinkjer Fagskole venter et merforbruk på 0,48 mill. kroner, mens Ytre Namdal Fagskole melder om et mindreforbruk på nærmere 0,43 mill. kroner. Levanger fagskole, Stjørdal fagskole og Fagskolene felles melder om budsjettbalanse ved årets slutt. Budsjettkontroll drift Fagskolene felles Ansvarsområdet omfatter bl.a. utgifter til sekretariatet samt styret for fagskolene. Fagskolene felles ventes å gå tilnærmet i balanse ved årets slutt. Steinkjer fagskole Det ventes en underfinansiering i drift på 0,48 mill. kroner i Dette skyldes at driftsrammen ble redusert fra 3,8 mill. kroner i 2010 til 3,3 mill. kroner i Dette til tross for at elevtallet var tilnærmet uendret og at faste lønnsutgifter og driftskostnader er høyere enn hele fagskolens driftsramme i Ytre Namdal Maritime fagskole Ytre Namdal fagskole (YNF) består av tre avdelinger. Nautisk linje er selve fagskoledelen og får midler fra staten til drift. Sikkerhetssenteret og Båtdrift er underlagt fagskolen av praktiske og organisatoriske hensyn. Sikkerhetssenteret og Båtdrift er ressurssenterdelen og har som krav å gå i regnskapsmessig balanse hvert år. Disse to områdene mottar ikke statsmidler. Alle avdelingene har adskilt regnskap. Samlet sett forventes det et mindreforbruk på ca. 0,43 mill. kroner i Det ventes herav et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner på Sikkerhetssenteret og et merforbruk på 0,07 mill. kroner på Nautisk linje. Båtdrifta forventes å gi et merforbruk på 0,3 mill. kroner, noe som skyldes at båten ligger i opplag med motor-havari. Båten har ikke hatt inntekter i Motoren repareres nå med midler fra sentralt utstyrsfond, men vil bli liggende i opplag ut året. Fra nyttår vil båtdrifta overføres til Ytre Namdal vgs, slik situasjonen var for noen år tilbake. Sikkerhetssenteret vil fra høsten 2013 være organisert som et eget aksjeselskap. Det jobbes kontinuerlig for å få ned kostnadene slik at drifta kan bli bærekraftig uten å måtte kjøre ekstra kurs. Det siste representerer ekstra belastninger for personalet. 12

13 Det ventes redusert akkumulert underskudd på nærmere 1 mill. kroner til null i løpet av året. Ved Levanger fagskole og Stjørdal fagskole ventes budsjettbalanse ved årets slutt. Aktivitet/ produksjon/ nøkkeltall Med unntak av avdeling båtdrift ved YNF, som på grunn av motorhavari for øyeblikket ikke har inntjening, går aktiviteten i sektor Fagskolene i all hovedsak som planlagt. 3.7 Regional utvikling Virksomhet (I 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose REGIONAL UTVIKLING REGIONALT UTVIKLINGSFOND Totalt: Sammendrag Statens vegvesen melder om at regnskap for drift og vedlikehold av fylkesveger er i henhold til budsjett. Kollektivtransporten samlet sett ligger an til et merforbruk på om lag 9,5 mill. kroner. Regionalt utviklingsprogram og øvrige driftsutgifter ligger totalt sett innenfor budsjett på sektoren. Budsjettkontroll drift Lønnsutgiftene på sektoren ligger innenfor budsjettrammen. Eldrerådet melder om merforbruk, som skyldes økt bruk av ulegitimert erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det tas sikte på å dekke dette innenfor sektoren. Regionalt utviklingsprogram. Regnskapsmessig legges det opp til at rammen vil holde, da det ikke forbrukes i henhold til budsjett. Bilrutetjenester / Kollektivtransport Inntektene ser ut til å bli noe lavere enn budsjettert med ca. 0,4 mill. kroner. Takstøkningen i kollektivtransporten fra 1. juni, gir ikke full effekt for transport av grunnskolebarn i Dette er fordi refusjonskrav til kommunene for midtskyss og annen skolebarntransport bestilt av kommunene, faktureres for skoleåret i Utgiftene til bilruter er ventet å ende opp med et merforbruk på omkring 13,2 mill. kroner. Fylkesveiferjer. Prognosen for fylkesveiferjer er et mindreforbruk på omkring 4,5 mill. kroner. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt tallet da reguleringen av avtalene med selskapene ikke er avsluttet. Båtruter. Prognosen for båtruter er et mindreforbruk på omkring 1,5 mill. kroner. 13

14 Tilrettelagt transport. Prognosen for TT-transport er et merforbruk på om lag 2,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Forbruket ser ut til å bli noe redusert i forhold til i 2011, men ikke tilstrekkelig i forhold til de budsjettreduksjonene som er foretatt. Fylkesveg drift og vedlikehold kr Overført Bevilgning Justering Til disp. Prognose Avvik Totalt Tabellen ovenfor viser et merforbruk fra 2011 på 6,8 mill. kroner. Budsjettet er i tillegg justert i juni (FT 39/12), med påfyll av rammen på 4,5 mill. kroner. Etter dette styres det mot et forbruk på nivå med disponible midler, 267,6 mill. kroner. Aktivitet/ produksjon/ nøkkeltall Bilrutetjenester/ kollektivtransport. Arbeidet med å utvikle et mer helhetlig kollektivtransporttilbud tilpasset til Nord- Trøndelag, er videreført. Det har vært en vridning fra tilskuddsbasert ruteproduksjon med buss til bestillingstransport. Tilbudet med bestillingstransport i distriktene er utvidet i høst til også å gjelde Inderøy. Her var det ikke grunnlag for kutt i ordinær rutetransport slik det er gjort andre steder i fylket. Kostnadsoverskridelsene skyldes flere ting. Tilbudet med bestillingstransport er blitt høyere verdsatt av publikum enn antatt i budsjettet. Kostnadsøkningen til drivstoff og lønn hos rutebilselskapene er høyere (4,4 %) enn den prisveksten som var forutsatt i budsjettet (3,25 %). Kuttene i ruteproduksjonen har derfor ikke vært tilstrekkelig til å dekke opp for prisveksten og det utvidede tilbudet innenfor bestillingstransport. Tilrettelagt transport Antall brukere av ordningen er redusert med ca. 320 som følge av samordning av bestillingstransport og TT-transport i flere kommuner. Nord-Trøndelag fylkeskommune er en av de forsøksfylkene som har mottatt tilskudd til et prosjekt med målsetting om å gi et bedre tilbud for brukere med de tyngste funksjonshemmingene. Disse brukerne har fått mulighet til flere reiser og vi ser en liten økning i antall reiser pr. bruker. Kostnadene pr. reise ligger på nivå med Brukernes egenandel ble økt i forbindelse med takstøkningen 1. mai, uten at det har gitt særlig endring. Det har også vært en overgang til parallelltakst på taxi. Det har ført til at kortere turer er blitt dyrere og lengre distanser billigere. De aller fleste TT-turene er kort og parallelltaksten har gjort turer under 6 km 7 % dyrere. Regionalt utviklingsprogram. Virkemiddelsituasjonen for regionalt utviklingsprogram er stram. Det er pr. dags dato et gap mellom tilgjengelige midler og ubehandlede søknader. Det er derfor nødvendig med en stram virkemiddelforvaltning ut året. Fylkesveg drift og vedlikehold Følgende skal utføres: Driftskontrakter, avsatt 180,9 mill. kroner Asfalt og oppmerking, avsatt 62,6 mill. kroner 14

15 Trafikksikkerhet, avsatt 2,1 mill. kroner Bruvedlikehold, avsatt 22 mill. kroner Den rapporterte prognosen (balanse) forutsetter en normal førjulsvinter og en høst uten ras og flom. Det vises til egen driftsrapport fra Statens vegvesen, som er eget vedlegg til driftsrapportsaken. Tiltak og virkning av tiltakene. De tiltak som ble skissert i driftsrapport I har ikke vært tilstrekkelig for å oppnå budsjettbalanse. Det er derfor nødvendig å vurdere ytterligere kutt i ordinær ruteproduksjon med overgang til bestillingstransport, samt få et riktig nivå på bestillingstransporten. Det framtvinges også en vurdering av reduksjon i ruteproduksjon for båt/ ferje. Dette er tiltak som ikke kan realiseres før For 2012 vil en utvidet produksjonskontroll med leverandørene antas å kunne gi noe kostnadsbesparelse. I tillegg vil noe mindreforbruk på enkeltposter på ansvar kunne sees i sammenheng med sektoren som helhet. Totalt anslåes dette til om lag 1 mill. kroner for Dette er tatt hensyn til i netto prognose for Kultur Virksomhet (I 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose KULTUR MUSIKK I NORD-TRØNDELAG Totalt: Sammendrag Det kan bli overskridelser på enkeltposter, men det forventes at sektoren totalt sett ligger innenfor budsjett for Budsjettkontroll drift Foruten produksjon av musikktjenester, består kultursektoren i hovedsak av lønnsog tilskuddsposter. Regnskapsmessig legges det opp til at tilskuddsrammen vil være disponert, da det ikke forbrukes mer enn budsjettert ramme. Ved Musikk i Nord-Trøndelag forventer man budsjettmessig balanse i 2012, forutsatt at budsjetterte refusjoner er på plass i løpet av året. Kulturavdelingen har mange løpende prosjekt, som finansieres med eksterne midler bl.a. fra stat, kommune og egne RUP-midler. Noen er flerårige prosjekt, som ved slutten av prosjektperioden skal gå i balanse. Regnskapsmessig mellom utgift og inntekt oppstår på årsbasis, men for prosjektperioden sett under ett skal det gå i balanse. Aktivitet/ produksjon Aktiviteten innenfor områdene administrasjon, kulturforvaltning, idrett- og frivillighet samt formidling ventes å gå som forutsatt. Tiltak og virkning av tiltakene. 15

16 Det er ikke ventet iverksatt spesielle tiltak innenfor kulturområdet i 2012 i forhold til forutsetningene i budsjettet. 3.9 Kontroll og tilsyn Virksomhet (I 1000 kr.) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose KONTROLL OG TILSYN Totalt: Sammendrag/konklusjon Kontroll og Tilsyn er kontrollutvalgets budsjettområde. Det forventes et mindreforbruk for året på 0,6 mill. kroner. Budsjettkontroll drift Kontroll og Tilsyn har en revidert budsjettramme på 5,3 mill. kroner etter at gjenbevilget mindreforbruk fra 2011 med 0,7 mill. kroner ble inndratt. Hovedpostene på utgiftssiden er overføringer til KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS. Økonomien i sektoren er oversiktlig. Sektoren har fått tilbakeført 0,1 mill. kroner fra KomSek Trøndelag IKS og gjelder fylkeskommunens andel av selskapets mindreforbruk i Aktivitet, produksjon, nøkkeltall Det vises til kontrollutvalgets møteaktivitet, organisasjons- og interne kompetansetiltak. 4 Nærmere om investeringer 4.1 Administrative investeringer Fylkesordfører/fylkesting I fylkestingets sak nr. 11/92 "Digitale møter - Fylkestinget i Nord-Trøndelag", ble det vedtatt innføring av digitale møter med en kostnadsramme på 0,8 mill. kroner. I regnskapsavslutningen 2011 ble det opprettet et eget fond for fylkesordfører og fylkestinget, der det ble avsatt 0,8 mill. kroner av mindreforbruket i 2010 til formålet. Faktiske kostnader på prosjektet forventes å bli 0,4 mill. kroner. Det vil stå 0,4 mill. kroner på fondet når alle utgiftene er belastet. Det foreslås derfor å overføre resterende midler på angitte fond til sentralt disposisjonsfond. Administrative investering Nytt serverrom i kjelleren i fylkets hus 16

17 Nytt serverrom i kjelleren på Fylkets hus er tatt i bruk. Dette som følge av at gammelt serverrom ikke var tilpasset fremtidens krav i forhold til kabling, brannsikkerhet og kjøling. Fylkets hus AS koster ombyggingskostnadene og infrastrukturen i kjelleren, mens IT-avdelingen tar kostnadene i forhold til ny hardware. Det er i investeringsbudsjettet ikke budsjettert med denne investeringen og må derfor finansieres med overføring fra driftsbudsjettet. Det forventes at det nye serverrommet vil medføre innsparinger i forhold til strømforbruk i fylkets hus. Oppgradering av nytt saksbehandlersystem. Oppgradering av nytt saksbehandlersystem er gjennomført. Det jobbes med å få til en løsning for skanning i sikret sone til 1. juni. Løsningen kan bli en sentralisert ordning med at all skanning til sikret sone gjøres her. Sentralt postmottak med skanning innføres og vil kreve økte ressurser både med hensyn til arbeidsplasser og utstyr. IT-strategi Man ligger etter tidsskjemaet for implementering av vedtatte tiltak i IT-strategien. Det må legges større trykk på for å få gjennomført tiltak i henhold til planlagte investeringer. For å få gjennomført alle investeringer i IT-strategien, foreslås det å overføre årets bevilgning (2,5 mill. kroner) for gjennomføring av IT-strategien til Investering i utstyr tannhelse Det vises til driftsrapport 1/ Investering i videregående skoler Kommentar investeringsprogrammet «En skole for framtida» Generelt Hver skole defineres som ett prosjekt i budsjettoppstillingene. Ellers gjelder: Alle prosjekt har avsatt 5 % til felles reserve Alle prosjekt har avsatt 1 % til prosjektadministrasjon til dekning av leie av eksterne prosjektledere og økt bemanning ved Eiendomsavdelingen. Alle prosjekt har fått kompensert for 10 % prisstigning fra budsjettendringsvedtak. Resterende vedtatte prisstigningskompensasjon fordeles i henhold til lokale markedssvingninger. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013 vil investeringsporteføljen innenfor «En skole for framtiden» oppløses og underlegges en samlet vurdering. De resterende prosjektene i denne sammenhengen og som løper etter , vil bli rapportert separat. I budsjettet for 2013 inngår en endelig prognose for de enkelte prosjekter i Skoleinvesteringsporteføljen. Det vises til saksframlegget. Kostnadskontroll Akkumulerte påløpte kostnader pr : 1 092,0 mill. kroner 17

18 Akkumulert budsjett : 1 152,8 mill. kroner Påløpt pr var 94,7 % av plan/budsjett for perioden Etter en gjennomgang av alle skoleinvesteringsprosjekter, estimeres en reserve ved avslutting av programmet på ca. 10 mill. kroner. Fremdriftskontroll Alle prosjekt med forutsatt planleggings- eller utførelsestart for ferdigstillelse 2012 og 2013, er iverksatt. Flere har imidlertid hatt noe senere oppstart og utfaktureringstempo enn budsjettert. Økonomiplan er korrigert for endringer i prosjektfremdrift. Fremdriften er i henhold til korrigerte forutsetninger. Prosjekt ved Olav Duun vgs og Inderøy vgs har senere ferdigstillelse enn angitt tidligere Budsjettkontroll Årets budsjettoppfølging for skoleinvesteringer er vist i tabellen nedenfor. Budsjettkontroll skoleinvestering Prosjekt Regnskap Oppr. Bud. Rev.Bud. Rest Eiendom - En skole for framtida (prisst./res.) Eiendom - Prosjektadministrasjon Utstyr, midre investeringer Universell utforming ??5* EMI-prosjekt Meråker vgs - En skole for framtida Ole Vig vgs - En skole for framtida Levanger vgs - En skole for framtida Verdal vgs - En skole for framtida Leksvik vgs - En skole for framtida Inderøy vgs - En skole for framtida Mære lbs - En skole for framtida Steinkjer vgs - En skole for framtida Olav Duun vgs - En skole for framtida Grong vgs - En skole for framtida Ytre Namdal vgs - En skole for framtida Skoleinvesteringene viser et mindreforbruk pr på 57,5 mill. kroner Prosjekt ved Olav Duun vgs og Inderøy vgs har noe forsinket fremdrift i forhold til gjeldende planer. Dette sammen med udisponerte avsetninger ventes å gi et mindreforbruk pr på ca. 25 mill. kroner skoleinvesteringer samlet. Dette forutsettes videreført for avslutting av vedtatte prosjekt. Erstatningsoppgjør etter brann ved Olav Duun vgs Etter brann i Bygg I er skadene av en slik karakter at bygget er kondemnerbart. De tiltenkte funksjonene for Bygg I bygges inn i nytt bygg. Erstatningsoppgjøret på nærmere 1,6 mill. kroner anbefales anvendt i skolesaken ved Olav Duun videregående skole. 18

19 Sikkerhetssenter Rørvik Fylkestinget har i sak 39/12 vedtatt en utbygging av Sikkerhetssentret, samlokalisert ved Ytre Namdal videregående skole/ytre Namdal Fagskole. Vedtatt ramme er 30 mill. kroner og med ferdig bygg pr. august Parallelt med dette skal det fremmes egen sak ovenfor fylkestinget om overdragelse av virksomheten til Sikkerhetssenteret AS med majoriteten av aksjene til lokale private interessenter. I tillegg tas opp at det skal inngås leieavtale mellom fylkeskommunen og det nye selskapet for hele nybygget, eksklusive mindre arealer for arbeidsplasser for fylkeskommunale virksomheter. På grunn av forsinket byggestart, ventes et mindreforbruk i 2012 på ca. 20 mill. kroner vedrørende Sikkerhetssentret. Saken omtales i budsjett 2013 med spørsmål om økt investeringsramme. Namsoshallen Fylkestinget vedtok i sak 07/76 investering i leide lokaler fra Namsos Kommune ved Namsoshallen for studieareal for Idrettsfag, som en forskuddsfinansiering fra skoleutbyggingsprosjektet Investeringen kreves refundert fra kommunen innen , noe som vil redusere nettokostnadsbildet for skoleinvesteringsprosjektet ved Olav Duun vgs Veginvesteringer Totalt disponible midler for investering i fylkesveier i 2012 er 322,2 mill. kroner. Budsjettet ble justert i juni (FT 39/12). Prognosen for året viser et forventet forbruk på 327,3 mill. kroner, som er et merforbruk på ca. 5,2 mill. kroner kr Tiltak Overført Bevilgning Justering Til disp. Prognose Avvik Q310 Strekningsvis omlegging Q320 Mindre utbedringer Q324 Forsterkning 10 t asfalt Q325 Bruer Q326 Punktvis forsterkning Q327 Flaskehalser/Andre tiltak Q330 Gang- og sykkelveger Q340 Trafikksikkerhetstiltak Q350 Miljø- og servicetiltak Q360 Kollektivtiltak Q370 Planlegging Q410 Rassikring Totalt Ekstraordinære strakstiltak i forbindelse med ras og flom i år belastes investeringsbudsjettet på strakstiltak/punktvis forsterkning. Utbedring av fv. 42 Fossan bru er et av disse nødvendige strakstiltakene. Antatt kostnad for nødvendige utbedringer etter ras og flom i år er anslått til ca. 8,5 mill. kr. Forslag til finansiering av ekstraordinære strakstiltak : 19

20 1000 kr Tiltak Sum Strakstiltak (Q326) 694 Fv 411 Eida bru x fv 17-Lilleenget (Q324) Ledige midler til vegformål/stiklestad (Q320) 451 Miljøtiltak, udisponert (Q350) 500 Antatt besparelser bruer (Q325) Restbevilgning foreslått i 2013-budsjettet (Q326) Totalt Det vises til egen driftsrapport fra Statens vegvesen. Salg av eiendommer I 2012 er Vonheim, Leksvik samt andel Rotvoll, Trondheim solgt for en samlet sum på 23,4 mill. kroner. I tillegg selges tilbygg til Namsoshallen for 11,1 mill. kroner. Dette var ikke med i opprinnelig budsjett. Regulering og avhending av Egge vgs. pågår. Avklaring om «makeskifter» vedr bygninger og tomtegrunn med Steinkjer Kommune er vesentlig for endelig løsning. Avhending forutsettes gjennomført 1. halvår 2013 Regulering, fradeling og salg av Nordre Tun på Mære pågår forutsatt solgt årsskiftet 2012/13 Regulering, fradeling og salg av Øvre Nauma, Namsos iverksettes høst 2012, med avhending 1. halvår 2013 Tidligere vgs. ved Barlia, Overhalla har vært til slags i flere år, uten konkret respons. I 2012 er det foregått liten salgsaktivitet på denne eiendommen. Avhending av eiendom vil gi besparelser på ca kr pr. år i driftskostnader. 5. Fylkeskommunens finansforvaltning 5.1 Finansaktiva, likviditet Innledning Fylkeskommunens finansforvaltning er regulert av gjeldende finansreglement, fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32. Finansreglementet er fastsatt i medhold av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av (Kommunal- og regionaldepartementet), gjeldende fra Denne er gitt i medhold av kommunelovens 52 punkt 2. Myndighet innenfor området er delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til administrasjonssjefen. I tilknytning til finansreglementet er det utarbeidet oppdatert rutine, og rapporteringen i henhold til denne driftsrapporten tar hensyn til denne. Innskudd og plasseringer Plasseringer av ledige midler pr var uendret siden årsskiftet, og var som følger: 20

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Saksmappe: 16/1079-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 09.05.2016 Finansrapportering 1. tertial 2016 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen 31.12.2015

Låneporteføljen 31.12.2015 Verdal kommune. Låneporteføljen 31.12.2015 Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget Driftsrapport 1/2012 pr. 30.4.2012 til fylkestinget 1 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/06224-2 123 11.5.2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

RUTINER FOR FINANSFORVALTNING.

RUTINER FOR FINANSFORVALTNING. RUTINER FOR FINANSFORVALTNING. Rutinene etableres med virkning fra 01.06.2013 og har som formål at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement (sist revidert

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Driftsrapport 1/2013 pr. 30.4.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2013 pr. 30.4.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2013 pr. 30.4.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-3 Tone Mediaas Reitlo 06.05.2013 Driftsrapport 1/2013 pr 30.4.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune (Avgitt i henhold til kommunelovens 48, regnskapsforskriften samt god kommunal regnskapsskikk, standard 6) 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler:

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs Årsregnskap 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 Inntekt Utgift Til overs 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Trygve

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 9.1.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Årsregnskap 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune 13.2.2014 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 13/03395-38 123 13.2.2014 9.1.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer